KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB"

Transkript

1 téma přednášek: KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB Obsah přednášek: Funkce a součásti halových a velkoobjemových objektů Konstrukční systém halového objektu vývoj ohýbaný, tlačený a tažený konstrukční systém uspořádání hlavního nosného systému prostorová tuhost halového objektu opěrné systémy halových soustav Ohýbané konstrukční systémy deskové soustavy betonové bezvazníkové soustavy příhradové strukturální deskové konstrukce vazníkové soustavy s betonovými ocelovými dřevěnými vazníky rámové soustavy betonové ocelové dřevěné rámové soustavy Použité prameny a doporučená literatura: Doc.Ing.Petr Hájek, CSc. a kol. KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 10 Nosné konstrukce I FSv ČVUT, 2002 Konstrukční systémy převážně tlačené obloukové soustavy betonové ocelové dřevěné obloukové soustavy plošné tlačené konstrukce klenby skořepiny prutové a lomenicové struktury prutové lomenicové opěrné systémy tlačených soustav Konstrukční systémy převážně tažené soustavy visuté vazníky konstrukce lanové membránové soustavy pneumatické nízkotlaké vysokotlaké soustavy zavěšené 1

2 FUNKCE A SOUČÁSTI HALOVÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH OBJEKTŮ Účel a funkce halového objektu Objekty halového typu umožňují tvorbu volných vnitřních prostor s malým počtem nebo zcela bez vnitřních podpor. Užívají se zejména tehdy, nevyžaduje-li provozní uspořádání více výškových úrovní užitných prostor nad sebou. Halový objekt může zahrnovat i vnitřní vestavěná podlaží s různými nároky na užitnou výšku prostor: dvoupodlažní haly velkoobjemové haly kombinované monobloky Sleduje se tím hospodárnější návrh i lepší využití pozemku (poměr kubatury (m 3 ) ku zastavěné ploše (m 2 ) je celkově příznivější). 2

3 Halové objekty jsou využívány zejména pro účely: kultury kina, divadla, výstavní pavilony, shromažďovací sály, sportu víceúčelové a sportovní haly, zastřešení tribun stadionů, plavecké bazény, výroby a skladování výrobní haly, tržnice, dopravy nádražní haly, zastřešení nástupišť, automobilové a autobusové garáže, opravny, kryté doky, lokomotivní depa 3

4 Součásti halového objektu OBALOVÁ FUNKCE Zabezpečuje požadovaný stav vnitřního prostředí. Sestává ze: 1. střešního pláště 2. obvodového pláště a 3. hydroizolačního sytému spodní stavby NOSNÁ FUNKCE Přenáší statické a dynamické účinky klimatických zatížení, vlastní tíhu obalových a nosných konstrukcí, užitná a provozní zatížení. Sestává z konstrukcí: 4. nesoucí střechu 5. podpůrných a ztužujících a 6. základů 6 4

5 Nosná konstrukce a její funkce převládají půdorysné rozměry podstatná jsou svislá zatížení, a to: stálé vlastní tíhou nahodilé sněhem pro lehké konstrukce zastřešení má rozhodující vliv i účinek větru. Důležitým parametrem návrhu je požadované volné rozpětí konstrukce L (rozpon)! Velikost ohybového momentu M je kvadraticky úměrná rozponu, u dovoleného průhybu vstupuje hodnota rozponu dokonce ve čtvrté mocnině. průhyb rozpon L zatížení Návrh konstrukcí obalových (pláště, střechy) a dělících (příčky, vnitřní stěny) je limitován: řídkou osnovou opor (prvků nosné konstrukce) danou většími výškovými i půdorysnými parametry hal větší deformací nosné konstrukce (např. průhybem) nosník průběh momentu M tuhý rám Vnitřní prostředí halových staveb je navrhováno z hledisek: tepelně technických orientace oken zajišťující tepelnou stabilitu interiéru stavební prostorové akustiky a denního osvětlení boční omezené, doplňuje se střešními světlíky 5

6 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM HALOVÉHO OBJEKTU Vývoj konstrukčních systémů halových objektů: Byl dán potřebou stavění stále větších a objemnějších prostor hledáním konstrukcí se stále většími rozpony a materiálů pro ně vhodných: do 18.století: kámen, dřevo, hlína a pálená cihla poté litina, železo příhradové konstrukce, beton prostý, železový, předpjatý, spřažený současné: monolitický i prefabrikovaný železobeton, skořepiny, lepené dřevo, kompozitní materiály, torkretování tenkostěnných konstrukcí, plasty, slitiny lehkých kovů Potřeby a možnosti společnosti zahrnovaly stavění: zpočátku obydlí, sakrálních staveb, mostů a dopravních staveb později kulturní a shromažďovací prostory výstavní haly, nádražní dvorany, divadla, tržnice, tovární haly, krytá sportoviště se zavěšenými konstrukcemi apod. 6

7 Dřevo konstrukce přenášející zatížení převážně ohybem (menší životnost oproti kameni) Kámen, pálená cihla přenos zatížení převážně tlakem (konstrukce kleneb (gotika) a kupolí (renesance), deskové prvky se odlehčují v tyčové prvky, žebra) Železo, litina, ocel využití velmi dobrých tahových vlastností táhla, armatura do železobetonu, visuté a zavěšené konstrukce, rozvoj velkorozponových příhradových konstrukcí mostů a zastřešení. Beton a železobeton žebrové konstrukce (Monier 1867, Hennebique 1897), předpjaté a spřažené konstrukce (Freyssinet), tenkostěnné skořepiny (Nervi). Prefabrikace. 7

8 Ohýbaný, tlačený či tažený konstrukční systém Podstatou návrhu nosné konstrukce halového objektu je výběr vhodného schématu příčně zatížené rozporné konstrukce, přenášející svislé zatížení do podpor. konstrukce ohýbaná konstrukce tlačená Porovnání ohýbaných, tlačených a tažených konstrukcí výhody OHÝBANÉ versus TLAČENÉ A TAŽENÉ výrobně jednoduchý tvar větší únosnost F větší opěrná konstrukce (stěny, sloupy) rozpětí není namáhána vodorovnou silou vnitřní prostor lépe využitelný architektonicky zajímavý tvar tažená TLAČENÉ versus tvarová stálost konstrukce vnitřní prostor lépe využitelný opěrná konstrukce je namáhána tlakovými silami směřujícími k základové spáře tvar vhodný pro odvodnění střechy TAŽENÉ kce bez ohybové tuhosti, není namáhána momenty tažený průřez není namáhán vzpěrným tlakem 8

