Českomoravské konfederace odborových svazů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Českomoravské konfederace odborových svazů"

Transkript

1 Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Obecně: Českomoravská konfederace odborových svazů (dále jen ČMKOS ) nesouhlasí s navrhovaným řešením důsledků Nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 17. dubna 2010 ve věci návrhu Krajského soudu v Ostravě na zrušení ustanovení 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (Pl. ÚS 8/07, vyhlášený pod č. 135/2010 Sb.,), který napadené ustanovení zrušil dnem (dále jen Nález a Ústavní soud ), a to zejména z důvodu, že navrhované řešení zhorší do budoucna důchodová práva 80 % občanů ve prospěch vyšších důchodů pro 10 % nejbohatších. ČMKOS je přesvědčena, že předkladatelem navrhované řešení není odpovědí, která reaguje odpovídajícím způsobem na důvody, které ve svém rozhodnutí Ústavní soud vytýká českému důchodovému systému a přístupu vlád k jeho reformám. Současně zásadně nesouhlasí, aby návrh novely, který má představovat dlouhodobou systémovou reakci na Nález, vycházel ze současného dočasného nepříznivého stavu krizového financování důchodového pojištění, a aby reakce na Nález byla zneužita k dalším politicky motivovaným škrtům a restrikcím v důchodové oblasti. Z uvedených důvodů se stanovisko ČMKOS podrobněji zabývá relevantními závěry Ústavního soudu, které by měly být předkladatelem v reakci na Nález respektovány a navrhuje vlastní řešení úprav v českém důchodovém systému, které by zajistily jeho plný soulad s Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Všechny připomínky uvedené v tomto stanovisku považuje ČMKOS za zásadní. 1. Východiska pro řešení Nálezu a) Klíčový z hlediska reakce na Nález je podle ČMKOS výrok Ústavního soudu obsažený v odst. 71 na konci, že Zákonná úprava ve snaze zajistit přiměřené hmotné zabezpečení všem účastníkům důchodového pojištění, nezajišťuje části pojištěnců přiměřené hmotné zabezpečení, reflektující v seznatelné míře princip zásluhovosti, tedy naplňující stimulační funkci sociální politiky. Z tohoto konstatování vyplývá, že Ústavní soud uznává úroveň důchodů ostatních příjmových skupin (tj. skupin středně a nízkopříjmových) za přiměřenou, tj. nezpochybňuje ji sám jako nepřiměřeně vysokou a nedává současně prostor pro její snížení v důsledku něho by přestala být přiměřená (Nejvyšší soud vnímá skutečnost, že jednou z cest k posílení principu zásluhovosti důchodového systému může být i požadavek navýšení finančních zdrojů tohoto systému). 1

2 To by mělo být důležitým vodítkem při přípravě legislativní reakce na Nález, která by se měla snažit přiměřeně zvýšit náhradový poměr u nadprůměrných příjmů, aniž by snižovala náhradový poměr u ostatních poživatelů důchodů. b) V odstavci 96 Nálezu Ústavní soud výslovně konstatuje, že kritériem ústavní konformity je jak přiměřenost zvolené konstrukce dávek důchodového pojištění, kdy na jedné straně limitující korektiv principu zásluhovosti představuje imperativ (akcesorické i neakcesorické) rovnosti a na straně druhé je potom oním korektivem přiměřenost minimálního hmotného zabezpečení, tedy nejen ve smyslu eliminace chudoby, ale i zajištění důstojné životní úrovně pro nízkopříjmové pojištěnce. Tento závěr je třeba rovněž vzít za základ řešení, protože snížením náhradového poměru u občanů s nižšími příjmy (ty nelze ztotožňovat pouze s prvním decilem, jak činí návrh), by již nebyla zajištěna důstojná životní úroveň pro nízkopříjmové pojištěnce, jak požaduje Ústavní soud. ČMKOS připomíná, že v odstavci 67. Nálezu Ústavní soud na základě předchozích úvah konstatuje, že český důchodový systém základní požadavek přiměřenosti, jak je definován mezinárodními smluvními instrumenty, splňuje. Dokáže jej ovšem splnit (s ohledem na to, že jde právě o systém průběžný dávkově definovaný) pouze za cenu vysoké míry mezigenerační a intragenerační solidarity. Aby totiž při zachování vyrovnané platební bilance bylo možno zachovat žádoucí náhradový poměr jedinců s výdělky pohybujícími se cca někde okolo průměrné mzdy, je třeba rezignovat na obdobnou míru individuálního náhradového poměru u jedinců, jejichž příjmy se pohybují v řádu vícenásobků průměrné mzdy. ČMKOS v této souvislosti upozorňuje, že jedinců s výdělky pohybujícími se až někam okolo průměrné mzdy, je v České republice přes 75 %, a že proto stojí za to pro ně i do budoucna zachovat žádoucí náhradový poměr, a to nejen z důvodu, že by Česká republika nemusela nadále splňovat své závazky vyplývající v mezinárodních smluvních instrumentech, které Ústavní soud analyzuje v předchozích odstavcích, ale především z důvodu jejich ochrany před pádem do chudoby, která by pouze přenesla část důchodových nákladů do jiných sociálních systémů. c) Ústavní soud vyložil ve svém Nálezu zásadu proporcionality (přiměřenosti) ve smyslu vyloučení extrémní disproporcionality. Řešení se proto musí v průběžném pilíři zabývat otázkou, od jaké úrovně osobního vyměřovacího základu dochází k extrémní disproporcionalitě. ČMKOS vnímá správnost úvah Ústavního soudu v této otázce, které jsou vedeny dvěma základními směry, jednak k změnám parametrů průběžného důchodového pilíře (zejména úvahy o stropování pojistného a stanovení vyměřovacího základu), jednak k řešení vyšší míry zásluhovosti (ekvivalence) v doplňkových soukromých důchodových systémech (tj. v českých podmínkách např. v penzijním připojištění se státním příspěvkem) S ohledem na závěry Ústavního soudu vyslovené v odstavcích 92 a následujících Nálezu ke stropování pojistného, lze hovořit o extrémní disproporcionalitě teprve u osobních vyměřovacích základů stanovených z výdělků vyšších než čtyřnásobek průměrné mzdy. Nejvyšší soud si dobře byl vědom, že jen tak lze provést v průběžně financovaném důchodovém pojištění změny, které nesníží důchody u nízko a středně příjmových skupin občanů v situaci, kdy nelze očekávat významné navýšení prostředků na důchody. 2

