Rozhodnutí. Vydává. 14. změnu integrovaného povolení č.j /14943/2004/OŽP/He ze dne , (ve znění všech pozdějších změn)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodnutí. Vydává. 14. změnu integrovaného povolení č.j /14943/2004/OŽP/He ze dne , (ve znění všech pozdějších změn)"

Transkript

1 V Praze dne: Číslo jednací: /2016/KUSK OŽP/Fok Spisová značka: SZ_029269/2016/KUSK/14 Vyřizuje: Ing. Kateřina Foudová Značka: OŽP/Fok Dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci Vydává 14. změnu integrovaného povolení č.j /14943/2004/OŽP/He ze dne , (ve znění všech pozdějších změn) podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a 67 správního řádu provozovateli zařízení: AERO Vodochody AEROSPACE a.s., se sídlem U Letiště 374, Odolena Voda - Dolínek, IČ k provozu zařízení: Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, uvedeném v příloze č.1 zákona v kategorii č. 2.6 Povrchová úpravu kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m 3. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto: Zborovská Praha 5 tel.: fax:

2 strana 2 / V kapitole A.2. Technické jednotky s činnostmi mimo rámec přílohy č. 1 zákona; A.2.1 Stručný popis zařízení se vkládá text, který zní: Lakovací box hala 4 Jedná se o uzavřenou stříkací kabinu s vertikálním větráním, ve které se bude provádět ruční nástřik nátěrových hmot. Kabina je řešena jako průjezdná s posuvnými vraty pro zavážení výrobků. Pracovní prostor je tvořen izolovanými panely a shora ohraničen kazetovým mezistropem. Mezistrop kabiny je osazen kazetami s filtrací, které rozdělují přiváděný vzduch rovnoměrně po celé ploše pracovního prostoru a rovněž provádí sekundární filtraci přiváděného vzduchu. Elektrická komorová pec pro vytvrzování nanesených nátěrových hmot hala 4 Pro vytvrzování nanesených nátěrových hmot ve stříkací kabině je instalována elektrická pec TKS 080.EKZVV. Elektrická komorová vytvrzovací pec je tvořena následujícími základními částmi: Skříň průchozí pece Vzduchový rozvod Topný systém Rozvaděč Stolový odsávací box hala 3 Nanášení nátěrových hmot bude prováděno výhradně v pracovním prostoru odsávacího boxu. V odsávacím boxu je instalován vícestupňový suchý filtrační systém, který zaručuje vysoké odloučení tuhých částí přestřiků. Tento je složen z plošného papírového skládaného filtru ANDREAE (FSTE-P) či plechových žaluzií (FSTE-Z), plošného filtru z netkané textilie a filtrační rohože. Konstrukční řešení jednotlivých filtračních stupňů umožňuje jednoduchou manipulaci při údržbě a čištění. Na boční stěně je nainstalován mikromanometr (tzv. odporoměr) pro indikaci stupně znečištění filtračního systému. Odsávání vzduchu z pracovního prostoru zajišťuje odsávací ventilátor. 2. V kapitole B) Závazné podmínky provozu zařízení; B. 1. Ochrana ovzduší; se vkládá text, který zní: B.1.20 Lakovací box (zdroj č. 148) a Sušící pec (zdroj č. 149 zařízení je umístěno v objektu hala 4

3 strana 3 / 15 Zařízení Látka nebo ukazatel Jednotka Emisní limit (mg/m 3 ) vztažné podmínky 148 Lakovací box; 149 Sušící pec; Spotřeba OR max. 0,45 t/rok (Tkaninový filtr a filtr AU); Výduchy č. 148 a 149; Kód zdroje 9.8.; zdroj č. 148 a 149 TOC mg/m 3 30 vztažné podmínky B VOC % (bez ohledu TZL mg/m 3 na hmot. tok) vztažné podmínky B Monitoring: 1) Provozovatel zajistí provedení jednorázového autorizovaného měření emisí stanovených pro vyjmenované zdroje Lakovací box a Sušící pec do 3 měsíců od uvedení zdrojů do provozu. 2) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší v platném a účinném znění. 3) Měřící místo pro měření emisí je umístěno na výduších č. 148 a 149 za odlučovačem. B.1.21 Stolový odsávací box OSS (zdroj č. 147) - zařízení je umístěno v objektu hala 3 Zařízení Látka nebo ukazatel Jednotka Emisní limit (mg/m 3 ) vztažné podmínky 147 Stolový odsávací box OSS 12; Spotřeba OR max. 0,050 t/rok; (Papírový a tkaninový filtr); Kód zdroje 9.8.; výduch č. 147; zdroj č. 147 TOC g/m 2 60 B 3 (bez ohledu TZL mg/m 3 B na hmot. tok)

4 strana 4 / 15 Monitoring: 1) Provozovatel zajistí provedení jednorázového autorizovaného měření emisí stanovených pro vyjmenovaný zdroj Stolový odsávací box do 3 měsíců od uvedení zdroje do provozu 2) Namísto měření emisí se pro zjištění úrovně znečišťování použije výpočet. 3. V kapitole C.8. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením; III. Tímto rozhodnutím se podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci; 1. -se stává nedílnou součástí tohoto rozhodnutí se ruší text, který zní: Provozní řád zdrojů znečišťování ovzduší AERO Vodochody AEROSPACE a.s. vypracovaný Lenkou Nagyovou podle přílohy č. 2 vyhlášky MŽP č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Provozní řád je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí., tj. rozhodnutí o 11. změně integrovaného povolení č. j /2014/KUSK OŽP/Fok ze dne Stává se nedílnou součástí tohoto rozhodnutí: 1. Provozní řád zdrojů znečišťování ovzduší AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Odolena Voda vypracovaný v únoru 2016 paní Lenkou Nagyovou podle přílohy č. 2 vyhlášky MŽP č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Provozní řád je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí., tj. rozhodnutí o 14. změně integrovaného povolení č. j /2016/KUSK OŽP/Fok ze dne Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny. O d ů v o d n ě n í Krajský úřad obdržel dne žádost o změnu integrovaného povolení provozovatele AERO Vodochody AEROSPACE a.s., se sídlem U Letiště 374, Odolena Voda - Dolínek, IČ zastoupeného společností CZ BIJO a.s., se sídlem Tiskařská 10, Praha, IČ pro zařízení: Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů. Zařízení spadá podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, do kategorie 2.6. Povrchová úpravu kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m 3, a je provozováno dle vydaného povolení č.j /14943/2004/OŽP/He ze dne ve znění všech pozdějších změn.

