CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2004

2 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Správní rada ZPŠ Dozorčí rada ZPŠ Rozhodčí orgán ZPŠ Další orgány zdravotní pojišťovny zřízené v souvislosti s dalšími činnostmi ČINNOST ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Organizační struktura zdravotní pojišťovny k Informační systém Kontrola a kontrolní systém Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány, vyčíslení nedostatků z kontrolních zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány a zaměření činnosti vnitřního auditora Používaný vlastní systém kontrol výběru pojistného a celkové dosažené výsledky z příjmů pojistného po lhůtě splatnosti a příslušenství (tj. pokut, penále a přirážek) Odpisy pojistného, pokut a penále, objem, v tis. Kč a hlavní důvody těchto uskutečněných odpisů. Objem plně odepsaných položek evidovaný na podrozvahových účtech Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů formou zasílání přehledů podle 25 zákona č. 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a postup jejich zpracování na zdravotní pojišťovně Kontroly poskytovatelů zdravotní péče revizní činnost. Celkový efekt z kontrol vyúčtování výdajů zdravotnickými zařízeními u fakturované zdravotní péče v roce Zabezpečení činností pojišťovny hmotným a nehmotným majetkem Zdravotní politika Používané mechanizmy úhrad používané v jednotlivých segmentech zdravotní péče Používané regulační mechanizmy Realizace výsledků výběrových řízení na začleňování lůžkových zařízení do sítě smluvních zařízení Zdravotní a léková politika Finanční dopady vyplývající z aplikace ustanovení 8 Vyhlášky MZ č. 532/2002 Sb. ve smyslu dopisu MZ čj /04 ze dne Využívání regulačních mechanizmů daných 17 odst. 14 s vazbou na stanovisko MZ uvedené v dopisu čj. POJ/1776/15 ze dne Pohledávky za zdravotnickými zařízeními po lhůtě splatnosti Smluvní politika, síť smluvních zdravotnických zařízení a její parametry Tabulka VZ smluv.s. Soustava smluvních ZZ Zdravotní péče poskytovaná pojištěncům a hrazená nad rámec veřejného zdravotního pojištění Čerpaná z fondu prevence 31 Tabulka VZ 2004 preventiv.péče-16 Náklady na preventivní zdravotní péči čerpané z fondu prevence na rok

3 4.9.2 Hrazená z jiných zdrojů POJIŠTĚNCI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY A JEJICH POHYB V ROCE Pojištěnci srovnání s rokem 2003 a s údaji ZPP 2004, komentář Tabulka VZ Zuk Přehled o pojištěncích Přehled o pojištěncích, za které je plátcem pojistného stát Tabulka VZ Přerozdělování podle kateg. plátců Příjem z pojistného celkem vč. vlivu přerozdělování podle kategorií plátců 41 Komentář k tabulce VZ Přerozdělování podle kateg. plátců Příjem z pojistného celkem vč. vlivu přerozdělování podle kategorií plátců Pohyb pojištěnců TVORBA A ČERPÁNÍ FONDŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Základní fond zdravotního pojištění 45 Tabulka VZ 2004 ZFZP-2 45 Komentář k tabulce VZ 2004 ZFZP-2 Základní fond zdravotního pojištění 47 Příloha k ZFZP VZ Tabulka VZ zdrav.náklady dle segm. Náklady na zdravotní péči dle jednotlivých segmentů Tabulka VZ zdrav.náklady dle segm. na 1 poj. Náklady na zdravotní péči dle jednotlivých segmentů v přepočtu na 1 pojištěnce 52 Komentář k tabulce VZ zdrav.náklady dle segm. Náklady na zdravotní péči dle jednotlivých segmentů a k tabulce VZ zdrav. náklady dle segm. na 1 poj. Náklady na zdravotní péči dle jednotlivých segmentů v přepočtu na 1 pojištěnce Náklady na léčení cizinců v ČR na základě uzavřených mezinárodních smluv, které zúčtovává ZP prostřednictvím CMÚ Odvod ze ZFZP do Zajišťovacího fondu (ZF) PF - Provozní fond zdravotní pojišťovny 58 Tabulka VZ 2004-PF-3 Provozní fond zdravotní pojišťovny 58 Komentář k tabulce 2004-PF-3 Provozní fond zdravotní pojišťovny FRIM - Fond reprodukce investičního majetku zdravotní pojišťovny 62 Tabulka VZ 2004-FRIM-4 Fond reprodukce investičního majetku 62 Komentář k tabulce VZ 2004-FRIM-4 Fond reprodukce investičního majetku SF - Sociální fond zdravotní pojišťovny 65 Tabulka VZ 2004-SF-5 Sociální fond 65 Komentář k tabulce VZ 2004-SF-5 Sociální fond RF - Rezervní fond zdravotní pojišťovny 67 Tabulka VZ 2004 RF 6 Rezervní fond 67 Komentář k tabulce VZ 2004 RF-6 Rezervní fond Fprev - Fond prevence zdravotní pojišťovny 69 Tabulka VZ 2004-Fprev-7 Fond prevence Otázky související s naplněním usnesení vlády č. 1184/ Splnění podmínek podle 1 odst. 3 vyhlášky č. 418/2003 Sb Ostatní zdaňované činnosti zdravotní pojišťovny 72 Tabulka VZ 2004-Ozdč-8 Ostatní zdaňovaná činnost 72 Komentář k tabulce VZ 2004 Ozdč-8 Ostatní zdaňovaná činnost Doplňující údaje SOUHRNNÝ PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ O ČINNOSTI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 74 Tabulka VZ 2004 Zuk-1 Přehled základních ukazatelů o činnosti zdravotní pojišťovny v roce

4 Komentář k tabulce VZ 2004 Zuk-1 Přehled základních ukazatelů o činnosti zdravotní pojišťovny v roce Pohledávky PLNĚNÍ PODMÍNEK USTANOVENÍ 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ ZÁVĚR Příjmy z pojistného a výdaje na zdravotní péči Vývoj závazků vůči zdravotnickým zařízením Průměrné denní výdaje na zdravotní péči Stav závazků vůči ZZ ve lhůtě splatnosti ve dnech Stav závazků vůči ZZ po lhůtě splatnosti ve dnech Zůstatek bankovního účtu ZFZP Pohledávky za zdravotnickými zařízeními Naplnění Rezervního fondu Naplnění ostatních fondů definovaných zákonem Porovnání vývoje stavu finančních prostředků ZFZP Pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnosti Pohledávky za zdravotnickými zařízeními po lhůtě splatnosti Závazky vůči zdravotnickým zařízením po lhůtě splatnosti Vnitřní opatření přijímaná v průběhu roku 2004 ke zlepšení stavu hospodaření se ZFZP Další specifické postupy, které ovlivnily hospodaření se ZFZP v roce PŘÍLOHY Účetní závěrka včetně přílohy Auditorská zpráva k účetní závěrce Auditorská zpráva k výroční zprávě Stanoviska Správní a Dozorčí rady k výroční zprávě nad rámec povinnosti vyplývající ze zákona pro všechny činné zdravotní pojišťovny Způsob a forma zveřejnění výroční zprávy Zvláštní část VZ slouží pouze k k účelům přerozdělování příjmů veřejného zdravotního pojištění. Údaje nevychází z výsledků účetní závěrky Věková struktura pojištěnců zdravotní pojišťovny tabulka č. 1 Průměrné počty pojištěnců podle věku a pohlaví Věková struktura pojištěnců zdravotní pojišťovny tabulka č. 2 Počty pojištěnců podle věku a pohlaví stav k a Celkové náklady na zdravotní péči tabulka č. 3 Celkové náklady na zdravotní péči podle věkové struktury pojištěnců Průměrné náklady na zdravotní péči na 1 pojištěnce tabulka č. 4 Průměrné náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce dle věkové struktury Průměrný počet pojištěnců nákladné péče podle věkové skupiny a pohlaví - tabulka č. 5 Průměrný počet pojištěnců nákladné péče podle věkové struktury Náklady na zdravotní péči dle věkové struktury a pohlaví po odečtení nákladné péče tabulky č. 6 Náklady na zdravotní péči podle věkové struktury pojištěnců bez části nákladné péče Nákladná péče podle věkové struktury pojištěnců a pohlaví tabulka č. 7 Nákladná péče podle věkové struktury pojištěnců Seznam použitých zkratek 94 3