9 Je využíváno tří základních konstrukčních schémat, tj. konstrukce: 1. ohýbané 2. tlačené 3. tažené Ohýbaný nosník Je-li konstrukce podepřena ve vodorovném směru posuvně, nemůže vzniknout reakce B vodorovná, a proto celý moment M od vnějšího zatížení musí být přenesen dvojicí vnitřních sil výslednicí normálových napětí F v tažené a tlačené části průřezu. Rameno vnitřních sil r v ohýbané konstrukci je dáno tvarem průřezu. Princip popsaného chování zůstává zachován bez ohledu na tvar střednice ohýbaného nosníku (vzepjatá, prověšená apod.). pevné uložení tlačená zóna tažená zóna tlačená část tažená část moment M výztuž rozpon L F F normálové napětí r r zatížení M = r. F reakce posuvné uložení B 9

10 Konstrukce obloukové (tlačené) a visuté (tažené) Zamezíme-li vodorovnému posunu konstrukce, vznikne v podpoře vodorovná tahová nebo tlaková rozpěrová síla H 2. Její velikost je závislá na nadvýšení či průvěsu f konstrukce. Ohybový moment M je přenášen dvojicí sil osovou H 1 a vodorovnou reakcí H 2. Ramenem f těchto sil je vzepětí či průvěs konstrukce. H 1 f Tvar střednice by měl odpovídat tvaru výslednicové čáry vnějšího zatížení. Odchyluje-li se část zatížení přenáší účinek ohybové tuhosti průřezu. H 2 M = H. f pevné uložení Tažená konstrukce nemá ohybovou tuhost. Je nucena se svým tvarem přizpůsobit výslednicové čáře zatížení a veškeré zatížení pak přenáší normálová síla. H 2 f H 1 10

11 Varianty konstrukčního řešení ohýbaného prvku Schopnost konstrukce přenést ohybový moment je podmíněna možností vzniku dvojice sil v tažené a tlačené části průřezu a smykovým propojením obou částí. To lze provést: plnou stěnou vysoká účinnost smykového spolupůsobení, jednoduchá výroba nosníku příhradovou konstrukcí umožňující snížení tíhy konstrukce při zachování vysoké únosnosti ohýbanými příčlemi Virendeelova konstruce Smykové spolupůsobení umožňuje zapojení tlačené a tažené části do jednoho průřezu. Je-li nedostatečné snižuje se tím celková únosnost a zvyšují deformace průřezu. 11

12 Materiálové a technologické varianty řešení se volí podle charakteru namáhání nosných prvků (tlak, tah, ohyb, smyk), o nízké objemové hmotnosti a ceně. Tomu vyhovují: dřevo, lepené dřevo, železobeton, předpjatý beton, ocel a lehké slitiny; tažené visuté a pneumatické konstrukce využívají kromě oceli a dřeva také kompozity, plasty a textilie. Prostý beton a cihly se využívají pro tlačené podpěrné části (stěny, pilíře) dřevo vazba - lepené beton předpjatý zdivo dřevo beton ocel ocelové lano zdivo Soustava o jediném převažujícím materiálu umožňuje jednotnou technologii, údržbu a má stejnou životnost prvků. Kombinované soustavy poskytují efektivnější využívání vlastností rozdílných materiálů. 12

13 a1) Uspořádání hlavního nosného systému a2) 2 malé rozpony v.p. 1 1 v.p b1) střední rozpony v.p. jednostupňová konstrukce přenáší primární zatížení přímo do vertikálních podpor (stěn, rámů). Zahrnuje pouze jeden prvek: ohýbanou desku (a1) nebo tlačenou klenbu (b1) či visutou taženou membránu. Konstrukce je to jednoduchá, menší únosnosti a pro malé rozpony. dvoustupňová konstrukce - je kombinací malorozponových prvků plošného charakteru (1) a tyčových nosníků většího rozponu (2) ležících na vertikálních podporách (v.p.). Také nosníky mohou přenášet zatížení ohybem, tlakem či tahem. Specializace prvků zastřešení na dílčí nosné funkce umožňuje zvětšení rozponu oproti 1-stupňové konstrukci, která by na toto rozpětí byla příliš hmotná. a3) 3 2 velké rozpony 1 v.p. 3 třístupňová konstrukce přibírá další tyčový nosník (3) (ohýbaný, tlačený či tažený) což dále umožňuje zvětšovat vzdálenosti vertikálních podpor (v.p.) a tím rozpon halové stavby. Volba konstrukčního schématu a jeho rozměrových parametrů se optimalizuje v závislosti na zatížení, materiálu a konstrukčních variantách jednotlivých částí zastřešení. 13

14 Uspořádání nosného systému ortogonální (pravoúhlé) osy hlavních a vedlejších (primárních a sekundárních) nosných prvků jsou vzájemně uspořádány kolmo (a) neortogonální (kosoúhlé) každý jiný úhel (b,c) Případem neortogonálního systému je radiální uspořádání (b) jehož hlavní nosné prvky (například příhradové, lanové) jsou paprskovitě uspořádány uvnitř půdorysu, kotveny na nosný prstenec po obvodě. Ve středu se buďto volně křižují nebo jsou sepnuty jiným prstencem a vzájemně se podpírají (viz.sazka-aréna) případně jsou podepřeny bodovou či kruhovou podporou. 90 b) a) Soustava axiální (c) vyplétané kolo c) věnec tlačený, problémy s odvodněním, křížením lan lucerna 14

15 Orientace halových systémů jedno a dvousměrné či vícesměrné půdorys protáhlého tvaru: obdélník, elipsa apod. nosníky spíše v jednom směru (a), (b) půdorys sevřenějšího tvaru: čtverec, troj- a víceúhelník, kruh nosníky ve více směrech (c), (d), (e) a) d) b) c) e) 15

16 Prostorová tuhost halového objektu Vedle svislých zatížení (pro návrh rozhodujících) je nutno zajistit i přenesení zatížení vodorovných. Jedná se především o účinky zatížení větrem, brzdnými silami jeřábů a seizmická zatížení. Ztužení halového objektu je soubor konstrukčních opatření sledujících zajištění celkové tuhosti objektu, tedy přenesení vodorovných zatížení do základů. 1) 2) Systémy s netuhou střešní tabulí (a) se navrhují pro konstrukce visutých, tažených zastřešení, kde zajištění tuhosti tvarově poddajné tabule je obtížně proveditelné. Vodorovné zatížení působící na obvodový plášť přenáší primárně zatížený prvek samostatně bez dalšího spolupůsobení s ostatní konstrukcí. Horizontální tuhosti svislé nosné konstrukce lze 3) dosáhnout: 1) vnitřním diagonálním ztužením 2) zakotvením vnějšími 4) táhly 3) vytvořením rámového rohu 4) vetknutím stojin do základu a) 16

