Den boje proti. rasismu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den boje proti. rasismu"

Transkript

1 Den boje proti rasismu Olomouc

2 SBORNÍK Z KONFERENCE pořádané pod záštitou biskupa Mons. Josefa Hrdličky a náměstkyně primátora města Olomouce Mgr. Evy Machové,,Den boje proti rasismu Olomouc, březen 2011 ISBN

3 Obsah sborníku Zdravice biskupa....3 Mons. Josef Hrdlička Úvodní slovo.. 4 Ludmila Gottwaldová, DiS Úvodní slovo Mgr. Eva Machová Představení Střediska Khamoro pro etnické menšiny a poradenství... 6 Bc. Kateřina Pražáková, Bc. Lucie Chamraďová 1. Šíření pozitivního obrazu o národnostních menšinách v ČR... 9 Mgr. Monika Horsáková, Martin Grinvalský 2. Diskriminace Romů: úvod do problematiky a vybraná témata Mgr. Bohuslava Bartheldyová 3. Obraz Romů v médiích a snaha Romea, o.s. o jeho objektivizaci.16 Ing. Zdeněk Ryšavý, František Kostlán, 4. Situační testing a strategická litigace v boji proti diskriminaci...23 Mgr. Martina Štěpánková 5. Diskriminace v přístupu k bydlení Mgr. Anna Hořínová 6. Diskriminace z pohledu cizinců mimo EU Bc. Kateřina Výmolová 7. Extremistické pochody a sociálně vyloučené romské lokality: krizová komunikace a možnosti občanské společnosti Bc. Michal Láš 8. Zkušenosti policie s rasovými delikty pplk. Mgr. Michaela Sedláčková 2

4 Zdravice biskupa Pokoj a dobro všem účastníkům olomoucké konference ke dni boje proti rasismu! Vzpomínám si na výrok papeže Jana Pavla II., který před lety navštívil i naši Olomouc, že vždy velmi zdůrazňoval lidstvu potřebu ochrany a rozvíjení lidské osoby, aby byly odstraněny a překonány všechny druhy sociální, rasové nebo kulturní diskriminace v základních právech člověka, neboť odporují záměru Spasitele. Zdůraznil, že lidská solidarita a vytváření společného dobra (obecného blaha) pro všechny lidi bez rozdílu, patří k prioritám i křesťanského postoje a je výraznou křesťanskou ctností. Toto,,společné dobro podle učení církve obsahuje tři podstatné prvky: respekt a rozvíjení základních práv osoby, dále rozvoj duchovního i tělesného dobra každého člověka a pokoj a bezpečnost pro menšiny a jejich členy. Cítíme, že rasismus je destruktivní, nenávistné, nepřípustné zlo a odmítáme je. Mějme ale na paměti, že je stěží vymýtíme jen bojem či násilnou metodou. Biblická rada o přemáhání zla dobrem obsahuje tvůrčí výzvu, kterou nachází v srdci každý,,člověk dobré vůle, pro kterého je pojem lásky k bližnímu zásadní a zavazující. Dá se to říct i tak, že,,zlo máme překonávat ještě silnějším dobrem. A jak víme, i láska k bližnímu je vynalézavá a tvůrčí, objevuje cesty a nepočítá oběti ve svém nasazení pro dobro bližních jakékoli barvy pleti, protože oni, stejně jako my, jsme byli stvořeni k obrazu Božímu. Pokud i v naší společnosti existují instituce a hnutí, která se snaží zlepšit podmínky lidí ohrožených rasismem, podporujeme je s úctou a vážíme si toho, že s nimi můžeme spolupracovat. Hledání cest i v těžko schůdném terénu našeho pluralitního a rozporuplného světa ať i vás, přátelé, vede k tomu, že se ve vašich snahách naplní příslib evangelia o tom, že,,kdo hledá, ten nalézá. Přeji vám mnoho dobré inspirace, hledání i nalézání cest, odvahu i ochotu k obětavému nasazení pro tyto cíle. Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký 3

5 Pár slov na úvod konference Ludmila Gottwaldová, DiS ředitelka Charity Olomouc Vážení a milí účastníci! Vítám Vás na konferenci pořádané naší organizací, Charitou Olomouc, k Mezinárodnímu dni boje za odstranění rasové diskriminace. Velmi mě těší, že jste přijali naše pozvání. Věřím, že témata, která jsou pro Vás přichystaná, Vás zaujmou a pomohou k prohloubení dobrých mezilidských vztahů v naší společnosti. Přeji Vám i přednášejícím mnoho dobrých podnětů do další práce! Přeji nám všem pěkný den! Ludmila Gottwaldová, ředitelka 4

