Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání"

Transkript

1 Zápis z 9. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne v 17:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni: Josef Kozel, Otakar Volejník, František Dvořák, MBA, Jiří Pošík, Tereza Machová, PharmDr., Jan Řehák, Petr Kotora, MBA Ing. Ivana Jankovská, tajemník Text zahájení: Pan starosta přivítal přítomné, dotázal se, zda jsou připomínky k zápisu z jednání dne , připomínky vzneseny nebyly. Oznámil, že program a podklady byly zaslány, návrhy na změnu či doplnění programu nebyly podány. Schválený program: Bod Věc 1. Kontrola usnesení 2. Komise pro výchovu a vzdělávání 3. Komise cestovního ruchu 4. Zápis z jednání Komise životního prostředí 5. Zápis z jednání Komise koncepce a rozvoje města 6. Porada ředitelů PO 7. Žádost o umístění sídla FK Jiskra Heřmanův Městec 8. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů s TextilEco, a.s. 9. Žádost o povolení změny napojení odběru vody - TJ Jiskra - tenis 10. Žádost o poskytnutí věcné podpory - TJ Jiskra HM - tenisový turnaj 11. Oprava střechy č.p Zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. - sídliště U Bažantnice 13. Vyřazení neupotřebitelného majetku 14. Přidělení bytu 2+kk v Domě s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí čp. 950, Heřmanův Městec 15. Navýšení dotace na projekt Snížení energetické náročnosti DDM Ježkovka v Heřmanově Městci 16. Veřejnosprávní finanční kontrola KÚ u dotačních titulů Pardubického kraje, kapitoly odboru sociálních věcí 17. Dodatek ke smlouvě o přezkoumání hospodaření města 18. Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k Čerpání rozpočtu VH za I.Q 2016 Strana 1/12

2 Bod Věc 20. Finanční návrh možných změn webu 21. Odpověď na petici 22. Žádost - festival "Bažantnice fest" 23. Vyjádření k připomínkám ohledně konání festivalu K jednotlivým bodům programu: 1. Kontrola usnesení Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník Paní tajemnice předložila seznam úkolů, všechny úkoly, které měly být splněny v termínu od do byly splněny. Usnesení č. R/2016/204 předkládanou kontrolu usnesení a její plnění 2. Komise pro výchovu a vzdělávání Pan místostarosta předložil zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání. K výhradám uvedeným v zápisu, že nebyl ZŠ poskytnut dvůr u budovy čp. 4, pan starosta sdělil, že s panem ředitelem ZŠ na jednání komise situaci probral a vyzval jej, aby za školu případně jednal s městem napřímo. Usnesení č. R/2016/205 zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání s o u h l a s í s nominací na ocenění úspěšných žáků a zasloužilých pedagogů 3. Komise cestovního ruchu Pan místostarosta předložil zápis Komise cestovního ruchu, p. Řehák se zmínil o plánu pořídit dokumentární film o HM, ale souhlasí s tím, že nejdříve musí být rozhodnuto o krytí nákladů, tzn. promítnout je do přípravy rozpočtu na rok Pan starosta konstatoval, že vybavení naučné stezky je v majetku mikroregionu, bylo pořízeno z dotací. Informační cedule se postupně převádí do majetku obcí = členů mikroregionu. Usnesení č. R/2016/206 Strana 2/12

3 bere na vědomí zápisy z jednání komise 1. Josefu Kozlovi, starostovi 1.1. projednat se zřizovatelem naučné stezky Mikroregion Heřmanoměstecko způsob údržby naučné stezky a obnovy zničených tabulí. Termín: Zápis z jednání Komise životního prostředí Zápis z jednání Komise životního prostředí předložil pan starosta, zápis obsahuje opakované stížnosti na SÚS, že neuklízí silnici č. 17, město tento stav urguje, ale marně. Oddělený sběr bioodpadu se bude řešit až komplexně při výběrovém řízení na projekt likvidace komunálních odpadů. Usnesení č. R/2016/207 zápis z jednání Komise životního prostředí dne Zápis z jednání Komise koncepce a rozvoje města Zápis informuje o činnosti komise, nemocného předsedu, který em sdělil dne rezignaci, zastoupil pro dané jednání Ing. Bulíček. Dle slov pana místostarosty Ing. Bulíček souhlasí s nominací na předsedu Komise koncepce a rozvoje města. Usnesení č. R/2016/ zápis z jednání Komise koncepce a rozvoje města 2. rezignaci p. Ondřeje Sigmunda ke dni na funkci předsedy komise a také členství v komisi j m e n u j e Ing. Zdeňka Bulíčka předsedou Komise koncepce a rozvoje města 6. Porada ředitelů PO Strana 3/12

