1/2011. finančního a kontrolního výboru stanoví zákon o obcích. Rozhodování o zřízení dalších výborů je vyhrazeno SLOVO STAROSTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2011. finančního a kontrolního výboru stanoví zákon o obcích. Rozhodování o zřízení dalších výborů je vyhrazeno SLOVO STAROSTY"

Transkript

1 1/2011 Z obsahu tohoto čísla: slovo starosty z jednání zastupitelstva ţivot v MŠ základní škola obecní knihovna sčítání lidu, bytů a domů z historie sčítání v obci elikonoce hasiči tip na výlet pranostiky něco chovatelům plesová sezóna školní projekt lyţařský výcvik automat na pitnou vodu - anketa SLOO STAROSTY áţení spoluobčané. Dostává se vám do rukou první číslo Semického zpravodaje v tomto roce. Jak bude patrné z následujících řádků, nové zastupitelstvo obce se pustilo do řešení řady problémů a úkolů. ěříme, ţe se setkáme s vaší podporou a pomocí při jejich řešení. Pozitivní je, ţe se pravidelně a ve stále větším počtu zúčastňujete jednání zastupitelů. Je to důkazem toho, ţe vám není dění v obci lhostejné a to všechny zastupitele těší. Úspěchem je, ţe naše obec získala v loňském roce dotaci na rekonstrukci Mateřské školy Semice z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy Tato dotace se skládá z finančních prostředků EU a ze státních prostředků. Zbytek investic bude financován z prostředků obce. těchto dnech probíhá rekonstrukce pavilonu č. 2 a po jeho dokončení budou práce pokračovat na pavilonu č. 1. Po rekonstrukci se kapacita MŠ navýší na 60 dětí. František Novotný, starosta obce Z JEDNÁNÍ NA ZASTUPITELSTU OBCE Témata projednávaná na zasedání zastupitelstva obce Pronájem střechy budovy ZŠ k umístění antény firmy Telefonica O2 k zesílení signálu. Převedení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ ve výši ,45 Kč do rezervního fondu MŠ. Smlouva o poskytování zdravotních a sociálních sluţeb občanům Semic. Dopravní obsluţnost. Ţádost firmy OMICHY Praha, s.r.o. o zřízení venkovní letní zahrádky v provozovně U Irenky. Ţádost sboru dobrovolných hasičů o příspěvek na zakoupení plovoucího čerpadla a dalšího vybavení. Jednání o uvolnění prostor v hasičské zbrojnici. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0136/RRSC/2010 na MŠ. Rozhodnutí předsedkyně Poslanecké sněmovny o udělení symbolu obci Semice. Příprava k vyhlášení výběrového řízení na odvoz komunálního odpadu. Smlouva s Ing. Machačem na vyřízení podání ţádosti na dotaci - varovný protipovodňový systém na SFŢP. Smlouva s Ing. Hoškovou k vyřízení ţádosti o podání projektu k nákupu zametacího stroje. Zastupitelstvo obce a výbory Zastupitelstvo obce Semice zřídilo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Zastupitelstvo obce zřizuje vţdy finanční a kontrolní výbor. Náplň činnosti finančního a kontrolního výboru stanoví zákon o obcích. Rozhodování o zřízení dalších výborů je vyhrazeno zastupitelstvu obce, které stanoví jejich úkoly a náplň činnosti. ýbory jsou ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu obce. Předsedou výboru je vţdy volen člen zastupitelstva obce. Ten následně předloţil zastupitelstvu obce návrh členů jednotlivých výborů. Ty se pak schází podle potřeby. Jejich jednání je neveřejné. Úkolem zřízených výborů je zmapovat situaci v konkrétně přidělených oblastech, zpracovávat podklady a předkládat svá doporučení zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce Semice zřídilo následující výbory a zvolilo jejich předsedy: ýbor kontrolní předsedkyně Miroslava Součková ýbor finanční předseda Tomáš Semecký ýbor pro dopravu, bezpečnost a sociální věci předseda Martin Košnář ýbor pro školství, sport, kulturu a ţivotní prostředí předseda Jan Procházka ýbory jiţ zahájily svoji činnost. ýsledky jejich práce, předkládání návrhů a jejich doporučení, budou nedílnou součástí kaţdé schůze zastupitelstva obce. Je zřejmé, ţe nebude moţné, především z finančních důvodů, realizovat všechny návrhy výborů. Zmapování situace a zpracování a předloţení podkladů nicméně povede k odpovědnějšímu rozhodování zastupitelstva obce při určení priorit. ýbor pro dopravu bezpečnost a sociální věci Seznámení s náplní práce, členy a s dosavadními výsledky práce výboru pro dopravu, bezpečnost a sociální věci. ýbor byl zastupitelstvem obce pověřen řešením problémů v následujících oblastech: Doprava a bezpečnost v obci Sociální věci Sluţby občanům Prezentace obce Zastupitelstvem byli zvoleni tito členové výboru: Josef Mikšovský, zastupitel obce. Pracuje především v oblasti dopravy a bezpečnosti v obci. Martin Keltner, který je novým občanem naší obce. ěřím, ţe přinese nejen odbornost v oblasti dopravy, ale i jiný, nový pohled, na dění v obci. Miroslava Součková, zastupitelka obce. Pracuje v oblasti komunikace s občany a v oblasti sociálních věcí. Do její kompetence dříve patřil například i zpravodaj obce a rád bych v tomto směru zachoval kontinuitu. Marie Procházková, která pracuje v oblasti sociálních věcí, především pak se zaměřením na práci se seniory.

