Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Elektrotechnik L/01Mechanik elektrotechnik Verze z Platnost

2

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat 21 3 Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový 27 4 Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Anglický jazyk Konverzace v AJ Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Dějepis Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Základy ekologie Matematické vzdělávání Matematika Matematický seminář Estetické vzdělávání Literatura Literární seminář Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika 155 Strana 3 z 217

4 4.9 Odborné vzdělávání Základy elektrotechniky Elektrotechnika Elektrotechnická měření Technická dokumentace Elektronika Odborný výcvik Digitální technika Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 212 Strana 4 z 217

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Elektrotechnik Motivační název: Předkladatel: Název školy Střední škola elektrotechniky a strojírenství IZO IČ Adresa Jesenická 1, Praha 10 - Záběhlice Ředitel Lumír Kymr Koordinátor Jaroslava Hezká Kontakty Telefon www Fax Zřizovatel: Název Hlavní město Praha IČ Kontakt Adresa Mariánské nám. 2, Praha 1 Telefon , Fax www Strana 5 z 217

6 2 Charakteristika vzdělávacího programu 2.1 Identifikační údaje oboru Kód a název oboru L/01Mechanik elektrotechnik Stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia 4 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělání v daném programu Stěžejní metody výuky používané v rámci praktického a teoretického vyučování: Teoretické vyučování - skupinová výuka - frontální výuka - diferencovaná výuka - kooperativní výuka - týmová výuka - interaktivní vyučování Praktické vyučování - skupinová výuka - frontální výuka - diferencovaná výuka - kooperativní výuka Způsoby rozvoje klíčových kompetencí ve výuce: Žák je motivován k vlastní aktivitě a kreativitě. Umožní bezprostředně aplikovat teoretické poznatky i praktické dovednosti v komplexně projektovaných praktických úkolech, co nejvíce podobných reálným pracovním úkonům. Kompetence a jejich rozvoj budou směřovat k propojení teorie a praxe tak, aby žák nebyl pouze pasivním příjemcem, ale aktivně rozvíjel získané poznatky. Bude kladen důraz na interdisciplinární vazby a interaktivitu ve vztahu učitel a žák, v procesu konzultací a samostatných zadání v problémovém vyučování. Důraz bude kladen na dílčí odborné úkoly a získávání pracovních a úkonových zkušeností směřující k samostatnosti ve světě práce. a) Komunikativní kompetence Žák se dokáže vyjádřit. Učitelé : Strana 6 z 217

7 - Zadáváním referátů, seminárních prací, slohových prací, pomocí oprav chyb v psaných textech a analýzou ústního projevu v různých formách vedou žáky k přesnému, věcně správnému, přiměřeně stručnému a logicky uspořádanému vyjadřování. - Sledují pokrok v písemném i verbálním projevu žáků a po celou dobu studia zvyšují nároky na jeho úroveň. Žák se nebojí vystupovat před lidmi. Učitelé : - Dávají dostatečný prostor pro vyjádření názorů žáků, vždy však dbají na to, aby se tak dělo kultivovanou formou. - V diskusi a v řízeném rozhovoru vyžadují jasné a přesné formulování problému, vedou žáky ke schopnosti klást otázky, domýšlet souvislosti a činit opodstatněné závěry. - Prezentací referátů, a jejich rozborem, ale i při běžném ústním zkoušení, učí žáky vystupování na veřejnosti, upozorňují je i na působení nonverbální složky jejich projevu. - Podporují žáky ve využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Žák je schopen komunikovat s druhými a týmově pracovat Učitelé :. - Vedou žáky k úctě k názorům druhých, ale i ke schopnosti tyto názory kriticky posuzovat. Vlastním příkladem učí žáky kritiku přijímat a věcně a kultivovaně na ni reagovat. - Příležitostně zařazují skupinové vyučování, kdy se při týmové spolupráci žáků vytváří prostor pro jejich vzájemnou komunikaci. - Při zpracovávání referátů, samostatných a ročníkových prací požadují od žáků použití i cizojazyčných zdrojů. b) Personální kompetence Žáci vytvářejí prostor pro týmovou práci, a tím rozvíjejí schopnost spolupráce a rozdělování rolí v pracovním týmu. Učitelé. - Pomáhají žákům poznat sebe sama tím, že je vedou k hodnocení vlastní práce, zadávají jim problémové úlohy, při jejichž řešení žáci poznávají své slabé a silné stránky. - Uplatňují individuální přístup k žákům, k jejich vzdělávacím potřebám při zachování zásadovosti a spravedlivého hodnocení, posilují jejich smysl pro řád a míru. Vytvářejí tolerantní a trpělivé prostředí, ve vztahu k individuálním možnostem oceňují výkon a vůli žáků k němu, aniž by však snižovali nároky. Poskytují tak žákům dostatečný prostor k sebereflexi, motivují je k sebevýchově a k sebevzdělání, posilují vědomí odpovědnosti za sebe sama. c) Sociální kompetence Žák respektuje druhého, spolupracuje. Učitelé : - V rozhovoru, řízenou diskuzí, formou analýzy vývoje oboru upozorňují, že každý názor je jen hledáním pravdy, nikoli pravdou samou. Proto jen respektováním názorů druhých může člověk růst. - Splnění společného úkolu. Strana 7 z 217

