Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou"

Transkript

1 Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou Hodnocení činnosti školy za školní rok o hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti školy byla schválena na pedagogické radě dne Pixová Jana ředitelka školy

2 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole Název školy Mateřská škola Týn nad Vltavou Adresa školy Hlinecká 729, Týn nad Vltavou IČ Bankovní spojení / 0600 DIČ CZ Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace s právní subjektivitou Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Týn nad Vltavou,náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou Součásti školy MŠ Dewetterova 452 a ŠJ, MŠ U Lípy 478 a ŠJ, MŠ Komenského 748 IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Pixová Jana - ředitelka školy Kocová Ilona - zástupkyně ředitelky školy Dědičová Zuzana - vedoucí učitelka MŠ Dewetterova 452 Zídková Jitka - vedoucí učitelka MŠ U Lípy 478 Tomková Jiřina - ekonomka Přehled hlavní činnosti školy Zabezpečuje výchovu dětí v souladu se zákonem (podle zřizovací listiny) a zabezpečuje stravování dětí 1.2. Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola Hlinecká Školní Jídelna Hlinecká Mateřská škola Dewetterova Školní Jídelna Dewetterova Mateřská škola U Lípy 478 Školní jídelna U Lípy Mateřská škola Komenského Zpráva o činnosti školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon / a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, hodnocení činnosti školy. Mateřská škola plní tyto účely: a) Navazuje na výchovu dětí předškolního věku v rodině a trvale s rodinou zajišťuje všestrannou péči o děti umístěné v MŠ. b) Podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. c) Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Dále napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

3 d) Zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školských zařízení. 1.3.Charakteristika školy Mateřská škola, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou je v provozu od Od tvoří PO s novým názvem Mateřská škola Týn nad Vltavou se sídlem Hlinecká 729, Týn nad Vltavou dvě odloučená pracoviště. MŠ Týn nad Vltavou,Hlinecká 729 : MŠ Dewetterova 452 U Lípy 478 Komenského 748 MŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou je umístěna uprostřed panelové zástavby. Tvoří ji 3 dvoupodlažní pavilony se šesti třídami a kapacitou 156 dětí. Pavilony jsou propojeny hospodářsko-administrativními, provozními a skladovými prostorami. Areál školy obklopuje členitá zahrada. Součástí MŠ je školní jídelna a kuchyně s kapacitou 180 jídel. Dostatečně velké prostory tříd umožňují vytvoření podnětného prostředí / center ke hrám/ i míst pro odpočinek nebo rušnější pohybové aktivity. Pro spontánní tělovýchovné činnosti jsou v jednotlivých třídách nainstalovány tělovýchovné prvky / lana, žebříky, ribstole/. Ložnice a hygienické zázemí jsou umístěny v sousedství tříd. Také všechny pracovnice školy mají vytvořené odpovídající zázemí. Zahrada je vybavena sportovními hřišti, které děti aktivně využívají při svých hrách a ostatních pohybových aktivitách. MŠ Dewetterova, Týn nad Vltavou je třítřídní mateřská škola s kapacitou 70 dětí. Škola má dlouholetou tradici od roku 1931 a byla celkově zrekonstruována v roce 2000.Poloha školy je situována na pokraji města v klidné zóně u břehu řeky Vltavy. Budova vilového typu je dvoupodlažní. V suterénu jsou umístěny šatny, školní jídelna a kuchyně.velmi pěkné a prostorné jsou interiéry tříd, vstupní hala je využívána k hrovým aktivitám dětí, tělovýchovným činnostem i k oslavám školy. Školní zahrada je vybavena průlezkami, skluzavkami, houpačkami, pískovišti a bazénem. MŠ U Lípy, Týn nad Vltavou je dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 52 dětí. Je v provozu od roku Umístěna v klidném centru sídliště představuje typizovanou mateřskou školu, dvoupodlažní s přilehlou administrativně-hospodářskou budovou a školní jídelnou. Interiéry tříd jsou prostorné, estetické a umožňují dětem dostatek pohybu, tvoření, her a zájmů. Zahrada je velmi rozsáhlá, s dostatkem zeleně a tělovýchovných zařízení sloužících k volnému pobytu dětí i k neformálnímu posezení s rodiči. MŠ Komenského, Týn nad Vltavou je jednotřídní mateřská škola s kapacitou 22 dětí, která je umístěna v jedné z tříd ZŠ Hlinecká. Provoz této třídy byl otevřen Třída je nově zrekonstruována a moderně esteticky zařízena, též příslušenství / šatna, WC,umývárna a kabinet /.Stravování dětí je zajištěno v jídelně ZŠ. Školní zahradu svoji nemá, ale využívá zahradu MŠ Hlinecké. K rozličným aktivitám se též využívá tělocvičny v ZŠ. Záměrem této třídy je připravit děti na vstup do ZŠ a zlepšit adaptaci na přechod MŠ ZŠ.

