Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou"

Transkript

1 Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou Hodnocení činnosti školy za školní rok o hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti školy byla schválena na pedagogické radě dne Pixová Jana ředitelka školy

2 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole Název školy Mateřská škola Týn nad Vltavou Adresa školy Hlinecká 729, Týn nad Vltavou IČ Bankovní spojení / 0600 DIČ CZ Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace s právní subjektivitou Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Týn nad Vltavou,náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou Součásti školy MŠ Dewetterova 452 a ŠJ, MŠ U Lípy 478 a ŠJ, MŠ Komenského 748 IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Pixová Jana - ředitelka školy Kocová Ilona - zástupkyně ředitelky školy Dědičová Zuzana - vedoucí učitelka MŠ Dewetterova 452 Zídková Jitka - vedoucí učitelka MŠ U Lípy 478 Tomková Jiřina - ekonomka Přehled hlavní činnosti školy Zabezpečuje výchovu dětí v souladu se zákonem (podle zřizovací listiny) a zabezpečuje stravování dětí 1.2. Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola Hlinecká Školní Jídelna Hlinecká Mateřská škola Dewetterova Školní Jídelna Dewetterova Mateřská škola U Lípy 478 Školní jídelna U Lípy Mateřská škola Komenského Zpráva o činnosti školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon / a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, hodnocení činnosti školy. Mateřská škola plní tyto účely: a) Navazuje na výchovu dětí předškolního věku v rodině a trvale s rodinou zajišťuje všestrannou péči o děti umístěné v MŠ. b) Podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. c) Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Dále napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

3 d) Zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školských zařízení. 1.3.Charakteristika školy Mateřská škola, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou je v provozu od Od tvoří PO s novým názvem Mateřská škola Týn nad Vltavou se sídlem Hlinecká 729, Týn nad Vltavou dvě odloučená pracoviště. MŠ Týn nad Vltavou,Hlinecká 729 : MŠ Dewetterova 452 U Lípy 478 Komenského 748 MŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou je umístěna uprostřed panelové zástavby. Tvoří ji 3 dvoupodlažní pavilony se šesti třídami a kapacitou 156 dětí. Pavilony jsou propojeny hospodářsko-administrativními, provozními a skladovými prostorami. Areál školy obklopuje členitá zahrada. Součástí MŠ je školní jídelna a kuchyně s kapacitou 180 jídel. Dostatečně velké prostory tříd umožňují vytvoření podnětného prostředí / center ke hrám/ i míst pro odpočinek nebo rušnější pohybové aktivity. Pro spontánní tělovýchovné činnosti jsou v jednotlivých třídách nainstalovány tělovýchovné prvky / lana, žebříky, ribstole/. Ložnice a hygienické zázemí jsou umístěny v sousedství tříd. Také všechny pracovnice školy mají vytvořené odpovídající zázemí. Zahrada je vybavena sportovními hřišti, které děti aktivně využívají při svých hrách a ostatních pohybových aktivitách. MŠ Dewetterova, Týn nad Vltavou je třítřídní mateřská škola s kapacitou 70 dětí. Škola má dlouholetou tradici od roku 1931 a byla celkově zrekonstruována v roce 2000.Poloha školy je situována na pokraji města v klidné zóně u břehu řeky Vltavy. Budova vilového typu je dvoupodlažní. V suterénu jsou umístěny šatny, školní jídelna a kuchyně.velmi pěkné a prostorné jsou interiéry tříd, vstupní hala je využívána k hrovým aktivitám dětí, tělovýchovným činnostem i k oslavám školy. Školní zahrada je vybavena průlezkami, skluzavkami, houpačkami, pískovišti a bazénem. MŠ U Lípy, Týn nad Vltavou je dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 52 dětí. Je v provozu od roku Umístěna v klidném centru sídliště představuje typizovanou mateřskou školu, dvoupodlažní s přilehlou administrativně-hospodářskou budovou a školní jídelnou. Interiéry tříd jsou prostorné, estetické a umožňují dětem dostatek pohybu, tvoření, her a zájmů. Zahrada je velmi rozsáhlá, s dostatkem zeleně a tělovýchovných zařízení sloužících k volnému pobytu dětí i k neformálnímu posezení s rodiči. MŠ Komenského, Týn nad Vltavou je jednotřídní mateřská škola s kapacitou 22 dětí, která je umístěna v jedné z tříd ZŠ Hlinecká. Provoz této třídy byl otevřen Třída je nově zrekonstruována a moderně esteticky zařízena, též příslušenství / šatna, WC,umývárna a kabinet /.Stravování dětí je zajištěno v jídelně ZŠ. Školní zahradu svoji nemá, ale využívá zahradu MŠ Hlinecké. K rozličným aktivitám se též využívá tělocvičny v ZŠ. Záměrem této třídy je připravit děti na vstup do ZŠ a zlepšit adaptaci na přechod MŠ ZŠ.