2 Doprava a bezpečnost v obci Prioritním úkolem výboru je řešení dopravy v obci, především pak se zaměřením na parkování vozidel, bezpečnost a dodrţování pravidel silničního provozu. Neohleduplné parkování vozidel nejen obtěţuje občany naší obce, ale dochází často i k poškozování obecního majetku. Parkování na chodnících, obecní zeleni, nebo dokonce i přímo na přechodu pro chodce vedoucím od autobusové zastávky, která je vyuţívána také dětmi a školní mládeţí, je úkol, který musíme neprodleně řešit. Tímto si dovoluji obrátit se a poţádat řidiče, kteří parkují tímto bezohledným způsobem, aby dodrţovali příslušná pravidla silničního provozu a přispěli tak nejen k větší bezpečnosti a ochraně majetku obce, ale také ke klidnějšímu a hezčímu ţivotu v naší obci. Pro nápravu toho stavu jsme přikročili ještě k následujícím krokům: 1) Prostřednictvím obecního úřadu oslovujeme všechny majitele a provozovatele nákladní a autobusové dopravy, aby zjednali nápravu s řidiči, kteří se budou i nadále chovat neohleduplně a v rozporu s pravidly silničního provozu. Tímto úkolem je jiţ pověřen starosta obce. 2) Část obce Kout bude osazena dopravními značkami Zákaz vjezdu nákladních vozidel (mimo dopravní obsluhu) náklady jiţ byly schváleny na posledním zastupitelstvu obce. 3) Zahájili jsme jednání s městským úřadem v Lysé nad Labem ohledně moţnosti vyuţití sluţeb Městské policie, zřízené tímto úřadem, i pro potřeby obce Semice - obecním úřadem jiţ byla odeslána oficiální ţádost o tuto spolupráci. 4) Starosta obce zahájil, nezávisle na jednání ohledně Městské policie, také jednání se státní policií. 5) Byly zahájeny přípravné práce na realizaci přechodu pro chodce v části obce u křiţovatky na elenku. I přes sloţitou situaci se podařilo najít vhodné místo pro realizaci přechodu, především s ohledem na viditelnost a další náleţitosti, které je nutno dodrţet při realizaci obdobné dopravní stavby. Na tento přechod bude navazovat také chodník vedoucí podél hlavní silnice na elenku, aby byla zajištěna maximální bezpečnost chodců při stále se zvyšující dopravní zátěţi této silnice. Z dalších kroků, které nás ještě čekají, bych rád uvedl projednání umístění měřiče rychlosti také na vjezdu do obce směrem od elenky, řešení parkování v okolí základní školy a znovuotevření diskuse ohledně dopravního řešení v okolí kostela. Sociální věci oblasti sociálních věcí jsme řešili poskytování sluţeb Centra sociálních a zdravotních sluţeb Poděbrady, o.p.s. a podmínky, za jakých budou sluţby občanům naší obce poskytovat. ýbor doporučil zastupitelstvu obce schválit smlouvu pro rok 2011 při zachování paušální platby. Celkový náklad obce je na tuto činnost pro rok 2011 cca ,- Kč. Podrobnosti o těchto sluţbách ám přinášíme v samostatném příspěvku tohoto zpravodaje na straně 9. Sluţby občanům Jednou ze sluţeb pro ás občany, která se neúspěšně řešila jiţ v minulém volebním období, je zřízení Czech pointu na obecním úřadu. Na konci roku 2010 nové zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce zabezpečením této sluţby občanům na obecním úřadu. Do dnešního dne však ke zřízení této sluţby nedošlo. Nadále budeme vyvíjet maximální úsilí vedoucí ke zřízení této sluţby. zhledem k nekvalitní a mnohde i závadné vodě v obci jsme projednávali moţnost zřízení automatu na vodu, který mnozí z ás vyuţívají ať v Přerově nad Labem, Lysé nad Labem nebo jinde. Jde o automat na přírodní artéskou vodu z hlubinného loţiska v Káraném, která má vlastnosti kojenecké vody. Bylo by moţné čerpat jak přírodní vodu, tak i sodovku. Zřízení tohoto automatu má mimo jiné i podmíněný odběr. Z tohoto důvodu si ás dovolujeme oslovit přiloţenou anketou na poslední stránce Zpravodaje, abychom zmapovali skutečný zájem o uvedenou sluţbu. Zájemce ţádáme o vyplnění ankety a odevzdání na obecním úřadu nejpozději do Po vyhodnocení výsledku dojde v zastupitelstvu obce k rozhodnutí o zřízení automatu. Prezentace obce, komunikace Jedním ze základních informačních kanálů v naší obci je místní rozhlas. Ten je k dnešnímu dni vzhledem k jeho stáří provozu neschopný a omezuje tím moţnost informovanosti občanů o dění v obci. Modernizovaný rozhlas by napomohl větší a komfortnější informovanosti. Lze například vysílat bez přítomnosti obsluhy i opakovaně. Hlášení v obci plánujeme zveřejňovat na webové stránce obce apod. Realizace nového, bezdrátového rozhlasu v obci je dle dosud vedených jednání a obdrţených nabídek nemalá investice převyšující ,- Kč. zhledem k moţnosti, která se aktuálně nabízí, jsme se rozhodli podat ţádost na Státní fond ţivotního prostředí o dotaci na realizaci bezpečnostního záchranného systému, který obsahuje nejen rozhlas samotný, ale také například informační protipovodňový systém. případě schválení podané ţádosti dojde k realizaci rozhlasu, záchranného systému a to vše s minimalizací nákladů na obecní rozpočet. Na podání ţádosti aktuálně pracujeme. K dnešní době neodmyslitelně patří informovanost i prostřednictvím internetu. této oblasti vnímáme velký dluh obce vůči našim občanům. Aktuální stránky obce navíc nesplňují ani základní legislativu. Nyní pracujeme na zřízení nových webových stránek obce i školy. těchto dnech probíhá jiţ finalizace vzhledu stránek. Co se týče funkcionality, jedná se o redakční systém, který nám poskytne výrazně větší moţnosti vyuţití stránek a zefektivní práci s nimi. neposlední řadě dojde i k úspoře nákladů na provoz stránek oproti stávajícímu stavu. zhledem ke skutečnosti, ţe obec není vlastníkem domény obecsemice.cz, můţe dojít v případě neúspěšných jednání k převodu nových stránek pod novou doménu. O případné změně budete včas informováni. Za výbor pro dopravu, bezpečnost a sociální věci Martin Košnář ýbor finanční Ţádost o dotaci na zametací vůz současnosti obecní zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu s firmou, která má připravit ţádost, zpracovat projekt a studii proveditelnosti. O dotace budeme ţádat u Státního fondu ţivotního prostředí. Tato by měla činit 90% z pořizovací ceny vozu. jednání je úhrada zbylé částky ze zdrojů místních podnikatelů. ýběrové řízení na vůz bude součástí projektu, takţe zatím přesně nemůţeme říci, jaký typ zde bude jezdit (pokud dostaneme dotaci). Starosta obce se jiţ zúčastnil jedné předváděcí akce. Za výbor finanční Tomáš Semecký ýbor pro školství, sport, kulturu a ţivotní prostředí Jak správně porazit strom 2 S t r á n k a

3 Na posledním veřejném zasedání se řešilo, jaký je správný postup, jestliţe potřebuji vykácet strom, ať jiţ na svém pozemku, nebo mám pocit, ţe je z nějakého důvodu potřeba porazit strom na pozemku obecním. Informoval jsem se na odboru ţivotního prostředí v Lysé nad Labem u pana Svobody a dozvěděl jsem se následující. Pokud má strom obvod kmene větší jak 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a roste mimo les, pak by se při jeho pokácení mělo ţádat na příslušný úřad. Za předpokladu, ţe je tento strom jednotlivý kus a neroste v chráněném území, je tímto úřadem obec. Pokud jde např. o celý sad, pak v našem případě je to úřad v Lysé nad Labem. Pokud je nutné strom porazit z havarijních důvodů (je nalomený, polovyvrácený apod. a hrozí, ţe způsobí škody na majetku nebo zdraví), pak ho lze pokácet hned a toto se pouze oznámí na úřad do Lysé nad Labem. Obec můţe nebo nemusí vykácení stromu povolit, případně můţe ţadateli předepsat vysázení jednoho nebo více jiných dřevin, buď na pozemku ţadatele, nebo na pozemku obecním. Kácení by mělo probíhat v době vegetačního klidu tj. v období od do , v odůvodněných případech lze toto povolit i mimo toto období. Příslušné formuláře pro podání kterékoli z výše uvedených variant jsou k dispozici na OÚ. Přeji vám hodně zdaru při jejich vyplňování. Za výbor pro školství, sport, kulturu a životní prostředí Jan Procházka PS. Měl jsem za úkol sepsat zprávu o stavu obecních lesů. Nastalo však třeskuté jaro a tak se spíše musím věnovat polím. Okolo lesů se ještě vedou některá jednání, která se, věřím, brzy uzavřou. Kompletní stav věci vám tedy sdělím v příštím čísle zpravodaje, resp. na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce. ŢIOT MŠ J ako princezny, andílkové, rytíři, piráti, kovbojové i různá zvířátka jsme se poslední únorový týden scházeli ve školce. Paní učitelky nám krásně vyzdobily třídy a připravily pro nás různé soutěţe a hry. Během těchto karnevalových dní jsme se naučili i nějaké tanečky. Škoda jen, ţe hodně našich kamarádů bylo nemocných a nemohli si s námi zadovádět při veselých písničkách.. S našimi staršími kamarády z 1. třídy ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ SEMICE NA ŠKOLNÍ ROK yzvednutí žádosti o přijetí do MŠ je moţné v pondělí od do hodin přímo v MŠ. Odevzdání žádosti o přijetí do MŠ se koná v pondělí mezi hodin přímo v MŠ. Podmínky k přijetí dětí do MŠ SEMICE na školní rok 2011 / 2012 Děti jsou přijímány v tomto pořadí: 1. děti rok před vstupem do ZŠ, děti s odkladem školní docházky a děti s celodenní docházkou, jeţ mají trvalý pobyt v Semicích a do dosáhly tří let věku; 2. děti rok před vstupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky, jeţ mají trvalý pobyt ve spádových obcích Hradištko, elenka, Kersko, Starý estec, Bříství; 3. děti s celodenní docházkou, jeţ mají trvalé bydliště ve spádových obcích- Hradištko, elenka, Kersko, Starý estec, Bříství a do dosáhly tří let věku; 4. ostatní děti, jeţ dosáhly do tří let věku. Způsobilost dětí ke vstupu do MŠ potvrzuje dětský lékař na Ţádosti o přijetí do MŠ. Dítě je moţno v odůvodněných případech přijmout na zkušební dobu, maximálně 3 měsíce. U nově nastupujících dětí, podle přání rodičů, umoţňujeme tzv. adaptační dobu. Zdenka Procházková, ředitelka MŠ Hned po karnevalu za námi do školky přijelo divadélko s pohádkou O Budulínkovi. Loutkovou pohádku s námi sledovali i prvňáčci ze základní školy, kteří byli u nás na návštěvě. 3 S t r á n k a

