Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2005

2 Obsah Úvodní slovo Vstupní údaje Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v roce Orgány zdravotní pojišťovny Správní rada ZPŠ Dozorčí rada ZPŠ Rozhodčí orgán ZPŠ Další orgány zdravotní pojišťovny zřízené v souvislosti s dalšími činnostmi Činnost zdravotní pojišťovny Organizační struktura zdravotní pojišťovny k Informační systém Kontrola a kontrolní systém Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány, vyčíslení nedostatků z kontrolních zjištění (s výjimkou MZ, MF, která tvoří samostatnou kapitolu hodnocení VZ 2005) a přijatá opatření k jejich odstranění Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zaměření činnosti vnitřního auditora Popis systému provádění kontrol výběru pojistného a celkové dosažené výsledky v tis. Kč z příjmů pojistného po lhůtě splatnosti včetně příslušenství (tj. pokut, penále a přirážek) Odpisy dlužného pojistného, pokut a penále, objem v tis. Kč a hlavní důvody těchto uskutečněných odpisů v roce Stav plně odepsaných položek evidovaný k na podrozvahových účtech Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů formou zasílání "přehledů" podle 25 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a postup jejich zpracování na zdravotní pojišťovně. Využití 25 a v praxi Zdravotní politika Revizní činnost kontroly poskytovatelů zdravotní péče Pohledávky Smluvní politika, síť smluvních zdravotnických zařízení a její parametry Zdravotní péče poskytovaná pojištěncům a hrazená nad rámec veřejného zdravotního pojištění Zdravotní péče čerpaná z fondu prevence Zdravotní péče hrazená z jiných zdrojů Pojištěnci zdravotní pojišťovny a jejich pohyb v roce Pojištěnci (porovnání vývoje s údaji ZPP 2005, komentář) Přehled o pojištěncích Přehled o pojištěncích, za které je plátcem pojistného stát Pohyb pojištěnců Tvorba a čerpání fondů zdravotní pojišťovny ZFZP Základní fond zdravotního pojištění Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů...54 Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

3 6.1.2 Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů na 1 pojištěnce Náklady na léčení cizinců v ČR na základě uzavřených všech typů smluv, jejichž úhrady zúčtovává zdravotní pojišťovna prostřednictvím CMÚ Odvod ze ZFZP do Zajišťovacího fondu PF Provozní fond Zdravotní pojišťovny FRM Fond reprodukce majetku zdravotní pojišťovny SF Sociální fond zdravotní pojišťovny RF Rezervní fond zdravotní pojišťovny Fprev Fond prevence zdravotní pojišťovny Otázky související s naplněním usnesení PSP ČR č. 1872/ Splnění podmínek podle 1 odst. 3 vyhlášky č. 418/2003 Sb Ostatní zdaňovaná činnost zdravotní pojišťovny Doplňující údaje podle specifik zdravotní pojišťovny Souhrnný přehled vybraných ukazatelů o činnosti zdravotní pojišťovny Stav pohledávek a závazků zdravotní pojišťovny Plnění podmínek splátkových kalendářů u jednotlivých druhů úvěrů a půjček a návratných finančních výpomocí Plnění podmínek ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů Závěr Přílohy Účetní závěrka včetně přílohy Auditorská zpráva k účetní závěrce Auditorská zpráva k výroční zprávě Stanoviska Správní a Dozorčí rady k výroční zprávě nad rámec povinnosti vyplývající ze zákona pro všechny činné zdravotní pojišťovny Způsob a forma zveřejnění výroční zprávy Zvláštní část výročí zprávy Počty pojištěnců v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví Vývoj počtu pojištěnců mezi roky 2004 a 2005 v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví Celkové náklady na zdravotní péči na pojištěnce v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví Průměrné náklady na zdravotní péči na pojištěnce v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví Průměrný počet nákladných pojištěnců v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví Náklady na zdravotní péči v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví bez části nákladné péče Nárokovaná část nákladné péče v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví Celková nákladná péče v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví Přehled bodových hodnost za I. a II. pololetí v letech 2000 až 2005 podle platné legislativy (v Kč) Seznam použitých zkratek Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

4 Úvodní slovo Významným mezníkem v působení Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, obdobně jako u jiných firem a organizací, je závěrečné hodnocení uplynulého roku formou výroční zprávy, ve které jsou představovány nejen ekonomické ukazatele, ale i významné aspekty činnosti. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 byla vytvořena v souladu s nároky Ministerstva zdravotnictví na její rozsah i obsah, tak jak byly vymezeny v metodice Ministerstva zdravotnictví č. j. 7887/2006 ze dne 8. března 2006 a obsahuje veškeré předepsané náležitosti. Prezentované výsledky za rok 2005 v textové i tabulkové části předložené výroční zprávy jasně dokládají nejen konkurenceschopnost Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, ale i úsilí naplnit statutem daný předmět činnosti stejně jako v minulých obdobích efektivně s maximálním nasazením ve prospěch pojištěnců, smluvních zdravotnických zařízení i plátců pojistného. Svědčí o tom i ten fakt, že se Zaměstnanecké pojišťovně Škoda jako jedné z mála zdravotních pojišťoven podařilo v hodnoceném období zavést systém řízení jakosti a úspěšně prokázat jeho funkčnost a kompatibilitu s ČSN EN 9001:2000 v rámci certifikačního auditu. Navíc nás uspokojuje i ta skutečnost, že Zaměstnanecká pojišťovna Škoda byla následně oceněna titulem nejlepší certifikovaná organizace v kategorii středně velkých organizací. I když si tohoto uznání celý kolektiv Zaměstnanecké pojišťovny Škoda velice váží, je pro něj daleko větší odměnou spokojený klient. Přestože systém veřejného zdravotního pojištění, a tím i Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, prochází složitým obdobím, věřím, že návrhy na transformaci systému povedou k jeho upevnění a posílení jistoty pojištěnců i zdravotnických zařízení prostřednictvím stabilních zdravotních pojišťoven. Ing. Darina Ulmanová, MBA ředitelka ZPŠ Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

