1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1."

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2002

2 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Správní rada ZPŠ Dozorčí rada ZPŠ Rozhodčí orgán ZPŠ 8 4. ČINNOST ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Organizační struktura zdravotní pojišťovny Informační systém Kontrola a kontrolní systém Vnitřní revize Vyřizování stížností Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Regresy Kontroly plátců pojistného Odpis nevymahatelných pohledávek pojistného, pokut a penále Vyhodnocení způsobu zpracování přehledů dle 25 zákona č. 592/1992 Sb. v platném znění Revizní činnost - kontrola vyúčtování výdajů na zdravotní péči Zabezpečení činnosti pojišťovny hmotným investičním majetkem Zdravotní politika Používané mechanizmy úhrad ambulantním, lůžkovým a ostatním zdravotnickým zařízením Používané regulační mechanizmy a srážky Realizace výsledků výběrových řízení na začleňování lůžkových zařízení do sítě smluvních zařízení Zdravotní a léková politika Dopady 14 odst. 1 Vyhlášky č. 458/2001 Sb. a 7 odst. 1 Vyhlášky MZ č. 251/2002 Sb Smluvní politika, síť smluvních zdravotnických zařízení a její parametry Tabulka MT/16/02-smluvZZ Soustava smluvních ZZ dle kategorií Zajištění postupů podle vyhlášky o rámcových smlouvách Další služby Zdravotní preventivní programy a akce Pojištění léčebných výloh v zahraničí POJIŠTĚNCI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY A JEJICH POHYB V ROCE Pojištěnci srovnání s rokem 2001 a s údaji ZPP 2002, komentář Tabulka MT/12/02 Věková struktura pojištěnců zdravotní pojišťovny Tabulka MT/11/02 Příjem z pojistného celkem vč. vlivu přerozdělování dle kategorií plátců Komentář k tabulce MT/11/02 Příjem z pojistného celkem vč. vlivu přerozdělování dle kategorií plátců Pohyb pojištěnců Tabulka MT/13/02 Vývoj počtu pojištěnců ve věkových skupinách TVORBA A ČERPÁNÍ FONDŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Základní fond zdravotního pojištění Tabulka MT/2/02 Základní fond zdravotního pojištění Komentář k tabulce MT/2/02 Základní fond zdravotního pojištění 42

3 Tabulka MT/14/02 Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů Tabulka MT/15/02 Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů na jednoho pojištěnce Komentář k tabulce MT/14/02 Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů a k tabulce MT/15/01 Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů na jednoho pojištěnce Tabulka MT/17/02 Celkové náklady na zdravotní péči v členění dle věkové struktury Tabulka MT/18/02 Průměrné náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce v členění dle věkové struktury Provozní fond zdravotní pojišťovny Tabulka MT/3/02-PF Provozní fond zdravotní pojišťovny Komentář k tabulce MT/3/02/PF Provozní fond zdravotní pojišťovny Fond reprodukce investičního majetku zdravotní pojišťovny Tabulka MT/4/02-FRIM Fond reprodukce investičního majetku Komentář k tabulce MT/4/02-FRIM Fond reprodukce investičního majetku Sociální fond zdravotní pojišťovny Tabulka MT/5/02-SF Sociální fond Komentář k tabulce MT/5/02-SF Sociální fond Rezervní fond zdravotní pojišťovny Komentář k tabulce MT/6/02-RF Rezervní fond Tabulka MT/6/02-RF Rezervní fond Fond prevence zdravotní pojišťovny Tabulka MT/7/02-Fprev Fond prevence Komentář k tabulce MT/7/02-Fprev Fond prevence Tabulka MT/19/02-Prevent.zdr.p. Náklady na preventivní zdravotní péči hrazené z fondu prevence v roce Celkový přehled o realizovaných zdravotních programech Ostatní zdaňované činnosti zdravotní pojišťovny Tabulka MT/8/02-Zdč Ostatní zdaňovaná činnost Komentář k tabulce MT/8/02-Zdč Ostatní zdaňovaná činnost Smluvní pojištění a připojištění Doplňující údaje Zajišťovací fond SOUHRNNÝ PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ O ČINNOSTI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Tabulka MT/1/0-Zuk Základní ukazatele o hospodaření zdravotní pojišťovny za rok Komentář k tabulce MT/1/02-Zuk Základní ukazatele ZÁVĚRY Hodnocení dle předepsaných kriterií PŘÍLOHY Účetní závěrka včetně přílohy Auditorská zpráva k účetní závěrce Auditorská zpráva k výroční zprávě Způsob a forma zveřejnění výroční zprávy Stanoviska Správní a Dozorčí rady ZPŠ 70 Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

4 Úvodní slovo Výroční zpráva představuje jeden z důležitých dokumentů zdravotní pojišťovny, neboť jako závěrečné hodnocení uplynulého roku vypovídá o ekonomických ukazatelích i o celoroční činnosti. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2002 byla vytvořena v souladu s nároky Ministerstva zdravotnictví na její rozsah i obsah, tak jak byly vymezeny v metodice Ministerstva zdravotnictví č.j. POJ/455/14/2003 ze dne Textové i tabulkové části předložené výroční zprávy jasně dokládají snahu Zaměstnanecké pojišťovny Škoda naplnit statutem daný předmět činnosti stejně jako v minulých obdobích efektivně s maximálním nasazením ve prospěch svých klientů. Rok 2002 byl desátým rokem úspěšného působení Zaměstnanecké pojišťovny Škoda na trhu veřejného zdravotního pojištění. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda v tomto roce představila svým klientům nové moderně na zákazníka orientované prostředí poradenství, které připravila ve spolupráci s firmou ŠKODA AUTO a.s. Byl to jeden z kroků naplňujících strategii dalšího zkvalitňování služeb našim klientům v oblasti komunikace, na který navázala v závěru roku obnova počítačové sítě a výpočetní techniky a především pak příprava a realizace podmínek pro elektronickou komunikaci jak se zdravotnickými zařízeními, tak i s ostatními klienty pojišťovny. Pozitivní dopad do interní činnosti pojišťovny v hodnoceném období měly dva externí faktory, a to kontrola Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí a spolupráce s firmou Trifid. Oba tyto faktory byly podnětné pro další optimalizaci probíhajících procesů v pojišťovně. Zároveň však jednoznačně vyplynulo, že nelze efektivitu a produktivitu Zaměstnanecké pojišťovny Škoda dále navyšovat bez nároků na zvyšování lidských zdrojů a vytvoření s tím souvisejícího odpovídajícího pracovního zázemí. Negativní dopad na hospodaření zdravotních pojišťoven měly i v roce 2002 systémy financování zejména v segmentu lůžkových zařízení, které představují pro Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda 48 % objemu vynakládaných finančních prostředků na zdravotní péči. Výdaje na zdravotní péči nekorelovaly s příjmovými možnostmi systému veřejného zdravotního pojištění. K této výrazné disproporci nárůstu příjmů a výdajů docházelo již od roku V roce 2001 byly tyto dopady částečně eliminovány Konsolidační agenturou, která odkoupila pohledávky některých neukázněných plátců zdravotního pojištění. V roce 2002 žádná intervence k posílení finančních zdrojů využita nebyla, naopak v příjmech z pojistného se projevila řada negativních vlivů, jako nárůst nezaměstnanosti a dopady popovodňové situace. Zůstatky základních fondů zdravotního pojištění se tak v důsledku tohoto vývoje dostaly na mezní hranici pro zachování stability systému veřejného zdravotního pojištění. Věřím, že pozitivní zkušenosti z úspěšného desetiletého fungování celého systému veřejného zdravotního pojištění a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda jako jeho nedílné součásti budou kladnou vstupní devizou pro další kultivaci tohoto systému. Jsem přesvědčena, že nová rozhodnutí budou podporována racionálními analýzami a modelacemi i z dat zdravotních pojišťoven tak, aby směřovala ke stabilizaci systému a k posílení jistoty pojištěnců i zdravotnických zařízení v této politicky citlivé oblasti naší společnosti. Ing. Darina Ulmanová, MBA ředitelka ZPŠ Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