6 Úvodní slovo Mgr. Eva Machová náměstkyně primátora města Olomouce Vážené čtenářky, čtenáři, byla jsem požádána o převzetí záštity nad konferencí s názvem Den boje proti rasismu, která se konala dne v Olomouci. Bylo mi ctí převzít záštitu nejen s ohledem na zaměření konference, ale také na její pořadatele i účastníky. Všichni, kteří se zúčastnili, přinesli nějaké informace, náměty i zkušenosti z praxe. Myslím si, že je potřeba hovořit o rasismu i jiných diskriminačních projevech, protože jsou velmi nebezpečným společenským jevem. Zákon sice postihuje toho, kdo podporuje nebo propaguje aktivity, které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásání národnostní, rasové, náboženské či třídní záště, ale jde až o následný postih těchto aktivit. Je potřeba takovým aktivitám předcházet, vysvětlovat stávající možnosti a nastavovat jiné způsoby komunikace. Na konferenci zazněly informace z běžného života, z praxe zúčastněných, ale také informace o nástrojích, které máme k dispozici. Vážení spoluobčané, přeji nám všem více nástrojů pro předcházení či zmírnění dopadu společensky nežádoucích jevů. S úctou Mgr. Eva Machová náměstkyně primátora 5

7 Představení Střediska Khamoro pro etnické menšiny a poradenství Charity Olomouc Bc. Kateřina Pražáková, koordinátor Komunitního centra Bc. Lucie Chamraďová, koordinátor Poradenského centra Rozdělení Středisek Charity Olomouc SMP Středisko Khamoro pro etnické menšiny a poradenství SLD Středisko Samaritán pro lidi bez domova STH Středisko sv. Alžběty pro lidi s tělesným hendikepem SDO Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním SKP Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc SMP Středisko Khamoro je strukturováno do několika služeb Školka, Komunitní centrum, Poradenské centrum. Cíle Střediska Khamoro podpora etnických menšin a sociálně znevýhodněných osob, předcházení či zmírnění dopadu společensky nežádoucích jevů, poradenství při řešení veškerých souvisejících problémů. Školka služba zahrnuje programy Školka a Podpora rodiny. Cílovou skupinou jsou: děti ve věku od 3 do 7 let a jejich rodiče, zařízení je rozděleno dle věku dětí na dvě oddělení. Sídlo: prostory zařízení se nachází v lokalitě Nový Svět. Cíle a principy zařízení: hlavním cílem je rozvoj dítěte předškolního věku, zvýšení zájmu rodičů o vzdělávání dětí a plnění rodičovských povinností, sledování fyzického a psychického vývoje dítěte, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, bezplatnost služby jsou poskytovány zdarma, individuální přístup k uživatelům. Program: Program školky má pevnou strukturu, která zahrnuje výchovné složky (jazykovou, rozumovou, mravní, pracovní, výtvarnou a hudební): dopolední činnost individuální práce s dětmi, pohybové aktivity, společná výchovná činnost atd., odpolední činnost procházky, povídání, čtení a hodnocení dne, mimo pravidelný program se děti účastní akcí konaných mimo zařízení (zoo, divadlo, knihovna, výstavy aj.). 6

8 Program Podpora rodiny nabízí: orientaci v problému bytová, pracovní, finanční oblast aj., podporu v komunikaci mezi členy rodiny, vedení rodinného rozpočtu, podporu při výchově a péči o dítě, orientaci v úřední agendě, další poradenství dle potřeb uživatelů. Komunitní centrum vzniklo v roce jako reakce na potřebu pracovat s celými rodinami romských dětí navštěvujících Školku, cílová skupina - děti a mládež od 6 do 26 let, KC je rozděleno dle věku uživatelů služeb a má formu nízkoprahového zařízení (NZDM), služba je zaměřena na výchovně - vzdělávací a volnočasové aktivity, je umístěno v lokalitě Nový Svět. Aktivity: nabízíme výchovnou a volnočasovou činnost v KC i mimo něj v duchu křesťanských morálních hodnot, podporujeme kulturní specifika menšiny. Činnosti: doučování a volnočasové aktivity, besedy, workshopy, exkurze, výlety, soutěže aj. Kroužky: taneční, hudební, výtvarný. Terénní forma NZDM kontakt v místě bydliště uživatele, poradenství vzdělávání a uplatnění na trhu práce, zprostředkování kontaktu s dalšími/následnými formami pomoci, nabídka doučování a volnočasových aktivit, možnosti společenského vyžití mimo lokalitu. Lokality: Mrštíkovo náměstí, Holická ulice Poradenské centrum Poskytuje lidem v obtížné situaci odbornou a bezplatnou pomoc v těchto oblastech: zaměstnanost, pracovně-právní poradenství, bytová problematika, dluhové poradenství, exekuce, rodinné právo, sociální dávky a sociální pomoc. Cíle a principy služby poskytnout pomoc, pomoci zorientovat se ve své životní situaci, 7