4 Provoz Mateřské školy MŠ Hlinecká hod / pavilon C / hod / pavilon A,B / MŠ Dewetterova hod MŠ U Lípy hod MŠ Komenského hod Na začátku školního roku byly neobsazeny 3 místa MŠ, které se doplnily V tomto roce byly přijaty i děti dvouleté, i když zatím není k přijímání těchto dětí vytvořena legislativa a ani podmínky.kapacita školy je stále využívána na 100%. Každoročně ředitelka školy žádá o výjimky z počtu dětí na školní rok v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Mateřská škola je v letním období / červenec, srpen / uzavřena 2 týdny v zimním období / prosinec/ uzavřena 1 týden. Rodiče jsou o uzavření školy informování vždy minimálně 2 měsíce předem. 1.4.Technický stav budov Budovy školy jsou starší a postupnými opravami a údržbou se snažíme o jejich dobrý technický stav. Všechny výsledky měření objemové aktivity radonu v objektech byly minimálně 5x menší než směrná hodnota pro pobytové místnosti dětí dle 95,odst.1 vyhlášky 307/2002 Sb., o radiační ochraně. V roce 2011 proběhla v MŠ budova Hlinecká výměna oken. Každá škola má svojí zahradu a školní hřiště vybavené sportovním nářadím. 1. Dokončit v budově MŠ Hlinecká zateplení budovy. 2. Dokončit opravu chodníku v areálu MŠ Hlinecká a střechy. 3. Rekonstruovat odpad 1.třídy. 4. Vybudovat nové oplocení MŠ Dewetterova. 5. Rekonstrukcí stěny získat ložnici MŠ Dewetterova. 6. Vybavit zahradu školy novými průlezkami MŠ Dewetterova. 7. Pokračovat v započaté výměně oken MŠ U Lípy. 8. Rekonstruovat atiku v MŠ U Lípy Materiální zabezpečení Vybavení školy nábytkem je na velmi dobré úrovni a odpovídá hygienickým i fyziologickým požadavkům. Vzdělávací pomůcky i hračkami jsou dostatečné, ale je třeba se zaměřit na modernizaci, možnost většího počtu a obměňování. Materiální vybavení školy je dobré. Zajistit nové moderní výchovné pomůcky. Zaměřit se na pomůcky s rozvojem matematické a čtenářské dovednosti. Nově se zaměřit i na pomůcky s rozvojem dopravní výchovy.

5 1.6.Údaje o organizaci školního roku Školní rok byl zahájen dne a ukončen Provoz byl přerušen v době zimních prázdnin / 4 dny / a v době letních prázdnin / 10 dní /. 2. Personální údaje 2.1.Zaměstnanci školy MŠ Hlinecká 729 / 156 dětí / MŠ Dewetterova 452 / 70 dětí / MŠ U Lípy 478 / 52 dětí / MŠ Komenského 748 / 22 dětí / Fyzické osoby Pedagogičtí pracovníci Přepočtení pracovníci Provozní pracovníci ŠJ / 12 5 / 4 3 / 2,8 9 5 / 5 2 / 1,5 2 / 1,5 8 4 / 4 2 / 1,2 2 / / 1,9 1 / 0, Členění zaměstnanců podle vzdělání vzdělání dosažené MŠ Hlinecká 729 MŠ Dewetterova 452 MŠ U Lípy 478 MŠ Komenského 748 základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitelka mateřské školy celkem

