Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 1"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA Lucie Kallová 2007/2008 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Věcná břemena zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 1

2 Obsah: I. Úvod Prameny platné právní úpravy věcných břemen...3 II. Platná právní úprava věcných břemen Pojmy Funkce a druhy věcných břemen Obsah a předmět právního vztahu věcných břemen Vznik věcných břemen Vznik věcných břemen na základě písemné smlouvy Vznik věcných břemen na základě závěti Vznik věcných břemen schválenou dohodou dědiců Vznik věcných břemen rozhodnutím přísl. orgánu Vznik věcných břemen ze zákona Vznik věcných břemen vydržením Změna věcných břemen Změny věcných břemen v subjektech Změna obsahu věcných břemen Změna předmětu věcných břemen Zánik věcných břemen Zánik věcných břemen ze zákona Zánik věcných břemen rozhodnutím opráv. orgánu Zánik věcných břemen na základě smlouvy Zánik věcných břemen splynutím Zánik věcných břemen uplynutím doby Zánik věcných břemen splněním rozvaz. podmínky Ochrana Promlčení věcných břemen Oceňování věcných břemen...24 III. Věcná břemena a katastrální úřad...29 IV. Závěr...33 V. Resume...34 Použité prameny...35 Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 2

3 I. Úvod Věcná břemena jako právní institut ovlivňuje běžný život široké veřejnosti a nikoliv jen úzké skupiny odborníků, proto jsem si zvolila tuto problematiku jako téma své bakalářské práce. Cílem této práce je poskytnout základní přehled o významu pojmu věcných břemen jako právního institutu v právním řádu České republiky, jeho současné pozici a základních souvislostech. Věcná břemena zpravidla působí v relativně dlouhém časovém období. Z tohoto důvodu ještě reálně existují právní vztahy založené za účinnosti obecného občanského zákoníku z roku 1811, případně podle navazujících kodexů a zákonů. Věcná břemena byla součástí československého právního řádu od počátku 50. let, kdy došlo v občanském zákoníku č. 141/1950 Sb. ke zjednodušení tehdejší úpravy služebností a reálných věcných břemen a na jejich základě k zavedení věcných břemen. Tato úprava byla účinná od do Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. úpravu věcných břemen téměř vyloučil, zejména nebylo možné jejich zřizování na základě smlouvy. Tento stav měl negativní dopad, proto byla v zákoně č. 131/1982 Sb., kterým se novelizoval občanský zákoník, úprava věcných břemen podstatně rozšířena. Navazujícím krokem bylo zpřesnění této regulace novelou č. 509/1991 Sb., jež je nyní obsahem 151n a následujících občanského zákoníku. V katastru nemovitostí se tedy dá doposud setkat s různými druhy služebností, a proto je třeba stále věnovat pozornost i historickému vývoji věcných břemen. 1. Prameny platné právní úpravy věcných břemen Pramenem platné právní úpravy věcných břemen je především zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, 151n 151p. Věcná břemena jsou dále obsažena v některých dalších zákonech, které upravují specifické instituty konkrétních věcných břemen jako např.: zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, který 337h upravuje zánik věcného břemene soudní dražbou, zákon č. 328/1991 Sb., zákon o konkursu a vyrovnání, upravuje zánik věcného břemene prohlášením konkursu, zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, který stanoví ocenění práv odpovídajících věcných břemenům v 18, Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 3

4 zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám, kde 21 upravuje vznik věcného břemene ve prospěch vlastníka jednotky, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a další. II. Platná právní úprava věcných břemen V této části se zaměříme na platnou právní úpravu věcných břemen a to zejména: 1. Pojmy Věcným břemenem v objektivním smyslu se rozumí právní institut a věcným břemen v subjektivním smyslu se rozumí povinnost určitého subjektu. Vymezit věcná břemena jako právní institut znamená vymezit soubor právních norem, které upravují věcná břemena jako materiální vztahy. V tomto smyslu jsou věcná břemena souborem takových právních norem, které věcně právně omezují vlastníka věci ve prospěch jiné osoby tak, že je povinen něco konat, něco trpět nebo se něčeho zdržet. 1) Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena: s vlastnictvím určité nemovitosti in rem, patří určité osobě in personam. Věcná břemena patří mezi tzv. věcná práva k věci cizí, je tedy proto jejich hlavní funkcí zajištění oprávněnému subjektu příslušné právo k věci cizí a to tak, že vlastník zatížené věci je ve svém vlastnickém právu omezen stanovenými způsoby. Oprávněnému tedy věcné břemeno umožňuje, aby realizoval určitý díl užitné hodnoty cizí věci (ať přímo či nepřímo), prostřednictvím věcného břemene a v závislosti na jeho obsahu. Toto oprávnění ale nepatří mezi práva k věci cizí. Věcné břemeno naopak nemůže omezovat vlastníka věci v jeho právu nakládat s předmětem svého vlastnictví jako je převedení nemovité věci na jiného, zatížení nemovité věci zástavním či jiným věcným právem. 1)Bradáč a kol.: Věcná břemena od A do Z, Praha, Linde Praha, a.s Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 4

5 Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Všechny ostatní věci jsou věcmi movitými. Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemku. Parcelou je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem, 27 zák. č. 344/1992 Sb.. Stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří a pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou. Stavba není součástí pozemku. Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se za stavbu považují veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Katastr nemovitostí České republiky katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zákona č. 265/1992 Sb. a dalších práv k nemovitostem dle zákona č. 344/1992 Sb. 2) 2. Funkce a druhy věcných břemen Funkcí věcných břemen je dosažení plnějšího uspokojování zájmů sociálních subjektů s cílem zabezpečit vhodné užití sumy užitných hodnot subjektů a to nejen prostřednictvím obligačních institutů jako je nájem, půjčka, výpůjčka, ale i prostřednictvím věcných břemen. Věcná břemena na rozdíl od obligačních institutů jsou spojena s určitým specifickým právem, typicky s právem vlastnickým. Proto ani nájem, ani výpůjčka nemovitostí nejsou věcnými břemeny. Nenaplnění funkce věcných břemen může vést i k jejich zániku dle 151p odst. 2 Občanského zákoníku. Věcné břemeno, které by při jeho zřízení nebylo směrováno k realizaci jeho funkce, je třeba posuzovat jako neplatné. 2) 1 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 5

6 Při nenaplnění funkce věcných břemen se nelze domáhat vzniku takovéhoto věcného břemene u soudu, jak vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , spis. zn. 22 Cdo 38/2005. Věcné břemeno nezbytné cesty nemůže soud zřídit, má-li žalobce zajištěn přístup na základě obligačního práva, nebo můželi k přístupu využít jiné pozemky ve svém vlastnictví. Skutečnost, že přístup zřízený přes cizí pozemek na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni by byl pro žalobce pohodlnější, resp. výhodnější, nebo že by se obešel bez stavebních úprav, není významná. Základní rozlišení věcných břemen spočívá v určení oprávněného subjektu, kdy rozeznáváme věcná břemena, která jsou na straně oprávnění spojena s realizací užitné hodnoty věci in rem, a věcná břemena svědčící určitému subjektu in personam. U věcných břemen in rem je subjektem oprávnění vždy vlastník věci. Změna oprávněného subjektu není právně relevantní ve vztahu k další existenci věcného břemene a subjektem práva korespondujícího věcnému břemeni se stává sukcesor původního oprávnění. U věcných břemen in personam je oprávněný subjekt určen zcela konkrétně a oprávnění svědčí pouze jemu. Rozdíl těchto druhů věcných břemen si předvedeme na příkladu: Dva pozemky A a B, ležící vedle sebe, vlastní dva majitelé A 1 a B 1. Aby se mohl majitel pozemku A dostat na svůj pozemek, musí přejet přes pozemek B. Je tedy potřeba zřídit věcné břemeno odpovídající právu chůze a jízdy. pozemek A pozemek B cesta Právo chůze a jízdy Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 6