5 1. Vstupní údaje Obchodní název: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (dále jen ZPŠ) Sídlo: Husova ul. č Mladá Boleslav Telefon: Fax: Internet: IČ: Bankovní spojení: ČSOB Mladá Boleslav, číslo účtu /0300 Zřizovatel zdravotní pojišťovny, zakladatelský subjekt, datum vzniku Zřizovací listinou č. j.: /92 9 vydanou dne Ministerstvem práce a sociálních věcí byla ZPŠ zřízena ke dni na základě žádosti podané firmou ŠKODA, automobilová akciová společnost (nyní Škoda Auto, a. s.) Mladá Boleslav. Zřizovatelem ZPŠ podle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových a dalších zdravotních pojišťovnách ve znění pozdějších předpisů bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze (dnes Městský soud v Praze), oddíl A, vložka 7541, byla ZPŠ zapsána dne Představitelé orgánů zdravotní pojišťovny a její statutární zástupce Ing. Bohdan Wojnar předseda Správní rady ZPŠ Tel: Fax: Jaroslav Povšík předseda Dozorčí rady ZPŠ Tel: Fax: Ing. Darina Ulmanová, MBA ředitelka ZPŠ Tel: Fax: Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

6 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v roce 2005 Vývoj hospodaření ZPŠ probíhal v roce 2005 v souladu s platnými právními předpisy, upravujícími činnost zdravotních pojišťoven. Dle kriterií stanovených Vyhláškou MF ČR č. 418/2004 Sb., hospodařila ZPŠ v roce 2005 vyrovnaně. Znamená to, že vykazovala k kladný zůstatek bankovního účtu základního fondu zdravotního pojištění, aniž by pro naplnění rezervního fondu, naplnění ostatních fondů a úhradu splatných závazků musela použít úvěr. V oblasti příjmů byl rok 2005 prvním rokem přechodného období na nový způsob, a to 100 % přerozdělování, které má za cíl spravedlivější způsob přerozdělení vybraného pojistného ve vztahu k nákladovosti pojištěnce. Přechodné období představovalo přerozdělování složené ze tří částí. První část tvořila procentuální zálohová platba na nákladného pojištěnce, jejíž objem byl stanoven na základě jednotného propočtu objemu nákladných pojištěnců pro všechny pojišťovny z roku Druhá část objemu prostředků byla stanovena na základě průměrných nákladů na jednoho přepočteného (standardizovaného) pojištěnce každé pojišťovny (princip 100 % přerozdělení). Z těchto dvou propočtených nároků bylo v roce 2005 použito pouze 35 % jejich objemu. Třetí část, ze které bylo použito 65 % z celého nároku, byl postup dle dosud používaného způsobu na principu počtu pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát. Celková výše vlivu změn přerozdělení do příjmů na jednoho pojištěnce předpokládala nárůst 2,7 %. Ve skutečnosti se posunula na hranici nárůstu 5,2 % na jednoho pojištěnce. Příjmy z veřejného zdravotního pojištění, z přerozdělení a další výnosy z regresů, penále, úroků a dalších ve sledovaném roce téměř plně pokrývaly potřeby ZPŠ v oblasti nákladů na zdravotní péči a provozních potřeb. V oblasti zdravotní péče bylo kritické očekávání výše dopadu aplikace Vyhlášky MZ ČR č. 50/2005 Sb., především v její části financování zdravotnických zařízení následné péče, kde hodnota bodu byla stanovena nad rámec legislativy na hodnotu 1,13 Kč (hrazeno v konečném vyúčtování 1,10 dle Výměru MF ČR č. 01/2005, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, vydaného na základě zákona o cenách) a u lůžkových zdravotnických zařízení stanovení hranice minimálních nákladů na drahého pojištěnce na nereálnou částku 300 tis. Kč. Oba tyto vlivy měly do hospodaření ZPŠ dopad ve výši cca 25 mil. Kč a byly hlavním důvodem pro nárůst zdravotní péče na jednoho pojištěnce proti roku 2004 o 6,2 %. K žádným výrazným změnám oproti minulým obdobím nedošlo ani v čerpání provozních nákladů. Povolené procento provozních nákladů 3,8 % představuje celkový objem použitelných prostředků na provoz ve výši tis. Kč. Vzhledem Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

7 k nenaplnění plánovaného počtu zaměstnanců v roce 2005 bylo čerpání provozních prostředků pouze 2,92 %, nákladově v objemu tis. Kč. Významná položka provozních prostředků byla spojena s investiční akcí rekonstrukce a dostavby sídla ZPŠ, které ve svém konečném důsledku soustředí poskytování služeb klientům pojišťovny a některé obslužné činnosti, provozované v nájemních prostorách do jednoho centra s cílem maximální úspory provozních nákladů. I v roce 2005 na základě platné legislativy pokračovala ZPŠ v aplikaci preventivních zdravotních programů, hrazených z prostředků získaných mimo příjmy z veřejného zdravotního pojištění. Hlavním zdrojem finančních prostředků fondu prevence jsou úroky z termínovaných vkladů přechodně volných peněžních prostředků a vybrané penále a pokuty. Podrobnosti, číselné údaje a návaznosti o hospodaření ZPŠ jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách výroční zprávy s vazbou na tvorbu a čerpání fondů a s přihlédnutím k dalším okolnostem, které činnost ZPŠ v roce 2005 ovlivňovaly. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