5 1. Vstupní údaje Obchodní název Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (dále jen ZPŠ) Sídlo, IČ, bankovní spojení Sídlo: Husova ul. č Mladá Boleslav Telefon: Fax: IČ: Bankovní spojení: ČSOB Mladá Boleslav, číslo účtu /0300 Zřizovatel zdravotní pojišťovny, zakladatelský subjekt, datum vzniku Zřizovací listinou č.j.: /92 9 vydanou dne Ministerstvem práce a sociálních věcí byla ZPŠ zřízena ke dni na základě žádosti podané firmou ŠKODA, automobilová akciová společnost (nyní ŠKODA AUTO a.s.) Mladá Boleslav. Zřizovatelem podle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových a dalších zdravotních pojišťovnách v platném znění bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Novelizací právních předpisů v roce 1997 došlo ke změně zřizovatele zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, kterým v současné době je Ministerstvo zdravotnictví. Do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze (dnes Městský soud v Praze), a to oddíl A, vložka 7541, byla ZPŠ zapsána dne Představitelé orgánů zdravotní pojišťovny a její statutární zástupce Ing. Bohdan Wojnar Tel: Fax: Jaroslav Povšík Tel: Fax: Ing. Darina Ulmanová, MBA předseda Správní rady ZPŠ předseda Dozorčí rady ZPŠ ředitelka ZPŠ Tel: Fax: Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

6 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v roce 2002 ZPŠ hospodařila v roce 2002 vyrovnaně podle kriterií stanovených Vyhláškou MF ČR č. 227/1998 Sb. a vykázala kladný zůstatek bankovního účtu Základního fondu, aniž by byl pro naplnění rezervního fondu, naplnění ostatních fondů a úhradu splatných závazků použit úvěr. V roce 2002 se však nadále prohloubily negativní tendence minulých let, a to jak nižším nárůstem výběru pojistného, tak vyšším čerpáním nákladů na zdravotní péči. Již aktualizovaný předpoklad roku avizoval nedosažení ukazatelů Zdravotně pojistného plánu ve výběru pojistného v plánované výši tis. Kč o tis. Kč. Tento předpoklad se naplnil, předpis výběru pojistného činil pouze tis. Kč. Zejména zásadní kategorie plátců pojistného, tj. zaměstnavatelů, vykázala malý nárůst pojistného (průměrný výběr na jednoho zaměstnance se zvýšil pouze o 3,45%). Výrazný vliv na výši hospodářského výsledku měl současně vysoký účetní odpis pohledávek za plátci pojistného, penále a regresů v celkové výši tis. Kč (pojistné ve výši tis. Kč, penále tis. Kč a regresy 147 tis. Kč a ostatní pohledávky 35 tis. Kč), na kterém se nejvyšší měrou podílel odpis pohledávky za Škodou Mnichovo Hradiště. Toto snížení výnosů bylo částečně kompenzováno výslednou částkou z přerozdělení, která překročila očekávanou výši o tis. Kč. Ostatní výnosy nedosáhly předpokládaných objemů pouze v oblasti úroků z termínovaných vkladů o cca tis. Kč. Snížil se také oproti minulému období předpis regresů o tis. Kč. Bohužel ani navýšení příjmů z přerozdělení nestačilo na kompenzaci nárůstu nákladů na zdravotní péči, který v porovnání s loňským rokem dosáhl v absolutních hodnotách 14,5 %, v přepočtu na jednoho pojištěnce pak 13 %. K navýšení došlo téměř ve všech segmentech zdravotní péče. Nezanedbatelným faktorem byly bezesporu úpravy, které se týkaly samotné zdravotní péče Vyhláška MZ č. 101/2002 Sb., kterou byl vydán aktualizovaný seznam výkonů, kde došlo k úpravě bodového ohodnocení a časů výkonů a od i k celkové úpravě režií. Dalším vlivem, zejména ve 2. pololetí 2002, bylo rozšíření zdravotní péče hrazené nad rámec paušálu, které nepodléhalo žádným regulacím. Tyto vlivy lze dokumentovat na objemech úhrad za péči v procentuálním poměru jednotlivých pololetí roku. Zatímco v minulých letech podíl péče v 1. pololetí (zimní a jarní období) činil minimálně 51 % celoroku a ve druhém pololetí vzhledem k dobám dovolených a prázdnin pouze 49 %, je rok 2002 z pohledu úhrad přesným opakem. Všechny zásahy do výdajové stránky při současném nerespektování vývoje příjmů mají za následek prohlubující se rozdíl mezi absolutními příjmy a výdaji Základního fondu. Celkově dochází ke globálnímu snižování zůstatku Základního fondu na minimální úroveň, což v průběhu času bude mít negativní vliv na stabilitu celého systému. Provozní náklady byly dodrženy v rámci očekávaných skutečností a neměly žádný negativní vliv na výši hospodářského výsledku. Čerpání fondu prevence ve výši 73,2 % plánu na rok 2002 je odrazem nedosažení předpokladu odhadu zájmu pojištěnců o nabízenou zlepšenou zdravotní péči v rámci nabízených zdravotních programů a preventivních akcí ZPŠ. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

7 Objem vydaných investičních prostředků vybočuje ve sledovaném období z obvyklého ročního standardu výdajů na reprodukci investičního majetku a čerpá z rezerv přídělů minulých let. Záměr čerpání byl předem projednán a schválen ve Správní a Dozorčí radě ZPŠ. Hlavním důvodem byla nutnost celkové rekonstrukce informačního systému pro udržení homogenity a optimálního výkonného stavu tohoto základního investičního souboru pojišťovny. Počet pojištěnců vykazoval v průběhu roku 2002 nárůst ve výši 1 % a dosáhl k stavu osob. Struktura pojištěnců se výrazně nezměnila, nadále pokračoval dlouhodobý trend mírného zvyšování podílu státem hrazených pojištěnců na celkovém počtu pojištěnců. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

