Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM"

Transkript

1 Zastupitelstva města, které se konalo 1/18 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v hodin, ukončeno v hodin. 1. Zahájení zasedání FV Předseda Finančního výboru zahájil zasedání v hodin, provedl kontrolu počtu přítomných členů výboru a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Nato přítomné členy seznámil s návrhem programu jednání, dotázal se, zda někdo z nich nenavrhuje doplnění programu. Následně nechal o návrhu programu hlasovat. Program: 1. Zahájení jednání FV a schválení programu jednání 2. Kontrola zápisu a usnesení z předchozího zasedání FV 3. Žádost Farní charity o udělení výjimky ze zpoplatnění odložených věcí ve sběrném dvoře 4. Projednání dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. B / Žádost o prominutí penále pan Špoták František 6. Žádost o prominutí penále paní Wünschová Lenka 7. Snížení ceny realizace stavby Stavební úpravy malé vodní nádrže Žizníkov 8. Program DČOV Častolovice poskytnutí příspěvků

2 Zastupitelstva města, které se konalo 2/18 9. Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky obec Horní Police 10. Převod z RF do IF Základní umělecká škola, Arbesova 2077, 11. Schválení odpisového plánu školských příspěvkových organizací 12. Schválení účetních závěrek školských příspěvkových organizací za rok 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření materiál pro RM 13. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy za rok 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 14. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací v oblasti kultury a sportu za rok 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 15. Souhlas s odpisem nedobytných pohledávek v Radě města Česká Lípa 16. Rozpočtové opatření č. 1/ Různé FV schvaluje program jednání Finančního výboru. 2. Kontrola zápisu a usnesení z 33. jednání FV Předseda Finančního výboru seznámil přítomné členy se zápisem z předchozího jednání FV a dotázal se, zda někdo má k zápisu

3 Zastupitelstva města, které se konalo 3/18 připomínky nebo doplnění. Následně nechal o kontrole zápisu a přijatých usnesení hlasovat. FV bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení z předchozího jednání finančního výboru. 3. Žádost Farní charity o udělení výjimky ze zpoplatnění odložených věcí ve sběrném dvoře Dne obdrželo oddělení technické správy majetku žádost Farní charity v České Lípě o povolení výjimky ze zpoplatnění odložených věcí ve sběrném dvoře, který na základě smlouvy provozuje pro potřeby města Marius Pedersen. Jedná se o věci, které Farní charita obdrží jako dar od občanů města, kteří nehradí poplatky za svoz tohoto odpadu a tyto věci jsou pro ni nepoužitelné. Nejedná se o běžný komunální odpad. Na základě dotazu OTSM doplnila paní ředitelka, že z 90% se jedná o oblečení, množství, které by se odkládalo, nedokáže odhadnout. Záleží na tom, kolik věcí a v jaké kvalitě obdrží od občanů. U Marius Pedersen činí poplatek 1.600,-Kč/t. a) Finanční výbor nedoporučuje ZM schválit povolení výjimky ze zpoplatnění odložených věcí ve sběrném dvoře dle žádosti Farní charity. b) Finanční výbor doporučuje předkladateli materiálu (Farní charitě), vytvořit takové opatření a podmínky pro sběr a ukládání věcí, aby nedocházelo ke hromadění odložených věcí. PRO: 8 PROTI: 0 Zdržel se: 1 Výsledek : schváleno