8 - Řízenou diskuzí vedou žáky k vyrovnání se s kritikou a k přemýšlení o vlastních názorech v konfrontaci s názory ostatních. - Při prezentacích žáků vybízejí ostatní žáky k přesnému formulování souhlasných či kritických připomínek. - Uplatňováním své pochopené životní zkušenosti a analýzou konkrétních situací vedou žáky k zaujímání otevřených stanovisek a k čestnému a slušnému jednání. d) Kompetence k pracovnímu uplatnění Žák je tvořivý, uplatňuje vlastní invenci, je připraven nést rizika vlastních rozhodnutí. Učitelé : - Využíváním moderní techniky ve výuce a nabídkou alternativního získávání vědomostí podporují u žáků aktivní přístup, iniciativu a tvořivost. - Zprostředkovávají možnosti další seberealizace žáků na tvůrčích projektech, soutěžích a olympiádách, organizují jejich účast na mimoškolních akcích. Žák odpovědně rozhoduje o své profesní orientaci. Učitelé : - Osobním příkladem a poukazováním na moderní oborové trendy vedou žáky k praktickému využití nabytých znalostí a dovedností, poukazují na nutnost celoživotního učení. - Učitelé citlivě pomáhají žákům uvědomit si vlastní vlohy a předpoklady pro budoucí uplatnění ve společnosti a na základě tohoto poznání formulovat své osobní cíle. e) Občanské kompetence Učitelé : - Při všech formách výuky (frontální výuka, referáty, diskuze) vedou žáky k poznání historických a kulturních východisek evropské civilizace, seznamují je s podstatnými hodnotami, které ji zakládají a nesou. Na konkrétních oborových i společensky aktuálních případech demonstrují zápas o tyto hodnoty v minulosti i v dnešní době. Žák chápe význam demokracie a společenských norem. Učitelé : -V rámci oborové výuky i svými praktickými občanskými postoji učí žáky chápat význam a smysl zákonů a demokracie, učí žáky přijímat a respektovat demokraticky přijatá pravidla. - Rozborem aktuální společenské situace vedou žáky k vnímání ekonomických, politických, sociálních, ekologických a multikulturních problémů, vybízejí je k přemýšlení o řešeních a učí je rozpoznat skutečnosti, které svobodu a demokracii ohrožují - Osobním příkladem a postojem k řadě společenských jevů pomáhají Na příkladech ukazují, že ke svobodě člověka se nutně a závazně pojí odpovědnost. Žák je připraven převzít osobní díl odpovědnosti Učitelé :. - Utvářejí a posilují v žácích návyky odpovědného chování, např.trvají na dodržování termínů odevzdávání prací, konzultací apod., vedou žáky k respektování autorských práv a legislativy při práci s informacemi. Strana 8 z 217

