Ing. Vojtěch Beck, 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Vojtěch Beck, 2016"

Transkript

1 Ing. Vojtěch Beck,

2 součást sektorové veřejné ekonomiky, obohacená v posledních desetiletích o nové přínosy ekonomů, sociologů, demografů, lékařů a právníků zkoumá, jak optimálně alokovat lidské, materiální a finanční zdroje tak, aby docházelo k medicínské, organizační a ekonomické racionalitě definuje základní charakteristiky trhu se zdravotními službami zkoumá, jak dosáhnout lepšího individuálního nebo kolektivního zdravotního stavu a jak minimalizovat náklady 2

3 Zdravotnický systém je odvětvím národního hospodářství, produkuje zdravotnické služby, je subsystémem systému péče o zdraví a představuje soustavu specifických zařízení a institucí pro poskytování zdravotnické péče (tj. péče poskytovaná zdravotnickými odborníky). Všechny aktivity společnosti pro prevenci a léčbu nemocí, pro zachování a rozvoj fyzické a duševní zdatnosti, pracovní schopnosti, pro prodloužení života a zabezpečení zdravého vývoje nových generací tvoří systém péče o zdraví 3

4 Zdraví specifická kategorie, nemá povahu statku, lze jej obtížně definovat a ještě hůře měřit Stav plné duševní, tělesné a sociální pohody, nikoliv nepřítomnost nemoci nebo vady Faktory ovlivňující zdraví genetika, zdravotnictví, životní styl, životní prostředí Zdravotnictví odborná část péče o zdraví, soustava pracovníků a zařízení, poskytování odborných služeb Zdravotnické služby Zařízení hygienické služby Zařízení léčebně-preventivní péče Zařízení ambulantní péče ordinace praktických lékařů primární péče odborní lékaři sekundární péče sdružená ambulantní zařízení terciární péče Zařízení pro výchovu a výuku a pro další vzdělávání pracovníků Zdravotnická výroba Zdravotnické zásobování a odbyt 4

5 5

6 Zákon č. 258/2000 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, je univerzálním kodexem. Základ oblasti zdravotní péče tvoří Usnesení předsednictva ČNR č. 2 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod. Tato je součástí ústavního pořádku České republiky (dále jen,,lzps ), která stanoví základní, konkrétní projevy svobody jednotlivce. V čl. 31 LZPS jsou zahrnuta základní práva, právo na ochranu zdraví, právo na bezplatnou péči a na zdravotní pomůcky z veřejného zdravotního pojištění za podmínek, které stanoví zákon. 6

7 Všechny služby a aktivity jsou podmíněny jejich dostupností. Zdraví je rovněž determinováno mnoha dalšími okolnostmi. Má dopad i na sociální pohodu a blahobyt. Při hodnocení výkonnosti zdravotního systému nestačí pouze měřit jen přímé dopady na zdravotní stav obyvatelstva. Zdravotnictví je interdisciplinární obor, v němž se prolínají právní a etické normy z různých odvětví. Dochází k interakci vztahů, zájmů, potřeb a očekávání ze zcela odlišných oblastí lidské činnosti. Prolínají se zde vztahy lékař pacient, pro potřeby této práce poskytovatel a adresát zdravotní péče. Dalším vztahem je poskytovatel zdravotní péče a zřizovatel. Poskytovatel očekává dostatek finančních prostředků pro péči, rozvoj, výzkum a vzdělávání zdravotnických pracovníků. Ekonomická situace poskytovatele je ovlivněna vztahy s plátci poskytnuté péče (tj. zdravotními pojišťovnami) a také vztahy s externími dodavateli. 7

8 Zdravotnictví je soustava odborných zdravotnických institucí a orgánů (Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, aj.), zahrnuje organizace a společnosti (Česká lékařská komora, odborné lékařské společnosti, atd.), pracovníky ve zdravotnictví (lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky, atd.), služby a činnosti (léčebně preventivní péči, hygienickou službu, lékárenskou službu, záchranou službu, výzkum, vzdělávání, výchovu, atd.). Zdravotnická zařízení je nutné vnímat i jako podnik, neboť v nich probíhají ekonomické procesy s dopadem na provoz daného zdravotnického zařízení. Zdravotnická zařízení z pohledu systému, kterým je vlastní pět typů odpovědností: odborná, etická, právní, politická a finanční. Zřizovatelem zdravotnických zařízení mohou být: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Kraje v rámci své samostatné působnosti Obce v rámci své samostatné působnosti Právnické a fyzické osoby 8