6 2.4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 4 odchody 1 Kolektiv školy je stabilizovaný a pracují zde převážně zaměstnanci s delší praxí. Během školního roku došlo k několika změnám ve složení pedagogických pracovníků. Byly přijaty 2 pedagogické pracovnice na odloučené pracoviště MŠ Komenského 748. Dlouhodobá nemocnost byla u 1 pedagogické pracovnice. Ke změně došlo i mezi provozními zaměstnanci 1 místo v nově otevřené MŠ Komenského pedagogická pracovnice odchází do starobního důchodu. K pracovnímu úrazu zaměstnanců školy nedošlo. Všichni pedagogové jsou kvalifikovaní. Personální podmínky jsou hodnoceny jako velmi dobré. Využívat týmovou spolupráci a předávat zkušenosti mladým a začínajícím učitelkám. Přijmout 1 asistentku k integrovanému dítěti pro školní rok na odloučené pracoviště MŠ U Lípy Akce školy Akce školy Škola nabízí dostatek kulturních i sportovních akcí / výlety, koncerty, divadelní představení, veřejná vystoupení, kino 3 D, výstavy v muzeu, galerii a soutěže/. Sportovní vyžití 3. Vzdělávací program školy 3.1. Vzdělávací programy vzdělávací program MŠ Hlinecká,729 Školní vzdělávací program Příroda je náš kamarád č.j.32405/ MŠ Dewetterova 452 Školní vzdělávací program Se sluníčkem do světa MŠ U Lípy 478 Školní vzdělávací program Objevujeme svět kolem nás MŠ Komenského 748 Školní vzdělávací program Příroda je náš kamarád zařazené třídy Charakteristika 1. Charakteristika školních vzdělávacích programů identifikační údaje o škole a jejím vzdělávacím Mateřská škola Týn nad Vltavou, programu Hlinecká 729, Týn nad Vltavou, zřizovatel Město Týn nad Vltavou, ředitelka Pixová Jana zpracovatelé vzdělávacího programu Pixová Jana Dědičová Zuzana, Zídková Jitka

7 obecná charakteristika školy anotace vzdělávacího programu popis organizace výchovy a vzdělávání dětí Lokalita města Týn nad Vltavou,3 budovy školy, počet tříd 12, další využívané prostory 3 zahrady 1 třída v ZŠ Hlinecká. program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, filosofií školy je rozvíjet zdravé a sebevědomé děti, cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami/ děti zdravotně postižené, děti talentované/. Cíle které si škola ve svém programu stanovuje: Zdravý životní styl, spolupráce s rodinou, rozvoj estetického cítění a zájem o přírodu. Děti jsou do MŠ přijímány dle školského zákona,dle kritérií ředitele školy, proces vzdělávání dětí je celodenní, třídy jsou heterogenní, děti jsou zařazovány do jednotlivých tříd většinou podle věku a přání rodičů, maximální počet dětí na třídách je 26, věk dětí od 2 7 let. Ve 12 třídách o kapacitě 300 děti je 111 zařazeno do 1. ročníku, 78 do 2. ročníku a 111 do 3. ročníku / z toho 29 dětí mladších 3 let/.dětem nabízíme doplňkové spací aktivity Aj, flétny, kurs Grafomotoriky. Dále nabízíme kulturní akce, výlety, fotografování,společné akce rodičů a dětí. Chod Mateřské školy zabezpečuje 37 zaměstnanců školy. 2. Obsah vzdělávání a jeho časový plán konkrétní podoba vzdělávacího obsahu Hlavní témata ŠVP jsou : Podzim / rozsah 10 12týdnů/, Zima / rozsah týdnů /, Jaro / rozsah týdnů/, Léto / rozsah 8 10 týdnů/. Témata jsou východiskem pro přípravu a realizaci vzdělávacích programů všech tříd mateřské školy a zohledňuje specifika jednotlivých pracovišť a tříd. časový plán 3. Popis ostatních podmínek vzdělávání ostatní podmínky vzdělávání 4. Pravidla pro vnitřní hodnocení a evaluaci školy rozvržení učiva v čase životospráva dětí, organizace dne, bezpečnostní a hygienické podmínky, podmínky věcné, psychosociální, pedagogické a personální, způsob řízení, spolupráce s rodiči a dalšími partnery apod. - se zřetelem k těm podmínkám, které je třeba upravit, resp. zlepšit či vytvořit; je to východisko pro další práci pro roční plán popis způsobu, který si ta která škola zvolí k vlastnímu hodnocení své práce a k získávání zpětné vazby) a to v oblastech: - naplňování cílů programu - kvalita podmínek vzdělávání - učivo a jeho realizace - práce pedagogů - výsledky vzdělávání, resp. vzdělávací

