JUNIORSTAV 2006, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUNIORSTAV 2006, Brno 25.1.2006"

Transkript

1 PROBLÉMY SVAHOVÝCH DEFORMACÍ PŘI REALIZACI OBYTNÝCH BUDOV V BRNĚ - MEDLÁNKÁCH A PROBLEMS OF THE SLOPE INSTABILITY DURRING THE RALIZATION OF BLOCKS OF FLATS IN BRNO - MEDLÁNKY Ivan Poul 1, Stanislav Štábl 2 Abstract In the locality of Brno - Medlánky started construction of several blocks of flats. Account on the construction came into existence slope instability of the Neogenne high rounded clay, which endanger structure of the buildings. Key words Clay, Neogenne, slope instability, foundation, building, slice 1 ÚVOD V lokalitě Brně - Medlánky započala stavba několika vícepodlažních obytných budov. Během výstavby došlo ke stabilitnímu porušení neogénních vysoceplatických jílů za vzniku plošného sesuvu, který ohrožoval další výstavbu. Ke svahovým deformacím došlo zejména z důvodu nevhodné koncepce postupu zemních prací při výstavbě; nevhodný postup navrhl inženýrsko-geologický průzkum. Rozsáhlý plošný sesuv byl posléze částečně sanován avšak přes to došlo k vytečení jílů ze základové spáry, tak že se části defakto domů (objekt C) ocitly ve vzduchu (viz obr. 1). Výstavba i nadále pokračuje v sousedství již realizovaných budov, kde se investor snaží popsaným haváriím vyvarovat. 1.1 Geologická situace Studovaná lokalita se nachází v zájmovém území severozápadně od města Brna na okraji městské části Brno Medlánky, poblíž ulice Azurová. Geomorfologicky území leží na styku Brněnské kotliny a Řečkovicko-Kuřimského prolomu. Terén je mírně svažitý, nadmořské výšky se pohybují v rozmezí m n.m. Ze znalosti geologie Brna a dřívějších geologických výzkumů se v místě stavby vyskytuje několik typů hornin. Nejstarší horniny tvoří vyvřeliny brněnského masivu (granity, granodiority a metabazity, stáří ± 600 MA), které tvoří nestlačitelné skalní podloží (Mísař a kol. 1983). Mladší horniny lze rozdělit podle geneze na mořské a kvartérní (+ zvětraliny). 1 Ivan Poul, Mgr., Vysoké učení technické v Brně, FAST, Ústav geotechniky, Veveří 95, Brno, 2 Stanislav Štábl, Ing, SG Geoprojekt, s.r.o., Šumavská 33, Brno, 145

2 Mořské přiřazujeme k sedimentům náležejícím k mořské záplavě (spodní baden ± 15 MA), která uložila sedimenty v tzv. karpatské předhlubni. V místě staveniště se jedná o vápnité jíly (F7 / F8), které zde tvoří okrajové části dochovaného sedimentárního pokryvu. V místě stavby lze mocnosti mořských sedimentů odhadnout na cca 50 m. Obr. 1) Pohled na základovou spáru jednoho z vícepodlažních domů (došlo k vytečení jílů v místě základové spáry) 2005). Kvartérní sedimenty jsou tvořeny především málo mocnými vrstvami spraší (F6 CV), sprašových hlín (F6 F7) a zvětralin neogénních jílů (F7 MV F8 CV). Mocnosti spraší a sprašových hlín jsou omezené, naopak mocnost zvětalinového pláště neogénních jílů je prozkoumána na cca 5-8 m (Štábl, Vlček a Poul Z hydrogeologického hlediska jsou mořské vápnité jíly hodnoceny jako izolátory. Výjimky tvoří sádrovcové a vápnité proplástky ve zvětralinovém plášti, které jsou zvodnělé propustnost je zde puklinová a průlinová (Poul a Štábl 2005). 1.2 Inženýrsko-geologický průzkum a jeho dopady Na základě nepřesných vstupních informací bylo inženýrsko-geologické zhodnocení Grünwalda (2003) základových poměrů chybné. Základové poměry byly ohodnoceny jako jednoduché, staveniště bylo zahrnuto do 2. geotechnické (GT) kategorie, z čehož vyplynuly další nedostatky a problémy. Bylo navrženo nevyhovující založení budov a postupy zemních prací. Byly provedeny pouze indexové laboratorní zkoušky, zbývající parametry (c u, c ef, φ u, φ ef, E def ) byly odhadnuty na základě výsledků lehké dynamické penetrační zkoušky. Bylo doporučeno plošné založení objektů. Pažení stavebních jam bylo navrženo od hloubky 1,2 m od stávajícího terénu, dočasné svahování stavebních jam bylo navrženo v poměru 1:2 (do hloubky 3 m). Z důvodu nesprávně stanovených parametrů byl nevhodně navržen postup zemních prací a sklony svahů. Z uvedených důvodů došlo ke smykovému porušení polygenních jílů (viz. kap. 1.3). 146

