v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami"

Transkript

1 Byty z hlediska předpisů a pohledu architektů Ing. Jana Lepší, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště OFP Plzeň Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav Praha, Přednáška bude pojednávat o problematice denního osvětlení i v souvislostech s výměnou oken a zasklívání balkonů a lodžií. Spolu s celkovým zateplením budov mají tyto stavební úpravy také značný vliv na kvalitu vnitřního prostředí bytů z hlediska tepelně vlhkostních podmínek i obsahu chemických látek v ovzduší, dochází k omezení přirozeného větrání bytů a k velkým zdravotním problémům v případech nedostatečného větrání prostor s plynovými spotřebiči typu A a B. Budou uvedeny právně závazné požadavky i doporučení norem na větrání bytů. Z hlediska umělého osvětlení budou porovnány požadavky norem - dříve a dnes, s představami architektů a jejich různými doporučeními. Celá problematika bude doplněna množstvím obrázků. Každý žijeme v nějakém bytě, ať už v rodinném domku, bytovce nebo paneláku. Všechny objekty časem stárnou. Zvyšují se požadavky na úspory energií a proto je potřeba rekonstruovat. Provádí se rekonstrukce jednotlivých bytů, ale i celých domů. V současné době je nejčastější výměna oken, zateplení fasád, zasklívání balkónů ale i rekonstrukce bytových jader. Jak to může ovlivnit bydlení v takovém bytě? Z hlediska stavebních parametrů se byty zabývá stavební zákon č. 183/2006 Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb., novelizovaná pod číslem 20/2012 Sb., z hlediska mikroklimatu a chemie jsou použitelné také údaje ve vyhlášce č. 6/2002 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Požadavky vyhlášky o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb., novelizované vyhláškou č. 20/2012 Sb. 3 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí: h) místností prostorově uzavřená část stavebního díla, vymezená podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a pevnými stěnami, i) obytnou místností část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m 2. Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m 2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16m 2 ; u místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m, j) pobytovou místností místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby, 10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí (1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem:

2 h) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb, i) nedostatečných tepelně izolačních a zvukoizolačních vlastností podle charakteru užívaných místností, j) nevhodných světelně technických vlastností. (5) Světlá výška místností musí být alespoň a) mm v obytných a pobytových místnostech, b) mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti 11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty (neplatí pro Prahu, která má svoji pražskou vyhlášku č. 26/1999 Sb. a v té kvalita vnitřního prostředí bytů ani větrání řešena není). (4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami. (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m 3. h -1 na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 h -1. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO 2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu ppm. (6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče. (7) Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. (8) Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace tepla. (!!! dle ČSN Z1 požadováno 200 lx ve výšce 0,85m) (9) Spíže a komory na uskladnění potravin musí být účinně odvětrány. (10) Komunikační prostory musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami a musí být odvětrány

3 12 (4) Zastínění stávajících pobytových místností novými stavbami nebo jejich novými částmi se posuzuje podle činitele denní osvětlenosti roviny zasklení oken. Zastínění stávajících vnitřních prostorů se považuje za vyhovující, jsou-li dodrženy normové hodnoty. Zastínění nově navrhovaných pobytových místností se posuzuje podle činitele denní osvětlenosti na srovnávací rovině uvnitř těchto místností v souladu s normovými hodnotami. Zastínění stávajících i nových bytů se kromě výše uvedeného posuzuje podle oslunění v souladu s normovými hodnotami. 13 Proslunění (1) Prosluněny musí být všechny byty a ty pobytové místnosti, které to svým charakterem a způsobem využití vyžadují. Přitom musí být zajištěna zraková pohoda a ochrana před oslněním, zejména v pobytových místnostech určených pro zrakově náročné činnosti. (2) Byt je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. Při posuzování proslunění se vychází z normových hodnot. (3) U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a koncových řadových domů má být součet podlahových ploch prosluněných obytných místností roven nejméně jedné polovině součtu podlahových ploch všech obytných místností bytu. 14 Ochrana proti hluku a vibracím 16 Úspora energie a tepelná ochrana (1) Budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, větrání, umělé osvětlení, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. Energetickou náročnost je třeba ovlivňovat tvarem budovy, jejím dispozičním řešením, orientací a velikostí výplní otvorů, použitými materiály a výrobky a systémy technického zařízení budov. Při návrhu stavby se musí respektovat klimatické podmínky lokality. (2) Budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být navrženy a provedeny tak, aby byly dlouhodobě po dobu jejich užívání zaručeny požadavky na jejich tepelnou ochranu splňující a) tepelnou pohodu uživatelů, d) nízkou energetickou náročnost budov (3) Požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov jsou dány normovými hodnotami. 26 Výplně otvorů (3) Výplně otvorů musí splňovat požadavky na akustické vlastnosti v souladu s normovými hodnotami pro zajištění dostatečné ochrany před hlukem ve všech chráněných vnitřních prostorech stavby. 39 Bytové domy (3) Prostor hlavního domovního schodiště bytového domu musí mít denní osvětlení