5 Úvodní slovo byla zpracována v souladu se závaznou metodikou Ministerstva zdravotnictví předanou pod č. j. 7507/2005 ze dne a obsahuje veškeré předepsané náležitosti. Textová část představuje významné aspekty činnosti ZPŠ v hodnoceném období a je dokladem kontinuálního zefektivňování všech zajišťovaných procesů. Rovněž ekonomické ukazatele obsažené v tabulkách svědčí o řádném hospodaření se svěřenými prostředky na veřejné zdravotní pojištění a naplňování strategických cílů. Rok 2004 byl rokem vstupu České republiky do Evropské unie. Tento historický okamžik se samozřejmě výrazně promítl do systému veřejného zdravotního pojištění a tím i do činnosti Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Bylo nutné upravit stávající procesy a informační systém tak, aby bylo možné zajistit veškerou agendu spojenou s členstvím České republiky v Evropské unii, což znamenalo zvýšené nároky na zaměstnance. Vstup do Evropské unie měl konkrétní dopad na pojištěnce a zdravotnická zařízení, neboť k Zaměstnanecká pojišťovna jako jedna z prvních začala vydávat evropské karty zdravotního pojištění tzv. EHIC, které postupně nahrazují stávající průkazy pojištěnce. Byla zvolena interaktivní forma vydávání a v roce 2004 bylo obměněno 40 % průkazů pojištěncům. V zájmu zlepšení péče o své klienty přistoupila a zavedla ZPŠ v roce 2004 systém řízení managementu jakosti. V následujícím období bude usilovat o dosažení certifikátu shody dle ISO norem. Rovněž postupná implementace bezpečnostní politiky do rutinní praxe, změna organizační struktury, informační systém i výchova a kvalifikační příprava zaměstnanců je dokladem toho, že Zaměstnanecká pojišťovna Škoda držela i v tomto období krok s trendy, které jsou nezbytnou podmínkou rozvoje a perspektivy renomovaných firem. Jsem přesvědčena, že dosažené pozitivní výsledky v roce 2004 bude možné zúročit v budoucím období v činnosti Zaměstnanecké pojišťovny Škoda při zprostředkování kvalitní a dostupné zdravotní péče klientům a že se nám i nadále podaří udržet kredit solidního finančního partnera pro pojištěnce a smluvní zdravotnická zařízení při zajištění ekonomické stability. Ing. Darina Ulmanová, MBA ředitelka ZPŠ 4

6 1. Vstupní údaje Obchodní název: Sídlo: Husova ul. č. 212 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (dále jen ZPŠ) Mladá Boleslav Telefon: Fax: Internet: IČ: Bankovní spojení: ČSOB Mladá Boleslav, číslo účtu /0300 Zřizovatel zdravotní pojišťovny, zakladatelský subjekt, datum vzniku Zřizovací listinou č.j.: /92 9 vydanou dne Ministerstvem práce a sociálních věcí byla ZPŠ zřízena ke dni na základě žádosti podané firmou ŠKODA, automobilová akciová společnost (nyní ŠKODA AUTO, a. s.) Mladá Boleslav. Zřizovatelem podle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových a dalších zdravotních pojišťovnách ve znění pozdějších předpisů bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze (dnes Městský soud v Praze), a to oddíl A, vložka 7541, byla ZPŠ zapsána dne Představitelé orgánů zdravotní pojišťovny a její statutární zástupce Ing. Bohdan Wojnar předseda Správní rady ZPŠ Tel: Fax: Jaroslav Povšík předseda Dozorčí rady ZPŠ Tel: Fax: Ing. Darina Ulmanová, MBA ředitelka ZPŠ Tel: Fax:

7 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v roce 2004 Vývoj a hospodaření Zaměstnanecké pojišťovny Škoda tak jako v minulých letech i v roce 2004 probíhal v souladu s platnými právními předpisy. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda hospodařila v roce 2004 dle kriterií stanovených vyhláškou Ministerstva financí č. 418/2004 Sb., vyrovnaně. Znamená to, že vykázala kladný zůstatek bankovního účtu základního fondu zdravotního pojištění, aniž by byl pro naplnění rezervního fondu, ostatních fondů a na úhradu splatných závazků použit úvěr. Jedním z cílů pojišťovny v roce 2004 bylo zvyšování počtu pojištěnců. Došlo k absolutnímu nárůstu počet pojištěnců o osob, což představuje 2,85 % a k bylo dosaženo stavu pojištěnců. Z hlediska změn struktury pojištěnců stoupl o 0,5 % podíl pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, podíl těchto pojištěnců na celkovém přepočteném počtu pojištěnců dosáhl 53,5 %. Vzhledem k úspěšnému výběru pojistného od plátců, výrazné změně v oblasti příjmů z přerozdělení a díky mimořádným dalším příjmům (regresy) na straně jedné a regulaci nákladů na zdravotní péči na reálný stav na straně druhé, se v roce 2004 konečně podařilo eliminovat negativní tendence ve vývoji hospodaření pojišťovny, a to především z hlediska disproporce mezi nárůstem výběru pojistného včetně přerozdělení a nákladů, vynaložených na zdravotní péči. Základní ukazatel výnosy z veřejného zdravotního pojištění na jednoho pojištěnce byl v roce 2004 právě díky vyššímu výnosu z přerozdělení ( tis. Kč) o 3,1 % vyšší proti Zdravotně pojistnému plánu. Oproti skutečnosti roku 2003 na jednoho pojištěnce došlo ze stejného důvodu k nárůstu o 6,7 %. Naopak náklady na zdravotní péči se stabilizovaly a proti Zdravotně pojistnému plánu, který byl postaven na predikci pokračování negativních vlivů minulých dvou let, poklesly o 2,9 %. V porovnání se skutečností roku 2003 byl zaznamenán nárůst 5,0 % u celkových nákladů na zdravotní péči. Tento výsledek odpovídá opatřením, provedeným v průběhu roku 2004 v rámci financování zdravotní péče. Přesto Zaměstnanecká pojišťovna Škoda zaujímá mezi činnými pojišťovnami přední místo v nákladech na zdravotní péči na jednoho pojištěnce. Díky tomu, že se podařilo sladit dynamiku nárůstu výnosů včetně výnosu z přerozdělení s objemem nákladů, vztažených na jednoho pojištěnce, absolutní objem disponibilních finančních prostředků všech běžných účtů jednotlivých fondů nezaznamenal další pokles, jako tomu bylo v minulých letech. Stav finančních prostředků základního fondu, který je určen na úhradu zdravotní péče, se stabilizoval na objemu, odpovídajícímu průměrné jednoměsíční rezervě úhrady zdravotní péče, počítáno z průměru v roce Tato výše je z pohledu ZPŠ pro udržení dlouhodobé stability systému minimální, a také je to minimální základna pro překonání dopadů z prvních dvou let náběhu a dalších let fungování nového způsobu přerozdělení. Nejedná se pouze o hledisko udržení stability pojišťovny, ale především zachování dostupnosti 6