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Běh Semicemi L etos se koná jiţ 41. ročník oblíbeného Běhu Semicemi. Milovníci silničních běhů se sejdou u hřiště Borkách v sobotu dne v obvyklý čas. Poběţí se na obvyklých délkách tratí, které jsou zde připraveny pro všechny věkové kategorie. Závodníci se mohou hlásit přímo na startu nebo na telefonním čísle základní školy , psát mohou své dotazy také na mailovou adresu naší školy Mgr. Pavel Jareš, ředitel školy Ples učitelů pátek dne se uskutečnil jiţ tradiční ples učitelů. bohatém programu zazářila děvčata s vystoupením aerobiku, sál roztleskal program artistů a bonbonek na dortu představovalo vystoupení učitelů coby známých pěveckých duet naší popové scény. Bohatou tombolou ještě ples nekončil, tancovalo se do ranních hodin. Základní škola děkuje touto cestou všem, kteří ples podpořili. ýtěţek z něj bude věnován na zakoupení školních tabulí. Mgr. Miroslava Součková Pravidelný sběr starého papíru Z ákladní škola přijímá po celý rok starý papír. Připomínáme, ţe kaţdou první sobotu v měsíci je připravena sluţba, která váš starý papír převezme ve vratech na dvůr ZŠ vţdy v době od hodin (sběr proběhne 2. 4., 7. 5., a 4. 6.). Kromě toho v měsíci dubnu proběhne v rámci Dne Země pravidelný sběr starého papíru, o kterém se občané včas dovědí. MS OBECNÍ KNIHONA J iţ druhým rokem pokračuje obnovená činnost semické obecní knihovny. Nutno dodat, ţe zatím v provizorních prostorách základní školy. Na místnostech, kam má být posléze nastálo knihovna umístěna, se pilně pracuje. Bývalé sídlo obecního úřadu (vedle pošty) bylo jiţ vyklizeno. Ještě je třeba v této části pavilonu opravit vnitřní stěny, zateplit strop a renovovat sociální zařízení. Dále je třeba poloţit novou podlahovou krytinu, vybavit knihovnu policemi na knihy a dalším drobným nábytkem. první etapě budou otevřeny k pouţívání dvě místnosti. další, která se odhaduje na příští rok, zbytek prostor. šechny práce si vyţadují nejen finanční prostředky a pracovní síly, ale také nadšení a zapálení pro to, aby v co nejbliţší době zrekonstruovaná knihovna otevřela dveře svým čtenářům i návštěvníkům besed a dalších akcí. Akce knihovny pro děti Příběh tisíce a druhé noci O dpoledne se sešlo několik dětí k další akci naší knihovny. Byla určena právě jim, neboť byla hlavním tématem pohádka. Jak napovídá název akce - Příběh tisíce a druhé noci - četli jsme si a poslouchali pohádky na motivy krásné Šehrezády. A co víc - děti samy se snaţily nějakou malou pohádku vymyslet! A jak nám prozradily během odpoledne - vůbec to nebylo lehké. rámci celostátní kampaně na podporu četby knih pod názvem Rosteme s knihou se kromě těchto dětí zapojili také ţáci místní základní školy ze 4. a 6. ročníku. znikla pěkná dílka, je vidět, ţe děti mají dostatek fantazie. Přiloţený obrázek pochází ze čtvrteční akce v knihovně. Tento a mnohé další, které zde vznikly, jsou nakresleny na základě přečtených pohádek. Moţná, ţe za několik let budeme na titulních stranách pohádkových knih číst některé ze jmen těchto dětí a jejich díla budou ozdobou naší knihovny. Přinášíme vám i ukázku jedné z povedených pohádek. Jak se stal z tygra indického tygr ussurijský Patrik Brett 6. třída (12 let) Byl jednou jeden tygr a ten měl dva kamarády lišku a zajíce. Protože tygr a jeho dva kamarádi rádi cestovali, rozhodli se, že půjdou na Sibiř. Bydleli až na konci Indie a tak museli přes celou Indii přejít. Po týdnu se dostali do Číny. Obyvatelé téhle země byli velmi pohostinní. Obsloužil je drak, panda i tygrův kamarád to byl také tygr. Po pěti dnech se dostali do Mongolska. Zde šli přes veliké kopce, džungle i pouště. Když přešli Mongolsko, čekala je dlouhá cesta na sever Ruska na Sibiř. Jak Rusko přecházeli, čekaly je různé nástrahy. Byli ale za čas zde a překvapila je velká zima. A co se nezačalo dít! Najednou tygrovi začaly padat chlupy, zajícovi pelichat srst a rostla mu nová bílá. Totéž se stalo lišce začala jí opadávat rezavá srst a narůstat nová bílá. Jakmile všichni měli novou hustou srst, přestala jim být zima, a tak se vydali prozkoumávat tenhle kraj. Když se vrátili z cest, postavili si z klacíků a větví v lese obydlí. Tak tam žijí spolu dodnes. Za každou účast na akci pro ně pořádané obdrží děti razítko našich maskotů Čtílka a Knihulíka. Za nasbíraná razítka dostanou na konci roku malou odměnu. M.Součková, H.Černá SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 březnu 2011 proběhlo v ČR sčítání lidu, (také populační census, nebo soupis obyvatelstva). Podle doporučení Spojených národů se sčítání provádí kaţdých 10 let. Nejstarší známé sčítání bylo uskutečněno Babyloňany jiţ v roce let př. n. l., tedy skoro před 6000 lety. 500 let před n. l. proběhlo sčítání v Persii a staré Číně, obyvatelstvo a domácí zvířata sčítali i Inkové. šem je jistě známý biblický příběh v Evangeliu podle Lukáše, kdy je dávána do souvislosti s 4 S t r á n k a