4 Zápis z porady ředitelů příspěvkových organizací předložil pan místostarosta, k tématu inkluze sdělil, že nejsou žádné pokyny od MŠ či KÚ, zatím jsou pouze informace o změně názvu, tzn. že se musí změnit zřizovací listina, což je v kompetenci zastupitelstva, musí proto být připravena na jednání rady města dne Za příspěvkové organizace nejvíce hovořil p. Nevečeřal, pí Vacková požadovala rezervní fond (města) na havárie v budovách, ale rezervní fond mají tvořit i p.o. Usnesení č. R/2016/209 předložený zápis z porady zástupců Města Heřmanův Městec - zřizovatele a ředitelů příspěvkových organizací 7. Žádost o umístění sídla FK Jiskra Heřmanův Městec Pan starosta předložil žádost FK Jiskra Heřmanův Městec o souhlas s umístěním sídla spolku na adresu U Bažantnice 968, Heřmanův Městec. Návrh na souhlas zdůvodnil platnou nájemní smlouvou a plánem rekonstrukce kotelny na zázemí stadionu. Usnesení č. R/2016/210 žádost spolku FK Jiskra Heřmanův Městec s umístěním sídla na adresu U Bažantnice 968, Heřmanův Městec. Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 8. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů s TextilEco, a.s. Pan starosta předložil žádost společnosti TextilEco, a.s. o umístění kontejneru na sběr použitého šatstva. V současné době je na území města jeden kontejner, společnost navrhuje umístit další tři a smluvně se zavazuje uhradit roční poplatek 1.500,- Kč za každý umístěný kontejner. Usnesení č. R/2016/211 uzavření smlouvy mezi TextilEco, a.s. a městem Heřmanův Městec 1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního a vedlejšího hospodářství 1.1. zajistit náležitosti uzavření smlouvy Termín: Strana 4/12

5 9. Žádost o povolení změny napojení odběru vody - TJ Jiskra - tenis Pan starosta předložil žádost TJ Jiskra o povolení odběru vody pro tenisové kurty. Letos proběhla rekonstrukce kurtů - částečně z dotace města a v rámci rekonstrukce i jejich závlaha, původní projekt na zásobování sportovní haly měl 2 větve (do haly a na kurty). Vybudována byla jen větev do haly. Předpokládaná cena ,- Kč, TJ navrhuje městu účast na této investici z 50 %. Odbor investic provede administraci, k úhradě lze použít investiční rezervu města. Usnesení č. R/2016/ změnu napojení odběru vody pro tenisové kurty za sportovní halou dle realizační dokumentace TJ Jiskra Heřmanův Městec z.s., která je nájemcem a provozovatelem tenisových kurtů 2. spolufinancování akce ze strany města ve výši Kč, z investiční rezervy města, ostatní náklady budou kryty z prostředků TJ a po dokončení bude dílo bezplatně převedeno na město Heřmanův Městec. 10. Žádost o poskytnutí věcné podpory - TJ Jiskra HM - tenisový turnaj Pan starosta navrhl oddílu tenisu TJ Jiskra Heřmanův Městec přiznat věcnou podporu na 11. ročníku tenisového turnaje dvojic hraného pod záštitou starosty města. Navrhovaná výše podpory je nákup pohárů v hodnotě Kč. Usnesení č. R/2016/213 poskytnutí věcné podpory z dotačního titulu Rezerva starosty a rady města TJ Jiskra Heřmanův Městec - oddíl tenisu - poháry/trofeje pro tenisový turnaj "O pohár starosty města", který se uskuteční v , ve výši 1500 Kč. 11. Oprava střechy č.p. 33 Pan starosta předložil návrh dodatku ke smlouvě o dílo na rekonstrukci čp Medov dodavatelem (Pario s.r.o.), který zaktualizoval rozpočet po vyklizení půdy a odstranění záklopu podlahy, aby bylo možné v co největším množství posoudit přístupné dřevěné konstrukce. Prohlídkou odhalených částí bylo zjištěno, že jsou v horším stavu, než bylo předpokládáno v původním rozpočtu, i v dosud opravovaných částech střechy. Bez demontáže krytiny a odkrytí zazděných částí trámů není možné posoudit stav všech konstrukcí. V rozpočtu je tedy odhadnuto a započítáno, že výměna by se týkala poloviny vazných trámů, které není možné nyní posoudit. Oprava střechy je spolufinancována z dotace z Programu regenerace městské památkové zóny. Na letošní rok byla městu přiznána dotace ve výši 400 tis. Kč, v rozpočtu města je částka 1,200 mil. Kč. Navrhuje proto navýšit rozpočet o 1 mil. Kč, lze žádat další dotaci z Ministerstva kultury. Pan Řehák navrhl nezávislého odborníka k navýšení posouzení ceny, pan starosta odpověděl, že tato firma již rekonstruje budovu Medova 5 let, zkušenosti jsou dobré, vícepráce jsou odvislé Strana 5/12