3 V této souvislosti je třeba rovněž vzít do úvahy, že ti pojištěnci, kteří mají své odvody pojistného na důchodové pojištění zastropovány, získávají v současném českém daňovém systému výhodu v podobě nižší daně z příjmů fyzických osob, vzhledem k tomu, že se jim vyšší příjmy zdaňují již jen 15 % sazbou této daně, zatímco u nižších příjmů se do vyměřovacího základu daně navíc zahrne i pojistné odvedené zaměstnavatelem. Tuto výhodu by bylo zapotřebí v reakci na nález Ústavního soudu transformovat na daňovou podporu ve prospěch pojistného odváděného do doplňkového penzijního připojištění. Předložený návrh se touto otázkou nezabývá. d) Legislativní nástroje umožňující dosažení diferenciace důchodů při zajištění sociální solidarity jsou podle Ústavního soudu nutně spojeny se zákonnou úpravou pojistného na sociální zabezpečení, konkrétně pak se zakotvením maximálních vyměřovacích základů pro placení pojistného v 15a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v roce Tím byl vytvořen legislativní prostor pro proporcionální soulad mezi účely sociální solidarity a diferenciace s ohledem na výši příjmů i výši pojistného na důchodové pojištění. Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, se uvedený legislativní prostředek, odstraňující extrémní disproporcionalitu mezi zákonnou úpravou a jejím účelem, redukuje, resp. ve svých důsledcích ruší. Tato skutečnost se pak stala jedním z klíčových důvodů pro zrušení 15 zákona o důchodovém pojištění ( při absenci extrémní disproporcionalitu redukujícího momentu, jenž ve shodě i se zahraničními právními úpravami lze spatřovat v reálném maximálním vyměřovacím základu placení pojistného, nelze než konstatovat u napadené zákonné úpravy rovněž porušení principu akcesorické nerovnosti (odst. 93)) jinými slovy, lze důvodně předpokládat, že pokud by ke zvýšení stropů pojistného zákonem č. 362/2009 Sb. k nedošlo, Ústavní soud by pravděpodobně uvedené ustanovení 15 zákona o důchodovém pojištění nezrušil. Citované úvahy Ústavního soudu vedou ČMKOS k závěru, že má-li dojít v reakci na Nález ke snížení stropu pojistného, pak plně postačuje pouze navrácení právního stavu před zákon č. 362/2009 Sb., tj. ke snížení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné pro rok 2012 ze 72násobku na 48násobek průměrné mzdy, nikoliv na 36násobek průměrné mzdy, jak činí předkládaný návrh. ČMKOS v této souvislosti připomíná, že Ústavní soud kritizoval vládu premiéra Fischera při posuzování meze, za níž veřejnoprávní povinné peněžité plnění jednotlivcem státu nepředstavuje již pojistné na důchodové pojištění, nýbrž daň, s tím, že tento závěr plyne již z důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, v níž vláda s naprostou upřímností redukci maximálního vyměřovacího základu považuje za zdroj zvýšení příjmů státního rozpočtu, což je účelem daně (!). Proto je na místě v reakci na Nález upravit zmocnění pro vládu v 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., na základě kterého může vláda zvyšovat tzv. redukční hranice bez potřebných limitů, a stanovit přesná pravidla pro jejich změny zákonem, obdobně jako je tomu u valorizace důchodů. e) Předložený návrh se vůbec nezabývá myšlenkou, že legislativní odpověď na Nález by neměla být řešena výlučně jen v rámci důchodového pojištění upraveného zákonem č. 155/1995 Sb. Ústavní soud v odstavci 49 Nálezu poukazuje na skutečnost, že Současný systém českého důchodového pojištění lze považovat za systém dvojpilířový, přičemž prvním pilířem je systém základní a druhý (resp. z hlediska obecné teorie třetí) pilíř představuje zákonné dobrovolné penzijní připojištění se státním příspěvkem. 3