8 3. Orgány zdravotní pojišťovny 3.1 Správní rada ZPŠ Správní rada ZPŠ zasedala v roce 2005 celkem šestkrát. Na svých zasedáních projednávala pravidelně průběžnou zprávu o činnosti ZPŠ a finanční zprávu. Zabývala se schvalováním způsobů financování zdravotní péče pro jednotlivá pololetí roku 2005, schvalováním zdravotních programů na rok 2006 a jejich vyhodnocením za uplynulé období. Dále jí bylo předloženo čerpání z fondu prevence, analýza nákladů na léky a informace o vývoji pojištěnců. Správní rada ZPŠ projednala a schválila také Výroční zprávu o činnosti ZPŠ za rok 2004 a Zdravotně pojistný plán na rok Správní rada ZPŠ byla rovněž informována o zavedení systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2000, na jehož základě byl ZPŠ udělen firmou CERT - ACO, s. r. o mezinárodně uznávaný certifikát jakosti a byla seznámena se změnami právních předpisů v oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotnictví. Dále byla Správní rada ZPŠ pravidelně informována o průběhu rekonstrukce budovy ZPŠ, schválila nákup nového interiérového vybavení a byla seznámena s novým pobočkovým uspořádáním. V průběhu roku 2005 došlo ke změnám ve složení Správní rady ZPŠ u zástupců státu. Ke dni byly odvolány Mgr. Květa Hamzová a paní Zdeňka Vlčanová a na jejich místo byl jmenován MUDr. Vladimír Dryml s rozhodovacím právem dvou hlasů. Složení Správní rady ZPŠ bylo tedy k následující: Funkce Jméno Zástupce Předseda Ing. Bohdan Wojnar zaměstnavatele Místopředseda Květuše Maříková státu Členové MUDr. Vladimír Dryml státu Mgr. Lukáš Krejčí zaměstnavatele Jaroslav Martinec pojištěnců Ing. Jan Miller pojištěnců Ing. Pavel Podhaiský zaměstnavatele Josef Vaníček pojištěnců 3.2 Dozorčí rada ZPŠ Dozorčí rada ZPŠ zasedala v roce 2005 celkem sedmkrát. Na svých zasedáních se zabývala přípravou stanovisek ke zprávám určeným k projednání Správní radou ZPŠ, zejména hospodařením ZPŠ a dodržováním platné legislativy. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

9 V roce 2005 došlo ke změně ve složení Dozorčí rady ZPŠ. K byla z funkce zástupce státu odvolána Ing. Vladimíra Chobotová a na její místo byla jmenována Ing. Jarmila Fuchsová. Složení Dozorčí rady ZPŠ tedy bylo k následující: Funkce Jméno Zástupce Předseda Jaroslav Povšík pojištěnců Místopředseda Ing. Vladimír Hamáček zaměstnavatele Člen Ing. Jarmila Fuchsová státu 3.3 Rozhodčí orgán ZPŠ Rozhodčí orgán ZPŠ projednal v roce 2005 na svých pěti zasedáních celkem 39 případů. Počet Rozhodčím orgánem ZPŠ projednávaných případů se oproti roku 2004 zvýšil o 58 %. Na jednání Rozhodčího orgánu ZPŠ dne byla schválena změna Jednacího řádu Rozhodčího orgánu ZPŠ s účinností od Při posuzování žádostí o odstranění tvrdosti zákona bylo prominuto penále v plné výši u 9 případů za ,-- Kč a potvrzeno v plné výši v 10 případech za ,-- Kč. Částečně bylo prominuto penále v 18 případech, což představovalo celkem ,-- Kč. V 1 případě nemohl Rozhodčí orgán ZPŠ zohlednit námitky podané povinnou osobou, neboť by tím porušil zákaz poskytování veřejné podpory de minimis dle Nařízení Evropské komise č. 69/2001 a v 1 případě zrušil po doložení nových skutečností své rozhodnutí, znovu projednal doplněné podání plátce, zohlednil námitky podané povinnou osobou a zcela prominul povinnost k úhradě vyměřeného penále. Celkem bylo za rok 2005 na základě rozhodnutí Rozhodčího orgánu ZPŠ prominuto penále v úhrnné výši ,-- Kč a potvrzeno či neprojednáno penále v úhrnné výši ,-- Kč. Všechny žádosti byly posuzovány individuálně na základě všech dostupných podkladů. Důvodem pro odstranění tvrdosti zákona byla u právnických osob ve většině případů skutečnost, že plátce prokazatelně poukazoval úhrady na veřejné zdravotní pojištění nepříslušné zdravotní pojišťovně z důvodu, že jeho zaměstnanec nesplnil svou oznamovací povinnost. Dále pak byla tvrdost zákona odstraněna v případech, kdy plátci zjistili nesrovnalosti v úhradách pojistného samokontrolou. Úhrada dlužné částky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění byla ve všech případech nezbytnou podmínkou pro odstranění tvrdosti zákona, v případě podnikatelských subjektů pak také respektování principů veřejné podpory de minimis a neuvalení konkurzu na plátce či jeho nevstoupení do likvidace. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