6 od technického stavu. Jednáme o 8. dodatku k původní smlouvě, tak jak pokračují stavební práce. P. Dvořák, MBA souhlasí s pokračováním bez posudku. Usnesení č. R/2016/214 I. s o u h l a s í s navýšením rozpočtu o částku Kč na dokončení opravy střechy č. p Josefu Kozlovi, starostovi I s c h v a l u j e 1.1. projednat rozpočtovou změnu v Zastupitelstvu města Termín: do posledního zasedání Zastupitelstva uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo se společností Pario s.r.o. na opravu střechy č. p. 33 I V. 1. Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města 1.1. zajistit uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo se společností Pario s.r.o. na opravu střechy č. p. 33 Termín: Zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. - sídliště U Bažantnice Návrh a zřízení věcného břemena předložil p. starosta, záměr byl vyvěšen na úřední desce od do Usnesení č. R/2016/215 předloženou žádost o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu pro RWE GasNet, s.r.o. pro stavbu plynárenského zařízení v sídlišti U Bažantnice. 1. Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města 1.1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle schválené specifikace a ceny na pozemcích města parc. č. 270/2, 270/4, 270/5, 270/7, 270/8, 270/12 v k.ú. Heřmanův Městec. Termín: Strana 6/12

7 13. Vyřazení neupotřebitelného majetku Pan starosta předložil seznam nepotřebného majetku a požádal o souhlas s jeho vyřazením z účetnictví a likvidací, p. Kotora, MBA se pozastavil nad tiskárnou s datem pořízení 2013, ta je nefunkční. Usnesení č. R/2016/216 vyřazení a likvidaci neupotřebitelného majetku města dle předloženého soupisu 1. Miloši Jožákovi, Komise likvidační 1.1. zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku. Termín: Přidělení bytu 2+kk v Domě s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí čp. 950, Heřmanův Městec Pan místostarosta předložil návrh odboru sociálního na přidělení bytu 2+kk v domě s pečovatelskou službou, jediná manželská dvojice měla zájem o byt, rovněž má zájem o pečovatelské úkony. Usnesení č. R/2016/217 I I. přidělení bytové jednotky 2+kk, I. kategorie, číslo evidenční 11 v Domě s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí čp. 950 v Heřmanově Městci od manž. Václavu a Vlastě Škarydovým 1. Mgr. Janě Kopecké, vedoucí sociálního odboru 1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s manž. Václavem a Vlastou Škarydovými Termín: Navýšení dotace na projekt Snížení energetické náročnosti DDM Ježkovka v Heřmanově Městci Pan starosta představil návrh příkazní smlouvy se společností Energy Benefit Centre a.s. na administraci dotace týkající se navýšení dotace na DDM Ježkovka, cenové podmínky jsou navržené stejně jako u uzavřených smluv na další projekty (město by uhradilo částku Kč bez DPH + 5 % z celkové částky přiznaného navýšení). Současně je předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze SFŽP, jehož předmětem je navýšení podpory. Celkové navýšení dotace činí ,30 Kč (91865,45 z EU a 5403,85 ze SFŽP). Strana 7/12