4 V odstavci 88 Nálezu pak Ústavní soud připomíná, že Dle důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona o důchodovém pojištění relace průměrného starobního důchodu k průměrné čisté mzdě v současné době (tj. v roce 1995) dosahuje 56 %. Teprve po zvýšení příjmů důchodců z penzijního připojištění v perspektivě 10 a více let lze s ohledem na možnost výraznější diferenciace příjmů z penzijního připojištění podle individuálních představ občanů v základním systému postupně snižovat diferenciaci důchodů podle výše výdělků a počtu odpracovaných let. Ústavní soud zde správně vnímá, že výraznější diferenciace příjmů, a tedy i vyšší ekvivalence důchodů u vyšších příjmových skupin obyvatelstva bude možná pouze s rozvojem penzijního připojištění se státním příspěvkem. K současné podobě penzijního připojištění se však v odstavci 90. Nálezu staví Ústavní soud velmi kriticky: Bylo-li dosaženo druhého z účelů zákona o důchodovém pojištění, tj. snižování diferenciace důchodů podle výše výdělků, nedošlo ale k naplnění účelu prvního, tj. otevření prostoru diferenciace důchodů. Dle informace Českého statistického úřadu týkající se penzijního připojištění: přetrvává stále nízké povědomí o roli, kterou může hrát v budoucnu tato forma zajištění ve stáří pro velkou část české populace. V roce 2004 spořili lidé v průměru měsíčně necelých 397 korun, v roce 2001 to bylo 348 korun. Přestože jejich příjmy rostou, penzijním fondům více neposílají - na penzijní připojištění odkládají měsíčně jen 2,2 % své průměrné hrubé mzdy a tento poměr se dokonce rok od roku snižuje (v roce 1996 činil 3,2 %). Ústavní soud zde vládu nepřímo, ale zcela zřetelně, vyzývá k reformě penzijního připojištění se státním příspěvkem, která by zajistila (umožnila) větší odvod příspěvků účastníků, z nichž by plynuly díky příspěvkově definovanému charakteru tohoto soukromého důchodového systému i vyšší (plně ekvivalentní) doživotní penze pro příjmově silnější jedince. Předkladatel tuto výzvu Ústavního soudu zcela opomíjí a zabývá se pouze restriktivními parametrickými úpravami průběžně financovaného důchodového pojištění. 2. Návrh ČMKOS ČMKOS s ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuje vlastní řešení důsledků Nálezu Ústavního soudu, které v porovnání s předloženým návrhem v průběžně financovaném důchodovém pojištění nesníží náhradový poměr u 80% budoucích důchodců, ale zároveň povede k částečnému posílení ekvivalence pojištěnců s vyššími příjmy, s tím, že určité zvýšení výdajů průběžně financovaného důchodového pojištění bude více než kompenzováno výrazně nižšími náklady souvisejícími s reformou soukromého příspěvkově definovaného doplňkového důchodového systému - penzijního připojištění se státním příspěvkem, v porovnání s náklady, které si vyžádá vládou avizované zavedení povinného důchodového spoření od 1. ledna Návrh řešení ČMKOS spočívá na následujících zásadách: A. V důchodovém pojištění budou s účinností od provedeny tyto změny: a) Zápočet výdělků do 1. a 2. redukční hranice se nezmění (oproti předloženému návrhu zákona se náhradové poměry pro jedince s příjmy do 2. redukční hranice nesníží); b) Zápočet výdělků nad 2. redukční hranici se zvýší z 10 % na 20 % (oproti předloženému návrhu zákona se náhradové poměry pro jedince s příjmy nad 2. redukční hranici přiměřeně zvýší); 4

5 c) Strop pro placení pojistného zaměstnance se sníží na 4násobek průměrné mzdy (oproti předloženému návrhu, který jej snižuje na trojnásobek). d) Strop pro placení pojistného zaměstnavatele se sníží na 4násobek průměrné mzdy (oproti předloženému návrhu, který jej snižuje na trojnásobek), pokud zaměstnavatel odvede nejméně polovinu rozdílu mezi plnou výší pojistného a 4násobkem průměrné mzdy zaměstnanci jako příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem. B. V penzijním připojištění se státním příspěvkem budou s účinností od provedeny tyto změny: a) Transformace penzijních fondů podle návrhu zákona, předloženého Poslanecké sněmovně k projednání v minulém funkčním období se zapracováním návrhů a připomínek ČMKOS uplatněných k tomuto návrhu; b) Pro účastníky ve věku do 40 let bude zavedena nová forma (lineárně se zvyšujícího) státního příspěvku poskytovaného ve výši jedné třetiny příspěvku, který bude na své penzijní připojištění odvádět zaměstnanec v rozmezí od 3 % do 9 % svého vyměřovacího základu. c) Účastník, kterému bude poskytován státní příspěvek podle písm. b), bude moci z prostředků penzijního připojištění čerpat pouze doživotní anuitu vyměřenou podle zásad stanovených zákonem. C. Vládou připravované povinné důchodové spoření nebude zavedeno. Jeho cíle budou naplněny prostřednictvím reformy penzijního připojištění se státním příspěvkem, jejíž implementace si vyžádá výrazně nižší náklady na straně veřejných financí, a to jak díky nižšímu objemu státní podpory v rámci dobrovolného systému (až o jednu polovinu), tak díky úspoře značných zřizovacích nákladů státu nezbytných v případě zavádění povinného důchodového spoření (cca 5 až 10 mld. Kč při zahájení). Současně bude naplněn požadavek Nálezu na vyšší ekvivalenci v rámci českého důchodového systému u pojištěnců s vyššími příjmy. Náhradový poměr Náhradový poměr podle návrhu ČMKOS 1 Poměr nového vůči původnímu náhradovému poměru Poměr průměrné výše důchodu v daném decilu k výši důchodu mediánového 2 příjemce 1. decil 78% 100% 67% 2. decil 65% 100% 84% 3. decil 59% 100% 90% 4. decil 55% 100% 95% 5. decil 52% 100% 101% 6. decil 49% 100% 105% 7. decil 47% 100% 110% 8. decil 44% 101% 114% 9. decil 40% 103% 120% 10. decil 32% 111% 140% 1 Výpočty MPSV na základě žádosti ČMKOS při jednání RHSD dne 12. prosince Medián = prvek, který rozděluje vzestupně setříděný soubor (v tomto případě podle příjmu a doby pojištění) na dvě stejně početné části (zaujímá pozici přesně uprostřed takto setříděného souboru). 5

