ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12.9.2014. ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB"

Transkript

1 ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB

2

3 Cyklus materiálů ve stavebnictví

4 OTEVŘENÝ SYSTÉM Stavebnice LEGO - základní prvek může být použit pro tvorbu nesčetného množství různých konstrukcí Konstrukční systém INTEGRO

5 UZAVŘENÝ SYSTÉM a) Skládačka PUZZLE - každý dílek má pouze jednu neměnnou polohu ve výsledném obrazu a) Unifikovaná soustava prostorové prefabrikace - USPP A

6 OBSAH 1. NOSNÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY 2. KLASIFIKACE NOSNÝCH KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ 2.1. K.S. - VÍCEPODLAŽNÍCH BUDOV 2.2. K.S. - HALOVÝCH BUDOV

7 Konstrukční systém představuje nosná konstrukce vymezující prostor budovy. Nosné konstrukce zajišťují přenášení všech vnějších sil působících na objekt. Konstrukce je spolehlivá, jestliže je dostatečně únosná, tuhá a polohově stabilní. Nosný prvek : sloup, stěna, trám, deska, jádro, prutová příhradová kce, poddajné pruty lana, klenba, skořepina

8 Všeobecné požadavky na nosné konstrukce Konstrukční systémy pozemních staveb musejí zajistit kromě únosnosti také : prostorovou tuhost konstrukce polohovou stabilitu stavby jako celku. Prostorová tuhost znamená, že se konstrukce příliš nedeformuje, nepřetváří, aby nevznikly závady na instalovaném zařízení, technologii, obvodových pláštích a podobně. Tvarová stabilita znamená, že nedojde k náhlému kolapsu konstrukce v důsledku nevhodného uspořádání nebo malého počtu vazeb. Zajištění tvarové stability a současně i prostorové tuhosti se také označuje jako zavětrování. Polohová stabilita celku znamená, že konstrukce se jako celek působením zatížení neposune nebo nenadzvedne. Podstatné je, že se tento požadavek týká objektu jako celku, nikoliv pouze nějaké části stavby.

9 Tvarová stabilita a prostorová tuhost staveb se zajišťuje vesměs stejnými konstrukcemi, běžně označovanými jako zavětrování staveb. Tvarovou stabilitu i prostorovou tuhost je možné pro jakýkoliv směr v prostoru zajistit tím, že se konstrukce vyztuží ve třech vzájemně nezávislých (nejlépe k sobě kolmých) směrech, zpravidla vodorovně, svisle příčně a svisle podélně

10 1. NAMÁHÁNÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ Sloup, stěna, trám

11 Deska, jádro

12 Příhrada, lana

13 Klenba, skořepina Zatížení: Vlastní hmotností Užitné Větrem Sněhem Změnou teploty Montážní Mimořádné

14 2. KLASIFIKACE NOSNÝCH SYSTÉMŮ A) Dle STATICKÉHO PŮSOBENÍ - Nosné kce 1. svislé : - stěnové - sloupové - kombinované 2. vodorovné: dle namáhání: - ohýbané - tlačné - tažené - Nenosné kce dle tvaru: - nosníkové - deskové - visuté - pneumatické - kombinované

15 B) Dle TECHNOLOGIE VÝROBY: - zděné - monolitické - montované 2. C) Dle STAVEBNÍHO MATERIÁLU nosných kcí: - keramické ( cihelné) - betonové - kovové ( ocel, litina) - dřevěné - kamenné - kombinované

16 ANALÝZA POŽADAVKŮ NA KONSTRUKČNÍ SYSTÉM : - funkčně - architektonické - rozpony - konstrukční výška - základní modulace systému - tvar objektu - staticko konstrukční - efektivnost statického působení k.s. - limitní omezení ( max. velikost jednotlivých prvků) - technologické - volba materiálu - volba technologie s ohledem na místo a klimatické podmínky - ekonomické - optimalizace návrhu nosného systému ( dosažení maximální efektivnosti)

17 2.1. KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY JEDNO- A VÍCEPODLAŽNÍCH BUDOV Základním kritériem pro klasifikaci konstrukčních systémů vícepodlažních budov je způsob přenosu svislého zatížení. Při konstrukci výškových budov, kdy hraje rozhodující roli vliv vodorovného zatížení větrem a zemětřesením. 1. konstrukční systémy stěnové 2. konstrukční systémy sloupové (skeletové) 3. konstrukční systémy kombinované 4. konstrukční systémy výškových budov 5. konstrukční systémy superkonstrukcí.