4 40 Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci (2) Světlá výška obytných místností v rodinném domě a pobytových místností ve stavbě pro rodinnou rekreaci musí být nejméně mm, v podkroví mm. V obytných a pobytových místnostech se šikmým stropem musí být nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou podlahové plochy místnosti. Všeobecně je známo jaký vliv má osvětlení na psychický i fyzický stav člověka. Při projektování vnitřních prostorů je proto důležité uživatelům vytvořit přiměřené světelné podmínky. Ty vyplývají z požadavků na zrakový úkol a zrakovou pohodu. Zraková pohoda není však závislá jen na intenzitě světla, ale i na jeho kvalitě nebo barevném řešení interiéru. Požadavky na denní osvětlení obytných budov jsou stanoveny normou ČSN Průměrná hodnota činitele denního osvětlení (dále č.d.o.), pokud je požadována ČSN , je nejméně 2 %. V obytných místnostech (3.2.2), ve kterých se nepožaduje splnění průměrné hodnoty č.d.o. podle ČSN , musí být ve 2 kontrolních bodech v ½ hloubky místnosti, ale nejdále 3 m od okna, vzdálených 1 m od vnitřních povrchů bočních stěn, hodnota č.d.o. nejméně 0,7 % a prům. hodnota z obou těchto bodů, nejméně 0,9 %. Jsou-li okna ve dvou stýkajících se stěnách, postačí, je-li tento požadavek splněn alespoň u jedné z dvojic kontrolních bodů. Obecné požadavky stanovuje norma ČSN V nově navrhovaných budovách musí mít vždy vyhovující denní osvětlení (4.2.2) a) obytné místnosti bytů Dle kapitoly pro povrchy vnitřních prostorů budov a jejich zařízení se používají nelesklé materiály a povrchové úpravy, aby nedocházelo k oslňování odrazem světla. Lesklých povrchů lze používat jen v odůvodněných případech a na takovém místě, kde nemohou způsobit oslnění. Zvláště se musí zabránit oslnění odrazem světla od lesklých povrchů v dolní části zorného pole, na které je lidský zrak zvlášť citlivý (např. lesklá pracovní plocha, lesklá podlaha apod.). Barvy povrchů interiéru mohou významně ovlivnit ráz místnosti, ale i zrakovou pohodu. Obecně platí, že tmavé a syté barvy prostor zmenší. Nejsvětlejší barvy patří na strop a stěny kolem oken. Tmavá barva okolo oken způsobí velký kontrast, který může významně unavovat zrak. Norma doporučuje (4.6.3) hodnoty činitele odrazu světla hlavních povrchů vnitřních prostorů strop s činitelem odrazu světla 0,7 a) stěny s činitelem odrazu světla 0,5; b) plochy bezprostředně sousedící s osvětlovacími otvory (okenní příčle, rámy, parapety, pilíře, okenní stěny při bočním osvětlení...) s činitelem odrazu světla nejméně 0,7; c) podlahy nebo podlahové krytiny s činitelem odrazu světla 0,3. Od těchto hodnot se lze odchýlit: a) jde-li o menší plochy nebo jejich části, které nemají vliv na osvětlení a zrakovou pohodu; b) vyplývá-li návrh z funkčního nebo výtvarného záměru, nezhoršuje-li zrakovou pohodu a hospodárnost osvětlení a nezvyšuje-li energetickou náročnost budovy

5 Kolorita povrchů (4.6.4) se musí navrhovat také s ohledem na odražené světlo a podání barev. Ve vnitřním prostoru, kde záleží na barevném podání a na rozlišování barev, se nemá použít na větší plochy barevných odstínů, které mohou barevné podání nepříznivě ovlivnit (výrazné, syté barevné odstíny). Vnitřní povrchy (4.9.2) clon, žaluzií, rolet a závěsů mají mít činitel odrazu světla přibližně tak velký, jako okolní stěny. Požadavky na umělé osvětlení bytů obsahuje ČSN Změna Z1 - Obytné budovy B.2.1 Osvětlovací soustavy ve vnitřních prostorech bytů musí být variabilní a umožňovat více kombinací pro různé aktivní činnosti i pro pasivní odpočinek. Osvětlovací soustavy v jedné místnosti by měly zajistit vyhovující osvětlení pro časté případy, kdy uživatelé vykonávají současně odlišné činnosti a potřebují každý jiné osvětlení, přičemž nesmí jeden druhému svým osvětlením rušit (úroveň osvětlení, jasy a úhly clonění svítidel a usměrnění světelného toku)