10 V průběhu roku 2005 došlo v Rozhodčím orgánu ZPŠ k personálním změnám. Předsedou Rozhodčího orgánu ZPŠ byl zvolen člen Správní rady ZPŠ Mgr. Lukáš Krejčí a členku Dozorčí rady ZPŠ Ing. Vladimíru Chobotovou nahradila nová členka tohoto orgánu Ing. Jarmila Fuchsová. Rozhodčí orgán ZPŠ pracoval ke dni v následujícím personálním složení: Funkce Jméno Zástupce Předseda Mgr. Lukáš Krejčí SR ZPŠ Místopředseda Mgr. Ivana Dortová MZ ČR Členové Ing. Jarmila Fuchsová MF ČR Ing. Vladimír Hamáček DR ZPŠ Jarmila Kvajsarová MPSV ČR Ing. Jan Miller SR ZPŠ Ing. Pavel Podhaiský SR ZPŠ Jaroslav Povšík DR ZPŠ Mgr. Jitka Šálová MF ČR JUDr. Vlasta Vávrová ZPŠ Rozhodnutí v kompetenci ZPŠ Dle zákonného rozdělení kompetencí v oblasti odstraňování tvrdosti zákona, které by se vyskytlo při vyměření penále za prodlení s úhradou pojistného na veřejné zdravotní pojištění, Komise ZPŠ pro odstraňování tvrdosti zákona, která byla zřízena v souladu s Metodickým pokynem č. 11/2002 Postup při rozhodování o odstranění tvrdosti zákona, projednala v roce 2005 na svých třech zasedáních celkem 145 žádostí. Meziročně se zvýšil počet projednávaných případů o 30 %. Komise pro odstraňování tvrdosti zákona zaujímala stanovisko jako podklad pro rozhodnutí ředitelky ZPŠ k žádostem o odstranění tvrdosti zákona a prominutí povinnosti k úhradě penále, jehož výše nedosáhla u plátce ,-- Kč. Komise doporučovala stanovisko vůči pohledávkám ZPŠ za jednotlivými skupinami plátců pojistného z titulu penále v celkové částce ,-- Kč. V 82 případech ZPŠ prominula nebo částečně prominula vyměřené penále v celkové výši ,-- Kč. Svým rozhodnutím ZPŠ potvrdila povinnost k úhradě dlužného penále v celkové výši ,-- Kč. Kritéria pro zmírnění tvrdosti zákona jsou dlouhodobě stabilní a jsou obdobná jako v případě Rozhodčího orgánu ZPŠ. U fyzických osob, zejména plátců zařazených v kategorii OBZP, u kterých se jedná o menší částky v rozmezí 1-12 tis. Kč, jsou žádosti posuzovány také ze sociálního hlediska osobního stavu plátce. Ve všech případech je však nezbytným předpokladem pro odstranění tvrdosti zákona úhrada dlužné částky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a v případě podnikatelských subjektů respektování principů veřejné podpory de minimis a neuvalení konkurzu na plátce či jeho nevstoupení do likvidace. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

11 3.4 Další orgány zdravotní pojišťovny zřízené v souvislosti s dalšími činnostmi Další orgány v souvislosti s dalšími činnostmi ZPŠ zřízeny nemá. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

12 4. Činnost zdravotní pojišťovny 4.1 Organizační struktura zdravotní pojišťovny k Organizační struktura ZPŠ je dána jejím Organizačním řádem schváleným Správní radou ZPŠ dne a platným od ZPŠ se člení na úsek ředitele a odborné útvary. Celkové organizační uspořádání znázorňuje následující schéma. Správní rada ZPŠ Dozorčí rada ZPŠ Ředitel Odbor pojistných vztahů a marketingu Odbor organizace a informačního systému Pobočky Personalistika a řízení lidských zdrojů Ekonomický odbor Interní audit, controlling Odbor právní a kontrolní Sekretariát Zdravotní odbor Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

13 4.2 Informační systém ZPŠ i v roce 2005 využívala ke své činnosti informační systém, který je postaven na unixové platformě se serverem RM400. V ZPŠ bylo v roce 2005 využíváno databázové prostředí Informix pro obě klíčové aplikace AVA a RIS. AVA slouží pro správu transakcí, které jsou nutné z hlediska veřejného zdravotního pojištění, aplikace RIS je pro vedení účetnictví. Systémy jsou průběžně aktualizovány dle potřeb zaměstnanců a přijatých legislativních norem. V roce 2005 se podařilo zabezpečit na informační úrovni bezproblémové fungování ZPŠ. Informační systém pomohl uživatelům i ostatním subjektům v ulehčení jejich práce. Sehrál klíčovou úlohu při tvorbě nejrůznějších analýz, ať se jednalo o analýzy pro nastavení sofistikovaných systémů financování, či rozbory určené pro rozhodovací procesy vedení ZPŠ nebo statistická šetření určená pro státní správu. V roce 2005 se významně rozšířily služby Portálu ZP, který slouží ZPŠ pro elektronickou komunikaci s jejími klienty. ZPŠ spustila 9 nových funkcí Portálu ZP vedoucích k vyšší stabilitě, automatizaci a pohodlí uživatelů. Z významnějších změn lze jmenovat např. kontrolu platnosti evropské karty pojištěnce, kontrolu příslušnosti pojištěnců k pojišťovně, a to jak jednotlivě, tak i hromadně při příjmu vyúčtování či hromadného oznámení zaměstnavatele, automaticky generované rekapitulace vyúčtování pro zdravotnická zařízení a především vznik nových funkcí pro všechny druhy klientů Portálu ZP. Pro pojištěnce přibyl přehled dob pojištění, pro OSVČ potvrzení o ročním vyúčtování, pro OSVČ a OBZP přehled plateb, předpisů a záloh, pro zdravotnická zařízení výpis registrovaných pojištěnců v kapitaci, pro zaměstnavatele přehled odeslaných hlášení, přehled zaměstnanců a přehled plateb. ZPŠ přijala prostřednictvím Portálu ZP v roce 2005 celkem faktur, 57 hromadných oznámení zaměstnavatele, 252 hlášení přehledů zaměstnavatele, 270 podání přes elektronickou podatelnu a dalších 47 podání ostatních služeb. Celkem ZPŠ odeslala Portálem ZP sestav. I v roce 2005 klienti využívali aktuálních zpráv dění v ZPŠ pomocí Internetu. Zde se i nadále rozvíjely interaktivní formy poskytování informací, a proto se návštěvnost na stránkách ZPŠ nadále zvyšovala. Stránky Internetu byly průběžně po celý rok aktualizovány a představovaly zajímavý komunikační nástroj. Za rok 2005 navštívilo internetové stránky klientů. Systém datových uložišť DWH, který byl vybudován vlastními silami v roce 2004, byl plně využíván i v roce Systém pracuje v prostředí MS Access a obsahuje 6 oblastí : zdravotní péče; indukovaná péče; léky a zdravotnické prostředky; Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi; účetnictví; klasifikační systém DRG. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