18 Stěnové k.s. Svislé nosné konstrukce jsou tvořené stěnami. Svislé zatížení se přenáší ze stropních tabulí do stěn a odtud do základů. V současné době se na konstrukci stěn používá zdivo a železový beton. a) Podélný systém ( trakty) b) Příčný systém ( travé) c) Obousměrný systém - Krabicový systém ( vzdál.stěn 1:1, max.1:2) - Systém obvodových traktů ( 8-12 podlaží)

19 Sloupový (skeletový) k.s. Svislé nosné konstrukce jsou tvořené sloupy, vodorovné konstrukce potom tuhými stropními tabulemi. Svislé zatížení se přenáší ze stropních tabulí do sloupů a odtud do základů. a) Deskové stropy ( bezprůvlakové, skryté průvlaky nebo hlavice) b) Hlavicové (s hřibovými hlavicemi )

20 Sloupový (skeletový) k.s. c) Podélné rámy d) Příčné rámy e) Obousměrné rámy

21 Kombinované k.s. Kombinované systémy se vytvářejí se svislými prvky ve tvaru sloupů a stěn. Jako svislý prvek může být použito v kombinaci se sloupy i jádro. Volba kombinovaného systému má jak dispoziční, tak konstrukční souvislosti. PRAVIDLO! Svislá nosná konstrukce v horním podlaží nesmí zatěžovat stropní konstrukci v podlaží nižším.

22 a) Jádrový k.s K. s. výškových budov Svislé zatížení obvykle přenášejí sloupy, vodorovné konstrukce a potom jádra. Ta se umisťují podle dispozice jak uvnitř objektů, tak i na jejich obvodu. Staticky není systém příliš efektivní, protože jádra mají malou tlakovou rezervu na ohyb a malou půdorysnou plochu. Proto musejí být u vysokých budov hluboko založená.

23 b) Tubulární k.s Základem je tubus, často označovaný také jako komůrkový nosník. Je to konstrukce určená k přenosu jak svislého, tak i vodorovného zatížení. Geometricky se jedná o půdorys obdélníkového nebo kruhového tvaru. Nad tímto půdorysem je vybudována tuhá uzavřená struktura rámového nebo příhradového charakteru, většinou na celou výšku objektu. Jedná se o staticky velmi efektivní uspořádání

24 c) Sendvičový k.s Systém je založený na konstrukci sendvičových nosníků, vysoce únosných v ohybu. Principem jsou dva protilehlé tenkostěnné pláště, jejichž spolupůsobení (spřažení) při ohybu zajišťuje voštinová struktura, která je s plášti tuze spojena.

25 K. s. superkonstrukcí Superkonstrukce je nosnou konstrukcí vyššího řádu, do které se vkládají menší samonosné jednotky. Z konstrukčního hlediska superkonstrukce přenáší velká zatížení, typická spíše pro mostní konstrukce a konstrukce inženýrského stavitelství.

26 2.2. KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH BUDOV Halové stavby se vyznačují neobyčejně velkou variabilitou. Opakovatelnost typů halových staveb je v porovnání s vícepodlažními budovami výrazně nižší, jedná se o objekty daleko více individuální. Charakteristickým rysem halových objektů je velká půdorysná plocha a relativně malá výška, je rozhodujícím typem zatížení vlastní tíha konstrukce střechy a tíha střešního pláště (zatížení stálé) a dále potom tíha sněhu (zatížení krátkodobé nahodilé). Síly (podporové reakce), od tohoto zatížení působí v místech uložení konstrukce střechy a zásadně ovlivňují koncepci celé stavby.