9 Hlavními ukazateli zdravotnického systému jsou: dostupnost péče, kvalita péče, ekonomická nákladnost, výkonnost zdravotnického systému, ekvita a sociální akceptabilita. Dostupnost péče vyjadřuje překážky, které pacient má nebo nemá při čerpání zdravotní péče. Skládá se ze složek: finanční (úhrada nákladů, typ pojištění, míra spoluúčasti) geografické (distribuce zdravotnických služeb v terénu) časové (čekací doba na vyšetření, zákrok) organizační/administrativní (vstup do specializované péče na doporučení praktického lékaře nebo dle spádové oblasti) Sociokulturní (vzdělání, etnikum, náboženské normy, jazykové problémy). 9

10 Kvalita péče závisí na ekonomické situaci země, na podmínkách trhu, technické a materiální vybavenosti zdravotnických zařízení, úrovni medicínského vzdělání. Kvalita péče je odrazem stupně, v němž poskytnutá péče odpovídá poznatkům medicínského poznání a možnostem technologie. Výstup je v ukazatelích zdravotního stavu populace (střední délka života, mortalita, morbidita) a pacientské spokojenosti (uspokojení potřeb, volba lékaře a zdravotnického zařízení, přímý vstup ke specialistovi). Ekonomická nákladnost vyjadřuje spotřebu finančních prostředků ve zdravotnictví a je popisována procentním podílem těchto nákladů z HDP. Absolutní výše finančních prostředků vynaložených na zdravotnictví není ani po přepočtu srovnatelným ukazatelem (nebere v úvahu počet a demografické složení populace a cenové hladiny země). Obecně platí, že dražší jsou zdravotnické systémy více otevřené trhu, než systémy s převládající státní centrální regulací 10

11 Česká lékařská komora upozorňuje, že v první polovině funkčního období vlády (premiér Sobotka) hlavní úkoly vyplývající pro zdravotnictví z jejího programového prohlášení splněny nebyly. Lékařská komora sice příznivě hodnotí některé kroky ministra zdravotnictví, kterému se v uplynulých dvou letech podařilo prosadit jak mírnou valorizaci platby za státní pojištěnce, tak drobné zvýšení platů zdravotníků a zhodnocení ceny práce v seznamu zdravotních výkonů. Tyto malé úspěchy jsou však naprosto nedostatečné k tomu, aby zažehnaly prohlubující se krizi ve zdravotnictví. Základní příčina problémů českého zdravotnictví leží mimo tento resort. Je jí chronický nedostatek peněz. Zdravotnictví je katastrofálně podfinancováno. Výdaje na zdravotnictví patří v ČR mezi nejnižší v rámci EU nejenom v absolutních částkách na jednoho obyvatele, ale i při zohlednění tzv. parity kupní síly nebo vyjádřené procentem HDP (7,1%). 11

12 Výkonnost zdravotnického systému vyjadřuje, jaký rozsah péče, jak široké populaci a v jaké struktuře a kvalitě je zdravotnický systém schopen při vybraných výdajích zajistit. Výkonnost se vztahuje k ukazateli zdravotnických potřeb obyvatel a ekonomických zdrojů (jednoduchá administrativa, vázaná volba lékaře, efektivní léčba, racionální struktura zdravotnických zařízení, redukovaný počet plátců - systém uspokojí více relevantních zdravotních potřeb populace s menším objemem finančních prostředků. Rovnost (ekvita) je důležitou prioritou zdravotní politiky. Znamená právo všech občanů na rovné možnosti rozvíjet a udržovat svůj plný potenciál zdraví. Je vyjádřen rovným přístupem k léčbě a aplikaci všech potřebných medicínských postupů pro pacienty všech sociálních skupin bez ohledu na jejich platební schopnost či sociální postavení (horizontální rovnost = stejná péče pro osoby se stejnými problémy; vertikální rovnost = diferencovaná péče osobám s různými zdravotními potížemi). 12

13 Sociální akceptabilita vyjadřuje, nakolik uspořádání zdravotnického systému odpovídá potřebám a představám společnosti, jež se utvářejí v dlouhodobém historickém a kulturním vývoji. Zdravotnické systémy mají podobné rysy v teoretické rovině, ale definitivní podoba národního zdravotnictví je nezaměnitelná a závisí na specifických potřebách populace dané země. Sociální akceptabilita = přijatelnost zdravotnického systému pro občany určitého státního celku. Strategický přístup EU na období předkládal tři klíčové strategické cíle (podobně tomu bude i pro období současné): podpora dobrého zdravotního stavu ve stárnoucí Evropě, ochrana občanů před zdravotními hrozbami, podpora dynamických zdravotnických systémů a nových technologií. 13