8 poskytované zdravotní péče klientům tím, že bude respektována finanční jistota poskytovatelů zdravotní péče. Dle vyhlášky propočtený limit čerpání provozního fondu nebyl překročen. Při celkovém přepočteném počtu 71 zaměstnanců připadalo v roce 2004 na jednoho zaměstnance pojištěnců. Další rozvoj pojišťovny, spojený především se vstupem do Evropské unie, si vyžaduje zabezpečení dalších nových činností a tedy přiměřené rozšíření pracovních míst pro tyto činnosti. S tím souvisely plánované výdaje na investiční akci rekonstrukce a přístavby nové budovy pojišťovny, která se měla realizovat ve sledovaném roce. Vzhledem k administrativním problémům, které nečekaně nastaly, bude tato akce realizována až v následujícím roce Důsledkem toho je minimální čerpání investičních nákladů pouze na běžné potřeby pojišťovny. I v roce 2004 pokračovala Zaměstnanecká pojišťovna Škoda v realizaci schválených preventivních zdravotních programů, které v objemu finančních prostředků představovaly tis. Kč. To znamená čerpání nákladů fondu prevence ve výši 94 % plánu na rok Podrobnosti, číselné údaje a návaznosti o hospodaření pojišťovny jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách výroční zprávy s vazbou na tvorbu a čerpání fondů a s přihlédnutím k okolnostem, které činnost pojišťovny v roce 2004 ovlivňovaly. 7

9 3. Orgány zdravotní pojišťovny 3.1 Správní rada ZPŠ Správní rada ZPŠ zasedala v roce 2004 osmkrát. Na svých zasedáních projednávala pravidelně zprávu o činnosti ZPŠ a finanční zprávu. Zabývala se schvalováním systémů financování zdravotní péče pro jednotlivá pololetí roku 2004, schvalováním zdravotních programů a jejich vyhodnocením za uplynulé období. Správní rada ZPŠ projednala a schválila rovněž Výroční zprávu o činnosti ZPŠ za rok 2003 a Zdravotně pojistný plán ZPŠ na rok Správní rada ZPŠ schválila úpravu Statutu ZPŠ a změnu Jednacího řádu Správní rady ZPŠ. Dále Správní rada ZPŠ projednávala uplatnění 8 Vyhlášky č. 532/2002 Sb. a problematiku související s koeficientem K. Správní rada ZPŠ byla rovněž seznámena se systémem financování akutní lůžkové péče DRG, se změnami právních předpisů, týkajících se činnosti ZPŠ a byla pravidelně informována o postupu přípravy rekonstrukce budovy ZPŠ. V průběhu roku 2004 došlo ve složení Správní rady ZPŠ ke změnám u zástupců státu a zaměstnavatele. Ke dni byl z funkce člena Správní rady ZPŠ odvolán MUDr. Rostislav Čevela a na jeho místo byl jmenován Ing. Karel Doležal. S platností od ukončila po druhém funkčním období členství ve Správní radě ZPŠ JUDr. Hedvika Chudárková a na její místo byl zvolen Mgr. Lukáš Krejčí. Složení Správní rady ZPŠ tedy bylo k následující: Funkce Jméno Zástupce Předseda Ing. Bohdan Wojnar zaměstnavatele Místopředseda Květuše Maříková státu Členové Ing. Karel Doležal státu Mgr. Lukáš Krejčí zaměstnavatele Jaroslav Martinec pojištěnců Ing. Jan Miller pojištěnců Ing. Pavel Podhaiský zaměstnavatele Josef Vaníček pojištěnců Zdeňka Vlčanová státu 3.2 Dozorčí rada ZPŠ Dozorčí rada ZPŠ se v roce 2004 rovněž na svých osmi zasedáních zabývala přípravou stanovisek ke zprávám předkládaným k projednání ve Správní radě ZPŠ a zejména hospodařením ZPŠ z hlediska ekonomického i právního. V roce 2004 nedošlo ve složení Dozorčí rady ZPŠ ke změnám a její složení bylo k následující: Funkce Jméno Zástupce Předseda Jaroslav Povšík pojištěnců Místopředseda Ing. Vladimír Hamáček zaměstnavatele Člen Ing. Vladimíra Chobotová státu 8

10 3.3 Rozhodčí orgán ZPŠ Rozhodčí orgán ZPŠ projednal v roce 2004 na svých třech zasedáních celkem 24 případů. I nadále trval trend nižšího počtu Rozhodčím orgánem ZPŠ projednávaných případů, vzniklý v důsledku zákonného rozdělení pravomoci v odstraňování tvrdosti zákona při vyměření penále za prodlení s úhradou pojistného na veřejné zdravotní pojištění mezi Rozhodčí orgán ZPŠ a ZPŠ. Při posuzování žádostí o odstranění tvrdosti zákona bylo prominuto penále v plné výši u 4 případů za ,-- Kč, potvrzeno v plné výši u 8 případů za ,-- Kč. Částečně bylo prominuto penále v 11 případech, což představovalo prominuté penále v celkové částce ,-- Kč. V 1 případě nebyl Rozhodčí orgán ZPŠ oprávněn o žádosti rozhodnout, neboť nebyly splněny předpoklady pro věcné rozhodnutí. Celkem bylo za rok 2004 na základě rozhodnutí rozhodčího orgánu prominuto penále v úhrnné výši ,-- Kč a potvrzeno či neprojednáno penále v úhrnné výši ,-- Kč. Všechny žádosti byly posuzovány individuálně na základě všech dostupných podkladů. Důvodem pro odstranění tvrdosti zákona byla u právnických osob ve většině případů skutečnost, že plátce prokazatelně poukazoval úhrady na veřejné zdravotní pojištění nepříslušné zdravotní pojišťovně z důvodu, že jeho zaměstnanec nesplnil svou oznamovací povinnost. Dále pak byla tvrdost zákona odstraněna v případech, kdy plátci zjistili nesrovnalosti v úhradách pojistného samokontrolou. Úhrada dlužné částky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění byla ve všech případech nezbytnou podmínkou pro odstranění tvrdosti zákona Rozhodčí orgán ZPŠ pracoval v následujícím složení: Funkce Jméno Zástupce Předseda JUDr. Hedvika Chudárková SR ZPŠ Místopředseda Ing. Vladimíra Chobotová DR ZPŠ Členové Mgr. Ivana Dortová MZ Ing. Vladimír Hamáček DR ZPŠ Milada Krajová MPSV Ing. Jan Miller SR ZPŠ Ing. Pavel Podhaiský SR ZPŠ Jaroslav Povšík DR ZPŠ Mgr. Jitka Šálová MF JUDr. Vlasta Vávrová ZPŠ Rozhodnutí v kompetenci ZPŠ Komise ZPŠ pro odstraňování tvrdosti zákona, která byla zřízena v souladu s Metodickým pokynem č. 11/2002 Postup při rozhodování o odstranění tvrdosti zákona, projednala v roce 2004 na svých třech zasedáních 111 žádostí a zaujímala stanovisko jako podklad pro rozhodnutí ředitelky ZPŠ k žádostem o odstranění tvrdosti zákona a prominutí povinnosti k úhradě penále, jehož výše nedosáhla u plátce částky ,-- Kč. Komise doporučovala stanovisko vůči pohledávce za penále v celkové částce ,-- Kč. V 65 případech ZPŠ prominula nebo částečně prominula 9