4 Zastupitelstva města, které se konalo 4/18 4. Projednání dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. B /2012 Odbor životního prostředí, MěÚ, obdržel od firmy EKOLES-PROJEKT, s.r.o. Jablonec nad Nisou žádost o prodloužení termínu odevzdání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod, o jeden měsíc, tj. do Prodloužení termínu bude provedeno dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. B /2012. Finanční výbor doporučuje RM schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. B /2012 dle předloženého návrhu. 5. Žádost o prominutí penále pan Špoták František Finančnímu výboru byla předložena žádost Oddělení technické správy města o posouzení žádosti pana Františka Špotáka o prominutí penále ve výši ,- Kč, které mu bylo vyměřeno za dluh na nájemném z bytu v Dubické ulici. Stanovisko správce SBD SEVER: Uvedené údaje v žádosti ohledně vrácení bytu, výše dluhu a výše penále k datu úhrady jistiny jsou pravdivé. Na uvedené dluhy byla podána žaloba a byly na základě vydaného platebního rozkazu soudem sjednány s dlužníkem splátky, stejně tak splácí soudní náklady, kde zbývá doplatit 8.716,--Kč. Vzhledem k dodržení splátek nebyla podána exekuce. P. Špoták (věk 58 roků), byt Dubická 1354/6 užíval od na dobu neurčitou. Do potíží s úhradou nájemného se dostal od 6/2010, kdy začal hradit sporadicky a zpětně. V prosinci 2010 mu byla zaslána výpověď z nájmu, protože měl 3 dlužné nájmy. Lhůtu na vrácení bytu

5 Zastupitelstva města, které se konalo 5/18 nebo vyplacení dluhu měl do Protože hrozilo po této lhůtě podání žaloby na vyklizení a tím další náklady k jeho tíži. P. Špoták byt řádně předal Na tyto možné důsledky jsem ho upozorňovala, protože p. Špoták nosil úhrady v hotovosti do kanceláře a bohužel věděl, že nájemné není schopen hradit a byt vrátil. 1. upomínka je vždy každému dlužníkovi zaslána v následujícím měsíci za předchozí dlužný měsíc. 2. upomínka je zaslána ve druhém měsíci po vzniku dluhu. Jakmile je dlužný 3 měsíc je zasílána výpověď. Při vrácení bytu p. Špoták dlužil na nájemném a zálohách částku ,--Kč na penále k byl dluh ve výši 3.494,--Kč. Splátkový kalendář p. Špoták nikdy neuzavřel a v dohodě o uznání závazku a ukončení nájemní smlouvy se zavázal, že dluh uhradí do v měsíčních splátkách pod ztrátou výhody splátek. Splátky bohužel nenosil a byla podána žaloba, kde byl vydán platební rozkaz na základě kterého jsme se dohodli na splátkách a nebyla podána exekuce. Splátky matka p. Špotáka řádně nosila a byla doplacena celá jistina dluhu. Penále však za období od 3/2011 do 1/2014 narostlo do celkové částky ,--Kč. Finanční výbor doporučuje ZM vyhovět předložené žádosti ve výši 50% z částky ,- Kč pro pana Františka Špotáka s podmínkou dodržení splátkového kalendáře a splacení částky do jednoho roku. PRO: 7 PROTI: 0 Zdržel se: 2 Výsledek : schváleno 6. Žádost o prominutí penále paní Wünschová Lenka Paní Lenka Wünschová, nar. 1962, si podala dne žádost o prominutí penále ve výši ,-Kč za dluh na nájemném z bytu na adrese náměstí Osvobození 451, ve které uvádí: viz příloha

6 Zastupitelstva města, které se konalo 6/18 stanovisko SBD SEVER: V příloze Vám zasílám poslední vydaný exek. příkaz č. 4 ze dne týkající se manželů Wünschových, ze kterého vyplývá, že dluhy vznikaly za období 8/2004-4/2007. Paní Wünschová tvrdí, že se jednalo o několik měsíců, což není pravda, jednalo se o několik let. Dále ve své žádosti uvádí, že dluh uhradí z prodeje bytu, což opět vyplývá z exekučního příkazu, že s bytem nemůže nakládat a je součástí exekuce. SBD Sever zajišťuje správu od a nemáme žádné podklady k těmto nájemníkům, protože jsme tento dům nepřebírali do správy. V této době byl již prodaný. Žalobu podával předchozí správce. Dle informací advokátní kanceláře zatím nebylo z manželů Wunschových vymoženo žádné plnění. Co se týká prominutí penále, nemá smysl v současné době tuto otázku řešit, protože penále běží do zaplacení celé výše jistiny, která je ,--Kč a bude se odvíjet od dat úhrady jednotlivých dlužných částek a následně bude vypočítána výše penále. Finanční výbor nedoporučuje ZM vyhovět žádosti paní Lenky Wünschové o prominutí penále ve výši ,- Kč. 7. Snížení ceny realizace stavby Stavební úpravy malé vodní nádrže Žizníkov Finančnímu výboru byl předložen ORMI k projednání materiál, týkající se snížení ceny realizace stavby Stavební úpravy malé vodní nádrže Žizníkov s následujícím textem:

7 Zastupitelstva města, které se konalo 7/18 Město uzavřelo dne smlouvu o dílo s firmou VOKA CL s.r.o. Zahrádky č.p. 88 na realizaci akce Stavební úpravy malé vodní nádrže Žizníkov. Jedná se o první etapu stavebních úprav obsahujících opravu poškozené hráze, výpustního zařízení a bezpečnostního přelivu, dále částečné odbahnění a opravu severního břehu. Tyto práce jsou nezbytné pro zajištění bezpečného provozu nádrže. V rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace byla provedena kamerová zkouška výpustního potrubí. Na základě jejího výsledku navrhl projektant sanaci výpustního potrubí protažením tkaného rukávce. Před zahájením navržené sanace potrubí výpustního zařízení byla provedena nová kamerová zkouška, která měla znovu ověřit průchodnost výpustního potrubí v délce 36,5 m. Při této zkoušce bylo zjištěno, že potrubí směrem od výpustního objektu (požeráku) je v délce 15 m propadlé a zcela neprůchozí a není tedy možné z důvodu zhoršení stavebnětechnického stavu v tomto úseku tkaný rukávec protáhnout. Tato skutečnost byla projednána s projektantem a na základě jím provedeného místního šetření, bylo doporučeno provést pouze výměnu neprůchozího potrubí, zbývající potrubí ponechat a sanovat dle původního návrhu. Na základě těchto skutečností, byl dne uzavřen s dodavatelem dodatek ke smlouvě, kterým došlo k navýšení ceny díla o ,- Kč bez DPH (tj ,50 Kč včetně DPH), celková smluvní cena tedy nově činí ,- bez DPH tj ,- Kč včetně 21% DPH. Dle uzavřeného dodatku smlouvy dodavatel zahájil výměnu potrubí v délce 15 m. V místě napojení nového potrubí na staré bylo však zjištěno, že ve vzdálenosti cca 1 m, je do stávajícího potrubí DN 400 vloženo plastové potrubí DN 300 nikoli DN 350, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Při takto odlišné dimenzi nelze provést sanaci potrubí protažením tkaného rukávce, a proto je k dokončení opravy nutné provést další výměnu stávajícího potrubí v úseku 15 m. Zbývající úsek potrubí délky 6,5 m bude ponechán, neboť je v dobrém technickém stavu.

