Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Ing. Ivo Vykydal předseda RV SPMP ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Ing. Ivo Vykydal předseda RV SPMP ČR"

Transkript

1 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Ing. Ivo Vykydal předseda RV SPMP ČR

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR aktuální kontakty a spojení sídlo sekretariátu SPMP ČR: Praha 8, Karlínské nám. 12 telefon (i fax) : webové stránky: nebo bankovní spojení u KB: / 0100 IČO: DIČ: CZ

3 Úvodní informace o SPMP ČR Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR je nestátní, neziskovou a demokratickou organizací, jejímž cílem je pomáhat lidem s mentálním postižením, včetně osob s více vadami (kombinované postižení), a jejich rodinám. Sdružení podporuje všechny iniciativy zabezpečující trvalé zlepšování podmínek života občanů s mentálním postižením žijících v rodinách i v péči sociálních a vzdělávacích zařízení a prosazuje jejich rovnoprávné postavení ve společnosti. SPMP ČR bylo založeno v roce 1969 jako dobrovolná rodičovská organizace. V tomto roce jsme již oslavili 36. výročí svého založení, má tedy bohaté dlouholeté zkušenosti v práci s rodinami, které pečují o děti s mentálním postižením. SPMP ČR má více než členů a působí na tzv. národní úrovni (na celém území České republiky) a také na úrovni regionální a lokální, neboť má své organizační jednotky ve všech krajích (KV) a ve všech bývalých okresech (OV, MěV). V současné době Sdružení provozuje téměř 20 zařízení s kapacitou cca 450 osob s mentálním či kombinovaným postižením. Jsou to zařízení poskytující sociální služby a služby vzdělávacího charakteru s denním, celotýdenním nebo celoročním režimem; v menším rozsahu se jedná též o chráněné bydlení, chráněné dílny a speciální domovy mládeže. SPMP ČR rozvíjí svou činnost též ve spolupráci s dalšími celonárodně působícími organizacemi, neboť je členskou organizací Sdružení zdravotně postižených ČR (SZdP ČR), Národní rady zdravotně postižených ČR (NRZP ČR) a České rady humanitárních organizací (ČRHO). Rozvíjíme intenzivní spolupráci na úrovni mezinárodní. Od roku 2000 jsme platným členem evropské zastřešující organizace Inclusion Europe (IE) a od roku 1991 jsme členem celosvětově působící organizace Inclusion International (II), která úzce spolupracuje s OSN. V mezinárodních kontaktech SPMP ČR používá název Inclusion Czech Republic (ICZ). Osobou pana předsedy Ing. Ivo Vykydala jsme zastoupeni též ve výboru IE, která svoji činnost orientuje na podporu lidí s mentálním postižením nejen v členských státech EU, ale i v zemích, které se na vstup do EU teprve připravují. V letošním roce ve spolupráci s Inclusion Europe pokračovaly projekty podporované EU. Kromě toho jsme na mezinárodní úrovni pokračovali ve spolupráci s dalšími organizacemi např. v Rakousku, Německu, Holandsku, Británii, Francii, Itálii, Kanadě a USA, a to především zásluhou bývalé předsedkyně SPMP ČR doc. PhDr. Marie Černé, CSc. Na členské příspěvky ve zmiňovaných mezinárodních organizacích jsme dostali dotaci od ministerstva zdravotnictví (MZ) ve výši Kč což představuje 67,33 % z celkové částky ,58 Kč, kterou Sdružení na mezinárodních členských příspěvcích za rok 2005 zaplatilo. 3