8 Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu byl zásadně upraven v roce 2009 pro jednotlivá pracoviště a vznikl dokument, který tvoří obsahový základ výchovné a výukové práce mateřské školy. Součástí školního vzdělávacího programu jsou třídní vzdělávací programy, které si vytváří každá třída sama. Témata vzdělávací nabídky jsou tak ušita dětem v jednotlivých třídách na míru. Navazují na předcházející školní rok, prohlubují vzdělávací nabídku a profilují třídy určitým směrem. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit nebo části vyjmout, upravit.skládají se z integrovaných bloků, zpravidla dvoutýdenních. Na tvorbě programů jednotlivých tříd pracovaly obě třídní učitelky a zásadně se v nich odráží věk a možnosti dětí.nově byly v letošním školním roce zařazeny i prvky dopravní výchovy. Vzdělávací programy jsou hodnoceny jako dobré Od budou zpracovány nové dokumenty- ŠVP na jednotlivých pracovištích. Je potřeba se zaměřit na větší informovanost a propagaci programu u rodičovské veřejnosti. 4. Počty dětí 4.1.Počty dětí školy podle ročníků ročník počet z toho chlapců z toho dívek MŠ Hlinecká MŠ Dewetterova MŠ U Lípy MŠ Komenského Počty dětí školy podle tříd třídy počet výjimka z počtu MŠ Hlinecká MŠ Dewetterova MŠ U Lípy MŠ Komenského Celkem

9 4.3.Děti přijaté ve školním roce 2012/2013 Počet přijatých počet dětí ukončilo MŠ Hlinecká 42 MŠ Dewettewrova 18 MŠ U Lípy 27 MŠ Komenského Odložená školní docházka MŠ Odklad školní docházky MŠ Hlinecká 7 MŠ Dewetterova 7 MŠ U Lípy 2 MŠ Komenského 1 Celkem Děti cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet dětí 0 počet dětí celkem 0 Naplněnost tříd je vysoká ve všech třídách školy. Zřizovatelem povolené výjimky z počtu dětí díky organizačním opatřením nesnižují kvalitu výchovné a vzdělávací práce ve třídách. Dle demografického vývoje lze předpokládat zachování stejného počtu tříd na škole. V letošním školním roce bylo přijato 30 dětí mladších 3 let, pro které jěště nebyla MŠMT vytvořena legislativa i podmínky školy. Více spolupracovat a informovat rodiče o důležitosti logopedické prevence a grafomotoriky, která je příčinou velkého počtu odkladů školní docházky. Rada města rozhodla usnesením č.362/2012 o zřízení nové třídy MŠ v ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, Komenského 749 s počtem 22 dětí, se záměrem umístit zde děti s OŠD. Nová vzniklá kapacita byla doplněna dětmi mladšími 3 let. Práce s mladšími dětmi byla pro pedagogické pracovníky i rodiče velmi náročná.