8 Usnesení č. R/2016/ uzavření smlouvy se společností Energy Benefit Centre a.s. na zpracování žádosti o navýšení dotace na projekt "Snížení energetické náročnosti DDM Ježkovka v Heřmanově Městci" 2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt "Snížení energetické náročnosti DDM Ježkovka v Heřmanově Městci" 1. Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města 1.1. zajistit uzavření příkazní smlouvy se společností Energy Benefit Centre a.s. na zpracování žádosti o navýšení dotace na projekt "Snížení energetické náročnosti DDM Ježkovka v Heřmanově Městci" Termín: zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt "Snížení energetické náročnosti DDM Ježkovka v Heřmanově Městci" Termín: Veřejnosprávní finanční kontrola KÚ u dotačních titulů Pardubického kraje, kapitoly odboru sociálních věcí Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník Paní tajemnice předložila zápis z kontroly KÚ na dotaci v oblasti pečovatelských úkonů, ze kterého vyplývá, že Městu Heřmanův Městec byla poskytnuta dotace na 1500 hodin přímé péče v roce Pečovatelská služba však smlouvu nesplnila a v roce 2015 splnila 22,7% požadovaného závazného ukazatele. Vzhledem k této skutečnosti musí být dotace pokrácena. Pečovatelky v současné době poskytují převážně základní činnosti pečovatelské služby, které nejsou zařazeny pod hodiny přímé péče, ale jsou definovány jako úkony pečovatelské služby (jedná se především o rozvoz obědů). Vedoucí sociálního odboru, vědoma si této situace, již pro rok 2016 do smlouvy o poskytnutí účelové dotace uvedla reálnou výši závazného ukazatele, tj. hodin přímé péče, ke kterým se sociální služba zavázala. Z výše uvedeného vyplývá, že pečovatelky neprovádí takový počet hodin přímé péče, proto jejich platy musí být hrazeny z prostředků města, nikoliv z dotace, nebo se musí snížit jejich počet, což koresponduje s názorem pověřených kontrolorek a závěrem kontroly. Obyvatelé domů s pečovatelskou službou nejsou povinni tuto službu využívat a nemohou být nuceni, a proto domy s pečovatelskou službou fungují spíše jako domy s nízkometrážními byty. Navrhuji proto snížit počet pečovatelek o jednu osobu, pokud se zvýší zájem o pečovatelské úkony ze strany občanů, lze počet navýšit. Rovněž tak je k zamyšlení obsazování pečovatelských domů pouze seniory. Usnesení č. R/2016/219 zprávu o provedené veřejnosprávní finanční kontrole u dotačních titulů Pardubického kraje, kapitoly odboru sociálních věcí s c h v a l u j e snížení počtu pracovnic na úseku pečovatelské služby o jednu pracovnici I 1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi 1.1. vypracovat a předat výpověď pracovnici pečovatelské služby Termín: Strana 8/12