4 Přehled hlavních myšlenkových směrů SPMP ČR SPMP ČR: - poskytuje rodičům, dalším rodinným příslušníkům i odborníkům příležitost ke sdružování a tím i možnost, aby společnou prací přispívali k zajištění a prohloubení péče o osoby s postižením - seznamuje veřejnost s povahou mentálního a kombinovaného postižení a přispívá k odstraňování předsudků a nesprávných představ o vývojových a pracovních možnostech lidí s tímto druhem postižení a provádí v tomto směru osvětovou činnost - spojuje osobní zkušenosti a prožitky rodičů s poznatky, vědomostmi a úsilím našich i zahraničních odborníků - zřizuje nadační fondy pro zlepšování péče o osoby s mentálním postižením - provozuje různé typy sociálních, vzdělávacích a dalších zařízení pro osoby s mentálním postižením, případně pro jejich rodinné příslušníky, včetně chráněných dílen a chráněného bydlení - organizuje a uskutečňuje rehabilitační a rekondiční pobyty, kvalifikační a rekvalifikační kurzy, vzdělává dospělé osoby s mentálním postižením, pořádá školící akce pro rodiče i pracovníky vlastních zařízení, prosazuje zájmy občanů s postižením ve státní politice a legislativě - organizuje výměnné stáže našich i zahraničních studentů, pořádá odborná setkání a mezinárodní konference za účasti odborníků - rozvíjí vlastní publikační činnost, vydává vlastní časopisy a metodické materiály. V žádném z uvedených směrů Sdružení nenahrazuje činnost veřejnoprávních institucí státních a obecních, ale na principu dobrovolné občanské angažovanosti jejich činnost vhodně doplňuje především v oblastech, které nejsou státní a obecní sociální politikou plně pokryty. 4

5 Přehled hlavních aktivit a činností SPMP ČR Rehabilitační činnost rehabilitační pobyty Rehabilitační pobyty se uskutečňují již od roku 1983 a pořádají je téměř všechny regionální či místní výbory SPMP ČR, některé i několikrát do roka. Pobyty jsou určeny pro lidi s lehkým, středním, těžkým i hlubokým stupněm mentálního postižení, případně pro osoby u nichž je mentální postižení kombinováno ještě s jiným druhem postižení. V případě těžšího mentálního postižení jsou pobyty klientů realizovány s doprovodem. Stát na rehabilitační pobyty přispívá, protože pro mnohé rodiny, které se starají o jedince s mentálním postižením, by rehabilitační pobyty jinak byly finančně nedostupné. Klienti, pro které jsou rehabilitační pobyty určeny, žijí většinou v péči svých rodičů nebo opatrovníků a toto je pro ně často jediná příležitost k setkání s podobně postiženými lidmi a současně se zdravou (intaktní) populací. Rehabilitační pobyty osob s mentálním postižením slouží především k celkovému ozdravení a rozvoji osobnosti každého účastníka. Bohužel poptávka a zájem o rehabilitační pobyty značně převyšují nabídku a kapacitní možnosti. Nezanedbatelný je rovněž výchovný vliv pobytů na zdravou populaci. (Musíme konstatovat, že ne vždy se setkáváme s pochopením v místech, kde se pobyty konají, a to především proto, že lidé často nejsou s problematikou zdravotního (mentálního) postižení dostatečně seznámeni.) V roce 2005 jsme zajistili 98 pobytů, jichž se zúčastnilo dotovaných a 166 nedotovaných osob. Celkové náklady na pobyty dotovaných osob činily ,17 Kč, z toho byly dotace ,- Kč, což je 45,08%. Účastnický příspěvek dotovaných osob byl ,17 Kč, což činí 54,92%. Částka vybraná od nedotovaných osob činila Kč. Celkové náklady na rehabilitační pobyty byly v roce ,17 Kč. Protože na tyto pobyty přispívá MZ, musí být na každý pobyt předem vypracován rehabilitační program, který je konkretizován podle místních podmínek a stupně postižení účastníků. Každého rehabilitačního pobytu se účastní lékař, který nejen že program před jeho uskutečněním schvaluje, ale také ho na konci pobytu vyhodnocuje. Program, až na malé výjimky (pro nepřízeň počasí), se nesmí měnit a musí být zaměřený na celkové zlepšení zdravotního a psychického stavu klientů. Programy jsou většinou založené na zdravotní rehabilitaci a jsou doplněné tělovýchovnou aktivitou a rozvíjením jednotlivých složek osobnosti. Důležitou složkou je také spolupráce rodičů, jak formou skupinovou, tak formou individuální. 5