27 2.2. DLE PŮSOBENÍ SÍLY V MÍSTECH ULOŽENÍ KONSTRUKCE STŘECHY ROZLIŠUJEME: A) PŘEVÁŽNĚ OHÝBANÉ konstrukční systémy, (svislá složka rozhoduje) vazníkové soustavy, rámové soustavy, deskové soustavy, lomenicové kce B) PŘEVÁŽNĚ TLAČENÉ konstr. s., (svislá i vodorovná složka -tlak do podpor) obloukové soustavy, tlačené rámy, skořepiny C) PŘEVÁŽNĚ TAŽENÉ k.s., ( svislá i vodorovná složka - tah do podpor) visuté soustavy ( lanové a membránové), pneumatické konstrukce D) HALOVÉ OBJEKTY SE ZAVĚŠENOU KONSTRUKCÍ STŘECHY E) HALOVÉ OBJEKTY PNEUMATICKÉ F) HALOVÉ OBJEKTY STANOVÉ

28 Prvky halového k.s. 2.2.

29 A) PŘEVÁŽNĚ OHÝBANÉ k.s. Při působení svislého zatížení mají pouze svislé podporové reakce. Nejčastěji se navrhuje pro konstrukci průmyslových hal. vazníkové soustavy, rámové soustavy, deskové soustavy, lomenicové kce 2.2. vazníkové haly sloupy + vazníky + stř.desky ( plnostěnné, příhradové) bezvazníkové haly sloupy + průvlaky, nosníky + velkorozponové střešní panely

30 A) PŘEVÁŽNĚ OHÝBANÉ konstrukční systémy, haly se střechou z příhradové desky - Bodově podepřená příhrad. deska 2.2. Haly s rámovou konstrukcí - jednoduché nebo sdružené rámy

31 A) PŘEVÁŽNĚ OHÝBANÉ konstrukční systémy, Haly s rámovou konstrukcí - jednoduché nebo sdružené rámy 2.2.

32 A) Deskové s. Zastřešení rovinnými deskami (lomenicemi) 2.2.

33 A) Deskové s. Zastřešení zakřivenými deskami (1 - sloupy, 2 - příčné průvlaky, 3 - podélné obvodové průvlaky, 4 - zakřivená střešní plocha)

34 B) PŘEVÁŽNĚ TLAČENÉ konstr. s., ( tlak do podpor) - obloukové soustavy, tlačené rámy, skořepiny Vodorovná síla se v patě oblouku či skořepin přenáší 3 způsoby: Haly s konstrukcí zachycující účinek vodorovných sil - Zachycení obvodovou stěnou nebo tuhými obvodovými prstenci Základová konstrukce je od svislého zatížení namáhána pouze - Základová konstrukce je od svislého zatížení namáhána pouze tlakem

35 Haly s tlačenámi šikmými opěrami - Podporové reakce jsou zachyceny z nosné konstrukce střechy pomocí opěr skloněných ve směru podporových reakcí Haly tvořené oblouky a skořápkami - skořápky a oblouky jsou uložené přímo na základové konstrukce. Podporové reakce jsou zachyceny základovými konstrukcemi.

36 C) PŘEVÁŽNĚ TAŽENÉ k.s., Visuté soustavy ( lanové a membránové) Vodorovná tahová síla, která vzniká v lanech působí směrem do prostoru haly. Přenáší se 3 způsoby: Haly s konstrukcí zachycující účinek vodorovných sil - Lana zakotvena do obvodové konstrukce ( tuhá obvodová stěna, tuhé prstence, tuhé obloukové segmenty). - Základové konstrukce jsou od svislého zatížení namáhány pouze tlakem (svislým, šikmým), tahové síly se do nich nepřenášejí.