3 1.3 Geotechnické poměry Nedostatečně provedený inženýrsko-geologický průzkum byl doplněn o další poznatky a geotechnické parametry (Štábl, Vlček a Poul 2005), ze kterých vycházejí následující parametry. Jíl polygenního původu Mocnost vrstev zeminy se pohybuje v intervalu 5 8 m. Popisovaná vrstva je tvořena zvětralinovým pokryvem, který vznikl degradací, sesouváním a přeplavováním exhumovaných partií neogenních sedimentů vápnité jíly. Z průzkumných sond a laboratorních analýz vyplývá, že zemina je tuhé až pevné konzistence, dle ČSN se jedná o zeminu třídy F7 indexu MV. Mocnost tohoto typu zeminy se pohybuje v rozmezí 5 8 m. Z pozorování in situ se konzistence zeminy občasně jeví jako měkká, ba dokonce až kašovitá - je velmi závislá na prohnětení a průsakům vody. Vlhkost zeminy se pohybuje kolem 35 % (další parametry viz tab. 1). Ve vrtných jádrech byly popsány partie tvořené z velké části minerálem sádrovcem (CaSO 4.2H 2 O), často byly také zjištěny vápnité konkrece (CaCO 3 ). Polohy konkrecí často vykazují vysokou vlhkost a značně snižují rigiditu sedimentu, sádrovec se z pravidla vyskytuje s vodou. Jeho mechanické vlastnosti jsou velmi příznivé pro vznik svahových deformací - je měkký destičkovitě odlučný a tudíž velmi kluzký. V partiích polygenního jílu dochází ke vzniku svahových deformací; smykové plochy jsou tvořeny především sádrovcovými a vápnitými polohami. Tab. 1) Zjištěné geotechnické vlastnosti pro jednotlivé vrstvy parametr jednotka polygenní jíl jíl vápnitý (0-5,5 m) (5,5-20 m) vlhkost (%) 36 36,2 ČSN F7 CV F8 MV ČSN γ (kg /m3) ν 0,4 0,4 β 0,47 0,47 φ u ( ) 0 0 c u (MPa) 0,108 0,272 φ ef 24,2 25,4 c ef (MPa) 0,022 0,0335 φ reziduální 12,1 14,5 c reziduální (MPa) 0,02 0,012 optimální vlhkost w opt 31% - opt.hustota ρ d