9 17. Dodatek ke smlouvě o přezkoumání hospodaření města Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník Paní tajemnice předložila návrh dodatku ke smlouvě o přezkoumání hospodaření města se společností C.P.A. Audit spol. s r.o. Liberec, IČO Tato společnost provedla přezkoumání hospodaření i v minulých letech a po konzultaci s vedoucím odboru F a VH a předsedou finančního výboru, navrhla dodatek za stejných finančních podmínek jako v minulém roce schválit. Usnesení č. R/2016/220 nabídku společnosti C.P.A. Audit spol. s r.o. Liberec, IČO , na provedení přezkoumání hospodaření města s c h v a l u j e návrh dodatku ke smlouvě o dílo se společností C.P.A. Audit spol. s r.o. Liberec, IČO , na vykonání přezkoumání hospodaření města za rok 2016 za cenu ,- Kč 18. Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník Paní tajemnice předložila čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k ve struktuře schváleného rozpočtu. Příjmy jsou v souladu s naplánovaným rozpočtem, výdaje odpovídají časovému průběhu. Pan Kotora, MBA vznesl dotaz na přidělování příspěvků příspěvkovým organizacím - jsou zasílány dle průběžných požadavků ředitelů, zpravidla čtvrtletně v adekvátní části z rozpočtu. Další dotaz zněl na kapitálové výdaje, proč nejsou plánovány a jsou čerpány - to jsou faktury z roku 2015 proplacené v r a týkající se rekonstrukce budovy městského úřadu, jejíž předání proběhlo po stanoveném termínu a fakturace po vyjasnění jednotlivých položek až v letošním roce. Usnesení č. R/2016/221 čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k Čerpání rozpočtu VH za I.Q 2016 Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník Paní tajemnice předložila výsledek hospodaření a čerpání rozpočtu jednotlivých středisek vedlejšího hospodářství k Lesní hospodářství vykázalo zisk přibližně ve výši 346 tis. Kč, mírný zisk ve výši 4,5 tis. Kč vykázal hřbitov a služby (kopírování, výlep plakátů) ve výši 4 tis. Kč. Kino je v nepatrném zisku cca 2 tis. Naopak se ztrátou hospodařilo veřejné WC 66 tis. Kč, sportovní hala 103 tis. Kč a sokolovna 233 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření vedlejšího hospodářství za I. Q 2016 je ztráta ve výši Kč ,-- Kč. Bylo upozorněno na rozpočet p.o. SPOKUL HM a jeho nutnou úpravu. Strana 9/12

10 Usnesení č. R/2016/222 Čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství za I. čtvrtletí Finanční návrh možných změn webu Předkládá: radní Jan Řehák P. Řehák představil předkládaný materiál, který připravil ve spolupráci s Ing. Rubášem. Obsahuje návrh nové struktury menu na webových stránkách města včetně responzivního designu, vše je limitováno finanční náročností. Výsledkem je návrh zakoupit 2 moduly multistránek (propojení kulturního kalendáře města a SPOKULu) a úprava webu (velikost písma, rozmístění ikon apod.). Předpokládaná cena určitě nepřevýší ,- Kč. Usnesení č. R/2016/223 úpravy webu města dle požadavku komise pro medializaci města do výše ,- Kč 21. Odpověď na petici Pan místostarosta představil doručenou petici občanů, která požaduje zachování bývalého železničního depa a vodárny u vlakového nádraží. Navržené znění bude drobně opraveno a zasláno předsedkyni petičního výboru. Usnesení č. R/2016/224 I. p r o j e d n a l a zaevidovanou petici dne pod č.j. 3326/2016, za zachování bývalého železničního depa a vodárny v Heřmanově Městci. 1. Otakaru Volejníkovi, místostarostovi 1.1. zaslat zástupkyni petičního výboru paní Danuši Levinské výsledné posouzení petice Radou města na svém jednání dne , za zachování železničního depa a vodárny v Heřmanově Městci. Termín: Strana 10/12

11 22. Žádost - festival "Bažantnice fest" Pan místostarosta představil žádost paní Moniky Jandové o povolení konání 2. ročníku festiválku "Bažantnice fest" dne Součástí žádosti je žádost o pronájem prostoru v okolí WC v Bažantnici a zapůjčení budovy WC a žádost o pronájem pozemku. Akce proběhla i minulý rok, byla bez problémů, členové rady souhlasí s pronájmem za podmínek jako u ostatních akcí. Usnesení č. R/2016/225 I. s o u h l a s í 1. s konáním 2. ročníku rockového festiválku Bažantnice fest dne v Bažantnici v Heřmanově Městci 2. s pronájmem pozemku v lokalitě Bažantnice v okolí WC na pozemku parc. číslo 1024/1 v k.ú. Heřmanův Městec 3. zapůjčení veřejného WC v Bažantnici dne za úhradu provozních nákladů a poplatku za užívání veřejného prostranství 1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního a vedlejšího hospodářství 1.1. informovat žadatele, zajistit vyčíslení a inkasování ceny za spotřebovanou vodu, energii a poplatek za užívání veřejného prostranství 1.2. zajistit předání a po ukončení akce převzetí objektu WC a plochy veřejného prostranství Termín: Termín: Vyjádření k připomínkám ohledně konání festivalu Pan místostarosta předložil vyjádření pořadatelů ke změně místa konání festivalu HALAPAŠ včetně svých výhrad. Spolek Heřmani se cítí být poškozen jednáním pana starosty a vedoucích odborů. Výrazná diskuze byla ukončena konstatováním, že pořádání větších akcí je nutno důkladněji připravit a projednat s větší časovou rezervou. Usnesení č. R/2016/226 vyjádření spolku Heřmani k připomínkám ohledně konání festivalu Halapaš Strana 11/12