37 2.2. Dorthen Arena, Raleigh Fotbalový stadion za Lužánkami, návrh Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

38 C) PŘEVÁŽNĚ TAŽENÉ k.s., Haly s vnějšími šikmými opěrami Lana zakotvena do speciálně tvarovaných ( rozkročených ) opěr. - Tvarované opěry rozkládají síly z lan do tahové a tlakové složky. Dle naklonění lze redukovat tahovou složku.

39 C) PŘEVÁŽNĚ TAŽENÉ k.s., Haly s převodem lan do základů Lana jsou zvenku viditelná, zakotvená přímo do základové konstrukce - jsou vedená kladkovým převodem přes horní hranu obvodové stěny, kde nejsou kotvena.

40 D)ZAVĚŠENÉ k.s., - Halové objekty zavěšené na nosnících 2.2. Principem je, že se nosná konstrukce zastřešení zavěšuje se na lanech na vnějším výše umístěném nosníku. Ten může být představován například oblouky nebo pylony. Konstrukce střechy může být například prostorová příhradová deska, která je sama o sobě k bodovému zavěšení vhodná.

41 Stanice metra Střížkov unikátní koncepce v rámci celé sítě pražského metra nejobtížnější úkol z hlediska projektového řešení ocelové konstrukce byla aplikace vize architekta z hlediska statické analýzy a vyrobitelnosti konstrukce zastřešení stanice - základní rozměry 160 x 42 m při maximální výšce konstrukce 20 m nad terénem nosná konstrukce - ze dvou hlavních oblouků - vzájemně se kříží na začátku a konci stanice oblouky - vzájemně spojeny třemi spojovacími prvky a na nich zavěšena celá konstrukce zastřešení.

42 Zastřešení nového autobusového nádraží v Hradci Králové tvořeno průsvitnou membránovou textilií je napnuta mezi ocelovými nosníky pro vzdušný dojem a otevřenost celé stavby - nosníky vyvěšeny z hlavní konstrukce pomocí předepnutých ocelových táhel táhla jsou uchycena na obvodový prstenec a stažena zpátky do kotevního bloku. Prstenec podpírá hlavní oblouk, který se pne nad hlavní budovou terminálu. Z oblouku jsou pomocí tyčí vyvěšeny "lunety", na které se uchycuje membrána. Otvor mezi hlavním obloukem a membránou je zastřešen skleněnou šikmou střechou. Proti podfouknutí a nadzvednutí vykonzolované konstrukce jsou navrženy ocelové sloupy s dvojící táhel. Tyto sloupy v trolejbusové části slouží i k uchycení trakcí.

43 E) PNEUMATICKÉ k.s., Haly jsou velmi lehké a proto je třeba u nich posuzovat i polohovou stabilitu haly přetlakové Tyto haly fungují na principu rozdílu vnitřního a vnějšího tlaku vzduchu. Mírný vnitřní přetlak tedy musí být trvale udržován ventilátory, aby nedošlo ke splasknutí konstrukce. Nutným vybavením těchto hal je proto speciální konstrukce vstupů (alespoň dvoje dveře na jedné vstupní ose) a vzduchotěsné připojení k základové konstrukci.

44 2.2. Hala - je držena vnitřním přetlakem - vybavena vchodovým objektem s přetlakovým vyrovnáním Přetlak je při běžném provozu vytvářen stále běžícím provozním ventilátorem biofiltru odsávajícím znečištěnou vzdušninu z provozu. Při vypnutí provozního ventilátoru biofiltru z provozu je automaticky uvedeno do činnosti dmychadlo, které zajistí požadovaný přetlak v hale. Pokud dojde k výpadku el. energie, je dmychadlo automaticky poháněno dieselagregátem.

45 E) PNEUMATICKÉ k.s., 2.2. s výztužnými žebry Jednotlivá žebra jsou různě tvarované vzduchové rukávy, které se vyplní vzduchem pod vysokým tlakem. Rukávy se většinou člení na komory, aby při lokálním porušení těsnosti nedošlo ke zhroucení celého žebra. Plochu mezi žebry vytváří technická textilie. Haly tohoto typu nepotřebují udržovat přetlak vůči vnějšímu prostředí, lze je tedy použít i pro otevřené provozy.