8 Zastupitelstva města, které se konalo 8/18 Původně navržená sanace rukávcem v délce 21,5 m se nebude realizovat a bude z rozpočtu odečtena jako méněpráce. Na základě těchto skutečností, byl zhotovitel vyzván k ocenění výše uvedených dodatečných stavebních prací, které činí ,10 Kč bez DPH (tj ,30 Kč vč. 21% DPH). Celková cena díla dle smlouvy se tedy zvýší o ,10 Kč bez DPH a zároveň bude snížena o náklady na neprovedené práce, jejichž hodnota činí ,- Kč bez DPH (tj ,- Kč vč. 21% DPH). Celková cena díla se proto sníží o ,90,- Kč bez DPH (tj ,80 Kč včetně DPH) a nově bude činit ,- bez DPH tj ,- Kč včetně 21% DPH. K zajištění realizace této akce byly v rozpočtu na rok 2013 vyčleněny finanční prostředky na kompletní realizaci celé akce a částka ve výši 800 tis. Kč na realizaci části stavby v roce 2014 byla zařazena do rozpočtu na rok Z důvodů technických a z důvodu nepříznivých klimatických vlivů, které neumožňovaly v závěru roku provádění některých sanačních prací, však nebyly veškeré finanční prostředky určené na tuto akci vyčerpány a byly v prosinci 2013 v souladu s upravenými pravidly trvalého investičního fondu převedeny do IF s tím, že v roce 2014 budou použity na dokončení akce. Finanční prostředky na tuto akci jsou v rozpočtu ORMI pro letošní rok zařazeny ve výši 800 tis. Kč. K dofinancování celého objemu prováděných prací je však nutno posílit schválený rozpočet na akci o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2014 ve výši 630 tis. Kč. ORMI s ohledem na schválená pravidla trvalého IF navrhuje převedení těchto prostředků z IF a to z vrácených nevyčerpaných finančních prostředků na tuto akci z roku Tento návrh je předkládán finančnímu výboru ke schválení v těchto bodech: 1. Snížení celkové ceny díla (vícepráce a méněpráce) 2. Rozpočtová změna posílení položky rozpočtu ORMI na rok 2014 Stavební úpravy vodní nádrže Žizníkov z prostředků investičního fondu

9 Zastupitelstva města, které se konalo 9/18 Finanční výbor doporučuje ZM schválit snížení celkové ceny realizace stavby Stavební úpravy malé vodní nádrže Žizníkov včetně posílení položky rozpočtu ORMI na rok 2014 z prostředků investičního fondu dle předloženého návrhu o částku 630 tis. Kč PRO: 8 PROTI: 0 Zdržel se: 1 Výsledek : schváleno 8. Program DČOV Častolovice poskytnutí příspěvků Finančnímu výboru byl předložen ORMI k projednání obsáhlý materiál, týkající se poskytnutí příspěvků do výše 100 tisíc Kč na vybudování domovních čistíren odpadních vod v Častolovicích v roce Odbor rozvoje, majetku a investic zajišťuje příjem a administraci žádostí o poskytnutí příspěvku na vybudování zařízení pro čištění odpadních splaškových vod z domácností v Častolovicích z programu DČOV Častolovice schváleného usnesením ZM. Od počátku existence programu bylo zatím přijato celkem 21 žádostí, 7 žádostí o platbu bylo schváleno ZM v září a prosinci roku 2013 a příspěvky byly vyplaceny, 5 žádostí dosud není úplných, z toho jeden žadatel ani po výzvě žádost nedoplnil a ostatní 4 žadatelé svoje žádosti průběžně doplňují. Další 4 žádosti o poskytnutí příspěvku byly schváleny ZM v lednu t.r. a s žadateli byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí příspěvku. Jeden z těchto žadatelů předložil žádost o platbu, která je nyní předkládána ke schválení ZM, a dalších 5 nových žadatelů podalo žádost o poskytnutí příspěvku. Jejich žádosti byly posouzeny ORMI a jsou rovněž předkládány v tomto materiálu ke schválení ZM. Finanční výbor doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků na vybudování domovních čistíren odpadních vod v Častolovicích a uzavření smluv k programu DČOV Častolovice dle předloženého návrhu Odboru rozvoje města a investic MěÚ.