4 Provoz Mateřské školy MŠ Hlinecká hod / pavilon C / hod / pavilon A,B / MŠ Dewetterova hod MŠ U Lípy hod MŠ Komenského hod Na začátku školního roku byly neobsazeny 3 místa MŠ, které se doplnily V tomto roce byly přijaty i děti dvouleté, i když zatím není k přijímání těchto dětí vytvořena legislativa a ani podmínky.kapacita školy je stále využívána na 100%. Každoročně ředitelka školy žádá o výjimky z počtu dětí na školní rok v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Mateřská škola je v letním období / červenec, srpen / uzavřena 2 týdny v zimním období / prosinec/ uzavřena 1 týden. Rodiče jsou o uzavření školy informování vždy minimálně 2 měsíce předem. 1.4.Technický stav budov Budovy školy jsou starší a postupnými opravami a údržbou se snažíme o jejich dobrý technický stav. Všechny výsledky měření objemové aktivity radonu v objektech byly minimálně 5x menší než směrná hodnota pro pobytové místnosti dětí dle 95,odst.1 vyhlášky 307/2002 Sb., o radiační ochraně. V roce 2011 proběhla v MŠ budova Hlinecká výměna oken. Každá škola má svojí zahradu a školní hřiště vybavené sportovním nářadím. 1. Dokončit v budově MŠ Hlinecká zateplení budovy. 2. Dokončit opravu chodníku v areálu MŠ Hlinecká a střechy. 3. Rekonstruovat odpad 1.třídy. 4. Vybudovat nové oplocení MŠ Dewetterova. 5. Rekonstrukcí stěny získat ložnici MŠ Dewetterova. 6. Vybavit zahradu školy novými průlezkami MŠ Dewetterova. 7. Pokračovat v započaté výměně oken MŠ U Lípy. 8. Rekonstruovat atiku v MŠ U Lípy Materiální zabezpečení Vybavení školy nábytkem je na velmi dobré úrovni a odpovídá hygienickým i fyziologickým požadavkům. Vzdělávací pomůcky i hračkami jsou dostatečné, ale je třeba se zaměřit na modernizaci, možnost většího počtu a obměňování. Materiální vybavení školy je dobré. Zajistit nové moderní výchovné pomůcky. Zaměřit se na pomůcky s rozvojem matematické a čtenářské dovednosti. Nově se zaměřit i na pomůcky s rozvojem dopravní výchovy.

5 1.6.Údaje o organizaci školního roku Školní rok byl zahájen dne a ukončen Provoz byl přerušen v době zimních prázdnin / 4 dny / a v době letních prázdnin / 10 dní /. 2. Personální údaje 2.1.Zaměstnanci školy MŠ Hlinecká 729 / 156 dětí / MŠ Dewetterova 452 / 70 dětí / MŠ U Lípy 478 / 52 dětí / MŠ Komenského 748 / 22 dětí / Fyzické osoby Pedagogičtí pracovníci Přepočtení pracovníci Provozní pracovníci ŠJ / 12 5 / 4 3 / 2,8 9 5 / 5 2 / 1,5 2 / 1,5 8 4 / 4 2 / 1,2 2 / / 1,9 1 / 0, Členění zaměstnanců podle vzdělání vzdělání dosažené MŠ Hlinecká 729 MŠ Dewetterova 452 MŠ U Lípy 478 MŠ Komenského 748 základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitelka mateřské školy celkem