8 3. Orgány zdravotní pojišťovny 3.1. Správní rada ZPŠ Správní rada ZPŠ zasedala v roce 2002 pětkrát. Na svých zasedáních projednávala pravidelně zprávu o činnosti ZPŠ, finanční zprávu a zprávu o vývoji počtu pojištěnců. Zabývala se schvalováním systémů financování zdravotní péče v jednotlivých pololetích roku 2002, schvalováním zdravotních programů a jejich vyhodnocením za uplynulé období. Správní rada projednávala a schválila rovněž Výroční zprávu o činnosti ZPŠ za rok 2001 a Zdravotně pojistný plán ZPŠ na rok Dalším významným dokumentem, který Správní rada projednávala a schválila, byla Strategie ZPŠ do roku Strategie vychází z analýzy okolí a možností ZPŠ na trhu veřejného zdravotního pojištění. V tomto dokumentu je definován cílový počet pojištěnců ZPŠ na konci roku 2007 a opatření, strategické operace, směřující k zajištění tohoto cíle. Správní rada byla dále seznámena s výsledky kontroly Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v ZPŠ. S platností od byl jako zástupce státu Ministerstva zdravotnictví - do Správní rady jmenován MUDr. Rostislav Čevela na místo odvolaného MUDr. Antonína Maliny. Složení Správní rady ZPŠ k bylo následující: Funkce Jméno Zástupce Předseda Ing. Bohdan Wojnar zaměstnavatele Místopředseda Květuše Maříková státu Členové MUDr. Rostislav Čevela státu JUDr. Hedvika Chudárková zaměstnavatele Jaroslav Martinec pojištěnců Ing. Jan Miller pojištěnců Ing. Pavel Podhaiský zaměstnavatele Josef Vaníček pojištěnců Zdeňka Vlčanová státu 3.2. Dozorčí rada ZPŠ Dozorčí rada ZPŠ se v roce 2002 na svých pěti zasedáních zabývala přípravou stanovisek ke zprávám předkládaným k projednání ve Správní radě a zejména hospodařením ZPŠ z hlediska ekonomického i právního. V roce 2002 nedošlo ve složení Dozorčí rady ZPŠ ke změnám a její složení bylo k následující: Funkce Jméno Zástupce Předseda Jaroslav Povšík pojištěnců Místopředseda Ing. Vladimír Hamáček zaměstnavatele Člen Ing. Vladimíra Chobotová státu 3.3. Rozhodčí orgán ZPŠ V roce 2002 došlo k zásadní změně v činnosti Rozhodčího orgánu ZPŠ. V souvislosti s novou právní úpravou, obsaženou v zákoně č. 176/2002 Sb., bylo s platností od v činnosti Rozhodčího orgánu ZPŠ postupováno v souladu s ustanovením 53a odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., a došlo tím k rozdělení pravomoci k odstraňování tvrdosti zákona při vyměření penále mezi Rozhodčí orgán ZPŠ a Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

9 Rozhodčí orgán ZPŠ projednal v roce 2002 na svých čtyřech zasedáních celkem 53 případů. Proti roku 2001 se počet projednávaných případů snížil o 44 %, a to v důsledku zákonného rozdělení pravomoci v odstraňování tvrdosti zákona při vyměření penále za prodlení s úhradou pojistného na veřejné zdravotní pojištění mezi rozhodčí orgán a ZPŠ. Při posuzování žádostí o odstranění tvrdosti zákona bylo prominuto penále v plné výši u 29 případů ( ,- Kč), potvrzeno v plné výši u 8 případů (59 259,- Kč). Částečně bylo prominuto penále ve 13 případech, což představovalo prominutí penále v celkové částce ,- Kč a potvrzení povinnosti k úhradě penále v celkové částce ,- Kč. Dále bylo přezkoumáno 1 odvolání, v němž neshledal odvolací orgán důvod pro změnu či zrušení prvoinstančního rozhodnutí. Napadené rozhodnutí bylo potvrzeno a představovalo částku penále ve výši 1 704,- Kč. Odvolání a žádost o odstranění tvrdosti zákona současně byly předmětem jednání ve 2 případech, kdy bylo v rámci odvolání potvrzeno penále v celkové výši ,- Kč. V obou případech bylo částečně vyhověno žádosti o odstranění tvrdosti zákona, čímž bylo rozhodnuto o prominutí penále ve výši ,- Kč. Celkem bylo za rok 2002 na základě rozhodnutí rozhodčího orgánu prominuto penále v úhrnné výši ,- Kč a potvrzeno penále v úhrnné výši ,- Kč. Všechny žádosti byly posuzovány individuálně na základě všech dostupných podkladů. Důvodem pro odstranění tvrdosti zákona byla u právnických osob ve většině případů skutečnost, že plátce prokazatelně poukazoval úhrady na veřejné zdravotní pojištění nepříslušné zdravotní pojišťovně z důvodu, že jeho zaměstnanec nesplnil svou oznamovací povinnost. Dále pak byla tvrdost zákona odstraněna v případech, že plátci zjistili nesrovnalosti v úhradách pojistného samokontrolou. Ve všech případech je nezbytnou podmínkou pro odstranění tvrdosti zákona nebo vyhovění odvolání úhrada dlužné částky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. V průběhu roku 2002 došlo k rozšíření počtu členů Rozhodčího orgánu ZPŠ, který pracoval k datu v následujícím složení: Funkce Jméno Zástupce Předseda JUDr. Hedvika Chudárková SR ZPŠ Místopředseda Ing. Květuše Srnová MF ČR Členové Mgr. Ivana Dortová MZ ČR Ing. Vladimír Hamáček DR ZPŠ Ing. Vladimíra Chobotová DR ZPŠ Milada Krajová MPSV ČR Ing. Jan Miller SR ZPŠ Ing. Pavel Podhaiský SR ZPŠ Jaroslav Povšík DR ZPŠ JUDr. Vlasta Vávrová ZPŠ Vlastní kompetence ZPŠ Po nabytí účinnosti zákona č. 176/2002 Sb., jímž došlo též k novelizaci ustanovení 53 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, projednala ZPŠ ve smyslu ustanovení 53a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění za rok 2002 celkem 60 žádostí o prominutí penále nižšího než ,- Kč v jednotlivém případě. Celkem byla prominuta částka ve výši ,- Kč, potvrzena pak byla povinnost k úhradě penále ve výši ,- Kč. Při odstraňování tvrdosti zákona postupovala ZPŠ ve smyslu vnitřní organizační normy, která uvedenou oblast činnosti upravuje. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

10 4. Činnost zdravotní pojišťovny 4.1. Organizační struktura zdravotní pojišťovny Organizační struktura ZPŠ je dána jejím Organizačním řádem schváleným Správní radou ZPŠ a obsahuje 68 funkčních míst. Správní rada Dozorčí rada Rozhodčí orgán Statutární orgán, ředitelka Ředitelé odborných útvarů sekretariát asistentka vnitřní audit Organizace a informační systém Pojistné a Ekonomický Zdravotní Právní a péče o pojištěnce správní provoz HW správa a vývoj aplikačního SW analýzy dat administrace systému systémová integrace a rozvoj komunikace s externími partnery analýza systému administrace systému B2B, B2C organizace pracov. postupů registr pojištěnců registr zaměstnavatelů kontrola a záležitosti pojistného spolupráce se zaměstnavateli marketing, propagace péče o pojištěnce řízení poboček personalistika a mzdy rozpočet výnosů a nákladů vyúčtování výkonů účetnictví statistika a rozbory revizní činnost metodická činnost analytická a rozborová činnost poradenství revizních lékařů lázeňská péče smluvní vztahy registr smluv. a nesmluv. partnerů právní porady regresy vymáhání pohledávek zastupování před soudními, správními a dalšími státními orgány správa V roce 2002 nedošlo ke změně organizační struktury, zůstal v platnosti Organizační řád, který byl schválen od Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