7 a) Uzavře se Smlouva o zřízení věcného břemene, kde pozemek B bude jako povinný (musí trpět chůzi a jízdu) a pozemek A je oprávněná nemovitost. To znamená, že v případě, kdy vlastník A 1 zemře, toto věcné břemeno bude platit i nadále a do tohoto práva vstupuje nový vlastník. Věcné břemeno je vázáno na nemovitost in rem. b) Uzavře se Smlouva o zřízení věcného břemene, kde bude vlastník A1 oprávněná osoba. Znamená to, že pouze vlastník A 1 má toto oprávnění a v případě jeho smrti, věcné břemeno zaniká. Je to z toho důvodu, že věcné břemeno bylo vázáno na danou konkrétní osobu in personam. Věcná břemena lze dělit i jinak a to dle různého obsahu s důrazem na rozdíly v povinnosti zavázané osoby: a) Věcná břemena s povinností konat (facere) vlastník věci zatížené je povinen uskutečnit určité konání ve prospěch oprávněné osoby (zde je jedno zda in rem, či in personam). Povinný subjekt poskytuje oprávněné osobě určité plnění, především určité úkony, b) Věcná břemena s povinností zdržet se (omittere) vlastník zatížené věci je povinen zdržet se určitého chování, které by mu jinak příslušelo z titulu vlastnického práva; tímto je vlastník nemovitosti zatížené omezen v realizaci vlastnického práva. Osoba oprávněná má prospěch z toho, že vlastník zatížené nemovitosti je ve svém chování omezen, c) Věcná břemena s povinností trpět (pati) vlastník věci zatížené je povinen strpět určité chování oprávněné osoby, např. ve výše uvedeném příkladu je vlastník B 1 povinen trpět chůzi a jízdu vlastníka A 1 po pozemku B. 3. Obsah a předmět právního vztahu věcných břemen Obsahem právního vztahu věcných břemen jsou subjektivní práva a subjektivní povinnosti. Subjektivní povinnost vyplývá z vymezení pojmu věcných břemen, jako zákonem uložená míra nutnosti určitého chování, přesněji, určená míra nutnosti něco konat, něco trpět nebo se něčeho zdržet. Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 7

8 Subjektivní povinnosti odpovídá subjektivní právo neboli právo odpovídající věcnému břemeni, které umožňuje oprávněnému subjektu z věcného břemene vyžadovat stanovené chování povinného subjektu. Meze obsahu právního vztahu věcného břemene není obecnou právní normou limitován. Protože občanský zákoník neobsahuje konkretizaci žádného věcného břemene, je obsah konkrétního věcného břemene stanoven až právní skutečností, jež je právním důvodem jeho vzniku, a musí být v souladu s obecně vymezeným obsahem věcného břemene, tj. povinnost zavázeného subjektu musí být ve formě facere, omittere a pati. 3) Při rozlišování přímého a nepřímého předmětu právního vztahu je přímým předmětem věcných břemen chování subjektu uskutečňující se v sociálních vztazích umožňujících určité možnosti realizace užitné hodnoty cizí věci. Lidské chování, jako předmět právního vztahu věcného břemene, může z hlediska povinného subjektu spočívat v těchto formách: a) činnost konání (facere), b) nečinnost trpění (pati), - zdržení se (omittere). Pro vymezení nepřímého předmětu platí následující pravidla: a) nepřímým předmět může být jen věc v právním smyslu, a to věc nemovitá, b) nepřímým předmět je především ta věc, s níž je spojena povinnost věc zatížená, c) u věcných břemen působících na straně oprávněné in rem lze rozeznávat další nepřímý předmět, jímž je věc oprávněná, s jejímž vlastnictvím je spojeno právo odpovídající věcnému břemeni. 4. Vznik věcných břemen Občanský zákoník obsahuje taxativní výčet možností vzniku věcných břemen. Věcná břemena tedy vznikají: a) na základě písemné smlouvy, b) na základě závěti, 3)Bradáč a kol.: Věcná břemena od A do Z, Praha, Linde Praha, a.s Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 8

9 c) schválenou dohodou dědiců, d) rozhodnutím příslušného orgánu, e) ze zákona, f) vydržením. Vedle vzniku věcných břemen, kdy věcné břemeno vzniká původně tedy originárně, musíme rozlišovat nabytí věcných břemen. Určitá osoba se stává subjektem již existujícího právního vztahu věcného břemene. 4.1 Vznik věcných břemen na základě písemné smlouvy Tento způsob vzniku věcných břemen je uváděn na prvním místě mezi právními skutečnostmi vedoucími ke vzniku věcných břemen. Kdy tato smlouva může být uzavřena samostatně nebo bývá často sepisována na jedné listině se smlouvou o převodu nemovitosti. Obsah smlouvy tvoří podstatné, pravidelné a nahodilé složky. Podstatné náležitosti smlouvy jsou takové, které stanoví zákon nebo se na nich účastníci dohodli. Z povahy věcných břemen vyplývá, že podstatnou náležitostí je dohoda o obsahu věcného břemena, především by měla být řádně určena ta nemovitost, k níž se zřizovaným věcným břemenem omezuje vlastnické právo. Dále by měla být vymezena nemovitost, s jejímž vlastnickým právem je spojeno právo odpovídající věcnému břemenu, příp. určena osoba, které právo odpovídající věcnému břemeni patří. Obsah věcného břemena je třeba ve smlouvě vyjádřit dostatečně a srozumitelně ve smyslu 37, obč. zákoníku. Ten stanoví, že právní úkon musí být učiněn svobodně, vážně a srozumitelně, jinak je neplatný. Za podstatnou náležitost je třeba považovat i vyjádření vůle účastníků, že uzavírají smlouvu s věcně právními účinky. Současný katastrální zákon stanoví, že pro zápis věcného břemena k části pozemku do katastru nemovitostí musí být předložen též geometrický plán. Občanský zákoník předepisuje pro smlouvu o zřízení věcného břemena písemnou formu a to vzhledem k požadavkům vyplývajícím z evidence vztahů k nemovitostem. Výše uvedené náležitosti jsou podmínkou platnosti smlouvy o zřízení věcného břemena. Je nutno akceptovat další podmínky, jež vedou ke vzniku věcně právních účinků smlouvy, neboť až tímto okamžikem dochází k nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu. Od je touto skutečností vklad do katastru nemovitostí, tj. že právo odpovídající věcnému břemeni vzniká vkladem provedeným na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu ke dni, kdy návrh na vklad byl tomuto orgánu doručen. Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 9