6 2.4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 4 odchody 1 Kolektiv školy je stabilizovaný a pracují zde převážně zaměstnanci s delší praxí. Během školního roku došlo k několika změnám ve složení pedagogických pracovníků. Byly přijaty 2 pedagogické pracovnice na odloučené pracoviště MŠ Komenského 748. Dlouhodobá nemocnost byla u 1 pedagogické pracovnice. Ke změně došlo i mezi provozními zaměstnanci 1 místo v nově otevřené MŠ Komenského pedagogická pracovnice odchází do starobního důchodu. K pracovnímu úrazu zaměstnanců školy nedošlo. Všichni pedagogové jsou kvalifikovaní. Personální podmínky jsou hodnoceny jako velmi dobré. Využívat týmovou spolupráci a předávat zkušenosti mladým a začínajícím učitelkám. Přijmout 1 asistentku k integrovanému dítěti pro školní rok na odloučené pracoviště MŠ U Lípy Akce školy Akce školy Škola nabízí dostatek kulturních i sportovních akcí / výlety, koncerty, divadelní představení, veřejná vystoupení, kino 3 D, výstavy v muzeu, galerii a soutěže/. Sportovní vyžití 3. Vzdělávací program školy 3.1. Vzdělávací programy vzdělávací program MŠ Hlinecká,729 Školní vzdělávací program Příroda je náš kamarád č.j.32405/ MŠ Dewetterova 452 Školní vzdělávací program Se sluníčkem do světa MŠ U Lípy 478 Školní vzdělávací program Objevujeme svět kolem nás MŠ Komenského 748 Školní vzdělávací program Příroda je náš kamarád zařazené třídy Charakteristika 1. Charakteristika školních vzdělávacích programů identifikační údaje o škole a jejím vzdělávacím Mateřská škola Týn nad Vltavou, programu Hlinecká 729, Týn nad Vltavou, zřizovatel Město Týn nad Vltavou, ředitelka Pixová Jana zpracovatelé vzdělávacího programu Pixová Jana Dědičová Zuzana, Zídková Jitka

7 obecná charakteristika školy anotace vzdělávacího programu popis organizace výchovy a vzdělávání dětí Lokalita města Týn nad Vltavou,3 budovy školy, počet tříd 12, další využívané prostory 3 zahrady 1 třída v ZŠ Hlinecká. program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, filosofií školy je rozvíjet zdravé a sebevědomé děti, cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami/ děti zdravotně postižené, děti talentované/. Cíle které si škola ve svém programu stanovuje: Zdravý životní styl, spolupráce s rodinou, rozvoj estetického cítění a zájem o přírodu. Děti jsou do MŠ přijímány dle školského zákona,dle kritérií ředitele školy, proces vzdělávání dětí je celodenní, třídy jsou heterogenní, děti jsou zařazovány do jednotlivých tříd většinou podle věku a přání rodičů, maximální počet dětí na třídách je 26, věk dětí od 2 7 let. Ve 12 třídách o kapacitě 300 děti je 111 zařazeno do 1. ročníku, 78 do 2. ročníku a 111 do 3. ročníku / z toho 29 dětí mladších 3 let/.dětem nabízíme doplňkové spací aktivity Aj, flétny, kurs Grafomotoriky. Dále nabízíme kulturní akce, výlety, fotografování,společné akce rodičů a dětí. Chod Mateřské školy zabezpečuje 37 zaměstnanců školy. 2. Obsah vzdělávání a jeho časový plán konkrétní podoba vzdělávacího obsahu Hlavní témata ŠVP jsou : Podzim / rozsah 10 12týdnů/, Zima / rozsah týdnů /, Jaro / rozsah týdnů/, Léto / rozsah 8 10 týdnů/. Témata jsou východiskem pro přípravu a realizaci vzdělávacích programů všech tříd mateřské školy a zohledňuje specifika jednotlivých pracovišť a tříd. časový plán 3. Popis ostatních podmínek vzdělávání ostatní podmínky vzdělávání 4. Pravidla pro vnitřní hodnocení a evaluaci školy rozvržení učiva v čase životospráva dětí, organizace dne, bezpečnostní a hygienické podmínky, podmínky věcné, psychosociální, pedagogické a personální, způsob řízení, spolupráce s rodiči a dalšími partnery apod. - se zřetelem k těm podmínkám, které je třeba upravit, resp. zlepšit či vytvořit; je to východisko pro další práci pro roční plán popis způsobu, který si ta která škola zvolí k vlastnímu hodnocení své práce a k získávání zpětné vazby) a to v oblastech: - naplňování cílů programu - kvalita podmínek vzdělávání - učivo a jeho realizace - práce pedagogů - výsledky vzdělávání, resp. vzdělávací