9 - Praktickými ukázkami a modelovými příklady krizových či zdraví ohrožujících situací učí žáky v těchto situacích jednat, vedou žáky k odpovědnosti za své zdraví. žákům vytvářet si svůj vlastní společensko kritický názor a domáhat se nejen svých práv, ale zastávat se i práv druhého člověka f) Kompetence k učení Žák vidí celek světa. Učitelé : - Předkládají vyučované předměty v souvislostech a při různých příležitostech poukazují na jejich začlenění do systému poznávání světa jako celku. Zároveň musí ovšem podat smysl vyčlenění a zdůvodnit konstrukci těchto předmětů. Tím vedou žáky k vnímání světa jako celistvého systému, k jehož poznávání a osvojování je možno přistupovat z různých úhlů Žák odliší podstatné od nepodstatného, analyzuje informace. Učitelé : - Důrazem na samostatnou práci s textem vedou žáky k vyhledávání důležitých informací, k pojmové analýze textu, k osvojování odborné terminologie a k porozumění textu. - Diskutují se žáky o získaných informacích z hlediska jejich pravdivosti, účelnosti a smysluplnosti. Tím učí žáky rozlišovat podstatné od nepodstatného a vedou je k důslednosti v myšlení. Žák myslí a pracuje systematicky. Učitelé : - Zadáváním souhrnných opakování, komplexnějších úloh, referátů, seminárních prací atp. vedou žáky k tomu, aby dokázali vytvářet z jednotlivých poznatků systém a ke schopnosti nacházet mezioborové souvislosti. - Umožňují žákům prezentovat výsledky svého studia, diskutovat o nich a obhajovat je. Žák se umí učit, plánuje práci Učitelé :. - Jasným zadáváním úkolů, průběžnou kontrolou postupných kroků při jejich plnění a sledováním kvality práce pěstují v žácích schopnost práci plánovat a dodržovat stanovené či dohodnuté termíny. Tím též podporují a upevňují jejich vytrvalost, vůli a odpovědnost. - Sledují studijní vývoj žáků a oceňují jejich růst. g) Kompetence k řešení problémů Žák ví, že problémy se musí řešit Učitelé :. - Vytvářejí žákům prostor pro sdělení osobních problémů, ukazují důsledky neřešení, obcházení a potlačování problémů a zároveň přínos otevřenosti, vytrvalosti a důslednosti při jejich řešení. - Jsou si vědomi toho, že nepředávají sumu odborných poznatků, ale metodu, způsob uvažování. Předkládají svůj předmět jako hledání pravdy, jako specifickou trvale otevřenou a nehotovou výpověď o světě, jež odráží jeho složitou a problematickou strukturu. Žák dokáže formulovat a řešit problémy. Strana 9 z 217

10 Učitelé : - Péčí o duševní hygienu a rovnováhu žáků je vedou k odvaze svoje osobní problémy dle svých dispozic řešit a poučit se z nich. - Během výkladu, v diskuzích i při zkoušení kladou důraz na problémové otázky, na něž není možné odpovědět pouhou reprodukcí faktů a dat, a tím nutí žáky k řešení daných problémů a k samostatnému úsudku. - Vhodnými otázkami, zadáváním studia materiálů, řízenou diskuzí podněcují a usměrňují žáky tak, aby dokázali kriticky hodnotit oborové souvislosti a jejich význam interpretovat. Poukazují na souvislosti s již vyřešenými problémy a tím podtrhují důležitost soustavného a systematického studia. - Při řešení problémů ponechávají žákům volnost ve využívání všech dostupných informačních zdrojů. Upozorňují na různé interpretace týchž skutečností, ukazují jejich oborovou, dobovou, případně ideologickou podmíněnost, a tím představují poznání a řešení problémů jako dobrodružství, které nikdy nekončí. - Kladou důraz na to, aby žáci získávali nové poznatky i na základě vlastního pozorování a pokusu. - Do výuky zařazují problémy komplexnější povahy, jejichž řešení vyžaduje mezioborové znalosti a dovednosti. Ve výuce simulují modelové situace, se kterými se mohou žáci setkat v každodenním životě a nacvičují řešení vzniklých problémů s použitím mezioborových znalostí. - Požadují od žáků zobecňování postupů a výsledků své práce, vedou je k systematickému hledání příčin problémových jevů. Svá tvrzení se žáci snaží dokazovat. Analyzují se žáky jejich chybná řešení, rozvíjejí metodiku správného postupu. Způsoby začlenění průřezových témat do výuky: Průřezová témata budou do výuky začleňována po celou dobu studia tak, jak se na nich shodnou předmětovékomise školy na počátku zavádění ŠVP. Pokud bude nutné upravit zadání předmětových komisí a začlenění průřezových témat, dojde k tomu vždy na začátku příslušného školního roku. Realizace průřezových témat v oblasti Občan v demokratické společnosti vede k vytvoření demokratického prostředí ve třídě a ve škole, založeného na vzájemném respektování, spolupráci a spoluúčasti. Dále vede ke stanovení priorit výchovy k demokratickému občanství ve vzdělávání, které se opírá o znalost osobností žáků, jejich názorů, postojů, prostředí. Stanovení případných metod a forem výuky podporujících a respektujících osobnostní a sociální růst, angažovanost a kreativitu. Posluje mediální gramotnosti, podporuje multikulturní výchovy. Pozornost bude věnována eliminaci negativ působících na vrstvy skupin médii. V rozsahu tématu Člověk a životní prostředí spočívá těžiště v pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí člověka, jako nezbytné platformy existence. Žáci se budou umět orientovat se v ekologických zákonitostech a normách a v negativních dopadech lidské činnosti. Vybudování potřebných postojů a hodnotových orientací bude rozhodující pro úspěšné naplnění myšlenky, která mluví o tom, že Zemi jsme nezdědili od svých předků, ale půjčili jsme si ji od svých dětí. Enviromentální výuka a příslušná témata budou nosným tématem průřezových kapacit. V oblasti témat Člověk a svět práce spočívá váha na osvojení znalostí a dovedností vedoucích k úspěšnému zakotvení na trhu práce. Rozvoj kompetencí a motivace dalšího vzdělávání Strana 10 z 217