10 Pro uzavření smlouvy platí příslušná ustanovení o právních úkonech. Je to především 34 a násl. obč. zákoníku, speciálně pak ustanovení o smlouvách. Smlouva o vzniku věcného břemena je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti dle 44 odst. 1 obč. zákoníku, což je ve chvíli, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde navrhovateli, 43c odst. 2 obč. zákoníku. Dle 151o odst. 2 obč. zákoníku jsou subjekty, kterým je umožněno uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena: a) vlastník nemovitosti smlouvu může uzavřít vlastník nemovitosti zatížené i vlastník nemovitosti oprávněné. Může to být fyzická i právnická osoba (v postavení právnické osoby to může být i stát). Vlastník může být v této možnosti omezen, např. rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, kterým je vlastníkovi uložena povinnost nenakládat s nemovitostí, příp. mu jsou zakázány dispozice. Zákaz zatěžování nemovitosti věcnými břemeni vyplývá i z některých právních předpisů, např. dle 10 odst. 3 zák. č. 95/1995 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, nesmí nabyvatel pozemku učinit pozemek předmětem věcného břemene, pokud na něj bylo státem uplatněno předkupní nebo zástavní právo, z důvodu zajištění dosud nezaplacené kupní ceny. 4) b) další osoby, kterým zákon tuto možnost poskytuje - jde o případ, kdy by právní úprava konkrétně dávala možnost uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene osobám odlišným od vlastníka. Při řešení otázky věcných břemen je třeba rozlišovat dvě základní situace při zřizování věcných břemen podílovými spoluvlastníky. První řeší situaci, kdy věcné břemeno omezuje pouze jednoho (nebo několik) z podílových spoluvlastníků ve prospěch oprávněného z věcného břemene. Tento vztah zatěžuje jen povinného spoluvlastníka (příp. jeho právního nástupce ve vlastnictví jeho podílu) a nikoliv celou nemovitost. Subjektem smlouvy o zřízení věcného břemene může být jen dotčený spoluvlastník (nejde zde o hospodaření se společnou věcí, aby bylo třeba souhlasu spoluvlastníků). Druhá situace řeší zatížení celé nemovitosti věcným břemen. Zřízení věcného břemene, které by zatížilo předmět podílového spoluvlastnictví, patří k hospodaření se společnou věcí a tudíž dle 139 odst. 2, obč. zákoníku o něm budou rozhodovat spoluvlastníci většinou počítanou podle velikosti podílů. O změně může rozhodnout též soud na návrh přehlasovaných spoluvlastníků dle 139 odst. 3, obč. zákoníku, neboť jde o důležitou změnu společné věci. Dohodu o zřízení věcného břemene nelze uzavřít mezi spoluvlastníky nemovitosti. Vztah mezi nimi je třeba upravit dohodou o hospodaření se společnou věcí. 4)Bradáč a kol.: Věcná břemena od A do Z, Praha, Linde Praha, a.s Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 10

11 Ve smyslu 50 obč. zákoníku lze smlouvou zřídit věcné břemeno ve prospěch třetích osob, kdy tato osoba není subjektem smlouvy. Nejčastěji se takto zřizují věcná břemena, jejichž obsahem je bydlení nebo užívání nemovitosti či její části. Je však nutné konkrétně specifikovat oprávněný subjekt, neboť věcné břemeno není možné zřídit ve prospěch konkrétně neurčené osoby, nebo bez vztahu k určité nemovitosti. Smlouva o zřízení věcného břemene může být uzavřena i formou soudního smíru. Smír je svou povahou dohodou účastníků, jíž si upravují své vzájemné vztahy a jež je pojata do protokolu s návrhem, aby soud tento smír schválil. Vzhledem k tomu, že smír je dohodou, nemá povahu rozhodnutí, příslušné právo odpovídající věcnému břemeni tedy vznikne vkladem do katastru nemovitostí. Trvání věcného břemene může být omezeno na dobu určitou, účinnost smlouvy může být vhodně vázána na podmínku (odkládací i rozvazovací). U odkládací podmínky je nutno podotknout, že musí být splněna již ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Příkladem může být zřízení věcného břemene na užívání nemovitosti s odkládací podmínkou dosažení určitého věku např. 18 let. To znamená, že smlouva bude účinná v okamžiku, kdy oprávněný dovrší věku 18 let. Při podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, musí být již tato podmínka splněna, tzn. že oprávněný 18 let již dovršil. Smluvní princip zřizování věcných břemen je preferován před autoritativními způsoby vzniku věcných břemen. Některé případy veřejného zájmu nelze však ponechat na případné dohodě, ale je vhodné, aby věcné břemeno vzniklo přímo ze zákona. 4.2 Vznik věcných břemen na základě závěti Věcné břemeno vzniká přímo na základě závěti a to okamžikem smrti zůstavitele, přičemž dědické řízení slouží k individualizaci povinného subjektu, tj. toho z dědiců, který se stane povinným z věcného břemene, a usnesení soudu. Zůstavitel je způsobilý disponovat s nemovitostí pro případ smrti, z čehož vychází možnost zřídit věcné břemeno závětí. Subjektem způsobilým zřídit věcné břemeno je pouze fyzická osoba, jako testátor. Jde o zatížení vlastní věci povinností věcného břemene. Oprávněným subjektem může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba. Zřízení věcného břemene nelze považovat za podmínku, která by byla neplatná ve smyslu 478 obč. zákoníku; Jakékoliv podmínky připojené k závěti nemají právní následky; ustanovení 484 odst. 1 věty druhé tím není dotčeno. Věcná břemena působí in rem i in personam. V praxi jsou však častější případy, kdy subjektem jsou fyzické osoby, kterým bude svědčit právo věcného břemene, a věcná břemena působící především in personam. Povinnou osobou z věcného břemene bude dědic nemovitosti, s níž bude věcné břemeno spojeno, a to jak závětní dědic, tak dědic ze zákona. Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 11

12 4.3 Vznik věcných břemen schválenou dohodou dědiců Základem tohoto způsobu vzniku věcných břemen je dohoda dědiců o vypořádání dědictví, kterou dědicové uzavírají u soudu. Neodporuje-li dohoda zákonu nebo dobrým mravům, soud ji schválí dle 482 obč. zákoníku a vydá usnesení. Usnesení soudu, kterým se schvaluje dohoda dědiců o vypořádání, je rozhodnutím ve smyslu 7 zák. č. 265/1992 Sb., a proto je dostačující záznam a není třeba vkladu do katastru nemovitostí. 4.4 Vznik věcných břemen rozhodnutím příslušného orgánu Státní orgán může svým rozhodnutím založit věcné břemeno, pokud mu to zákon výslovně umožňuje. Právní vztah věcného břemene pak vzniká buď okamžikem uvedeným v rozhodnutí, nebo právní mocí rozhodnutí. V minulosti tuto možnost vzniku věcných břemen obč. zákoník neobsahoval, ale byla obsažena v jiných předpisech, např. stavební zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, atd.. Některé zvláštní předpisy umožňují v daném případě zřídit věcné břemeno rozhodnutím speciálního stavebního úřadu. V současné době umožňuje toto oprávnění zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: a) Pro uskutečnění stavby dálnice, silnice nebo místní komunikace lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit. b) Jestliže byla zřízena stavba dálnice, silnice nebo místní komunikace na cizím pozemku a vlastníku této stavby se prokazatelně nepodařilo dosáhnout majetkoprávního vypořádání s vlastníkem pozemku, je příslušný speciální stavební úřad oprávněn na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno, které je nezbytné pro výkon vlastnického práva ke stavbě. Např. na toto ustanovení je poukazováno v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , spis. zn. 31 Cdo 691/2005, ve kterém se město jako žalobce domáhá, aby soud určil, že je vlastníkem pozemkové parcely a kde žalovaní v dovolání poukazují na toto ustanovení. c) Vlastník nemovitosti sousedící s průjezdním úsekem silnice nebo s místní komunikací v zastavěném území obce je v nezbytně nutných případech povinen za jednorázovou náhradu strpět zřízení věcného břemene na své nemovitosti spočívající v umístění veřejného osvětlení, dopravních značek a zařízení a tabulek s označením místních názvů. Soud je dalším orgánem, který je oprávněn svým rozhodnutím zřídit věcné břemeno. Z obč. zákoníku vyplývají tyto možnosti: a) Rozhodnutím o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dle 142 odst. 3 obč. zákoníku může soud při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci zřídit věcné břemeno k nově vzniklé nemovitosti ve prospěch Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 12