14 Analýza v prostředí DWH představuje rychlý a účinný nástroj a skýtá desítky pohledů na položky účtování zdravotní péče v historii 6-ti let. Data byla každý týden aktualizována. 4.3 Kontrola a kontrolní systém Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány, vyčíslení nedostatků z kontrolních zjištění (s výjimkou kontrol MZ, MF, která tvoří samostatnou kapitolu hodnocení VZ 2005) a přijatá opatření k jejich odstranění V roce 2005 nebyly v ZPŠ ze strany vnějších kontrolních orgánů provedeny žádné kontroly. Dne byla protokolárně zahájena kontrolní skupinou MZ ČR a MF ČR kontrola ZPŠ ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a ust. 2 b) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, se stanoveným termínem začátku kontroly na den Do nebyla ze strany kontrolní skupiny kontrolní činnost započata z důvodu plnění jiných naléhavých úkolů Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zaměření činnosti vnitřního auditora Kontrolní činnost v ZPŠ je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zajišťována výkonem interního auditu. Interní auditor je přímo podřízen ředitelce ZPŠ a organizačně oddělen od řídících výkonných struktur. Jeho postavení, pravomoci, odpovědnosti a pracovní postupy jsou upraveny interními předpisy. Základním rámcem pro činnost interního auditora v roce 2005 byl roční plán interního auditu schválený ředitelkou ZPŠ. V roce 2005 provedl interní auditor celkem 6 interních auditů, z toho 3 plánované audity (Regresní náhrady řádný audit, Identifikace poskytovatelů zdravotní péče v IS AVA následný audit, Přijímání a evidence pojištěnců následný audit) a na základě rozhodnutí ředitelky ZPŠ 3 operativní audity. Příčinami zjištěných nedostatků z auditů byly zejména nejednotnost postupů v důsledku neexistence interních předpisů upravujících auditovanou oblast, praktikování vžitých zvyklostí a nedodržování platných předpisů. V průběhu provedených auditů nebyly shledány nedostatky závažného charakteru, které by zásadně ohrožovaly činnost ZPŠ. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

15 Opatření a doporučení vyplývající z provedených interních auditů se týkala zejména: definování a zavedení pracovních postupů s cílem zajistit jejich jednotnost v jednotlivých odborných útvarech a na pobočkách; úprav pracovních postupů majících za následek zvýšení jejich efektivnosti, jasné vymezení odpovědností a posílení kontrolních mechanizmů; úprav identifikačních údajů poskytovatelů zdravotní péče v informačním systému s cílem zajistit jednoznačnost identifikací a soulad s číselníkem VZP; definování, zavedení a dokumentování řídící kontroly vedoucích zaměstnanců v souladu s požadavky zákona o finanční kontrole. Zjištění, navržená opatření k nápravě a doporučení byla součástí zpráv z interních auditů předkládaných řediteli auditovaného odboru k projednání a následně ředitelce ZPŠ. Opatření k nápravě a doporučení byla projednána na poradách vedení a uložena k realizaci odpovědným osobám ve formě úkolů z porady vedení. Interní auditor průběžně sledoval a evidoval přijetí nápravných opatření. Na základě výsledků a závěrů z interních auditů byla ředitelce ZPŠ v rámci roční zprávy interního auditu za rok 2005 předložena doporučení ke zkvalitnění řízení a vnitřního kontrolního systému, která jsou směrována zejména do oblasti provádění řídící kontroly vedoucími zaměstnanci. Významnou součást činnosti interního auditora představovala konzultační činnost poskytovaná zaměstnancům ZPŠ zejména v oblasti zavádění řídících a kontrolních mechanizmů resp. zkvalitňování již existujících, dále v oblasti opatření přijímaných k nápravě zjištěných nedostatků a při tvorbě či aktualizaci interních předpisů. Z ostatních činností pak interní auditor zajišťoval průběžnou aktualizaci evidence interních předpisů v informačním systému a evidence razítek ZPŠ. V souvislosti s implementací systému managementu jakosti (dále jen SMJ ) do činnosti ZPŠ a jeho následnou certifikací pro oblast poskytování veřejného zdravotního pojištění se interní auditor spolupodílel na jeho zavedení do praxe ZPŠ a na základě platného osvědčení i na přípravě a realizaci interních auditů SMJ u definovaných procesů. V důsledku zavedení nových principů a postupů, jejich dokumentování a ověřování došlo nejen ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb, ale i ke zkvalitnění řídících a kontrolních mechanizmů a kontrolního prostředí vůbec. Plánované zvyšování odborné způsobilosti interního auditora bylo v průběhu roku 2005 naplňováno účastí na seminářích pořádaných Českým institutem interních auditorů, jehož členem je ZPŠ od roku Získané poznatky týkající se vnitřního kontrolního systému a praktické realizace řídící kontroly byly předávány managementu ZPŠ. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