5 římským sčítáním lidu cesta Josefa a Marie z Nazaretu do Betléma, kde se pak narodil Jeţíš. Na území Čech a Moravy jsou známy berní rejstříky a seznamy poddaných ze 14. a 17. století. Pravidelná sčítání lidu byla stanovena reskriptem, který 13. října 1753 vydala Marie Terezie a na jehoţ základě byl první konskript (soupis) proveden jiţ roku Jako přechod k modernímu sčítání lidu je označováno sčítání v letech 1857 a1869 a rozhodnutí o sčítání v desetiletých cyklech. Jak sčítání pomáhá Pevně věříme, ţe do řady situací, ve kterých se výsledky sčítání pouţívají, se vůbec nedostanete (povodně, evakuace při ţivelných pohromách, zásahy hasičů ), ale přesto, člověk nikdy neví K čemu se tedy výsledky pouţívají a jak se promítne vyplnění či nevyplnění sčítacího listu do vašeho běţného ţivota? Hasiči Informace ze sčítání lidu budou velmi důleţité pro hasiče a další sloţky integrovaných záchranných systémů. Poskytují informace, kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, na jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak je dům vysoký, kolik má pater. To vše potřebují záchranáři znát, aby mohli lidem v daném domě co nejrychleji pomoci. Zároveň jsou data ze sčítání velmi důleţitá při zpracování krizových a evakuačních plánů. Povodně Data ze sčítání jsou důleţitým nástrojem k tvorbě protipovodňových opatření a jsou také důleţitá při operativních zásazích a evakuacích při všech přírodních ţivlech. Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech ţije lidí, jaká je jejich věková struktura a zároveň jaké jsou jejich domy a z čeho jsou postaveny tedy jak dlouho například dokáţou řádění přírodního ţivlu odolat. Dopravní obsluţnost Podle informací, jak často a kam lidé cestují za prací či do školy, se sestavují tzv. mapy dojíţďky, podle kterých se plánuje dopravní obsluţnost v ČR tedy kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často mají jezdit. Školy a školky Podle dat ze sčítání (a navazujících projekcí obyvatel) lze snadno vypočítat, ve kterých lokalitách budou v příštích letech školní či předškolní děti a kolik jich bude. Získáme tak informace, jaká bude nutná kapacita tříd ve školkách a školách případně, kde bude potřeba školky otevírat, a kde rozhodně není dobrý nápad školku či školu zavřít. Péče o seniory Data ze sčítání umoţní naplánovat kapacity v domovech důchodců, hospicích a dalších sociálních zařízeních pro seniory. Stejně tak podle nich můţe být optimalizována nabídka sociálních sluţeb pro seniory (např. donášky obědů). akcíny pro očkování dětí Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín pro děti v České republice. Data ze sčítání jsou klíčová především pro správné počty vakcín. Pokud se jich objedná příliš moc, utrácí stát zbytečně peníze, pokud se jich naopak objedná málo, hrozí, ţe po nějakou dobu nebudou k dispozici. Nabídka a poptávka na pracovním trhu Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné informace, jak je v kterých místech ČR kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi důleţitá data, která firmy kombinují s aktuálními informacemi z úřadů práce, kdyţ se rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či závod, aby v daném regionu našli zaměstnance s potřebnou kvalifikací. Peníze z EU Evropská unie bude členským zemím nově přerozdělovat unijní peníze a dotace pouze podle výsledků sčítání lidu v roce Země, která dodá nekvalitní, neúplné či chybné údaje, se můţe připravit o desítky milionů eur z evropské pokladny. Část výnosů z daní, která připadne obcím Ministerstvo financí vyuţívá data ze sčítání (průběţně upravovaná o aktuální demografickou statistiku) k přerozdělení podílu výnosu z daní, který připadne obcím. Čím více osob je v obci sečteno, tím větší má obec nárok na peníze. ČR se zatím tyto finance přerozdělují podle trvalého bydliště, ale velká část zemí EU uţ výnosy z daní přiděluje obcím podle tzv. faktického bydliště, tedy podle toho, kolik lidí ţije v dané oblasti skutečně, bez ohledu na to, zda jsou v této lokalitě trvale hlášeni. Naši poslanci v EU Evropská unie aktuálně zvaţuje, ţe by podle výsledků sčítání lidu 2011 ve všech zemích EU přepočítala mandáty v Evropském parlamentu. Hluk Data ze sčítání jsou důleţitá při posuzování hlukové zátěţe a při tvorbě hlukových map, které ukazují, jaká část obyvatel je (anebo v případě nových projektů můţe být) zasaţena nadměrným hlukem. Podle těchto map se pak připravují protihluková opatření a zároveň slouţí jako podklad pro ţádosti o dotace na protihluková opatření. Faktické bydliště Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně ţijí. Trvalé bydliště je v rámci EU české specifikum s velkým problémem na adrese trvalého bydliště se zdrţuje stále méně lidí a vůbec uţ tyto adresy neodpovídají tomu, kde lidé skutečně ţijí. Faktické bydliště je velmi důleţitou informací pro starosty, kteří tak poprvé oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni. Podle těchto dat budou moci plánovat kapacity škol, školek, zdravotnických zařízení, veřejnou dopravu, občanskou vybavenost rámci EU se bude posuzovat faktické bydliště a podle počtu fakticky bydlících lidí (nikoliv trvale hlášených) se také budou rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu kanalizací, opravu silnic apod. Ţivnostníci, podnikatelé a firmy získají díky sčítání velmi dobrý přehled, ve kterých lokalitách budou lidé potřebovat jejich sluţby. Data o technickém stavu domů a bytů a jejich stáří jsou velmi přínosná například pro řemeslníky a prodejce zboţí potřebného pro rekonstrukce, kdyţ se rozhodují, kde budou podnikat a jaký sortiment zboţí lidé v dané oblasti potřebují. Národnostní menšiny Sčítání lidu je naprosto klíčové pro národnostní menšiny a jejich práva. Otázka na národnost je ve formulářích sčítání lidu sice dobrovolná, ale pokud se v některé z obcí přihlásí k určité národnostní menšině alespoň 10 % obyvatel, získávají podle zákona č. 128/2000 Sb., O 5 S t r á n k a