6 Také v bytě jsou místa, která odpovídají svými požadavky na vidění zrakově náročným pracovištím. Ta se řeší dle ČSN EN Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Výměna oken Co se stane, když u bytu provedeme výměnu starých dřevěných oken za nová plastová nebo eurookna? Pokud chceme zachovat vzhled okna (příčky, barva rámů), což nám nařizují předpisy (Stavební zákon 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení e) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit... vzhled stavby) o zachování rázu domu, dochází ke snížení činitele denní osvětlenosti. Nové rámy jsou totiž širší. Z toho důvodu se sníží činitel prosklení. Pokud je k tomu zateplena fasáda, situace se ještě zhorší. Venkovní stěna nabude o 12 až 15 cm, tzn. zvětší se tloušťka zdi. Také na ostění je přidána izolační vrstva. Okenní otvor je hlubší a menší. Činitel denní osvětlenosti se opět sníží. Byty, které již při projektování měly č.d.o. 1,5 % hraničně splněn, již splňovat tento požadavek nebudou. Obr. 1 Výměna oken - různá šířka okenních rámů Stromy Častým problémem na našich sídlištích jsou dřeviny vysazované v akci Z. Ale i u rodinných domků si majitelé počínali podobně. Získané dřeviny sázeli často před okna. Nikdo však nepočítal s tím, že tyto stromy vyrostou. Proto je důležité dodržovat zásadu: vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi budov musí být stejná, jako je její předpokládaná maximální výška. (Vyhláška pro školy č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 3 odst.(4)). Toto by mělo platit obecně u všech staveb s místnostmi s trvalým pobytem osob. Pokud není tato vzdálenost dodržena dochází ke snížení denního osvětlení. To má vliv ale i na vlhkost v bytě, případně i vznik plísní

7 Balkón Úbytek č.d.o. u místnosti s balkónem oproti místnosti pouze s oknem je vidět z obrázku č. 2 a č. 3. Obr. 2 Hodnoty č.d.o. - bez vnějšího stínění Obr. 3 Hodnoty č.d.o. - s vlivem balkónové desky Vlivem množství venkovních stínicích překážek, balkónů či lodžií není projektant schopen navrhnout obytnou místnost s vyhovujícím denním osvětlením v celé ploše. Řeší se návrhem rozměrných osvětlovacích otvorů v kombinaci se zkracováním obytné části místnosti pomocí vestavěných skříní, šaten a úložných nebo komunikačních prostorů. Velikost vnější odražené složky činitele denní osvětlenosti je závislá na barvě a odstínu a na intenzitě jejího osvětlení denním světlem. Proto není lhostejné, v jakých barvách bude provedena fasáda. Z hlediska odraznosti je nejvýhodnější použití bílých a velmi světlých nátěrů. Například v současné době tak oblíbená červená či oranžová barva vykazuje činitel odrazu světla jen v rozmezí 0,1-0,4. Rozdíl mezi tmavě a světle vymalovanou lodžií může tvořit až cca 30 % hodnoty činitele denní osvětlenosti. To však neplatí obecně, vždy záleží na celkovém uspořádání místnosti a venkovních stínících překážkách. V dnešní době se často setkáváme u panelových domů se zasklíváním lodžií. To přináší celou řadů výhod, ale i nevýhod. Zasklením se sníží množství denního světla pronikajícího do interiéru. Objekty jsou navrhovány tak, že jen těsně vyhovují požadavkům na denní osvětlení. Tím, že před stávající okenní konstrukci předsadíme ještě další skleněnou stěnu, dojde ke snížení denního osvětlení v místnosti za lodžií o cca 20 %. Může se tak stát, že místnost, která do té doby byla z hlediska úrovně denního osvětlení vyhovující, již po montáži zasklení požadavky na hodnoty činitele denní osvětlenosti nesplní. Porovnání hodnot činitele denní osvětlenosti v místnosti se zasklenou lodžií a s lodžií bez zasklení je patrné na následujících obrázcích č. 4 a č