16 4.3.3 Popis systému provádění kontrol výběru pojistného a celkové dosažené výsledky v tis. Kč z příjmů pojistného po lhůtě splatnosti včetně příslušenství (tj. pokut, penále a přirážek) Kontroly plátců pojistného Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, rozděluje plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění, kteří platí toto pojistné přímo na účet zdravotní pojišťovny do tří skupin, a to na zaměstnavatele, kteří hradí pojistné za své zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). V tomto členění byly v roce 2005 tyto subjekty cílem kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Kontroly zaměstnavatelů ZPŠ svými kontrolními zaměstnanci v průběhu roku 2005 provedla a uzavřela 450 fyzických kontrol u plátců pojistného zaměstnavatelů. V rámci tohoto počtu kontrol bylo podrobeno kontrole 61 plátců, na něž byl prohlášen konkurz a 24 plátců, kteří vstoupili do likvidace, a to jako kontroly urgentní mimo plán kontrol, tak aby ZPŠ mohla uplatnit své nároky v rámci konkurzního řízení či likvidace. V rámci plánovaných kontrol byl uplatňován výběr plátců ke kontrole podle výše a stáří dluhu také s přihlédnutím k dalším faktorům, jako je neplnění dalších, zejména oznamovacích povinností zaměstnavatele, spočívající v absenci předávání hlášenek o platbách pojistného. V souvislosti s kontrolami zaměstnavatelských subjektů bylo v roce 2005 zjištěno a vyčísleno tis. Kč dlužného pojistného. Zároveň bylo vyčísleno tis. Kč penále. Kontroly osob samostatně výdělečně činných Kontroly plateb OSVČ byly prováděny při příležitosti předání přehledu o jejich příjmech a výdajích, tedy při konečném vyúčtování záloh či úhradě pojistného za předchozí kalendářní rok. Kontrolovány byly na účet ZPŠ došlé zálohy, jejich včasnost i případný doplatek pojistného za předminulý kalendářní rok. Z celkového počtu OSVČ, které byly v úhradovém roce 2004 v této kategorii ZPŠ evidovány, bylo v průběhu roku 2005 zkontrolováno plátců, tj. 98,7 % jejich počtu. Učiněno tak bylo v souvislosti se zúčtováním OSVČ za rok 2004, které bylo provedeno v zákonných termínech v roce Zbývajících 123 OSVČ, které nesplnily svou povinnost zúčtovat své zálohy za rok 2004, bylo písemně vyzváno ke splnění zákonného povinnosti a při jejich další nečinnosti přikročila ZPŠ k zákonným prostředkům předpisu pojistného v součinnosti s finančními úřady či ČSSZ. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

17 Kontroly osob bez zdanitelných příjmů Tyto kontroly probíhaly v IS AVA, kde automaticky v návaznosti na zadávané pojistné doby byly generovány předpisy pojistného, které byly vyhodnocovány vůči platbám. Pravidelně byli dlužníci upomínáni, a to opakovaně všichni, kteří od počátku činnosti ZPŠ dosud pojistné neuhradili. Postupně byly vystavovány platební výměry a následně vymáhány dlužné částky podle stejných pravidel, jako u ostatních kategorií plátců. V této kategorii plátců byly veškeré listiny obtížně doručitelné, bylo tedy často využíváno zákonné fikce doručení nebo způsob náhradního doručení veřejnou vyhláškou na úřední desce ZPŠ. V činnosti vyměřovací ZPŠ v roce 2005 předepsala vůči zaměstnavatelským subjektům 127 platebními výměry celkové dlužné pojistné ve výši tis. Kč, 204 platebními výměry penále za prodlení s úhradou pojistného celkem ve výši tis. Kč a 28 platebními výměry pokuty za neumožnění provedení kontroly plateb v úhrnné výši 500 tis. Kč. Vůči OSVČ bylo vyměřeno 52 platebními výměry dlužné pojistné úhrnem ve výši tis. Kč a penále v celkové výši tis. Kč ve 116 případech. Vůči OBZP vystavila ZPŠ 285 platebních výměrů na dlužné pojistné celkem ve výši tis. Kč a 418 platebních výměrů, jimiž v úhrnu předepsala penále ve výši tis. Kč Odpisy dlužného pojistného, pokut a penále, objem v tis. Kč a hlavní důvody těchto uskutečněných odpisů v roce Stav plně odepsaných položek evidovaný k na podrozvahových účtech. Odpis nevymahatelných pohledávek upravuje zákon č. 127/1998 Sb. Odepsání dluhu je dle citovaného zákona upraveno v 26c, zákona č. 592/1992 Sb., kde jsou stanoveny podmínky, za kterých je pojišťovna oprávněna odepsat dlužné pojistné. Pro odpis pojistného je vnitřním předpisem stanovena komise, která rozhoduje na základě dostupných informací a v souladu se zákonem, zda je možné dluh odepsat. Hlavními důvody pro odpis pohledávky jsou dle četnosti tyto: ukončení konkursního řízení; soudní vyrozumění o nedostatku nebo absenci jakéhokoliv majetku zaručujícího úhradu pohledávky, tedy vymáhání by bylo bezvýsledné; dlouhodobě neznámé místo pobytu plátce; náklady na vymáhání by byly neúměrně vysoké v porovnání s vymoženou částkou. Zasedání komise proběhlo v roce 2005 třikrát s těmito výsledky: Navrženo k odpisu bylo: pojistné tis. Kč penále tis. Kč Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