6 Rehabilitační pobyty, kterých se účastní rodiče s dětmi s těžším stupněm mentálního postižení, jsou velice oblíbené, neboť rodiče si zde vyměňují zkušenosti v péči o osobu s mentálním postižením a zároveň si odpočinou od nelehké celoroční práce. Díky tomu zde nejen účastníci s postižením, ale i jejich rodiče načerpají nové psychické síly. Rehabilitační pobyty pomáhají klientům po stránce zdravotní, fyzické i psychické. Rodiče si na pobytech často uvědomí, že jejich děti dokáží o hodně víc, než si myslí, a po návratu do domácího prostředí se nově nabyté zkušenosti a energii snaží pozitivně využít a zúročit. Rehabilitační pobyty mají jistě kladný vliv na zařazování klientů do běžného života a obohacují tak život rodin s mentálně postiženým členem a v neposlední řadě i všední život zdravé populace. Vedle rehabilitačních pobytů dotovaných ministerstvem zdravotnictví zorganizoval OV SPMP Kladno v průběhu roku 2005 čtyři turnusy psychorehabilitačních pobytů (dva pro Čechy a dva pro Moravu) v Chorvatsku. Jednalo se o pobyty financované Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v celkové částce ,- Kč. Vzdělávací, zájmová a klubová činnost Vzdělávací, zájmová a klubová činnost zahrnuje širokou škálu aktivit organizovaných funkcionáři v jednotlivých krajských, okresních či městských organizacích SPMP ČR především pro mládež a starší osoby s mentálním postižením, které žijí ve svých rodinách. Jsme vedeni snahou pokračovat v opakování, procvičování, doplňování a prohlubování vědomostí a dovedností nejen u těch jedinců, kteří prošli předchozím vzdělávacím procesem, ale i u těch, kterým bylo vzdělávání v minulosti odepřeno. Nejde však jen o vzdělávání v pravém slova smyslu, ale také o upevňování dovedností takovým způsobem, aby se jedinci s mentálním postižením dokázali o sebe co nejlépe postarat tehdy, až to nebudou moci dělat jejich rodiče. Jedná se např. o návyky z oblasti sebeobsluhy nebo o pracovní dovednosti procvičované v zájmových kroužcích (vaření, šití, pletení, háčkování, tkaní, keramika, dřevoobrábění, počítače apod.). Nezanedbatelné jsou snahy o integraci osob s postižením mezi zdravou (intaktní) populaci při návštěvách koncertů, divadel, výstav, restaurací a tanečních, kdy si osvojují správné sociální návyky a základy společenského chování. Jejich kulturní úroveň se navíc rozvíjí i v kroužcích dramatických, pěveckých, hudebních, v kroužcích kreslení, malování a fotokroužcích. Můžeme konstatovat, že se nám práce v loňském roce dařila i na úseku tělovýchovné činnosti. Připravovali jsme různé tělovýchovné aktivity, turistické kroužky, relaxační cvičení s prvky jógy a sportovní soutěže na abylimpiádách. Aktivity v rámci tohoto projektu probíhaly v 46 okresech, přičemž v každém z nich se zapojilo 2 6 kroužků. Výsledky práce v těchto kroužcích téměř všechny organizace SPMP prezentují široké veřejnosti na různých výstavách (někteří opakovaně) - výstavy prací osob s mentálním 6