8 Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu byl zásadně upraven v roce 2009 pro jednotlivá pracoviště a vznikl dokument, který tvoří obsahový základ výchovné a výukové práce mateřské školy. Součástí školního vzdělávacího programu jsou třídní vzdělávací programy, které si vytváří každá třída sama. Témata vzdělávací nabídky jsou tak ušita dětem v jednotlivých třídách na míru. Navazují na předcházející školní rok, prohlubují vzdělávací nabídku a profilují třídy určitým směrem. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit nebo části vyjmout, upravit.skládají se z integrovaných bloků, zpravidla dvoutýdenních. Na tvorbě programů jednotlivých tříd pracovaly obě třídní učitelky a zásadně se v nich odráží věk a možnosti dětí.nově byly v letošním školním roce zařazeny i prvky dopravní výchovy. Vzdělávací programy jsou hodnoceny jako dobré Od budou zpracovány nové dokumenty- ŠVP na jednotlivých pracovištích. Je potřeba se zaměřit na větší informovanost a propagaci programu u rodičovské veřejnosti. 4. Počty dětí 4.1.Počty dětí školy podle ročníků ročník počet z toho chlapců z toho dívek MŠ Hlinecká MŠ Dewetterova MŠ U Lípy MŠ Komenského Počty dětí školy podle tříd třídy počet výjimka z počtu MŠ Hlinecká MŠ Dewetterova MŠ U Lípy MŠ Komenského Celkem

9 4.3.Děti přijaté ve školním roce 2012/2013 Počet přijatých počet dětí ukončilo MŠ Hlinecká 42 MŠ Dewettewrova 18 MŠ U Lípy 27 MŠ Komenského Odložená školní docházka MŠ Odklad školní docházky MŠ Hlinecká 7 MŠ Dewetterova 7 MŠ U Lípy 2 MŠ Komenského 1 Celkem Děti cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet dětí 0 počet dětí celkem 0 Naplněnost tříd je vysoká ve všech třídách školy. Zřizovatelem povolené výjimky z počtu dětí díky organizačním opatřením nesnižují kvalitu výchovné a vzdělávací práce ve třídách. Dle demografického vývoje lze předpokládat zachování stejného počtu tříd na škole. V letošním školním roce bylo přijato 30 dětí mladších 3 let, pro které jěště nebyla MŠMT vytvořena legislativa i podmínky školy. Více spolupracovat a informovat rodiče o důležitosti logopedické prevence a grafomotoriky, která je příčinou velkého počtu odkladů školní docházky. Rada města rozhodla usnesením č.362/2012 o zřízení nové třídy MŠ v ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, Komenského 749 s počtem 22 dětí, se záměrem umístit zde děti s OŠD. Nová vzniklá kapacita byla doplněna dětmi mladšími 3 let. Práce s mladšími dětmi byla pro pedagogické pracovníky i rodiče velmi náročná.