14 Statky ve zdravotnictví: Čisté veřejné (např. očkování) Smíšené kolektivní (ambulantní, nemocniční péče) Privátní jejich spotřeba je individualizována, marginální náklady na růst počtu spotřebitelů nejsou nulové Spotřeba zdravotnických služeb má zpravidla externí efekty větší společenský užitek než individuální Kvalita roste s růstem kvantity Přirozený monopol lázně Poručnické statky toxikomanie Standardní péče postupy a metody, které jsou obvyklé v určité době a na určitém místě a splňují podmínky dle lékařské vědy Nadstandardní péče poskytovaná péče na přání pacienta (léky, služby) 14

15 Důvody státních zásahů do zdravotnictví existují selhání Nekonkurenčnost trhů pouze omezený počet nemocnic spádovost Existence externalit preventivní aktivity přináší prospěch všem Asymetrické informace informace lékařů vůči pacientovi Nejistota a nekomplexnost trhů důvod pro zdravotní pojištění, nelze predikovat budoucnost, rozložení nákladů na pacienta, vysoké administrativní náklady na zrušení pojišťovny, selekce pojištěnců, morální hazard Rovnost a spravedlnost žádnému člověku by neměl být odepřen přístup ke zdravotní péči, solidarita zdravých s nemocnými, mladých se starými, bohatých s chudými 15

16 16

17 17

18 18

19 Obecně dochází k financování zdravotních služeb v České republice prostřednictvím dvou způsobů: nepřímý způsob financování, který je také v českém zdravotnictví nejvíce aplikováno, v tomto případě lze hovořit o povinném veřejném zdravotním pojištění, kromě toho jsou však součástí nepřímého způsobu financování zdravotních služeb (také činností souvisejících s přístrojovou technikou) jsou také veřejné rozpočty státního a municipálního typu, dobrovolné pojištění, pojištění zaměstnanců, charita nebo zahraniční pomoc, která pochází z Evropského hospodářského prostoru, z projektů Evropské unie, do této skupiny patří samozřejmě také platby za státního pojištěnce. druhou skupinu tvoří přímý způsob financování, kdy dochází k výběru příspěvků samotnými poskytovateli zdravotních služeb, a to přímo od jejich příjemců, příspěvky se vybírají např. za léky, za určité typy zdravotních prostředků, za doplňky, či za určité pomůcky, v České republice není tento způsob financování zdravotní péče příliš častý, přímá platba za výkon určitých zdravotních služeb se preferuje jen v určitých zdravotních oborech, jmenovat lze tak např. estetickou (plastickou) chirurgii, gynekologii, stomatologii, do této skupiny patřily také regulační poplatky, které byly zavedeny v roce V současné době již došlo k jejich podstatnému zrušení. 19

20 Dle zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů je dáno, že ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné; jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy a existují důkazy jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování Hrazené zdravotní služby jsou poskytovány v zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb, a to na základě smlouvy mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou pojištěnce. To se netýká lékáren, neboť pojištěnec může využít kteréhokoliv zařízení lékárenské péče bez ohledu na existenci smluvního vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně pojištěnce, a recept si vyzvednout. Recept však musí většinou vystavit lékař, který je ve smluvním vztahu s příslušnou zdravotní pojišťovnou pojištěnce 20

21 Do systému veřejného zdravotního pojištění je zapojen každý občan České republiky. Na základě plateb pojistného získává tedy nárok na zdravotní péči. V zaměstnaneckém poměru platí zaměstnavatel na zdravotní pojištění 9 % hrubé mzdy zaměstnance a zaměstnanec přispívá 4,5 % své hrubé mzdy. Z části jsou tím posilovány tržní prvky, jako je motivace všech zúčastněných v systému zdravotnictví k plnění svých rolí a chování, včetně zpětné vazby. Na druhé straně se zvyšuje výrazně poptávka po regulačních mechanismech, které by jasně zkompenzovaly rozdíly potřeb i nerovnosti, které přirozeně vznikají při poskytování zdravotní péče a služeb. V roce 1991 bylo zákonem č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění a zákonem č. 51/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně uzákoněno veřejné zdravotní pojištění. Zásadní odlišností nejen od předválečného období, ale i od jiných evropských zemích skýtalo jeho pojetí financování. Zdravotnictví v následujícím roce bylo financováno ze státního rozpočtu přes VZP a jiné pojišťovny, zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, zaměstnaneckých a jiných pojišťovnách, který umožnil vytvoření pluralitního systému. 21