7 postižením v Modrém Klíči, Kladně, Hradci Králové, Náchodě, Pardubicích, Chomutově; XII. regionální přehlídka prací dětí se zdravotním postižením v České Lípě; 13. ročník výtvarné soutěže v Kolíně. V Hodoníně proběhla aukce prací mentálně postižených. Vedle vyjmenovaných aktivit stojí za zmínku např. uspořádání Abilympiády a letní speciální olympiády za účasti 19. družstev se konala IX. sportovní celorepubliková olympiáda mentálně postižených ve Frýdku - Místku s mezinárodní účastí; za zmínku dále stojí II. zimní hry na Morávce. Havířov uspořádal 2. Krajský přebor v bowlingu a 4. ročník bowlingového turnaje O pohár starosty v Českém Těšíně. 13. ročník plaveckých závodů proběhl v Ostravě, Okresní sportovní olympiáda v lehké atletice v Opavě s účastí z Polska. Vydařená byla akce Sumeček z Polabí a ostatní aktivity Domova Ráček. Širokou činnost rozvíjela také Sekce Downova syndromu v Jablonci nad Nisou. Jednou z důležitých oblastí, kterou se podařilo v roce 2005 výrazně rozšířit, byly kluby sebeobhájců (self advocacy). Celkový počet klientů, kteří se vzdělávací, zájmové a klubové činnosti v roce 2005 zúčastňovali, bylo více než Přímá práce s osobami s mentálním postižením a jejich rodiči představuje hodin. Celkové náklady na projekt činily ,08 Kč, z toho dotace byla Kč, což odpovídá 29,83%. Činnost zařízení SPMP ČR Vedle rozsáhlé činnosti dotované ministerstvem zdravotnictví jsme metodicky řídili zařízení (téměř 20) zřizovaná SPMP ČR. Na jejich činnost v roce 2005 již dotaci ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) neposkytovalo přímo, ale prostřednictvím jednotlivých krajů, kromě kraje Vysočina. Sekretariát SPMP ČR zabezpečil vyúčtování dotací MPSV za rok 2004.usměrňoval a koordinoval podávání žádostí o dotace a důsledně kontroloval dodržování Zásad vlády při čerpání dotačních prostředků při ročním zúčtování. Celková výše dotace MPSV činila ,- Kč, náklady na 5 projektů dotovaných MPSV představují částku ,- Kč, což odpovídá 32,9 %. Na výdaje DM Dana, Sedlec, Chráněné bydlení Sedlec (Nová cesta), Chotěšice, Sluneční domov, Hvozdy, Domov Nouzov, Modrý Klíč a Komunitní a poradenské centrum integrace. přispěl Magistrát hlavního města Prahy (MHMP), částkou ,- Kč. Na činnost ostatních zařízení pak jednotlivé krajské úřady, ale i okresní orgány státní správy nebo městské úřady v místě působení zařízení. V průběhu roku 2005 vznikl v Třebíči denní stacionář Barevný svět a v Hradci Králové se podařilo plně rozvinout činnost denního centra SKOK s cílem Stavíme se na vlastní nohy. 7

8 Kromě pravidelného poskytování standardních služeb ve speciálních domovech se nám dařilo zabezpečovat ve větší míře chráněné bydlení pro občany s mentálním postižením. Velké úsilí bylo vynaloženo v pracovní terapii s využitím chráněných dílen. Vzdělávací, školicí a informační činnost Činnost sekretariátu Státní dotace Za jeden z hlavních úkolů SPMP ČR považujeme zajišťování široké informovanosti rodin (i veřejnosti) s mentálně postiženými členy, a to ve všech oblastech života, které jsou klíčové pro poskytování kvalitní péče. Jedná se např. o rady a informace metodického charakteru (péče o zdraví, výchova jedince s postižením, psychosociální vývoj u dětí postižením, překonávání důsledků mentálního postižení), informace o různých právních úpravách (legislativa týkající se osob se zdravotním postižením) nebo o informace vyplývající ze vzájemné výměny zkušeností mezi rodiči, pečovateli a odborníky. K tomuto účelu je sekretariátem RV SPMP ČR vydáván časopis Mentální retardace a různé metodické pokyny. Vedle těchto ústředně vydávaných periodik vychází i mnoho dalších publikací na regionální úrovni, přičemž jejich finanční pokrytí je většinou zajišťováno ze sponzorských darů nebo z vlastních finančních prostředků jednotlivých regionálních organizací. Z mnoha jmenujme alespoň některé: Dopisy členům SPMP vydává KV SPMP Praha Střípky OV SPMP Mladá Boleslav vydává společně s Centrum při ÚSP Mladá Boleslav Občasník vydává OV SPMP Trutnov Naše duha vydává OV SPMP Karviná Ostravský zvon vydává MěV SPMP Ostrava Zpravodaj SPMP vydává MěV SPMP Brno Zpravodaj SPMP, Šťastnou cestu + CD vydává sekce Downův syndrom Jablonec n. Nisou Sami za sebe Sebeobhájci z KO Olomouc Naše cíle se nám dařilo plnit také zásluhou dobře fungujícího sekretariátu RV SPMP ČR a jeho zaměstnanců, kteří poskytovali po celý rok celou řadu konkrétních služeb všem organizačním složkám a zařízením SPMP ČR a také všem ostatním, kteří o služby a informace požádali. Rozsáhlá škála služeb mohla být sekretariátem poskytována především díky projektu Organizačně administrativní servis dotovaný částkou ,-Kč Ministerstev zdravotnictví ČR, což představuje 58% z celkových nákladů ve výši ,- Kč. Sekretariát se též velmi snažil o zlepšení znalostí v oblasti kontrolní činnosti, hlavně z důvodu usnadnění kontrol správného a 8