11 4.2. Informační systém Stručný popis IS a změn v jeho konfiguraci Pro zajištění administrativních činností je v ZPŠ využívána platforma Windows NT, která umožňuje uživatelům využívat základní informační služby jako sdílení dat, tisků a práce s elektronickou poštou ze všech lokalit ZPŠ a tím výrazným způsobem podporuje kvalitu a efektivitu skupinové práce. Koncepce sítě byla navržena s ohledem na informační potřeby zaměstnanců, spojených zejména s používáním informačního systému na druhé používané platformě, a to RELIANT UNIX. Na ní je realizována dominantní část aplikačního programového vybavení zajišťující zpracování informací v prostředí veřejného zdravotního pojištění a účetnictví. Srdcem administrativní sítě byl počítač Hewllet Packard, model LD pro s procesorem Intel Pentium pro, který byl v závěru roku 2002 v rámci rekonstrukce informačního systému nahrazen serverem DELL PowerEdge V roce 2002 došlo k rozšíření kapacity diskového pole hlavního výpočetního serveru RM 400 E. Kapacita byla v období letních prázdnin navýšena z 36 GB o 108 GB a byla tak vytvořena dostatečná kapacita i pro případné rozšíření zdravotní pojišťovny. ZPŠ se při svých strategických úvahách zabývala i přechodem informačního systému na vyšší platformu zejména v oblasti koncových stanic, NT serveru a síťového prostředí. Stávající prostředí bylo právě v těchto aspektech zastaralé a koncem roku byla realizována zásadní inovace informačního systému. Ta se dotkla rekonstrukce síťové infrastruktury a obměny koncových stanic. ZPŠ tak v souvislosti s dalším rozvojem IT přešla v oblasti lokální počítačové sítě na technologii Fast Ethernet. Současně byl proveden upgrade operačního systému na verzi XP a bylo dokoupeno 48 licencí MS Office. Dále v návaznosti na modifikaci sítě byly pořízeny nové koncové stanice a spolu s nimi byly dodány OEM verze Windows XP. Dodavatelé obou zakázek byli vybráni formou soutěže, kdy soutěže na výměnu sítě se zúčastnilo 5 dodavatelů a soutěže na obměnu PC 8 dodavatelů. Obměna byla realizována ve schváleném objemu finančních prostředků, který činil tis. Kč. Přestože se jednalo o mimořádně rozsáhlou akci, jednotlivé činnosti byly koordinovány tak, aby dopad do provozu pojišťovny byl minimální. Dominantní agenda veřejného zdravotního pojištění byla i v roce 2002 zpracovávána v prostředí informačního systému AVA, které je pomocí interface spojeno s aplikací RIS, kde se probíhá zpracování finančního účetnictví. Poskytování dat v reálném čase V roce 2002 probíhala spolupráce v oblasti předávání dat jak s Ministerstvem zdravotnictví, kam plynula data ke zjišťování nákladovosti na léčiva a na péči v lůžkových zdravotnických zařízeních, tak i s analytickou komisí. Nad rámec těchto činností byla data poskytována i komisi pro kvalitu zdravotní péče v lůžkových zdravotnických zařízení, kde se zástupci zdravotních pojišťoven dohodli na vybraných segmentech sledované zdravotní péče. Jedná se o tyto oblasti: cholecystektomie, totální endoprotézy a porody. Předmětem zájmu bylo i sledování dat v oblasti spotřeby léků. Pro Ministerstvo zdravotnictví byla připravena analýza spotřeby krevních derivátů od začátku činnosti pojišťovny. V obdobné oblasti byla zahájena spolupráce i s nově vytvořenou komisí pro účelnou farmakoterapii při zdravotní sekci. ZPŠ byla jako jediná ze všech zdravotních pojišťoven přizvána ke spolupráci v oblasti testování datového skladu pro systém DRG. V rekordně krátkých termínech a v těsné spolupráci Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

12 s řešitelem projektu byly připraveny programové nástroje pro přípravu zhruba 360MB dat v definovaných strukturách o vykázané zdravotní péči ve vybraných zdravotnických zařízeních. V souvislosti s nastavováním systému financování na 1. a 2. pololetí 2002 byly zpracovány analýzy, programy pro parametrizaci smluvních nastavení, kontrolní programy a zúčtovací mechanizmy tak, aby bez zdržení probíhala komunikace se zdravotnickými zařízeními i přes zkrácenou dobu splatnosti na 20 dnů. Změny v informačním systému byly realizovány vesměs vlastními silami a provoz byl zajištěn bez větších komplikací. V souvislosti s přechodem systémů financování k provýkonovým mechanizmům, byla zpracována řada analýz a rozborů podporujících činnost revizních lékařů. Rozbory se týkaly i vlivu nového systému úhrad na úhrady ambulantním zdravotnickým zařízením. Elektronická komunikace V roce 2002 ZPŠ rozvíjela dva projekty elektronické komunikace se svými partnery. Ve spolupráci s firmou STAPRO, dodavatelem software pro lůžková zdravotnická zařízení, bylo zpracováno programové vybavení pro zdravotnická zařízení, které umožní předávání laboratorních výsledků a některých dalších vyšetření ze Sdružení zdravotnických zařízení v Mladé Boleslavi on-line privátním lékařům. Rovněž vyúčtování za zdravotní péči pojišťovně je možné předávat elektronickou formou. Pro realizaci muselo být upraveno programové vybavení i na straně ZPŠ tak, aby mohla data vstupovat přímo do jejího informačního systému. Pro komunikaci se všemi klienty ZPŠ, tedy nejen se zdravotnickými zařízeními v oblasti vyúčtování zdravotní péče, ale i se zaměstnavateli právnickými a fyzickými osobami v oblasti příjmů a s pojištěnci je postupně zprovozňován projekt elektronické podatelny. Práce na projektu byly zahájeny v červenci Společný portál zdravotních pojišťoven spravuje a provozuje PVT, a.s., který garantuje autentičnost komunikujících partnerů a validitu elektronického podpisu. V polovině roku došlo k začlenění odkazu Konzultace On-line na webovské stránky ZPŠ. Jedná se o novou službu našim pojištěncům, která jim umožňuje elektronickou cestou konzultovat svoje zdravotní problémy Kontrola a kontrolní systém Vnitřní revize V roce 2002 se vnitřní revize (audit) zaměřila na kontrolu správnosti směrování a dodržování termínu plateb za poskytnutou zdravotní péči, kontrolu registru pojištěnců a prověření oběhu dokladů na pokladně ZPŠ. Na základě zjištěných skutečností a ně navazujících doporučení byla přijata opatření, jejichž realizací došlo k úpravám pracovních postupů, které přispěly ke zvýšení jejich efektivnosti a k posílení kontrolních mechanizmů. Další činnost vnitřní revize se v roce 2002 zaměřila do oblasti tvorby a aktualizace interních norem Náplň činnosti vnitřní revize (auditu) byla v roce 2002 ovlivněna skutečností, že v ZPŠ probíhala v době od 1. března do 30. června 2002 kontrola, kterou provedla kontrolní skupina složená ze zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí, specialista pro vnitřní audit byl pověřen spoluprací s touto kontrolní skupinou Vyřizování stížností Při vyřizování stížností postupuje ZPŠ dle Opatření ředitele č. 19/2001 Vyřizování a evidence stížností došlých do ZPŠ. Tento interní předpis stanoví postupy pojišťovny při vyřizování jak stížností na činnost zdravotní pojišťovny nebo jejích zaměstnanců, tak i stížností týkajících se poskytované zdravotní péče. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