22 Český systém veřejného zdravotního pojištění je postaven na následujících základních principech. Veřejné zdravotní pojištění je povinné pro všechny osoby s trvalým pobytem na území České republiky a také pro cizince pracující u zaměstnavatele se sídlem v České republice. Výjimkou je přerušení plateb při dlouhotrvajícím pobytu v zahraničí. Pro skupiny, jež nemají vlastní příjem, platí pojištění stát (děti až do ukončení přípravy na budoucí povolání, důchodci, uživatelé starobního důchodu, nezaměstnaní, ženy na mateřské dovolené, ženy v domácnosti pečující o malé děti, apod.). 22

23 Zdravotní pojištění vzniká : narozením, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky osoba bez trvalého pobytu na území České republiky se stala zaměstnancem získání trvalého pobytu na území České republiky Zdravotní pojištění zaniká : úmrtím pojištěnce nebo prohlášením za mrtvého osoba přestala být na území České republiky zaměstnancem ukončení trvalého pobytu na území České republiky 23

24 Zdravotní pojišťovny jsou veřejnoprávní instituce, jejichž činnost se řídí zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně a zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. K zahájení činnosti zdravotní pojišťovny je třeba povolení Ministerstva zdravotnictví a minimální počet pojištěnců, který je nutno získat během prvního roku (min tis.pojištěnců). Poslanecká sněmovna rozhodla, že zdravotní pojišťovny se budou moci slučovat pouze tehdy, pokud některá z nich nezíská od založení alespoň pojištěnců nebo se ocitne v nucené správě. Základní normou upravující činnost a hospodaření zdravotní pojišťovny je zdravotně pojistný plán. Návrh tohoto plánu musí být předložen zdravotní pojišťovnou ve stanoveném termínu Ministerstvu zdravotnictví (MZ). Dříve než vláda schválí pojistný plán, musí ho ministerstvo zdravotnictví projednat s Ministerstvem financí (MF). 24

25 Hospodaření zdravotních pojišťoven se provádí prostřednictvím fondů: základní fond rezervní fond provozní fond sociální fond fond dlouhodobého majetku fond reprodukce dlouhodobého majetku fond prevence Nejvyšším orgánem zdravotní pojišťovny je správní rada. Nejvyšším kontrolním orgánem je dozorčí rada. Ve zdravotních pojišťovnách je zřizován rozhodčí orgán, který rozhoduje v záležitostech placení sporného pojistného, v otázkách penále, záloh na pojistném, atd. 25

26 Zdravotní pojišťovny ČR: Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 26

27 27

28 Financování zdravotnictví - vícezdrojové Veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu Přímé platby občanů Ukazatele kapitoly 335 Státního rozpočtu ČR 28

29 29

30 Podle předběžných údajů ze zdrojů Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví dosáhly veřejné výdaje na zdravotnictví v roce 2013 výše mil. Kč. Výdaje veřejného zdravotního pojištění vykázaly oproti roku 2012 pokles 0,6 %, naproti tomu výdaje veřejných rozpočtů vzrostly o 6,45 %. Podíl veřejných výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu (HDP) se od roku 2009 pravidelně pohyboval nad 6 % a v roce 2013 činil 6,03 %. Veřejné výdaje na zdravotnictví v přepočtu na 1 obyvatele dosáhly v roce 2013 výše Kč. Přibližně 6,8 % z veřejných výdajů představovaly výdaje veřejných rozpočtů a cca 93,2 % činily výdaje veřejného zdravotního pojištění. 30

31 Výdaje roku 2013 dle aktuální kalkulace ÚZIS ČR činily 290,9 mld. Kč. Podíl veřejných výdajů na zdravotnictví v roce 2013 činil 84,7 %, soukromé výdaje v témže roce tvořily 15,3 % výdajů na zdravotnictví. Výdaje veřejného zdravotního pojištění jako největšího zdroje financí pro zdravotnictví v roce 2013 dosáhly 229,9 mld. Kč. 31

32 Od byly tedy zavedeny regulační poplatky za návštěvu u lékaře, návštěvu na pohotovosti, za pobyt v nemocnici a také za výdej léků na předpis.. Ve výši 30 Kč za návštěvu u lékaře a) za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření b) za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření stomatologem (zubním lékařem) c) za návštěvní službu poskytovanou praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost 2. Ve výši 60 (100) Kč za každý den, ve kterém byla poskytnuta ústavní péče lázeňská péče ústavní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách 3. Ve výši 90 Kč za pohotovostní službu poskytnutou zdravotnickým zařízením lékařské služby první pomoci ústavní pohotovostní službou v sobotu, v neděli, ve svátky a v pracovních dnech od 17-7 hodin. 4. Ve výši 30 Kč za položku na receptu 32