5 strana 5 / 15 Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení je zejména povolení provozu nových zdrojů znečišťování ovzduší, konkrétně lakovací box a sušící pec v hale č. 4, s uzavřenou stříkací kabinou s vertikálním větráním, ve které se bude provádět ruční nástřik nátěrových hmot a stolový odsávací box v hale č. 3, kde bude probíhat nanášení nátěrových hmot výhradně v pracovním prostoru odsávacího boxu. Především k faktu, že v žádosti o změnu IP dochází k instalaci nových zdrojů znečišťování ovzduší, čímž dojde k navýšení emisí do ovzduší, vyhodnotil krajský úřad žádost jako podstatnou změnu integrované povolení. Správní řízení o vydání 14. změny integrovaného povolení bylo v předmětné věci zahájeno dne , neboť byla krajskému úřadu doručena žádost provozovatele AERO Vodochody AEROSPACE a.s., zastoupeného společností CZ BIJO a.s. Krajský úřad v souladu s 19a odst. 2 zákona shledal, že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, a je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. Ve smyslu ustanovení 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci byla žádost dne pod č.j /2016/KUSK OŽP/Fok dopisem o oznámení k zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření zaslána účastníkům řízení, příslušným správním úřadům a zároveň bylo zveřejněno stručné shrnutí údajů této žádosti podle 4 odst. 1 písm. d) citovaného zákona na portálu veřejné správy krajského úřadu dopisem č.j /2016/KUSK OŽP/Fok ze dne a krajský úřad zajistil zveřejnění na úřední desce města Odolena Voda, obcí Vodochody a Postřižín po dobu 30 dnů. Dále krajský úřad v souladu s 11 odst. 1 zákona zaslal žádost o integrované povolení odborně způsobilé osobě s tím, aby se k žádosti vyjádřila do 30 dní po doručení oznámení o zahájení řízení. V zákonem stanovené lhůtě 8 dnů ode dne zveřejnění údajů ze žádosti se jako účastník řízení nikdo další nepřihlásil. K žádosti o změnu integrovaného povolení byla ve lhůtě 30 dnů zaslána vyjádření účastníků řízení a příslušných správních úřadů: - Vyjádření Povodí Labe, státní podnik č.j. PVZ/16/7631/Kv/0 ze dne bez připomínek - Vyjádření Středočeského kraje č.j /2016/KUSK ze dne bez připomínek - Vyjádření České inspekce životního prostředí č.j. ČIŽP/41/IPP/ /16/PVZ ze dne bez připomínek - Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik č.j / Ža ze dne Vyjádření CENIA, české informační agentury životního prostředí, č.j. 1550/CEN/16 ze dne Vyjádření Frank Bold Advokáti, s.r.o. (dle 8 odst. 2 zákona) č.j. bez čísla jednacího ze dne Vyjádření Povodí Vltavy obsahovalo tyto podstatné připomínky: Na základě ustanovení 54 odst. zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující vyjádření:

6 strana 6 / 15 A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády Č. 262/2007 Sb., Plánem oblasti povodí Dolní Vltavy a nařízením Středočeského kraje je uvedený záměr možný. B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme se změnou integrovaného povolení pro zařízení Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů použitím elektrolytických nebo chemických postupů" za předpokladu splnění této podmínky: Uvedením nových zařízení do provozu nesmí být navýšeno množství odváděných odpadních vod. Toto vyjádření platí dva roky ode dne jeho vydání. Z předložených podkladů žádosti a zejména s odborného posouzení CENIA, české informační agentury životního prostředí je zřejmé, že technologické odpadní vody z provozu posuzovaného zařízení nebudou vznikat. Vyjádření CENIA, české informační agentury životního prostředí obsahovalo tyto podstatné připomínky: Návrh závazných podmínek provozu zařízení Ovzduší Realizaci záměru instalace nových stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou předmětem požadované 14. změny IP Lakovacího boxu, včetně sušící pece v hale 4 a stolového odsávacího boxu v hale 3, dojde k mírnému navýšení emisí znečišťujících látek (dále ZL) do ovzduší. Jejich uvedení do trvalého provozu představuje zařazení těchto zařízení ve smyslu přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, mezi vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší s kódem 9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené v bodech 9.9. až 9.14., s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok (uplatněno sčítání kapacit zdrojů dle 4 odst. 7 a odst. 8 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). Zařazení zdrojů uvedených v žádosti o změnu IP provedl provozovatel zařízení. K těmto vyjmenovaným stacionárním zdrojům není dle výše uvedené přílohy vyžadováno zpracování rozptylová studie a stanovení kompenzačních opatření, pouze vypracování provozního řádu v náležitostech přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb. (viz příloha žádosti). Vzhledem k tomu, že se v rámci změny IP jedná o žádost povolení provozu nových stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/20132 Sb. do trvalého provozu, ke kterým dosud nejsou k dispozici naměřené hodnoty koncentrací znečišťujících emisních ukazatelů, navrhujeme na základě porovnání posuzovaného zařízení s obdobnými technologiemi provozovanými v ČR a doporučenými hodnotami BAT, následující podmínky: 1) Dodržovat navrhované emisní limity koncentrací znečišťujících látek uvedené v následujících tabulkách.

7 strana 7 / 15 Tabulka 1 Návrh závazných emisních limitů pro 148 Lakovací box a 149 Elektrickou sušící pec TKS 080.EKZVV (hala 4) Emisní zdroj 148 Lakovací box 149 Sušící pec Spotřeba OR max. 0,45 t/rok (Tkaninový filtr a filtr AU) Výduchy č. 148 a 149 Kód zdroje 9.8. Látka nebo ukazatel Jednotka Emisní limit dle platné legislativy Návrh závazného emisního limitu TOC mg/m ), 2) 30 vztažné podmínky B VOC % 20 3) ) 3 TZL mg/m 3 (bez ohledu na hmot. (pro hmot. tok tok) g/h) vztažné podmínky B 1), 2), 3) Specifické emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném znění, příloha č. 5, část II, bod 4.1 1) Podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek vyjádřených jako TOC a celkové velikosti plochy finálního výrobku opatřeného nátěrem bez ohledu na počet aplikovaných nátěrů. 2) Nelze-li technicky a ekonomicky dosáhnout stanovené hodnoty specifického emisního limitu v g/m2, nebo pokud technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg/m 3 v žádném z výduchů pro odpadní plyn z jednotlivých prostorů nanášení, vytěkání, sušení, vypalování. 3) Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel (OR) 4) Obecný emisní limit dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Poznámka: Dle sdělení žadatele nelze objektivně stanovovat velikost upravované plochy povrchově upravovaných dílců vzhledem k jejich různorodosti a složitosti tvarů. Tabulka 2 Návrh závazných emisních limitů pro 147 Stolový odsávací box OSS 12 (hala 3) Emisní zdroj 147 Stolový odsávací box OSS 12 Spotřeba OR max. 0,050 t/rok (Papírový a tkaninový filtr) Výduch č. 147 Kód zdroje 9.8. Látka nebo ukazatel Jednotka Emisní limit dle platné legislativy Návrh závazného emisního limitu TOC g/m ), 2) 60 vztažné podmínky B TZL mg/m 3 (pro hmot. tok 200 3) g/h) 3 (bez ohledu na hmot. tok) vztažné podmínky B 1), 2) Specifické emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném znění, příloha č. 5, část II, bod 4.1 1) Podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek vyjádřených jako TOC a celkové velikosti plochy finálního výrobku opatřeného nátěrem bez ohledu na počet aplikovaných nátěrů. 2) Nelze-li technicky a ekonomicky dosáhnout stanovené hodnoty specifického emisního limitu v g/m2, nebo pokud technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg/m3 v žádném z výduchů pro odpadní plyn z jednotlivých prostorů nanášení, vytěkání, sušení, vypalování. 3) Obecný emisní limit dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