13 jiné nově vzniklé nemovitosti. Cílem je usnadnit reálné (z hlediska stavebně technického nebo zeměměřického) rozdělení věcí náležejících do podílového spoluvlastnictví. Soud může zřídit věcné břemeno jen při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozdělením věci, nikoli však přikázáním věci za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. b) Rozhodnutím při řešení režimu neoprávněné stavby jestliže soud při rozhodování o neoprávněné stavbě zjistí, že odstranění stavby není účelné a vlastník pozemku nesouhlasí s přikázáním stavby do svého vlastnictví, může uspořádat poměry mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby i tak, že za náhradu zřídí věcné břemeno, které je nezbytné k výkonu vlastnického práva ke stavbě dle 135c odst. 3 obč. zákoníku. c) Zřízení nezbytné cesty soud může také rozhodovat o zřízení tzv. nezbytné cesty dle 151o odst. 3. obč. zákoníku. Jde o věcné břemeno, jež umožní vlastníkovi stavby, který není vlastníkem přilehlého pozemku a jehož přístup ke stavbě nelze zajistit jinak, přecházet přes přilehlý pozemek. Další možnost soudu zřídit věcné břemeno je založena v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to v případě, že nebude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Zásadně nesmějí být energetická, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a jiná vedení, zařízení pro rozvod tepla a topných plynů podélně umisťována v tělesech dálnic, silnic nebo místních komunikací, ani na silničních pomocných pozemcích. Není-li možnost umístit bez neúměrných nákladů vedení mimo silniční pozemek, lze povolit jako zvláštní užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace podélné umístění uvedeného vedení do silničního pomocného pozemku, do středního dělícího pásu nebo na mosty a mostní objekty dotčené pozemní komunikace. Na základě vydaného povolení uzavře vlastník dotčené komunikace s vlastníkem vedení smlouvu o zřízení věcného břemene, a pokud k dohodě nedojde, rozhodne o jeho zřízení soud a současně určí výši úhrady. Vznik věcných břemen rozhodnutím pozemkového úřadu umožňuje restituční předpis zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Dává pozemkovým úřadům možnost rozhodnutím zřídit věcné břemeno ve dvou případech: a) 9 odst. 5 Pokud je toho nezbytně třeba, může pozemkový úřad zřídit na převáděné nemovitosti věcné břemeno. Toto ustanovení neobsahuje pravidlo o poskytnutí náhrady, dotčený vlastník se však může domáhat práva na poskytnutí náhrady přímo s odvoláním na Listinu základních práv a svobod. b) 19 odst. 2 o provedení pozemkových úprav a v souvislosti s tím k výměně nebo přechodu vlastnických práv, o určení hranic pozemků nebo o zřízení, popř. zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům rozhoduje pozemkový úřad na základě dohody vlastníků. V případě, že se nedohodnou, rozhoduje pozemkový úřad za podmínek stanovených zákonem. Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 13

14 4.5 Vznik věcného břemene ze zákona Ke vzniku věcných břemen vedou všechny právní normy, v nichž jsou vymezeny podmínky pro vznik věcných břemen přímo ze zákona. Věcné břemeno vznikne na základě právních norem, které byly již vydány, i právních norem, které budou přijaty teprve v budoucnu. Výběr jednotlivých zákonů, které umožňují vznik věcných břemen ex lege. Některá věcná břemena mohou dále existovat i když předpis, na základě kterého byla zřízena, již není platný: 1) 42 zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví Provozovatel letiště nebo jiných leteckých staveb je oprávněn i mimo ochranné pásmo, po předchozím prokazatelném informování vlastníka, vstupovat na cizí pozemky za účelem zajištění provozování letišť a jiných leteckých staveb, případně odstraňování překážek omezujících provozování letiště nebo leteckých staveb. Přitom je povinen dbát toho, aby užívání pozemků a staveb na nich stojících bylo co nejméně rušeno a aby vstupem a činnostmi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Výkon těchto oprávnění musí být omezen na nezbytnou dobu a nezbytnou míru. Vlastník nemovitosti je povinen strpět omezení vlastnického práva ke své nemovitosti při výkonu těchto oprávnění. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody podle občanského zákoníku. 2) 9 odst. 11 zák. č. 222/1994 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny energetickým podnikům přísluší oprávnění: odst. 1 Odst. 5 a) stavět a provozovat na cizích nemovitostech v rozsahu vyplývajícím z povolené stavby elektrická vedení, jakož i malé stavby do rozlohy 30 m 2 s příslušenstvím, zejména zřizovat na nemovitostech podpěrné body, přepnout nemovitosti vodiči a umísťovat na nich vedení; b) vstupovat a vjíždět při stavbě, provozování, opravách, změnách nebo odstraňování vedení na příjezdné, průjezdné a vedením přímo dotčené cizí nemovitosti; c) odstraňovat a oklešťovat stromoví překážející vedení. Povinnost trpět výkon oprávnění uvedených v odst. 1 vázne na dotčené nemovitosti jako věcné břemeno. Tento zákon byl zrušen zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. 3) 22 zák. č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (již zrušen zák. č. 222/1994 Sb.): Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 14

15 odst. 1 Plynárenským podnikům přísluší oprávnění: a) zřizovat a provozovat na cizích pozemcích, v rozsahu vyplývajícím z rozhodnutí i přípustnosti stavby, plynovodní sítě; b) zřizovat a provozovat zařízení pro uskladnění topných plynů v přírodních strukturách pod cizími pozemky; c) vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřizováním, provozováním, při opravách, změnách a odstraňování plynovodní sítě na příjezdné, průjezdné a tímto plynárenským zařízením dotčené pozemky; d) provádět na cizích nezastavěných pozemcích průzkum, vyměřování podzemních přírodních struktur a zkušební vrty ke zřizování a provozu podzemních zásobníků a vstupovat a vjíždět za tím účelem na tyto pozemky. odst. 5 O oprávněních uvedených v odst. 1, náhradě škody za výkon těchto oprávnění, o věcných břemenech, o právu domáhat se změny nebo přeložení plynovodní sítě, popřípadě podzemního zásobníku a o řízení, platí obdobně předpisy o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny. Tento zákon byl zrušen zákonem č. 222/1994 Sb. a následně zákonem 458/2000 Sb., zákon o energetice. 4) 13 zák. č. 102/1963 Sb., o rybářství: Oprávněné osoby mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinny nahradit škodu, kterou přitom způsobí. Nedojdeli k dohodě o náhradě škody, rozhodne o ní obec v přenesené působnosti. Zrušeno zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva 5) 15 zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: odst. 1 Při otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i při úpravě zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, při Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 15