6 Dopady návrhů ČMKOS do bilance důchodového pojištění v mld. Kč 3 Maximální vyměřovací základ snížení ze 6 na 4 násobek průměrné mzdy Roční dopad 0-5,8-6 -6,3-6,7-6,9-7,2-7,6-7,9-8,2 Kumulovaný dopad 0-5,8-11,8-18,1-24,8-31,7-38,9-46,5-54,4-62,6 Úpravy důchodového vzorce (zvýšení zápočtu nad druhou redukční hranici) Roční dopad -0,1-0,7-1,2-1,9-2,5-3,1-3,7-4,4-5,2-5,9 Kumulovaný dopad -0,1-0,9-2,1-4,0-6,4-9,4-13,1-17,5-22,7-28,6 Celkové dopady do bilance důchodového pojištění v mld. Kč 4 ČMKOS Roční dopad -0,1-6,5-7,2-8,2-9, , ,1-14,1 Kumulovaný dopad -0,1-6,7-13,9-22,1-31,2-41, ,1-91,2 3. Postoj ČMKOS k dalším parametrickým změnám v důchodovém pojištění ČMKOS zásadně nesouhlasí s tím, aby v novele, deklarované jako reakce na Nález Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., byla realizována řada dalších úsporných opatření, která jdou výrazně za rámec Nálezu Ústavného soudu a svým charakterem výrazně negativně ovlivní sociální postavení nejen budoucích důchodců, ale také současných poživatelů starobních penzí. Nesouhlasíme zejména s následujícími návrhy: Zrychlení tempa zvyšování důchodového věku u žen od ročníku narození 1954 na 6 měsíců (ze současných 4 měsíců) ročně s cílem sjednocení důchodového věku na 65 let pro muže i ženy, které by nenápadně zhoršilo důchodové nároky těch žen, které vzdor neustále se zhoršující situaci pro výchovu dětí tyto děti mají a vychovávají. Další zpřísnění podmínek pro nárok na vdovský i vdovecký důchod. Zejména nesouhlasíme se zkrácením doby pro opětovné poskytování vdovského i vdoveckého důchodu z pěti na dva roky. Odůvodnění: Podmínky pro poskytování těchto důchodů byly již zpřísněny v poslední velké novele zákona o důchodovém pojištění (306/2008 Sb.). 3 Výpočty MPSV na základě žádosti ČMKOS při jednání RHSD dne 12. prosince Údaje v tabulce jsou kalkulovány s ohledem na plošné snížení stropu pojistného ze 6 na 4 násobek průměrné mzdy - nezohledňují návrh ČMKOS týkající se stropu pojistného zaměstnavatelů, který podmiňuje snížení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné zaměstnavatele ze 6 na 4 násobek průměrné mzdy poskytnutím příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem zaměstnance ve výši nejméně poloviny rozdílu mezi plnou výší pojistného a 4násobkem průměrné mzdy zaměstnance. Lze odhadnout, že při využití této pobídky na podporu tvorby soukromých důchodových úspor zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů by se náklady uvedené v tabulce a také v bilanci celkových dopadů návrhů ČMKOS snížily cca o 30 až 40 %. 6

7 Prodloužení rozhodného období pro stanovení osobního vyměřovacího základu tak, aby rozhodné období počínalo rokem bezprostředně následujícím po roce dosažení 18. roku věku. Odůvodnění: Absolventi všech typů škol velmi často obtížně hledají uplatnění a jejich příjmy jsou neadekvátní jejich vzdělání a schopnostem. Zápočtem těchto příjmů by došlo ke snížení výše jejich důchodu. Zásadně nesouhlasíme s tím, že by se do rozhodného období počítala doba studia, která se od nehodnotí jako doba pojištění, ani jako náhradní doba pojištění, ale především ani jako vyloučená doba. Vedlo by to k zásadnímu snížení (rozmělnění) procentní výše důchodu, tedy finančnímu postihu za jejich studium. Další zhoršení výpočtu (snížení) výše předčasného starobního důchodu. Pod záminkou postupnějšího odstupňování procentní sazby předčasného důchodu má dojít opět ke snížení procentní výše předčasných důchodů. Poslední zásadní změna výpočtu k horšímu přitom platí teprve od S tímto návrhem zásadně nesouhlasíme. Odůvodnění: Přestože je předčasně přiznávána velká část starobních důchodů, většina pojištěnců k tomuto nouzovému řešení nepřistupuje dobrovolně, nýbrž pod tlakem krajně nepříznivé situace na trhu práce a dlouhodobé nezaměstnanosti, které vláda zabývající se restrikcemi neřeší. Spolu s dopadem navrhovaného řešení Nálezu Ústavního soudu by došlo k enormnímu postihu zejména dnešních středně příjmových pojištěnců ve věku mezi roky, kteří v závěru pracovní kariéry v dobách pokračující finanční, hospodářské a sociální krize ztratili zaměstnání. Institut odstraňování tvrdostí zákona požadujeme zachovat. Odůvodnění: Domníváme se, že se jedná o alibistický návrh, který zbaví ministra možnosti zasáhnout v případech tvrdostí, které mohou nastat zejména, bude-li výpočet důchodu změněn ve smyslu navrhovaných složitých postupů, jejichž dopady mohou být v jednotlivých případech nepředvídatelné a sociálně mimořádně tíživé. Odebrání kompetence vlády rozhodovat o vyšší než zákonem stanovené valorizaci důchodů a kompetencí příslušných ministrů rozhodovat o tzv. odstraňování tvrdosti zákona. Odůvodnění: Tyto kompetence pomáhají řešit operativně s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám případy neodůvodněně tvrdých dopadů nepříznivého ekonomického vývoje či právní úpravy na životní úroveň všech důchodců (valorizace důchodů), tak v individuálních případech (tvrdosti zákona). K jednotlivým ustanovením I. K Části prvé (změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů) 1. K bodu 3 - Požadujeme navrhovanou úpravu přepracovat ve smyslu připomínek uvedených v obecné části, zejména nesouhlasíme s poklesem sazeb mezi první a druhou redukční hranicí, což ve výsledku povede ke snížení procentní výměry u nejširší skupiny pojištěnců. Jinak upozorňujeme, že z konstrukce navrhovaného ustanovení vyplývá, že v případech, kdy výpočtový základ při neexistenci maximálního vyměřovacího základu v minulosti, popř. při existenci vyššího maximálního vyměřovacího základu, než který je nyní navrhován, přesáhne částku odpovídající maximálnímu vyměřovacímu základu, je nezapočtení této vyšší částky neospravedlnitelné - pojistné bylo v této době odvedeno ze 7