11 vyměřené penále v celkové výši ,-- Kč. Svým rozhodnutím ZPŠ potvrdila povinnost k úhradě dlužného penále v celkové výši ,-- Kč. Kritéria pro zmírnění tvrdosti zákona jsou obdobná jako v případě Rozhodčího orgánu. U fyzických osob, zejména plátců zařazených v kategorii osob bez zdanitelných příjmů, u kterých se jedná o menší částky v rozmezí 1 až 12 tis. Kč, jsou žádosti posuzovány i ze sociálního hlediska. Ve všech případech je však nezbytnou podmínkou pro odstranění tvrdosti zákona úhrada dlužné částky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 3.4 Další orgány zdravotní pojišťovny zřízené v souvislosti s dalšími činnostmi Další orgány v souvislosti s dalšími činnostmi ZPŠ zřízeny nemá. 10

12 4. Činnost zdravotní pojišťovny 4.1 Organizační struktura zdravotní pojišťovny k Organizační struktura ZPŠ je dána jejím Organizačním řádem schváleným Správní radou ZPŠ dne a obsahuje 71 funkčních míst. Pojišťovna se člení na úsek ředitele a odborné útvary. Celkové organizační uspořádání je znázorněno na následujícím obrázku Správní rada ZPŠ Dozorčí rada ZPŠ Ředitel Odbor pojistných vztahů a marketingu Pobočky Ekonomický odbor Odbor organizace a informačního systému Personalistika a řízení lidských zdrojů Interní audit, controlling Odbor právní a kontrolní Sekretariát Zdravotní odbor 11

13 4.2 Informační systém V roce 2004 pracoval informační systém ZPŠ ve stejné konfiguraci jako v roce S výjimkou obměny zhruba 7 koncových stanic a nákupu několika tiskáren nedošlo k žádné významné změně. Odklon od vytáčeného spojení a přechod k zabezpečenému kanálu v síti internet znamená výraznou úsporu v nákladech na online připojení nově vybudované pobočky v Rychnově nad Kněžnou. Vstup České republiky do Evropské unie byl i pro ZPŠ významným mezníkem. Znamenal především rozsáhlé úpravy informačního systému. Byla zprovozněna eava pro generování a evidenci formulářů Evropské unie včetně tisku karet zdravotního pojištění EHIC. Byl vytvořen systém pro účtování cizinců v rámci Evropské unie včetně organizačních opatření, metodik, číselníků a všeho potřebného pro bezproblémový provoz. Pojišťovna jako jedna z prvních začala vybavovat své klienty kartami EHIC. Akce probíhá výměnným způsobem, s nezbytným zvýšením provozních nákladů a zároveň bez obtěžování klientů. Výměnu karet ZPŠ využívá i pro verifikaci identifikačních údajů v registru pojištěnců Od počátku roku 2004 byla uvedena do rutinního provozu internetová prezentace ZPŠ odpovídající nové corporate-identity. Nabízí informační kanály pro pojištěnce, plátce zdravotního pojištění i zdravotnická zařízení. Pro zpestření nabídky obsahuje též služby jako kalkulačka racionální výživy, ankety, očkování do zahraničí včetně cenových kalkulací, výpočet pojistného do zahraničí, přehled léčiv, přehled smluvních partnerů, zdravotní programy na míru, co dělat, když a mnoho dalších užitečných informací. Zabudováním redakčního systému je zabezpečena jednoduchost a snadný přístup k zabezpečení aktuálnosti všech informací. Propojením internetové prezentace s Portálem ZPŠ došlo k podstatnému navýšení návštěvnosti našich stránek která se proti předchozímu roku zvedla téměř na dvojnásobek. Důvěryhodnost informací na Portálu byla posílena zavedením časových razítek na došlá podání. Jedná se o jednu z prvních aplikací, která využívá tuto progresivní technologii. V roce 2004 byla zahájena nová kapitola smluvních vztahů s rozhodujícím poskytovatelem zdravotní péče Sdružením zdravotnických zařízení Mladá Boleslav. Nově byla koncipována odpovědnost za komplexní péči o zdraví obyvatel okresu Mladá Boleslav. Vzhledem k zásadní změně smluvních vztahů bylo nutno zabezpečit jednoduchý a přehledný nástroj k týdennímu monitorování finančních dopadů smlouvy. Současně je tomuto partnerovi k dispozici rozsáhlý informační servis. Tím jsou postupně odhalovány finanční i zdravotní toky a budována síť poskytovatelů zdravotní péče v optimálním rozsahu i struktuře. Nadále probíhá spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví i v rámci Svazu zdravotních pojišťoven ČR při zavádění systému DRG. Byla předána data za rok 2001 až 2004 v požadované datové struktuře. Pro 1. pololetí 2004 byly uzavřeny s některými nemocnicemi smlouvy na částečnou úhradu dle klasifikace DRG. Vyúčtování proběhlo bez problémů v řádném termínu i kvalitě. Zároveň tím získala pojišťovna cenný nástroj k porovnávání rozsahu a kvality lůžkové péče. 12