8 strana 8 / 15 2) Provozovatel zajistí ve smyslu 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. provedení jednorázového autorizovaného měření emisí stanovených pro nové vyjmenované zdroje (Lakovací box s elektrickou sušící pecí a Stolový odsávací box). T: do 3 měsíců od uvedení zařízení do provozu 3) Provozovatel zdrojů znečišťování bude provozovat posuzovaná zařízení v souladu s platným a ve správním řízení schváleným provozním řádem zařízení Zdrojů znečišťování ovzduší společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. T: dle dohody s KÚ Středočeského kraje 4) Provozovatel bude provádět jednorázové měření emisních koncentrací TOC u zdrojů 148 Lakovací box a 149 Elektrická sušící pec dle 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. s četností 1 x kalendářní rok, nejdříve vždy po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. V případě zdroje 147 Stolový odsávací box je možno ve smyslu 3 odst. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb. upustit od měření TOC a emise zjišťovat výpočtem z bilance roční spotřeby OR. T: dle dohody s KÚ Středočeského kraje Voda Odebírané množství užitkové a pitné vody nebude změnou IP dotčeno. Technologické odpadní vody z provozu posuzovaného zařízení nebudou vznikat. Hluk, vibrace a neionizující záření a) Hluk 1) Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb.: Denní doba 50 db (od 6,00 až do 22,00 h) Noční doba 40 db (od 22,00 až do 6,00 h) V případě hluku s tónovými složkami se přičte korekce 5 db. b) Vibrace nerelevantní c) Neionizující záření nerelevantní Nakládání s odpady V důsledku realizace záměru instalace nových stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou předmětem požadované 14. změny IP, se druhy odpadů ze zařízení po změně IP oproti současnému stavu nezmění. Budou vznikat navíc pouze odpady druhově stejné jako odpady uvedené v IP. Jedná se zejména o nebezpečné odpady kat. č. v množství uvedených v tabulce 3. Tabulka 3 Podstatné druhy odpadů vznikajících po realizaci záměru instalace nových stacionárních zdrojů

9 strana 9 / 15 Kód odpadu Název odpadu Kategorie Množství odpadu (t/rok) Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 0, Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 0, Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 0,2 Poznámka: Tyto odpady budou nadále tříděny, shromažďovány a označovány dle jednotlivých druhů, o jejich výskytu a způsobech nakládání vedena průběžná evidence. Nevyužitelné druhy odpadů budou předávány k odstranění externím, ze zákona oprávněným odběratelům. Opatření k vyloučení rizik po ukončení činnosti zařízení Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení bude předložen povolovacímu orgánu Plán postupu ukončení provozu podléhající schválení všemi dotčenými orgány. Opatření pro předcházení haváriím Společnost má vypracovány provozní řády pro jednotlivá pracoviště, kde se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, provozní instrukce a návody k obsluze pro zařízení, ve kterých jsou popsány bezpečné postupy a opatření pro případy poruch či havárií. Součástí opatření je vypracovaný Plán havarijních opatření společnosti a Bezpečnostní program, schválený rozhodnutím KÚ Středočeského kraje, č.j /2011/KUSK/24, ze dne Opatření týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu Poznámka: Opatření budou uvedena v návrhu aktualizovaného Provozního řádu posuzovaného zařízení a v Havarijním plánu společnosti. Kontrola a monitorování Návrh závazných podmínek pro kontrolu a monitorování emisí z posuzovaného zařízení je uveden v kapitolách Ovzduší a Hluk, vibrace a neionizující záření. Další podmínky monitoringu v kap. 12 žádosti uvádí monitoring nasycenosti patron aktivního uhlí při filtraci vzdušiny z Lakovacího boxu, monitoring textilních filtrů a jejich zanesení a monitoring spotřeby VOC. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: předložit dílčí roční zprávu plnění podmínek IP KÚ Středočeského kraje, odboru ŽP, k běžného roku, ohlásit KÚ Středočeského kraje plánovanou změnu zařízení,

10 strana 10 / 15 neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. Stanovení BAT Žadatelem nebylo v žádosti o změnu IP provedeno porovnání rozhodujících parametrů posuzovaného zařízení 14. změny IP Lakovacího boxu včetně sušící pece v hale 4 a stolového odsávacího boxu v hale 3 společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. s BAT. V kap. 5 žádosti je žadatelem uvedeno, že charakter zařízení je technicky a emisně srovnatelný s obdobnými zařízeními na trhu a ve smyslu definice BAT je možné konstatovat, že uvedené technologie, které jsou součástí zařízení AERO Vodochody AEROSPACE a.s., odpovídají kritériím BAT. Ve smyslu požadavku na zpracování vyjádření k žádosti o změnu IP uvádíme porovnání navrhovaného zařízení s BAT s použitím níže uvedených BREF: Referenční dokument (BREF STS) Povrchové úpravy používající organická rozpouštědla, vydaný European IPPC Bureau Sevilla v 08/2007, překlad z Referenční dokument (BREF MON) Obecné principy monitorování, překlad originálu z Tabulka 4 Porovnání úrovně zařízení Lakovacího boxu včetně sušící pece v hale 4 a stolového odsávacího boxu v hale 3 s BAT Předmět porovnání Projekt, konstrukce a provoz zařízení Snižování emisí TZL a VOC z lakoven Technologické nebo technické řešení v zařízení Ve společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je zaveden systém environmentálního řízení (certifikace dle ISO 14001), EN ISO 9001 a EN ISO (OHSAS). Lakovací box bude osazen zařízeními na suché omezování emisí přestřiků NH filtrační tkaninou v roštech podlahy kabiny (omezení emisí TZL) a VOC v odsávací skříni z boxu (filtr s patronami AU). Stolový odsávací box je vybaven vícestupňovým suchým filtračním systémem. Zanesení filtračních vložek je monitorováno, náplně jsou vyměňovány. Garantované výsledky emisí TZL jsou předpokládány v hodnotě max. 3,0 mg/m 3. Nejlepší dostupná technika BAT je zavedení EMS a dalších systémů zahrnujících plánované nebo trvalé snížení zátěže složek ŽP. BAT pro snížení prachových podílů a VOC v ovzduší při stříkání nátěrových hmot je snížení emisí použitím výrobní techniky s mokrým odlučováním nátěrových hmot, či jiné koncové techniky, je spojena s úrovněmi výstupních emisí TZL: 5 mg/m 3 u stávajících zařízení, 3 mg/m 3 u nových zařízení. Porovnání a zdůvodnění rozdílů řešení V souladu s BAT. Bude v souladu s BAT.