8 Obr. 4 - Hodnoty č.d.o. v místnosti s lodžií bez zasklení Obr. 5 - Hodnoty č.d.o. v místnosti se zasklenou lodžií Zasklením se významně mění vzhled panelového domu. Je nutné proto zajít na stavební úřad, kde někdy stačí ohlášení, jindy musíme zažádat o stavební povolení. Se zasklením musí souhlasit vlastník domu nebo bytové družstvo. Tím se vyhneme pokutě za neoprávněné zasklení a také negativní působení chaotického zasklívání lodžií a balkonů. Nutno posoudit statické zatížení, zatížení větrem (zvláště ve vyšších patrech. Železobetonová konstrukce není navržena ani udělána tak, aby odolávala vysoké vlhkosti vzduchu. V případě pozdější celkové rekonstrukce a zateplení domu, hrozí nutnost demontáže. Pokud místnost přiléhající k balkónu nebo lodžii je osvětlena denním světlením jen na přípustnou hodnotu, zasklením se činitel denní osvětlenosti značně sníží. Další parametry ovlivňující kvalitu vnitřního prostředí Hodnotíme-li kvalitu vnitřního prostředí v bytech, zajímají nás nejen osvětlení a oslunění ale i tepelně vlhkostní podmínky, koncentrace chemických látek, pachy a odéry. Hovoříme-li o škodlivinách ve vnitřním prostředí, které mohou mít nepříznivý vliv na zdravotní stav člověka nebo jenom na pocit nepohody, máme na mysli: domácí prach (plísně, roztoči, pyly) chlupy zvířat, hmyz a jeho produkty a zbytky, vlákna z textilií, odéry (deodoranty, čisticí prostředky, kouř, kosmetické přípravky, osvěžovače vzduchu, barvy, laky, koberce), formaldehydy (stavební materiály, nábytek, čisticí prostředky, kouření), NO x, CO 2, CO, radon Tepelný komfort nebo diskomfort v prostředí vnímáme velmi intenzivně, i když se značnými individuálními rozdíly - každý má jiné požadavky na teplotu. Méně již vnímáme vlhkost vzduchu, která ale může mít rozhodující vliv na kvalitu vnitřního prostředí staveb. Optimální relativní vlhkost vzduchu ve vnitřním prostředí je 40 až 45 % při teplotách 20 až 24 C. Vlhkost by neměla dlouhodobě překračovat 60 %, kdy už dochází k vytváření vhodných podmínek pro růst plísní a mikroorganismů. Nadměrnou vlhkost je třeba z prostředí vždy odvést dostatečným větráním, spolu s řadou dalších chemických látek, pachů a odérů, které se v interiéru vyskytují. Jednou z chemických látek, kterou sice v prostoru nevnímáme, ale která má značný vliv na to, jak se v prostředí cítíme, je oxid uhličitý CO

9 Jeho zdrojem je především člověk: Tab. 1 Emise metabolického CO 2 CO 2 bdělá osoba CO 2 spící osoba Tab. 2 Vliv CO 2 na lidský organizmus Koncentrace CO 2 ppm] cca až l/h na osobu 10 l/h na osobu Účinky na lidský organismus úroveň venkovního prostředí doporučená úroveň ve vnitřním prostředí budov - bez prokazatelného účinku doporučená maximální úroveň ve vnitřním prostředí budov - bez prokazatelného účinku, mohou se objevit první příznaky únavy až nastávají příznaky únavy, snižování koncentrace a zvyšování chybovosti až objevují se bolesti hlavy maximální bezpečná koncentrace bez velkých zdravotních rizik způsobuje již nevolnost a zvýšenou tepovou frekvenci nastávají dýchací potíže je možná ztráta vědomí Tab. 3 Základní požadavky na koncentraci CO 2 ve vnitřním prostoru Stát Maximální koncentrace CO 2 Finsko Venkovní koncentrace ppm, řízené větrání 800 ppm Německo ppm Velká Británie HSE <5 000 ppm, CIBSE <1 000 ppm Norsko ppm Estonsko ppm ASHRAE Standard ppm Hodnota ppm CO 2 (0,15 obj. %) v místnosti je obecně ještě akcep-tovatelná hladina plynu ve vnitřním prostředí budov. Jsou k dispozici výsledky řady měření koncentrace CO 2 ve školách a bytech (Státní zdravotní ústav, Ekowatt, Atrea), která vykazují vysokou četnost více než dvojnásobného překročení stanovených limitů. V bytech dochází k významnému překročení limitů zejména v ložnicích v nočních hodinách, výjimkou nejsou hodnoty přesahující ppm. Ve školách k překročení limitů dochází již po krátké době po zahájení vyučování, výjimkou nejsou trojnásobná překročení limitů. Tab. 4 Naměřené koncentrace ve vybraných prostorách (zdroj Prostor Ráno Odpoledne Redakce I Redakce II Redakce III Mateřská škola Fitness centrum Učebna střední školy Ložnice v běžném bytě Před lekcí spinningu 785 Před 1. vyuč. hodinou 933 Před spaním 845 Po lekci spinningu Po 3. vyuč. hodině Ráno