16 zřizování, zajišťování důlních děl a lomů, nebo likvidaci důlních děl a lomů, včetně jejich zařízení, při zřizování a provozu odvalů, výsypek a odkališť, při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a při zvláštních zásazích do zemské kůry jsou pracovníci orgánů a organizací oprávněni v nezbytném rozsahu, po předchozím oznámení vlastníkovi (správci, uživateli), vstupovat na cizí nemovitosti, provádět obhlídku, popřípadě zaměření a používat je ke zřizování a udržování měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení. odst. 4 Vlastníci (správci, uživatelé) nemovitostí jsou povinni strpět umístění měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení na nemovitostech a zdržet se všeho, co by je mohlo zničit, poškodit nebo učinit nepoužitelnými. 6) 9 odst. 2 zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů: Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn v ochranném pásmu dráhy vstupovat na cizí pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, za účelem oprav, údržby a provozování dráhy, odstraňování následků nehod nebo poškození dráhy a za účelem odstraňování jiných překážek omezujících provozování drážní dopravy 7) Zák. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 32 Vlastníci nemovitostí jsou povinni a) Umožnit osobám uvedeným v 39 vstup na pozemky, do staveb a objektů, které nejsou nemovitostmi, za účelem získání údajů podle tohoto zákona, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, b) Strpět na svých nemovitostech umisťování značek vyznačujících hranice ochranných pásem, lázeňského místa a vnitřního území lázeňského místa; při umisťování značek musí být co nejvíce šetřeny nemovitosti a práva jejich vlastníků. 8) 21 zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zák. č. 103/2000 Sb.: Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 16

17 odst. 5 Nedojde-li mezi vlastníkem jednotky a vlastníkem pozemku ke sjednání písemné smlouvy o úpravě práv k pozemku do , vzniká dnem 1. ledna 2001 ve prospěch vlastníka jednotky věcné břemeno k zastavěnému pozemku, a to za náhradu. Obsahem věcného břemena je právo vlastníka jednotky spoluužívat zastavěný pozemek, a to v rozsahu odpovídajícímu velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví jednotky, stává se oprávněným z věcného břemene nabyvatel jednotky. odst. 6 Předmětem věcného břemene podle odstavce 5 je také nádvoří, je-li ze všech stran bytovým domem ohraničeno a není-li zastavěno stavbou jiného vlastníka. I když většina z výše uvedených zákonů výslovně nehovoří o věcných břemenech, je nutné uvedené případy za věcná břemena považovat. Jimi zakotvená omezení jsou jednak obsahově shodná s typickými věcnými břemeny (pokud právní normy uvádějí pouze práva oprávněného subjektu, odpovídají jim povinnosti vlastníků či uživatelů pati a omittere ), jednak jsou spojena s vlastnictvím věci, resp. nemovitostí. 5) Dvě možnosti vzniku věcných břemen ex lege: 1. Věcné břemeno vznikne okamžikem účinnosti právní normy. Takové případy se mohou vyskytnout tehdy, když jsou již splněny podmínky pro vznik věcného břemen, avšak s těmito podmínkami doposud nebyl spojen právní následek, tj. vznik věcného břemene. Je-li přijata právní norma, která s takovými skutečnostmi spojuje vznik věcného břemene, vzniká toto břemeno účinností právní normy. 2. Právní norma připouští možnost vzniku věcných břemen v určitých případech, např. při styku nemovitostí s liniovými stavbami při jejich výstavbě. Takové věcné břemeno nevzniká účinností právní normy, právní norma stanoví možnost vzniku hypoteticky. Ke vzniku věcného břemene příslušné stavby. Věcné břemeno nevzniká jako přímý následek stavebního povolení, vzniká jaké následek, který je se stavebním povolením spojen přímo ze zákona. 4.6 Vznik věcného břemene vydržením Právo odpovídající věcnému břemeni lze nabýt vydržením, jak uvádí obč. zákoník 134. Z tohoto ustanovení a navíc z úpravy držby ( 129 a násl.) vyplývají podmínky pro nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni vydržením. 5)Bradáč a kol.: Nemovitosti, Praha, Linde Praha, a.s Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 17

18 Subjektem práva věcného břemene se může stát kterýkoliv ze subjektů občanskoprávních vztahů. Může to však být jen ta osoba, která požívá ochrany ve smyslu 129 a násl., tj. ta, která vykonává právo odpovídající věcnému břemeni pro sebe a je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že jí právo patří ( 130, odst. 1) tzn. že je oprávněným držitelem. Oprávněný držitel nabude toto právo po nepřetržitém desetiletém výkonu. Po celou vydržecí dobu musí být stále zachovány podmínky držby práva odpovídajícího věcnému břemeni. Do stanovené desetileté doby si oprávněný držitel může započítat i dobu, po kterou jeho právní předchůdce nepřetržitě vykonával právo odpovídající věcnému břemeni ( 134 odst. 3). Zákon vylučuje možnost nabytí práva odpovídajícího věcným břemenům k vymezeným nemovitostem. V 134 odst. 2 obč. zákoníku je zakotven zákaz vydržení vlastnictví k věcem, které nemohou být předmětem vlastnictví, nebo k věcem, které mohou být jen ve vlastnictví státu nebo zákonem určených právnických osob. Účinky vydržení nastávají přímo ze zákona. To znamená, že splněním uvedených podmínek nejen vzniká právo odpovídající věcnému břemeni, ale vzniká i jemu korespondující povinnost věcného břemene. Tímto okamžikem se mění právní vztahy držby odpovídajícího věcnému břemeni v právní vztah věcného břemene. 5. Změna věcných břemen Změnou právního vztahu věcného břemene lze rozumět změnu některého z prvků tohoto právního vztahu a to změna věcných břemen v subjektech, obsahu a předmětu. 5.1 Změny věcných břemen v subjektech Ke změně věcného břemene v subjektech dochází, jestliže na místo původního subjektu (závazného nebo oprávněného) nastupuje jiný subjekt. Není rozhodné, zda sukcesorem fyzické osoby je osoba právnická, či naopak. Právním nástupcem dosavadního jediného subjektu se může stát více osob (vznikne pluralita subjektů, např. při vzniku spoluvlastnictví). Změna povinného subjektu povinnost věcného břemene je spojena vždy s určitým subjektivním právem (s vlastnictvím) k věci, má tedy věcně právní charakter, což ovlivňuje změnu povinného subjektu. Ke změně subjektu povinnosti tedy nemůže dojít samostatně pouze změnou subjektu věcného břemene, ale jen jako důsledek změny nositele vlastnického práva k věci. Což znamená, že změna povinného subjektu je důsledkem změny vlastníka, a proto nastává přímo ex lege. Lze proto hovořit o přechodu povinnosti věcného břemene jak vyplývá např. z rozhodnutí Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 18