33 Od byly zrušeny regulační poplatky ve zdravotnictví, tj. regulační poplatek 30 Kč za klinické vyšetření u lékaře a za recept v lékárně. Zůstává pouze regulační poplatek 90 Kč za návštěvu pohotovosti. Poplatek 100 Kč za den pobytu v nemocnici byl zrušen již výrokem Ústavního soudu, a to od Nemocnicím, lékařům a lékárnám bude tento výpadek kompenzován díky prosazenému zvýšení plateb za státního pojištěnce a skrze tzv. úhradovou vyhlášku. Podařilo se prosadit zvýšení tarifních platů zaměstnanců ve zdravotnictví o 5 %, a to od

34 Regulační poplatek je příjmem zdravotnického zařízení. Podle zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je poplatek osvobozen od daně z příjmů. Ze zákona č. 48/1997 Sb., 16a odst. 7 a odst. 8 vyplývá povinnost zdravotnického zařízení regulační poplatek od pojištěnce nebo zákonného zástupce vybrat. Pokud dojde k porušení této zákonem stanovené povinnosti je zdravotní pojišťovna oprávněna uložit zdravotnickému zařízení pokutu až do výše Kč. Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny. 34

35 Zdravotní pojišťovny hradí zdravotní péči a služby zdravotnickým zařízením na základě dohody nebo příslušného zákona, v plném či částečném rozsahu. Jedná se o způsob kombinované kapitační platby, bodového systému, paušální platby, platby za ošetřovací dny nebo financování systémem DRG. Nejen zdravotní výkony, ale i léky a prostředky zdravotnické techniky jsou těmi výše popsanými způsoby propláceny. DRG je zkratka anglického názvu Diagnosis Related Group překládán jako,,skupiny vztažené k diagnóze Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. 35

36 36

37 - forma financování zdravotnictví převaha nepřímého financování zejména povinné veřejné zdravotní pojištění doplňkové přímé financování zejména úhrady za léky - model financování zdravotnictví přiblížení se k modelu financování z veřejného zdravotního pojištění 37

38 Praktičtí lékaři lékař uzavírá smlouvy se ZP a pravidelně každý měsíc pak účtuje úhradu za poskytnutou péči kombinovaná kapitačně výkonová platba 1. část fixní za registrovaného pacienta v závislosti na jeho věku, tzv. jednicový pojištěnec neboli kapitační jednotka (KJ) 2. část platby za úkony (soupis hrazených úkonů oznamuje ZP, ohodnocení výkonů v bodech) Stomatologové Česká stomatologická komora prosadila samostatný sazebník stomatologických úkonů (ohodnocení výkonů v korunovém vyjádření), dle kterého proplácí ZP 38

39 39

40 Pojišťovna platí lékařské úkony na základě uzavřené dohody, formou paušálu nebo přímo za konkrétní lékařský úkon. Paušální částka se odvíjí od množství zaregistrovaných pacientů (klientů) bez ohledu na vykonané (poskytnuté) lékařské úkony. S tímto typem úhrad se setkáme např. u praktických lékařů nebo poskytování pohotovostních lékařských služeb. Co se týká bodového systému placení za konkrétní úkon se řídí seznamem zdravotních služeb se definovanými úkony. Ke každému úkonu je přiřazen počet bodů. Nejčastěji diskutovaným problémem je objektivizace hodnoty bodu. 40

41 Ambulantní péče - Jedná o péči poskytovanou lékaři v privátních praxích (soukromých ordinacích, ambulancí) nebo v rámci nemocnic či větších zdravotnických zařízeních, které poskytují vedle této péče i péči jinou, např. nemocniční, následnou, apod. V privátních zařízení pracují samostatní lékaři jako osoby výdělečně činné (OSVČ), ale velmi často se dnes setkáváme se sdruženími lékařů ve společnosti s ručením omezeným. Tato péče je hrazena několika způsoby: kombinovaná kapitačně - výkonová platba kombinovaná kapitačně - výkonová platba s dorovnáním Výkonová úhrada s hodnotou bodu 41

42 Kapitační platba se vypočte podle počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobené základní sazbou stanovené za jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny za kalendářní měsíc. Příjem lékaře se vypočte podle počtu registrovaných pacientů. Za každého registrovaného pacienta dostává praktický lékař platbu bez ohledu na to, zda pacient v daném měsíci zdravotní péči či služby čerpá. Do kapitační platby,,kapitace nebo tzv. odměny ve fixní formě spadají obvyklá vyšetření provedena na základě odbornosti lékaře. Tento způsob odměny se odvíjí od věku pacienta, vykazuje se tzv.,,jednicový pojištěnec, čili kapitační jednotka. V závislosti na věku pacienta pojištěnce dochází ke změně nákladu na jeho léčbu, které s přibývajícími léty rostou. Jinak tomu bude u dětí. 42