9 pomoci uživateli služby účinně vyjádřit své potřeby, posilovat soběstačnost, poskytovat poradenství přímo v přirozeném prostředí, překonávat předsudky majoritní společnosti vůči minoritě, bezplatnost, individuální přístup a důvěrnost, dodržování křesťanských zásad. Terénní pracovní poradenství služba reaguje na jednu z příčin sociálního vyloučení na ztížený přístup k zaměstnání, demotivaci z dlouhodobé nezaměstnanosti, jedná se o poskytování pracovního a odborného poradenství terénní formou v Olomouci a přilehlém okolí, partnery projektu jsou organizace Člověk v tísni, o.p.s., která službu poskytuje v Přerově a Prostějově a Oblastní charita Přerov. Služba nabízí: asistenci pracovního poradce přímo v organizaci či firmě, zážitkově-naučné programy pro mládež, zaměřené na získávání sociálních kompetencí, pomoc s koordinací a zprostředkováním veřejné služby, pomoc s vyhledáním zaměstnání, sestavením životopisu, přípravou na pracovní pohovor a další odborné poradenství, doprovod na úřady, k zaměstnavateli aj. Cíle: vyhledávání a kontaktování osob žijících ve vyloučených lokalitách, navrácení sociální suverenity a pracovních návyků, začlenění těchto osob zpět na pracovní trh, zprostředkování kontaktu s majoritou. 8

10 1. Šíření pozitivního obrazu o národnostních menšinách v ČR Mgr. Monika Horsáková, editorka, moderátorka ČT Ostrava Martin Grinvalský, moderátor ČT Ostrava Pořady o životě a integraci národnostních a jiných menšin patří k těm, které bezezbytku naplňují poslání veřejnoprávních médií. Právě televizní studio Ostrava se přitom problematice národnostních menšin systematicky věnuje. Je to logické, protože právě Ostrava, potažmo celý Moravskoslezský region, je jakýmsi tavícím tyglíkem národností. Před sto lety měla Ostrava - především ve východních provinciích tehdejší habsburské monarchie - pověst Ameriky. Dnes je díky tomu moravskoslezská metropole ukázkovým modelem střetávání a míchání českých, slovenských, polských, romských, řeckých, bulharských, německých i vietnamských kultur a zřejmě nejkosmopolitnějším městem v ČR. V současném mediálním prostředí, které často upřednostňuje kauzy, kriminální zprávy a senzace všeho druhu, se přitom Televizní studio Ostrava, a to stále soustavněji, zaměřuje také na budování pozitivního obrazu národnostních menšin. Jako příklad může posloužit následující výběr pořadů, záměrně jsme přitom vybírali takové, které vznikly v různých výrobních centrech a které zároveň zahrnují různé televizní žánry, od zpravodajství přes publicistiku k dokumentu. V roce 1999 se ostravské televizní studio, tehdejší tvůrčí skupina Marči Arichtevy a Marty Prachařové, významně podílelo na cyklu Děti okamžiku. Cyklus byl koncipován jako dvacetiminutové portrétní dokumenty zajímavých osobností, které mají původ v romském etniku. Záměrem a cílem bylo seznámit často xenofobně laděnou veřejnost s osobnostmi, které se dokázaly zařadit do běžného života a které něco ve svém oboru dokázaly. Za všechny snímky cyklu zmiňme například portréty o slovenském amatérském výtvarníkovi Jánu Berkym (režie: Hana Teislerová), řezbáři Jánu-Biskupu Bartošovi (režie: Hana Teislerová), Gejzovi Horváthovi (režie: Pavel Marek), herci Petru Serge Butkovi (režie: Ján Novák), houslistce Editě Bándyové (režie: Ján Novák), varhaníkovi Kamilu Vavrekovi (režie: Vladimír Merta), písničkářce Katce Šarközi (režie: Vladimír Merta), jihlavském fotbalovém klubu FC Roma (Ján Novák) nebo o hudebním klanu Giňovců z Opavy (režie: Vladimír Merta). Jednotlivé dokumenty cyklu se ve vysílání České televize pravidelně reprízují. Dalším pořadem, který chceme zmínit, je Babylon pravidelný publicistickodokumentární magazín o životě národnostních menšin a cizinců u nás a Čechů v zahraničí. Magazín má týdenní periodicitu a vzniká v Centru publicistiky a dokumentu ostravského studia ČT. První vysílání Babylonu proběhlo v lednu Počáteční stopáž pořadu byla 15 minut. Díky výrazné odezvě byla o rok později navýšena na 20 minut a od začátku roku 2006 mu každý týden patří 25 minut vysílání. Babylon je zaměřený především na servis ze života minorit. Pořad je vysílán v českém jazyce, některé jeho části jsou vysílány v původním jazyce s českými titulky. Obsahovou náplní Babylonu jsou příspěvky zaměřené na kulturní bohatství a zvyky, které si s sebou příslušníci národnostních menšin a cizinci přinesli z původní vlasti, způsob jejich uchovávání, rozvíjení, případně jejich proměny v českém prostředí. I Babylon se snaží být protipólem jednostranné skandalizační mediální masáže a jeho cílem je především ukázat, že setkání 9