11 začíná už ve fázi prvotního vzdělávání. Vlastní profesní kariéra nemůže být lhostejná žádnému z žáků, určení odpovědnosti za svůj život a profesní růst je důležitá právě ve fázi sekundárního vzdělávání. Dynamika ekonomických a technologických změn současného světa, mobilita a rekvalifikovatelnost je nutným opatřením pro podporu rozvoje klíčových kompetencí vedoucích celoživotnímu učení. Informační a komunikační technologie vedou žáka ke zdokonalování a efektivitě práce s technologiemi,i v běžném i profesním životě. Dosažení odborné připravenosti a využití specifik daných kvalifikací pro práci s ICT je důvodem propojení v interdisciplinárních rovinách. Metodické přístupy, které je škola schopna zajistit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami: Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami budou individuálně připravováni ve vzdělávacím programu tak, aby zvládli v rozsahu ŠVP. - diferencovaná výuka - kooperativní výuka - týmová výuka - interaktivní vyučování Do procesu výuky budou zařazovány konzultační hodiny a doučování v rozsahu odpovídajícím potřebám žáků. Organizace výuky: Výuka bude organizována denní formou dle vnitřních směrnic a rozvrhu stanoveného vedením školy a schváleného ředitelem školy. Výuka bude rozdělena na vzdělávání teoretické a vzdělávání praktické. Výuka probíhá obvykle od 7:50 do 14:15 hodin. Řídí se Provozním řádem teoretické výuky pro potřeby teoretické výuky. Praktické vyučování se řídí v Provozním řádem praktické výuky. Proces výuky řídí zástupci ředitele pro teoretické vyučování a zástupce ředite pro praktické vyučování. Praktické vzdělávání bude probíhat v dílnách školy vybavených pro všechna témata uvedená v ŠVP. Odborná praxe (praktické vzdělávání probíhá ve třetím ročníku i na reálných pracovištích sociálních partnerů (viz sociální partneři školy). Způsob hodnocení hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno v ředitelem schváleném klasifikačním řádu. Způsob hodnocení klíčových kompetencí Hodnocení žáků a diagnostika: Žák má právo na pravidelné, nejlépe měsíční hodnocení. Formy diagnostiky a hodnocení: - ústní zkoušení - písemné zkoušení - didaktické testy - samostatné práce - hodnocení klasifikační, slovní - hodnocení aktivity Strana 11 z 217