43 Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se vypočte jako kombinovaná kapitační výkonová platba. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet přepočtených registrovaných pojištěnců u zdravotní pojišťovny, než je 70 % celostátního průměrného počtu takových pojištěnců. 43

44 Lékárny v ekonomické podstatě samostatný ekonomický subjekt, běžný fakturační systém Nemocnice paušální platba (dáno vysokými fixními náklady) vychází z předchozího roku DRG platba na základě srovnatelných nákladů na léčbu s obdobnými léčebnými nároky na terapii (existence klasifikačních skupin pro zařazení pacientů) 44

45 Do specializované ambulantní péče je zahrnuta péče tzv. odborných lékařů. Jedná se o velmi početnou skupinu specialistů mnoha oborů (revmatologie, neurologie, ortopedie, ušní nosní krční, oční, a jiné). Z hlediska financování je tato skupina středem zájmů, dohadů a otazníků. V posledních letech financování prošlo mnohými změnami. Platby se řídí sazebníkem,,seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v korunovém vyjádření. Sazebník vydává MZ ČR. K dispozici je u každého odborného lékaře. 45

46 Lékaři poskytují stomatologickou péči podle samostatného stomatologického sazebníku, kde jsou jednotlivé výkony ohodnoceny v bodech, vyjádřené přímo v korunách. Tento sazebník prosadila Česká stomatologická komora, kde jsou zařazeny i zdravotnické materiály, výrobky, které si pacient hradí plně nebo částečně. Z výše uvedeného je patrné, že běžné (standardní) ošetření je hrazeno ze zdravotního pojištění, nadstandardní výkony si pacient hradí sám. Součástí výkonů stomatologické péče jsou i protetické práce prováděné v zubních laboratořích, kam se tedy přesouvá část příjmů ze stomatologických výkonů. 46

47 Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči se podle ČSÚ snížily o 1,8 % oproti roku 2012 na 219 mld. Kč. Meziročně poklesly náklady na ústavní péči o 2,2 %, na léky a zdravotnické prostředky celkem (o 3,6 %) a ostatní nespecifikované náklady o 13,9 %. Podle podkladů MZ ČR celkové příjmy na 1 pojištěnce v roce 2013 činily Kč (nárůst o 0,5 % oproti roku 2012), celkové výdaje na 1 pojištěnce dosáhly Kč, což je navýšení o 0,4 %. Stát platil za své pojištěnce (důchodci, děti, studenti atd.) v roce 2013 téměř 54 mld. Kč, čímž pokrýval zdravotní pojištění za celkem 6 miliónů státních pojištěnců (děti, důchodci, uchazeči o zaměstnání, osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu a další). 47

48 Ke konci roku 2013 bylo v ČR evidováno poskytovatelů zdravotnických služeb, ve kterých pracovalo vyjádřeno v přepočtených počtech lékařů, zubních lékařů a samostatných zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí (ZPBD). U 213 poskytovatelů zdravotnických služeb je zřizovatelem stát - Ministerstvo zdravotnictví a ostatní centrální orgány. Zřizovatelem 149 ZZ je kraj, zřizovatelem 156 ZZ je město nebo obec. U ZZ je zřizovatelem fyzická osoba, církev nebo jiná právnická osoba. Na 1 lékaře připadá v průměru 222 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře připadá 311 obyvatel. 48

49 Síť poskytovatelů ústavní péče tvoří 188 nemocnic, 158 odborných léčebných ústavů (včetně ozdravoven a hospiců) a 81 lázeňských léčeben. Lůžkovou kapacitu nemocnic tvořilo lůžek, z toho lůžek akutní péče, lůžek novorozeneckých a lůžek následné péče. 49

50 50

51 51

52 Příjmy a výdaje z veřejného zdravotního pojištění 240,0 230,0 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130, Příjmy v mld. Kč Výdaje v mld. Kč 52

53 Vývoj výdajů na zdravotnictví v ČR k HDP (v %) 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0%

54 54

55 55

56 56

57 Silné stránky: poměrně vysoká odborná úroveň zdravotnických pracovníků relativně dobrá vybavenost zdravotnických zařízení lůžkových i ambulantních, lékáren rozvoj nových léčebných technologických postupů (diagnostických, terapeutických) pozitivní výsledky transformace ambulantní péče (primární, specializované, zvláštní) realizace vybraných programů v oblasti podpory zdraví velmi nízká novorozenecká a kojenecká úmrtnost pokles celkové úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění vysoké procento proočkování občanů proti přenosným nemocem snižující se počet umělých přerušení těhotenství 57