17 U systémů s tuhou střešní tabulí (b,c) je vodorovné zatížení přenášeno střešní tabulí do ztužujících konstrukcí (ztužující stěny, svislá ztužidla). Tuhost vlastní střešní tabule lze zajistit: spojením tuhých střešních desek příhradovými ztužidly opěrnou konstrukcí (obv.prstenec) Příhradová ztužidla jsou tvořena prutovými nosníky smykově propojenými vloženými diagonálními prvky namáhanými na tlak či na tah. Umisťují se po obvodě střešní tabule, při větších rozponech i podél hřebene. b) c) Při delších diagonálách a tlakovém namáhání hrozí ztráta jejich stability. Zachování tenkých diagonál umožňuje princip dvojnásobné příhradové konstrukce umožňující vybočení tlačené diagonály bez ztráty tuhosti celé soustavy. 17

18 Opěrné systémy halových soustav obecně přenášejí: svislé (tlakové) reakce vodorovné (tahové) reakce ohybové momenty dle přenosu vodorovných a ohybových sil - systémy: otevřené (a),(b),(c) spojité (d),(e) uzavřené (f),(g),(h) viz. další strana) a) směr zatížení tah směr zatížení b) c) Spojité systémy podepření je možné navrhnout tehdy, jsou-li na jedné podpoře dvě stejné konstrukce. Vodorovné síly i ohybové momenty sousedních polí se vzájemně eliminují. momenty tlak U otevřených systémů podepření tah je vodorovná reakce či ohybový moment zachycena přímo opěrnou konstrukcí (základem, opěrnou stěnou, sloupem, rámovou stojkou) zatížení tah d) e) tlak tah tlak 18

19 V uzavřených opěrných systémech je reakce protilehlých částí konstrukce eliminována působením opěrné konstrukce (táhla, rozpěry, příčle, obvodové věnce). Základová konstrukce je výhodně namáhána pouze svislými reakcemi. f) prstencový věnec g) věnec h) svislá reakce táhlo 19

20 pokračování přednášky KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB OHÝBANÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Základním prvkem v ohýbaném konstrukčním systému je ohybově namáhaný prostě uložený (a) nebo vetknutý (b) prvek přenášející především svislá zatížení. zatížení a) b) nosník rámová příčel opěrná kce průběh momentu M rozpon L rám reakce tlak tah ohybový moment M Veškeré zatížení na prostě uloženém prvku je přenášeno ohybovým namáháním uprostřed rozpětí. Únosnost závisí na průřezovém modulu nosníku a dovoleném namáhání materiálu (viz. vazníkové a bezvazníkové soustavy). Je-li nosníková konstrukce v podepření vetknuta (tuhá) vznikne v oblasti podpory ohybový moment, který je přenášen i opěrnou (svislou) konstrukcí vzniklé rámové soustavy. V důsledku spolupůsobení opěrné konstrukce se snižují ohybové momenty v rámové příčli. Horní pas nosníku i rámové příčle je tlakově namáhán F zajistit stabilitu před vybočením. 1

21 Deskové soustavy Betonové bezvazníkové soustavy Střešní konstrukci tvoří desky s výztužnými žebry (a), zalamované lomenicové desky (b), zvlněné skořepinové dílce (c) nebo komůrkové tenkostěnné průřezy. V podélném směru mohou být prizmatické (výhoda kontinuální výroby) nebo zakřivené (d) (vzepnuté), sedlového tvaru apod. Navrhují se na rozpony m při šířkách prvků 1,2 3 m a) c) b) m d) 2

22 Příhradové deskové konstrukce - strukturální deskové konstrukce Strukturální deskové útvary jednosměrně a zejména obousměrně pnuté střešní konstrukce. Přenáší zatížení obousměrným ohybem a někdy i tuhostí v kroucení. a) roštové desky z rovinných příhradových nosníků b) soustavy s prostorovým uspořádáním diagonál Navrhují se převážně z kovových materiálů (ocel, dural, ) z tenkostěnných uzavřených trubkových nebo Jäklových profilů, někdy z plastů a dřeva a) b) h = 1/15 1/30 L h = 1/15 1/30 L L = m L = m 3

23 Vazníkové soustavy Střešní konstrukce vazníkové soustavy sestává ze střešních vazníků (nosníkových prvků) ukládaných na sloupy, průvlaky nebo stěny. Podle tvaru se rozlišují : přímopasové pultové sedlové lomené a obloukové Na střešní vazníky jsou ukládány přímo plošné střešní prvky (žebírkové či kazetové panely s odlehčenou deskou) bezvaznicový systém nebo střešní vaznice nesoucí střešní plášť - vaznicový systém. A přímopasový B pultový C - sedlový D lomený pas horní střešní panely diagonála příčel vazník vaznice styčník E - obloukový pas dolní podpora BEZVAZNICOVÝ VAZNICOVÝ táhlo 4

24 Soustavy s betonovými vazníky Železobetonové vazníky jsou zpravidla navrhovány z předpjatého prefabrikovaného železobetonu. Betonové vazníky mají velkou životnost a nevyžadují údržbu. Smykové propojení obou pásnic bývá řešeno: f) plnou stěnou g) stěnou s otvory h) pruty příhradové soustavy i) Vierendeel-příčlemi f) g) h) montážní styk těžiště i) Plné vazníky jsou výrobně jednodušší, ale často brání prostupu technických instalací. Rozpony m. Příhradové vazníky výrobně pracnější, vyžadují větší konstrukční výšku haly. Pro větší rozpony je nutno je dělit a na stavbě dodatečně spojit předpínacími kabely. Z důvodu montážní stability se ukládají nad svým těžištěm. Rozpony m Vazníky jednolodních hal jsou ukládány na sloupy, u vícelodních jsou vnitřními podporami průvlaky. Sloupy bývají profilu obdélného, I, nebo členěné, uložené na monolitické či prefabrikované patky (na sraz či do kalichu). j) táhlo rozpon až 30 m 5

25 Soustavy s ocelovými vazníky a) plnostěnné vazníky s prolamovanou stojinou menší rozpony 6 9 m, větší zatížení b) plnostěnné průřezy složené větší rozpony m c) příhradové vazníky rovinné velké rozpony ( 32) m d) girlandové sedlové vazníky tvořící trojkloubovou soustavu s ocelovým táhlem na velké rozpony až 80 m. Jsou charakteristické parabolickým tvarem dolního pasu a taženými diagonálními prvky. a) b) c) ocelový nosník - rozřezaný, o ½ vlny posunutý a svařený h = 1 / 15 L Plnostěnné vazníky z válcovaných nosníků nebo složených svařovaných průřezů (z plechů a širokých ocelí). Snadná výroba i údržba, těžké, menší rozpony Příhradové vazníky z prutových prvků válcovaných, tenkostěnných profilů nebo z trubek. Lehčí, umožňují i větší rozpětí. h = 1 / 10 L d) kloub kloub dolní parabolický pas táhlo tažené diagonály kloub 6