13 V roce 2002 obdržela ZPŠ celkem 6 stížností. Z tohoto počtu se 1 stížnost týkala činnosti zdravotní pojišťovny, konkrétně postupu ZPŠ při vymáhání pohledávky. Bezprostředně po prošetření stížnosti byla ze strany ZPŠ provedena náprava a byla přijata opatření k zamezení opakovaného výskytu obdobných případů. Předmětem zbývajících 5 stížností byla činnost poskytovatelů zdravotní péče. Zdravotní odbor ZPŠ prověřoval skutečnosti dostupné ve smluvní dokumentaci či v informačním systému ZPŠ, příp. prováděl šetření přímo u konkrétního poskytovatele zdravotní péče. V případech, kdy stěžovatel dal souhlas s předáním stížnosti, byla tato postoupena prostřednictvím zdravotního odboru ZPŠ příslušným poskytovatelům zdravotní péče k vyjádření. V jednom případě byla stížnost postoupena ČLK. Všichni stěžovatelé byli písemně vyrozuměni o výsledcích šetření jimi podaných stížností, event. o jejich postoupení příslušnému poskytovateli zdravotní péče či oprávněnému orgánu Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Ve smyslu ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPŠ: v roce 2002 neobdržela žádnou žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2002 nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí v roce 2002 nebyly vydány a doručeny žádné rozsudky soudu v roce 2002 nebyla vedena žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2002 nedisponuje dalšími informacemi vztahujícími se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb Regresy V souladu s ustanovením 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění, vymáhá ZPŠ náhrady škod vůči třetím osobám, pokud byla nucena vynaložit finanční náklady na úhradu zdravotní péče v důsledku jejich zaviněného protiprávního jednání vůči osobám účastným tohoto veřejného zdravotního pojištění. K bylo shora definovanou skupinou povinných subjektů zaplaceno na účet Zaměstnanecké pojišťovny Škoda z titulu odpovědnosti za škodu, která byla způsobena na zdraví pojištěnců v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetích osob, tis. Kč. Z téhož titulu byly vůči povinným uplatněny pohledávky, které však dosud nebyly uhrazeny, a to ve výši tis. Kč, z nichž převážná většina směřuje vůči komerčním pojišťovnám, které mají oprávnění k realizaci pojistného produktu pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Právním titulem Zaměstnanecké pojišťovny Škoda je v těchto případech poškození zdraví jejich pojištěnců v důsledku dopravních nehod. Projednávání těchto případů je administrativně velmi náročné, z čehož pramení i delší doba pro konečné vyřízení a tedy i částka, hovořící o regresních náhradách uplatněných a dosud nezaplacených. Na prodlužování lhůt pro vyřízení uplatněných náhrad škod, vzniklých v důsledku dopravních nehod se v průběhu roku 2002 projevila též změna v přístupu komerčních pojišťoven k odškodňování nároků pojišťoven zdravotních, která spočívá v supervizi uplatněných nároků, přesahujících v jednotlivém případě 1 milión Kč, což se projevilo ve snížení výnosů ZPŠ na zdravotní péči. V průběhu roku 2002 bylo evidováno 768 pracovních úrazů, 398 úrazů nepracovních, 471 úrazů z titulu dopravních nehod a 201 úrazů ostatních, při nichž došlo k poškození zdraví pojištěnců ZPŠ. Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda bylo v období od do uplatněno za jejími dlužníky 91 soudních žalob za pohledávkami z titulu neuhrazených regresních náhrad v celkové výši tis. Kč. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

14 Kontroly plátců pojistného a) Kontroly zaměstnavatelů V průběhu roku 2002 bylo realizováno 320 fyzických kontrol u plátců pojistného zaměstnavatelů. Oproti předchozímu kalendářnímu roku, kdy bylo provedeno 258 kontrol, se zvýšil počet kontrol o 24 %. Na tomto výrazném nárůstu má zásadní podíl úprava IS AVA, který rozšířil nabídku sestav o přehled pohledávek, plateb i penále a zrychlil tím práci kontrolních pracovnic. Počet zaměstnanců, kteří se kontrolám věnují, se nezměnil. Kontrolám jsou podrobováni plátci na které byl prohlášen konkurz kteří vykazují rozdíl mezi předpisy plateb a skutečnými platbami pojistného kterým z důvodu nepředaných hlášenek o platbách pojistného byla stanovena pravděpodobná výše pojistného kteří si kontrolu sami vyžádali V roce 2002 bylo kontrolami zjištěno a vyměřeno tis. Kč dlužného pojistného. Zároveň bylo vyměřeno tis. Kč penále. V rámci kontrolní činnosti a výše uvedených zjištění bylo v roce 2002 vyčísleno tis. Kč pohledávek za plátci, na něž byl prohlášen konkurz (54 plátců). Pohledávky byly přihlášeny do konkurzního řízení, jak však ukazuje tabulka shrnující veškeré dosud uplatněné pohledávky v konkurzech, je uspokojení těchto pohledávek mizivé. V uzavřených konkurzních řízeních bylo uplatněno tis. Kč, z toho pouze 0,79 % bylo zaplaceno a zbývajících tis. Kč bylo oprávněně odepsáno. Pohledávky přihlášené ke konkurznímu řízení do r Počet Výše pohledávek Uzavřeno Zaplaceno Odepsáno Dosud evidováno tis. Kč počet tis. Kč tis. Kč tis. Kč b) Kontroly osob samostatně výdělečně činných Kontroly plateb OSVČ jsou prováděny při příležitosti předání přehledu o příjmech a výdajích, tedy při konečném vyúčtování předchozího kalendářního roku. Kontrolovány jsou došlé zálohy, jejich včasnost i případný doplatek pojistného za předminulý kalendářní rok. Vyúčtování za rok 2001 v průběhu roku 2002 podalo osob, tj. 92,1 % z celkového počtu OSVČ evidovaných v průběhu roku V roce 2002 bylo dosaženo 94, 6% úspěšnost výběru v této kategorii plátců pojistného. Nezaplacené pohledávky jsou postupně soudní cestou vymáhány. c) Kontroly osob bez zdanitelných příjmů Tyto kontroly probíhají v IS AVA, kde je rovněž sledováno saldo pojistného osob zařazených v této kategorii. Pravidelně jsou dlužníci upomínáni, a to opakovaně všichni, kteří od počátku činnosti pojišťovny dosud pojistné neuhradili. Přednostně jsou vystavovány platební výměry na nejvyšší a nejstarší pohledávky, na které jsou podávány návrhy na výkon rozhodnutí. V této kategorii plátců jsou veškeré listiny obtížně doručitelné, je tedy využíván způsob náhradního doručení veřejnou vyhláškou na úřední desce ZPŠ. Fyzickým osobám bylo v průběhu roku 2002 vystaveno 584 platebních výměrů na pojistné a penále. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

15 d) Úspěšnost výběru pojistného za roky 1993 až 2002 (pohledávky po lhůtě splatnosti) Celkovou úspěšnost výběru pojistného dokumentuje následující tabulka. V zásadní kategorii plátců zaměstnavatelů je dosaženo velice pozitivního výsledku, výběr pojistného tvoří 99,01 % předpisů. U kategorií fyzických osob, zejména OBZP, je dosažené procento nižší. Tato kategorie však pro svou velikost neovlivňuje zásadním způsobem celkový výběr pojišťovny, který byl za svou desetiletou historii dosažen ve výši 98,64 %. Zaměstnavatelé OSVČ OBZP Celkem Pohledávky (tis.kč) Platby " Saldo " Procento výběru 99,01 95,82 58,51 98,64 Celkovou výši objemu nezaplacených pohledávek ovlivňovaly zejména tyto skutečnosti: počet prohlášených konkurzů na majetek plátce nemožnost vymáhání pohledávek po dobu trvání konkurzního řízení zhoršení makroekonomických ukazatelů, zejména druhotná platební neschopnost plátců pojistného neplnění oznamovací povinnosti plátců (fyzických osob) v souvislosti se změnou adresy, tedy obtížné kontaktování dlužníka e) Informovanost plátců Pozornost je věnována rovněž včasné informovanosti plátců, čímž se předchází mnoha nesrovnalostem nebo nedorozuměním. K všeobecné informovanosti volíme zejména regionální tisk a regionální rádia. Pro sdělení důležité informace určené jen některým skupinám pojištěnců využíváme přímé oslovení klienta dopisem - např. změna výše minimálního pojistného. Obdobné informace jsou k dispozici i na internetových stránkách ZPŠ. Distribujeme také tématicky zaměřené informační brožury Odpis nevymahatelných pohledávek pojistného, pokut a penále Odpis nevymahatelných pohledávek upravuje zákon č. 127/1998 Sb. Odepsání dluhu je dle citovaného zákona upraveno v 26c odst. 1 a 2 zákona č. 592/1992 Sb., kde jsou stanoveny podmínky, za kterých je pojišťovna oprávněna odepsat dlužné pojistné. Pro odpis pojistného je vnitřním předpisem stanovena komise, která rozhoduje na základě dostupných informací a v souladu se zákonem, zda je možné dluh odepsat. Hlavními důvody pro odpis pohledávky jsou dle četnosti tyto: ukončení konkurzních řízení soudní vyrozumění o nedostatku nebo absenci jakéhokoliv majetku, zaručujícího úhradu pohledávky, tedy vymáhání by bylo bezvýsledné dlouhodobě neznámé místo pobytu plátce náklady na vymáhání by byly neúměrně vysoké v porovnání s vymoženou částkou. Za sledované období bylo odepsáno tis. Kč na pojistném a tis. Kč na pokutách a penále. Nejvyšší odpisy byly provedeny z důvodu ukončených konkurzních řízení, a to tis. Kč na pojistném a tis. Kč na penále. Pouze tis. Kč na pojistném a tis. Kč na penále bylo odepsáno z výše uvedených ostatních důvodů. Odepsané pohledávky Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