6 obcích a podle zákona 273/2001 Sb., O právech příslušníků národnostních menšin právo na vícejazyčné názvy a označení a obec musí zřídit výbor pro národnostní menšiny. Menšiny mají v ČR také právo na uţívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy, právo na výchovu a vzdělávání v jazyce národnostní menšiny a další. Sčítání lidu a počty přihlášených k dané národnostní menšině jsou zásadním ukazatelem při prosazování práv národnostních menšin v ČR. Pár zajímavostí Na závěr nabízíme několik maličkostí, které ovlivňují náš kaţdodenní ţivot a moţná si ani neuvědomujeme, ţe jde o servis, který vznikl díky sčítání. Telefonní automaty Telecom vyuţil tato data v obcích ke splnění ustanovení zákona o instalování veřejných telefonních automatů v závislosti na hustotě obyvatel. Odpad Jedna z firem, zabývající se odpadovým hospodářstvím, vyuţila výsledky ze sčítání lidu (konkrétně informace o vytápění tuhými palivy) k odhadu mnoţství komunálního odpadu v jednotlivých obcích a v řadě měst slouţily informace o způsobu vytápění ke zpracování energetických koncepcí. Parkoviště Data o dojíţďce ze Středočeského kraje do Prahy byla pouţita k určení míst a kapacit záchytných parkovišť na okrajích hlavního města. Hlídání dětí Pouze ze sčítání lze zjistit počty ţen na mateřské dovolené za obce či městské části, data se často vyuţívají v Praze (ale i v jiných regionech) jako podklad pro plánování sluţeb pro maminky s malými dětmi (např. hospodyně docházející do domácností, hlídání dětí ). HISTORIE SČÍTÁNÍ LIDU SEMICÍCH astým důvodem ve středověku a starověku bylo zjišťování počtu muţů schopných sluţby ve zbrani, zjišťování víry, Č zásob potravin a také podklady pro výběr daní. Dnes má důleţitou roli pro volby, pro vědecké účely, obchod a plánování. Doufám, ţe vám nebude vadit trocha čísel, bez kterých se statistika neobejde. Sami můţete z přehledu vyčíst některé změny, jeţ se týkají naší obce. Semice první písemná zmínka v roce 1352, nadmořská výška 179 m, katastrální výměra 944 ha. rok obyvatel muţi ţeny domy rok obyvatel muţi 450 ţeny 469 domy boudy 67 neobydlených Semicích bylo tedy nejvíce obyvatel po I. světové válce po vzniku republiky. roce 1921 zde ţilo 974 obyvatel ve167 domech. Před 10 lety to bylo 919 obyvatel ve 308 domech. Jistě překvapí pokles počtu obyvatel po II. světové válce. Byl zapříčiněn odchodem obyvatel do pohraničí po roce dalších 40 ti letech byly přírůstky obyvatel velmi malé, jen o 54. Při některých sčítáních se zjišťovala národnost, nebo také víra obyvatel. A jak to bylo s vírou našich obyvatel? Rok Československá Helvétská Římskokatolická Neuvedeno Rok Evangelická Izraelité Českobratrská Ţidovská Bez v Po I. světové válce vzniká československá církev husitská, ke které se hlásí podstatná část obyvatelstva. Nakonec pro zajímavost: roce 1921 bylo v obci 6 obuvníků, 2 krejčí, 2 kováři, 2 truhláři, 1 holič, 2 řezníci, 3 obchodníci s koloniálním zboţím, 1 obchodník střiţním zboţím, 8 zedníků a 4 výstavní hostince, v nichţ se točilo pivo z Českého Brodu, Poděbrad a Starých Benátek. Marie Pokorná, kronikářka ELIKONOCE NAŠÍ OBCI DŘÍE A DNES Jak to bylo před sto lety. elikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, je spojený s památkou umučení a vzkříšení Krista. elikonoce se však slavily ještě v době předkřesťanské. Na škaredou středu se nesmíte mračit, jinak se budete mračit kaţdou středu v roce. Na zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se rosou - nebudete nemocní. Hospodyně musí zamést dům ještě před východem slunce a smetí odnést na křiţovatku - nebudete mít v domě blechy. Orlických horách se házel do studny chléb s medem - aby v ní byla vody celý rok. Také jidáše s medem zaručovaly zdraví. Na velký pátek se lidé chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Někde se chlapci potápěli a snaţili se ústy uchopit ze dna vody kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu - pak je nebolely zuby. Textilníci předli pašijové nitě, těmi udělali několik stehů, které pak rodinu chránily před uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá pašijovými nitěmi chránila před bleskem. Nesmělo se prát prádlo, nesmělo se pracovat v sadu, nesmělo se nic půjčovat. Na bílou sobotu se z ohořelých dřívek udělal kříţek a ten se donesl na pole, aby bylo úrodné. Někde se dávaly za trámy domu uhlíky, aby odradily poţár. Doma se uklízelo, bílilo, pekly se mazance a beránci, pletly pomlázky, zdobila vajíčka. Na boţí hod velikonoční dostala kaţdá návštěva kousek posvěceného jídla, trochu se ho dalo na pole, do studny a na zahradu - aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. To je to hlavní, co zůstává lidem jako dědictví z minulosti. Uchovávat tyto tradice v dnešní překotné době je velni složité. elikonoce jsou jedním z oblíbených svátků, jejichž kořeny se táhnou daleko do minulosti. Ale i tento svátek nezůstává beze změn. Jak jej slavili před 30 a více lety a jak jej slaví dnes, nám pověděli obyvatelé Semic. 6 S t r á n k a

7 Jak vzpomínají naši rodiče a prarodiče na slavení elikonoc? zpomínají často a velmi rádi. Bylo to jejich mládí a vše si dobře pamatují. Uchovávají tím pro nás moudré a zajímavé příběhy. Které zvyky se v naší obci dodrţovaly a moţná dodrţují dodnes. Pletly se pomlázky z vrbového proutí. Ty uměl uplést každý dorostlý chlapec. Hospodyně sely do misek ječmen (zelená barva symbolizovala nový život). Někde se do ječmene přidávalo několik zrnek čočky pro kadeřavé lístky. Barvila se vajíčka: zelená barva se získávala ze zeleného osení, hnědou barvu získávaly hospodyně z cibulových slupek. ajíčka zabalená do slupek a obalená starou punčochou vykouzlí překrásné vzory. Okrovou barvu různých odstínů získávaly naše babičky z melty. Na barvení vajíček se používala výhradně bílá vajíčka. Co se vařilo a peklo na elikonoční svátky? Na zelený čtvrtek se pekly jidáše z lepšího kynutého těsta. Na svátečním stole nesměl chybět ani mazanec a beránek. Hotový beránek se s červenou mašlí kolem krku posadil mezi osení a barevná vejce. ajíčka jsou symbolem života a tak se připravovaly nejrůznější vaječné pokrmy. I dnes si pochutnáváme na nádivce s různými jarními bylinkami (kopřivy, pažitka, petrželka). Řehtání chlapců. O elikonocích se nejvíce zvyků udržovalo mezi chlapci. Jejich povinností bylo řehtání. Měli v rukou řehtačky, ti menší trakaře, se kterými obcházeli celou ves. Semičtí chlapci byli rozděleni na dvě skupiny Břeha, Turkov. části obce zvané Na Tarase byla hranice jejich území. Dnes jsou zde postaveny rodinné domky a za nimi bytovky. Trofejí byla řehtačka zvaná dvoupatrák, o kterou chlapci sváděli boje. Házeli po sobě zkažená vejce pukavce. Každá skupina měla své hlavní organizátory pány, dále půlpány, čvrtpány a ostatní. Povinností chlapců bylo chodit třikrát denně po vsi a řehtáním ohlašovat čas (místo zvonů, které odletěly do Říma). Začátek řehtání vždy začínal modlením U Křížku. Chlapci se modlili u Nováků (hospoda) u Kluků (v Průhoně) a u křížku na nynější křižovatce k elence. Řehtání začínalo ve čtvrtek a končilo hodováním na Bílou sobotu. Chlapci obcházeli každý dům, kde dostávali syrová vejce, výslužku a drobné peníze. Součástí řehtání bylo také společné spaní v některé rodině (na půdě, ve stodole, v komoře). šichni rádi vzpomínají na kanadskou noc. Dodrţovaly se i náboţenské svátky? Chodilo se do kostela, ale půst na elký pátek v Semicích všichni nedodržovali. Ponděli velikonoční již chlapci na pomlázku nechodili. Pouze rodiny se navzájem navštěvovaly. Hezkým zvykem bylo koulení barevných vajíček Hůře, na Husánku, v Záluží. Chlapci i děvčata si zde hrávali s vykoledovanými obarvenými vejci. A co o velikonočních tradicích soudí dnešní chlapci? Od kdy chodíte s ostatními kluky o elikonocích řehtat a na pomlázku? Matěj Jareš a Karel Koštíř: My jsme začali už přibližně ve 4 letech. Michal induška, Matěj Janouch: My o něco později, až tak v 7 letech. Jak se vlastně stalo, ţe jste byli ve skupině kluků, kteří chodili vesnicí? Matěj Jareš: Já tam měl bráchu, vlastně mi to nepřišlo nijak zvláštní, přidat se k nim. Karel Koštíř: ždycky chodili o elikonocích okolo našich, viděl jsem tam starší kluky, které jsem znal. Řeknete nám něco o velikonočních zvycích, myslím přímo o řehtání a sobotním vyřehtávání? (kluci se doplňují): Dáváme se dohromady několik dní před elikonocemi, páni (letos by měli být tři)obchází ve škole třídy, dojednávají důležité věci. lastně jsme dvě party Turkováci a Břeháci. e čtvrtek podle starého zvyku začínáme ve tři hodiny odpoledne řehtat. Projedeme, každá parta, svým úsekem obce. Totéž se děje i v pátek. A v sobotu? Není to všude obvyklé, aby se dostávala syrová vejce. To se scházíme okolo 6. hodiny ráno (někdy je to opravdu namáhavé vstát). Projdeme vesnicí, jen řehtáme. Podruhé pak vyřehtáváme s koledou syrová vajíčka. Na konci sobotní koledy už toho mají hlavně ti malí tak akorát. Ještě že si můžeme v neděli odpočinout před pondělní pomlázkou! Jak je to s vámi ze čtvrtka na pátek a z pátku na sobotu? Kdo neví, o co se jedná, mají kluci spát na půdách. Ano, takový je zvyk. Probíhá to i u nás, ale nespí tak všichni kluci, spíš takové to zdravé jádro a spíš ti starší. Jak to bude letos, to ještě nevíme. Ani kde, ani kdo. rátím se k Turkovákům a Břehákům. To je vždycky boj o řehtačku, které říkáme Dvoupatrák nebo taky Kocour. Ale pukavci už dneska nelítají. Slyšeli jsme, že se kolikrát kluci hezky poprali. A pak se uţ těšíte hlavně na pondělí. To je pro nás odměna, všechna děvčata si pěkně vychutnáme. Bez ohledu na věk. Popřeji vám na závěr hezky proţité chvíle o elikonocích a díky za to, ţe udrţujete tyto tradice. Ptaly se I. Kudimová, M. Procházková, M. Součková ELIKONOČNÍ RECEPTY Zde jsou dva recepty na přípravu chutného králíka Králík pečený v hořčici Potřeby: 1 králík, 1 lţíce hořčice, 3 strouţky česneku, 1 lţička sladké papriky, 1 lţička pálivé papriky, 2 dl oleje, sůl Postup: Králíka omyjeme, potřeme směsí oleje, hořčice, česneku a koření a necháme 24 hodin odleţet. Občas marinádou polijeme, aby do masa stejnoměrně nasákla. Druhý den dáme do pekáčku, trochu podlijeme a v troubě dusíme doměkka. Nakonec maso osolíme podle chuti. Kanadský králík Potřeby: 1 králík, 3 strouţky česneku, ½ skleničky kečupu, 1 lţička soli, 1 lţička octa, 1 lţička cukru, 1 lţička sójové omáčky, 1 lţička worcesteru, ½ lţičky čili koření, ¼ lţičky pepře 7 S t r á n k a