19 Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , spis. zn. 18 Co 111/1994. Kde se žalobci domáhají zrušení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes sousední pozemek. Odvolací soud namítal, že sama změna v osobě povinného z věcného břemene v žádném případě není důvodem pro jeho zrušení. Práva odpovídající věcnému břemenu jsou právy věcnými, působí proti všem a princip tohoto institutu spočívá v tom, že ve svých právech není omezen jeho vlastník nemovitosti osobně, ale i každý další vlastník nemovitosti. V souzené věci toto omezení práva vlastníka slouží zejména prospěšnějšímu užívání nemovitosti oprávněných. Toto platí nejen tehdy, dojde-li ke změně povinného subjektu, který je na straně povinné sám, jako jednotlivec, ale i tehdy, změní-li se jeden ze subjektů, pokud na straně povinné existuje pluralita zavázaných osob. Např. dojde-li k převodu spoluvlastnického podílu k nemovité věci, na níž vázne věcné břemeno, je i nabyvatel vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu subjektem povinnosti věcného břemene, tak jako všichni podíloví spoluvlastníci, kteří tvoří stranu povinnou (vystupují společně a nerozdílně). Změna oprávněného subjektu je třeba rozlišovat věcná břemena působící in rem a in personam. V případě věcného břemene, kdy působí in rem má právo věcně právní charakter. Ke změně subjektu práva odpovídající věcnému břemeni nemůže dojít samostatně jako změna tohoto subjektu, ale jen jako důsledek změny subjektu vlastnického práva k nemovitosti, s nímž je právo odpovídající věcnému břemeni spojeno. Není rozhodující, zda ke změně vlastníka dochází převodem nebo přechodem. V případě působení in personam, je právo vázáno na určitou osobu a má ryze osobní povahu. Z toho vyplývá, že změna oprávněného subjektu není možná. V případě potřeby změny oprávněného subjektu, by bylo nutné vyvolat zánik původního věcného břemene a zřízení nového věcného břemene ve prospěch nového subjektu. 5.2 Změna obsahu věcného břemene Změna existujících práv a povinností jako obsahu věcného břemene je v zásadě možná a přípustná. Jen v některých případech je změna obsahu omezena nebo vyloučena (např. u některých věcných břemen, které vznikly ex lege). Změna obsahu může nastat především těmito právními skutečnostmi: a) Dohodou zřizování věcných břemen je založeno na smluvním principu smluvních stran, proto je možno věcná břemena měnit na základě dohody. Může dojít k rozšíření nebo zúžení práv a povinností, stejně tak i k jejich záměně. Při změnách, mají-li mít požadovanou právní relevanci, je třeba provést vklad na katastrální úřad. b) Rozhodnutím oprávněného orgánu oprávněným orgánem k rozhodnutí o změně věcného břemene je soud, jestliže jsou dány předpoklady stanovené Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 19

20 151p odst. obč. zákoníku, stavební úřad v rámci vyvlastnění za podmínek 108 stavebního zákona. V obou případech jde o možnost omezit věcné břemeno, což znamená stanovit odchylně od původního stavu rozsah práv a povinností, které jsou obsahem věcného břemene. Podmínky, za nichž je dána možnost soudu i stavebnímu úřadu svým rozhodnutím omezit věcné břemeno, jsou totožné, za nichž mohou svým rozhodnutím věcné břemeno zrušit. Za speciální změnu obsahu věcného břemene lze považovat záměnu věcného plnění peněžitým plněním. Příslušným orgánem je v tomto případě soud. Podmínky, za nichž může soud takové rozhodnutí vydat, jsou následující: změna poměrů, požadavek dalšího trvání věcného plnění se jeví jako nespravedlivý (tj. přesahuje únosnou míru), kauzální nexus mezi změnou poměrů a vzniklým stavem. 5.3 Změna předmětu věcného břemene Změna předmětu věcného břemene je možná pouze takovým způsobem, kdy dojde k zániku původního věcného břemene a ke zřízení věcného břemene nového. V takovém případě dochází ke změně možností chování subjektů právního vztahu. Může ale docházet ke změně nepřímého předmětu věcných břemen, tj. věcí, s nimiž jsou práva a povinnosti spojeny. To platí především o dělení a slučování nemovitostí. a) Změny zatížených nemovitostí jde-li o zatížený pozemek, přichází v úvahu jeho dělení i slučování s jinými pozemky. Při rozdělení zatíženého pozemku hraje rozhodující roli určení té jeho konkrétní části, která je věcným břemenem zatížena. Je-li zatížen celý pozemek, jsou po rozdělení tohoto pozemku zatíženy všechny nové věci. Pokud věcné břemeno zatěžovalo jen část pozemku, např. právo cesty, je po rozdělení pozemku zatížen ten z nových pozemků, přes který cesta skutečně probíhá. K analogickým závěrům je třeba dospět při rozdělení stavby na nově vzniklé věci v právním smyslu. Aktuální situaci připomínající rozdělení budovy je vytvoření jednotek ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sloučení pozemku zatíženého věcným břemen s jiným pozemkem nepřichází v úvahu, protože není přípustné slučovat parcely, u nichž jsou evidovány rozdílné, tzv. doplňkové údaje o vlastnictví, kterými jsou věcná břemena. Komplikace mohou nastat při zrušení bytového vlastnictví, pokud na některých Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 20

21 jednotkách vázlo věcné břemeno, či při takových stavebních úpravách, kdy zatížená nemovitost zanikne tzv. obestavěním. b) Změny oprávněných nemovitostí pokud působí věcné břemeno na straně oprávnění in rem, lze zvažovat také případné důsledky rozdělení a sloučení oprávněné nemovitosti. Právo odpovídající věcnému břemeni je vždy spojeno s vlastnickým právem k celému pozemku nikoli jen s některou jeho částí. Proto také po rozdělení pozemku bude právo odpovídající věcnému břemeni spojeno s vlastnickým právem k nově vzniklým pozemkům. Sloučení oprávněného pozemku s jiným pozemkem není přípustné, protože tzv. doplňkovým údajem ve smyslu 9 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je třeba rozumět nejen věcné břemeno, jako povinnost, ale i právo odpovídající věcnému břemeni. Sloučení oprávněné jednotky s jinou jednotkou do budovy při zrušení vlastnictví jednotek dle 5 odst. 6 a 7 zák. č. 72/1994 Sb., by mohlo vést k závěru, že právo odpovídající věcnému břemeni je spojeno se spoluvlastnickým podílem k budově ve výši odpovídající předchozímu spoluvlastnickému podílu na společných částech domu příslušejícího k vlastnictví oprávněné jednotky. 6. Zánik věcných břemen Dle 151p odst. 1 obč. zákoníku věcná břemena zanikají rozhodnutím příslušeného orgánu nebo ze zákona. K zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni smlouvou je nutný vklad do katastru nemovitostí. Vedle tohoto výčtu lze připustit i další způsoby zániku věcných břemen, které mohou uplatnit jako obecné způsoby zániku právního vztahu, či způsoby vyplývající z povahy věcných břemen. Specifikem zániku věcných břemen je skutečnost, že kromě zániku právního vztahu, má za následek obnovení původního obsahu subjektivního práva, které bylo věcným břemen omezeno. 6.1 Zánik věcného břemene ze zákona K zániku věcných břemen přímo ex lege dochází, jsou-li splněny skutečnosti předpokládané hypotézou příslušné právní normy. Účinky tedy nastávají automaticky, není třeba o nich konstitutivně rozhodovat. Dojde-li ke sporu, bude připadat v úvahu určovací žaloba, např. že zde právo věcného břemene neexistuje, či ve sporu o plnění z věcného břemene může být namítán zánik břemena. Jednotlivé případy zániku věcných břemen ex lege jsou následující: Zánik věcného břemene nastoupením trvalých změn - 151p odst. 2 obč. zák. Postihuje případy, kdy věcné břemeno již nemůže plnit své funkce. K takové situaci může dojít nastoupením trvalých změn, že věc již nemůže sloužit potřebám Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 21