11 strana 11 / 15 Poznámka: Z výše uvedeného hodnocení a porovnání posuzovaného zařízení společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je zřejmé, že jeho provozování je technicky a technologicky zdůvodnitelné a reálně srovnatelné s doporučenými hodnotami BAT. Souhrnné hodnocení BAT Použití nízkoodpadové technologie Technologie lakování je nízkoodpadová, odpady vesměs tvoří znečištěné filtry z přestřiků a patrony AU. Hledisko je plněno. Použití látek méně nebezpečných Profesionálně je vyžadováno použití antikorozního nátěru epoxyfenolické pryskyřice BR 127 s malým obsahem SrCrO3 (< 2 %). Hledisko nelze zohlednit. Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum Posuzovaná zařízení jsou odsávána a vybavena prostředky pro snižování emisí TZL z přestřiků a VOC ze znečištěné vzdušiny. Hledisko je plněno. Na základě posouzení žádosti, včetně dostupných informací a došlé dokumentace k posuzovanému zařízení, doporučujeme při zohlednění výše navržených závazných podmínek vydat společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. rozhodnutí o 14. změně IP. Krajský úřad při vydání rozhodnutí o 14. změně akceptoval závazné podmínky CENIE, české informační agentury životního prostředí jež jsou navrženy v souladu s platnou legislativou a v souladu s BAT. Vyjádření Frank Bold Advokáti, s.r.o., (dle 8 odst. 2 zákona) obsahovalo tyto připomínky: 1. Překážka Litispendence Podatel především upozorňuje na skutečnost, že v současné době pořád probíhá řízení o 12. změně integrovaného povolení, u níž bylo dne zveřejněno oznámení o zahájení řízení, a to na základě žádosti podané dne Podateli není známo, že by bylo uvedené řízení pravomocně ukončeno. Dále podal provozovatel zařízení dne žádost o změnu č. 13 integrovaného povolení, jejímž předmětem přitom bylo kromě prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod z neutralizační stanice také povolení dalšího zdroje znečištění ovzduší. V uvedeném řízení bylo dne vydáno rozhodnutí č. j /2015/KUSK OŽP/Fok, sp. zn. SZ_088146/2015/KUSK/10, jímž bylo žádosti žadatele vyhověno. Proti tomuto rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení však bylo obcemi Zlončice a Postřižín podáno dne včasné odvolání, v důsledku čeho rozhodnutí nenabylo právní moci. Doposud tedy nebyla pravomocně ukončena až dvě řízení o podstatných změnách integrovaného povolení k totožnému zařízení. Podle podatele proto není možné dále pokračovat v řízení o další žádosti o změnu

12 strana 12 / 15 integrovaného povolení, které se týká stejného zařízení. Předmět žádosti ze dne , a je totožný, jelikož je předmětem žádosti změna stejného integrovaného povolení k identickému zařízení. V souladu s ustanovením 48 odst. 1 správního řádu je přitom překážkou řízení i zahájení řízení u některého správního orgánu, které brání tomu, aby o téže věci z téhož důvodu bylo zahájeno řízení u jiného správního orgánu. Ustálená judikatura přitom interpretuje toto ustanovení tak, že se vztahuje i na situaci, kdy by došlo k zahájení řízení v téže věci u téhož správního (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j. 4 As 16/ ). V souladu s 66 odst. 1 písm. e) správního řádu má tedy krajský úřad řízení o žádosti ze dne usnesením zastavit, a to s ohledem na existenci překážky řízení podle 48 odst. 1 správního řádu. Překážka litispendence vzniká, dojde-li k zahájení vícerých řízení v téže věci. Tímto pojmem se podrobněji zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne , č. j. 3 Ads59/ , v němž uvedl, že překážka litispendence je dána tehdy, když u správního orgánu má probíhat řízení ve věci, v níž už bylo jiné řízení zahájeno. To platí jak v případech, kdy obě řízení mají týž předmět, tak i v případech, kdy předmět jednoho řízení je součástí širšího předmětu druhého řízení. Jestliže tedy bylo předmětem prvních dvou zahájených řízení změna integrovaného povolení k Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je zřejmé, že byl předmět řízení shodný s předmětem nyní podané žádosti, neboť se jedná o shodné integrované povolení. Podle podatele je navíc nepřípustná situace, kdy namísto toho, aby provozovatel zařízení podal buďto jednu žádost o komplexní změnu integrovaného povolení, nebo alespoň vyčkal, až bude nejprve pravomocně rozhodnuto o jedné žádosti, a až následně bylo zahájeno řízeno žádosti druhé, podává navzájem se překrývající žádosti o změnu integrovaného povolení, čímž způsobil nepřehlednou situaci, kdy současně probíhá několik řízení o změně integrovaného povolení ke stejnému zařízení. Podle podatele je takový postup v rozporu s právy dotčené veřejnosti, jejíž participace je jedním ze základních požadavků integrovaného povolování. Z čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) přitom vyplývá, že jedním z účelů této směrnice bylo také zabezpečení včasné a účinné možnosti účasti dotčené veřejnosti na řízení, a to jak pro udělování povolení pro nová zařízení, tak co se týče udělování povolení pro veškeré podstatné změny. Účinnost obrany dotčené veřejnosti je však značným způsobem ztížena v důsledku nepřehledného podávání žádostí a vzájemně se překrývajících změn integrovaného povolení, které činí provozovatel zařízení. Žádost o vydání 14.změny integrovaného povolení nemá dle názoru krajského úřadu žádnou přímou vazbu na předchozí probíhající správní řízení o 12 a 13 změně integrovaného povolení. Jedná se o povolení zařízení zdroj č. 148 Lakovací box, zdroj č. 149 Sušící pec a zdroj č. 147 Stolový odsávací box OSS 12, které mají samostatné výduchy s odlučovači tudíž nemají žádnou přímou vazbu na povolované zařízení v rámci 13.změny IP a současně provozem zařízení odebírané množství užitkové a pitné vody nebude 14.změnou IP