11 s řadou lidí, kteří mají kořeny v jiných etnicích, zemích a kulturách nás může výrazně obohatit. Současná struktura magazínu zahrnuje úvodní přehled a obvykle tři pozitivně laděné reportáže zachycující život národnostních menšin a cizinců v Česku nebo Čechů v zahraničí. Závěr pořadu je věnován kulturním pozvánkám na akce související s životem národnostních menšin, tečku pak obstarává přísloví odkazující k určitému národu či etniku. Z výše uvedeného je zřejmé, že cílovým divákem Babylonu rozhodně nejsou pouze národnostní menšiny. Magazín usiluje o zasažení většinového diváka, což se mu, jak vyplývá z ohlasů na jeho vysílání, daří. V tvorbě pořadů věnujících se životu menšin je v současné době v ostravském studiu České televize nejagilnější redakce zpravodajství. Už několik let vysílá zpravodajský týdeník v polském jazyce, v předchozích letech vyráběla přeshraniční česko-polskou sérii pořadů Poznejme se a Známe se, v současné době připravuje romský magazín Romaňi luma Romský svět (vysílání od září 2010) a česko-polský projekt Hranice dokořán (ve spolupráci s TWP Wroclaw, ve vysílání rovněž od září 2010). Ve všech těchto pořadech se opět reportéři zaměřují především na společné rysy a rozdíly mezi cizinci a většinovou společností, na kulturní a společenské zajímavosti, v případě romského magazínu pak také na výrazné aktivity, které se snaží zkvalitnit život romského etnika, popř. řešit jeho problémy. Právě magazín Romaňi luma romský svět, který reakce zpravodajství vyrábí od září loňského roku za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, bychom vám nyní chtěli představit podrobněji. Magazín s týdenní periodicitou o stopáži 7-10 minut má premiéru na ivysílání ČT, které hraje na mediálním trhu stále významnější úlohu, a reprízu pak v rámci pořadu Zajímavosti z regionů. Pořadem provází dvojice moderátorů. Aktuálně je to Martin Grinvalský, zástupce mladé, nastupující romské generace, a Eva Lankočí. Právě ji coby zástupkyni většinové společnosti kolega provází romským světem. Nabízejí zpravodajský přehled nejdůležitějších událostí týdne z pohledu romské menšiny, rozsáhlejší reportáž na jedno vybrané téma (střídají se přitom témata aktuálně-publicistická, poradenská a portrétní) a kulturní či společenské pozvánky. Pořad se vysílá v českém jazyce s titulky v romštině. Struktura magazínu 1. rychlý přehled (zpravodajský přehled nejdůležitějších událostí týdne z pohledu romské menšiny, události, které reflektuje jako zásadní, nemusejí se nutně týkat romských aktivit, přehled formou čtených zpráv s připojenými výpověďmi respondentů), cca 2 3 min., 2. reportáž na jedno téma, po týdnech se střídají témata aktuálně-publicistická, poradenská a portrétní cca 4,5 6 min. příklady aktuálně-publicistické téma: romština jako volitelný jazyk na školách, památník v Letech u Písku romský holocaust; poradna: drogy, půjčky, exekuce; portrét: osobnost romské národnosti pořad se snaží přinášet nejen portréty umělců, ale i lidí z dalších oblastí společenského života: může tedy jít třeba o portrét učitele, studenta, který se snaží zařadit do většinové společnosti, nebo o představení občanského sdružení, volnočasového střediska atd., 10

12 3. kulturní pozvánky cca 1 2 min. Zatím měli diváci možnost zhlédnout například reportáže o makedonské zpěvačce Esmě Redžepově, vzdělávacím projektu Dža Dureder, městských strážnících, kteří se učí romsky, kulturistovi René Gorolovi, setkání Romů a Sintů v Německu a podívali jsme se třeba i na historii v reportáži o romském holocaustu. Romaňi luma má své vlastní webové stránky (www.ceskatelevize.cz/romaniluma), na kterých je k dispozici kompletní archiv pořadu. Časem bychom je však chtěli rozšířit a přinášet na nich i více informací, které se romského etnika týkají, nabídnout reportáže a rozhovory se zajímavými osobnostmi. Pořad sice vyrábí ostravské studio, snažíme se ale občas nahlédnout i za hranice Moravskoslezského, Olomouckého a části Zlínského kraje, které regionální ostravské studio ČT obhospodařuje. I v tomto bychom se chtěli v dalších letech více rozvíjet, samozřejmě pokud nám okolnosti budou přát. 11