18 Odepsáno bylo: pojistné tis. Kč penále tis. Kč Dále byly odepsány rozdíly mezi úhradou ZPŠ a předepsanou částkou u regresů, které byly nevymahatelné v celkové částce 256 tis. Kč. Odepsané pohledávky, u kterých lze předpokládat uplatnění dalších nároků, jsou nadále vedeny v podrozvahové evidenci ZPŠ pro případnou účetní potřebu nebo identifikaci platby. K bylo na podrozvahovém účtu evidováno odepsaných pohledávek v celkové hodnotě tis. Kč, a to tis. Kč na pojistném a tis. Kč na penále Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů formou zasílání přehledů podle 25 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a postup jejich zpracování na zdravotní pojišťovně. Využití 25 a v praxi. Zaměstnavatelé jsou povinni dle zákona č. 592/1992 Sb., 25 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů, splnit svoji oznamovací povinnost k platbě pojistného za dané období prostřednictvím podání měsíčního přehledu o platbách za zaměstnance. Tyto přehledy jsou zapracovány do účetnictví formou tvorby pohledávek za příslušným plátcem pojistného. Pokud tato povinnost není splněna, je znemožněno určení vyměřovacího základu pro stanovení reálné výše předpisu pojistného. Plnění této povinnosti zaměstnavateli je v současné době na velmi dobré úrovni a dosahuje 98,4 % úspěšnosti v předávání přehledů. Přesto jsou stále ještě zaměstnavatelé, kteří nepředávají přehledy pravidelně. Pro maximální eliminaci tohoto problému používá ZPŠ ustanovení 25a výše uvedeného zákona, které jí dává možnost na základě známých skutečností a zákonem daných postupů stanovit pravděpodobnou výši pojistného (PVP). Tento postup nestanoví skutečnou výši pojistného, kterou lze ve správním a exekučním řízení vymáhat, ale vytváří předpoklad k možnosti vyměření platné sankce, která motivuje plátce k nápravě vadného stavu v zobrazení jeho povinností vůči pojišťovně. Použití PVP se řídí vnitřním metodickým pokynem a je ve svém důsledku velmi účinným prostředkem pro vytvoření reálného stavu pohledávek za touto kategorií plátců pojistného. 4.4 Zdravotní politika Prioritou ZPŠ v oblasti zdravotní a lékové politiky bylo v roce 2005, obdobně jako v předchozích letech, zabezpečení dostupné a potřebné zdravotní péče pro klienty ZPŠ a ve vztahu k poskytovatelům zdravotní péče včasné plnění úhrad vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zdravotní péče v rámci smluvně dohodnutých principů financování, které odpovídaly výsledkům Dohodovacích řízení o cenách zdravotní péče na příslušná pololetí roku Dalším hlediskem při posuzování dostupnosti a potřeb zdravotní péče bylo územní, převážně regionální rozložení klientů. Realizace Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

19 těchto cílů byla podmíněna dostatečnými finančními zdroji pro zachování a udržení finanční bilance ZPŠ. V rámci zdravotní politiky byla největší pozornost věnována: stabilizaci stávající sítě zdravotnických zařízení a posuzování její dostatečnosti dle rozložení a potřeb klientů v jednotlivých regionech prostřednictvím jmenované komise tak, aby byla zabezpečena v optimální struktuře potřebná zdravotní péče ve všech medicínských oborech; zabezpečení systémů financování zdravotní péče dle jednotlivých segmentů včetně regulačních omezení a smluvně dohodnutých termínů úhrad zdravotnickým zařízením; nabídce zdravotních preventivních programů hrazených z fondu prevence, které umožňují klientům zapojit se do péče o své zdraví včetně podpory nových léčebných metod a zejména včasného záchytu závažných onemocnění; aktualizaci oblasti revizní činnosti zejména v informačním systému vyúčtované zdravotní péče, která byla v roce 2005 doplněna dalším mechanizmem postrevize; sledování vývoje nákladovosti zdravotní péče včetně léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v porovnání s vývojem ve srovnatelných časových obdobích; uplatnění regulačních mechanizmů v oblasti preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a indukované zdravotní péče vyplývajících z výsledků Dohodovacích řízení a smluvně dohodnutých s jednotlivými poskytovateli zdravotní péče; sledování vývoje nákladných pojištěnců vyžadujících zvýšené finanční prostředky, zejména v lůžkových zdravotnických zařízeních a v oblasti nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, jejichž úhrada zdravotní péče přesáhla v období kalendářních pololetí roku 2005 částku 300 tis. Kč; poskytnutí individuálních účtů klientům ZPŠ o jim uhrazené zdravotní péči. V roce 2005 byla rozšířena pro klienty ZPŠ nabídka více typů individuálních účtů, a to zaměřených na veškerou uhrazenou péči, na stomatologickou péči, na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky nebo dle speciálního požadavku klienta. V roce 2005 o individuální účet požádalo celkem klientů ZPŠ, to je o 425 více než v roce Kromě poskytnutých informací slouží individuální účty ke kontrolám ze strany samotných klientů. sledování spokojenosti hospitalizovaných klientů u objemově největšího smluvního partnera akutní lůžkové péče, Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, prostřednictvím dotazníkového šetření spokojenosti hospitalizovaných pojištěnců propuštěných do domácího ošetřování. V průběhu roku 2005 bylo rozesláno dotazníků, vráceno zpět vyplněných do ZPŠ bylo 1 634, což je více než 41 % úspěšnosti; poskytování poradenské činnosti klientům ZPŠ v oblasti zdravotní péče a o síti smluvních zdravotnických zařízení. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