10 5. Průběh a výsledky vzdělávání 5.1. Úroveň klíčových kompetencí dětí Úroveň klíčových kompetencí žáků (na konci předškolního vzdělávání) vysoká střední nízká 1. Dítě a jeho tělo Zachovává správné držení těla Zvládá základní pohybové dovednosti Sladí pohyb s rytmem a hudbou(lokomoce) Vědomě napodobuje pohyb Ovládá dechové svalstvo(pohyb se zpěvem) Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů Zvládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku Zvládá sebeobsluhu Zvládá jednoduché pracovní úkony Má povědomí o těle a jeho vývoji ve spojením se zdravím Přirozeně zvládá zacházení s běžnými předměty denní potřeby 2. Dítě a jeho psychika 2.1Jazyk a řeč Správně vyslovuje, ovládá dech, tempo a intonaci řeči Vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách Vede rozhovor Porozumí slyšenému Formuluje otázky Ptá se na slova, kterým nerozumí Umí zpaměti krátké texty Umí sledovat a vyprávět příběh Popisuje situaci skutečnou, podle obrázků Chápe slovní vtip a humor Sluchově rozlišuje začáteční a koncové hlásky ve slovech Pozná a vymyslí jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma Sleduje očima zleva doprava Pozná některá písmena a napsané své jméno 2.2 Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace Záměrně se soustředí na činnost a udrží pozornost Zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité(podstatné znaky, vlastnosti předmětů, společné znaky, rozdíly, vlastnosti předmětů Postupuje podle pokynů Chápe základní číselné a matematické pojmy, souvislosti a prakticky je využije Chápe pojmy prostorové, elementární časové, orientuje se v prostoru i rovině, částečně v čase Nalézá nová řešení Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 2.3 Sebepojetí,city, vůle Odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých, je

11 aktivní i bez jejich opory Uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá své názory a postoje Rozhoduje o svých činnostech a přizpůsobuje jim své chování Vyjadřuje souhlas i nesouhlas Uvědomuje si své možnosti(silné a slabé stránky) Přijímá pozitivní ocenění i případný neúspěch Prožívá radost ze zvládnutého a poznaného Soustředí se na činnost a její dokončení Respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla Uvědomuje si a rozlišuje příjemné a nepříjemné citové prožitky Prožívá a dětským způsobem projevuje co cítí Je citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem Vyjadřuje své prožitky slovně, výtvarně pohybem či dramatickou improvizací 3. Dítě a ten druhý Naváže kontakt s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikuje a respektuje ho Rozumí běžným projevům emocí a nálad Navazuje a udržuje dětská přátelství Odmítá komunikaci která mu je nepříjemná Uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiznává stejná práva druhým a respektu je Chápe že osobnostní rozlišnosti jsou přirozené Uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhé Dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití Respektuje potřeby jiného dítěte Chová se citlivě a ohleduplně, nabídne pomoc Brání se projevům násilí jiného dítěte(ubližování, ponižování) Chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi.případě potřeby požádá o pomoc 4. Dítě a společnost Uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými a dětmi Chová se na základě svých pohnutek a ohledem na druhé Začlenil se do třídy a zařadil se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti Rozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých Dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě, hraje fair Uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých Zachází šetrně se svými i cizími věcmi Vnímá umělecké a kulturní věci, umí říci co ho zaujalo Zachycuje skutečnosti ze svého okolí různými dovednostmi, technikami, materiály 5. Dítě a svět Orientuje se bezpečně ve známém prostředí Zvládá běžné činnosti a požadavky, které se ve škole, doma opakují, chová se přiměřeně a bezpečně