58 Slabé stránky: nedostatečné ekonomické řízení a kontrola zdravotnických zařízení i plátců zdravotnických služeb vysoká zadluženost zdravotnických zařízení nedostatek účinné kontroly kvality a hospodárnosti poskytované zdravotní péče nedostatečná participace všech subjektů ve zdravotnickém systému na ochraně a podpoře zdraví nerovnost v úhradách zdravotní péče problémy transformace zdravotní péče poskytované v lůžkových zařízeních spojené s optimalizací počtu akutních lůžek následné péče na regionální úrovni 58

Rozpočtová politika v oblasti zdravotnictví

Rozpočtová politika v oblasti zdravotnictví Rozpočtová politika v oblasti zdravotnictví zdraví : základní lidská hodnota různé definice: WHO - zdraví je stav plné fyzické, psychické a sociální pohody a nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo vady

Více

Seminář o zdravotnictví TOP 09

Seminář o zdravotnictví TOP 09 Seminář o zdravotnictví TOP 09 Leoš Heger Praha, 9.4.2013 Stav našeho zdravotnictví Euro Health Consumer Index (15./34) Obsah prezentace Práva pacientů (27. / 34) Léčiva (20. / 34) Rozsah služeb (17. /

Více

273/2015 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 1

273/2015 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 1 273/2015 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2012 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2012 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 2 V Praze dne 1. dubna 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Vyúčtování

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 27. ledna 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 27. ledna 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 1 V Praze dne 27. ledna 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Úhrada zdravotní péče v roce 2010

Úhrada zdravotní péče v roce 2010 CERGE EI Úhrada zdravotní péče v roce 2010 MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA ředitel VZP ČR Praha - 16. prosince 2009 Vývoj míry nezaměstnanosti - čtvrtletní 2 Mzdy x HDP 3 Mzdy x inflace 4 Vyměřovací základy

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

MUDr. Marie Horáková. Poliklinika Olomouc ATESTAČNÍ PRÁCE Z OBORU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. Téma: SPOJENÍ NEMOCENSKÉHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

MUDr. Marie Horáková. Poliklinika Olomouc ATESTAČNÍ PRÁCE Z OBORU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. Téma: SPOJENÍ NEMOCENSKÉHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. ATESTAČNÍ PRÁCE Z OBORU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ DO ROKU 2020 BY SE MĚLA SNÍŽIT NEMOCNOST, ČETNOST ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A PŘEDČASNÁ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU HLAVNÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ Nejčastějšími

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014. Současná situace ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014. Současná situace ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014 Současná situace ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění...3

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Správa a rozvoj DRG v České republice

Správa a rozvoj DRG v České republice Správa a rozvoj DRG v České republice DRG je zkratka anglického názvu Diagnosis Related Group. Anglický název bývá překládán jako skupiny vztažené k diagnóze". DRG je klasifikační systém - nástroj, který

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST 1. Základní údaje V České republice v roce 2013 dosáhly státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (dále jen GBAORD)

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. 6. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. 6. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 325/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Podíl kraje na objemu HDP se mírně snížil Dynamika růstu hrubého domácího produktu (HDP) v kraji byla do roku 2008 stejná jako na úrovni ČR, v průměru 6,6 % ročně. K zásadnímu

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

Českomoravské konfederace odborových svazů

Českomoravské konfederace odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období 1. července 2006 až 30. června 2007

PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období 1. července 2006 až 30. června 2007 PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období 1. července 2006 až 30. června 2007 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2011. 1. ÚVOD Ministerstvo práce a sociálních

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2011

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2011 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2011 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2011 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči)

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA I. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU

CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU (teze k diplomové práci) Vedoucí diplomové práce: Ing. Dobroslava Pletichová

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

I. Zákonná úprava. Užití sociálního fondu se řídí pravidly pro hospodaření s fondy v.v.i. schválené radou instituce podle 18 odst. 2 písmeno d).

I. Zákonná úprava. Užití sociálního fondu se řídí pravidly pro hospodaření s fondy v.v.i. schválené radou instituce podle 18 odst. 2 písmeno d). Sociální fond u veřejných výzkumných institucí (dále jen v.v.i.) I. Zákonná úprava Sociální fond u veřejných výzkumných institucí je řešený v 27 zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucí,

Více

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace Téma cvičení Makroekonomie I Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Teorie inflace Praktické příklady Příklady k opakování Inflace Osnova k teorii inflace Vymezení

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2012

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2012 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2012 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2012 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více

Platy a mzdy v nemocnicích

Platy a mzdy v nemocnicích Platy a mzdy v nemocnicích Rok 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Mgr. Helena Chodounská Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Jak rychle rostla česká ekonomika?