22 oprávněné osoby nebo prospěšnějšímu užívání její nemovitosti. K zániku věcného břemene dojde při splnění těchto podmínek: nastoupení kvalifikovaných, tj. trvalých změn (takové trvalé změny se mohou týkat jak věci zatížené, tak věci oprávněné), nemožnost užití zatížené věci ve prospěch oprávněných subjektů u věcných břemen působících in personam, nebo ve prospěch vlastníka oprávněné nemovitosti. Tento způsob zahrnuje i zánik věcného břemene zánikem (zničením) věci, který býval dříve uváděn samostatně. Věcné břemeno zanikne okamžikem zániku věci zatížené, popřípadě zánikem věci oprávněné, pokud se týká věcných břemen působících in rem. Přechodnou nemožností výkonu práva věcné břemeno nezaniká. Zánik věcného břemene smrtí nebo zánikem oprávněného - 151p odst. 4 obč. zák. U věcných břemen působících in personam zanikne věcné břemeno nejpozději smrtí nebo zánikem oprávněné osoby. Smrt nebo zánik osoby povinné nemá z hlediska zániku věcných břemen žádnou právní relevanci. U některých druhů věcných břemen se mohou vyskytnou problémy, o jaký druh věcných břemen jde v konkrétním případě. U řady věcných břemen mohou být užity oba dva druhy věcných břemen a to jak in rem, tak in personam, např. právo čerpání vody bude dohodnuto pro vlastníka sousedního pozemku, či pro konkrétní osobu, která je sice vlastníkem sousedního pozemku, ale vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu bude zřízeno věcné břemeno působící pouze v její prospěch; v obou případech půjde o věcné břemeno, neboť na straně povinného bude působit in rem. Ve sporných případech bude proto nutno podat návrh dle soudního řádu a domáhat se určení, zda věcné břemeno zaniklo, či nikoliv. Zánik věcného břemene prodejem nemovitosti při výkonu rozhodnutí Podle 337h odst. 2 obč. soudního řádu zanikají dnem právní moci rozvrhového usnesení věcná břemena váznoucí na nemovitosti, která je předmětem výkonu rozhodnutí; to neplatí u věcných břemen, o nich bylo rozhodnuto, že nezaniknou a u věcných břemen, za něž byla poskytnuta vydražiteli náhrada dle 337g odst, 2 obč. soudního řádu. 6.2 Zánik věcného břemene rozhodnutím oprávněného orgánu Věcné břemeno zaniká právní mocí rozhodnutí, které má konstitutivní povahu (eventuelně dnem uvedeným v rozhodnutí). Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 22

23 Oprávněným orgánem je především soud na základě 151p odst. 3 obč. zákoníku. Podmínky pro vydání soudního rozhodnutí jsou: a) změna poměrů jde o takovou změnu poměrů, která nastala po vzniku věcného břemene a je trvalého rázu. Tato změna poměrů musí existovat v době rozhodování soudu. Jedním z případů změny poměrů může být rozdělení věci zatížené věcným břemenem, b) hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného představuje porovnání práv oprávněného subjektu s povinnostmi zavázaného. Zjištění hrubého nepoměru je otázkou skutkovou a na jejím posouzení bude záviset rozhodnutí soudu, zda věcné břemeno omezí nebo zruší, c) příčinná souvislost mezi podmínkami a) a b) změna poměrů a hrubý nepoměr musí být ve vztahu příčiny a následku. Obligatorní skutečností, která musí být v rozhodnutí o zrušení příp. omezení uvedena, je přiznání přiměřené náhrady. Zákon pojem přiměřené náhrady blíže nespecifikuje, v praxi se ale většinou přiznává jednorázová peněžitá náhrada, není ale vyloučeno poskytování opakujícího se peněžitého plnění. Stejně tak není vyloučena náhrada naturální. Soudní praxe potvrzuje dle rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne , spis. zn. 11 Co 632/97, že zrušení věcného břemene podle 151p odst. 3 obč. zákoníku se nemůže domáhat ten, kdo je z věcného břemene oprávněný. Orgánem oprávněným zrušit svým rozhodnutím věcné břemeno je také stavební úřad v rámci vyvlastnění (vyvlastňovací úřad). Za předpokladu, že je splněn předmět a účel vyvlastnění dle 3 až 5 zák. č. 184/2006 Sb., rozhodne o zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě, jichž se vyvlastnění týká, postačuje-li k naplnění účelu vyvlastnění. Pravomoc rozhodovat o zrušení věcného břemene mají též pozemkové úřady. Toto oprávnění jim svěřuje jednak 9 zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se schvalováním dohody o vydání nemovitosti, jednak 19 v rámci pozemkových úprav, kdy může rozhodnout pozemkový úřad o zrušení věcného břemene na základě dohody vlastníků, nedojde-li k dohodě, rozhodne pozemkový úřad za podmínek stanovených zákonem. 6.3 Zánik věcného břemene na základě smlouvy Obč. zákoník výslovně zakotvuje možnost smluvního zrušení věcného břemene. Subjekty smlouvy o zrušení věcného břemene musí být oprávněný a povinný v době uzavírání smlouvy, což nevylučuje, že to budou osoby rozdílné od osob, které smlouvou věcné břemeno zřizovaly. Smlouvou lze zrušit i věcná břemena, která vznikla i jiným způsobem než smluvně. Smlouva o zrušení věcného břemene může Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 23

24 být uzavřena jak samostatně, tak jako součást jiné, např. kupní smlouvy. Zákon dle 40 obč. zákoníku vyžaduje k platnosti smlouvy písemnou formu, při jejím nedodržení je smlouva absolutně neplatná. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti, což je tehdy, kdy včasné přijetí návrhu, jako vyjádření souhlasu s obsahem návrhu, dojde navrhovateli. K zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni smlouvou je nutný vklad do katastru nemovitostí. Věcné břemeno zanikne dnem vkladu do katastru ( 2 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb.), tj. vkladem provedeným na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen příslušnému katastrálnímu úřadu. Pokud by se dohodou rušilo věcné břemeno k nemovitosti v katastru nemovitostí neevidované, zánik by nastal účinností smlouvy. To platí ve dvou situacích: a) u věcných břemen působících in rem nejsou předmětem evidence obě nemovitosti, b) u věcných břemen působících in personam není logicky předmětem evidence nemovitost zatížená. Pokud by nastala situace, kdy u věcných břemen působících in rem je jedna z nemovitostí předmětem evidence v katastru a druhá ne, je nezbytný vklad do katastru nemovitostí. 6.4 Zánik věcného břemene splynutím Problematiku splynutí upravuje 584 obč. zákoníku jako důvod zániku závazků. Při spojení práva odpovídajícího věcnému břemeni a povinnosti věcného břemene v jediném subjektu věcné břemeno zanikne. Ke splynutí může dojít v osobě fyzické i právnické. Zánik věcného břemene nastává okamžikem splynutí. Zánik splynutím je zánikem definitivním. Pokud by došlo v budoucnu k opětovnému rozdělení bývalé zatížené věci a oprávněné věci mezi různé subjekty, věcné břemeno neobživne, neboť již jednou zaniklo. 6.5 Zánik věcného břemene uplynutím doby Věcné břemeno je svojí podstatou právním vztahem převážně časově neomezeným. Nelze ale vyloučit zřízení věcného břemene na určitou dobu; tomuto postupu nebrání žádné zákonné ustanovení. Časový úsek, na který bylo věcné břemeno zřízeno, bude mít povahu lhůty omezující trvání práva. Zánik věcného břemene pak působí sama událost a tento nastává již samotným uplynutím stanovené doby. Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 24