12 Uvědomuje si nebezpečí se kterým se ve svém okolí může setkat Má povědomí o širším společenském, věcném,přírodním, kulturním i technickém prostředí Má elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru Všímá si změn ve svém okolí Má povědomí o významu životního prostředí a vývojových změnách Pomáhá pečovat o okolní životní prostředí(dbá na pořádek, čistotu, stará se o rostliny a živočichy) Vzdělávání probíhá v souladu s cíli školního vzdělávacího programu. Při všech sledovaných hospitačních činnostech byla přiměřenost cílů věku a individuálním potřebám dětí.výrazně se při práci s dětmi zlepšily formy a metody práce, pravidelně se objevovaly metody aktivního a prožitkového poznávání, experimentování a objevování. Individuální schopnosti dětí jsou respektovány. Jazyková a řečová úroveň dětí není na dobré úrovni, i když jde o patrné zlepšení. Zde je však zapotřebí velké spolupráce s rodinou. Děti přijaté do 1.ročníku, mladší 3 let nebyly dobře připraveny na vstup do MŠ a adaptace na soužití v kolektivu činila mnohým velké potíže. Mezi dětmi byly i velké rozdíly v oblasti tělesné, rozumové a sociální. Klima ve všech sledovaných třídách bylo velmi příznivé. Byla akceptována pravidla komunikace mezi učitelkou a dětmi, ale někdy se nedaří ve vzájemné komunikaci mezi dětmi. Další zkušenosti učitelek získávat při vzájemných hospitacích /zejména učitelek s malou praxí /. Na třídách je nutné zařazovat více logopedických aktivit. Ve všech třídách byl zpracován projekt na rozvoj environmentální výchovy. Dále se zaměříme na začlenění dopravní výchovy ve všech výchovně vzdělávacích oblastech. 6.Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1. Studium ke splnění odborných předpokladů Druh studia Studium k rozšíření odborné kvalifikace Pracovník Vzdělávání k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet účastníků Zaměření kurzů Zaměření na řídící činnosti 2 Právní poradna pro ŘŠ 2 Změny ZP Pedagogika a psychologie 4 2 Logopedický preventista v MŠ Práce se vzdělávacím cílem

13 3 1 1 Školní jídelna 3 3 Hudební aktivity Hračky podporující rozvoj jemné motoriky dítěte Dramatická výchova zážitkem Metoda dobrého startu Hygienické minimum pro ˇškolní stravování Bezpečnost potravin Využití sopránové zobcové flétny v MŠ Muzikoterapie Práce s hlasem a dechová cvičení BOZP 3 BOZP a právní problematika v MŠ Ekologické aktivity 3 Pojďme na to od lesa Výtvarné aktivity 1 3 Ekonomický úsek Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti Výtvarný projev a jeho souvislosti s osobností dítěte Mezitímní účetní závěrka Účetnictví obcí a PO řízených ÚSC Školení VEMA Účetní závěrka Samostudium Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). Bylo využíváno k samostudiu materiálů předškolní výchovy, Problémové dítě, metodických listů, Právo v praxi, Řízení MŠ, Metodika Rámcového programu, Kafometu a další. Konkretizované očekávané výstupy RVP PV. Všechny třídy zpracovaly projekty tříd v oblasti environmentální výchovy. Ekologický seminář Pojďme na to od lesa byl 2x odvolán centrem NIDV Č.B. a náhradní termín bude na podzim Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude probíhat podle stávajícího plánu, který bude během roku aktualizován. Zájem o vzdělávání je velký. Značná část nabídek je pro nás nedostupná vzhledem k velké vzdálenosti, přeplněnosti účastníků a velkých finančních nákladů. 7. ICT standard a plán 7.1. Rozvoj ICT Škola v tomto období zakoupila 2 PC na pracoviště a rozmístila tak, aby byly dostupné všem pedagogickým pracovníkům. Tři předškolní třídy jsou v hernách vybaveny PC.Všechna pracoviště jsou vybavena kopírovacím strojem pro pedagogické pracovníky. Byl zaveden na odloučená pracoviště internet.