13 strana 13 / 15 dotčeno. Technologické odpadní vody z provozu posuzovaného zařízení nebudou vznikat, a vzhledem k tomuto faktu zde není žádná přímá vazba na 12.změnu IP, která řeší problematiku čistírny odpadních vod. 2. Soulad s požadavky BAT Podatel poukazuje na skutečnost, že podle 1 zákona o integrované prevenci je jeho účelem v souladu s právem Evropské unie dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku uplatněním integrované prevence a omezování znečištění. Jak vyplývá ze znění 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, příslušný správní úřad je povinen při stanovení závazných podmínek provozu zařízení primárně vycházet z použití tzv. nejlepších dostupných technik (BAT), jak jsou uvedeny v příslušném referenčním dokumentu (BREF) zpracovaném Evropskou komisí a v příloze č. 3 zákona, a v plné míře zohlednit místní podmínky životního prostředí. Z tohoto důvodu podatel dále požaduje, aby krajský úřad provedl důkladné posouzení souladu zařízení s BAT. Z důvodu požadavků na další přezkoumatelnost rozhodnutí je přitom správní orgán povinen v rozhodnutí o vydání, změně integrovaného povolení v části týkající se stanovení limitů, případně dalších doplňujících opatření, uvést (ve smyslu 68 odst. 3 správního řádu) úvahy o tom, z použití jakých nejlepších dostupných technik při rozhodování vycházel a jaké technické charakteristiky zařízení a jeho umístění a místní podmínky životního prostředí přitom vzal na zřetel (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. června 2007, 9 Ca 154/ ). II. Z výše uvedených důvodů podatel požaduje, aby krajský úřad řízení o 14. změně integrovaného povolení zastavil, a to pro překážku litispendence, neboť doposud nebylo pravomocně ukončeno řízení o změně č. 12 a 13 integrovaného povoleni k stejnému zařízení. Alternativně podatel navrhuje, aby bylo řízení o 14. změně přerušeno do doby pravomocného skončení řízení o změně č. 12 a 13. Jestliže bude krajský úřad i navzdory výše uvedeným skutečnostem pokračovat v řízení o podané žádosti, požaduje podatel, aby krajský úřad důsledně respektoval požadavky BAT. S ohledem na požadovanou změnu integrovaného povolení krajský úřad v souladu s 11 odst. 1 zákona zaslal žádost o integrované povolení odborně způsobilé osobě (dále jen OZO) s tím, aby se k žádosti vyjádřila do 30 dní po doručení oznámení o zahájení řízení. Vyjádření OZO bylo krajským úřadem dle 11 odst. 3 zveřejněno prostřednictvím informačního systému. Krajský úřad ve svém rozhodnutí respektoval stanovisko odborně způsobilé osoby CENIA, česká informační agentura životního prostředí, která v rámci svého vyjádření k povolovanému zařízení a návrhu závazných podmínek provozu při porovnání navrhovaného zařízení s BAT vycházela z Referenčního dokumentu (BREF STS) Povrchové úpravy používající organická rozpouštědla, vydaný European IPPC Bureau Sevilla v 08/2007, překlad z 2010 a Referenční dokument (BREF MON) Obecné principy monitorování, překlad originálu z Pouze u stolového odsávacího boxu nařídil krajský úřad zjišťování úrovně znečišťování v ukazateli TZL výpočtem s ohledem na skutečnost, že práce na tomto zařízení probíhají neplánově a jen ve

14 strana 14 / 15 velmi krátkém časovém úseku (cca min) a měření by za těchto podmínek nebylo průkazné. Závěrem svého stanoviska CENIA, česká informační agentura životního prostředí uvádí, že na základě předložené žádosti, včetně dostupných informací a došlé dokumentace k posuzovanému zařízení, doporučuje při zohlednění výše navržených závazných podmínek vydat společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. rozhodnutí o 14. změně IP. Krajský úřad stanovil podmínky IP s ohledem na platnou legislativu a dle odborného posouzení s ohledem na kvalitu životního prostředí v dotčené oblasti. Současně s novým zdrojem emisí provozovatel zažádal o schválení aktualizovaného Provozního řádu znečišťování ovzduší, který se stává nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, rozhodnutí o 14. změně IP. Krajský úřad při posuzování žádosti o vydání integrovaného povolení vycházel z těchto podkladů: údajů obsažených v žádosti o změnu integrovaného povolení, vyjádření k žádosti obdržených od účastníků řízení a dotčených správních úřadů odborného posudku podle 11 odst. 8, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci. Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 96, písm. b) sazebníku, ve výši Kč byl zaplacen bezhotovostním převodem na účet krajského úřadu. Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. P o u č e n í o o d v o l á n í : Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle ustanovení 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jenž mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání. V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí. Odvolání se podává v počtu tří stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje. Podané odvolání má podle 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Otisk úředního razítka Ing. Kateřina Foudová odborný referent

15 na úseku životního prostředí strana 15 / 15 Přílohy: Provozní řád zdrojů znečišťování ovzduší AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Rozdělovník: Účastník řízení dle 27 odst. 1 a) správ. řádu: - AERO Vodochody AEROSPACE a.s., U Letiště 374, Odolena Voda - Dolínek, zastoupená společností CZ BIJO a.s., se sídlem Tiskařská 10, Praha Účastníci řízení dle 27 odst. 3) správ. řádu: - Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda - Obec Vodochody, Průběžná 50, Vodochody - Obec Postřižín, Pražská 42, Odolena Voda - AERO Vodochody a.s., ul. U Letiště č.p. 374, Odolena Voda - Dolínek - Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 5 - Povodí Labe, s.p. - Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Na vědomí (po nabytí právní moci): - Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, Praha 10 - ČIŽP, OI Praha, Wolkerova 40, Praha - Toto rozhodnutí č.j /2016/KUSK OŽP/Fok ze dne nabylo právní moci Připojení doložky provedla Ing. Kateřina Foudová dne

Rozhodnutí. podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a 67 správního řádu

Rozhodnutí. podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a 67 správního řádu V Praze dne: 12.1.2015 Číslo jednací: 0155390/2014/KUSK OŽP/Fok Spisová značka: SZ_155390/2014/KUSK/8 Vyřizuje: Ing. Kateřina Foudová Značka: OŽP/Fok Dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí Zborovská Praha 5 L

Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí Zborovská Praha 5 L Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí Zborovská 11 150 21 Praha 5 L Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka 'fsto/cen/16 '"fl- Hiavat/PhD OZP/Fok/7. 3. 2016 Ing.