26 Spojování prutů ve styčnících (styčníkový plech) pomocí svarů. Montážní styky se šroubují. Podpůrná konstrukce betonové či ocelové sloupy, zděné stěny. Ocelové sloupy ze svařovaných profilů (otevřených či uzavřených), z válcovaných profilů, nebo jako členěné průřezy. Ukládají se pomocí kotevních desek na základovou konstrukci. kotevní deska e) vazník světlík vaznice vazník vaznice f) Střešní plášť je navrhován s plnostěnnými vaznicemi prostě uloženými. Při větších roztečích bývají vaznice příhradové, spojité: vzpěrkové (e) nebo zavěšené (f). Při bezvaznicové skladbě se na vazníky přímo ukládají plošné dílce: profilované plechy, žebírkové železobetonové desky, kovoplastické a dřevěné kompletizované panely 7

27 Soustavy s dřevěnými vazníky Vazníky jsou plnostěnné nebo příhradové, celodřevěné nebo materiálově kombinované. Horní a dolní pasy dřevěných vazníků jsou z hranolů a prken. Plná stojina je prvek sbíjený nebo lepený z prken (a,c), vodovzdorných překližek (b) nebo dřevotřískových desek. Příhradové stojiny se navrhují z prken nebo hranolů (d,e) a) h = 1 / 8 1 /12 L b) L = 6 15 m Výhodou lepených konstrukcí (c) je jejich větší odolnost, únosnost a požární bezpečnost. c) d) L = m h1 = 1 / 16 L h2 = 1 / 30 L L = m h = 1 /5 L Dřevěné vazníky se ukládají na zděné stěnové nebo pilířové konstrukce na dřevěnou pozednici. Malé rozpony bezvaznicová soustava s dřevěným bedněním, větší rozpony užívají dřevěných vaznic lepených nebo příhradových. Lze užít i dřevěných žebrových panelů, kde žebra nahrazují profily vaznic. e) L = m h = 1 / 5 1 /7 L Tuhost v rovině střešního pláště se zajišťuje diagonálním zavětrováním. 8

28 Průřezy dřevěných vazníků se tvoří spojováním konstrukčních částí různými spojovacími prostředky: (f) svorníky, (g) hmoždíky, (h) hřebíky či vruty, (i) kovovými styčníkovými deskami s trny nebo (j) lepením. f) svorníky i) styčníkové kovové desky s trny g) hmoždíky h) hřebíky či vruty j) lepení 9

29 Rámové soustavy Vetknutí střešního nosníku do sloupové podpory v rámovém rohu (tuhé spojení) vede ke zmenšení ohybových momentů uprostřed rozpětí. V důsledku tuhého spojení se přenáší rámový moment do rámové stojky. Nevýhodné namáhání stojek rámu ohybem (a) lze částečně eliminovat návrhem spojité rámové konstrukce (b): zatížení a) rám rámová příčel průběh momentu M náběhy opěrná kce b) spojitá rámová konstrukce rozpon L 10

30 c) vetknutý rám velká míra statické neurčitosti, citlivost konstrukce na účinky poklesu podpor, teplotních a objemových změn d) dvojkloubový rám vložením kloubů do patek, menší citlivost na pokles základů (sedání stavby) e) trojkloubový rám přidáním kloubu i do příčle f) konzolový rám vložením kloubu do rámového rohu, stejně jako trojkloubový není citlivý na vynucené deformace h = 1 / 12 1 / 15 rozpětí L; b = 1 / 3 2 / 3 h e) c) rozpětí L =12 15 m hc = h ( ); bc = b vetknutí h = 1 / 10 1 / 6 L d) kloub Průběh ohybového namáhání v konstrukci je závislý na ohybové tuhosti stojky a příčle, je ovlivňován také náběhy. Pak se koncentruje v místech s vyšší ohybovou tuhostí. vzpěra f 1 ) f 2 ) 11

31 Betonové rámové soustavy Železobetonové rámové konstrukce se realizují jako monolitické (a) nebo prefabrikované (montované) (b). Pro celomontované rámové soustavy se užívají subtilní prutové dílce z betonů vysoké pevnosti, skořepinové (c) a lomenicové (d) rámové prvky. Prutové soustavy mohou vytvářet rovinné vazby. a) monolitické c) skořepinové b) prefabrikované d) lomenicové L = 9 36 m tloušťka mm, h = 1/40 1/50 L 12

32 vaznice viz. detail (h) a) tuhý roh v monolitu f) h) vaznice g) 24 m e) šroubový styk v montované konstrukci Tuhého spojení rámové příčle a stojky se v monolitické konstrukci docílí uspořádáním výztuže v rámovém rohu (a). Totéž v montované konstrukci se řeší prostřednictvím šroubovaných nebo svařovaných stykovacích desek (e,f). Spoje jsou přímo v rohu nebo v místech s malými ohybovými momenty (vkládání zkrácených příčlí mezi sloupy s konzolami) (g). Řešení střešního pláště obdobné jako u vazníkových zastřešení (h). 13

33 Ocelové rámové soustavy Pro lehké ocelové haly malých a středních rozponů tenkostěnné profily tvářené za studena (např. [ ), válcované plnostěnné a prolamované profily, příhradové z tenkostěnných trubek, betonářské oceli apod. Pro těžké haly plnostěnné svařované průřezy otevřené (I) nebo uzavřené (truhlíkové ) popř. příhradové trubkové nebo z válcovaných profilů. h = 1/35 1/40 L L = 9 60 m Tuhost v příčném směru je zajištěna vlastní tuhostí vazníků, v podélném směru se vkládají příhradová, rámová apod. ztužidla. Střešní a obvodový plášť v bezvaznicové či vaznicové skladbě jako u hal vazníkových. střešní plášť s vaznicemi ztužidlo táhlo bezvaznicová skladba ztužidlo kloubové uložení cca 18 m 14

34 Provedení rámových rohů a) plnostěnného rámu, b) příhradového rámu šroubové spoje svary c) kotvení rámové stojky do základové konstrukce se provádí ocelovou kotevní deskou a kotevními šrouby (c). 15

35 Dřevěné rámové soustavy Rámová příčle i stojky plnostěnné (a) nebo příhradové (b). Konstrukční návrh sbíjeného nebo lepeného průřezu je obdobný jako u dřevěných vazníkových soustav. Zvýšení únosnosti plnostěnného vazníku lze dopomoci vlepovanou ocelovou výztuží. V praxi rámy 2- nebo 3-kloubové: příznivé statické působení, výhody dopravní a montážní. a) H = 1 / 23 L H = 1 / 25 L b) H = 1 / 25 L R = 5 10 m rozpon L = m rozpon L = m rozpon L = m Střešní plášť v závislosti na vzdálenosti rámů v bezvaznicové nebo vaznicové skladbě jako u vazníkových soustav 16