10 Zastupitelstva města, které se konalo 10/18 9. Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky obci Horní Police Finančnímu výboru byla předložena k projednání žádost obce Horní Police o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši tisíc Kč na předfinancování projektu v rámci dotačního programu OPŽP. Finanční výbor nedoporučuje ZM poskytnutí bezúročné půjčky ve výši tisíc Kč obci Horní Police. 10. Převod z RF do IF - Základní umělecká škola, Arbesova 2077, Oddělení školství a cestovního ruchu MěÚ předložilo finanční výboru k projednání následující materiál: 1. převod z rezervního fondu do investičního fondu: 420 Základní umělecká škola,, Arbesova 2077 požádala o převod z rezervního fondu školy do investičního fondu školy v částce ,-- Kč. Důvod: částka bude převedena z rezervního fondu do investičního fondu školy za účelem nákupu hudebního nástroje matrimby v částce ,-- Kč a nákupu mixážního pultu v částce ,- Kč. Žádost je přiložena. Stanovisko OŠaCR: Základní umělecká škola si oba požadavky uvedla v přehledu čerpání rezervního fondu v roce 2014, OŠaCR souhlasí s výše uvedeným převodem z rezervního fondu do investičního fondu.

11 Zastupitelstva města, které se konalo 11/18 Finanční výbor po projednání žádosti oddělení školství a cestovního ruchu doporučuje ZM schválit převod finančních prostředků ve výši 166 tisíc Kč z rezervního do investičního fondu dle žádosti ZUŠ Česká Lípa. 11. Schválení odpisového plánu školských příspěvkových organizací Oddělení školství a cestovního ruchu MěÚ předložilo finanční výboru k projednání materiál: 1. schválení odpisového plánu školských příspěvkových organizací: Odpisový plán školských příspěvkových organizací na rok 2014 je uveden v příloze. Důvod: Příspěvkové organizace zřizované městem odepisují hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., v platném znění a v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu v platném znění a ČÚS 708 odepisování dlouhodobého majetku. Příspěvkové organizace provádějí rovnoměrné účetní odpisy podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Finanční výbor po projednání žádostí oddělení školství a cestovního ruchu doporučuje RM schválit odpisové plány školských příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

12 Zastupitelstva města, které se konalo 12/ Schválení účetních závěrek školských příspěvkových organizací za rok 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření materiál pro RM Oddělení školství a cestovního ruchu MěÚ předložilo finanční výboru k projednání materiál: 1. schválení účetních závěrek školských příspěvkových organizací za rok 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Školské příspěvkové organizace předložily podklady ke schválení účetní závěrky 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření oddělení školství a cestovního ruchu, které provedlo jejich kontrolu a zpracování, tak jak ukládá Směrnice Rady města č. 1/2014. Zpracované a zkontrolované podklady účetní závěrky za rok 2013 školských příspěvkových organizací včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření předalo oddělení školství a cestovního ruchu finančnímu odboru pí Košové, která provede zpracování materiálu pro Radu města. Důvod: Od podléhá účetní závěrka příspěvkových organizací schválení Radou města. Povinnost schválení účetní závěrky je uložena novelou zákona o účetnictví č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a novelou zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů ( 102 odst. 2 písm. q) a odst.4) a vyhl. č. 220/2013 Sb. Oddělení školství a cestovní ruchu doporučuje schválení účetní závěrky za rok 2013 školských příspěvkových organizací včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření. Finanční výbor doporučuje RM schválit účetní závěrky školských příspěvkových organizací za rok 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření dle předloženého návrhu.

13 Zastupitelstva města, které se konalo 13/ Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy za rok 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Odbor sociálních věcí a zdravotnictví školství předložil finančnímu výboru k projednání materiál: MěÚ 1. schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy za rok 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření. Příspěvková organizace předložila podklady ke schválení účetní závěrky 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který provedl jejich kontrolu a zpracování, tak jak ukládá Směrnice Rady města č. 1/2014. Zpracované a zkontrolované podklady účetní závěrky za rok 2013 příspěvkové organizace včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření předal odbor sociálních věcí a zdravotnictví finančnímu odboru pí Košové, která provede zpracování materiálu pro Radu města. Důvod: Od podléhá účetní závěrka příspěvkových organizací schválení Radou města. Povinnost schválení účetní závěrky je uložena novelou zákona o účetnictví č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a novelou zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů ( 102 odst. 2 písm. q) a odst.4) a vyhl. č. 220/2013 Sb. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy za rok 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření. Finanční výbor doporučuje RM schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy za rok 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření dle předloženého návrhu.