16 jsou nadále vedeny v operativní evidenci pro případnou identifikaci plateb při změně podmínek vymáhání Vyhodnocení způsobu zpracování přehledů dle 25 zákona č. 592/1992 Sb. v platném znění Plnění oznamovací povinnosti dané zaměstnavatelům s účinností od 2. pololetí roku 1998, tj. předávat měsíčně pojišťovně přehled o platbách pojistného, je v ZPŠ pravidelně sledováno již od roku V informačním systému jsou veškeré doručené přehledy evidovány a jsou vyhodnocovány ve vztahu k došlým platbám pojistného i k existenci pojistných dob každého plátce v každém měsíci. V roce 2000 ZPŠ poprvé využila možnosti dané 25a, a postupovala ve smyslu tohoto ustanovení. Nejprve byli všichni zaměstnavatelé, u kterých bylo zjištěno pochybení od července 1998, obesláni písemnou výzvou ke splnění své povinnosti, ve výzvě byli upozorněni na možnost ZPŠ stanovit pravděpodobnou výši pojistného, pokud ve stanovené lhůtě chybějící přehledy nedoručí, eventuelně nezajistí nápravu v případě nesprávně evidovaných pojistných dob. Řada zaměstnavatelů až po tomto kroku přehledy zaslala, zbývajícím byla v souladu s 25a, odst. 2, pravděpodobná výše pojistného stanovena. I roce 2002 bylo tímto způsobem postupováno, opět byly rozeslány nejprve výzvy zaměstnavatelům, následně byla stanovena pravděpodobná výše pojistného. Průběžně jsou kontaktováni znovu i ti zaměstnavatelé, kterým byla pravděpodobná výše stanovena s tím, že dojde-li k dodatečně doručené hlášence o platbách pojistného, event. jsou-li uzavřeny pojistné doby zaměstnanců, pravděpodobná výše pojistného je stornována. Zaměstnavatelé s nejvyšší evidovanou pravděpodobnou výší pojistného jsou zařazováni do plánu kontrol, aby bylo možné zreálnit příjmovou oblast pojišťovny i pojistné doby. Dokladem o tom, že tato činnost se průběžně daří, je skutečnost, že přestože se rozšířilo předmětné období, objem předepsané pravděpodobné výše pojistného se snížil na celkových tis. Kč, tj. o tis. Kč Revizní činnost - kontrola vyúčtování výdajů na zdravotní péči Kontrola výdajů za poskytnutou a vykázanou zdravotní péči z hlediska rozsahu, cen, účelnosti a oprávněnosti byla jednou ze stěžejních kontrolních činností ZPŠ v roce V rámci ZPŠ je realizována v rámci vlastního kontrolního systému, který je prováděn revizními lékaři, revizními farmaceuty a odbornými pracovníky ve zdravotnictví způsobilými k revizní činnosti a zahrnuje: a) Kontrolní činnost v rámci informačního systému Veškerá vykázaná zdravotní péče - výkony, spotřebovaný materiál, léky a zdravotnické prostředky předepsané na recept či poukaz, procházejí informačním systémem, jehož součástí jsou přednastavené kontrolní parametry. Výstupem této informační revize je lokalizace základních nesrovnalostí. Obsahují jednak základní kontroly rodných čísel a pojistných dob u pojištěnců, ale i parametry kontrol zdravotní péče vycházející z definovaných principů stanovených platnými číselníky výkonů a léčiv nebo vycházejí ze zkušeností revizních lékařů. Posuzování lokalizovaných nesrovnalostí pro schválení, částečné schválení nebo neschválení k úhradě bylo plně v kompetenci revizních lékařů, revizních farmaceutů a odborných pracovníků způsobilých k revizní činnosti. Kontrolou v informačním systému prošlo v průběhu roku 2002 téměř 2 milióny účtů. Nejčastější zásah revizních lékařů byl z důvodů: nepovolených kombinací a souběhů vykázaných zdravotních výkonů vyšší četnosti zdravotních výkonů neúměrného vykazování komplementárních vyšetření Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

17 nepovoleného vykazování agregovaných výkonů do ošetřovacího dne u hospitalizovaných pacientů chybného vykazování výkonů ve zdravotní dokumentaci pro kalkulaci TISS kódů na oddělení JIP a ARO nesprávného vykazování pokračující hospitalizace nesprávně indikované dopravy soukromým vozidlem vykazování neúměrného množství léčivých přípravků a materiálů spotřebovaných při výkonu b) Kontrolní činnost ve zdravotnických zařízeních Kontroly jsou prováděny cíleně ve zdravotnických zařízení, u kterých byly zjištěny opakující se nesrovnalosti nebo vykázaná zdravotní péče zcela neodpovídala uvedené diagnóze. Kontrol je rovněž využíváno k ověření personálního a technického vybavení zdravotnických zařízení nebo v případě stížností pojištěnců na neposkytnutí péče. V průběhu roku 2002 přímo ve zdravotnických zařízeních uskutečnili revizní lékaři celkem 58 kontrolních návštěv. Součástí byla i kontrola psychiatrické léčebny z důvodů plnění podmínek pro možnost vykazování kategorií hospitalizovaných pacientů. Hlavní náplní kontrol bylo ověření souladu mezi péčí vykázanou a péčí zapsanou v dokumentaci pojištěnce, správnost a přiměřenost vykazování zdravotní péče, dodržování frekvenčních a dalších omezení vykazování zdravotních výkonů, vedení zdravotnické dokumentace a výklad správné metodiky vykazování, včetně ověřování personálního a technického zabezpečení pracovišť, oblast indikace zdravotnických transportů a povolování cest soukromým vozidlem. Největší pozornost byla revizními lékaři věnována dlouhodobé nebo nákladné hospitalizační péči pacientů, a to jak poúrazových stavů, pooperačních stavů s komplikacemi, speciálních a nákladných vyšetření, materiálů a léčivých prostředků spotřebovaných při samotných výkonech, opakovaných transportů v režimu rychlé lékařské pomoci, nákladné péči o onkologicky nemocné pacienty, nedonošené novorozence, vykazování a předepisování drahých léčiv apod. Dvě kontroly se uskutečnily z podnětu pojištěnců na nedostatečně provedenou zdravotní péči. Nejzávažnějším výsledkem kontrol bylo zjištění neoprávněného manipulování s razítkem a napodobením podpisu lékařů pojištěncem na potvrzování návštěv pro potřebu úhrady cestovného na dokladu Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem. Tři kontrolní návštěvy se uskutečnily v dětských léčebnách a lázeňském zařízení, kde byla kontrola zaměřena na prováděné léčebné procedury, způsob ubytování a to i doprovodu. Důvodem návštěvy lázeňského zařízení bylo vybírání doplatků na nadstandardní vybavení pokojů, možnost rezervace pokoje a další doplatky. Kromě zdravotnických zařízení poskytujících lékařskou péči byly provedeny revizní návštěvy v oblasti rehabilitace a domácí péče zaměřené na rozsah indikované a vykázané péče, povolené frekvence a záznamy ve zdravotní dokumentaci o provedené péči. Ze všech kontrolních návštěv revizních lékařů byly pořízeny Zápisy o kontrolách poskytnuté zdravotní péče s výsledky a konkrétními opatřeními, které byly předávány k vyjádření kontrolovaným zdravotnickým zařízením. c) Analytická činnost revizních lékařů Analytická činnost byla zaměřena na posouzení v historii vykázané zdravotní péče, v jejímž rámci bylo ve spolupráci s odborem organizace a informačních systémů provedeno v roce 2002 několik hodnotících analýz: Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