10 5. Průběh a výsledky vzdělávání 5.1. Úroveň klíčových kompetencí dětí Úroveň klíčových kompetencí žáků (na konci předškolního vzdělávání) vysoká střední nízká 1. Dítě a jeho tělo Zachovává správné držení těla Zvládá základní pohybové dovednosti Sladí pohyb s rytmem a hudbou(lokomoce) Vědomě napodobuje pohyb Ovládá dechové svalstvo(pohyb se zpěvem) Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů Zvládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku Zvládá sebeobsluhu Zvládá jednoduché pracovní úkony Má povědomí o těle a jeho vývoji ve spojením se zdravím Přirozeně zvládá zacházení s běžnými předměty denní potřeby 2. Dítě a jeho psychika 2.1Jazyk a řeč Správně vyslovuje, ovládá dech, tempo a intonaci řeči Vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách Vede rozhovor Porozumí slyšenému Formuluje otázky Ptá se na slova, kterým nerozumí Umí zpaměti krátké texty Umí sledovat a vyprávět příběh Popisuje situaci skutečnou, podle obrázků Chápe slovní vtip a humor Sluchově rozlišuje začáteční a koncové hlásky ve slovech Pozná a vymyslí jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma Sleduje očima zleva doprava Pozná některá písmena a napsané své jméno 2.2 Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace Záměrně se soustředí na činnost a udrží pozornost Zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité(podstatné znaky, vlastnosti předmětů, společné znaky, rozdíly, vlastnosti předmětů Postupuje podle pokynů Chápe základní číselné a matematické pojmy, souvislosti a prakticky je využije Chápe pojmy prostorové, elementární časové, orientuje se v prostoru i rovině, částečně v čase Nalézá nová řešení Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 2.3 Sebepojetí,city, vůle Odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých, je

11 aktivní i bez jejich opory Uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá své názory a postoje Rozhoduje o svých činnostech a přizpůsobuje jim své chování Vyjadřuje souhlas i nesouhlas Uvědomuje si své možnosti(silné a slabé stránky) Přijímá pozitivní ocenění i případný neúspěch Prožívá radost ze zvládnutého a poznaného Soustředí se na činnost a její dokončení Respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla Uvědomuje si a rozlišuje příjemné a nepříjemné citové prožitky Prožívá a dětským způsobem projevuje co cítí Je citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem Vyjadřuje své prožitky slovně, výtvarně pohybem či dramatickou improvizací 3. Dítě a ten druhý Naváže kontakt s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikuje a respektuje ho Rozumí běžným projevům emocí a nálad Navazuje a udržuje dětská přátelství Odmítá komunikaci která mu je nepříjemná Uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiznává stejná práva druhým a respektu je Chápe že osobnostní rozlišnosti jsou přirozené Uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhé Dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití Respektuje potřeby jiného dítěte Chová se citlivě a ohleduplně, nabídne pomoc Brání se projevům násilí jiného dítěte(ubližování, ponižování) Chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi.případě potřeby požádá o pomoc 4. Dítě a společnost Uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými a dětmi Chová se na základě svých pohnutek a ohledem na druhé Začlenil se do třídy a zařadil se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti Rozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých Dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě, hraje fair Uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých Zachází šetrně se svými i cizími věcmi Vnímá umělecké a kulturní věci, umí říci co ho zaujalo Zachycuje skutečnosti ze svého okolí různými dovednostmi, technikami, materiály 5. Dítě a svět Orientuje se bezpečně ve známém prostředí Zvládá běžné činnosti a požadavky, které se ve škole, doma opakují, chová se přiměřeně a bezpečně

12 Uvědomuje si nebezpečí se kterým se ve svém okolí může setkat Má povědomí o širším společenském, věcném,přírodním, kulturním i technickém prostředí Má elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru Všímá si změn ve svém okolí Má povědomí o významu životního prostředí a vývojových změnách Pomáhá pečovat o okolní životní prostředí(dbá na pořádek, čistotu, stará se o rostliny a živočichy) Vzdělávání probíhá v souladu s cíli školního vzdělávacího programu. Při všech sledovaných hospitačních činnostech byla přiměřenost cílů věku a individuálním potřebám dětí.výrazně se při práci s dětmi zlepšily formy a metody práce, pravidelně se objevovaly metody aktivního a prožitkového poznávání, experimentování a objevování. Individuální schopnosti dětí jsou respektovány. Jazyková a řečová úroveň dětí není na dobré úrovni, i když jde o patrné zlepšení. Zde je však zapotřebí velké spolupráce s rodinou. Děti přijaté do 1.ročníku, mladší 3 let nebyly dobře připraveny na vstup do MŠ a adaptace na soužití v kolektivu činila mnohým velké potíže. Mezi dětmi byly i velké rozdíly v oblasti tělesné, rozumové a sociální. Klima ve všech sledovaných třídách bylo velmi příznivé. Byla akceptována pravidla komunikace mezi učitelkou a dětmi, ale někdy se nedaří ve vzájemné komunikaci mezi dětmi. Další zkušenosti učitelek získávat při vzájemných hospitacích /zejména učitelek s malou praxí /. Na třídách je nutné zařazovat více logopedických aktivit. Ve všech třídách byl zpracován projekt na rozvoj environmentální výchovy. Dále se zaměříme na začlenění dopravní výchovy ve všech výchovně vzdělávacích oblastech. 6.Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1. Studium ke splnění odborných předpokladů Druh studia Studium k rozšíření odborné kvalifikace Pracovník Vzdělávání k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet účastníků Zaměření kurzů Zaměření na řídící činnosti 2 Právní poradna pro ŘŠ 2 Změny ZP Pedagogika a psychologie 4 2 Logopedický preventista v MŠ Práce se vzdělávacím cílem