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo VĚCNÉ BŘEMENO, VĚCNÉ PŘEDKUPNÍ PRÁVO VÉCNÉ BŔEMENO Věcné břemeno Druhy věcných břemen Vznik věcných břemen Zánik věcných břemen Předkupní právo 1. VĚCNÉ BŘEMENO Pojem věcného břemene je zařazeno do občanského

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

Vybrané změny v oblasti nemovitostí ve vztahu k energetice

Vybrané změny v oblasti nemovitostí ve vztahu k energetice Nová civilní legislativa Vybrané změny v oblasti nemovitostí ve vztahu k energetice (pohled provozovatele přenosové soustavy) Vlastimil Diviš právník odbor Právní služby, ČEPS, a. s. seminář AEM 29.5.2014

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

ZÁKON. ze dne 30. června 1966. o osobním vlastnictví k bytům. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ZÁKON. ze dne 30. června 1966. o osobním vlastnictví k bytům. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 52 ZÁKON ze dne 30. června 1966 o osobním vlastnictví k bytům Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Základní ustanovení 1 Ve snaze rozšířit možnosti uspokojování

Více

Obec Neratov. Neratov 12. 533 41 Lázně Bohdaneč. Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Jára Petr Ing./

Obec Neratov. Neratov 12. 533 41 Lázně Bohdaneč. Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Jára Petr Ing./ Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice tel.: 466023111, fax:466657152, e-mail: kp.pardubice@cuzk.cz, ID dat. Schránky: w86ierb Obec

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Budoucí kupující )

., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Budoucí kupující ) SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená v souladu s ustanoveními 1785 až 1788 a 3063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Veronika Jašková, IČ: 70279632, r.č..., se sídlem

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 45 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK 25639/2013-22 pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012 Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim Novoměstská 172, 537 46 Chrudim tel.: 469 660 111, fax: 469 623 105, e-mail: kp.chrudim@cuzk.cz, ID dat. schránky:7ccient Obec Vysočina

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan(-í):... trvale bytem:... rodné číslo:... (dále

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

VYVLASTŇOVACÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z

VYVLASTŇOVACÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z VYVLASTŇOVACÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 1. aktualizace k 1. 9. 2013 V právní úpravě, která se týká omezení či odnětí vlastnických práv pro dosažení účelu vyvlastnění (dále jen vyvlastnění), došlo k 1. 2. 2013 ke

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

184/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. (zákon o vyvlastnění)

184/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. (zákon o vyvlastnění) 184/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Změna: 167/2012 Sb. Změna: 405/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC STARÉ MĚSTO PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. katastrální území: Staré Město, Petrušov, Radišov

HPN. projekt. s.r.o. OBEC STARÉ MĚSTO PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. katastrální území: Staré Město, Petrušov, Radišov HPN projekt s.r.o. OBEC STARÉ MĚSTO PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ katastrální území: Staré Město, Petrušov, Radišov Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Říjen 2015 1) Úvod k pasportu místních komunikací Pasport

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Oceňování věcných břemen

Oceňování věcných břemen Bankovní institut vysoká škola Praha Oceňování věcných břemen Bakalářská práce Marie Šrámková červen 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Oceňování věcných břemen Bakalářská

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.nakupni-dum.cz/lekarna. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

Znalecký posudek a ocenění nemovitosti Věcné břemeno k pozemku parc.č. 481/7, 857/1, 857/4, 8573/, 8574, 8566/, 8811/7, 917, 993/3, 993/44, 994/19, 994/5, 9317/1, 9317/3, 9318/1, 931/1, Brno, k.ú. Líšeň

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) vydané

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Otavská 6(dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese Otavská 6,370

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI PŘÍLOHA č. 1 k Aukční vyhlášce č. j: 13814 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla )

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla ) (dále jen Pravidla ) Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pokud vznikne majetkový spor mezi stranami, tedy mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále jen strany ), může tento spor v souladu se zákonem č. 216/1994

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ Č.j. 099 CD 9378/14-28 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, oprávněný dle 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k provedení

Více

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Konkrétní doporučení pro sportovní organizace občanská sdružení Legislativní rada Českého olympijského výboru 2013 Právní úprava spolků dle nového občanského

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 pro dodávky zboží a výrobků (nákup) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Usnesení. proti. Hejtík Zdeněk, nar.: 8.8.1974, bytem Jateční 715, 280 02 Kolín IV (značka: 3198 C 06/2014, 15423 C 06/2013) rozhodl takto: vydává

Usnesení. proti. Hejtík Zdeněk, nar.: 8.8.1974, bytem Jateční 715, 280 02 Kolín IV (značka: 3198 C 06/2014, 15423 C 06/2013) rozhodl takto: vydává Č. j. 099 EX 8374/13-58 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený opatřením Okresního soudu Kolín ze dne 22. 10. 2014, č. j.

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

(mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) ÚVOD POPIS ŘEŠENÍ Typ nemovitosti : Výše spoluvlastnického podílu : ZÁVĚR

(mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) ÚVOD POPIS ŘEŠENÍ Typ nemovitosti : Výše spoluvlastnického podílu : ZÁVĚR 1/1 Znalecký standard AZO č.1 Obvyklá cena spoluvlastnického podílu - obecně (mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) Stanovení obvyklé ceny (dále OC) spoluvlastnického podílu je nutné pro soudní spory,

Více

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ 340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 9. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST PRVNÍ DAŇ HLAVA I SUBJEKT DANĚ 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz Uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a jako jeden celek budou draženy.

t a k t o : www.e-drazby.cz Uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a jako jeden celek budou draženy. Číslo jednací: 156 EX 4683/13-54 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: Ederová - 170495/1 U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ N á v r h III ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

D O H O D A PODÍLOVÝCH SPOLUVLASTNÍKŮ o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy a pozemku vč. náležitostí prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v budově DOHODA PODÍLOVÝCH SPOLUVLASTNÍKŮ

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO Územní působnost a sídlo při vymáhání některých finančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

Usnesení. Nevrlý Jaroslav, Ing., IČO: 13281330, nar. 17.3.1955, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 - Háje. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Nevrlý Jaroslav, Ing., IČO: 13281330, nar. 17.3.1955, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 - Háje. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 6830/12-109 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro

Více

1. Smluvní strany. 2. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany. 2. Předmět smlouvy Smlouva o provedení přeložek inženýrských sítí uzavřená ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1 Masarykova univerzita

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Smlouva o dodávce pitné vody.

Smlouva o dodávce pitné vody. Smlouva o dodávce pitné vody. Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Strašnov, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 1. Smluvní strany

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Článek 1. - Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě Ing. Gabriela Burzová IČO: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PSČ 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č.: 801007/4259, bytem V Násypu 345/13,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

Obecné podmínky pronájmu společností Auto SAS s.r.o.

Obecné podmínky pronájmu společností Auto SAS s.r.o. Obecné podmínky pronájmu společností Auto SAS s.r.o. I. Základní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují poskytování movitých věcí (zejména vysokozdvižných vozíků a jiných strojních zařízení) dále

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více