13 2. Diskriminace Romů: úvod do problematiky a vybraná témata Mgr. Bohuslava Bartheldyová terénní sociální pracovník IQ Roma Servis, o.s. IQ Roma servis, o.s Občanské sdružení IQ Roma Servis, o.s. bylo založeno v roce 1997 jako dobrovolná nestátní nezisková organizace. Od roku 1997 se občanské sdružení rozvíjelo a v současné době se jedná o profesionální neziskovou organizaci poskytující komplexní službu pro sociálně vyloučené komunity v Brně a v některých obcích Jihomoravského kraje (Zastávka u Brna, Vyškov, Ivanovice na Hané, Veselí na Moravě, Pustiměř, atp.). Činnost IQ Roma servisu, o.s. (dále jen IQRS ) zajišťuje téměř 70 zaměstnanců. IQRS vidí své poslání ve snaze: Být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti. Klienty IQRS jsou sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené osoby, zejména Romové v nepříznivé životní situaci, kterou oni sami chtějí řešit a jejíž řešení spadá do možností a kompetencí IQRS. Přímá práce s klienty probíhá v rámci sociálního programu, který je určen zejména zletilým osobám a v některých otázkách osobám starších 15 let a v rámci pedagogického programu, který je určen mládeži. Pedagogický program je rozdělen na centrum vzdělávání a centrum motivačních a volnočasových aktivit. Sociální program se skládá ze tří subprogramů terénní sociální práce pro Brno, terénní sociální práce pro Jihomoravský kraj a centrum poradenství a zaměstnanosti. V rámci těchto programů působíme v oblasti bydlení, zadluženosti, problematiky sociálního zabezpečení, osobního statusu a rodinných a mezilidských vztahů. Specificky jsou klienty: rodiny nalézající se ve,,složité krizové sociální či ekonomické situaci, matky s dětmi nalézající se ve,,složité krizové sociální či ekonomické situaci, dlouhodobě nezaměstnaní a nízko-kvalifikovaní uchazeči o práci, mládež ve věku let, která má zájem o motivační a volnočasové aktivity, mládež ve věku let (a u vybraných aktivit i rodiče a dospělí) se zájmem o využití nabídky vzdělávacího centra, osoby diskriminované na trhu práce či v přístupu ke službám a hodnotám společnosti. Situace v Brně a Jihomoravském kraji základní informace Počet Romů (kvalif. odhad) Brno 15 tis. Jihomoravský kraj 20 tis. Počet sociálně vyloučených Romů, popř. ohrožených soc. vyloučením (kvalif. odhad) Brno 8 10 tis. Jihomoravský kraj tis. Sociálně vyloučené lokality dle Gabalovy zprávy: 11 lokalit, z nichž 4 jsou v Brně a další v Zastávce u Brna, Ivanovicích na Hané, Vyškově, Břeclavi, Znojmě a Hodoníně, 12

14 90% má základní vzdělání, téměř 100% oficiální nezaměstnanost Romů v Jihomoravském kraji (Brno cca 75%). Přímá práce s klienty Sociální program terénní sociální program pro Brno, terénní sociální program pro Jihomoravský kraj, centrum poradenství a zaměstnanosti. Pedagogický program centrum vzdělávání, centrum motivačních a volnočasových aktivit. Sociální program v jakých oblastech působíme? bydlení pomáháme vypsat žádosti o byt, poradenství klientům, kterým hrozí výpověď z nájmu bytu a vyklizení, hledání náhradního bydlení, žádosti do azylových domů apod., zadluženost s klienty, kteří mají problém se zadlužeností, plánujeme rodinný rozpočet. Dluhy bývají na nájemném, na inkasu, mobilních telefonech, ale také řešíme komerční zadluženost půjčky, leasing apod., sociální dávky (zjištění, na co má klient nárok, pomoc s vypsáním žádosti), osobní doklady (vyřízení nového občanského průkazu, pomoc se žádostí o trvalý pobyt např. u klientů ze Slovenska), rodinná problematika (rodinné vztahy, péče o děti apod.). Klienti IQRS a diskriminace Co je to diskriminace? nerovné zacházení s lidmi kvůli jejich národnosti, etnickému původu, barvě pleti, věku, pohlaví, zdravotnímu postižení apod., bez rozumného a ospravedlnitelného důvodu, pouze v situacích a z důvodu uvedených v zákoně, patří sem i pokyn nebo navádění k diskriminaci. Diskriminace se následně dělí na přímou a nepřímou. Přímá diskriminace zahrnuje jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází s jinou osobou ve srovnatelné či stejné situaci. Nepřímá diskriminace znamená jednání, které na základě zdánlivě neutrálního kritéria nebo praxe znevýhodňuje jednu osobu oproti ostatním. V naší praxi se setkáváme jak s přímou, tak nepřímou diskriminací. Přímá diskriminace se objevuje zejména v oblasti bydlení. Klient, který si hledá podnájem u soukromého majitele, se často setkává s otázkou: Jste Rom? Vy jste Romka? a v případě upřímné kladné odpovědi je klientovi sděleno, že mu nemůžou bydlení poskytnout. Nepřímá diskriminace se nejčastěji objevuje v přístupu k zaměstnání. Co se týče zaměstnání, doporučujeme klientům, aby se ucházeli o zaměstnání pokud možno osobně, protože v tomto případě je pro zaměstnavatele těžší zájemce odmítnout. Většinou se setkáváme se skrytým odmítnutím klientů, kdy je jim sděleno, že místo je již obsazené i přesto, že je ještě místo volné a klient splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon této práce. 13