Více

R o z h o d n u t í. (dále integrované povolení ve znění pozdějších změn) podle 13 odst. 1 zákona o integrované prevenci

R o z h o d n u t í. (dále integrované povolení ve znění pozdějších změn) podle 13 odst. 1 zákona o integrované prevenci V Praze dne: 3. 3. 2015 Číslo jednací: 159052/2014/KUSK OŽP/Fok Spisová značka: SZ_159052/2014/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Foudová l. 586 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Záluží 2 436 01 Litvínov

Více

provozovateli zařízení: ŠKODA AUTO a.s., se sídlem Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav IČ

provozovateli zařízení: ŠKODA AUTO a.s., se sídlem Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav IČ V Praze dne: 10.4.2013 Číslo jednací: 003790/2013/KUSK OŽP/Dvk Spisová značka: SZ_003790/2013/KUSK/9 Vyřizuje: Ing. Klára Dvořáková, l. 655 Značka: OŽP/Dvk Rozhodnutí Dle rozdělovníku Krajský úřad Středočeského

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: Číslo jednací: /2017/KUSK OŽP/Pav Spisová značka: SZ_102761/2017/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba:

R o z h o d n u t í. V Praze dne: Číslo jednací: /2017/KUSK OŽP/Pav Spisová značka: SZ_102761/2017/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 2.10.2017 Číslo jednací: 102761/2017/KUSK OŽP/Pav Spisová značka: SZ_102761/2017/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jana Pavelková, l.782 dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad

Více

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení V Praze dne: 30.10.2009 Číslo jednací: 137937/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_137937/2009/KUSK/5 Vyřizuje: Bc. Eva Hrabovská l. 929 Dle rozdělovníku Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Krajský

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: Číslo jednací: /2016/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: Číslo jednací: /2016/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku V Praze dne: 27. 9. 2016 Číslo jednací: 126184/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_121540/2016/KUSK/4 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: 114186/2011/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_114186/2011/KUSK/14 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 7. 9. 2009 Číslo jednací: 058268/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_058268/2009/KUSK/9 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

A. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto:

A. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto: V Praze dne: 23.12.2013 Číslo jednací: 158129/2013/KUSK OŽP/Dvk Spisová značka: SZ_158129/2013/KUSK/6 Vyřizuje: Ing. Klára Dvořáková, l. 655 Značka: OŽP/Dvk Rozhodnutí Dle rozdělovníku Krajský úřad Středočeského

Více

164094/163/2005/OŽP/18

164094/163/2005/OŽP/18 V Praze dne: 27.5.2013 Číslo jednací: 0576922013/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_057692/2013/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 9. 9. 2016 Číslo jednací: 123781/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_123781/2016/KUSK/7 dle rozdělovníku Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí Spisová zn.: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Ing. Věra Hromadová l R o z h o d n u t í

Ing. Věra Hromadová l R o z h o d n u t í Praha: 22.6.2017 Číslo jednací: 063728/2017/KUSK OŽP/Hr Spisová značka: SZ_063728/2017/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Hromadová l. 443 dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: AVE Kralupy s.r.o. O. Wichterleho Kralupy nad Vltavou

R o z h o d n u t í. V Praze dne: AVE Kralupy s.r.o. O. Wichterleho Kralupy nad Vltavou V Praze dne: 22. 8. 2018 AVE Kralupy s.r.o. Číslo jednací: 054520/2018/KUSK OŽP/VITK O. Wichterleho 810 Spisová značka: SZ_054520/2018/KUSK 278 01 Kralupy nad Vltavou Oprávněná Ing. Kamil Vitner l. 441

Více

R o z h o d n u t í. provozovateli zařízení: TOS-MET slévárna a.s., se sídlem Čelákovice, Stankovského 1687, PSČ , IČ

R o z h o d n u t í. provozovateli zařízení: TOS-MET slévárna a.s., se sídlem Čelákovice, Stankovského 1687, PSČ , IČ V Praze dne: 2. 12. 2016 Číslo jednací: 157894/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_157894/2016/KUSK/8 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 20. 11. 2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 166244/2013/KUSK OŽP/POP Spisová značka: SZ_112091/2013/KUSK/18 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Jana Popelková R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení

Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení V Praze dne: 12. 3. 2015 Číslo jednací: 128211/2014/KUSK OŢP/Dvo, Spisová značka: SZ_ 128211/2014/KUSK/8 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: BENET AUTOMOTIVE s. r. o. Chobotecká 365/ Mladá Boleslav

R o z h o d n u t í. V Praze dne: BENET AUTOMOTIVE s. r. o. Chobotecká 365/ Mladá Boleslav V Praze dne: 21.9.2015 Číslo jednací: 091849/2015/KUSK OŽP/Fok Spisová značka: SZ_091849/2015/KUSK/12 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Foudová l. 586 BENET AUTOMOTIVE s. r. o. Chobotecká 365/139 293

Více

V Praze dne: ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: Spisová značka:

V Praze dne: ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: Spisová značka: V Praze dne: 27.8.2013 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: Spisová značka: 089126/2013/KUSK OŽP/Vk SZ_089126/2013/KUSK/8 Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

14748/130266/2004/OŽP

14748/130266/2004/OŽP V Praze dne: 20. 4. 2016 Číslo jednací: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_041481/2016/KUSK/4 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

Rozhodnutí. vydává účastníku řízení, jímž je podle 27 odst. 1 písm. a) správního řádu subjekt:

Rozhodnutí. vydává účastníku řízení, jímž je podle 27 odst. 1 písm. a) správního řádu subjekt: Praha: 04.09. 2014 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Číslo jednací: 055528/2014/KUSK Benešov, a.s., Spisová značka: SZ_055528/2014/KUSK/6 nemocnice Středočeského kraje Vyřizuje / linka: Doležalová Jitka / 927

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZPS SLÉVÁRNA, a.s. Třída 3. května 1172 763 02 Zlín, Malenovice datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 14.

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik GLYCONA s.r.o. tř. T. Bati 1635 areál Toma a.s., budova č. 39 765 82 OTROKOVICE datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

Rozhodnutí. vydává. (dále jen integrované povolení ve znění pozdějších změn) podle 19a odst. 1 zákona o integrované prevenci

Rozhodnutí. vydává. (dále jen integrované povolení ve znění pozdějších změn) podle 19a odst. 1 zákona o integrované prevenci V Praze dne: 17.7.2012 Číslo jednací: 91531/2012/KUSK OŽP/Ho Spisová značka: SZ_91531/2012/KUSK/6 Oprávněná Dle rozdělovníku úřední osoba: Ing. Hana Hoffmanová l. 653 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

V Praze dne: 1.10.2013 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: 125225/2013/KUSK OŢP/Vk

V Praze dne: 1.10.2013 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: 125225/2013/KUSK OŢP/Vk V Praze dne: 1.10.2013 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: 125225/2013/KUSK OŢP/Vk Tř. Václava Klementa 869 Spisová značka: SZ_125225/2013/KUSK/6 293 60 Mladá Boleslav Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková

Více

R o z h o d n u t í. v y d á v á podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

R o z h o d n u t í. v y d á v á podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci V Praze dne: 14.4.2015 Číslo jednací: 165642/2014/KUSK OŽP/Dur Spisová značka: SZ_165642/2014/KUSK/13 Oprávněná Ing. Karol Durdík úřední osoba: dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01RRMF9* Čj: MSK 45549/2017 Sp. zn.: ŽPZ/13747/2016/Kro 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Ondřej Kroupa