12 Pan místostarosta informoval o probíhajícím výběrovém řízení na pozici městského architekta, na příštím jednání bude předložen protokol z otevírání obálek a návrh smlouvy. Pan starosta poděkoval za účast a jednání v hod. ukončil. Josef Kozel, starosta Otakar Volejník, místostarosta Strana 12/12

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám.

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. 311 1. Zahájení v 19.00 hodin Přítomno: 12 členů ZM (viz prezenční listina)

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 17. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 17. jednání Zápis z 17. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 4. 9. 2018 v 16:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 16. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 16. jednání Zápis z 16. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 28. 8. 2018 ve 14:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Přitomni: 7 členů zastupitelstva obce omluven Luboš Šorfa a Jaroslav Kaufman Zapisovatelka: Bc. Jitka Pohnerová Občané v počtu

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár

Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva (omluven

Více

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn.

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn. Usnesení č. 4/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích. Přítomni : dle prezenční listiny P r o g r a m : 1) Zahájení 2) Kontrola plnění

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

Usnesení R 0360/011. Rada města Úvaly:

Usnesení R 0360/011. Rada města Úvaly: Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 15/2011 které se konalo ve středu 14. 12. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Přítomni: viz. prezenční listina

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 7.1.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 7.1.2015 - 37 - Přítomno: 7 členů Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 7.1.2015 Program: 1. Kontrola usnesení 2. Dodatek k zásadám pro vydávání Leknínu 3. Návštěva hejtmana Pardubického kraje

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 3. zasedání Zastupitelstva

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM Zastupitelstva města, které se konalo 1/18 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.25 hodin.

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod.

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod. Z á P is z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Libušín konaného dne 9. prosince 2015 v 18:00 hod. v budově Základní školy Libušin, Komenského 237 Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. arch. Zuzana Menšíková,

Více

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem.

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem. Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice, konaného 10. 3. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastunitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves, č. 1/II/2014 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 11.12.2014 v 18,30 hod. Počet

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KRE- ML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014 Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno bylo v 19:30 hodin. Přítomni:

Více

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Tomáš Měřínský, Martin Ševic, Petr Švehla 22 hostů dle

Více

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40)

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40) Zápis č. 04/2016 z jednání_zastupitelstva obce Milovice u Hořic_ze dne 27.dubna 2016_ Přítomni : viz prezenční listina Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška,

Více

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod ZÁPIS o průběhu 11. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 06. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis. Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Pavel Vavruška, Antonín Jeřábek, Pavel Mikšovic, Jiří Müller, Věra Mrázková, Milan Mudra,

Zápis. Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Pavel Vavruška, Antonín Jeřábek, Pavel Mikšovic, Jiří Müller, Věra Mrázková, Milan Mudra, Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25. 5. 2016 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 5 / 2016 Č.j. : 954 / 2016-1 Přítomni: Daniela Javorčeková,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 29.5.2015 18.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1.

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1. Zápis č. 10 z veřejného jednání ZM konaného dne 27.08.2012 od 17.00 hodin v předsálí komorního sálu divadla Přítomni:Mgr. Havlík, Mgr. Stolzová, MUDr. Duchan, Mgr. Šnajdr. MUDr. Kučera, Petr Beránek, Bc.Pavel

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Petera Jiří ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Libeř konaného dne 09. 03. 2015

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.00 hod. Přítomni: O. Burda, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Z á p i s ze 4. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 13.06.2011 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s ze 4. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 13.06.2011 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s ze 4. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 13.06.2011 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 19 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.3.2015. Zápis č. 5/2015

Zápis č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.3.2015. Zápis č. 5/2015 Zápis č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 3. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech 1. Prezence Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Petr Horký, JUDr.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 3. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 10. 12. 2014 Čas zasedání: 19:00 22:45 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19hodin starostou