8 všech příjmů a navrhované řešení je tak zcela v rozporu s Nálezem Ústavního soudu týkajícími se vztahu pojistného a důchodu. To by nepochybně mohlo zavdat příčinu k obdobnému sporu, jaký má navrhovaná úprava řešit (týká se např. i pojištěnců, kteří platili dobrovolné pojištění nad hranici maximálního vyměřovacího základu). Jednoduchým výpočtem lze ověřit, že pokud by k částce nad trojnásobek průměrné mzdy nebylo při výpočtu důchodu přihlíženo, u velmi vysokých příjmů bude výpočtový základ a tedy i výše důchodu nižší, než před vydáním Nálezu, kterým byl 15 zrušen. 2. K bodu 8, 9 - Požadujeme navrhovanou úpravu zrušit. Odůvodnění: Nesouhlasíme se zhoršením stávajícího stavu. 3. K bodu 12, 13 - Požadujeme navrhovanou úpravu zrušit. Odůvodnění: Nesouhlasíme se zhoršením stávajícího stavu. 4. K bodu 15 až 18 - Požadujeme navrhovanou úpravu zrušit. Odůvodnění: Nesouhlasíme se zhoršením stávajícího stavu jak u invalidních důchodů, tak vdovských (vdoveckých) důchodů. Zde navrhovanou úpravu považujeme za zvláště asociální. Požadujeme zachovat stávající úpravu. 5. K bodu 22 až 24 - Požadujeme navrhovanou úpravu zrušit. Odůvodnění: Nesouhlasíme se zhoršením stávajícího stavu. 6. K bodu 28 - V 67 odstavci 1 požadujeme nahradit slova v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen (dále jen růst cen ) slovy v závislosti na růstu indexu životních nákladů důchodců (dále jen růst životních nákladů důchodců ) a v návaznosti na tuto úpravu zrušit v nově navrhovaném 67 odstavci 6 ve větě druhé slova za domácnosti celkem. Odůvodnění: Index životních nákladů důchodců se zvyšuje z důvodu vyšší váhy základních životních potřeb ve spotřebním koši důchodců rychleji než index spotřebitelských cen. Valorizace důchodů vázaná na index spotřebitelských cen nejen nedostatečná ale také nespravedlivá. ČMKOS připomíná, že odstranění této nespravedlnosti při provádění valorizací důchodů bylo vládami opakovaně slibováno, a to i představiteli současné vlády. Upozorňujeme, že vazbu valorizace též na 1/3 růstu reálných mezd, která vyjadřuje zasloužený podíl důchodců na prosperitě společnosti, nelze zaměňovat či započítávat jako kompenzování důsledků inflace v oblasti důchodů. 7. V 67 odst. 3, odst. 4 písm. b) a odst. 15 se číslo 10 nahrazuje číslem 5. Odůvodnění: Požadujeme, aby procentní výměry důchodů byly zvýšeny mimořádně při růstu cen o 5 %, tak jako dosud. 8. V 67 odstavci 3 větě první, v odstavci 8 větě první a v odstavci 9 větě první požadujeme nahradit slova Procentní výměry vyplácených důchodů slovy Důchody. Odůvodnění: Požadujeme zachovat současný stav, který se plně osvědčil při výrazném růstu inflace v roce Obdobně vysoký růst životních nákladů důchodců (a inflaci) lze očekávat též při avizovaném zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 19 procentních bodů, a navrhovaná úprava by způsobila, že by mimořádná valorizace penzí nemohla být vyplacena. 8