13 3 1 1 Školní jídelna 3 3 Hudební aktivity Hračky podporující rozvoj jemné motoriky dítěte Dramatická výchova zážitkem Metoda dobrého startu Hygienické minimum pro ˇškolní stravování Bezpečnost potravin Využití sopránové zobcové flétny v MŠ Muzikoterapie Práce s hlasem a dechová cvičení BOZP 3 BOZP a právní problematika v MŠ Ekologické aktivity 3 Pojďme na to od lesa Výtvarné aktivity 1 3 Ekonomický úsek Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti Výtvarný projev a jeho souvislosti s osobností dítěte Mezitímní účetní závěrka Účetnictví obcí a PO řízených ÚSC Školení VEMA Účetní závěrka Samostudium Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). Bylo využíváno k samostudiu materiálů předškolní výchovy, Problémové dítě, metodických listů, Právo v praxi, Řízení MŠ, Metodika Rámcového programu, Kafometu a další. Konkretizované očekávané výstupy RVP PV. Všechny třídy zpracovaly projekty tříd v oblasti environmentální výchovy. Ekologický seminář Pojďme na to od lesa byl 2x odvolán centrem NIDV Č.B. a náhradní termín bude na podzim Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude probíhat podle stávajícího plánu, který bude během roku aktualizován. Zájem o vzdělávání je velký. Značná část nabídek je pro nás nedostupná vzhledem k velké vzdálenosti, přeplněnosti účastníků a velkých finančních nákladů. 7. ICT standard a plán 7.1. Rozvoj ICT Škola v tomto období zakoupila 2 PC na pracoviště a rozmístila tak, aby byly dostupné všem pedagogickým pracovníkům. Tři předškolní třídy jsou v hernách vybaveny PC.Všechna pracoviště jsou vybavena kopírovacím strojem pro pedagogické pracovníky. Byl zaveden na odloučená pracoviště internet.

14 V programovém vybavení školy se zaměříme na nákup dalších PC, edukačních her a výukových programů. Škola se bude s nažit o další vzdělávání pedagogických pracovníků pro základní uživatelské znalosti. 8. Zájmové aktivity nad rámec ŠVP PV 8.1. Zájmové aktivity Aktivita Počet dětí pravidelná Počet lektorek docházka 1. Anglický jazyk Grafomotorický kurz 12 1 celkem Soutěže Děti se pod vedením pedagogických zaměstnanců zúčastnily řady soutěží.na škole proběhly různé mezitřídní soutěže se sportovním zaměřením Výsledky soutěží Výtvarná soutěž - Časopis Informatorium pro předškolní vzdělávání - II. místo Dopravní výchova - čestné uznání 8.4. Individuální přínos k propagaci školy Pixová Jana - členka školské komise MÚ Zaťková Zuzana - členka Cesta hudby / Yamaha / Suchanová Jana - členka Sboru Jihočeských učitelek členka ZUŠ v Týně nad Vltavou Rejnarová Lenka - členka MDDM Hanzalová Helena Kurz grafomotoriky Škola organizuje na základě zájmů zákonných zástupců dětí další aktivity nad rámec školního vzdělávacího programu. Zájem svědčí o úspěšnosti aktivit, které přispívají k dobré spolupráci s rodičovskou veřejností např. každoroční vystoupení dětí k Adventu, ke Dni matek a veřejná vystoupení pro různé spolky v Týně nad Vltavou. 9. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 9.1. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami V letošním školním roce nebylo v naší mateřské škole evidováno žádné dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Stále více se však objevuje počet dětí, které integraci potřebují, ale velmi složitá legislativa to neumožňuje.úzce spolupracujeme s SPC České Budějovice. Dále se individuálně zaměřujeme na děti s odkladem školní docházky, děti s ADHD a děti nadané. 1 dítě odchází do Speciální logopedické školy. Rodiče velmi těžko přijímají individuální zvláštnosti dítěte a hůře se s nimi spolupracuje při odborných vyšetřeních. Úzce spolupracujeme s psychologem, logopedickými preventisty ve speciálně pedagogickém centru při základní škole logopedické, která nám pomáhá řešit individuální potřeby dětí. Individuální práce s dětmi je problematická pro velké kolektivy dětí na jednotlivých třídách.