9 efektivního využívání státních dotací, které našemu sdružení poskytují vedle MPSV a MZ také MŠMT, MK a MHMP. Výčet činností Sdružení v roce 2005 by nebyl úplný, kdybychom neuvedli naplnění úkolů v rámci projektů dotovaných MŠMT. Jednalo se o projekt Integrace zdravotně postižených realizovaný OV SPMP Kladno; projekt Porozumění realizovaný jako pravidelná zájmová činnost OV Mladá Boleslav; Škola praktického vyučování mentálně postižených realizované v pražském zařízení Modrý klíč a Aktivity pro volný čas realizované MěV Poděbrady. Celkové náklady na realizaci uvedených projektů činily ,- Kč, poskytnutá dotace činila Kč, což je 22,87%. Na prezentaci umělecké tvorby osob se zdravotním a především mentálním postižením a na zájmové vzdělávání v kulturních oblastech našemu sdružení přispělo MK. Šlo o následující projekty: OV SPMP Praha 5 Fotografujeme: Já a mí blízcí - výstavy fotografií autorů s MP a S fotoaparátem za poznáním učíme se fotografovat OV Mladá Boleslav - Slunce svítí všem 5. ročník přehlídky umělecké a zájmové činnosti v Mladé Boleslavi OV Brno Brno to je príma město - série divadelních představení, kde vedle profesionálních herců hrají i herci s MP OV Přerov -Divadelní Přerov přehlídka dramatických souborů z celé ČR Domov Ráček D*Ráček přehlídka dramatických a tanečních souborů z Prahy a Středočeského kraje Celorepubliková ABILYMPICS 2005 Divadelní happening Brno Středisko pracovní rehabilitace zájmové a vzdělávací aktivity v Ostravě Večerní škola kulturní aktivity v Poděbradech V roce 2005 nám MK přispělo na dopravu účastníků festivalu SOLIS Riga Lotyšsko. Celkové náklady na realizaci těchto projektů činily ,70 Kč, z toho dotace čítala Kč, což je 44,8 %. V rámci mezinárodního projektu Zvyšování kapacity organizace prostřednictvím vzdělávání dospělých ve spolupráci s národními neziskovými organizacemi ve střední a východní Evropě se v roce 2005 uskutečnily třídenní semináře pro sebeobhájce. První z nich se zaměřil na tématiku Co je to sebeobhajování a jak nám může pomoci, druhý proběhl na téma Zakládáme skupinu sebeobhájců, třetí se uskutečnil v rámci přípravy k účasti osob s mentálním postižením na mezinárodní konferenci Evropa v akci 2005, konané v květnu a čtvrtý seminář na téma Jsme sebeobhájci máme práva i povinnosti byl závěrečným seminářem v tomto projektu. Vzdělávání sebeobhájců pokračovalo v projektu Mainstreaming Mental Disability Policy dvěma worshopy v Šumperku pro sebeobhájce a jejich 9

10 asistenty a l. národní konferencí v Praze pro pracovníky úřadů státní správy ČR. Na projekt vzdělávání sebeobhájců, vydání časopisu Mentální retardace, na účastnický poplatek pro české účastníky mezinárodní konference Evropa v akci nám přispěla Nadace Duhová energie částkou ,- Kč. Náklady na uspořádání mezinárodní konference Evropa v akci vedle hlavního pořadatele Inclusion Europe hradilo částkou ,- MPSV jako spolupořadatel. Náklady na aktivity v mezinárodních projektech, spoluúčast k tuzemským projektům a na audit činily 1, ,10 Kč. Smluvně přidělené prostředky státní dotace jsou využívány ve smyslu ustanovení Zásad vlády. Pracovníci sekretariátu RV SPMP ČR důsledně provádí kontrolu oprávněnosti čerpání dotace. Kontrolu oprávněnosti čerpání státní dotace provádí kontrolní a revizní komise jednotlivých organizačních složek a na sekretariátě byla kontrola provedena kontrolní a revizní komisí Republikového výboru SPMP ČR. Kromě toho byl na dotace poskytnuté z prostředků ministerstva zdravotnictví proveden audit hospodaření. Zpráva auditora je k výroční zprávě přiložená spolu s přehlednými grafy. Poděkování patří následujícím našim sponzorům, kteří nás podpořili v činnosti ve prospěch osob s mentálním postižením. Jsou to: NADACE DUHOVÁ ENERGIE ,- Kč HEWLETT-PACKARD ,- Kč EKOZIS-Zábřeh na Moravě ,- Kč SZdP Praha 8 Karlín ,- Kč ISOLIT-BRAVO Jablonné nad Orlicí věcný dar v hodnotě ,- Kč 10