36 c) d) lepený prvek svorníky tlak tah e) Pozornost nutno věnovat rámovému rohu a přenosu smykových sil. Příklady řešení rámového rohu: (b) příhradový sbíjený (c) plnostěnný lepený (d) smíšený Vnitřní a podporové klouby jsou řešeny jako kovové (d),(e). rozpon L = m H = 1 / 25 L Rámový roh lze zjednodušit užitím ocelového táhla zachycujícího tahovou složku momentu v rámovém rohu (f). 17

37 dokončení přednášky KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY PŘEVÁŽNĚ TLAČENÉ Je-li tvar obloukové či plošné konstrukce navržen ve tvaru tlakové čáry působícího zatížení (výslednicová čára nebo plocha), přenáší konstrukce zatížení tlakem. Vnější zatížení bývá ale proměnné - tvar konstrukce stálý = část přenášena ohybovým momentem. Konstrukci je třeba navrhnout dle převládajícího zatížení vlastní tíhou a sněhem - vzniká parabolický tvar tlačené konstrukce: nestálé proměnné výslednice proměnná deformace ohybový moment zavětrování tlaková síla 1

38 Ke statickému působení tlačené konstrukce lze dospět tvarováním rámové konstrukce (a). 1) rozkročením stojek (b) a 2) zalamováním příčle (c) lze snižovat ohybová namáhání rámu až k nulové hodnotě při parabolickém tvaru rámu (d). a) b) pouze tlak c) d) 2

39 Opěrné systémy tlačených soustav Opěrný systém přenáší svislé a vodorovné reakce obloukové (tlačené) konstrukce a) oblouková konstrukce ukončená v úrovni terénu je opřena přímo o základovou konstrukci b) opěrná konstrukce oblouku uloženého vysoko nad terénem může být navržena jako ohýbaná, c) popřípadě může přenášet zatížení normálovými silami d) horizontálně tuhá konstrukce podpírá i ty obloukové vazby které nemají přímou opěrnou konstrukci e) v uzavřeném opěrném systému tlačené konstrukce je vodorovná síla zachycena táhlem a) b) c) d) e) 3

40 Obloukové soustavy Tlačená oblouková konstrukce je dimenzována na vzpěrný tlak v kombinaci s ohybem. Vybočení v rovině oblouku brání tuhost průřezu konstrukce, z roviny oblouku tuhost střešní tabule i vlastní ohybová tuhost. Uložení: kloubový styk nebo vetknutí a) vetknutý oblouk lepší statické využití průřezu oblouku b) dvoukloubový oblouk menší namáhání konstrukce vlivem objemových změn a sedání podpor oblouku a) b) d) Střešní plášť obloukové konstrukce je specifický proměnlivostí sklonu střešní plochy. c) oblouková soustava ortogonální uspořádání d) dtto radiální uspořádání c) 4

41 e) f) g) e) trojkloubový oblouk zcela eliminuje vliv objemových změn a pokles podpor. f) trojkloubový tlačený nosník g) umístěním třetího kloubu mimo vrchol lze upravit směr podporových reakcí 5

42 Betonové obloukové soustavy Vyskytují se méně často, jsou navrhovány jako oblouk: a) vetknutý montován jako trojkloubový, po dotvarování se klouby mění na tuhé styčníky b) dvojkloubový c) trojkloubový a) h = 1/28 1/40 L L = m b) c) Průřez konstrukce tlačeného betonového oblouku bývá: d) plný e) Vierendeelův f) skříňový často je navrhován s proměnným průřezem d) e) f) 6

43 Železobetonový oblouk je v konstrukcích zastřešení často uplatněn jako součást obloukových vazníků (g). Horní betonový pas je s dolním táhlem propojen vzpěrami. Jsou efektivnější než klasické, navrhují se pro rozpětí až 50 m. g) vzpěry táhlo až 50 m Uložení obloukové konstrukce na základ viz. obr. (h). tlak tlak svislá reakce tah h) opačná reakce 7

44 Ocelové obloukové soustavy příhradové trubkové, rovinné nebo prostorové a) dvoukloubové odlišného zakřivení přírub b) trojkloubové se souběžnými přírubami Pro dopravu a montáž se části oblouků rozdělují montážními styky lze je sestavovat a stykovat na zemi a) 1/ 30 L b) L = m 1/ 5 1/7 L plnostěnné, svařované ze segmentů otevřených či uzavřených průřezů c) vetknuté d) dvojkloubové pro menší rozpětí haly lze válcované profily ohýbat za studena c) d) 8

45 20% vzpěra táhlo m Tenkostěnné, otevřené, za studena tvarované ocelové profily v tříkloubovém tlačeném nosníku s táhlem užívá soustava HARD. Průřezy nosných prvků ve tvaru [ 9

46 Obloukové soustavy na bázi dřeva Navrhují se jako dvojkloubové (a) nebo trojkloubové (b) nosníky z lepených průřezů obdélníkového, I, T popřípadě skříňové. Často s výškově proměnným průřezem. Rozpon L = 30 až 110 m. 1/45 1/50 L a) b) 1/ 5 1/6 L c) Dřevěný lepený průřez může být armován vlepením výztuže do drážek mezi lamely (c). d) Pro styk oblouků ve vrcholovém kloubu (d) a pro uložení na základovou konstrukci (e) se používá ocelových stykovacích desek a příložek e) 10

47 Sedlového tvaru střechy na obloukové soustavě lze docílit použitím přímých vaznic podepřených vzpěrami uloženými na oblouku (f). Zjednoduší to konstrukci střešního pláště ale mění se charakter tvaru objektu. vaznice f) obloukový nosník vzpěra Střešní plášť používá vaznic nebo kompletizované dřevěné panely. Zavětrování v rovině střechy pomocí diagonál. zavětrování 11

48 Plošné tlačené konstrukce (klenby a skořepiny) Klenby Tlačená konstrukce je namáhána vzpěrným tlakem a ohybem. Namáhání přenáší přepětím průřezu vlivem převládajícího svislého zatížení. Konstrukčním důsledkem je masivní konstrukce klenby a omezená schopnost přenášet bodová zatížení. a) Pro správný návrh je důležitá znalost tvaru výslednicové čáry od zatížení vlastní vahou konstrukce. Užívaný materiál: kámen, cihla. Základní tvary: a) valená klenba nad obdélníkovým půdorysem a b) klenba ve tvaru kupole nad kruhovým půdorysem mm b) L = 8 50 m mm = 5 40 m 12