15 V teoretické rovině zná pojem diskriminace téměř každý z nás, ale známe ji i z osobní zkušenosti? Naši klienti říkají: Lidé nevědí, co je diskriminace, pokud sami nikdy nebyli diskriminováni. Pro ilustraci pocitů klientů ve vztahu k diskriminaci uvádím několik reakcí na otázky týkající se této problematiky: Dokud to člověk sám nezažije, neví, o čem mluví. Veřejnost některé jednání za diskriminaci nepovažuje, ale menšiny to cítí jinak. Kamarádi, co jsou Češi, se cítí blbě vedle nás, když nás někdo diskriminuje. Romáci si myslí, že je někdo diskriminuje, i když dostanou pokutu v šalině. Pochod Dělnické mládeže vyloučenou romskou lokalitou Chystaný pochod neonacistů brněnskou lokalitou Na neděli, dne bylo svoláno politické shromáždění spojené s pochodem přes brněnskou lokalitu, ve které žijí zejména Romové a cizinci. Toto shromáždění bylo svoláno panem Erikem Lamprechtem, který je jednou z vůdčích osobností politického hnutí Dělnická mládež, jež je spojováno s extrémně pravicovou ideologií. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že pochod bude spojený s projevy této extrémní ideologie. Pro naše klienty je pochod neonacistů kolem jejich domovů urážkou, potupou a důvodem k obavám. Abychom blíže seznámili klienty s informacemi o chystaném pochodu a na druhé straně se od klientů dozvěděli, jak pochod vnímají, uspořádali jsme dne skupinový rozhovor s klienty. Skupinový rozhovor proběhl za účasti tří klientů (dvě ženy ve věku 30 a 50 let, které se starají o rodinu a jeden muž ve věku 35 let) a dvou pracovníků. V rámci rozhovoru jsme se zaměřili zejména na otázku Jak připravovaný pochod vnímá komunita? V průběhu rozhovoru jsme došli k velmi překvapivému zjištění. I přesto, že pochod se má pořádat již za dva měsíce, lidé žijící v dotčené lokalitě vůbec nevěděli, že pochod je cílený přímo na jejich území. Poté, co jsme klienty informovali, proběhly ze strany klientů reakce, které byly naplněny nejvíce vztekem a obavami. Obyvatelé lokality projevili obavy o život a zdraví jak své, tak svých rodinných příslušníků, obavy z agresivního jednání neonacistů, ale stejně tak obavy z reakcí na provokace ze strany obyvatel lokality. Strach z toho, že dojde k fyzickému střetu. Obyvateli lokality cloumal také vztek, který je možno vyčíst z reakcí: Je to jako kdyby nám plivli do ksichtu! Po prvotním zděšení se objevily reakce, které automaticky zaškatulkovaly Magistrát města Brna, který v této věci jedná jménem obce do kategorie těch zlých, kteří podporují neonacisty v jejich konání. Objevily se reakce: Jak jim to mohli dovolit! To je přece jasná provokace! K tomuto zaškatulkování došlo bez ohledu na případné znalosti zákona o právu shromažďovacím či procesu oznámení a zákazu shromáždění. Dále se objevil strach, že ze strany policie nebudou učiněna dostatečná bezpečností opatření. Také se projevil ambivalentní vztah k policii, neboť se jedná o subjekt, který je může na jedné straně ochránit, ale na druhé straně se jedná o subjekt, se kterým mají někteří obyvatelé lokality špatné zkušenosti. V důsledku této ambivalence se u obyvatel lokality objevuje nejistota, neboť jsou na zásahu a pomoci policie závislí. Největší obava se objevuje ve vztahu k občanské veřejnosti. S ohledem na současné nálady je velké nebezpečí v reakci veřejnosti směrem k Romům. V případě, že v průběhu pochodu dojde ke střetu mezi neonacisty a lidmi podporujícími obyvatele lokality, bude 14

16 veškerá vina přičítána Romům a zapomene se na to, že prvotní provokace přišla ze strany neonacistů. Oběť se stane viníkem. Ze strany IQRS tudíž probíhá snaha, alespoň vyjádřit podporu obyvatelům dotčené lokality a zamezit případnému pocitu opuštěnosti. 15