12 - sebehodnocení studenta - hodnocení třídy, skupiny - hodnocení aktivity a průběhu činností - hodnocení a klasifikace pohybových aktivit, jejich zvládnutí - hodnocení kriterijních požadavků formou testování - ústní zkoušení teoretických částí výuky - sebehodnocení studenta - hodnocení a klasifikace samostatných prací - hodnocení připravenosti na výuku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Nedělitelnou součástí teoretické výuky je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétní činnosti. Tyto požadavky jsou doplněny o informace o rizikách možných ohrožení, jimiž jsou žáci během vyučování vystaveni, včetně informace o opatření na ochranu před působením těchto zdrojů rizik. Prostory pro výuku musí odpovídat požadavkům stanoveným příslušnými právními předpisy. Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí být prokazatelné. Žáci jsou v rámci přijímacího řízení přijati ředitelem školy po splnění podmínek přijatých vedením školy a formulovaných ve směrnici ředitele o přijímacím řízení. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Žákům se po úspěšném ukončení vydá maturitní vysvědčení. Strana 12 z 217

13 2.3 Charakteristika školy Střední škola elektrotechniky a strojírenství vznikla sloučením tří tradičních učilišť, které vyučovaly své obory od padesátých let minulého století: Středního odborného učiliště technického, Dubečská 34, Praha 10, Středního odborného učiliště telekomunikačního, Jesenická 1, Praha 10 a Středního odborného učiliště technického, Průhonická 6, Praha 10. Sloučením škol došlo k funkčnímu propojení strojírenských oborů s obory telekomunikačními a elektrotechnickými. Škola získala po sloučení finanční prostředky od zřizovatele pro rekonstrukci školy a stavbu 4. nadzemního podlaží v Jesenické ulici. Touto stavbou došlo ke sloučení celé teoretické výuky do jedné budovy, do Jesenické ulice. Zde v budově B probíhá také výuka odborného výcviku telekomunikačních a elektrotechnických borů. Odborný výcvik strojírenských oborů je vyučován v Dubečské ulici, kde bude také probíhat výuka oboru dopravního, kterým škola doplňuje nabídku oborů. Při tvorbě školních vzdělávacích programů škola uplatnila více jak osmiletou zkuše-nost strojírenských oborů a vytvořila program se společným 1. ročníkem ve strojíren-ských oborech a se společným 1. ročníkem v elektrotechnických oborech včetně oborů telekomunikačních. Definitivní rozhodnutí o konkrétním oboru a maturitním nebo nematuritním studiu se tím odkládá na konec 1. ročníku na základě žákových zkušeností a studijních výsledků. Pokud absolvent tříletého učebního oboru dosahuje dobrých výsledků v průběhu studia, nabízí škola přijetí do 3. ročníku technologicky příbuzného maturitního obo-ru. Tím žák získá nejen maturitní vysvědčení, ale oproti nástavbovému studiu i kvalitativně vyšší odborné znalosti. Vedle výše uvedených směrů jsou obory doplněny ještě oborem Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením pro České dráhy a oborem Finanční specialista (RVP Ekonomika a podnikání). Škola svým pojetím a projekty pro jednotlivé studijní a učební obory dává předpoklad získání středního vzdělání s maturitou nebo výučním listem v moderním učebním oboru, o který je na trhu práce značný zájem. Komplexní teoretická a praktická pří-prava žáků umožňuje propojení výuky nejen v rámci školy, ale i na některou z více než 30 smluvních organizací, ve kterých získávají žáci během studia další praktické zkušenosti i možnost svého budoucího uplatnění. Mimopražským zájemcům škola nabízí ubytování ve vlastním domově mládeže. Volný čas je možné naplnit účastí ve sportovních kroužcích, v počítačovém kroužku, v kroužku CAD/CAM, v klubu mladého diváka, na víkendových sportovně turistických akcích a prázdninovém cyklistickém táboře. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, tenisové a volejbalové kurty, knihovnu a počítače s trvalým připojením na internet. Škola poskytuje služby výrobní povahy ve strojírenských a elektrotechnických profe-sích, zpracování dat, knihařské práce, ubytovací služby a přednáškovou a kurzovní činnost. Strana 13 z 217