11 Zaměstnanci pracující na sekretariátu SPMP ČR v roce 2005: Jana Lencová pověřená vedením sekretariátu Ing. Soběslav Šimek vedoucí provozů, zařízení a škol sekretariátu Eva Rejková referentka pro rehabilitační, vzdělávací, zájmovou a klubovou činnost Bc.Michaela Cardová koordinátorka projektů s mezinárodní účastí Ing. Jitka Mudrová referentka pro administrativní a informační činnost Sídlo sekretariátu SPMP ČR budova v Karlíně (Praha 8), Karlínské náměstí 12 11

12 12

13 Seznam použitých zkratek SPMP ČR Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR Sdružení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR SZdP ČR Sdružení zdravotně postižených ČR NRZP Národní rada zdravotně postižených ČR ČRHO Česká rada humanitárních organizací OSN Organizace spojených národů EU- Evropská unie IE Inclusion Europe II Inclusion International ICZ Inclusion Czech Republic RV republikový výbor KV krajský výbor OV okresní výbor MěV městský výbor MP mentální postižení DM domov MZ ministerstvo zdravotnictví MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MK ministerstvo kultury MHMP magistrát hlavního města Prahy Přílohy výroční zprávy za rok 2005: Graf dotace poskytnuté SPMP (1 list) Graf - přehled nákladů na projekty SPMP a podíl státní dotace od jednotlivých ministerstev v roce 2005 (1 list) Graf - rehabilitační pobyty (1 list) 13

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Výroční zpráva Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Posláním Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. je zmírňovat důsledky zdravotního postižení

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Vážení a milí členové a čtenáři,

Vážení a milí členové a čtenáři, Vážení a milí členové a čtenáři, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahájilo v roce 2011 sociální reformu, jejímž výsledkem by mělo být jednodušší a efektivnější fungování sociálního systému, nikoliv

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Domov Ráček o.p.s. Activities and financing of non-profit organization Eva Kounovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2013. Výroční zpráva 2013 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, O. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2013. Výroční zpráva 2013 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, O. S. Výroční zpráva 2013 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, O. S. 1 Vážení a milí členové a čtenáři, během roku 2013 jsme se připravovali na přijetí nového občanského zákoníku,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni III. Příloha Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni Vláda svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 485 požádala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroèní zpráva. Royal Rangers v ÈR

Výroèní zpráva. Royal Rangers v ÈR Výroèní zpráva Royal Rangers v ÈR Royal Rangers v ČR je mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku, která pracuje s mládeží na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům,

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH Úvod 3 Organizační struktura 4 Hlavní činnost 6 Vzdělávací činnost 11 Rekondiční a rehabilitační činnost 14 Publikační činnost 17 Kulturní a osvětová činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

Obsah výroční zprávy: Organizační struktura ČSŽ

Obsah výroční zprávy: Organizační struktura ČSŽ Český svaz žen (dále jen ČSŽ) Je nevládní ženskou organizací s členskou základnou více než 23 tisíc členek a s velkým počtem sympatizujících žen. Sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. ZA ROK 2010 " Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí." Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé,

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 5 Poskytování registrovaných sociálních služeb 7 Činnost vydavatelská, publikační a propagační 13 Činnost

Více

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR Václav Krása předseda NRZP ČR v.krasa@nrzp.cz Mgr. Jiří Morávek I. místopředseda NRZP ČR mistopredseda@nrzp.cz prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc místopředseda

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů Česká republika: přístup vlády k integraci Romů listopad 2008 OBSAH 1. ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE... 3 1.1. Početnost Romů... 3 1. 2. Politická angažovanost Romů... 4 1.3. Občanská společnost... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Středisko pracovní rehabilitace L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, 708 00 Tel., fax : 596 954 480 e-mail : spr@sprostrava.cz www : sprostrava.cz Středisko pracovní rehabilitace

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží Výroční zpráva Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon a fax +420 542 210

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více