14 Pro usnadnění rozborové činnosti odborných pracovníků vzniklo datové úložiště ZPŠ. Bylo vybudováno vlastními kapacitami na ZPŠ používaném standardu Microsoft Office. Tento nástroj umožňuje při týdenní aktualizaci dostatečný přehled o vývoji ve vykazování zdravotní péče. Obsahuje vývojové řady za posledních 6 let. V úložišti jsou k dispozici agregované údaje o lécích, zdravotní péči, indukované péči, DRG, účtování zdravotní péče, pojištěncích, nákladné péči a detaily o péči v Klaudiánově nemocnici. Zároveň došlo k obsahovému sjednocení používaných názvů. Datové úložiště pokrývá většinu požadavků na rozbory pro zdravotní odbor. 4.3 Kontrola a kontrolní systém Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány, vyčíslení nedostatků z kontrolních zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění V roce 2004 proběhla v ZPŠ kontrola Ministerstva zdravotnictví zaměřená na použití prostředků získaných postoupením části pohledávek ZPŠ za plátci pojistného České konsolidační agentuře. První etapa kontroly byla zaměřena na použití 70 % zálohy získané postoupením části pohledávek zdravotních pojišťoven za plátci pojistného, předmětem druhé etapy bylo použití doplatku poukázaného Českou konsolidační agenturou ZPŠ. Kontrolní skupina Ministerstva zdravotnictví v Protokolu č. 6/2004 konstatovala, že ZPŠ postupovala v souladu s Unesením vlády č ze dne a že prostředky připadající na pojistné použila na úhradu zdravotní péče a prostředky připadající na příslušenství převedla do fondu prevence. V červnu 2004 proběhla v ZPŠ kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení, jejímž předmětem byla kontrola pojistného na sociální zabezpečení, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek nemocenského pojištění. Protokolem č. 111/04 ze dne bylo konstatováno, že při kontrole nebyly zjištěny rozdíly a nebyla tedy přijata žádná opatření Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány a zaměření činnosti vnitřního auditora Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je činnost interního auditora součástí vnitřního kontrolního systému ZPŠ. Činnost interního auditu se řídí Statutem interního auditu ZPŠ, který stanoví jeho cíle, postavení a působnost v rámci organizační struktury ZPŠ a jeho pravomoci a odpovědnosti. Zásady pracovních postupů při výkonu interního auditu a jeho administrativní zajištění upravuje Manuál interního auditu. Rámcem pro činnost interního auditu v roce 2004 se stal roční plán auditů schválený ředitelkou ZPŠ, na jehož základě vykonal interní auditor tři řádné interní audity. Realizované audity byly zaměřeny systémově a jejich předmětem bylo prověřování procesů souvisejících s přihlašováním a evidencí pojištěnců, řízením lidských zdrojů a realizace nového organizačního řádu ZPŠ platného od Na základě rozhodnutí ředitelky ZPŠ byl operativně vykonán jeden mimořádný audit, který byl 13

15 zaměřen na identifikaci poskytovatelů zdravotní péče v informačním systému AVA ve vazbě na vyúčtování a úhradu zdravotní péče. V auditovaných oblastech nebyly shledány nedostatky závažného charakteru, které by zásadním způsobem ohrožovaly činnost ZPŠ. Zjištění z auditů a navržená opatření a doporučení k nápravě byla součástí zpráv z interních auditů, předkládaných řediteli auditovaného odboru a ředitelce ZPŠ. Opatření k nápravě a doporučení byla projednána na poradách vedení a následně uložena k realizaci odpovědným osobám ve formě úkolů z porady vedení. Interní auditor sledoval jejich plnění a vedl s tím související dokumentaci. Účinnost přijatých opatření bude prověřena v rámci následných interních auditů. Přínosem realizovaných opatření a doporučení z interních auditů bylo zejména vytvoření podmínek pro zajištění jednotnosti postupů jejich definováním a dokumentováním formou interních předpisů, jejich aktualizací a vzájemnou provázaností, zvýšení jejich efektivnosti a přijetí systémových řešení v auditovaných oblastech. V pojetí vnitřního kontrolního systému tak došlo k posílení řídících a kontrolních prvků v auditovaných oblastech. V souvislosti s plněním zákonné povinnosti zdravotních pojišťoven předložila ZPŠ Ministerstvu zdravotnictví ve stanoveném termínu souhrnnou roční zprávu o výsledcích finanční kontroly za rok Významnou součást činnosti interního auditora představovala konzultační činnost, poskytovaná zaměstnancům ZPŠ zejména v oblasti přijímání opatření k nápravě nedostatků zjištěných interním auditem a ke zvyšování kvality řídících a kontrolních mechanismů. Z ostatních činností pak interní auditor vytvářel a aktualizoval interní předpisy související s postavením a výkonem interního auditu v ZPŠ, spolupodílel se na procesu analýzy rizik informačních aktiv, procesů a činností, zajišťoval průběžnou aktualizaci evidence interních předpisů v informačním systému a vedl evidenci razítek ZPŠ. V rámci kontroly Ministerstva zdravotnictví v květnu 2004, zaměřené na použití prostředků získaných postoupením části pohledávek ZPŠ za plátci pojistného od České konsolidační agentury, byl interní auditor pověřen přípravou podkladů ke kontrole a koordinací spolupráce s kontrolní skupinou Ministerstva zdravotnictví. Důležitým prvkem přispívajícím ke zvýšení úrovně a účinnosti vnitřního kontrolního systému se stal proces přípravy a zavedení Systému managamentu jakosti dle ISO 9001:2000 (dále jen SMJ ), deklarovaný přijetím Politiky jakosti ZPŠ. Jeho nedílnou součástí byla realizace interních auditů SMJ u definovaných procesů, které proběhly na základě schváleného programu auditů SMJ a jejichž provedením byly pověřeni určení zaměstnanci, kteří po proškolení získali osvědčení opravňující je k výkonu interního auditora SMJ. Interní auditor ZPŠ se spolupodílel na přípravě a zavedení SMJ, a to zejména v oblasti zpracování předepsané dokumentace a přípravy a realizace interních auditů SMJ. Plánovaná odborná příprava interního auditora byla v průběhu období naplňována účastí na seminářích a kurzech, organizovaných Českým institutem interních auditorů a Bankovním institutem. Vzdělávací aktivity byly zaměřeny jak na teoretickou část, tak i na praktický výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Ve vazbě na nově vydanou vyhlášku č. 416/2004, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, proběhlo školení managementu ZPŠ se zaměřením na výkon řídící kontroly. 14