20 Používané mechanizmy úhrad v jednotlivých segmentech zdravotní péče Dohodovací řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče (DŘ) probíhala pro rok 2005 odděleně pro jednotlivá pololetí. Výsledky DŘ pro 1. pololetí 2005, kde došlo k dohodám, a to v oblasti skupiny poskytovatelů ambulantní stomatologické péče, lázeňské péče a mimoústavní laboratorní a radiodiagnostické péče, byly publikovány ve Věstníku MZ ČR v částce 12/2004. Pro nedohodnuté segmenty v 1. pololetí 2005, a to v části skupiny poskytovatelů ústavní péče a mimoústavní ambulantní specializované péče byla vydána dne Vyhláška MZ ČR č. 50/2005 Sb. U ostatních nedohodnutých skupin poskytovatelů zdravotní péče, a to domácí zdravotní péče, zdravotní péče fyzioterapie nelékařské profese v odbornosti 902 a 918, péče praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost, zdravotnické záchranné služby, dopravy raněných nemocných a rodiček a lékařské služby první pomoci, byla využita dikce zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně 17, odst. 7 a byly ponechány v platnosti výše úhrad včetně regulačních omezení i po skončení období, na které byly původně sjednány se změnou referenčních období. Výsledky DŘ pro 2. pololetí 2005, kde došlo k dohodám, a to v oblasti skupiny poskytovatelů praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost, ambulantní stomatologické péče, mimoústavní ambulantní specializované péče, mimoústavní laboratorní a radiodiagnostické péče, zdravotnické záchranné služby, dopravy raněných nemocných a rodiček a lékařské služby první pomoci a lázeňské péče byly publikovány ve Věstníku MZ ČR v částce 7/2005. U nedohodnutých segmentů ve 2. pololetí 2005, a to u skupin poskytovatelů zdravotní péče fyzioterapie nelékařské profese v odbornosti 902 a 918, domácí zdravotní péče bylo postupováno na základě sdělení ministryně zdravotnictví dopisem č. j. MZDR 21816/2005 ze dne dle dikce zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně 17, odst. 7 a byly ponechány v platnosti výše úhrad včetně regulačních omezení i po skončení období, na které byly původně sjednány se změnou referenčních období. U ústavní péče, kde rovněž nedošlo pro 2. pololetí 2005 k dohodě, bylo citovaným dopisem sděleno zachování platnosti Vyhlášky MZ ČR č. 50/2005 Sb. V následujícím textu jsou mechanizmy úhrad blíže popsány. Praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost U této skupiny poskytovatelů zdravotní péče nedošlo pro období 1. pololetí 2005 k dohodě a ZPŠ pro uvedené období využila dikce zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně 17, odst. 7 a byly ponechány v platnosti výše úhrad včetně regulačních omezení i po skončení období, na které byly původně sjednány se změnou referenčních období, a to dle publikace ve Věstníku MZ ČR částka 13/2003. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 I. Úhrada za zdravotní péči 1. Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2009 Obsah 1. Vstupní údaje... 3 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2009... 4 3. Vybrané orgány ZPŠ... 6 3.1 Správní rada ZPŠ... 6 3.2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (pracovní verze 20.8.2007)

Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (pracovní verze 20.8.2007) Výchozí předpoklady: Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (pracovní verze 20.8.2007) nárůst zdrojů o 5 % (bude upřesněno najednání analytické komise

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2008 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2008...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...7 3.1 Správní rada

Více

Skutečnosti zjištěné při kontrole

Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce Hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona na veřejné zdravotní pojištění Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Zdravotní pojišťovny

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v.z.p. ) jsou nedílnou součástí veřejných financí. Hodnocení vývoje systému v.z.p.

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Vedle státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a dalších složek veřejných financí jsou jejich součástí i prostředky systému veřejného zdravotního

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Jednací řád smírčího jednání.

Jednací řád smírčího jednání. Jednací řád smírčího jednání V souladu s vyhláškou č. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, se vydává Jednací řád smírčího jednání. Článek I. Předmět smírčího jednání 1. Předmětem smírčího

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2010 Obsah 1. Vstupní údaje...3 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2010...4 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada ZPŠ...6 3.2 Dozorčí

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015

Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015 Příloha č. 1 k protokolu z DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v segmentu AS pro rok 2016 14.7.2015 Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 3c (1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2005. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zdravotně pojistný plán na rok 2005. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zdravotně pojistný plán na rok 2005 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. ÚVODNÍ SLOVO... 4 1.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNĚ POJISTNÉHO PLÁNU... 5 1.3. ZDROJE ČERPÁNÍ PODKLADŮ...

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

3.1. Správní rada ZPŠ 7 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 7 3.3. Rozhodčí orgán ZPŠ 8

3.1. Správní rada ZPŠ 7 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 7 3.3. Rozhodčí orgán ZPŠ 8 Výroční zpráva za rok 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2003 5 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 7 3.1. Správní rada ZPŠ 7 3.2.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (poskytovatel specializované ambulantní zdravotní péče dohoda a vzdělávání) uzavřené mezi smluvními

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 OBSAH Top 10 opatření Zefektivnění financování zdravotnictví Léky a zdravotnické prostředky Reálná konkurence pojišťoven a poskytovatelů

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 10.4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 337 04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Kontrola

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více