9 9. V 67 odstavec 7 zní: (7) Základní výměry vyplácených důchodů se zvyšují tak, aby výše základní výměry důchodu a výše minimální procentní výměry důchodu ( 33 odst. 2 věta třetí) plně kompenzovaly růst životních nákladů důchodců měřený prostřednictvím Statistiky rodinných účtů Českého statistického úřadu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá termín zvýšení důchodů.. Odůvodnění: Požadujeme odstranit nespravedlnost současného mechanismu valorizace důchodů, který je k příjemcům nejnižších starobních důchodů výrazně diskriminační, když jim plně nekompenzuje růst jejich životních nákladů. Přitom růst životních nákladů důchodců postihuje všechny příjmové skupiny příjemců starobních penzí stejně. 10. V 67 odstavci 8 se věta druhá zrušuje. Odůvodnění: Jde o technickou úpravu v návaznosti na naše předchozí připomínky ke způsobu valorizace důchodů. 11. K bodu 29 - Požadujeme navrhovanou úpravu zrušit. Odůvodnění: Nesouhlasíme se zhoršením stávajícího stavu. Předkladatel by se neměl vymlouvat na obtížnost legislativního řešení měl by navrhnout buď nové věcné řešení nebo ponechat stávající úpravu. Její zrušení by mohlo poškodit větší okruh pojištěnců. 12. K bodu 33 - Požadujeme zpřesnit formulaci, aby bylo zcela nepochybné, že nejde o zmocnění ke změnám procentních sazeb. Vyhláškou lze tyto hodnoty sice stanovit, avšak vždy jen v rámci příslušných zákonných ustanovení. 13. K bodu 34 - Požadujeme navrhovanou úpravu zrušit. Odůvodnění: Nesouhlasíme, jak bylo výše uvedeno, s dalším urychleným posunem důchodového věku. K čl. II 14. K bodu 1 - S ohledem na navrhovaný způsob řešení nálezu Ústavního soudu, který je pro většinu pojištěnců restriktivní, požadujeme pro uvedené případy provedení výpočtu jak podle navrhované, tak podle stávající právní úpravy s přiznáním důchodu vyššího. 15. K bodu 3, 4 - Požadujeme navrhovanou úpravu zrušit. Odůvodnění: S navrhovaným zpřísněním právní úpravy nesouhlasíme. II. K části druhé (změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) 1. K bodu 2 - Požadujeme navrhovanou úpravu zrušit. Odůvodnění: Odmítáme důrazně, jak bylo již uvedeno v obecné části stanoviska ČMKOS, další snížení zastropování pojistného. III. K Části třetí (změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) Požadujeme navrhovanou úpravu zrušit, vzhledem k tomu, že nesouvisí s řešením důsledků Nálezu Ústavního soudu. Z věcného hlediska k navržené změně úpravy institutu odstranění tvrdosti zákona upozorňujeme, že zařazení této úpravy do 127, je nesystémové a věcně zcela odlišné. Stále 9

10 se totiž bude jednat o kompetenci ministra, která má zcela odlišný právní charakter od kompetence ministerstva. V případě kompetence ministerstva může konat nejen ministr, ale i jeho zástupce, na rozdíl od případu kompetence ministra, kdy může konat výhradně ministr, jinak je úkon nicotný. Zásadně však nemůžeme souhlasit s tím, aby rozhodnutí bylo vázáno na souhlas ministrů obrany, vnitra a spravedlnosti. Není důvod, proč by mělo být rozhodnutí ve věci pojištěnce (pojištěnců), který nikdy nepatřil do působnosti těchto ministerstev, vázáno na souhlas těchto ministrů. Jsme přesvědčeni, že i nadále musí být zachována možnost řešit uvedeným institutem i individuální případy, byť jsme si vědomi, že se musí jednat o skutečně případy mimořádné. Stávající úpravu institutu odstranění tvrdosti zákona tedy považujeme za potřebnou i s vědomím, že v praxi se vždy mohou vyskytnout případy, které pro naprostou výjimečnost nelze řešit obecným opatřením. Nebráníme se však úpravě, která by řešila jak obecné, tak individuální případy. Rozhodně však odmítáme omezení možnosti podat opravný prostředek námitky proti rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení a ministerstva. Všechny připomínky uvedené v tomto stanovisku považuje ČMKOS za zásadní. 10

Návrh na řešení dopadů nálezu Ústavního soudu

Návrh na řešení dopadů nálezu Ústavního soudu Návrh na řešení dopadů nálezu Ústavního soudu I. Úvod V žalobě podané u Krajského soudu v Ostravě (dále jen KS ) žalobce napadl výši přiznaného důchodu, i když (jak také sám uvádí) si byl vědom skutečnosti,

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Jednání OK 2. 6. 2016, podklad k bodu 2: Návrhy k valorizaci důchodů

Jednání OK 2. 6. 2016, podklad k bodu 2: Návrhy k valorizaci důchodů Jednání OK 2. 6. 2016, podklad k bodu 2: Návrhy k valorizaci důchodů Návrh reflektuje historický vývoj průměrných důchodů ve vztahu k průměrným příjmům ekonomicky aktivních po roce 1989, ukazující na rostoucí

Více

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči)

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA I. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace 31. března 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v rámci kampaně Vám posíláme další odborné informace o připravovaných změnách zákoníku práce. Dnes je to obecné

Více

Postoj ODS. Praha, 6. ledna 2011

Postoj ODS. Praha, 6. ledna 2011 Postoj ODS k důchodové reformě I. Parametrické změny průběž ěžného systému 1. Souhlasíme s návrhy na změny parametrického typu průběžného systému navržené Bezděkovou komisí. 2. Nesouhlasíme se zrychlením

Více

PŘIPOMÍNKY. A. Zásadní obecná připomínka k části III. předkládaného materiálu

PŘIPOMÍNKY. A. Zásadní obecná připomínka k části III. předkládaného materiálu k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony V Praze dne 1. dubna 2011

Více

VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU

VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU Starobní důchod patří mezi důchody přímé, tj. důchody, které se vyměřují v závislosti na získané době důchodového pojištění a na výši dosažených výdělků v rozhodném období (výpočtového

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Pokud správní orgány aplikovaly ustanovení 50 odst. 3 větu druhou zákona č. 435/2004 o zaměstnanosti, ve znění platném od 8. 12. 2010 a účinném od 1. 1. 2011, na situaci stěžovatele, který svůj pracovní