14 2.4 Profil absolventa Absolvent oboru mechanik elektronik: Vidí svět v souvislostech, vnímá existenci mezipředmětových vazeb jako přirozenou a logickou skutečnost, která odráží celek světa. - Odliší podstatné od nepodstatného, samostatně vyhledává a analyzuje informace, ovládá základní odbornou terminologii. - Myslí a pracuje systematicky, umí se učit efektivním způsobem, sám sebe motivuje, plánuje práci. - Přesně a logicky formuluje své myšlenky v ústním i písemném projevu. - Nebojí se vystupovat před lidmi, dokáže prezentovat a obhajovat svůj názor a výsledky své práce. - Je schopen komunikovat s druhými a týmově pracovat. - Respektuje jiné názory, dokáže je kriticky posoudit, zároveň je otevřen kritice vlastní. - Efektivně využívá moderní komunikační a informační technologie. - Aktivně přistupuje k řešení složitých a obtížných životních situací, dokáže se poučit a získává tak životní zkušenosti. - Uvědomuje si, že studium není jen prostředkem k získání sumy poznatků, ale především cestou k pochopení a osvojení si světa. - Hodnotí a interpretuje oborové i mezioborové souvislosti. - Uplatňuje vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti. - Samostatně získává, zpracovává a kriticky hodnotí informace z různých zdrojů. - Zná sám sebe, váží si sám sebe, nepodceňuje se, ale kriticky hodnotí své možnosti. - Rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským a mediálním tlakům. - Věcně diskutuje a přemýšlí o názorech ostatních, získává tak objektivnější pohled. -Uvědomuje si historická a kulturní východiska naší civilizace, váží si hodnot a tradic. -Váží si demokracie a respektuje její zákony a pravidla. - Hájí svá práva a práva druhých. - Je tolerantní vůči odlišnostem, odmítá projevy rasové, náboženské a národnostní diskriminace. - Přistupuje odpovědně ke svému zdraví a životnímu stylu. - Chrání přírodu, je si vědom spoluodpovědnosti za kvalitu života na Zemi. - Je motivován k aktivnímu přístupu ke studiu, je tvořivý, nebojí se realizovat své myšlenky a nápady. - Je aktivní i v mimoškolní a zájmové činnosti. - Odpovědně přistupuje k rozhodování o své studijní a profesní budoucnosti. - Chápe nutnost celoživotního vzdělávání, věří v uskutečnění svých plánů. - Rozumí podstatě a principům podnikání a zvažuje jeho možná rizika. Strana 14 z 217

15 - Provádí činnosti telekomunikačního a spojovacího charakteru - Při řešení elektrotechnických a telekomunikačních úloh a při tvorbě technické dokumentace uplatňuje zásady normalizace a řídí se platnými technickými normami. - Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci - Usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, nebo služeb. Absolvent oboru mechanik elektronik se uplatní v praxi při montáži a demontáži elektronických zařízení, při oživování a provozní údržbě elektronických zařízení. Uplatní se též při výrobě, montáži a opravách elektrotechnických zařízení, zabezpečování technického provozu komunikačních a datových sítí. Navrhuje staví a spravuje počítač a počítačové sítě. Možnými uplatněními absolventů jsou technik radiokomunikací, elektronických a elektrotechnických zařízení, počítačových sítí, výpočetní techniky, aj. Dále je absolvent připraven pro studium v oblasti terciálního vzdělávání / vyšší odborné školy a vysoké školy technického typu/. Vzdělávání dle znění zákona č. 561/2004 Sb.je zakončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosaženém stupni středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Klíčové kompetence Kompetence k učení Dílčí kompetence je schopen se efektivně učit Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence je schopen řešit samostatně dílčí problémy Komunikativní kompetence Dílčí kompetence je schopen vyjadřovat se přesně a srozumitelně je schopen formulovat a obhajovat své názory je schopen komunikace v cizojazyčném prostředí Personální a sociální kompetence Dílčí kompetence je schopen efektivně se učit a pracovat, vytvořit si reálný učební a pracovní plán, vyhodnocovat realizaci plánu je schopen volit prostředky a způsoby vhodné pro plnění jednotlivých aktivit Strana 15 z 217