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/201 6 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 23. 02. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Jednání

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 7. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 7. jednání Zápis z 7. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 26. 4. 2017 v 17:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici 1 Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici Jistebnice, dne 10.12. 2015, začátek 19:00 hodin Přítomni: pp. Benda Stanislav, Čítek Jaroslav, Dinda Karel,

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2011 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 15.2.2011 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 22. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 22. jednání Zápis z 22. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 5. 12. 2017 ve 13:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze společného zasedání valné hromady a programového výboru, konaného ve školící

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 23. 05. 2016 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 23. 05. 2016 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 23. 05. 2016 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání Stránka č. 1 z 8 Zápis ze 74. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 19. srpna 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu. Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek. Přítomno:

Více

Anonymizovaný zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 19.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě

Anonymizovaný zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 19.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Anonymizovaný zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 19.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zasedání bylo zahájeno v 17,10 hod Přítomno: 11 členů zastupitelstva

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 7. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 7. jednání Zápis z 7. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 27. 4. 2016 v 17:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 Přítomni: p. Kučera, p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Sýkora, p. Vicány,

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 8. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 8. jednání Zápis z 8. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 11. 5. 2016 v 17:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

Zápis č. 141 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 19.11.2015 v budově OÚ

Zápis č. 141 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 19.11.2015 v budově OÚ Zápis č. 141 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 19.11.2015 v budově OÚ Přítomni: Ing. Lásko Josef, Ing. Lásková Hana, Bc. Bresto Lenka, Peterka Vladislav, Fikejzová Lenka, Müller Vladimír, Hranička Miloš

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 26.2.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 26.2.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 26.2.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Vajs V., Drahovzalová V., Vízner M., Skála M., Špetláková J., Kalfiřt R.

Více

Zápis. Hlasování : pro : 8 proti : 0 zdržel se : 2. Jmenování a schválení ověřovatelů (M.Brothánková, R.Rytina)

Zápis. Hlasování : pro : 8 proti : 0 zdržel se : 2. Jmenování a schválení ověřovatelů (M.Brothánková, R.Rytina) Praha Vinoř, č.j. 2161/2012 Zápis z 21.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 20.12.2012 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Z á P is. v restauraci v Libkově.

Z á P is. v restauraci v Libkově. Obec Libkov 34506 Kdyně Z á P is ze zasedání zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 28.12.2015 v 19:00 hodin v restauraci v Libkově. Přítomni: Bc. Černý Vladimír, Pf1anzer Jan, Černá Barbora, Tauscherová

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva města Zbiroh, konaného dne 25. března 2015

Zápis. ze zasedání zastupitelstva města Zbiroh, konaného dne 25. března 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Zbiroh, konaného dne 25. března 2015 Přítomni: Čížek, Fišer, Ing. Hobl, Horák, Marková, Muravecký, Bc. Netíková, Ing.Rusek, Seidlová, Mgr. Šístková, Uhlíř, Vinš,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne 30.6. 2015, od 18:00 hodin. 4/2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne 30.6. 2015, od 18:00 hodin. 4/2015 Městys LOUČEŇ Nymburská 345, 289 37 Loučeň IČ: 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou.loucen@tiscali.cz Bankovní spojení: ČSOB Praha č. účtu 110987141/0300 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 23. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 23. jednání Zápis z 23. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 19. 12. 2017 ve 13:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomna: Ing. Jana Jersenská

Více

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny všech 9 zastupitelů.

Více

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 14. 09. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 14. 09. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 14. 09. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zahájení v 16:35 hod. 1. Zahájení a procesní záležitosti Zasedání zahájil

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů Omluveni: p. Marie Pavlíková, Bc. Jiří Horalík Nepřítomni: Mgr.

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis č. 3/2015 z jednání Zastupitelstva obce Novosedly

Zápis č. 3/2015 z jednání Zastupitelstva obce Novosedly Zápis č. 3/2015 z jednání Zastupitelstva obce Novosedly ze dne 28.04.2015 v 18,00 hod. v kulturním sále na radnici Přítomno: viz. prezenční listina přítomno 12 členů, od 19,50 hod. 13 členů OZ k 28.4.2015

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více