17 4. Obraz Romů v médiích a snaha Romea, o.s. o jeho objektivizaci Ing. Zdeněk Ryšavý, ředitel Romea, o.s. František Kostlán, novinář Sdružení Romea, o.s. Klíčové oblasti a projekty: mediální Romano voďi, Romea.cz, ROMEA TV, vzdělávací přednášky ve školách, skola.romea.cz, Romano voďori, Menšiny mezi námi, kulturní různé výstavy, sociální Podpora zaměstnávání Romů v Praze ( ), lidsko-právní pomoc obětem násilí z nenávisti. Romano voďi vychází od ledna 2003, náklad: 1000 ks, barevný měsíčník určený všem, kteří se zajímají o pohled Romů na politická, společenská a kulturní témata v ČR i zahraničí, komentáře, reportáže, profily zajímavých romských osobností, speciální seriál o historii Romů, další přibližující romské sportovce reprezentující ČR, kultura, politický komiks, internetová verze: spolupráce s majoritními médii, např. společné reportáže s deníkem Mf DNES. Romea. Cz nejnavštěvovanější romský server, 2000 unikátních přístupů a zobrazených stránek denně, minimální finanční podpora reklama, přílepek jiných projektů, dobrovolnost, od r. 2003, zejména politické zpravodajství z ČR a světa, články přebírané i vlastní, překlady z AJ, 60% překládáno do AJ, články novinářů z řad majority i Romů (zejména komentáře), rozhovory, reportáže, kulturní, sport (rozhovory či profily romských sportovců), online rozhovory nejen s romskými osobnostmi a autoritami, speciální rubriky (sčítání, volby, neonacismus, extremismus, diskriminace, agentura, apod.). Romea Tv videa od roku 2004, Hiri romsko-české zpravodajství, Desetiminutovka, 16

18 dokumentace romské kultury (reportáže a střípky z kulturních akcí, dokumenty o romských zvycích), videa na zakázku (Úřad vlády ČR, Středočeský kraj, OSF Praha). Pomoc obětem násilí z nenávisti bezplatná telefonní linka , dva kontaktní pracovníci (9 17 hod), dva pracovníci v terénu, nabírání případů a jejich následné předání právníkovi In IUSTITIA, případně psychologická pomoc, zveřejňování případů na webu a v časopise. Vzdělávací aktivity speciální Internetový vzdělávací cyklus o Romech (start 2004) unikátní informace z oblasti historie, literatury, hudby, sportu, minikurz romštiny a také komiks zabývající se drogovou tematikou, kurz využívá více než 80 škol z celé ČR, cyklus přednášek o Romech pro školy s vyšším počtem romských žáků, časopis Romano voďori. Podpora zaměstnávání v Praze navazuje na naše předchozí takto zaměřené projekty, včetně již vytvořené internetové burzy práce, jeden zaměstnaný pro komunikaci s klienty, dva pracovníci komunikují se zaměstnavateli, propojení s projektem Ethnic Friendly zaměstnavatel. Proč média? změnit obraz Romů ve společnosti, vyvážit informování o Romech. Nástroje: tematická pestrost, prosazování pozitivních informací o Romech (podpora pozitivních vzorů narážíme na nezájem ze strany médii o takovou povahu informací, ale i na neochotu či odůvodněné obavy Romů), v negativních tématech (rvačky, neshody, apod.) dávat Romům prostor k vyjádření (jak viníkům či obětem, tak dalším Romům vyjádřit se k problému, incidentu, situaci, apod.), práce s novináři majoritních médií (semináře o romské problematice a extremismu v médiích, komunikace a osobní kontakty). Obraz Romů v médiích stereotypní (pozitivní romská kultura v užším slova smyslu, negativní Romové jako pro většinu problematická menšina), neodpovídající realitě (rozpor mezi realitou o níž referují média a skutečností zúžení a zploštění života a situace Romů v ČR), 17

19 početní nerovnováha (převaha informací zobrazujících problém většiny s romskou menšinou, nikoli opačně), absence pohledu Romů na problémy své a celé společnosti (nedostatek romských novinářů, ale Romové jsou opomíjeni i jako skupina či jednotlivci s názory novináři nemají ve zvyku zjišťovat v různých, tedy nejen romských, tématech názory a pohledy Romů, je absence romských vyjádření, a to dokonce i v tématech, které se Romů přímo týkají), nová média zhoršení. Proč se tak děje? komercionalizace médií - prioritou je sledovanost, čtenost, odklon od dosavadní role médií výrazné oslabení společenské funkce a profesní etiky (pozitivní role veřejnoprávních médií), populismus a důraz na kontaktní pořady - divák, posluchač a čtenář v roli spolutvůrců obsahu (otevřené hlásání nenávistných myšlenek bez zásahu moderátora) nová média přinášejí nový způsob komunikace - internetové diskuse, rasismus, xenofobie, anticiganismus - ideologizované myšlení a programové hlásání zášti vůči menšinám, vliv nevládní sféry na obsah médií kauza Mikeš slabá občanská společnost vliv členů menšin na obsah médií, posun ve společenské atmosféře. Zhodnocení Úspěchy majoritní média přebírají kauzy (důvěryhodnost zdroje, šíře informací Janáčková, Badžovi, apod.), mediální partnerství organizacím, lepší komunikace s médii, návštěvnost, zdroj financí. Neúspěchy nedaří se prosazovat pozitivní vzory do médií, málo Romů v médiích, stále řada nedostatků v práci s médií, distribuce k lidem. Mainstreamová a nová média legitimizují rasismus a xenofobii K legitimizaci krajně pravicových extremistů a ideologií napomáhají rukou nerozdílnou česká média, politici a někteří intelektuálové. Dnes se budu věnovat především médiím. Hlídací psi demokracie odešli do důchodu Mainstreamová média až na výjimky pozvolna rezignovala na svou přirozenou roli ve společnosti. Osvícení vydavatelé novin, televizní a rozhlasoví majitelé a manažeři se vytratili. Hlídací psi demokracie odešli do důchodu. A ze sdělovacích prostředků středního proudu se stala fabrika na peníze, jelikož modlou se stala sledovanost a čtivost, od níž se odvíjejí zisky. Tento přístup k vlastnímu poslání se bohužel do velké míry týká i médií veřejné služby, jak se oficiálně označují České televize a Český rozhlas. 18