4 Jíl vápnitý neogenní Pod označením neogenní jíl je míněna zemina pevné konzistence, barva se pohybuje v odstínech zelenošedé až modré barvy. Jíl F7 MV až F8 CH/CV, bývá rovněž často smouhovaný, občasně se vyskytují i proplástky písku (horizontálně uložené). Vlhkost zeminy je neznatelně nižší než dříve popisovaná vrstva polygenních jílů, plasticita je vysoká až velmi vysoká (blíže viz Fojtík 2005). Tuto zeminu lze charakterizovat jako zkonsolidované relativně únosné podloží (geotechnické parametry jsou uvedeny v Tab.1). Mocnost jílů v místě staveniště může být odhadnuta na cca 50 m. 2 GEOTECHNICKÁ OPATŘENÍ PRO REALIZACI OBYTNÝCH SOUBORŮ Během výstavby došlo k porušení stability svahu, který je tvořen neogenními vysoce plastickými jíly (F7 MV), za vzniku rozsáhlého plošného sesuvu. Tento sesuv začal ohrožovat výstavbu obytných domů; započala sanace sesuvu. Výstavba nadále pokračuje v sousedství realizovaných budov a sanovaného sesuvu. 2.1 Návrh zakládání staveb a další výstavba Zakládání budov bylo nutné provádět v zajištěné stavební jámě (např. larsenová stěna či záporové zajištění). Výstavba objektů by měla probíhat od spodních částí. Způsob provedení zakládání objektů musí být proveden s přehodnocením vlivu namáhání pilot jako hlubinných prvků zakládání. Je očekáváno dlouhodobé dotvarování a sedání budov, je nutné realizovat veškeré drenážní, vodovodní a kanalizační sítě v plastu se svařovanými spoji. V případě použití materiálů jako je beton či kamenina pro vodovodní a kanalizační sítě, panuje riziko poškození těsnosti i vedení sítí v rozmezí již 3 let. Vlivem únosnosti a stability základových půd a změny napjatosti základových půd může vzniknout nerovnoměrné sedání budov jejich statické ohrožení. 2.2 Stabilitní opatření Jako vhodného postupu stabilizace lokality je vhodný technologický postup provádění zemních prací, zakládání a výstavby objektů a případné provedení horizontálních vrtů pro odvodnění rizikových partií svahu nad objekty hloubkách cca 3 5,5 m. Pro eliminaci svahových porušení je však nutné stanovit přesný a bezpečný technologický postup výstavby obytných domů. Při vhodně a řádně provedeném postupu výstavby, dojde pouze k lokálním poruchám a deformacím. Vyloučit však rozsáhlejší poruchu svahu však nelze, jelikož nejsou zatím známy přesné a veškeré podmínky stavu svahu a jeho podloží. Při realizaci výstavby nevhodným postupem může dojít ke vzniku poruchy jako u objektu C. Musí být přehodnocena realizace všech přípojek inženýrských sítí s ohledem na očekávané sedání objektů cca v rozmezí 6 18 cm, dle lokálních podmínek (Štábl, Vlček a Poul 2005). 148

5 Obr. 2) Stabilitní posouzení svahu před výstavbou, byla použita data získaná inženýrskogeologickým průzkumu, stupeň stability 1,067 (zpětná analýza). Obr. 3) Stabilitní posouzení svahu během realizace zemních prací, stupeň stability je 0,

6 3 ZÁVĚR Na základě posouzení geologa byla chybně zvolena 2. geotechnická kategorie byly provedeny pouze indexové zkoušky, základová půda byla posouzena pouze na 1. mezní stav. Vzhledem ke špatným geotechnickým vlastnostem neogénních jílů a chybně koncipovaným zemním pracím došlo ke vzniku sesuvu, který nadále ohrožoval výstavbu obytných budov. Rozsáhlý plošný sesuv byl částečně sanován nad skupinou obytných budov kotvenou pilotovou stěnou (vrtané piloty ø 60 cm). Další dílčí sesuvy byly sanovány štětovnicovou stěnou typu Larsen, jiné sesuvy byly částečně odbagrovány. Ke zvýšení stability současně dojde přitížením paty svahu dalšími hlubinně založenými konstrukcemi. Ke zvýšení stability bude dále nutné odvodnit nestabilní svah a zajistit účinnou a funkční kanalizaci a další inženýrské sítě. Literatura [1] FOJTÍK, K. Brno Nové Medlánky, obytný soubor část A, sanace sesuv: MS, IGP. Brno [2] GRÜNWALD, Z. Inženýrsko geologický průzkum pro bytové domy Brno Medlánky: MS, HIG geologická služba. Brno [3] MÍSAŘ, Z. a kol. Geologie ČSSR Český masív: SPN. Praha [4] POUL, I. a ŠTÁBL, S. Brno Nové Medlánky obytné soubory, zpráva o provedené analýze loklity: MS, SG Geoprojekt, s.r.o. Brno [5] ŠTÁBL, S., VLČEK, P. a POUL, I. Brno Nové Medlánky obytné soubory, závěrečná zpráva doprůzkumu: MS, SG Geoprojekt, s.r.o. Brno Recenzoval: Ing. Lumír, Miča, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, FAST, Ústav geotechniky, Veveří 95, Brno, 150