Jak rychle rostla česká ekonomika? Jak rychle rostla česká ekonomika? Ukazatel HDP nevystihuje plně výkon ekonomiky, přesto je používán ve většině analýz. Použijeme-li k charakteristice výkonu české ekonomiky ukazatele reálného důchodu,

Více

Co je ekonomie? Vždy je nutno rozhodnout se, kterou potřebu budeme uspokojovat a jakým způsobem. Tj. lidé vždy volí mezi alternativami.

Co je ekonomie? Vždy je nutno rozhodnout se, kterou potřebu budeme uspokojovat a jakým způsobem. Tj. lidé vždy volí mezi alternativami. Co je ekonomie? Ekonomie je věda, která studuje, jak lidé využívají vzácné zdroje k uspokojování svých neomezených potřeb, přičemž tyto potřeby uspokojují pomocí produkce statků a jak jsou tyto statky

Více

Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí

Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí Dny malých obcí - Vyškov Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2010 Jan Zikl Meziroční srovnání vývoje daňových příjmů obcí Rok (R) Daňové příjmy celkem skutečnost

Více

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu Změna: 210/1990 Sb. Změna: 425/1990 Sb. Změna: 548/1991 Sb. Změna: 548/1991 Sb., 40 Změna: 550/1991 Sb. Změna: 590/1992 Sb. Změna: 15/1993

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

1. Důvod předložení a cíle

1. Důvod předložení a cíle O d ů v o d n ě n í OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1971 Vyhlásené: 23.08.1971 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1971 do: 31.08.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 72 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze.

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze. 134/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. června 1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve znění vyhlášek č. 55/2000 Sb., č. 135/2000 Sb., č. 449/2000 Sb.,

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

1. Všemi legálními dostupnými prostředky chránit opodstatněné existenční a ekonomické zájmy svých členů.

1. Všemi legálními dostupnými prostředky chránit opodstatněné existenční a ekonomické zájmy svých členů. Sdružení Ambulantních Specialistů České republiky (dříve Sdružení smluvních lékařů ČR) pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906 190 00 Praha 9 Vysočany, Pod pekárnami 243/6

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 6 9. 8. 2007 Dětská a dorostová péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Stránka č. 1 z 100 Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Citace

Více

vymezit podmínky, za nichž je poskytovaná zdravotní péče hrazena z tohoto pojištění (osobní rozsah) a stanovit jejich práva a povinnosti

vymezit podmínky, za nichž je poskytovaná zdravotní péče hrazena z tohoto pojištění (osobní rozsah) a stanovit jejich práva a povinnosti Právo sociálního zabezpečení Veřejné zdravotní pojištění Základní charakteristika účelem zdravotního pojištění je vymezit podmínky, za nichž je poskytovaná zdravotní péče hrazena z tohoto pojištění určit

Více

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru zastoupená předsedou Mgr. Otakarem Březinou a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006

Více

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

561/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

561/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odbor... - znění dle 82/15 Sb. 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním,

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 27. 8. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Jihomoravském kraji v roce 2011 Surgical

Více

Nemocnice v České republice v roce 2013. Hospitals in the Czech Republic in 2013

Nemocnice v České republice v roce 2013. Hospitals in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 4. 2014 5 Souhrn Nemocnice v České republice v roce 2013 Hospitals in the Czech Republic in 2013 K 31. 12. 2013

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Preambule Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

Pracovní podmínky českých

Pracovní podmínky českých Pracovní podmínky českých zdravotníků Lékař na českém trhu práce Mgr. Jan Kvaček Analytik Ministerstva zdravotnictví Struktura příspěvku Ekonomická situace a trh práce Specifika trhu práce ve zdravotnictví

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 74 Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003 Tato aktuální informace

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 944 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní

Více

Pracovněprávní aktuality

Pracovněprávní aktuality (sledované období: 6. 3. 2014 2. 4. 2014) JUDr. Nataša Randlová/Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá Advokátní kancelář Randl Partners, www.randls.com, člen Ius Laboris Právnická firma roku 2012 v kategorii Pracovní

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Metodika oceňování hospitalizačního případu

Metodika oceňování hospitalizačního případu Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Petr Mašek Spoluautoři: Tým DRG Restart, zástupci referenčních nemocnic Verze: 1.0 Datum:

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ 280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Změna: 10/1993 Sb., 15/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb.

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13 Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2015 pod číslem

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Ministerstvo práce a sociálních vě cí Č eské republiky III. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 VERZE ÚNOR 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 4 2. ANALÝZA EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více