49 Skořepiny Konstrukce skořepiny bývá velmi subtilní o malé konstrukční tloušťce a ohybová namáhání přenáší pouze v omezené míře. Stabilita tlačených částí je zajišťována využitím tvaru konstrukce o dvojí křivosti nebo spolupůsobením s výztužnými žebry a čely skořepin. c) krátká válcová skořepina připomíná valenou klenbu ale stabilita subtilní tlačené části je zajištěna okrajovým žebrem nebo čelem skořepiny d) dlouhá válcová skořepina působí staticky jako nosníková konstrukce (d ) e) rotační skořepina je podobné klenbě kupole, její stabilitu zajišťuje schopnost přenášet radiální tlaková a tahová namáhání f) příkladem skořepiny se zápornou křivostí střednicové plochy je tvar hyperbolického paraboloidu Skořepiny jsou navrhovány ze železobetonu a kompozitních materiálů, přímkové plochy z tyčových prvků. c) d) f) h = 1/50 1/65 L f 2f L = 9 30 m d ) L = m e) L = m h = 1/300 1/450 L 13

50 Prutové a lomenicové struktury Prutové strukturální soustavy a) c) b) Působení strukturálních soustav je do jisté míry obdobné působení plošných konstrukcí stejného tvaru. Principem plošné nebo prutové struktury je snaha o nahrazení statického působení plošné konstrukce prutovými prvky ze železobetonu, oceli, dřeva. Prutová struktura ve tvaru válcové klenby (a) působí jako válcová skořepina upnutá do tuhých čelních stěn. Stejně u dalších tvarů (b). d) = m Ocel jednovrstvé nebo dvojvrstvé struktury v trojúhelníkových sítích. Žebrové konstrukce, příhradové lamely, Vierendelovy dílce (d). e) Prutové struktury betonové bývají jednovrstvé s ohybově tuhými žebry (c). Lamelové dřevěné klenby mají ohybovou tuhost, tvoří je diagonálně uspořádaná žebra z lamel spojovanými svorníky (e). 14

51 Lomenicové strukturální soustavy jsou vytvořeny z plošných trojúhelníkových elementů vytvářejících tuhou prostorovou soustavu. Vhodnou volbou tvaru lomenice lze docílit tvaru translační či rotační plochy (f,g). Strukturální lomenice vzniká ze: sítě trojúhelníkové (h) sítě čtyřúhelníkové (i) nahrazením prutů struktury plošnými elementy v rovině střednice prutu Elementy mohou být: konvexní konkávní kombinovány střídavě v sousedních polích h) f) i) h = 1/10 1/20 h g) L = 9 30 m 15

52 KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY PŘEVÁŽNĚ TAŽENÉ Mezi tažené konstrukční systémy náleží konstrukce: visuté (a), pneumatické (b) a zavěšené (c) tah a). visuté a pneumatické konstrukce jsou charakteristické malou tvarovou stálostí vlivem nízké ohybové tuhosti tah c) přetlak b) tah závěs konstrukce ohyb podpora tlak 16

53 Visuté soustavy Mezi tažené konstrukční systémy visuté náleží konstrukce: vazníkové, deskové (skořepiny jednoho a dvojího zakřivení) lanové a membránové Vazníkové visuté konstrukce tah PLNOSTĚNNÝ NOSNÍK tvar deformace RÁMOVÁ KONSTRUKCE S TAŽENOU PŘÍČLÍ TROJKLOUBOVÝ NOSNÍK PLNOSTĚNNÝ PŘÍHRADOVÝ PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK POLYGONOVÝ NOSNÍK 17

54 Lanové visuté konstrukce Lanové prvky bez ohybové tuhosti jsou uspořádány paralelně nebo radiálně, v jednovrstvém nebo dvouvrstvém uspořádání. Sestavují se z ocelových drátů, nekovových vláken apod., které jsou subtilní bez ohybové tuhosti, tvarem přizpůsobivé výslednicové čáře vnějšího zatížení. Přenos zatížení probíhá prostřednictvím normálové síly v profilu vlákna a vodorovnou složkou podporové reakce. Tato složka namáhá opěrný systém vysoko nad terénem což vyžaduje jeho efektivní konstrukční návrh. L = m stabilizační lano 18

55 paralelní lana H S V q (x) q (x) V H V S H H V Lanové systémy stabilizované hmotností střešního pláště q (x) V S stabilizované přepínacími lany H radiální lana 19

56 systémy otevřené Varianty zachycení vodorovné reakce visutého zastřešení : závěsná táhla systémy uzavřené 20

57 zavětrování nosná lanová konstrukce střešní desky příklad podporového systému visutého zastřešení příklad spojitého podporového systému visutého zastřešení 21

58 f 2f L = m nosná lana napínací lana lucerna Příklady uzavřených nosných systémů visutého lanového zastřešení: 22

59 Membránové visuté soustavy Membrána visuté střechy se navrhuje z plošně působící volně zavěšené nebo napjaté tkaniny, plechu, kompozitní textilie a podobně. Přebírá pouze síly ve střednicové ploše, to znamená že navozuje membránový stav napětí. Stabilizace tvaru tenké membrány vyžaduje ztužující žebra, tvarování s dvojí křivostí, příp. vhodné přitížení podvěsem. konstrukce rozpětí zakřivení (m) (m) tkaninový stan lanový, vyztužený tkaninový stan síť z předpjaté oceli s tkaninovým překrytím hřebenové lano membrána napjatá membránová 23

60 Soustavy nesené přetlakem vzduchu Pneumatická konstrukce nesená přetlakem vnitřního vzduchu je tvořena tenkou membránou předepnutou vnitřním přetlakem. Nízkotlaké přetlak vzduchu v celém vnitřním prostoru činí cca Pa. Při velkých rozponech se tvar stabilizuje kombinací s povrchovými ztužujícími lany. membrána z nerez oceli L = m z tkaniny L = m 24

61 Vysokotlaké vysoký přetlak vzduchu, 0,1 0,5 MPa je soustředěn v tzv. kostře (skeletu) objektu (žebrech, obloucích). Užívají se menší rozpony 25 m. Náleží sem soustavy čočkové a polštářové. nosné žebro membrána L = 6 45 m nosná žebra nosná žebra 25

62 Zavěšené soustavy Základním principem konstrukce je zavěšení střešní nosníkové konstrukce pomocí táhel ukotvených ke tlačeným pilotám, obloukům, rámům apod. Jedná se o vícestupňový systém připomínající působení tzv. superkonstrukcí ve vícepodlažních budovách. Zavěšené konstrukce proto náleží k efektivním systémům pro zastřešení staveb velkých rozpětí. tah zavěšená deska tlak m centrální nosník nárožní pylony 26

63 Táhla se nejčastěji navrhují z ocelových lan a kabelů a tvoří tak systém pružného podepření norníkové či obloukové konstrukce. Střešní plášť lze řešit způsobem obdobným jiným tuhým soustavám (vazníkovým, rámovým, apod.) Výhodnou konstrukční variantou jsou zavěšené soustavy spojité. Nevyžadují kotvení tahových složek v základech. tribuny sportovních stadionů zavěšený nosník zavěšená membrána 27