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

RIZIKA PROJEKTU A REALIZACE ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY JAMU BRNO

RIZIKA PROJEKTU A REALIZACE ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY JAMU BRNO RIZIKA PROJEKTU A REALIZACE ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY JAMU BRNO Ing. Petr Svoboda, Ph.D., Ing. Karel Vítek, Ing. Jaroslav Majer KELLER speciální zakládání spol. s r.o. The project &realisation risks of stabilisation

Více

Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu

Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu září 2012 2G geolog s.r.o. Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí tel: 465 557 546 e-mail:

Více

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE

Více

Zesílení obezdívky konstrukce primárního kolektoru tunelu v důsledku interakce s novou podzemní konstrukcí

Zesílení obezdívky konstrukce primárního kolektoru tunelu v důsledku interakce s novou podzemní konstrukcí Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2005/2006 Zesílení obezdívky konstrukce primárního kolektoru tunelu v důsledku interakce s novou podzemní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury TP 76 Část C Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací Schváleno MD - OI čj. 1084/07-910-IPK/1 ze dne 5.12.07 s účinností od

Více

13. Evropská konference SMGE v Praze 2. Konference Zakládání staveb Brno 2003 12 Ing. František Peč, Zakládání staveb, a. s.

13. Evropská konference SMGE v Praze 2. Konference Zakládání staveb Brno 2003 12 Ing. František Peč, Zakládání staveb, a. s. Časopis ZAKLÁDÁNÍ vydává: Zakládání staveb, a. s. K Jezu 1, P. O. Box 21 143 01 Praha 4 - Modřany tel.: 244 004 111 fax: 241 773 713 E-mail: propagace@zakladani.cz http://www.zakladani.cz http://www.zakladani.com

Více

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1.

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1. DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II Realizace staveb pozemních komunikací (1. SEMINÁŘ) 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ 2(45) Vzděláváním ke kvalitě

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č. SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ Zadavatel: Graslon a.s. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Místo : Zlín A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.: 064403A Vyhotovení: Březen 2007 a. s. A.č.: BUD/L / 001 SPOLEČENSKÉ A

Více

Mgr. Petr Brůček, Ph.D. Z 9

Mgr. Petr Brůček, Ph.D. Z 9 Mgr. Petr Brůček, Ph.D. Z 9 LOM HÁJEK komplexní řešení sanace výsypky kontaminované chlorovanými látkami (zpráva o průběhu výzkumu a přípravě technicko-ekonomické studie) ANOTACE Na lokalitě lom Hájek

Více

Obsah. Aktuality. Podzemní stavby. Dopravní stavby

Obsah. Aktuality. Podzemní stavby. Dopravní stavby Časopis ZAKLÁDÁNÍ vydává: Zakládání staveb, a. s. K Jezu 1, P. O. Box 21 143 01 Praha 4 - Modřany tel.: 244 004 111 fax: 241 773 713 E-mail: propagace@zakladani.cz http://www.zakladani.cz http://www.zakladani.com