16 4.3.3 Používaný vlastní systém kontrol výběru pojistného a celkové dosažené výsledky z příjmů pojistného po lhůtě splatnosti a příslušenství (tj. pokut, penále a přirážek) a) Kontroly zaměstnavatelů V průběhu roku 2004 bylo provedeno a uzavřeno 391 fyzických kontrol u plátců pojistného zaměstnavatelů. V rámci tohoto počtu kontrol, bylo podrobeno kontrole 40 plátců, na něž byl prohlášen konkurz a 4 plátci, kteří vstoupili do likvidace. Byl opět uplatňován výběr plátců ke kontrole podle výše a stáří dluhu, s přihlédnutím k dalším faktorům, jako je časová naléhavost při prohlášení konkurzu a neplnění dalších povinností zaměstnavatele tzn. předávání hlášenek o platbách pojistného. Jako ke speciálnímu kontrolnímu důvodu bylo v roce 2004 přihlíženo k evidovanému zápornému saldu plateb. V souvislosti s kontrolami zaměstnavatelů bylo v roce 2004 zjištěno a vyměřeno tis. Kč dluženého pojistného. Zároveň bylo vyměřeno tis. Kč penále. b) Kontroly osob samostatně výdělečně činných Kontroly plateb osob samostatně výdělečně činných byly prováděny při příležitosti předání přehledu o příjmech a výdajích, tedy při konečném vyúčtování předchozího kalendářního roku. Kontrolovány jsou došlé zálohy, jejich včasnost i případný doplatek pojistného za předminulý kalendářní rok. Z celkového počtu osob samostatně výdělečně činných, které byly v průběhu roku 2003 v této kategorii ZPŠ evidovány, bylo v průběhu roku 2004 zkontrolováno v souvislosti s jejich zúčtováním osob, tj. 97 %. Zbývajících 349 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které nesplnily svou povinnost zúčtovat své zálohy za rok Tyto OSVČ byly písemně vyzvány ke splnění zákonného povinnosti a při jejich další nečinnosti, přikročila ZPŠ k zákonným prostředkům předpisu pojistného v součinnosti s finančními úřady či ČSSZ. c) Kontroly osob bez zdanitelných příjmů Tyto kontroly probíhaly v IS AVA, kde automaticky v návaznosti na zadávané pojistné doby byly generovány předpisy pojistného, které byly vyhodnocovány vůči platbám. Dlužníci byli písemně upomínáni, a to opakovaně všichni, kteří od počátku činnosti ZPŠ dosud pojistné neuhradili. Postupně byly vystavovány platební výměry a následně vymáhány dlužné částky podle stejných pravidel, jako u ostatních kategorií plátců. V této kategorii plátců jsou veškeré listiny obtížně doručitelné, je tedy využíván způsob náhradního doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou na úřední desce ZPŠ. Osobám bez zdanitelných příjmů bylo v průběhu roku 2004 vystaveno 813 platebních výměrů na pojistné a penále, tj. o 106 platebních výměrů více než v předchozím kalendářním roce. 15

17 4.3.4 Odpisy pojistného, pokut a penále, objem, v tis. Kč a hlavní důvody těchto uskutečněných odpisů. Objem plně odepsaných položek evidovaný na podrozvahových účtech Odpis nevymahatelných pohledávek upravuje zákon č. 127/1998 Sb. Odepsání dluhu je dle citovaného zákona upraveno v 26c, zákona č. 592/1992 Sb., kde jsou stanoveny podmínky, za kterých je pojišťovna oprávněna odepsat dlužné pojistné. Pro odpis pojistného je vnitřním předpisem stanovena komise, která rozhoduje na základě dostupných informací a v souladu se zákonem, zda je možné dluh odepsat. Hlavními důvody pro odpis pohledávky jsou dle četnosti tyto: ukončení konkursního řízení, soudní vyrozumění o nedostatku nebo absenci jakéhokoliv majetku, zaručujícího úhradu pohledávky, tedy vymáhání by bylo bezvýsledné, dlouhodobě neznámé místo pobytu plátce, náklady na vymáhání by byly neúměrně vysoké v porovnání s vymoženou částkou. Za sledované období zasedala komise dvakrát. Celkově bylo v roce 2004 odepsáno za tis. Kč na pojistném a tis. Kč na penále. Odepsané pohledávky, u kterých lze předpokládat uplatnění dalších nároků, jsou nadále vedeny v podrozvahové evidenci pojišťovny pro případnou účetní potřebu nebo identifikaci platby. Celkově bylo od roku 1998 navrženo k odpisu a odepsáno pohledávek za tis. Kč. K bylo na podrozvahovém účtu evidováno odepsaných pohledávek v celkové hodnotě tis. Kč. Rozdílem jsou pohledávky, kde již není jakákoliv naděje na jejich vyrovnání. Výše evidovaných pohledávek ve struktuře nejvýrazněji ovlivňují objemy dluhů na pojistném a penále pouze dvou plátců, zaniklých firem, v celkové výši tis. Kč, což představuje více jak polovinu celkové evidované částky Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů formou zasílání přehledů podle 25 zákona č. 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a postup jejich zpracování na zdravotní pojišťovně Zaměstnavatelé jsou povinni dle zákona č. 592/1992 Sb., 25 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů, splnit svoji oznamovací povinnost k platbě pojistného za dané období prostřednictvím podání měsíčního přehledu o platbách za zaměstnance. Tyto přehledy jsou zpracovány do účetnictví formou tvorby pohledávek za příslušným plátcem pojistného. Pokud tuto povinnost nesplní, znemožňují určení vyměřovacího základu pro stanovení reálné výše předpisu pojistného. Pro maximální eliminaci tohoto problému používá pojišťovna ustanovení 25a výše uvedeného zákona, který jí dává možnost na základě známých skutečností a zákonem daných postupů stanovit pravděpodobnou výši pojistného (PVP). Tento postup nestanoví skutečnou výši pojistného, kterou lze ve správním a exekučním řízení vymáhat, ale vytváří předpoklad k možnosti vyměření platné sankce, která motivuje plátce k nápravě vadného stavu 16

18 v zobrazení jeho povinností vůči pojišťovně. Použití PVP se řídí vnitřním metodickým pokynem a je ve svém důsledku velmi účinným prostředkem pro vytvoření reálného stavu pohledávek za touto kategorií plátců pojistného. Celkem bylo použito PVP jako předpisu pojistného v objemu tis. Kč Kontroly poskytovatelů zdravotní péče revizní činnost. Celkový efekt z kontrol vyúčtování výdajů zdravotnickými zařízeními u fakturované zdravotní péče v roce 2004 Stěžejní činností revizních lékařů, revizních farmaceutů a pracovníků oprávněných ke kontrolní činnosti byla za období roku 2004 kontrola poskytnuté a vykázané zdravotní péče. Byla prováděna prostřednictvím kontrol v informačním systému ZPŠ a doplněna cílenými kontrolami přímo ve zdravotní dokumentaci pojištěnců ZPŠ na pracovištích zdravotnických zařízení. Součástí revizní činnosti je i posuzování zdravotní péče, jejichž úhrada je podmíněna rozhodnutím revizních lékařů, interpretace výsledků analýz, edukační a další činnosti. V rámci vyúčtování zdravotní péče za hodnocené období roku 2004 označili revizní lékaři za tis. Kč neoprávněně nebo nesprávně vykázané péče, což představuje 1,6 % z celkového objemu péče (vyjma léků a zdravotnických prostředků). Kontrolní činností prováděnou revizními farmaceuty v oblasti léků a zdravotnických prostředků za hodnocené období byla získána finanční částka v celkové výši tis. Kč, tj. 0,2 % objemu léků a zdravotnických prostředků. Přímo ve zdravotnických zařízeních revizní lékaři v průběhu roku 2004 uskutečnili 162 revizních návštěv. Kromě klinických pracovišť byly prováděny kontroly i v dalších zařízeních ústavní péče, zejména posuzováním způsobu vykazování zdravotní péče, s ohledem na dlouhodobé a nákladné hospitalizace, hospitalizace na lůžkách intenzivní a ARO péče. Kontrola probíhala i v ambulantních zařízeních, v zařízeních následné péče a v oblasti indikace dopravy raněných nemocných a rodiček. Dále byly zaměřeny čtyři kontroly na splnění podmínek pro vykazování mamografického screeningu. Kontroly byly v převážné míře provedeny na základě podnětů identifikovaných informačním systémem z vykázané zdravotní péče. Výsledky všech kontrol jsou písemně zaznamenány v Zápisech o kontrole a byly předány k odsouhlasení a vyjádření příslušným zdravotnickým zařízením. Konkrétní záchyty z uvedených kontrol byly provedeny v rámci jednotlivých vyúčtování zdravotní péče, případně uplatněny při následném vyúčtování zdravotní péče. V oblasti posuzování zdravotní péče, která je podmíněna rozhodnutím revizních lékařů bylo během hodnoceného období předáno k rozhodnutí celkem lázeňských návrhů. Pro zkvalitnění posuzování lázeňských návrhů byl zrealizován v informačním systému program pro sledování možné kontraindikace lázeňské péče, kterým je používání inkontinentních pomůcek. V průběhu roku 2004 prošlo rozhodnutím revizních lékařů celkem žádostí o souhlas s úhradou, která se týkala léků, zdravotnických prostředků a léčby metodou IVF. V oblasti schvalovaných léků se jednalo zejména o léky pro onkologické nebo chronicky nemocné pacienty. V oblasti zdravotnických prostředků rozhodovali revizní 17