10 Větrání V našich bytech stále převažuje přirozené větrání, tj. větrání okny, kdy základem je průnik vzduchu netěsnostmi oken a samozřejmě je třeba čas od času okno otevřít a pořádně vyvětrat. A tady je velký problém vycházející ze snahy maximálně šetřit energií, tj. omezovat tepelné ztráty, které přirozeným větráním vznikají. Proto se vedle zateplování fasád utěsňují okna, nebo se osazují zcela nová těsná, kde se infiltrace blíží nule a přirozené větrání přestává být funkční. Nastává tu ale i opačný problém. U nových budov je to snaha o jiný architektonický výraz budovy. Objevuje se stále větší procento prosklení obvodových plášťů budov bez jakékoli ochrany proti sluneční radiaci, protože stínící prvky by kazily architektonický záměr a vzhled budovy. Často zde pak dochází k přehřívání prostor vlivem sluneční radiace a vytváří se prostředí, které osobám s hůře fungující termoregulací (dětem a starším osobám) může přispět ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Toto se dá sice bez problémů vyřešit chlazením prostor, ale proč opět používat energeticky náročné opatření spojené s dalšími problémy - hlukem, nepříznivým vlivem proudu chladného vzduchu apod? Oba uvedené trendy tedy mohou mít značný vliv na zhoršení kvality vnitřního prostředí budov a základním technických opatření jak toto odstranit je zabezpečit dostatečné větrání. Při výměně původních oken za okna těsná se musí současně vyřešit systém větrání - minimálně použít okna s účinnou mikroventilací, nebo použít větrací štěrbiny ať už jako součást oken nebo do fasády. Ty by samozřejmě měly být regulovatelné - manuálně, nebo raději od nějakého čidla (čidla vlhkosti, CO 2, příp. i CO v prostorách s plynovými spotřebiči). Tab. 5 Porovnání požadavků na větrání pro jednotlivé typy prostředí - národní předpisy Prostředí Předpis Množství přiváděného vzduchu NV č.361/2007 Sb. Pracovní NV č. 68/2010 Sb. min 25/50/70/90 m 3 h -1 na zaměstnance prostředí NV č. 93/2012 Sb. Stravování vyhláška č. 137/2004 Sb. vyhláška č. 602/2006 Sb. min 50/60/70/100/150 m 3 h -1 ruší požadavky vyhl. č. 137 na větrání bez náhrady Školství vyhláška č. 410/2005 Sb. vyhláška č. 343/2009 Sb. 20 až 30 m 3 h -1 na žáka Bazény, sauny vyhláška č. 238/2011 Sb. hala bazénu nejméně 2 h -1 Pobytové místnosti Vnitřní prostředí staveb Požadavky norem vyhláška č. 6/2003 Sb. vyhláška č. 268/2009 Sb. vyhláška č. 20/2012 Sb. požadavky nejsou (pouze na WC, sprchy) pobytové prostory 25 m 3 /h, 0,5 h -1 byty - odkaz na normové hodnoty ČSN :1987 Bytová jádra definuje pouze požadavky na odvod vzduchu (WC 25 m 3 h -1, koupelna 75 m 3 h -1, kuchyně 100 m 3 h -1 ) ČSN :2004 Obytné budovy - aktuální znění normy v podobě změny Z3 mění kapitolu 6.5 Větrání bytů odkazem na národní přílohu ČSN EN 15665/Z1 (viz dále). ČSN :2002 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky Norma rozlišuje intenzitu větrání podle toho, zda je místnost užívána či nikoli: v dlouhodobě neužívané místnosti 0,1 h -1 v užívané místnosti 0,3 až 0,6 h -1 ČSN EN 15665, ZMĚNA Z1 - k této převzaté normě Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov byl zpracován náš národní doplněk