18 Analýza vývoje počtu kolonoskopických vyšetření v letech Cílem analýzy bylo zachycení změn ve frekvenci kolonoskopických vyšetření po zavedení výkonu stanovení okultního krvácení ve stolici do preventivních prohlídek u pojištěnců starších 50ti let, kdy se předpokládalo navýšení kolonoskopických vyšetření. Bylo zjištěno, že od počátku sledovaného období dochází zhruba k 20 % pravidelnému meziročnímu růstu počtu kolonoskopií a vliv změn se výrazně neprojevil. Dále byla zpracována sestava finančně nejnákladnějších pojištěnců za období V rámci této analýzy byli vybráni pojištěnci, jejichž celkové náklady na léčení přesáhly v průběhu jednoho kalendářního roku 1 milion Kč. Z analýzy bylo zjištěno, že za období 10 let překročilo uvedené roční náklady léčení u 179 pojištěnců. Z analýz posledních tří let se potvrdilo, že 0,3 promile z průměrného ročního počtu pojištěnců jsou nejnákladnější pojištěnci, kteří čerpají v průběhu kalendářního roku téměř 4 % z celkových nákladů na zdravotní péči. V období let 2000 a 2001 jich více než 45 % umírá. Revizní lékaři se dále zabývali rozborem pojištěnců s léčbou roztroušené sklerózy interferonem beta. V roce 2002 se takto léčilo u ZPŠ 14 pacientů. Celkové náklady na léčiva představují čtvrtletně částku více než 1,2 mil. Kč. Z pohledu migrace pojištěnců u ZPŠ nebylo zjištěno účelové přehlašování takto léčených pojištěnců. Doplňujícím kontrolním nástrojem je i poskytování individuálních účtů našim pojištěncům, kteří tak mohou prověřit péči, která na ně byla zdravotnickými zařízeními vykázána a zdravotní pojišťovnou uhrazena. Za rok 2002 bylo poskytnuto celkem 873 individuálních účtů. d) Výsledky a celkový efekt z kontrolní činnosti revizních lékařů Kontrolní činnost v průběhu roku 2002 prováděli v hlavním pracovním poměru 4 revizní lékaři a 2 revizní farmaceuti. Na základě dohod na krátké pracovní úvazky se na revizní činnosti podílelo dále 8 revizních lékařů, a to pro oblast specielních odborností jako je stomatologie, oftalmologie, gynekologie, psychiatrie, anesteziologie, onkologie apod. Výše záchytu v kontrolní činnosti revizních lékařů byla v roce 2002 průběžně sledována. Celoroční celkový záchyt revizních lékařů představoval částku výši 25 milionů Kč. Tuto částku však nelze jednoznačně charakterizovat jako konkrétní finanční úsporu, protože způsoby úhrad zejména v segmentu lůžkové zdravotní péče se v období roku 2002 pohybovaly i v systému paušálních úhrad. Praktickým dopadem revizní činnosti v systému regulací byl vliv na výši kontrolních parametrů bodů, spotřebovaného materiálu a léků při výkonu v případě uplatnění paušálních plateb lůžkových zdravotnických zařízení pro příští období. Naopak výše záchytu v kontrolní činnosti revizních farmaceutů v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků předepisovaných na recept či poukaz jsou konkrétním finančním přínosem za hodnocené období roku V oblasti léků, ortopedických pomůcek a zdravotnických prostředků představoval záchyt za rok 2002 celkem 421 tis. Kč. Největší záchyt byl v oblasti léků 293 tisíc Kč, dále 110 tis. Kč v oblasti ortopedických pomůcek a 18 tis. Kč u zvláštních pomůcek. Součástí kontrolní činnosti bylo i schvalování návrhů na lázeňskou péči. V roce 2002 prošlo ke schválení návrhů na lázeňskou péči v České republice. Z tohoto počtu bylo schváleno na základě indikačního seznamu, 27 návrhů pro nedodržení podmínek neschváleno a 136 stornováno z důvodu nemožnosti účasti na léčbě. Z celkového počtu schválených návrhů bylo na komplexní lázeňskou péči pro dospělé, 330 návrhů na příspěvkovou lázeňskou péči pro dospělé, 238 návrhů na komplexní lázeňskou péči pro děti a 144 návrhů do dětských ozdravoven. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

19 Našim pojištěncům jsme zabezpečili i lázeňskou léčbu ve Slovenské republice, v 8 případech se jednalo o komplexní lázeňskou péči a v 5 případech o příspěvkovou lázeňskou péči. V oblasti kontroly a schvalování žádostí o zvýšenou úhradu výkonů, léčiv a zdravotnických prostředků, u kterých je nezbytný souhlas revizních lékařů, bylo v roce 2002 posuzováno žádanek, z toho žádanek na zdravotní výkony bylo 121, na léky 3155 a na zdravotnické prostředky a 12 žádanek na stomatologickou péči, v celkové hodnotě téměř 67 mil. Kč. Z celkového počtu prošlo specielní schvalovací komisí celkem 506 žádanek. V roce 2002 bylo prováděno pravidelné měsíční hodnocení kvality ošetřovatelské péče u objemově největšího smluvního partnera SZZ Mladá Boleslav. Hodnotící skupina je složena ze 2 zástupců ZPŠ a 2 zástupců SZZ. Zástupcem obou stran je vždy lékař a zdravotní sestra. Na jednotlivých odděleních uvedeného zařízení se uskutečnilo celkem 72 auditů kvality ošetřovatelské péče. Každý měsíc prošlo auditem 6 oddělení nemocnice, z toho 3 audity v ambulantních ordinacích a 3 audity na hospitalizačních odděleních. Každé oddělení bylo hodnoceno dle řady kritérií, jejichž výsledkem byl měsíční audit. Závěry hodnocení byly pravidelně při ukončení kalendářního měsíce projednávány mezi zástupci ZPŠ a SZZ Mladá Boleslav. Tyto výsledky byly podnětem pro management nemocnice ke zkvalitnění péče o pacienty. Nejednalo se o hodnocení lékařské péče, ale o hodnocení poskytovaného zázemí a služeb pro pacienta při objednávání na vyšetření, v době, kdy na vyšetření pacient čeká, nebo v období, kdy je hospitalizován. Revizní farmaceut ZPŠ se stal členem skupiny účelné farmakoterapie, která byla vytvořena jako odborná podskupina zdravotní sekce SZP. V závěru roku 2002 proběhla dvě jednání, na kterých byly definovány hlavní problémy v lékové oblasti. Rovněž ZPŠ je účastna svým zástupcem na způsobu měření kvality zdravotní péče Zabezpečení činnosti pojišťovny hmotným investičním majetkem Stěžejní význam při zabezpečování činnosti zdravotní pojišťovny při zpracování dat a komunikaci s klienty má počítačové vybavení. Objemy dat, evidovaných v rámci činnosti pojišťovny se rok od roku zvětšují. Z tohoto stavu vyplývá nutnost stálého rozvíjení a zdokonalování informačního systému. Tato skutečnost byla důvodem pro obnovu počítačové sítě, posílení účinnosti řídících jednotek a rozšíření programového vybavení v celkové hodnotě tis. Kč. Celoplošná rekonstrukce počítačové sítě si vyžádala další náklady, spojené s rekonstrukcí rozvodů, které díky stáří budovy pojišťovny již byly nevyhovující. Celá tato investice dosáhla výše 991 tis. Kč. Elektronická komunikace s klienty s sebou přináší další problematiku, kterou je ochrana dat pojišťovny. Tuto ochranu by mělo zajistit vytvoření Internetového portálu zdravotních pojišťoven ve spolupráci s PVT, na kterém se ZPŠ podílí v investičním vyjádření roku 2002 zatím 809 tis. Kč. Další investiční prostředky, pořízené ve sledovaném roce úzce souvisí s činností pojišťovny. Jedná se především o otvírač obálek, skartovací stroj, kopírku, obálkovací stroj, dovybavení pracovišť atd. Celkový objem pořízených investic je tis. Kč. Zůstatková cena investičního majetku k činí tis. Kč ve složení: budova tis. Kč pozemky tis. Kč stroje a zařízení tis. Kč dopravní prostředky tis. Kč Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