19 lékaři v případech a o léčbu neplodnosti metodou IVF požádalo 145 pojištěnkyň. Z celkového počtu žádostí byl udělen souhlas v celkové hodnotě téměř 108 mil. Kč a v rozsahu 1 mil. Kč nebylo revizními lékaři schváleno. Součástí revizní činnosti v roce 2004 bylo vyhodnocení regulačních mechanismů vyplývajících ze smluvního ujednání, které se týkalo regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků předepsaných v lůžkových zdravotnických zařízeních a regulace léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a indukované péče u ambulantních specialistů. V rámci analytické činnosti byly zpracovány a vyhodnoceny rozbory zdravotní péče za jednotlivá pololetí 2004 a za celý rok Zvláštní pozornost byla věnována rozborům péče jednotlivých lůžkových zařízení s velkým objemem péče, rozborům léků dle ATC skupin a rozborům nákladných pojištěnců, jejichž péče v jednotlivých pololetích roku 2004 přesáhla částku ,-- Kč. Pro potřeby revizních lékařů byly zpracovány Odborem organizace a informačního systému ZPŠ specielní analýzy pro kontrolní činnost konkrétních zdravotnických zařízení. V rámci odborné spolupráce ZPŠ zorganizovala seminář věnovaný předepisování antibiotik a následně připravila sledování účelné preskripce antibiotik u praktických lékařů pro děti a dorost ve spolupráci s MUDr. Jindrákem, primářem mikrobiologického oddělení a Antibiotické stanice nemocnice Na Homolce a současně pro tyto účely podpořila možnost rychlého vyšetření CRP u praktických lékařů. Tato aktivita by měla přispět k preskripci antibiotik pouze ve skutečně indikovaných případech a tím nejenom ke snížení nákladů na tato léčiva, ale i ke snížení vzniku možné rezistence na antibiotika, jejíž řešení se stává medicínským problémem. V roce 2004 probíhala vzájemná spolupráce s firmou INFOPHARM, a. s. Praha v oblasti výskytu lékových interakcí v preskripci lékařů. Pro identifikaci lékových interakcí byl využit program Kompendium lékových interakcí vytvořený firmou INFOPHARM. Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda poskytnutá zaslepená data sloužila pro testování právě vznikajícího jmenovaného programu. Šetřením bylo zjištěno, že každý desátý pacient, kterému byl vystaven recept, byl během pololetí vystaven určitému riziku lékové interakce a že čtyři pacienti z tisíce byli vystaveni velmi závažnému riziku lékové interakce. Jelikož velmi závažné lékové interakce mohou vést v některých případech k poškození zdravotního stavu pacienta, bude této problematice i nadále věnována náležitá pozornost. Lékaři budou i nadále informováni o případném výskytu lékových interakcí ve své preskripci tak, aby se uvedená nežádoucí rizika farmakoterapie minimalizovala. Za vzniklý program databáze lékových interakcí, na jehož testování se podílela ZPŠ, získala firma INFOPHARM, a. s., Praha na 12. mezinárodním veletrhu zdravotnické techniky a farmacie v Brně ocenění ZLATÁ MEFA Ve spolupráci s primáři Klaudiánovy nemocnice a zástupci Sdružení praktických lékařů pro děti, dorost a dospělé byla zpracována pracovní verze Doporučeného seznamu léků pro preskripci, která byla později aktualizována pouze pro potřeby nemocnice. Zdravotní odbor v hodnoceném období pokračoval v písemném šetření spokojenosti hospitalizovaných pojištěnců u největšího smluvního partnera v oblasti lůžkové péče SZZ Mladá Boleslav formou rozesílání dotazníků. 18

20 4.4 Zabezpečení činností pojišťovny hmotným a nehmotným majetkem Zdravotní pojišťovny zpracovávají velké množství dat, jejichž objem se rok od roku zvětšuje. Dále v souvislosti s elektronickým podpisem se významně rozvíjí elektronická komunikace se všemi klienty, kteří tímto podpisem disponují. Z toho vyplývá nutnost stálého rozvíjení informačního systému a jeho zabezpečení. V konci roku 2002 a počátkem roku 2003 byla celkově obnovena a zmodernizována počítačová síť. Od té doby je tato síť doplňována dle potřeby jednotlivých pracovišť a z hlediska chodu celého systému v souvislosti s narůstajícím objemem agendy, spojené s vyúčtováním zdravotní péče a v neposlední řadě v souvislosti se vstupem do Evropské unie, což přináší nemalé problémy a zvýšenou agendu pro zdravotní pojišťovny. Při neměnném stavu pracovníků pojišťovny nejsou některé problémy řešeny v reálném čase, a proto je nutné některé agendy posílit o nové pracovníky. Z tohoto důvodu zakoupila pojišťovna starší budovu pro celkovou rekonstrukci a přístavbu na nové modernější sídlo pojišťovny, čímž budou naplněny i požadavky na ochranu dat z hlediska bezpečnostní politiky, které v současném sídle již nelze dostatečně zabezpečit. Další investiční náklady byly spojeny se zpracováním projektové dokumentace a vypsání veřejné zakázky pro zabezpečením výběrového řízení na dodavatele stavby. V souladu s opatřením ředitele o nákupu a prodeji služebních automobilů byla provedena částečná obměna vozového parku pojišťovny. Celkový objem investic, pořízených v roce 2004 byl tis. Kč a objem majetku v zůstatkových cenách k činí tis. Kč. 4.5 Zdravotní politika Základní prioritou ZPŠ v roce 2004 stejně jako v předchozích obdobích bylo zabezpečení dostupné a potřebné zdravotní péče pro klienty ZPŠ a včasná a smluvně dohodnutá úhrada této péče poskytujícím zdravotnickým zařízením. Nezbytným hlediskem při zajištění zdravotní péče bylo územní rozložení pojištěnců ZPŠ. V rámci zdravotní politiky byla největší pozornost věnována stabilizaci sítě zdravotnických zařízení a posuzování její optimalizace dle rozložení a potřeb pojištěnců v jednotlivých regionech prostřednictvím jmenované komise tak, aby byla zabezpečena dostupná a v optimální struktuře potřebná zdravotní péče ve všech medicínských oborech, zdravotním programům, které nabízejí pojištěncům možnost zapojit se do péče o své zdraví hrazené z fondu prevence včetně podpory nových léčebných metod, zabezpečení revizní činnosti vyúčtované zdravotní péče a pravidelným vyhodnocováním nákladů na jednotlivé typy zdravotní péče včetně oprávněné možnosti uplatnění regulačních mechanismů, 19