14 V programovém vybavení školy se zaměříme na nákup dalších PC, edukačních her a výukových programů. Škola se bude s nažit o další vzdělávání pedagogických pracovníků pro základní uživatelské znalosti. 8. Zájmové aktivity nad rámec ŠVP PV 8.1. Zájmové aktivity Aktivita Počet dětí pravidelná Počet lektorek docházka 1. Anglický jazyk Grafomotorický kurz 12 1 celkem Soutěže Děti se pod vedením pedagogických zaměstnanců zúčastnily řady soutěží.na škole proběhly různé mezitřídní soutěže se sportovním zaměřením Výsledky soutěží Výtvarná soutěž - Časopis Informatorium pro předškolní vzdělávání - II. místo Dopravní výchova - čestné uznání 8.4. Individuální přínos k propagaci školy Pixová Jana - členka školské komise MÚ Zaťková Zuzana - členka Cesta hudby / Yamaha / Suchanová Jana - členka Sboru Jihočeských učitelek členka ZUŠ v Týně nad Vltavou Rejnarová Lenka - členka MDDM Hanzalová Helena Kurz grafomotoriky Škola organizuje na základě zájmů zákonných zástupců dětí další aktivity nad rámec školního vzdělávacího programu. Zájem svědčí o úspěšnosti aktivit, které přispívají k dobré spolupráci s rodičovskou veřejností např. každoroční vystoupení dětí k Adventu, ke Dni matek a veřejná vystoupení pro různé spolky v Týně nad Vltavou. 9. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 9.1. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami V letošním školním roce nebylo v naší mateřské škole evidováno žádné dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Stále více se však objevuje počet dětí, které integraci potřebují, ale velmi složitá legislativa to neumožňuje.úzce spolupracujeme s SPC České Budějovice. Dále se individuálně zaměřujeme na děti s odkladem školní docházky, děti s ADHD a děti nadané. 1 dítě odchází do Speciální logopedické školy. Rodiče velmi těžko přijímají individuální zvláštnosti dítěte a hůře se s nimi spolupracuje při odborných vyšetřeních. Úzce spolupracujeme s psychologem, logopedickými preventisty ve speciálně pedagogickém centru při základní škole logopedické, která nám pomáhá řešit individuální potřeby dětí. Individuální práce s dětmi je problematická pro velké kolektivy dětí na jednotlivých třídách.

15 Do školy se speciálními vzdělávacími potřebami odešlo 1 dítě. 1 třída se zúčastnila předplavecké výchovy.škola pořádá sportovní hry a zúčastňuje se výtvarných soutěží. Získali jsme i několik ocenění. Tradicí se stalo veřejné vystoupení dětí z MŠ u vánočního stromku na náměstí Míru v Týně nad Vltavou a DSS. Dále výlety do ZOO Praha, Hluboká nad Vltavou, do Pohádkové kovárny, Planetária apd.ve spolupráci s rodiči Dny s hračkou a sourozenci, Tvoření s rodiči / podzimní, vánoční, velikonoční /, Maškarní rej, Mikuláš, Posezení u vánočního stromku, Vystoupení dětí ke svátku matek apd.. Dále se ještě aktivněji zapojovat do výtvarných soutěží a propagace školy. 11. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů Školní vzdělávací program Etika a mravní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Prevence Získání dobrých pohybových dovedností a schopností komentář Rozpracován v TVP při každodenních činnostech Každodenně Hřiště školy,herny tříd a tělocvična v ZŠ Škola konkrétní patologické jevy neřešila, ale zabývá se některými náznaky, které by v dalším věkovém období mohly přerůst do šikany, vandalizmu a násilného chování. Škola svým zaměřením zdravý životní styl se bude nadále snažit dětem předkládat a umožnit výběr dostatečných aktivit tak, aby byl vytvořen základ pozitivní seberealizace, zažívání pocitu úspěchu a uplatnění se v dětském kolektivu.podporovat především zvládání přirozených sportovních aktivit. 12. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání Vzdělávání Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Problematika environmetálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých částech ŠVP Pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj jsou nezbytnými znalostmi při naplňování klíčových kompetencí Všechny uč. na jednotlivých třídách Dítě se setkává s env.vzděláváním každodenně při všech činnostech Jsou zařazeny v TVP

16 Dítě chápe, že prostředí je všechno kolem nás, lidi, společnost, příroda.je schopno orientovat se v jednoduchých jevech a dějích, které ho obklopují. Ještě není schopné odpovídat zcela za důsledky svého chování a jednání ve vztahu k prostředí.na každé třídě byly zpracovány projekty se zaměřením na environmentální výchovu. Je potřeba ještě více začleňovat environmentální výchovu do každodenních aktivit života školy,spolupracovat s rodinou a dalšími mateřskými školami.projekty uvést do praxe. Takto získávat další zkušenosti a prohlubovat tím sebevzdělávání pedagogů a u dětí vědomé využívání nabytých znalostí. 13. Prevence rizik a školní úrazy 13.1.Počet úrazů dětí Počet záznamů v knize úrazů MŠ Hlinecká 0 MŠ Dewetterova 2 MŠ U Lípy 0 MŠ Komenského 0 Počet odeslaných záznamů o úrazech MŠ Hlinecká 0 MŠ Dewetterova 2 MŠ U Lípy 0 MŠ Komenského 0 Přestože bylo zaznamenáno minimum úrazů ve škole, stále musí zůstat problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí jednou z priorit práce školy Nadále bude potřeba zaměřit se na prevenci úrazů, vytipovat místa a činnosti, kdy je ohrožení dětí největší, a tomu přizpůsobit organizační a výchovná opatření. Tuto problematiku projednat na pedagogické radě se všemi pracovnicemi školy. 14. Spolupráce školy s rodiči Formy spolupráce Formy spolupráce Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Školní akce pro rodiče Školní časopis komentář 2 x ročně 6 x ročně 5 x ročně