46 F) HALOVÉ OBJEKTY STANOVÉ Stanová konstrukce je tvořena technickou textilií, která se vypíná na nosnou (zpravidla ocelovou) kostru, většinou pomocí napínacích lan. Textilie je schopná přenášet pouze tahová namáhání. Často se používá k nespojitému zastřešení dílčích ploch nad halovými objekty, například tribun sportovních stadionů. Optimální tvarování membrán při známé nosné konstrukci vychází z koncepce ploch o minimálních površích, které je možné na danou konstrukci napnout. Jejich tvar lze experimentálně získat pomocí mýdlových bublin. Z konstrukčního pohledu jde o individuální konstrukce, k jejichž návrhu se často využívají i modely. 2.2.

47 Moderní lehké montované haly s ocelovou konstrukcí, opláštěné odolnou technickou textilií nebo pevnou krytinou. Haly slouží pro skladování, zemědělství, sport, výrobu a výstavbu, garážování techniky, dále jako hangáry, tenisové haly, jízdárny, apod.

48 Dělení budov ( konstrukční hledisko) Jedno a vícepodlažní kce + typ svislých nosných kcí : stěnové, sloupové, kombinované + typ polohy: podélný, příčný, obousměrný Halové kce charakter a tvar vodorovné kce: A) OHÝBANÉ konstrukční systémy vazníkové soustavy, rámové soustavy, deskové soustavy, lomenicové kce B) PŘEVÁŽNĚ TLAČENÉ konstr. s. obloukové soustavy, tlačené rámy, skořepiny C) PŘEVÁŽNĚ TAŽENÉ k.s. visuté soustavy ( lanové a membránové), pneumatické konstrukce Výškové kce velký počet podlaží zajištění prostorové tuhosti a stability: zlepšení technologie a detailů, odhmotnění k.s. na základě soustředění svislých sil do malého počtu tuhých podpor Speciální kce superkonstrukce ( dvoustupňový systém : primární a sekundární) Dělení dle Pozemního stavitelství SPŠ

49 ? Určete konstrukční systém?

50 Britské studio Zaha Hadid Architects, které vede světoznámá architektka Zaha Hadid, bylo vyhlášeno jako vítěz mezinárodní architektonické soutěže na výstavbu rozsáhlého komplexu budov jménem Výstavní město. Nízké bílé fluidní futuristické budovy budou u centra egyptské Káhiry hlídat dvojice mrakodrapů. Odkazy, literatura: Pozemní stavitelství pro 1.roč. SPŠS, Petr Hájek a kol., Praha 2005, Sobotáles Pozemní stavitelství v kresbách pro 1. až 4.roč. SPŠS, Jan Novotný, Josef Michálek, Praha 2006, Sobotáles

Úvod do pozemního stavitelství

Úvod do pozemního stavitelství Úvod do pozemního stavitelství 6/12 ZS 2018 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Budovy jsou členění na trakty - prostorové části budovy vymezené dvěma vzájemně následnými vertikálními rovinami, procházejícími geometrickými

Více

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE Jitka Schmelzerová 2.S Konstrukční systém - je celek složený z navzájem propojených konstrukčních prvků a subsystémů, které jsou vzhledem k vnějšímu

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED 1 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ TŘÍDĚNÍ jedno a vícepodlažní konstrukce halové a velkorozponové konstrukce výškové konstrukce speciální konstrukce (superkonstrukce

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

Úkoly a rozdělení stavebnictví

Úkoly a rozdělení stavebnictví Úkoly a rozdělení stavebnictví Stavebnictví je obor zajišťující výstavbu, rekonstrukce a údrţbu objektů pro ostatní funkce společnosti. Cílem je vytvořit vhodné ţivotní a pracovní prostředí pro existenci

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra Prostorová tuhost Nosná soustava podsystém gravitační přenáší zatížení vyplývající z působení gravitačních sil stropy, sloupy s patkami, základy podsystém stabilizační ztužidla, zavětrování, rámové vazby,