8 Postup: Připravené suroviny dobře promícháme a vzniklou směsí zalijeme naporcovaného králíka. Maso necháme v marinádě 24 hodin odleţet v lednici. Druhý den trochu podlijeme, upečeme a podáváme s bramborovými hranolky nebo s rýţí. Zdroj: Kniha Kuchařka (Renata Zlatá) nakl. DONA SBOR DOBROOLNÝCH HASIČŮ sobotu členové Sboru dobrovolných hasičů uklidili vánoční výzdobu ze sloupů veřejného osvětlení v obci, jak slíbili panu starostovi. Zaznamenali poruchy na ozdobách, aby je před příštím vyvěšením bylo jednodušší opravit. Ještě v prosinci minulého roku se členové Sboru dobrovolných hasičů Semice sešli na členské schůzi. Hlavním bodem členské schůze bylo uspořádání tradiční hasičského plesu. Uspořádat v naší obci ples není nic jednoduchého. Nechceme si stěţovat, ale v léta zanedbávané místní sokolovně, kde se bohuţel občané sejdou snad jen třikrát do roka, začíná být ze sálu skladiště nepotřebného haraburdí. Dalo to opravdu hodně práce, ale sokolovnu se nám podařilo na ples uklidit, vyzdobit, zprovoznit dámské WC a vytopit sál tak, ţe snad nikomu nebyla zima. Přes veškerou snahu se určité nedostatky našly. Nejhorší asi byly plesnivé stěny v přísálí způsobené zatékáním do střechy, za které sice nemůţeme, ale přesto se návštěvníkům plesu omlouváme. Ples se z pohledu hasičů vydařil a doufáme, ţe se i všichni přítomní dobře bavili. yvrcholením plesu byla bohatá tombola. Chtěli bychom tímto ještě jednou poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly zajímavými cenami. neděli po plese jsme sokolovnu zametli, vypustili jsme vodu a sundali výzdobu, coţ je samozřejmé. Poslední akcí, kterou Sbor dobrovolných hasičů Semice provedl před uzávěrkou Semického zpravodaje, byla pomoc panu Novákovi na hřišti v Semicích s pověšením sítí za brankami na hlavním hřišti. J. Mikšovský, M. Schlossnikl TIP NA ÝLET Znojmo a jeho okolí dnešním putování navštívíme Jiţní Moravu, jmenovitě královské město Znojmo a podíváme se také do jeho okolí. Samotné Znojmo stojí určitě za delší procházku, najdeme zde mnoho krásných a starobylých památek. K těm nejvýznamnějším patří bezpochyby románská rotunda sv. Kateřiny z 11. st. s jedinečným přemyslovským cyklem uvnitř, dále gotický kostel sv. Mikuláše a spleť podzemních chodeb v historickém centru města. Poté zamíříme na malý výlet do okolní přírody (okruţní cestou, na 2 hodinky). Ze středu města se vydáme po ţluté turistické značce branou v opevnění k mostu přes Dyji. Na druhé straně řeky je výchozí bod naší cesty. yjdeme vpravo nahoru nad přehradní nádrţ a pak klidným tempem putujeme Trouznickým údolím. Asi po 4 km prudce zahneme od Dyje a lesní cestou dojdeme aţ k nejvyššímu bodu planiny k Sealsfieldovu kameni (balvany z dyjské ţuly s krásnou vyhlídkou do údolí řeky). Cestou přes Popice a Konice se nám na volné pláni Kraví hory otevírá nádherný panoramatický pohled na Znojmo, při jasném počasí i na Pálavu. Trasa pak postupně sestupuje zpět do údolí Dyje a my zde končíme naší jarní vycházku. JR Znojemská rotunda sv. Kateřiny PRANOSTIKY Jestli březen koţich stáhne, duben po něm zase sáhne. Kam se první bouřka ponese, tam také všechny ostatní za ní se ponesou. Časné jaro - mnoho vody, jarní deště - mnoho škody. Prostuzené ranní rosy, ohlašují pěkné časy. Byť byl jarní den jak na zakázku, nechoď ještě na procházku, ať tvé zdraví neztratí svou sázku! CHOATELŮM KRÁLÍKŮ současné době existují stovky králičích plemen různých velikostí a barev. I v naší obci se stále řada občanů věnuje chovu králíků, především pro vlastní potřebu. íme, jak náročná je to práce, a proto jsme vţdy velmi roztrpčeni, kdyţ dochází k úhynům. Pro zdravý chov je třeba splnit řadu podmínek. edle preventivního očkování, umístění v kotcích, krmení a ošetřování, je to mít vlastní uzavřený chov, tj. vedle svých odchovaných samic mít i vlastního samce. O plodnosti králíků jdou legendy. Rekord patří samici, která porodila 24 mladých. Každoročně může samice porodit až do 30 mladých. Nejobávanějšími chorobami, jeţ dokáţou zlikvidovat celé chovy je to mor a myxomatóza. Při moru dochází bez zjevných příznaků k náhlým úhynům a příznaky myxomatózy jsou nám všem známé. Majitel nejdelších uší je králík plemene anglický beran s délkou uší 79,06 cm je zanesen Guinessově knize rekordů. Proto obecní úřad v rámci zlepšení ţivotního prostředí v obci projednal celoroční preventivní očkování proti moru a myxomatóze s MDr. Černíkem, který v naší obci kaţdoročně provádí povinné očkování psů proti vzteklině. Očkování proti těmto chorobám se provádí souběţně a to nejdříve po uplynutí 6 týdnů stáří králíka. Rekord délky králičího života je zafixován na hranici 19 let. ýhodou je, ţe pan Černík provádí očkování o sobotách a nedělích, kdy jsou občané doma a je ochoten očkovat a ošetřit i jiná domácí zvířata psy, kočky, prasata apod. Králíci rostou překonávajíce jeden za druhým rekordy svojí délky. Kontinentální gigant Darius z elké Británie dnes dorůstá délky 130 centimetrů a pokračuje dále v růstu. Z dalších nebezpečných nemocí chci upozornit na kokcidiózu králíků (bílé skvrny na játrech, hřbet jako pilka), kdy dochází k rychlému hubnutí a úhynu. Proti této nemoci má u sebe pan doktor účinný preventivní lék sulfadimidin. 8 S t r á n k a