15 Do školy se speciálními vzdělávacími potřebami odešlo 1 dítě. 1 třída se zúčastnila předplavecké výchovy.škola pořádá sportovní hry a zúčastňuje se výtvarných soutěží. Získali jsme i několik ocenění. Tradicí se stalo veřejné vystoupení dětí z MŠ u vánočního stromku na náměstí Míru v Týně nad Vltavou a DSS. Dále výlety do ZOO Praha, Hluboká nad Vltavou, do Pohádkové kovárny, Planetária apd.ve spolupráci s rodiči Dny s hračkou a sourozenci, Tvoření s rodiči / podzimní, vánoční, velikonoční /, Maškarní rej, Mikuláš, Posezení u vánočního stromku, Vystoupení dětí ke svátku matek apd.. Dále se ještě aktivněji zapojovat do výtvarných soutěží a propagace školy. 11. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů Školní vzdělávací program Etika a mravní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Prevence Získání dobrých pohybových dovedností a schopností komentář Rozpracován v TVP při každodenních činnostech Každodenně Hřiště školy,herny tříd a tělocvična v ZŠ Škola konkrétní patologické jevy neřešila, ale zabývá se některými náznaky, které by v dalším věkovém období mohly přerůst do šikany, vandalizmu a násilného chování. Škola svým zaměřením zdravý životní styl se bude nadále snažit dětem předkládat a umožnit výběr dostatečných aktivit tak, aby byl vytvořen základ pozitivní seberealizace, zažívání pocitu úspěchu a uplatnění se v dětském kolektivu.podporovat především zvládání přirozených sportovních aktivit. 12. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání Vzdělávání Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Problematika environmetálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých částech ŠVP Pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj jsou nezbytnými znalostmi při naplňování klíčových kompetencí Všechny uč. na jednotlivých třídách Dítě se setkává s env.vzděláváním každodenně při všech činnostech Jsou zařazeny v TVP

16 Dítě chápe, že prostředí je všechno kolem nás, lidi, společnost, příroda.je schopno orientovat se v jednoduchých jevech a dějích, které ho obklopují. Ještě není schopné odpovídat zcela za důsledky svého chování a jednání ve vztahu k prostředí.na každé třídě byly zpracovány projekty se zaměřením na environmentální výchovu. Je potřeba ještě více začleňovat environmentální výchovu do každodenních aktivit života školy,spolupracovat s rodinou a dalšími mateřskými školami.projekty uvést do praxe. Takto získávat další zkušenosti a prohlubovat tím sebevzdělávání pedagogů a u dětí vědomé využívání nabytých znalostí. 13. Prevence rizik a školní úrazy 13.1.Počet úrazů dětí Počet záznamů v knize úrazů MŠ Hlinecká 0 MŠ Dewetterova 2 MŠ U Lípy 0 MŠ Komenského 0 Počet odeslaných záznamů o úrazech MŠ Hlinecká 0 MŠ Dewetterova 2 MŠ U Lípy 0 MŠ Komenského 0 Přestože bylo zaznamenáno minimum úrazů ve škole, stále musí zůstat problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí jednou z priorit práce školy Nadále bude potřeba zaměřit se na prevenci úrazů, vytipovat místa a činnosti, kdy je ohrožení dětí největší, a tomu přizpůsobit organizační a výchovná opatření. Tuto problematiku projednat na pedagogické radě se všemi pracovnicemi školy. 14. Spolupráce školy s rodiči Formy spolupráce Formy spolupráce Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Školní akce pro rodiče Školní časopis komentář 2 x ročně 6 x ročně 5 x ročně