16 je schopen týmové práce Občanské kompetence a kulturní povědomí Dílčí kompetence je schopen dodržovat normy občanského soužití je schopen uvědomit si a rozvíjet kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Dílčí kompetence je schopen řešit svojí profesní kariéru Matematické kompetence Dílčí kompetence je schopen správně pracovat s pojmy kvantitativního charakteru je schopen řešit úlohy z reálného světa použitím vhodných algoritmů, matematických technik, postupů a různých forem grsfického znázornění Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Dílčí kompetence je schopen efektivně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií Odborné kompetence Provádět elektroinstalační práce, navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektrické a elektronické obvody, navrhovat a zhotovovat plošné spoje a obrábět různé materiály Dílčí kompetence navrhují jednoduché elektrické obvody a zapojení provádí sestavení a zapojení elektrických obvodů a zařízení Provádět montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích Dílčí kompetence diagnostikují strav zařízení provádí servisní práce na elektrických a elektronických zařízeních Strana 16 z 217

17 Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky Dílčí kompetence umí volit vhodné měřící metody analyzuje výsledky měření a navrhuje odstranění případných závad Číst a tvořit technickou dokumentaci, uplatňovat zásady normalizace a graficky komunikovat Dílčí kompetence pracuje s technickou dokumentací Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Dílčí kompetence dodržuje bezpečnostní předpisy Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Dílčí kompetence dbá na kvalitu své práce a služeb Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Dílčí kompetence pracuje efektivně a ekonomicky Strana 17 z 217

18 2.5 Podmínky realizace ŠVP Organizační podmínky Škola je vybavena elektronickým docházkovým systémem, kdy všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni se při příchodu do školy a odchodu z ní registrovat prostřednictvím čipu na kartě ISIC, respektive ITIC. Návštěvám je umožněn vstup přes vrátnici. Tím se zamezilo vstupu cizích osob do školy, a chrání se tak majetek a bezpečnost žáků i zaměstnanců školy. Výhodou je také přesná evidence přítomnosti žáků ve škole a jejich pozdních příchodů. Rozvrh hodin je sestavován podle psychohygienických potřeb žáků. Informace o rozvrzích hodin učitelů i žáků o suplování i o plánovaných nebo aktuálně probíhajících akcích jsou dosažitelné na webových stránkách školy. Po přihlášení mají žáci i jejich rodiče přístup k databázi průběžné klasifikace v jednotlivých předmětech a docházce do školy. K rychlé orientaci ve změnách v rozvrhu hodin a k přehledu probíhajících školních akcí slouží informační tabule umístěná v patře školy. Personální podmínky Na úseku teoretického vyučování jsou v plném rozsahu splněny podmínky pro odbornou a pedagogickou způsobilost pedagogických pracovníků, kteří realizují školní vzdělávací program a plnění dalších kvalifikačních předpokladů nutných k výkonu složitějších, odpovědnějších a náročnějších pedagogických činností. Praktická výuka probíhá ve školních odborných učebnách a smluvních pracovištích našich sociálních partnerů. Kvalifikovanost výuky se udržuje i při průběžných změnách v pedagogickém sboru nad 85 % - Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Nedělitelnou součástí výuky je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétní činnosti. Tyto požadavky jsou doplněny o informace o rizikách možných ohrožení, jimiž jsou žáci během vyučování vystaveni, včetně informace o opatření na ochranu před působením těchto zdrojů rizik. Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí být prokazatelné. Prostory pro výuku musí svými podmínkami odpovídat požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení,ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravující zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška 261/1997 Sb., která stanovuje práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do dovátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínek za nichž mohou mladiství výjmečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, v platných zněních).dle požadavků definovaných v zákoně o pedagogických pracovnících. Strana 18 z 217