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Ústav stavitelství I fakulty architektury učební texty předmětu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB část druhá KONSTRUKCE NAMÁHANÉ PŘEVÁŽNĚ OHYBEM 2006 KONSTRUKCE

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016 Rámové konstrukce Obsah princip působení a vlastnosti rámové konstrukce statická a tvarová řešení optimalizace tvaru rámu zachycení vodorovných sil stabilita rámu prostorová tuhost Uspořádání a prvky rámové

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze Strana 1 HALOVÉ KONSTRUKCE Halové konstrukce slouží nejčastěji jako objekty pro různé typy průmyslových činností nebo jako prostory pro skladování. Jsou také velice často stavěny pro provozování rozmanitých

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc. Schodiště jsou souborem stavebních prvků (schodišťová ramena, podesty, mezipodesty, podestové nosníky, schodnice a schodišťové stěny), které umožňují komunikační spojení různých výškových úrovní. V budovách

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED 1 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ TŘÍDĚNÍ jedno a vícepodlažní konstrukce halové a velkorozponové konstrukce výškové konstrukce speciální konstrukce (superkonstrukce

Více

Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním

Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním Statické působení konstrukcí s převažujícím ohybovým namáháním Účinek zatížení a svislé reakce na oddělené části vyvolává ohybový moment M, který musí být v

Více

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Pozemní stavitelství SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal.

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Vazníky k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Uložení vazníků na sloupech Průvlaku Konstrukce střešního pláště z desek

Více

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Vady hrázděných konstrukcí. chybné uložení prvku na sokl zapříčiňující

Více

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b ) Míra tuhosti styku sloupu a příčle = M p : M t 1 Moment příčle (průvlaku) při tuhém styku M tab = k(2 a + b ) + M ab při pružném připojení M pab = k(2 a + b ) + M ab M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) +

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Lubomír Zlámal POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I MODUL 2 VODOROVNÉ KONSTRUKCE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Pozemní stavitelství

Více

Profily s vlnitou stojinou WT profily rev. 4.0-11/2013 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

Profily s vlnitou stojinou WT profily rev. 4.0-11/2013 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Detaily jednotlivých prvků ocelové konstrukce, které byly navrženy s použitím WT profilů, se navrhují obdobně jako detaily klasických svařovaných I profilů. Při návrhu je nutné brát

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra Prostorová tuhost Nosná soustava podsystém gravitační přenáší zatížení vyplývající z působení gravitačních sil stropy, sloupy s patkami, základy podsystém stabilizační ztužidla, zavětrování, rámové vazby,

Více

BETONOVÉ MOSTY II. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. DFJP Katedra dopravního stavitelství

BETONOVÉ MOSTY II. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. DFJP Katedra dopravního stavitelství Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera BETONOVÉ MOSTY II DFJP Katedra dopravního stavitelství doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc. Ing. Vladimír Suchánek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

Rámové konstrukce Konstrukce zastřešení namáhané převážně tlakem Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2012

Rámové konstrukce Konstrukce zastřešení namáhané převážně tlakem Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2012 Rámové konstrukce Ukázky rámových konstrukcí Železobetonový rám - Henebique (1892) Betonový předepjatý rám Dřevěná rámová konstrukce Podle vazníky D.N.K s.r.o Expo 2000 Hannover Ocelová rámová konstrukce

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce:

Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce B/ Převislé římsy, balkony, arkýře apod. zpravidla navazují na stropní konstrukce C/ Ustupující

Více

Zast ešení budov echa - dle sklonu st echy d líme na - ploché - sklonité šikmé strmé echa - st ešní konstrukce Uspo ádání ešní pláš

Zast ešení budov echa - dle sklonu st echy d líme na - ploché - sklonité šikmé strmé echa - st ešní konstrukce Uspo ádání ešní pláš Zastřešení budov Střecha - dle sklonu střechy dělíme na - ploché (sklon 0 až 5 )- ČSN 731901 - sklonité šikmé (sklon 5 až 45 ) - strmé (sklon 45 až 90 ) Střecha - střešní konstrukce stavební konstrukce

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE Jitka Schmelzerová 2.S Konstrukční systém - je celek složený z navzájem propojených konstrukčních prvků a subsystémů, které jsou vzhledem k vnějšímu

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 TYPY MONTOVANÝCH PRUTOVÝCH SOUSTAV 1. HALOVÉ OBJEKTY

Více

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Dřevo a mnohopodlažní budovy

Dřevo a mnohopodlažní budovy Dřevo a mnohopodlažní budovy V č. 11/09 tohoto časopisu informovali autoři o výsledcích práce v rámci grantového projektu Dřevěné vícepodlažní budovy. Šlo o úspěšný vývoj sloupového systému ze dřeva na

Více

Nosné konstrukce budov

Nosné konstrukce budov Nosné konstrukce budov Základní koncept budovy jedna statička mi říkala, že jsou to stejně jenom nosníky a konzoly Koncept výškové budovy dominantní vodorovné zatížení je přenášeno účinkem konzoly celkový

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Petr Hájek Snaha o úsporu konstrukčních materiálů pocházejících z primárních surovinových zdrojů patří mezi základní principy trvale udržitelného rozvoje.

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE INFORMACE MÍSTO KONÁNÍ: HOTEL SLAVIA, VLADIVOSTOCKÁ 1460/10, PRAHA 10. Organizace kurzu Kurz je rozdělen do 8 seminářů pátek sobota vždy po 6-ti vyučovacích hodinách v kombinované formě studia prezenční

Více

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Ústav stavitelství I fakulty architektury učební texty předmětu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB 2006 Obsah Členění konstrukčních systémů halových staveb

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE

DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE Technologie ve službách dřevěných vazníkových konstrukcí Číslo 1 ve vazníkovém průmyslu v celosvětovém měřítku DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE Technologie ve službách dřevěných

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LADISLAV ČÍRTEK, CSC PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL M05 NAVRHOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH PRVKŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 12. Ocelové nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nosná konstrukce jízdárny Technická zpráva Brno 2012 Obsah 1. Zadání... 3 2. Dispozice... 4 2.1. Půdorys jízdárny... 4 2.2. Uspořádání ochozu... 4 3. Varianty řešení... 5

Více

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB Halové stavby Konstrukční

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 OBOR: POZEMNÍ STAVBY (S) A. MATEMATIKA TEST. Hladina významnosti testu α při testování nulové hypotézy

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

10. Haly velkých rozpětí.

10. Haly velkých rozpětí. 10. Haly velkých rozpětí. Rovinné konstrukce z tuhých prvků: nosníky plnostěnné a příhradové, oblouky. Prostorové konstrukce z tuhých prvků (rošty, příhradové desky, válcové klenby a skořepiny, kopule).