11 pod označením ZMĚNA 1, Požadavky na větrání obytných budov v ČR. Zde jsou pak uvedeny podrobné požadavky na větrání bytů vzhledem k jejich využívání, je řešeno trvalé a nárazové větrání a rozebrána podrobná koncepce větrání bytů včetně příkladů výpočtů Základní požadavky na větrání viz tab. 6 Tab. 6 Podrobné požadavky na větrání bytů podle ČSN EN 15665/Z1 Požadavek Minimální hodnota Doporučená hodnota Trvalé větrání (průtok venkovního vzduchu) Intenzita Dávka venkovního větrání vzduchu [h -1 ] [m 3 h -1 ] Nárazové větrání (průtok odsávaného vzduchu) Kuchyně [m 3 h -1 ] Koupelny [m 3 h -1 ] 0, , Určitě je zajímavé porovnání současných českých požadavků na větrání bytových a rodinných domů s nejbližšími zahraničními předpisy, jak ukazují tab. 7 a 8. Tab. 7 Porovnání českých požadavků na větrání kuchyní, koupelen, WC s různými zahraničními předpisy Předpis Kuchyně m 3 h -1 ] Koupelny m 3 h -1 ] WC m 3 h -1 ] DIN 18017/3-40 až až 30 DIN 1946/6 40 až až až 30 ECE Compendium 36 až až BSF 1998:38 36 až až ČSN EN 15665/Z1 100 až až až 50 Tab. 8 Porovnání českých požadavků na větrání obytných místností s různými zahraničními předpisy předpis Intenzita větrání h -1 ] Dávka venkovního vzduchu [m 3 h -1 ] DIN ,5 - VDI ,4 až 0,8 - NKB Publication 0,5 30 m 3 h -1 /os ECE Compendium 0,5 - BSF 1998:38 0,4 1,26 m 3 h -1 /m 2 ASHRAE USA - 27 m 3 h -1 /os ČSN EN /Z1 0,3 až 0,5 15 až 25 m 3 h -1 /os Najdeme zde i další doporučení a upozornění typu: Pro případ plynových spotřebičů v bytech typu A (sporáky) a B (plynové kotle s odvodem spalin mimo prostor, spalovací vzduch si berou z prostoru) v bytech je třeba vycházet z požadavků TPG Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (používají se s využitím ustanovení ČSN EN 1775): a) Místnost se spotřebiči typu A musí mít alespoň jednonásobnou výměnu vzduchu, a to při zavřených oknech a dveřích; b) V místnostech se spotřebiči typu B se vychází z požadavku na množství spalovacího vzduchu 1,6 m 3.h -1 na 1 kw jmenovitého tepelného příkonu při p = 4 Pa WC

12 Nedostatek spalovacího vzduchu zhoršuje proces hoření a spaliny mají větší obsah oxidů dusíku i uhlíku, než při dokonalém spalování. Bohužel v současné době prudce narůstá počet otrav oxidem uhelnatým a často tyto otravy končí smrtí. Žádná sebevýkonnější digestoř nad sporákem nemůže dostatečně odvést vznikající spaliny, není-li zároveň zajištěn přívod vzduchu do místnosti. V utěsněné místnosti vytváří spuštěná digestoř podtlak, který může až uhasit plamen. Je-li uspořádání plynových spotřebičů jako na obr. č. 6, je pro uživatele takovéhoto utěsněného bytu otrava oxidem uhelnatým velmi pravděpodobná. Obr. 6 Při spuštění digestoře v utěsněných prostorách hrozí vlivem vytvořeného podtlaku nebezpečí porušení tahu komína a proudění spalin do místností Na požadavky tohoto TPG se odkazuje i stavební vyhláškou zezávazněná ČSN EN 15665/Z1. Ta dále natvrdo řeší i diskutované téma nedostatečně větraných utěsněných prostor - Větrání infiltrací spárami oken pro budovy s novými a rekonstruovanými okny nelze použít. Norma nezapomněla ani na základní ukazatel kvality vnitřního prostředí - koncentrace CO 2 řešena odkazem na ČSN EN ČSN EN Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu I zde jsou stanoveny požadavky na větrání bytů podle požadavků na kvalitu prostředí (kategorie I až III) - tab. 3. (norma není přeložená, je převzatá v angličtině). Tab. 9 Požadavky na trvalé větrání bytů podle ČSN EN Kat. bytu Výměna vzduchu Obývák a ložnice Odváděný vzduch [m 3 h -1 ] m 3 h -1 /m 2 h -1 m 3 h -1 /m 2 m 3 h -1 /os kuchyň koupelna WC I 1,8 0,7 5, II 1,5 0,6 3, III 1,3 0,5 2, Zcela jiný přístup je volen při stanovení požadavků na koncentraci CO 2. Není dán jednoznačný limit, ale stanoven požadavek, o kolik se vnitřní koncentrace CO 2 může navýšit nad koncentrací okolí - tab