19 2.6 Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálními partnery Název školy: Střední škola elektrotechniky a strojírenství Adresa: Jesenická 1, , Praha 10 - Záběhlice Název ŠVP: Mechanik elektrotechnik Název studijního oboru: Mechanik elektrotechnik Kód oboru: L/01 Platnost ŠVP: od 1. září 2009 Spolupráce se sociálními partnery vychází z požadavků na: A, Vzdělávání v návaznosti na trh práce. B, Potřeby trhu práce v odvětví informačních a komunikačních technologií. Vzdělávání a trh práce Z důvodů zajištění trvalého rozvoje ekonomiky i celé společnosti průběžně vzniká ze strany sociálních partnerů požadavek na kvalitní pracovní sílu schopnou plnit požadované náročné úkoly v odvětví elektronických systémů a slaboproudých rozvodú v potřebné kvalitě a jakosti. Tuto skutečnost si škola plně uvědomuje. Spolupráce se sociálními partnery patří mezi její hlavní úkoly. Ve všech případech je spolupráce prováděna na základě oboustranně uzavřených rámcových smluv. Smlouvy o spolupráci jsou každoročně před zahájením školního roku se sociálními partnery projednány a na základě připomínek obou stran aktualizovány s cílem spolupráci obou stran neustále zdokonalovat. Pro školní rok 2009/2010 budou smlouvy aktualizovány do konce srpna Ze spolupráce s jednotlivými sociálními partnery vyplývá pro školu povinnost zajištění kvalitní přípravy absolventů, mající zájem se v těchto společnostech uplatnit. Na základě těchto skutečností uzavírá škola se společností rámcovou smlouvu o spolupráci. Obsahem uzavřených smluv je: a) výchovně vzdělávací činnost - škola se zavazuje odborně připravovat žáky studující obor Mechanik elektrotechnik - zabezpečuje výuku v odborných předmětech tak, aby výsledek vzdělávacího procesu odpovídal potřebám smluvních stran; b) závazky sociálního partnera vůči škole - zabezpečovat odborné praxe pro žáky na provozních pracovištích v souladu s učebními osnovami. Způsob realizace a plán odborné praxe je předmětem samostatné dohody - před vstupem na provozní pracoviště zabezpečí společnost bezplatně proškolení žáků a pedagogických pracovníků zajišťujících dozor žáků na provozních pracovištích z bezpečnosti práce - dodržovat platební podmínky žáků určené smlouvou o spolupráci - zajistit nezbytné pomůcky pro provádění jednotlivých činností na pracovištích - provádět ve spolupráci s vedoucím učitelem OV výchovně vzdělávací činnost Strana 19 z 217

20 c) další formy spolupráce ze strany školy: - škola se podílí na programech podpory získávání vhodných absolventů do zaměstnaneckého poměru u společnosti; - s žáky majícími předpoklady pro práci v jednotlivých společnostech je prováděn pohovor s možností výkonu práce v dané společnosti; - pokud vznikne požadavek ze strany sociálního partnera na pronájem prostor (zejména odborných učeben) pro krátkodobé školení apod., bude v rámci školy vyhověno. ze strany sociálního partnera: - je zajišťována spolupráce při výstavách a jiných akcích prezentace školy; - jsou umožňovány bezplatné exkurze v jednotlivých výrobních procesech Z výše uvedených činností a pro zkvalitnění výuky a kompetencí absolventa v oboru Mechanik elektrotechnik, je spolupráce se sociálními partnery nevyhnutelná. Tato spolupráce má vliv na potřebnou kvalitu výuky a požadavky týkající se trhu práce. Plánované spolupráce Vzhledem ke vzájemné spokojenosti a bezproblémové spolupráci, škola plánuje uzavření smluv z výše uvedenými společnostmi i pro příští školní roky. Spolupráce s firmami je závislá na dohodě obou smluvních stran, z pohledu firem je vždy výrazně ovlivňována množstvím zakázek od jednotlivých zákazníků. Strana 20 z 217

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Univerzální obráběč 23-56-H/01Obráběč kovů Verze z 22. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Strana 1 (celkem 131) Strana 2 (celkem 131) Školní vzdělávací program Strana 3 (celkem 131) OBSAH: 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ č.j.: SSTZ/383/2014 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel:... 4 1.2 Zřizovatel... 4 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO 600015483 IČ 00055107 Adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ 688 01 Ředitel Ing. Jiří Polanský

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 53 41 H/01 Ošetřovatel

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 53 41 H/01 Ošetřovatel Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 53 41 H/01 Ošetřovatel Platnost od 1. září 2010 1 Obsah 1 Identifikační údaje...4 1.1 Identifikační údaje oboru...4 1.2 Předkladatel...4

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 23 41 M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Verze: 08/2011 1 Úvodní

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více