17 Třídní schůzky jsou spojeny s ukázkami dětské práce, malými výstupy. Společně se zapojujeme do aktivit školy v průběhu celého školního roku. Učitelé průběžně informují o dění ve škole. Škola je otevřená rodičům, mají možnost pobývat ve škole / po dohodě s pedagogem/ dle individuálních potřeb dítěte, zapojit se do činností v průběhu dne. Jsou zváni na akce školy a výlety. Školní časopis obsahuje průřez činnostmi školy, dětské práce, úspěchy a výhled školy do budoucna. Průběžně jsou rodiče informováni pomocí nástěnek v šatnách školy, třídní učitelky poskytují individuální konzultace rodičům. Neustále pokračovat a hledat nové formy spolupráce s rodiči a zlepšovat tak image školy. O životě školy informovat prostřednictvím inovovaných www stránek školy. 15.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ČŠI Ve školním roce neproběhla na škole inspekční činnost. 16. Údaje o kontrolách 16.1.Veřejnoprávní kontroly Předmět kontroly : kontrola hospodaření příspěvkové organizace a systém řídící kontroly v aplikaci zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění a zákona č.320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách některých zákonů, v platném znění kontrolu prováděl : město Týn nad Vltavou termín kontroly : závěr kontroly : nebyly zjištěny nedostatky Zpráva je uložena v ředitelně školy Státní kontrola Předmět kontroly : kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění ve smyslu ustanovení 6 odst. 4.písm.o) zákona č.582/1991 Sb.,v platném znění, a 84 odst. 2.písm. i) zákona č.187/2006 Sb., v platném znění kontrolu provedl : OSSZ termín kontroly : závěr kontroly : bez závad Zpráva je uložena v ředitelně školy Kontrola KHS Předmět kontroly : plnění povinností stanovených nařízením EP a rady ES č. 882/2004 o hygieně potravin, zákona č.258/2000sb., a zákona č.552/1991 Sb., Kontrolu provedl : KHS Termín kontroly : Závěr kontroly : bez závad

Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou

Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 77, Týn nad Vltavou Hodnocení činnosti školy za školní rok 011-01 o hospodaření za rok 011 Zpráva o činnosti školy byla schválena na pedagogické radě dne 9.8.8.01

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program MŠ Týn nad Vltavou. ,,Příroda je náš kamarád

Školní vzdělávací program MŠ Týn nad Vltavou. ,,Příroda je náš kamarád Školní vzdělávací program MŠ Týn nad Vltavou Motto : Existují pouze dva druhy odkazů, které můžeme dětem předat. Jedním z nich jsou kořeny, tím druhým jsou křídla. / Hodding Carter/,,Příroda je náš kamarád

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-706/11-A Název kontrolované osoby: Mateřská škola Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 Sídlo: Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 IČO: 71 008 292 Identifikátor:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Česká Čermná 158. školní rok 2010/2011. Obsah:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Česká Čermná 158. školní rok 2010/2011. Obsah: VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Česká Čermná 158 školní rok 2010/2011 Obsah: - charakteristika školy - územní působnost MŠ - důvody výběru MŠ - demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY za školní rok 2014-2015 /dle 7 v.č. 15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obsah a zpracování výročních zpráv o činnosti školy/ 31. srpna 2015

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace. 620 00 Brno. Identifikátor školy: 600 107 299

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace. 620 00 Brno. Identifikátor školy: 600 107 299 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace 620 00 Brno Identifikátor školy: 600 107 299 Termín konání inspekce: 15. a 16. březen

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP- 191 /13-P. Gagarinova 202, 334 01 Přeštice. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP- 191 /13-P. Gagarinova 202, 334 01 Přeštice. příspěvková organizace Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP- 191 /13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: Identifikátor: Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: Místo inspekční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více