Více

PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období 1. července 2006 až 30. června 2007

PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období 1. července 2006 až 30. června 2007 PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období 1. července 2006 až 30. června 2007 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: IV. Návrh tezí zákona o úřednících veřejné správy

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: IV. Návrh tezí zákona o úřednících veřejné správy VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh tezí zákona o úřednících veřejné správy Část materiálu: IV. Materiál byl rozeslán do společného vnitroresortního a meziresortního připomínkového řízení

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Důchodové pojištění. 1 Základní informace o důchodovém systému 2-3. 2 Příjmy a výdaje důchodového pojištění 4

Důchodové pojištění. 1 Základní informace o důchodovém systému 2-3. 2 Příjmy a výdaje důchodového pojištění 4 Důchodové pojištění str. 1 Základní informace o důchodovém systému 2-3 2 Příjmy a výdaje důchodového pojištění 4 3 Počet důchodců v období 12.1996 12. 2013 5 4 Průměrné výše sólo vyplácených důchodů v

Více

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ od 1. ledna 2010 O změnách NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Od 1. ledna 2010 dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jedná se především

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Znění návrhu Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1206 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015.

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015. Péče o děti v penzijních systémech Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS Děti a penze středa 17. června 2015 Martin HOLUB 1 Úvod Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody 1 (ze 17)

Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody 1 (ze 17) Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová reforma

Více

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace Téma cvičení Makroekonomie I Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Teorie inflace Praktické příklady Příklady k opakování Inflace Osnova k teorii inflace Vymezení

Více

K vývoji české ekonomiky v současném období (červen 2009) Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz

K vývoji české ekonomiky v současném období (červen 2009) Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz 13 Ročník 54 Praha 23. června 2009 10,60 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorùm příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Důvod předložení a cíle

Důvod předložení a cíle DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. I. OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvod předložení a cíle Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

Více

Informace předsedkyně OS

Informace předsedkyně OS 22 Ročník 51 Praha 19. prosince 2006 10,20 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 592 ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Oddíl I 1 Účel zákona Tento zákon upravuje výši pojistného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Úrazy způsobené třetí osobou v systému zdravotního pojištění.

Úrazy způsobené třetí osobou v systému zdravotního pojištění. UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. Institut postgraduálního vzdělávání

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Materiál do meziresortního připomínkového řízení III.b Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Zelená kniha o státních důchodech a jejich zvyšování

Zelená kniha o státních důchodech a jejich zvyšování Zelená kniha o státních důchodech a jejich zvyšování 1) Považujete základní výměru důchodů za potřebnou složku starobních a dalších důchodů v Česku? respondent 1: Ano = jistota nějakých peněz. respondent

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),

Více

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů datum: 12. listopadu 2015, 9:00 11:30 místo: Klub, Na Poříčním právu 1, Praha 1 přítomni:

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů V. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního

Více

EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016

EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016 EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016 RICHARD W. FETTER I tomu největšímu dlužníkovi, na kterého je uvalena i několikerá exekuce srážkami ze mzdy, musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Jeho výše

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 25. listopadu 2013 Sp. zn.: 9/2013/SZD/MP Vaše sp.zn.: Pl. ÚS 44/13 Ústavní soud Joštova 8 660 83 Brno Navrhovatel: Skupina senátorů Senátu Parlamentu

Více

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU NÁZEV MATERIÁLU Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Č. J. GŘ/27/SHP/2016 DATUM ZPRACOVÁNÍ 22.3.2016 KONTAKTNÍ OSOBA Bohuslav Čížek TELEFON 225 279 203 E-MAIL bcizek@spcr.cz

Více

Citlivostní analý za pojistna sazba

Citlivostní analý za pojistna sazba Popis výsledků citlivostní analýzy pojistná sazba Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny sazby pojistného na důchodové

Více

II. Ke konkrétním institutům správního řízení a ustanovením jednotlivých návrhů. A. kritické připomínky

II. Ke konkrétním institutům správního řízení a ustanovením jednotlivých návrhů. A. kritické připomínky Podnět Rady vlády pro lidská práva Doporučení k připravované nové úpravě správního řízení I. Základní obecná východiska 1. K významu přijetí nové obecné úpravy správního řízení Obecná právní úprava správního

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2006 Veronika Černocká

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2006 Veronika Černocká Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2006 Veronika Černocká Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Obor: Finance Název diplomové práce: Výběr a přerozdělování příspěvků

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 72/2011-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

Volební program ČSSD. pro volby do Poslanecké sněmovny. Parlamentu ČR

Volební program ČSSD. pro volby do Poslanecké sněmovny. Parlamentu ČR Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 Obsah 1. Odkud a kam míří sociální demokracie? 3 1.1 Odkud? Aneb 10 největších úspěchů ČSSD 3 1.2 Naše budoucnost

Více

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace 5. dubna 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v rámci kampaně Vám posíláme odborné informace o připravovaných změnách zákoníku práce. V této části jsou to připomínky

Více

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území. V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve

Více

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ČÁST PRVNÍ Působnost zákona 1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku Změna: 590/1992 Sb., 10/1993 Sb., 37/1993 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 49 2013-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Federální shromáždění československé socialistické republiky 1972

Federální shromáždění československé socialistické republiky 1972 Federální shromáždění československé socialistické republiky 1972 II,v.o. 4 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám s doporučením přijatým na 54. Mezinárodní konferenci práce Na 54. zasedání Mezinárodní konference

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 49/2007-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j. : 71/7714/98 V Praze dne března 1998 Výtisk č. : Pro schůzi vlády České republiky Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Důvod