Více

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc.Libor HAMÁČEK Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana

Více

ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Arch.Design,

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

OBSAH AKTUALITY TEORIE A PRAXE OBČANSKÉ STAVBY DOPRAVNÍ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ. Zakládání 1 / 03 1

OBSAH AKTUALITY TEORIE A PRAXE OBČANSKÉ STAVBY DOPRAVNÍ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ. Zakládání 1 / 03 1 Časopis ZAKLÁDÁNÍ vydává: Zakládání staveb, a. s. K Jezu 1, P. O. Box 21 143 01 Praha 4 - Modřany tel.: 244 004 111 fax: 241 773 713 E-mail: propagace@zakladani.cz http://www.zakladani.cz Redakční rada:

Více

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů)

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) Pozn.: Směrné normové charakteristiky (tab. 1.1, 1.2, 1.3) noste s sebou na všechna cvičení. 1. Odběr a příprava vzorků. Fyzikálně-indexové

Více

POŽADAVKY, INDIKÁTORY VHODNOSTI A KRITÉRIA VÝBĚRU LOKALIT PRO UMÍSTĚNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

POŽADAVKY, INDIKÁTORY VHODNOSTI A KRITÉRIA VÝBĚRU LOKALIT PRO UMÍSTĚNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Technická zpráva 2/2015 POŽADAVKY, INDIKÁTORY VHODNOSTI A KRITÉRIA VÝBĚRU LOKALIT PRO UMÍSTĚNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Autoři: Antonín Vokál Ilona Pospíšková Lukáš Vondrovic Miloš Kováčik Lucie Steinerová

Více

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Technologie drcení pneumatik Šlapanice Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, červenec 2015 Seznam zpracovatelů

Více

VD KAROLINKA REKONSTRUKCE HRÁZE

VD KAROLINKA REKONSTRUKCE HRÁZE XXXIV. Priehradné dni 2014 VD KAROLINKA REKONSTRUKCE HRÁZE WATER RESERVOIR KAROLINKA DAM RECONSTRUCTION Ing. Zbyněk Jareš, Ing. Vlastimil Krejčí Abstrakt: Příspěvek informuje o přípravě a realizaci sanace

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava

RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava - 1 - A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: Místo stavby: Obec : Vodoprávní úřad: Kraj: Název toku: REKONSTRUKCE HRÁZE A OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA k.ú. Zdislavice u Herálce

Více

RESCREENING ZMĚN STAVBY SILNICE I/38 KOLÍN, OBCHVAT

RESCREENING ZMĚN STAVBY SILNICE I/38 KOLÍN, OBCHVAT Březen 2015 Silnice I/38 Kolín, obchvat Rescreening změn stavby ZADAL: Ředitelství silnic a dálnic České republiky Na Pankráci 56 145 05 Praha 4 ZPRACOVAL: ATEM Ateliér ekologických modelů, Hvožďanská

Více

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice Dekont International s.r.o. Chaloupkova 10 Brno, 612 00 Tel/fax: + 420 549 212 816 http://www.dekont.cz/ e-mail: dekont.cz@dekont.cz Evidenční číslo dokumentace: 3048/03 Zařízení pro nakládání s odpady

Více

Zpravodaj české společnosti pro bezvýkopové technologie magazine of czech society for trenchless technology NODIG. 20 let.

Zpravodaj české společnosti pro bezvýkopové technologie magazine of czech society for trenchless technology NODIG. 20 let. NODIG ročník 17 17 2/2011 4/2011 Zpravodaj české společnosti pro bezvýkopové technologie magazine of czech society for trenchless technology 20 let od založení Příjemné prožití svátků vánočních, v novém

Více

Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha

Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP di5 architekti Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha zpracováno pro Státní operu projekční kanceláří inženýři v Praze 15.4.2011 1 / 108 inženýři

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa (DÚR) (Přeložka silnice II/101 varianta B v úseku km 11,86 15,14) III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb.

Více