20 To, co česká média často oprávněně vyčítají politikům, totiž svobodu bez patřičné odpovědnosti, sama předvádějí v plném lesku. A, stejně jako u politiků, i zde je hnací silou zisk za jakoukoli cenu a výsledkem populismus, mnohdy hraničící s rasismem a xenofobií. Média tak posouvají hranici obyčejné lidské slušnosti a legitimizují rasismus a xenofobii nebo dokonce přímo krajně pravicové ideologie a jejich hlasatele. Co dokáže volná ruka trhu nesvázaná etikou Profesní - novinářská etika je minulostí. Některá média sice mají vlastní etický kodex, s nímž se v případě nutnosti mohou ohánět, ale ten v praxi nefunguje, jak má. Jakékoli podobné normy mohou být účinné pouze v tom případě, kdy jsou přijímány alespoň většinou těch, kterým jsou určené. A to rozhodně není případ českých mediálních vydavatelů a novinářů. Užívání velké dávky populismu tedy redakcím diktuje etikou nespoutaná volná ruka trhu. Obsah novin či vysílání televizí a rádií vycházejí vstříc takzvané poptávce konzumentů. Nikdo přitom pořádně neví, jaká ta poptávka vlastně je, takže se úroveň zpravodajství, reportáží i komentářů preventivně snižuje na co momentálně nejnižší možnou úroveň. Ta se dá buď odhadnout podle nálady ve společnosti, nebo se dá vystopovat u internetových pseudo-diskutérů. Tato poptávka se ovšem dá i utvářet či, přesněji řečeno, vymyslet tak, aby ji konzumenti přijali za svou. Tento způsob nazírání na svět u nás zavedl v devadesátých letech Vladimír Železný, se spuštěním televize Nova. A od něj to postupně do větší či menší míry přebrala všechna mainstreamová média, včetně veřejnoprávních až na světlé výjimky, jakými jsou například Český rozhlas 6, menšinové zpravodajsko-publicistické pořady České televize nebo časopis Respekt. Komercionalizace médií Během předchozího desetiletí se dokonala proměna médií z hlídacích psů demokracie na čistě výdělečné. Prioritou se stala sledovanost a čtenost, od níž se odvíjí i počet a cena zadávaných reklam. Média se tak postupně odkláněla od svého přirozeného poslání v demokratické společnosti, čímž se výrazně oslabila jejich společenská funkce a profesní etika. Tato změna priorit sebou přinesla i změnu chování a přístupu k tématům. Informace se přestaly zpracovávat se snahou o objektivitu. Namísto toho se sdělovací prostředky začaly podbízet divákům, posluchačům a čtenářům a pěstovat tak populismus ve velkém. To se netýká jen bulváru, kterému je takové počínání vlastní, ale celého širokého spektra médií (až na zmíněné výjimky). Rudoprávní a volně-tržní komentované zpravodajství Profesní etika byla potlačena jednak zpracováním, jednak výběrem informací a témat. Dnes je zcela normální tzv. komentované zpravodajství, které redakce vydávají za zpravodajství. Jejich autoři běžně do zpráv přidávají své názory či pocity a tím konzumenta zpravodajství směřují tam, kde ho chtějí mít. Nedají mu tedy šanci, aby si udělal vlastní názor na základě objektivní informace. Informování, v němž není zpravodajství odděleno od komentářů, převzala volná ruka trhu od předlistopadových komunistických médií, která byla poplatná totalitnímu režimu, a proto prostřednictvím propagandy manipulovala své čtenáře, diváky a posluchače. 19

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Sociálně aktivizačních služeb, Programů

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 7714650

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 7714650 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 7714650 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Terénní sociální práce v Plzeňském kraji,

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY REALIZAČNÍ PLÁN KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE 2010 2013 1. Ministr vlády pro lidská práva ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY 1.1 Připravit do 31. 12. 2011 novelu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více