17 Třídní schůzky jsou spojeny s ukázkami dětské práce, malými výstupy. Společně se zapojujeme do aktivit školy v průběhu celého školního roku. Učitelé průběžně informují o dění ve škole. Škola je otevřená rodičům, mají možnost pobývat ve škole / po dohodě s pedagogem/ dle individuálních potřeb dítěte, zapojit se do činností v průběhu dne. Jsou zváni na akce školy a výlety. Školní časopis obsahuje průřez činnostmi školy, dětské práce, úspěchy a výhled školy do budoucna. Průběžně jsou rodiče informováni pomocí nástěnek v šatnách školy, třídní učitelky poskytují individuální konzultace rodičům. Neustále pokračovat a hledat nové formy spolupráce s rodiči a zlepšovat tak image školy. O životě školy informovat prostřednictvím inovovaných www stránek školy. 15.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ČŠI Ve školním roce neproběhla na škole inspekční činnost. 16. Údaje o kontrolách 16.1.Veřejnoprávní kontroly Předmět kontroly : kontrola hospodaření příspěvkové organizace a systém řídící kontroly v aplikaci zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění a zákona č.320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách některých zákonů, v platném znění kontrolu prováděl : město Týn nad Vltavou termín kontroly : závěr kontroly : nebyly zjištěny nedostatky Zpráva je uložena v ředitelně školy Státní kontrola Předmět kontroly : kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění ve smyslu ustanovení 6 odst. 4.písm.o) zákona č.582/1991 Sb.,v platném znění, a 84 odst. 2.písm. i) zákona č.187/2006 Sb., v platném znění kontrolu provedl : OSSZ termín kontroly : závěr kontroly : bez závad Zpráva je uložena v ředitelně školy Kontrola KHS Předmět kontroly : plnění povinností stanovených nařízením EP a rady ES č. 882/2004 o hygieně potravin, zákona č.258/2000sb., a zákona č.552/1991 Sb., Kontrolu provedl : KHS Termín kontroly : Závěr kontroly : bez závad

V Ý R O Č N Í Z P R Á V

V Ý R O Č N Í Z P R Á V 463 31 Ch r a s t a v a, Tel. č. 485 143 076 Fa: 482 322 864, č.u. 181 602 165/0300 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2006/2007 Předkládá:Marie Pilařová ředitelka

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MŠ KAMARÁD NOVÉ VESELÍ

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MŠ KAMARÁD NOVÉ VESELÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MŠ KAMARÁD NOVÉ VESELÍ Školní rok: 2010-2011 Zpracovatel: Kovalská Monika 1 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Motto : Existují pouze dva druhy odkazů, které můžeme dětem předat. Jedním z nich jsou kořeny, tím druhým jsou křídla.

Motto : Existují pouze dva druhy odkazů, které můžeme dětem předat. Jedním z nich jsou kořeny, tím druhým jsou křídla. Školní vzdělávací program MŠ Týn nad Vltavou Motto : Existují pouze dva druhy odkazů, které můžeme dětem předat. Jedním z nich jsou kořeny, tím druhým jsou křídla. / Hodding Carter/,,Příroda je náš kamarád

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Platnost od 1. 9. 2008 Aktualizace k 31. 8. 2010,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program 2012-2015

Školní vzdělávací program 2012-2015 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program 2012-2015 Pohádky naší babičky

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více