Více

Ing. Věra Hromadová l R o z h o d n u t í. vydává. 9. změnu integrovaného povolení č.j /1276/2005/OŽP/65 St ze dne

Ing. Věra Hromadová l R o z h o d n u t í. vydává. 9. změnu integrovaného povolení č.j /1276/2005/OŽP/65 St ze dne Praha: 17.9.2012 Číslo jednací: 085719/2012/KUSK OŽP/Hr Spisová značka: SZ_085719/2012/KUSK/13 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Hromadová l. 443 dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01LLTQD* Čj: MSK 15698/2016 Sp. zn.: ŽPZ/4068/2015/Ště 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Mgr. Jana Štěpánková

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

038439/2010/KUSK OŢP/VITK

038439/2010/KUSK OŢP/VITK V Praze dne: 24.6.2015 Číslo jednací: 073134/2015/KUSK OŢP/VITK Spisová značka: SZ_073134/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

V Praze dne: ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: Spisová značka:

V Praze dne: ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: Spisová značka: V Praze dne: 19.7.2012 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: Spisová značka: 078664/2012/KUSK OŽP/Vk SZ_078664/2012/KUSK/8 Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik CS CABOT, spol. s r.o. Masarykova 753 757 27 Valašské Meziříčí datum 17. prosince 2007 vyřizuje Ing. Jan Blažek číslo jednací

Více

R o z h o d n u t í. změněného rozhodnutím č.j /2011/KUSK OŽP/VITK ze dne ,

R o z h o d n u t í. změněného rozhodnutím č.j /2011/KUSK OŽP/VITK ze dne , V Praze dne: 30. 11. 2015 dle rozdělovníku Číslo jednací: 078546/2015/KUSK OŽP/VITK Spisová značka: SZ_078546/2015/KUSK/9 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

V Praze dne: dle rozdělovníku Číslo jednací: /2011/KUSK OŽP/VITK Spisová značka: SZ_175313/2011/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba:

V Praze dne: dle rozdělovníku Číslo jednací: /2011/KUSK OŽP/VITK Spisová značka: SZ_175313/2011/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 31.10.2011 dle rozdělovníku Číslo jednací: 175313/2011/KUSK OŽP/VITK Spisová značka: SZ_175313/2011/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

Rozhodnutí. provozovateli zařízení: RUMPOLD P s.r.o. se sídlem Úslavská 27, Plzeň, IČ

Rozhodnutí. provozovateli zařízení: RUMPOLD P s.r.o. se sídlem Úslavská 27, Plzeň, IČ V Praze dne: 22. 10. 2015 Číslo jednací: 091177/2015/KUSK OŽP/VITK Spisová značka: SZ_091177/2015/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner Dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: Číslo jednací: /2018/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: Číslo jednací: /2018/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku V Praze dne: 19. 7. 2018 Číslo jednací: 078886/2018/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_078886/2018/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

SZn: S-MHMP /2008/OOP-VIII-289/R-44/Ryb Praha Vyřizuje: Ing. Rybánska Telefon: R o z h o d n u t í

SZn: S-MHMP /2008/OOP-VIII-289/R-44/Ryb Praha Vyřizuje: Ing. Rybánska Telefon: R o z h o d n u t í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn: S-MHMP-342591/2008/OOP-VIII-289/R-44/Ryb Praha 22.10.2008 Vyřizuje: Ing. Rybánska Telefon: 236 004 386

Více

R o z h o d n u t í. (dále integrované povolení ve znění pozdějších změn) podle 13 odst. 1 zákona o integrované prevenci

R o z h o d n u t í. (dále integrované povolení ve znění pozdějších změn) podle 13 odst. 1 zákona o integrované prevenci V Praze dne: 15.2.2016 Číslo jednací: 147174/2015/KUSK OŽP/Fok Spisová značka: SZ_147174/2015/KUSK/14 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Foudová l. 586 TOS-MET slévárna a.s. Stankovského 1687 250 88

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01N8TB7* Čj: MSK 68039/2016 Sp. zn.: ŽPZ/13493/2016/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 1. 2013 Č.j.: 6457/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01X5ZPG* Čj: MSK 40534/2018 Sp. zn.: ŽPZ/7616/2018/Kou 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00Q3TML* Čj: MSK 82149/2010 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková Odbor: Odbor životního

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

164094/163/2005/OŽP/18

164094/163/2005/OŽP/18 V Praze dne: 27. 7. 2016 Číslo jednací: 093988/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_093988/2016/KUSK/4 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

R o z h o d n u t í. (dále jen integrované povolení v platném znění) podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

R o z h o d n u t í. (dále jen integrované povolení v platném znění) podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Praha: 17.6.2010 Číslo jednací: 054313/2010/KUSK OŽP/Hr Spisová značka: SZ_054313/2010/KUSK/11 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Hromadová l. 443 dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í o změně č. 6 integrovaného

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ESURT* Čj: MSK 128801/2014 Sp. zn.: ŽPZ/26827/2014/Kou 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016/ Mgr. Zuláková / VIII/R-13/Zul Sp. zn. S-MHMP /2016 OCP

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016/ Mgr. Zuláková / VIII/R-13/Zul Sp. zn. S-MHMP /2016 OCP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 1015677/2016/ Mgr. Zuláková / 4384 08.06.2016 VIII/R-13/Zul Sp.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IKV7E* Čj: MSK 73153/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14569/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

ROZHODNUTÍ. 50 20 TCM, BONARDI, SALDOFLEX, SOMAFLEX Pozn.: hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík

ROZHODNUTÍ. 50 20 TCM, BONARDI, SALDOFLEX, SOMAFLEX Pozn.: hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Českých Budějovicích dne 24.2.2015 Č.j. 44/510/15 2002/ENV/15 Spisová značka: PŘ 1/2015 ROZHODNUTÍ Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II (dále

Více

V Praze dne: dle rozdělovníku. R o z h o d n u t í. vydává

V Praze dne: dle rozdělovníku. R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 15.8.2012 dle rozdělovníku Číslo jednací: 206048/2011/KUSK OŽP/VITK Spisová značka: SZ_206048/2011/KUSK/18 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 2 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 2 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/768/16 Spis. zn.: ZN/2585/ŽP/15 Počet listů: 3 Počet příloh: 2 Počet listů příloh: 34 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01B15A7* Čj: MSK 175066/2013 Sp. zn.: ŽPZ/430/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01WK9CD* Čj: MSK 20088/2018 Sp. zn.: ŽPZ/3586/2018/Kou 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OEYF1* Čj: MSK 89340/2016 Sp. zn.: ŽPZ/20110/2016/Bar 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Simona Bartečková

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku Liberec 21. 4. 2009 Č. j.: KULK 23709/2009 Sp. Zn.: OŽPZ 206/2009 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.:

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ENERGOINVESTMENT s.r.o. Hotel-lázně Kostelec 493 763 14 ZLÍN 12 IDS: va5vv2h datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 9.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FL7PM* Čj: MSK 143637/2014 Sp. zn.: ŽPZ/29437/2014/Kou 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01MWT8F* Čj: MSK 58091/2016 Sp. zn.: ŽPZ/7035/2016/Ště 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Mgr. Jana Štěpánková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství IMS Drašnar, s.r.o. Semanínská 2090 560 02 Česká Třebová Spisová značka: SpKrÚ 47461/2017/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 48437/2017/OŽPZ/Ry

Více

009261/2011/KUSK OŽP/VITK

009261/2011/KUSK OŽP/VITK V Praze dne: 27. 11. 2015 Číslo jednací: 133345/2015/KUSK OŽP/VITK Spisová značka: SZ_133345/2015/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

Kapacita zařízení. Instalovaný tepelný příkon 2x 19 MW

Kapacita zařízení. Instalovaný tepelný příkon 2x 19 MW Název části zařízení Plynový a olejový kotel K5, Plynový kotel K6 Kapacita zařízení Instalovaný tepelný příkon 2x 19 MW Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci do kategorie průmyslových činností

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01Y6EJJ* Čj: MSK 75943/2018 Sp. zn.: ŽPZ/9138/2018/Kro 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Ondřej Kroupa

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Rozhodnutí o 3. změně integrovaného povolení.

Rozhodnutí o 3. změně integrovaného povolení. V Praze dne: 21.2.2011 Číslo jednací: 178766/2010/KUSK OŽP/Nech Spisová značka: 178766/2010/KUSK/8 Oprávněná Ing. Ondřej Nechyba úřední osoba: tel. 257 280 705 Dle rozdělovníku Rozhodnutí o 3. změně integrovaného

Více

S-MHMP /2010/OOP-VIII-39/R-6/11/Zul Mgr. Zuláková R O Z H O D N U T Í

S-MHMP /2010/OOP-VIII-39/R-6/11/Zul Mgr. Zuláková R O Z H O D N U T Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-1043810/2010/OOP-VIII-39/R-6/11/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 Podle rozdělovníku Praha 03.02.2011

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OAKYK* Čj: MSK 91671/2016 Sp. zn.: ŽPZ/20192/2016/Buk 245.1 V5 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Bukovjan

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01O9R15* Čj: MSK 101418/2016 Sp. zn.: ŽPZ/20356/2016/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016/ Mgr. Zuláková/ VIII/R-23/Zul Sp. zn. S-MHMP /2016 OCP

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016/ Mgr. Zuláková/ VIII/R-23/Zul Sp. zn. S-MHMP /2016 OCP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 2187714/2016/ Mgr. Zuláková/4384 07.12.2016 VIII/R-23/Zul Sp. zn.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí - Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01R1HJ2* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 164529/2016 Sp. zn.: ŽPZ/34053/2016/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

VEPASPOL Olomouc, a.s. Paseka Paseka ROZHODNUTÍ

VEPASPOL Olomouc, a.s. Paseka Paseka ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 92757/2013 V Olomouci dne 25. 10. 2013 SpZn.: KÚOK/79799/2013/OŽPZ/7265 Sp. a skart. znak:

Více

Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení

Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení V Praze dne: 20. 10. 2014 Číslo jednací: 091138/2014/KUSK OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_ 091138/2014/KUSK/14 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

Rozhodnutí. 10. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 10. změna IP )

Rozhodnutí. 10. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 10. změna IP ) Spisová zn.: OZP 408/2013 Kle KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

S-MHMP /2010/OOP-VIII-153/R-16/Hor Ing. Horvathová R O Z H O D N U T Í

S-MHMP /2010/OOP-VIII-153/R-16/Hor Ing. Horvathová R O Z H O D N U T Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-267583/2010/OOP-VIII-153/R-16/Hor Ing. Horvathová 236 004 216 Praha 21.04.2010

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí,

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí, Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INDET SAFETY SYSTEMS a.s. Bobrky 462, 755 01 Vsetín datum 14. dubna 2009 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 60504/2010 S JMK 60504/2010 OŽP/Ns Nosilová Mariana/2678

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01M308J* Čj: MSK 22950/2016 Sp. zn.: ŽPZ/4114/2016/Kou 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 86150/2016 Sp. zn.: S-JMK 637/2016 OŽP/Zlv Brno 03.06.2016 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik datum 7. února 2013 oprávněná úřední osoba Ing. et Ing. Ondřej Skoba ČEPRAMO, s.r.o. Na Petynce 716/48 169 00 PRAHA 6 IDS:

Více

Rozhodnutí. vydává. A. Výroková část integrovaného povolení v platném znění se mění a doplňuje takto:

Rozhodnutí. vydává. A. Výroková část integrovaného povolení v platném znění se mění a doplňuje takto: V Praze dne: 25. 2. 2016 Číslo jednací: 016522/2016/KUSK OŽP/Čpl Spisová značka: SZ_016522/2016/KUSK/10 Oprávněná úřední osoba: RNDr. Petr Čepela Dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

PROMET FOUNDRY a.s. Václavská Ostrava-Mar. Hory. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ROZHODNUTÍ

PROMET FOUNDRY a.s. Václavská Ostrava-Mar. Hory. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ROZHODNUTÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik PROMET FOUNDRY a.s. Václavská 11 709 00 Ostrava-Mar. Hory datum 20. května 2008 oprávněná úřední osoba Ing. Jan Blažek číslo

Více

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ *KUPAX00QTHV7* KUPAX00QTHV7 Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství Váš dopis zn.: --- Ze dne: 8. 4. 2019 Spisová značka: SpKrÚ 29187/2019/OŽPZ/4 Číslo

Více

Novinky v legislativě při používání organických rozpouštědel. 16. ledna 2018, Praha

Novinky v legislativě při používání organických rozpouštědel. 16. ledna 2018, Praha Novinky v legislativě při používání organických rozpouštědel 16. ledna 2018, Praha OBSAH Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KDT0C* Čj: MSK 135541/2015 Sp. zn.: ŽPZ/28175/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje Název záměru: REISSWOLF navýšení kapacity zařízení k odstraňování, sběru a výkupu odpadů

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje Název záměru: REISSWOLF navýšení kapacity zařízení k odstraňování, sběru a výkupu odpadů Praha: 26. 6. 2018 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 055322/2018/KUSK Spisová značka: SZ_055322/2018/KUSK Vyřizuje: Mgr. Jana Říhová / l. 782 Značka: OŽP/Říh ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 odst. 5 zákona

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství ORLIČAN s.r.o. Londýnská 376/57 120 00 Praha 2 Vinohrady Dopis ze dne: 28. 7. 2016 Spisová značka: SpKrÚ 56070/2016/OŽPZ Číslo jednací:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/17341/16 Spis. zn.: ZN/3584/ŽP/16 Počet listů: 3 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 64 Vyřizuje: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více