13 Tab. 10 Požadavky na koncentraci CO 2 v bytech podle ČSN EN Kategorie Koncentrace CO 2 nad venkovní koncentrací [ppm] I 350 II 500 III 800 Z tabulky je jasné, že i když počítáme se zhoršeným venkovním prostředím (380 ppm CO 2 ), je hodnota ppm v nové stavební vyhlášce hodně benevolentní. Závěr k větrání bytů Každý prostor, kde se zdržují lidé, musí být pro zajištění zdravotně nezávadného prostředí větratelný a dostatečně větraný. Naše předpisy, i když ne vždy hovoří stejně, nám poskytují dostatek podkladů pro řešení. Realita je ale zcela jiná. Dochází masivně k výměně starých oken za okna nová, zcela těsná, která maximálně omezují přirozené větrání prostorů infiltrací, ale jiný systém větrání se při výměně oken již neřeší. Kvalita prostředí v současných utěsněných bytech, učebnách i výrobních prostorách je většinou velmi špatná, ať už se jedná o vysoké koncentrace oxidu uhličitého, řady chemických látek, vysokou vlhkost vzduchu doprovázenou růstem plísní a v neposlední řadě i o spaliny z plynových spotřebičů. Jediným důvodem je nedostatečné větrání utěsněných prostor. Použitá literatura: 1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění 2] Vyhláška o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 3] Vyhláška č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hyg. limity chem., fyzikálních a biol. ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. 4] Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. 5] ČSN Denní osvětlení budov - část 1: Základní požadavky (6/2007) 6] ČSN Denní osvětlení obytných budov - část 2: Denní osvětlení obytných budov (6/2007) 7] ČSN Změna Z1 - Obytné budovy 8] ČSN EN Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory. 9] ČSN EN /Z1 - Větrání budov - stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov (11/2009) 10] ČSN EN Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu 11] TPG Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 12] M. Hofmanová:Vliv balkónů a lodžií na denní osvětlení vnitřních prostor - článek TZB 13] Kolektiv: Manuál prevence v lékařské praxi, díl III. Prevence nepříznivého působení vlivů obytného prostředí na zdraví (SZÚ Praha, 1996) (staré, ale pořád se to používá) 14] Z. Mathauserová: Hygienické předpisy ve výstavbě, ČKAIT, Praha 2010, ISBN

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice

Více

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ STAVEB Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Kvalita vnitřního prostředí staveb je popsána hodnotami fyzikálních,

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

Studie oslunění a denního osvětlení. půdní vestavba objektu Tusarova 32, Praha 7

Studie oslunění a denního osvětlení. půdní vestavba objektu Tusarova 32, Praha 7 Studie oslunění a denního osvětlení půdní vestavba objektu Tusarova 3, Praha 7 Vypracovali : Petr Polanecký, Martin Stárka Datum:. května 014 1 předmět studie Předmětem této studie je posouzení oslunění

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

Pravidlo 1/10 nestačí Posouzení denního osvětlení místnosti

Pravidlo 1/10 nestačí Posouzení denního osvětlení místnosti Pravidlo 1/10 nestačí Posouzení denního osvětlení místnosti Často se při řešení kvantity/množství denního osvětlení uchylujeme k zjednodušují címu pravidlu 1/10 prosklenné plochy vůči ploše místnosti.

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby

Zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby Zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb., jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. ČVUT Praha fakulta stavební ooakanka@centrum.cz Normy na denní osvětlení ČSN 730580-1 Denní osvětlení

Více

MIKROKLIMA. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz

MIKROKLIMA. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz MIKROKLIMA Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů.

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání 1. Historie a současnost Martin Jindrák V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí

Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí Ing. Jana Lepší Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení faktorů prostředí - Pracoviště Plzeň jana.lepsi@zuusti.cz Proč jsou zde pracovníci

Více

OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA

OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA Ing. Ondřej DOBISÍK Praha 12. 3. 2014 Ing. Ondřej DOBISÍK 2000-2008 Zdravotní ústav se sídlem v Praze oddělení měření a posuzování fyzikálních faktorů prostředí 2008-2011

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Větrání škol Vybrané souvislosti a sledované hodnoty Ing. Zdeněk Zikán tel. +420 608 644660 e-mail poradenstvi@atrea.cz Investice do Vaší budoucnosti

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_38_V_3.05 Vzduchotechnika

Více

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory 57. konzultační den 16.10.2014 Kvalita vnitřního prostředí

Více

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měřící úloha č. 1 měření vnitřní teploty vzduchu Měřící úloha č. 2 měření vnitřní relativní vlhkosti vzduchu Měřící úloha č. 3 měření globální

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Posouzení denního osvětlení

Posouzení denního osvětlení Posouzení denního osvětlení Kancelářské pracovní plochy A+B Místo realizace: Zpracovatel posouzení: Stupeň dokumentace: -1- 1. ÚVOD Předmětem tohoto posudku je vyhodnocení úrovně denního osvětlení prostoru

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb.

Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb. Vyhláška ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 2 Základní pojmy 3 ČÁST DRUHÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY Žumpy 4 Rozptylové plochy

Více

Přehled změn technické novely oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP)

Přehled změn technické novely oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP) Příloha č. 2 Přehled změn technické novely oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP) 1. 40 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34 zní: 40 Obecné požadavky Požadavky

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy prof. Ing. Karel Kabele, CSc. PROSTŘEDÍ 2 Vnitřní prostředí budov Ve vnitřním

Více

Metodický pokyn pro návrh větrání škol

Metodický pokyn pro návrh větrání škol Metodický pokyn pro návrh větrání škol Metodicky pokyn obsahuje základní informace pro návrh větrání ve školách s důrazem na učebny. Je určen žadatelům o podporu z Operačního programu životní prostředí

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Více

S v ě t e l n ě t e c h n i c k ý p r o j e k t

S v ě t e l n ě t e c h n i c k ý p r o j e k t Akce : XXX Objednavatel : XXX S v ě t e l n ě t e c h n i c k ý p r o j e k t Vedoucí úkolu : XXX Vypracoval : XXX : XXX Archivní číslo : XXX UMĚLÉ OSVĚTLENÍ : Podklady pro výpočet umělého osvětlení :

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 Ing.Miroslava Rýparová miroslava.ryparova@khsova.cz 595 138 126 Krajskáhygienickástanice

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úprava a půdní vestavba BD místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

přípustné optimální - 2 -

přípustné optimální - 2 - Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí Ing. Jana Lepší, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště OFP Plzeň jana.lepsi@zuusti.cz Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV. Zuzana Mathauserová. zmat@szu. 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV. Zuzana Mathauserová. zmat@szu. 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV Zuzana Mathauserová zmat@szu szu.cz 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí Kvalita nitřního prostředí budov je popsána hodnotami fyzikálních,

Více

Osvětlovac. Dělení osvětlovacích soustav do 3 skupin. podle: A) Zdroje proudu a provozního účelu B) Soustředění světla C) Rozložení světelného toku

Osvětlovac. Dělení osvětlovacích soustav do 3 skupin. podle: A) Zdroje proudu a provozního účelu B) Soustředění světla C) Rozložení světelného toku Dělení osvětlovacích soustav do 3 skupin podle: Osvětlovac tlovací soustavy umělého osvětlen A) Zdroje proudu a provozního účelu B) Soustředění světla C) Rozložení světelného toku A) Zdroje proudu a provozního

Více

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III Profese : KLIMATIZACE Zakázkové číslo : 29 09 14 Číslo přílohy

Více

Větrání plaveckých bazénů

Větrání plaveckých bazénů Větrání plaveckých bazénů PROBLÉMY PŘI NEDOSTATEČNÉM VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ při nevyhovujícím odvodu vlhkostní zátěže intenzivním odparem z hladiny se zvyšuje relativní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dochází

Více

Co by mělo být doloženo

Co by mělo být doloženo Posuzování projektů Ing. Jana Lepší Zdravotní ústav se sídlem s v Ústí nad Labem Oddělen lení faktorů prostřed edí - pracoviště Plzeň jana.lepsi lepsi@zuusti.cz adresa budovy popis terénu orientace na

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán 1 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 2

Více

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 3. Konference Asociace energetických auditorů 22. 5. 23. 5. 2007. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. LEGISLATIVA PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1203_základní_pojmy_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška Větrání plynových kotelen Komíny a kouřovody 8. přednáška Provedení větracích zařízení pro kotelny Kotelny mohou být větrány systémy Přirozeného větrání Nuceného větrání Sdruženého větrání Větrání plynových

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1250_regulace_plynu_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu. Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova

Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu. Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova Obsah prezentace Faktory pracovního prostředí ovlivňující výkonnost

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy Verze 2. 3. 202 Vyhláška č. xx/202 Sb., o energetické náročnosti budov ze dne 202, Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 4 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

byt je elegantnější, representativnější West Hill Victorian house - Jessica Helgerson

byt je elegantnější, representativnější West Hill Victorian house - Jessica Helgerson byt je elegantnější, representativnější West Hill Victorian house - Jessica Helgerson Dorrit Egli, interier vlastního domu v San Francisku nebo osobitější Dorrit Egli, interier vlastního domu v San Francisku

Více

a.1) Identifikační údaje stavby...3 a.2) Identifikační údaje stavebníka...3 a.3) Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace...

a.1) Identifikační údaje stavby...3 a.2) Identifikační údaje stavebníka...3 a.3) Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace... OBSAH : a) Identifikační údaje stavby, stavebníka, projektanta... 3 a.1) Identifikační údaje stavby...3 a.2) Identifikační údaje stavebníka...3 a.3) Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace...3

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

HODNOCENÍ PROVOZU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY V ENERGETICKÝCH AUDITECH Ing. Miroslav Mareš předseda správní rady Asociace energetických auditorů Cíl: 1. Posoudit hospodárnost užití elektrické energie v osvětlovacích

Více

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku Hluk ze silniční dopravy Změny v hodnocení hluku 2 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 30 34 Hluk a vibrace povinnosti provozovatelů zdrojů hluku definování

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Při instalaci plynových zařízení v budovách je největším problémem bezpečnost jejich provozu. Je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o nebezpečí

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Provádění komínů a kouřovodů

Provádění komínů a kouřovodů Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více