9 Termín očkování oznámí vţdy obecní úřad obecním rozhlasem nebo prostřednictvím SMS zprávy na mobil. Přihlášky k očkování s uvedením počtu králíků lze podat v prodejně u paní J. Poustkové, na OÚ, v krajním případě můţete vhodit do poštovní schránky pana Jungra (č.p.4) proti sokolovně, který tuto akci dozoruje. Králík se potí pouze přes svoje tlapky a může zemřít od teplotního šoku, proto je velice důležité držet králíky mimo dosah přímých slunečních paprsků. Díky konstrukci svých očí se může dívat za sebe, aniž by přitom musel otáčet hlavu. JU (Kurzívou jsou uvedeny zajímavosti ze života králíků (pozn. redakce) PEČOATELSKÁ SLUŢBA C entrum sociálních a zdravotních sluţeb Poděbrady poskytuje sociální a zdravotní sluţby v domácím prostředí. Sluţby mohou vyuţívat občané pobírající starobní nebo invalidní důchod, občané s tělesným nebo zdravotním postiţením, kteří potřebují pomoc při zajištění základních ţivotních a osobních potřeb a občané v průběhu nemoci a rekonvalescence. Poskytujeme tyto sociální sluţby: pečovatelskou sluţbu, osobní asistenci, pobyt v denním stacionáři, odlehčovací sluţby v domácnosti a pobytové (péče 24 hod), půjčujeme kompenzační pomůcky (invalidní vozík, toaletní křeslo a další). Podle individuálních potřeb kaţdého občana pomáháme např. při podání snídaně, večeře, zajistíme nákupy, úklid domácnosti, dovoz a podání oběda, pomoc při koupání v domácnosti nebo ve středisku osobní hygieny, ošetření nohou, praní prádla, dohled, doprovodíme k lékaři nebo za společenskými aktivitami. Sluţby jsou poskytovány po dohodě s klientem a jeho rodinou v průběhu celého dne, sedm dní v týdnu. Se sociální sluţbou se často prolíná domácí zdravotní péče, kterou poskytují zdravotní sestry, a to vţdy na základě ordinace praktického lékaře nebo lékaře z nemocnice, sluţba je hrazena ze zdravotního pojištění. Sestry mohou zajistit v domácím prostředí např. převazy ran, stomii, aplikaci injekcí, naučit aplikovat inzulín i pečovat o leţícího pacienta, provádí i nácvik soběstačnosti. Můţete se obrátit na středisko v Lysé nad Labem na adrese nám. B.Hrozného 1722, tel , mob , kde vám předáme potřebné informace a zajistíme sluţby. ěra Součková, vedoucí střediska Seznam úkonů a jejich cena Sluţba Kč Běţný nákup a pochůzky 84,00 Běţný úklid a údrţba domácnosti 84,00 Donáška vody 84,00 Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři 100,00 Doprovázení dospělých k lékaři, na úřady 100,00 Dovoz nebo donáška oběda 15,00 Dovoz nebo donáška oběda do denního stacionáře 100,00 Jednoduché ošetřovatelské úkony 84,00 Odlehčovací sluţby pobytové 600,00 Odlehčovací sluţby v denním stacionáři (lehká 120,00 závislost) Odlehčovací sluţby v denním stacionáři (střední 150,00 závislost) Odlehčovací sluţby v denním stacionáři (těţká 180,00 závislost) Odlehčovací sluţby v domácnosti 84,00 Ostatní úklid 120,00 Pedikúra v domácnosti 120,00 Pedikúra v SOH (středisko osobní hygieny) 100,00 Pochůzky 84,00 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 84,00 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 84,00 pomůcek Pomoc při pouţití WC 84,00 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 84,00 ve vnitřním prostoru Pomoc při přesunu na lůţko nebo vozík 84,00 Pomoc při přípravě jídla a pití (snídaně, svačina, 84,00 večeře) Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti 84,00 Pomoc při úkonech osobní hygieny v SOH 84,00 Pomoc při zajištění velkého úklidu 84,00 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty v domácnosti 84,00 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty v SOH 84,00 Pouze ţehlení, pouze praní 20,00 Praní a ţehlení loţního prádla, popř. jeho drobné opravy 24,00 Praní a ţehlení osobního prádla, popř. jeho drobné 24,00 opravy Praní a ţehlení silně znečištěného loţního prádla popř. 30,00 jeho drobné opravy Praní a ţehlení silně znečištěného osobního prádla 30,00 popř. jeho drobné opravy Příprava a podání jídla a pití (příprava teplého jídla) 84,00 SOH - Doprovod dospělých do škol, školského zařízení 100,00 zaměstnání, k lékaři, na úřady Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, 84,00 údrţba topných zařízení Zde jsme přinesli základní informace o poslání Centra sociálních a zdravotních sluţeb. případě vašeho zájmu o problematiku můţete kontaktovat výše zmíněná místa. Podrobně se budeme této problematice věnovat i v dalších číslech Semického zpravodaje. 9 S t r á n k a

10 JEZDECKÝ SPORT květnu 2011 se opět v Semicích na Kolbišti Pod Hůrou představí nejlepší vozatajci z celé ČR. Ještě předtím, neţ vás pozvu na letošní závody, bych se rád vrátil k loňské, velice bohaté a úspěšné sezóně Jezdeckého klubu Semice. Jiţ v lednu jsme přivítali v jezdeckém areálu manţelů Půlpánových v sousedním Hradištku jiţ třetí ročník halových vozatajských závodů. I přes nepřízeň počasí, obrovské přívaly sněhu a krutý mráz, se kterým byly spojeny spousty hodin práce našich členů odklízejících sníh, jsme byli zaskočeni jak vysokým počtem přihlášených účastníků, tak i samotných diváků. Závody proběhly v pohodové atmosféře a zmrzlé diváky zahřál nejen potlesk věnovaný umění závodníků, ale i dobroty z domácí zabíjačky. Loňské květnové závody na domácím závodišti Pod Hůrou byly generálkou na Mistrovství české republiky, jehoţ pořádání nám bylo svěřeno Českou jezdeckou federací. Staré přísloví, které říká těţko na cvičišti lehko na bojišti, se ukázalo jako naprosto pravdivé. Opět nás trošku zaskočil vysoký počet startujících, který byl asi způsoben chutí závodníků vyzkoušet si trať a prostředí, které je bude čekat za tři měsíce na mistráku. Současně jsou pak zařazeny naše závody do Středoevropského poháru spřeţení CEDC, coţ byla novinka nejen v Semicích, ale i celé ČR. S tím bylo spojeno i premiérové představení zahraničních účastníků u nás. Toto šlo všechno zvládnout, ale co nás opravdu prověřilo a co nemůţeme ovlivnit, bylo počasí. Obrovské přívaly deště těsně před závody způsobily katastrofální stav hlavně tratí sobotního maratonu v okolí závodiště. še se však za cenu obrovského úsilí všech organizátorů a technice od Pavla Pokorného (za coţ mu patří velký dík) podařilo zvládnout a závodníci nakonec odjíţděli spokojení. Jak jsem jiţ řekl pravidlo těţko na cvičišti lehko na bojišti platilo na přelomu července a srpna, kdy se u nás v Semicích konalo historicky první Mistrovství republiky. I kdyţ uznávám, ţe vozatajství je v porovnání s jinými masovými sporty malá disciplína, přeci jenom mistrovství republiky je mistrovství republiky. A skutečně si myslím, ţe to byl historický zápis pro celé Semice. I přes opět rekordní účast opravdu toho nej, co náš sport v Čechách a na Moravě reprezentuje, se závody podařilo precizně zvládnout, a závodníci si to regulérně rozdali o mistrovské tituly ve čtyřech disciplínách. Snad jediná výtka, se kterou jsme se setkali, byla, ţe uţ nebylo kde parkovat takový byl zájem ze strany diváků. Poslední loňskou akcí bylo Semické derby, které jsme jiţ pojedenácté uspořádali v poslední prázdninovou sobotu. Opět se potvrdilo, ţe je to takové pohodové rozloučení se semickou závodnickou sezónou. Bylo hezké počasí, všichni si dobře zazávodili a večer poseděli s kapelou. Byla to opravdu hezká tečka za uplynulou sezónou. Tu letošní jsme zahájili opět lednovými halovkami v Hradištku. Oproti loňsku bylo mrazivé, ale slunečné počasí, rekordní počet 36 spřeţení a plná hala diváků. Postupně se i z této akce stává hezká tradice. Jiţ za pár týdnů v termínu května nás čeká jiţ 9. ročník Jarních závodů spřeţení - Memoriál iléma Zuvače, jehoţ přípravy jsou jiţ v plném proudu. Doufám, ţe nám bude přát počasí. Chtěl bych vás proto všechny pozvat na Závodiště pod Hůrou. K vidění budou opět závodníci z celé republiky, kteří vám jistě připraví krásné a napínavé záţitky. J.Jandl ŠKOLNÍ PROJEKT únoru se děti základní školy zúčastnily projektu Naše škola, náš region, v jehoţ rámci ţáci 2. stupně navštívili čelákovické muzeum. Odsud je i náš snímek. LYŢAŘSKÝ ÝCIK Trvalé změny PID od v příměstské dopravě Od dochází na základě sníţení úhrady Středočeským krajem na dopravní obsluţnost k následujícímu omezení provozu vybraných příměstských autobusových linek PID. Zrušeny budou nevytíţené spoje nebo části spojů na vybraných linkách zejména v pracovní dny. Změny na jednotlivých linkách: spoj v pracovní dny ráno ze Semic do Poříčan nově nejede přes Hradištko 443 zrušen 1 pár spojů v pracovní dny ráno v trase Přerov n. L., U skanzenu Čelákovice, ţel. st.; zrušen poslední spoj v pracovní dny v trase Čelákovice, ţel. st. > Semice. Několika fotografiemi se vracíme k lyţařskému výcviku základní školy, který se letos uskutečnil opět v Krkonoších. Děti z 1. stupně mají své místo k ozdravnému pobytu jiţ několik let stejné - chata U Kačáka v Bedřichově v Jizerských horách. Obě početné skupiny si uţívaly krásného počasí a bílých sjezdovek celý poslední týden v únoru letošního roku. 10 S t r á n k a