20 software tis. Kč zálohy spojené s pořízením majetku (internetový portál atd.) 861 tis. Kč Zdravotní politika Zdravotní politika ZPŠ byla zaměřena jako jeden ze tří základních strategických úkolů na zajištění zdravotní péče pro pojištěnce v optimální struktuře, kvalitě a dostupnosti s přihlédnutím k regionálnímu charakteru. Největší pozornost byla věnována : zdravotním programům, které umožňují samotným pojištěncům zapojit se do péče o své zdraví zvýšení uvědomění pojištěnců v péči o své zdraví, prostřednictvím zavedení konzultace Online, která je umístěna na internetové stránce ZPŠ. Nová služba umožňuje pojištěncům prostřednictvím strukturovaného dotazu konzultaci vlastních zdravotních problémů se smluvními odborníky z převážně klinických pracovišť při zachování ochrany osobních údajů. Tato služba v žádném případě nenahrazuje léčení pojištěnců, ale poskytuje rady a doporučení, na které odborníky se v konkrétním případě obrátit. Druhou formou komunikace, která je často využívána je komunikace a zasílání dotazů prostřednictvím zveřejněných internetových adres jednotlivých revizních lékařů zabezpečení optimální sítě zdravotnických zařízení, odpovídající klientele pojištěnců v regionech působnosti s důrazem na posilování role a váhy praktických lékařů pro děti, dorost a dospělé. V souvislosti se zabezpečením dostupné zdravotní péče byla v oblastech zájmu ZPŠ oslovena zdravotnická zařízení, která dosud neměla navázán smluvní vztah a která poskytují neodkladnou péči našim pojištěncům optimalizaci systémů financování zdravotní péče, hledání efektivního využití finančních prostředků s nastavením vlastních regulačních mechanizmů zvyšování kvality ošetřovatelské a zdravotní péče prováděním pravidelného auditu kvality ošetřovatelské péče v objemově největším zdravotnickém zařízení SZZ Mladá Boleslav. Zapojením ZPŠ do komise kvality v rámci všech svazů zdravotních pojišťoven. Dále po celý rok 2002 pokračovalo dotazníkové šetření spokojenosti hospitalizovaných pojištěnců propuštěných do domácího ošetřování ze třech vybraných lůžkových zařízení. Za rok 2002 bylo rozesláno dotazníků, vráceno zpět vyplněných do ZPŠ bylo 1 445, což je 44,5 % úspěšnosti Používané mechanizmy úhrad ambulantním, lůžkovým a ostatním zdravotnickým zařízením V souladu s výsledky dohodovacího řízení o cenách zdravotní péče v roce 2002, vydaných ve Věstníku MZ č. 13/2001 a Věstníku MZ č. 6/2002 a v souladu s Vyhláškou MZ č. 458/2001 Sb. a Vyhláškou MZ č. 251/2002 Sb. financovala ZPŠ zdravotní péči v jednotlivých segmentech následovně: Praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost V segmentu praktických lékařů ZPŠ v roce 2002 používala následující 3 varianty financování poskytnuté zdravotní péče: Kombinovaná kapitačně výkonová platba se základní sazbou ve výši minimálně 30,- Kč v 1. pololetí a 31,- Kč ve 2. pololetí na jednicového registrovaného pojištěnce. Hodnota bodu pro výkony hrazené mimo kapitační platbu a při poskytnutí péče nutné a neodkladné za neregistrované pojištěnce činila v obou pololetích 0,93 Kč. Tímto způsobem bylo k financováno 61 praktických lékařů, kteří mají zaregistrován statisticky nevýznamný počet pojištěnců ZPŠ. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

3.1. Správní rada ZPŠ 7 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 7 3.3. Rozhodčí orgán ZPŠ 8

3.1. Správní rada ZPŠ 7 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 7 3.3. Rozhodčí orgán ZPŠ 8 Výroční zpráva za rok 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2003 5 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 7 3.1. Správní rada ZPŠ 7 3.2.

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1 Výroční zpráva za rok 2005 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v roce 2005...5 3. Orgány zdravotní pojišťovny...7 3.1 Správní rada ZPŠ...7

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

ÚVODNÍ SLOVO...4. tel: 0326-818018, fax: 0326-818088, e-mail zpsmb@zps.skoda-auto.cz, http://www.zpskoda.cz strana 2 z 86

ÚVODNÍ SLOVO...4. tel: 0326-818018, fax: 0326-818088, e-mail zpsmb@zps.skoda-auto.cz, http://www.zpskoda.cz strana 2 z 86 10. 8. 2002 po ověření správnosti Výroční zprávy na MZ a MF v červenci 2002 ÚVODNÍ SLOVO...4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE...6 Obchodní název...6 Sídlo, IČ, bankovní spojení...6 Zřizovatel zdravotní pojišťovny, datum

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 337 04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Kontrola

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel ČT Zpracoval: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel ČT Datum: 23. března 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven

Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven Vyhláška Ministerstva financí ze dne 21. září 1998 č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění

04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 240 04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění Kontrolní akce

Více

Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu na rok 2008

Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu na rok 2008 Obsah 1. Úvod...2 2. Obecná část...5 3. Pojištěnci...10 4. Základní fond zdravotního pojištění...12 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2008...12 4.2 Tvorba, příjmy ZFZP...21 4.3 Čerpání, výdaje

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Ozvy nemocnic v roce 2015?!

Ozvy nemocnic v roce 2015?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA CEO OMEGA Pharma PERRIGO, CZ & SK Operations Tajemník Asociace velkodistributorů léčiv AVEL Ozvy nemocnic v roce 2015?!...aneb finanční tlak na komory nemocničních srdcí! ÚV

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

RIZIKA PLNĚNÍ ZPP2013

RIZIKA PLNĚNÍ ZPP2013 RIZIKA PLNĚNÍ ZPP2013 PŘÍLOHA K ZPP2013 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 říjen 2012 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. RIZIKA NÁKLADOVÉ ČÁSTI ZPP 2013... 3 3. ZMĚNA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v. z.

Více