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB Halové stavby Konstrukční

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním

Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním Statické působení konstrukcí s převažujícím ohybovým namáháním Účinek zatížení a svislé reakce na oddělené části vyvolává ohybový moment M, který musí být v

Více

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016 Rámové konstrukce Obsah princip působení a vlastnosti rámové konstrukce statická a tvarová řešení optimalizace tvaru rámu zachycení vodorovných sil stabilita rámu prostorová tuhost Uspořádání a prvky rámové

Více

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b ) Míra tuhosti styku sloupu a příčle = M p : M t 1 Moment příčle (průvlaku) při tuhém styku M tab = k(2 a + b ) + M ab při pružném připojení M pab = k(2 a + b ) + M ab M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) +

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY TENDENCE A SMĚRY VÝVOJE snižování materiálové náročnosti snižování energetické náročnosti ochrana životního prostředí humanizace staveb a životního prostředí sídel realizace staveb

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen ené a ustupující Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Z hlediska účelu a funkce se mezi předsazené konstrukce řadí: balkóny lodžie pavlače

Více

Skeletové konstrukce 2

Skeletové konstrukce 2 Pozemní stavitelství II. Skeletové konstrukce 2 Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. vyvinuly se z monolitických ŽB skeletů první výskyt 30-léta 20.století (ve světě) v ČR prvnívýskyt v 50-týchlétech 20.st do

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB téma přednášek: KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB Obsah přednášek: Funkce a součásti halových a velkoobjemových objektů Konstrukční systém halového objektu vývoj ohýbaný, tlačený a tažený konstrukční

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce? NK 1 Konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc. - Uspořádání konstrukce - Zásady

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA Přednáška 2 letní semestr 2016 17 Uplatnění a výhody nejšiřší rozsah konstrukčního uplatnění při vhodném použití příznivá cena

Více

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha 1 (0) Trochu historie... (1) Charakteristika nosných konstrukcí plochých střech (2)

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Klenby Skeletové konstrukční systémy Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Klenby Základní rozdělení stropních konstrukcí Rozdělení stropních konstrukcí dle konstrukčně-statického řešení

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Pozemní stavitelství a technologie provádění I 1. Rozdělení konstrukcí pozemních staveb Konstrukční systémy

Více

Typy staveb. Petr Braniš 3.S

Typy staveb. Petr Braniš 3.S Typy staveb Petr Braniš 3.S Rozdělení stavitelství Rozdělení stavitelství odpovídá jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO) a jednotné klasifikace stavebních objektů a práce (JKSOP). Následující

Více

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb Pozemní stavitelství Konstrukční systémy vícepodlažních staveb Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená literatura Matoušková,D. Pozemní stavitelství I., VUT Brno, 1993, Matoušková,D. Pozemní stavitelství II.,VUT

Více

MILLAU VIADUCT FOSTER AND PARTNERS Koncepce projektu Vícenásobné zavěšení do 8 polí, 204 m + 6x342 m + 204 m Celková délka mostu 2 460 m Zakřivení v mírném směrovém oblouku poloměru 20 000 m Konstantní

Více

Nosné konstrukce budov

Nosné konstrukce budov Nosné konstrukce budov Základní koncept budovy jedna statička mi říkala, že jsou to stejně jenom nosníky a konzoly Koncept výškové budovy dominantní vodorovné zatížení je přenášeno účinkem konzoly celkový

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Zastřešení staveb - krovy Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 LS 2011/12 Základní rozdělení krovových soustav

Více

Dřevěné konstrukce 8

Dřevěné konstrukce 8 Statickokonstrukční zásady nízkopodlažní dřevostavby Dřevěné konstrukce 8 1 Základní konstrukční úvaha: tuhost Primárním konstrukčním prvkem je nosník resp. sloupek kostra kostrové systémy Kostrový systém

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 2 1.Stručný popis konstrukčního systému Objekt výrobní haly je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, halový objekt s pultovou střechou a s vestavbou