11 11 S t r á n k a

12 Úřední hodiny OÚ Semice: Po St telefon: , fax: SEMICKÝ ZPRAODAJ Obec Semice, Semice 280 Redakce : Mgr. Součková Miroslava, Mgr. Jareš Pavel, Ing. Jungr Josef, Mgr. Procházková Marie,. Rozšiřování povoleno Ministerstvem kultury ČR E Tiskne: Janova dílna Třebestovice, vychází 4x ročně. Kontakt na redakci, kam můžete zasílat své příspěvky: Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků. Své příspěvky zasílejte mailem, případně vhazujte do schránky ZŠ. Další číslo vyjde na konci června Prosíme, zde odstřihněte a vyplňte Dotazník - automat na pitnou vodu Obec Semice uvaţuje o zřízení prodejního automatu pitné vody (podobně jako v Lysé nad Labem či v Přerově nad Labem). Prosíme tímto občany, aby odpověděli na otázky a pomohli tím při zmapování poptávky po této sluţbě. Nakupujete vodu z automatu v Lysé nad Labem stanoviště u Penny marketu (parkoviště) nebo v Přerově nad Labem u základní školy? ANO NE OBČAS Pokud ano, kolik litrů přibliţně spotřebujete za měsíc na osobu?... LITRŮ Pokud jste dosud nenakupovali tuto vodu, uţívali byste této sluţby, kdyby byl automat zřízen v naší obci? ANO NE OBČAS Prosíme vás, odstřihněte tuto část, vyplňte ji a vhoďte do schránky základní školy nebo odevzdejte na obecním úřadě nejpozději do 15. dubna Také můţete přímo napsat na adresu Děkujeme vám za váš čas. 12 S t r á n k a

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V N E P R A V I D E L N Ý I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N d u b e n 2 0 11 3 4. v y d á n í D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V Kde se uvidíme na jaře? 6. 4. 17. 4. 30. 4. 7. 5. 8. 5. 14.

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

2/2010 SLOVO STAROSTY

2/2010 SLOVO STAROSTY 2/2010 Z obsahu tohoto čísla: úvodní slovo starosty obecní knihovna základní škola a mateřská škola tip na výlet Moravský kras hasiči z historie obce kdyţ vojna nebyla kojná závody koňských spřeţení Šáteček

Více

Ratenické Staročeské Vánoce

Ratenické Staročeské Vánoce 3/2011 Ratenické Staročeské Vánoce Na ty letošní bude se díky perfektní organizaci mnohých Rateňáků vzpomínat dlouho. A ti, kteří se dosud nepřipojili, povzbuzujeme ke spolupráci příští rok. Cyklostezka

Více

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! ROČNÍK 34, ČÍSLO 201 ZÁŘÍ 2009 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování základní umělecké školy městečka pod Skalkou

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 2 Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu Hana Veselá Milí čtenáři. Jsme tu opět s Přerovským zpravodajem. Po vydání

Více

1/2011. v tomto čísle: Víte, že 2011. CM Primáš. Z redakční pošty Plán společenských

1/2011. v tomto čísle: Víte, že 2011. CM Primáš. Z redakční pošty Plán společenských 1/2011 v tomto čísle: Z obecního úřadu pod Kumstátem v krumvířské kronice Sčítání lidu, domů a bytů Výroční koncert Víte, že 2011 CM Primáš Z redakční pošty Mateřská a základní škola Z činnosti spolků

Více

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ Zprávy obecního úřadu 100 let založení Sokola str.1 4 str.7 Školství Historie Z dopisů čtenářů WWW.OBECSEMICE.CZ V přísálí sokolovny se uskutečnilo 9.5. milé setkání žen u příležitosti Dne matek, více

Více

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009 zimní 21. prosince 2009 Slovo starostky Vážení občané, v tomto adventním čase si přejeme šťastné a veselé vánoční svátky, ale často to vypadá, že na ně většina lidí nevěří. Stáváme se rukojmími náročných

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1 Červené pondělí Klement Bochořák Jak kuřátko skořápkou se proklove, tak Pán Kristus vstal ze tmy hrobové. Zmrtvýchvstání jeho protrpěno velkou krví. Proto vajíčka se barví

Více

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Shrnutí roku 2011 Vážení spoluobčané, máme nový rok 2012. Předně bych vám ráda popřála šťastný novoroční

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20 Měšický zpravodaj Únor 2013 Plánek Botanické zahrady Tip na výlet - strana 20 Botanická zahrada v Troji Tip na výlet - strana 20 POEZIE NASTÁVAJÍCÍHO PŘEDJAŘÍ První podléška Prostá, svěží a hezká se vynořuje

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark

Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark zpravodaj statutárního města opavy 03/2013 03 číslo na str. 10 a 11 Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark Uvnitř najdete Město ocenilo své nejlepší žáky na str. 14 a 15 Slezské zemské muzeum

Více

Pohled starosty na rok 2012

Pohled starosty na rok 2012 Pohled starosty na rok 2012 Z obsahu: TÉMA MĚSÍCE: CO SE STALO V ROCE 2012 ČIŠTĚNÍ MORAVY VÝUKA ČEŠTINY PRO CIZINCE KAPELA VINNÝ STŘIK POZVÁNKY A PROGRAMY symbolické přestřihávání pásky do opravené ulice

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více