14 Zastupitelstva města, které se konalo 14/ Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací v oblasti kultury a sportu za rok 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Oddělení kultury a sportu MěÚ předložilo finančnímu výboru k projednání materiál: 1. schválení účetních závěrek příspěvkových organizací v oblasti kultury a sportu za rok 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Příspěvkové organizace v oblasti kultury a sportu předložily podklady ke schválení účetní závěrky 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření úseku kultury a sportu, který provedl jejich kontrolu a zpracování, tak jak ukládá Směrnice Rady města č. 1/2014. Zpracované a zkontrolované podklady účetní závěrky za rok 2013 uvedených příspěvkových organizací včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření předal finančnímu odboru, pí Košové, která provede zpracování materiálu pro Radu města. Důvod: Od podléhá účetní závěrka příspěvkových organizací schválení Radou města. Povinnost schválení účetní závěrky je uložena novelou zákona o účetnictví č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a novelou zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů ( 102 odst. 2 písm. q) a odst.4) a vyhl. č. 220/2013 Sb. Úsek kultury a sportu doporučuje schválení účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací v oblasti kultury a sportu včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření dle předloženého návrhu. Finanční výbor doporučuje RM schválit účetní závěrky příspěvkových organizací v oblasti kultury a sportu za rok 2013 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření dle předloženého návrhu.

15 Zastupitelstva města, které se konalo 15/ Souhlas s odpisem nedobytných pohledávek v Radě města Česká Lípa Finanční odbor MěÚ předložil finanční výboru k projednání materiál týkající se odpisu nedobytných pohledávek v Radě města Česká Lípa nepřesahujícím v jednotlivém případě ,- Kč. 1) Pohledávky z titulu nákladů na přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botička ) Maximální výše těchto nákladů byla nařízením města č. 3/2006 stanovena na 500 Kč, konkrétní výše pak byla určena usnesením Rady města 642/08 na 300 Kč. Nárok na náhradu těchto nákladů má město vůči tomu, kdo vozidlo na daném místě ponechal (tj. řidič), popřípadě vůči provozovateli vozidla (osoba zapsaná v registru vozidel), a to podle 17a odst. 5 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Pokud řidič vozidla nezaplatí tyto náklady dobrovolně při sejmutí technického prostředku ani později, je nutno úhradu na něm vymáhat prostřednictvím soudu. Nejekonomičtějším způsobem vymáhání je podání návrhu na elektronický platební rozkaz. V takovém případě zaplatí město soudní poplatek ve výši 400 Kč. Pokud město v soudním sporu uspěje, uloží soud dlužníkovi, aby městu nahradil náklady řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku. Z poměru mezi soudním poplatkem, který je třeba zaplatit, a výší vymáhané částky vyplývá, že úhradu za použití technického prostředku má smysl na dlužníkovi soudně vymáhat pouze tehdy, je-li reálná šance, že se tuto úhradu (včetně náhrady zaplaceného soudního poplatku) podaří exekučně vymoci. V opačném případě by byl finanční efekt vymáhání pro město záporný, přičemž nebude dosaženo ani výchovného či preventivního účinku na dlužníka. Vymoci přisouzené částky na dlužníkovi bude nereálné zejména tehdy, pokud má dlužník nařízen větší počet exekucí na majetek a/nebo tyto exekuce trvají již delší dobu. Z těchto důvodů navrhujeme nadále nevymáhat a odepsat následující pohledávky z titulu přiložení a odstranění technického prostředku.