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. LADISLAV KLUSÁČEK, CSC. MODUL M02 NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. LADISLAV KLUSÁČEK, CSC. MODUL M02 NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. LADISLAV KLUSÁČEK, CSC. BETONOVÉ MOSTY I MODUL M02 NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Betonové

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY TENDENCE A SMĚRY VÝVOJE snižování materiálové náročnosti snižování energetické náročnosti ochrana životního prostředí humanizace staveb a životního prostředí sídel realizace staveb

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. 8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Patky vetknutých sloupů: celistvé, dělené, plastický a pružný návrh. Rámové halové konstrukce:

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

STAVBA: Rekonstruk. Město Třinec STATIC RAZÍTKO, PODPIS: ČÁST: DPS STUPEŇ: DATUM: 25.1.2013 Č. ZAKÁZKY: ČÍSLO VÝKRESU: MĚŘÍTKO: Á ZPRÁVA TECHNICKÁ

STAVBA: Rekonstruk. Město Třinec STATIC RAZÍTKO, PODPIS: ČÁST: DPS STUPEŇ: DATUM: 25.1.2013 Č. ZAKÁZKY: ČÍSLO VÝKRESU: MĚŘÍTKO: Á ZPRÁVA TECHNICKÁ STAVBA: STAVEBNÍK: ARCHITEKT: PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI: Rekonstruk kce sportovní haly areálu STaRSS v Třinci pozemky č.: : 1413/8, 1413/9, 1413/13, 1410/1, 1410/2 STARS Třinec, Tyršova 275, 739 61 Třinec,

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

Konstrukční systémy II

Konstrukční systémy II Konstrukční systémy II Stěnové systémy Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Svislé nosné konstrukce stěny společně s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvoří rozhodující část konstrukčního systému Funkční požadavky

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Zásady návrhu krovu -pozednice Pozednice musí ležet po celédélce na zdivu. Na styku se zdivem musí být impregnována. Pozednice

Více

Konstrukce namáhané převážně tahem

Konstrukce namáhané převážně tahem Konstrukce namáhané převážně tahem Tažené konstrukční systémy 1. visuté konstrukce 2. zavěšené konstrukce 3. pneumatické konstrukce materiálové varianty o ocelová lana o lepené dřevo o membrány Rozdělení

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Pozemní stavitelství a technologie provádění I 1. Rozdělení konstrukcí pozemních staveb Konstrukční systémy

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné zdivo lomové zdivo haklíkové zdivo KAMENNÉ STĚNY Kamenné zdivo řádkové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo KAMENNÉ STĚNY vazba rohu

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Program přednášek, literatura. Podstata betonu, charakteristika prvků. Zásady a metody navrhování konstrukcí. Zatížení, jeho dělení a kombinace. Idealizace

Více

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD Umístění jednotlivých zámečnických výrobků je patrné z výkresů a dokumentace stavební části, tvarové a rozměrové řešení je obsaženo v přiložených schématech a výkresech jednotlivých

Více

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití,

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, 1 MECHANICKÉ PŘEVODY (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, montáž) Mechanické převody jsou určeny : k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně

Více

6 ZÁSADY PRO ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ S PROTIPOŽÁRNÍMI SKLENĚNÝMI VÝPLNĚMI

6 ZÁSADY PRO ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ S PROTIPOŽÁRNÍMI SKLENĚNÝMI VÝPLNĚMI 6 ZÁSADY PRO ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ S PROTIPOŽÁRNÍMI SKLENĚNÝMI VÝPLNĚMI 6.1 Kotvení skleněných výplní Obvodový zasklený plášť je řešen pro funkční předpoklady daného objektu, a proto i konstrukčně musí být

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční aulu

Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční aulu věda nosné a konstrukce výzkum v praxi staveb text Miloslav Lukeš, Vladimír Janata grafické text A podklady grafické EXCON, podklady a.s. a Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Materiály pro stavbu rámů

Materiály pro stavbu rámů Materiály pro nosnou soustavu CNC obráběcího stroje Pro konstrukci rámu (nosné soustavy) obráběcího stroje lze využít různé materiály (obr.1). Při volbě druhu materiálu je vždy nutno posuzovat mimo jiné

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

12.9.2014. ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB

12.9.2014. ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB 12.9.2014 ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB 12.9.2014 Cyklus materiálů ve stavebnictví 12.9.2014 OTEVŘENÝ SYSTÉM Stavebnice LEGO - základní prvek může být použit pro tvorbu nesčetného množství různých konstrukcí

Více

Tlačené konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

Tlačené konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016 Tlačené konstrukce Působení a vlastnosti obloukové konstrukce Typy obloukových konstrukcí rovinné působení jednostupňové strukturální vícestupňové válcová klenba válcová dvouvrstvá struktura oblouková

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

ONE Fashion Outlet DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VD 05/2013 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

ONE Fashion Outlet DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VD 05/2013 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Vypracoval Ing. O.Orság Kontroloval Ing. J.Pacula stavba DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE číslo zakázky stupeň dokumentace datum vydání stavba

Více

Konstrukce s převažujícím tahovým namáháním. Zavěšené konstrukce Visuté konstrukce Pneumatické konstrukce

Konstrukce s převažujícím tahovým namáháním. Zavěšené konstrukce Visuté konstrukce Pneumatické konstrukce Konstrukce s převažujícím tahovým namáháním Zavěšené konstrukce Visuté konstrukce Pneumatické konstrukce Zavěšené konstrukce Působení a vlastnosti zavěšené konstrukce Řetězové mosty (Schnirch 1839, 1848)

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

Diplomová práce OBSAH:

Diplomová práce OBSAH: OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

Úkoly a rozdělení stavebnictví

Úkoly a rozdělení stavebnictví Úkoly a rozdělení stavebnictví Stavebnictví je obor zajišťující výstavbu, rekonstrukce a údrţbu objektů pro ostatní funkce společnosti. Cílem je vytvořit vhodné ţivotní a pracovní prostředí pro existenci

Více

Úvod do pozemního stavitelství

Úvod do pozemního stavitelství Úvod do pozemního stavitelství 6/12 ZS 2018 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Budovy jsou členění na trakty - prostorové části budovy vymezené dvěma vzájemně následnými vertikálními rovinami, procházejícími geometrickými

Více

MATERIÁLY PROJEKTU ACCESS STEEL

MATERIÁLY PROJEKTU ACCESS STEEL MATERIÁLY PROJEKTU ACCESS STEEL František Wald, Zdeněk Sokol 1. Projekt STEEL V projektu STEEL (Supranational tool for enhancement of the Eurocodes) byl připraven internetový informační systém pro podporu

Více

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11 CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II CENÍK 800-783 NÁTĚRY OBSAH I OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1 1 ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 1 11 Členění 1 12 Členění 2 13 Náplň položek 2 2 PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 3 3

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více