Více

Konstrukce s převažujícím tahovým namáháním. Zavěšené konstrukce Visuté konstrukce Pneumatické konstrukce

Konstrukce s převažujícím tahovým namáháním. Zavěšené konstrukce Visuté konstrukce Pneumatické konstrukce Konstrukce s převažujícím tahovým namáháním Zavěšené konstrukce Visuté konstrukce Pneumatické konstrukce Zavěšené konstrukce Působení a vlastnosti zavěšené konstrukce Řetězové mosty (Schnirch 1839, 1848)

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Zastřešení staveb - krovy doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na původní přednášky KP20 prof.

Více

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností

Více

Interakce stavebních konstrukcí

Interakce stavebních konstrukcí Interakce stavebních konstrukcí Interakce hlavních subsystémů budovy Hlavní subsystémy Hlavní subsystémy budovy: nosné konstrukce obalové a dělící konstrukce technická zařízení Proč se zabývat interakcemi

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Zásady návrhu krovu -pozednice Pozednice musí ležet po celédélce na zdivu. Na styku se zdivem musí být impregnována. Pozednice

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 01. Rozdělení konstrukcí Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Rámové konstrukce Konstrukce zastřešení namáhané převážně tlakem Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2012

Rámové konstrukce Konstrukce zastřešení namáhané převážně tlakem Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2012 Rámové konstrukce Ukázky rámových konstrukcí Železobetonový rám - Henebique (1892) Betonový předepjatý rám Dřevěná rámová konstrukce Podle vazníky D.N.K s.r.o Expo 2000 Hannover Ocelová rámová konstrukce

Více

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Strakonice Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice, tel. 381 491 356, strakonice@farmtec.cz Odstranění části zemědělské budovy na st. p. č. 99 ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE k.

Více

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200 KP1 2. úloha Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200 Úloha je zadávána jako týmová práce pro 2-3 studenty. Na základě dispozičního schématu zadaného objektu (1:200) navrhněte 3 varianty konstrukčních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 12. Ocelové nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení PŘEDNÁŠKY Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení Pozemní stavby Pozemní stavby rámové konstrukce Vliv dotvarování a smršťování na sloupy a pilíře střední sloupy

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Haly velkých rozpětí. Nosné konstrukce III 1

Haly velkých rozpětí. Nosné konstrukce III 1 Haly velkých rozpětí Nosné konstrukce III 1 Systémy zastřešení Nosné konstrukce III 2 Ohyb nosníky soustava PUMS Nosné konstrukce III 3 Ohyb -rámy zastřešení kluziště Nosné konstrukce III 4 Ohyb -lomenice

Více

Konstrukce namáhané převážně tahem

Konstrukce namáhané převážně tahem Konstrukce namáhané převážně tahem Tažené konstrukční systémy 1. visuté konstrukce 2. zavěšené konstrukce 3. pneumatické konstrukce materiálové varianty o ocelová lana o lepené dřevo o membrány Rozdělení

Více

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nosná konstrukce jízdárny Technická zpráva Brno 2012 Obsah 1. Zadání... 3 2. Dispozice... 4 2.1. Půdorys jízdárny... 4 2.2. Uspořádání ochozu... 4 3. Varianty řešení... 5

Více

Stanice metra Střížkov Architektonické řešení

Stanice metra Střížkov Architektonické řešení Architektonické řešení : - architektonický návrh Patrik Kotas - generální projektant Metroprojekt - statické řešení ocelové konstrukce Jaroslav Vácha 1 Architektonické řešení Unikátní řešení spojení stanice

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Základní otázky AR 2017/ 2018

Základní otázky AR 2017/ 2018 Ústavy 15122, 15123, 15124 Základní otázky AR 2017/ 2018 Státní zkouška z tematických okruhů - okruh Pozemní stavitelství 1. 1.1 stěnové systémy, materiálové a prostorové varianty do konce XIX stol. -