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlásila stávkovou pohotovost

Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlásila stávkovou pohotovost 6-7 Ročník 53 Praha 21. března 2008 21,20 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorùm příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 697/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších

Více

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005 1. MZDY ing. Helena Plavecká, hlavní metodik modulu MZDY ZEIS, hp.map@wo.cz 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY Nařízením vlády č. 699/2004 Sb. se s účinností od 1. 1. 2005 mění NV 303/95 Sb. o minimální

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

Pracovní právo po novém občanském zákoníku

Pracovní právo po novém občanském zákoníku Miroslav Bělina, právnická fakulta UK Praha Pracovní právo po novém občanském zákoníku I. Ustanovení nového občanského zákoníku s přímým dopadem na zákoník práce. Dne 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský

Více

LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE AKTUALIZACE k datu 4. 6. 2013 (usnesení rady kraje č. 17/1196) ČÁSTI PLÁNU: A B C právní předpisy, jejichž změna bude navržena zastupitelstvu kraje k využití v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 41/2012-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr.

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Jednání ČLK o úhradové vyhlášce

Jednání ČLK o úhradové vyhlášce Jednání ČLK o úhradové vyhlášce Dohodovací řízení o úhradách a regulacích skončilo ve většině segmentů nedohodou. Ambulantní specialisté: Nedohoda, parciální dohoda u hemodialýzy. Praktičtí lékaři: Nedohoda,

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2016

Ing. Vojtěch Beck, 2016 Ing. Vojtěch Beck, 2016 1 součást sektorové veřejné ekonomiky, obohacená v posledních desetiletích o nové přínosy ekonomů, sociologů, demografů, lékařů a právníků zkoumá, jak optimálně alokovat lidské,

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016

LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016 LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY V ROCE 2016 Obsah: I. Úvodem II. Občanské a obchodní právo III. Pracovní právo IV. Daňové předpisy V. Ostatní 2 ÚVOD I. Úvodem V dalším

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 Nabyl úèinnosti 1. března 2009 Str. 10 Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

Více

Předkládací zpráva pro Parlament

Předkládací zpráva pro Parlament Předkládací zpráva pro Parlament Mezinárodní organizace práce (dále jen "MOP") je mezinárodní vládní organizace založená v roce 1919, jejímž posláním je především rozvojem a prostřednictvím sociálního

Více

Vypořádání zásadních připomínek k Analýze zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí

Vypořádání zásadních připomínek k Analýze zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí Vypořádání zásadních připomínek k Analýze zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí IV. Ministerstvo financí 1) K části II. V Doporučeních GRECO na str. 18 je navrhováno pravidlo nikoliv

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Územní řízení Karel Švercl 2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Územní řízení

Více

- 33 - Důvodová zpráva

- 33 - Důvodová zpráva - 33 - Důvodová zpráva Obecná část I. Zhodnocení platného právního stavu I.1 Vládní zadání Usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011, č. 1, byla schválena Strategie vlády v boji proti korupci

Více

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU 1.4.2012, po nabytí účinnosti zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 65/2013-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Pracovněprávní aktuality

Pracovněprávní aktuality (sledované období: 6. 3. 2014 2. 4. 2014) JUDr. Nataša Randlová/Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá Advokátní kancelář Randl Partners, www.randls.com, člen Ius Laboris Právnická firma roku 2012 v kategorii Pracovní

Více

Z Á K O N ze dne.2012,

Z Á K O N ze dne.2012, Z Á K O N ze dne.2012, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Při přezkoumání rozhodnutí musí služební funkcionář důsledně vycházet z právního stavu a skutkových okolností existujících v době vydání přezkoumávaného rozhodnutí. Je nepřípustné, aby ke zrušení rozhodnutí

Více

Praktické dopady novely zákoníku práce v roce 2012

Praktické dopady novely zákoníku práce v roce 2012 Praktické dopady novely zákoníku práce v roce 2012 Ilona Kostadinovová, advokát, ilda@seznam.cz, http://akilda.webnode.cz/ Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s., Právnická fakulta Západočeské univerzity

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 67 odst.

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Démonia DIS 11/2014 1/ UPLATNĚNÍ SLEVY NA POPLATNÍKA U POŽIVATELŮ STAROBNÍHO DŮCHODU ZA ROK 2013

Démonia DIS 11/2014 1/ UPLATNĚNÍ SLEVY NA POPLATNÍKA U POŽIVATELŮ STAROBNÍHO DŮCHODU ZA ROK 2013 O B S A H: 1/ UPLATNĚNÍ SLEVY NA POPLATNÍKA U POŽIVATELŮ STAROBNÍHO DŮCHODU ZA ROK 2013 2/ VYHLÁŠKA MPSV 208/2014 Sb. O VÝŠI VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU A VÝŠI PŘEPOČÍTACÍHO KOEFICIENTU ZA ROK 2013

Více

Senát Parlamentu České republiky souhlasí s ratifikací

Senát Parlamentu České republiky souhlasí s ratifikací 276 8. funkční období 276 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení, podepsaná

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

P r á v n í r a d y n a b ř e z e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a b ř e z e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a b ř e z e n 2 0 1 6 Ohlídejte si, co za vás platí pojišťovna. K dispozici už je přehled péče za rok 2015. Zajímá vás, kolik za vás loni lékaři naúčtovali Všeobecné zdravotní pojišťovně?

Více

Stanovisko České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů

Stanovisko České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů Stanovisko České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů I. Obecně Materiál odkazuje na programové prohlášení vlády a

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 944 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní

Více