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1 Výroční zpráva za rok 2005 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v roce 2005...5 3. Orgány zdravotní pojišťovny...7 3.1 Správní rada ZPŠ...7

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

TABULKOVÁ P Ř Í L O H A

TABULKOVÁ P Ř Í L O H A V. TABULKOVÁ P Ř Í L O H A Tabulka č. 1 Tabulka č. 1a Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2006 a 2007 Náklady na vlastní činnost zdravotních pojišťoven v letech 2006 a 2007 Tabulka

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR BÚ CMÚ CP ČLK ČNZP ČNB ČR ČÚS DR DRG EU FM FÚPP FZÚZP Fprev FRM HVLP HZP HZZP KOB, s. p.

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Úhradová vyhláška na rok 2010

Úhradová vyhláška na rok 2010 Úhradová vyhláška na rok 2010 Makroekonomické předpoklady výběru pojistného v roce 2010 Promítnutí růstu nezaměstnanosti z 4,9% na 9% Promítnutí zvýšení počtu důchodců cca 40 tis. ročně Očekávaný mzdový

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1 Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22. 7. 2005 průběh plnění Praha, červen Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22.

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Úvod. Graf č. 1: Počet pojištěnců na 1 zaměstnance

Úvod. Graf č. 1: Počet pojištěnců na 1 zaměstnance Souhrnné hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 na základě vyhodnocení údajů ZPP 2014 činných zdravotních pojišťoven působících na území ČR Úvod Hodnocení

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 I. Úhrada za zdravotní péči 1. Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Vedle státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a dalších složek veřejných financí jsou jejich součástí i prostředky systému veřejného zdravotního

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová 9. 11. 2016 ÚZIS ČR referenční síť poskytovatelů 1. ÚZIS ČR na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v.z.p. ) jsou nedílnou součástí veřejných financí. Hodnocení vývoje systému v.z.p.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

Protokol o nedohodě v segmentu mimoústavní ambulantní specializované péče

Protokol o nedohodě v segmentu mimoústavní ambulantní specializované péče Protokol o nedohodě v segmentu mimoústavní ambulantní specializované péče v přípravné fázi dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2011.. Výsledek posledního dne jednání 30.8.2010. Po diskuzi

Více

3.1. Správní rada ZPŠ 7 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 7 3.3. Rozhodčí orgán ZPŠ 8

3.1. Správní rada ZPŠ 7 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 7 3.3. Rozhodčí orgán ZPŠ 8 Výroční zpráva za rok 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2003 5 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 7 3.1. Správní rada ZPŠ 7 3.2.

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2009 Obsah 1. Vstupní údaje... 3 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2009... 4 3. Vybrané orgány ZPŠ... 6 3.1 Správní rada ZPŠ... 6 3.2

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Datum: Roman Krupica, Ing. M interní auditor vedou / 11. února 2013 oda

Více

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 OBSAH Top 10 opatření Zefektivnění financování zdravotnictví Léky a zdravotnické prostředky Reálná konkurence pojišťoven a poskytovatelů

Více

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 Počet pojištěnců (na zaměstnance) SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 Úvod Na základě platných právních předpisů byly výroční zprávy (VZ) a účetní závěrky sedmi

Více

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb:

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: Dodatek č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č... ze dne (dále jen Smlouva ) (kombinovaná kapitačně výkonová platba u praktických lékařů pro děti a dorost) uzavřené mezi smluvními stranami:

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Strana 3370 Sbírka zákonů č. 273 / 2015 Částka 111 273 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015

Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015 Příloha č. 1 k protokolu z DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v segmentu AS pro rok 2016 14.7.2015 Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Výroční zpráva za rok 2002 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Správní rada ZPŠ 8 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 8

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2008 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2008...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...7 3.1 Správní rada

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Liberecký kraj jako orgán veřejné správy předkládá v souladu s ustanovením 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Strana 6258 Sbírka zákonů č. 475 / 2012 475 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2005. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zdravotně pojistný plán na rok 2005. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zdravotně pojistný plán na rok 2005 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. ÚVODNÍ SLOVO... 4 1.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNĚ POJISTNÉHO PLÁNU... 5 1.3. ZDROJE ČERPÁNÍ PODKLADŮ...

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Skutečnosti zjištěné při kontrole

Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce Hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona na veřejné zdravotní pojištění Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Zdravotní pojišťovny

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 75126001 Název: NOVOPACKO Sídlo: Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) účetní metoda se nemění A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 1637S001 ze dne (dále jen Smlouva ) (stomatologie)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 1637S001 ze dne (dále jen Smlouva ) (stomatologie) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 1637S001 ze dne 29. 11. 2016 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: JBBH

Více

III. Úvod. Graf č. 1: Počet zaměstnanců k dle ZPP

III. Úvod. Graf č. 1: Počet zaměstnanců k dle ZPP SOUHRNNÉ HODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO VÝVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ ÚDAJŮ ZPP 2016 ČINNÝCH ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ ČR III. Úvod Hodnocení

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Organizační řád Centra pro onkologii založenou na důkazech (Center for Evidence Based Oncology; CEBO) Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Čl. I Úvodní

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: MS Zubař s.r.o. Sídlo (obec):

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 71211721 Název: Svazek obcí "ÚPA" Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace 009.2012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby DRG časově vymezen pobytem nemocného

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

Licence: D03D XCRGUPXA / PXA ( / ) Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví

Licence: D03D XCRGUPXA / PXA ( / ) Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70829462 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka pokračuje

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. Netýká se A. Beze změny A. 00372161 Osvětová beseda Libňatov Libňatov, 542 36 Libňatov Hlavní činnost sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

Souhrnné hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013

Souhrnné hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 Souhrnné hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 Úvod Na základě platných právních předpisů byly výroční zprávy a účetní závěrky za r. 2013 sedmi činných ZP ověřeny auditory,

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 Český telekomunikační úřad Čj. 2 025/2006-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 V Praze dne: 15. 2. 2006 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Strana 341 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (poskytovatel specializované ambulantní zdravotní péče dohoda a vzdělávání) uzavřené mezi smluvními

Více

Mgr. Michal Hojný. HospiCon - Konference českých nemocnic, Tábor

Mgr. Michal Hojný. HospiCon - Konference českých nemocnic, Tábor vliv zdravotně pojistných plánů a změn v mechanismech hrazení ústavní péče na lékovou politiku a nákupní management. Nákupy centrových léků a materiálu a veřejné zadávání - současná specifika, rizika i

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 3c (1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního

Více

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 25542/2010-16 Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (pracovní verze 20.8.2007)

Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (pracovní verze 20.8.2007) Výchozí předpoklady: Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (pracovní verze 20.8.2007) nárůst zdrojů o 5 % (bude upřesněno najednání analytické komise

Více