16 Zastupitelstva města, které se konalo 16/18 Finanční výbor doporučuje RM schválit odpis nedobytných pohledávek nepřesahujících v jednotlivém případě ,- Kč, dle předloženého návrhu. 16. Rozpočtové změny rozpočtové opatření č. 1/2014 Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtových změn č. 1/2014. a) Finanční výbor doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2014 dle předloženého návrhu, s výjimkou bodu 4.3. a PRO: 7 PROTI: 0 Zdržel se: 2 Výsledek : schváleno b) Bod Finanční výbor doporučuje ZM schválit převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu sportu: navýšení provozních výdajů v rozpočtu sportu na nové položce Příspěvek ZM Enliven Centre o.s., akce Dance Life Tour-MČR Special 2014 o ,- Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města. PRO: 1 PROTI: 0 Zdržel se: 8 Výsledek : neschváleno b)bod Finanční výbor doporučuje ZM schválit převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu sportu:navýšení provozních výdajů v rozpočtu sportu na nové položce Příspěvek ZM Enliven Centre o.s., akce Dance Life Tour-MČR Special 2014 o

17 Zastupitelstva města, které se konalo 17/ ,- Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města. PRO: 8 PROTI: 0 Zdržel se: 1 Výsledek : schváleno c)bod 4.4. Finanční výbor nedoporučuje ZM schválit přesun mezi položkami v rozpočtu všeobecné pokladní správy: do provozních výdajů v rozpočtu všeobecné pokladní správy zařadit novou položku Obec Horní Police-bezúročná návratná půjčka ve výši ,- Kč přesunem z položky rezerva města. d)finanční výbor žádá předkladatele materiálu o doplnění důvodové zprávy u bodu 1.2. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci na projekt Cyklostezka -Vlčí Důl, o účel využití poskytnutých finančních prostředků od Libereckého kraje. 17. Různé Finanční výbor nepřijal k tomuto bodu žádné usnesení. V České Lípě dne 6. března 2014 Zapsala: Hrubá Marie tajemnice Finančního výboru JUDr. Karel Bubeník předseda Finančního výboru Rozdělovník: členové FV

18 Zastupitelstva města, které se konalo 18/18

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin.

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1/5 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluven: p. Oldřich Panc Neomluveni: Hosté: Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1. Zahájení zasedání FV

Více

Zápis z 35. jednání Finančního výboru ZM

Zápis z 35. jednání Finančního výboru ZM 1/21 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: Neomluveni: Hosté: paní Ing. Radka Maxová, paní Blanka Tokarová, paní Ing. Miroslava Peterková, pan Bc. Jan Stejskal Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník

Více

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin. 1/6 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Vencovský Neomluveni: Hosté: Ing. Peterková, Mgr. Hluštík Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 10.06.2015 od 16.00 hodin

Zápis ze 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 10.06.2015 od 16.00 hodin Strana č. 1 /14 Přítomni: Kozák Roman, Panc Oldřich, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Miroslav Strnad, Dědečková Andrea, Truhlář Jiří, Svoboda Petr, Jenčovský Jaroslav

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis Ze 22. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22. 10. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 22. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22. 10. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 22. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22. 10. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní - omluven

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 16 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 16 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 16 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum jednání: 04. 08. 2014 Místo jednání: kancelář

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 29. 03. 2012 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M Hruška,

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5 Město Pohořelice Zápis z 61. schůze rady města konané dne 20.2.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík Dále přítomni:

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 30. 5. 2012

USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 30. 5. 2012 USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 30. 5. 2012 USNESENÍ Č. 443/2012 Žádost o výjimku ze Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 RM k zadávání veřejných zakázek - nákup propagačních

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 48. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.1. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě.

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě. Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě. Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn starostou obce na úřední desce OÚ Modrava dne 22.12.2010 Jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Přítomni: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z 34. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 4. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 34. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 4. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 34. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 4. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Mgr. Marcela Pröllerová Ověřovatelé zápisu: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více