Více

Haly velkých rozpětí Nosné konstrukce III 1

Haly velkých rozpětí Nosné konstrukce III 1 Haly velkých rozpětí 8.4.2010 Nosné konstrukce III 1 Systémy zastřešení Zastřešení na velké rozpětí podle způsobu namáhání ohyb tlak tah kombinace rovinné prostorové rovinné prostorové rovinné prostorové

Více

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující konzultace, zápočty, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, Registrace studentů a průběh konzultací: Studenti si

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 TYPY MONTOVANÝCH PRUTOVÝCH SOUSTAV 1. HALOVÉ OBJEKTY

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu:

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu: Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387 Průmyslová zóna Pardubice se skládá z několika desítek objektů. Jejichž možnosti využití jsou různorodé. Provozovateli jsou LOGISTIKA PARK a.s. a Průmyslový

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Základní otázky. Ústavy 15122, 15123, 15124. Ke státním zkouškám z pozemního stavitelství

Základní otázky. Ústavy 15122, 15123, 15124. Ke státním zkouškám z pozemního stavitelství Ústavy 15122, 15123, 15124 Základní otázky Ke státním zkouškám z pozemního stavitelství 1. 1.1 stěnové systémy, materiálové a prostorové varianty do konce XIX stol. - zajištění prostorové tuhosti těchto

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

Prostorové prefabrikované systémy. HABITAT 67 - Montreal, Canada

Prostorové prefabrikované systémy. HABITAT 67 - Montreal, Canada Prostorové prefabrikované systémy HABITAT 67 - Montreal, Canada HABITAT 67 - Montreal, Canada Prostorové jednotky Nakagin Tokyo (hotel, nyní domov důchodců, 1971) Prostorové jednotky New Jersey, USA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB STAVEBNÍ SOUSTAVY HALOVÝCH OBJEKTŮ NAMÁHANÉ PŘEVÁŽNĚ TAHEM

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB STAVEBNÍ SOUSTAVY HALOVÝCH OBJEKTŮ NAMÁHANÉ PŘEVÁŽNĚ TAHEM KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB STAVEBNÍ SOUSTAVY HALOVÝCH OBJEKTŮ NAMÁHANÉ PŘEVÁŽNĚ TAHEM Ústav stavitelství I Fakulta architektury České vysoké učení technické v Praze Ing.Vladimír Jirka, Ph.D.

Více

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

PLÁŠTĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

PLÁŠTĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 3. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY NOSNÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Márnice na parc. č. st. 3963 List č.: 1 D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Márnice na parc. č. st. 3963 v k. ú. Vlčice u Javorníka Část: D1.2 Stavebně konstrukční řešení Datum: 06/2016 Stupeň PD: Dokumentace pro stavební

Více

Vertikální komunikace (3)

Vertikální komunikace (3) ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Vertikální komunikace (3) Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof. Ing.

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

Vrstvená struktura (sendvič)

Vrstvená struktura (sendvič) Vrstvená struktura (sendvič) Statická schémata působení vrstevnatých struktur Numerické řešení Ukázka modelu Excel (MKP Sendvič.xls) okrajové podmínky a vlivy charakteristická napjatost mechanizmy vzniku

Více

Vodorovné konstrukce. Funkce a požadavky kladeny na stropy

Vodorovné konstrukce. Funkce a požadavky kladeny na stropy Vodorovné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce B/ Převislé římsy, balkony, arkýře apod. zpravidla navazují na stropní

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

Technická zpráva. CPE Ruzyně. D1.B-01- Technická zpráva. a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Technická zpráva. CPE Ruzyně. D1.B-01- Technická zpráva. a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby Technická zpráva a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby Dokumentace řeší ocelovou konstrukci a opláštění autosalonu CPE Ruzyně v Praze 6. Konkrétně se jedná o konstrukční řešení nadzemních podlaží

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 04. VYZTUŽOVÁNÍ - TRÁMY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ V Ústí nad Labem, květen 2017 Vypracoval:

Více

- 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

- 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství MZ 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Střechy sklonité krovy,

Více