Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník"

Transkript

1 Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník Seminář z literatury a slohu 3. ročník Témata: 1. Literární hrdina a antihrdina. 2. Proměny tragédie. 3. Velké postavy evropského divadla. 4. Vypravěč a způsoby vyprávění. 5. Nečitelnost a intertextovost. Postmoderní diskurs. 6. Láska, vášeň a neřest v literatuře. 7. Poutníci a hledači v literatuře. Hledání identity. Motiv cesty. 8. Absurdita, nonsens, groteska, satira, ironie jako způsob vidění světa. 9. Angažovanost, propaganda, totalita a ideologie v literatuře. 10. Žánry triviální literatury a jejich vliv na vysokou literaturu. 4. ročník Témata: 1. Literární mýty, záhady a aféry aneb co se v učebnicích nedočtete. 2. Kniha jako poklad a kniha za pakatel. 3. Autor v zrcadle díla, úhel autorského pohledu. 4. Kýč v umění a v literatuře. 5. Interpretace literárního díla s využitím vlastní četby. 6. Literatura ve filmu (slavné filmové adaptace). 7. Česká undergroundová literatura. 8. Rozbor divadelních her. 9. Toulky našim regionem. 10. Nové tváře české literatury. Semináře budou doplněny metodami kritického myšlení, které rozvíjejí písemný projev. Např. myšlenková mapa, volné psaní, Vennův diagram, T-graf, řízená představivost, argumentační esej aj. Doplňující program: návštěvy divadelních představení srovnávání filmových adaptací s literární předlohou exkurze (př. Pelhřimovský deník, rodiště Antonína Sovy, Haškova Lipnice.) účast na literárních soutěžích (př. Šrámkova Sobotka aj.) umělecký přednes pravidelné návštěvy knihovny aj.

2 Informatika a výpočetní technika Při jednoleté i dvouleté variantě dojde k výběru témat dle zájmu přihlášených účastníků. 1. MS Office 2010 Word, Excel, PowerPoint rozšířené využití 2. MS Office 2010 Access základy databázového systému 3. Počítačová grafika práce s rastrovým a vektorovým editorem 4. Digitální fotografie kurz fotografování, zpracování fotografií 5. Technické kreslení práce s programem ArchiCAD 6. Webové prezentace redakční systémy, instalace, správa, CSS 7. Dynamické webové prezentace základy programování v PHP Deskriptivní geometrie dvouletý kurz V semináři z deskriptivní geometrie se probírají následující tematické celky: Kótované promítání Mongeovo promítání Kuželosečky Počítačová grafika Pravoúhlá axonometrie Kurz je přípravou na studium technických oborů a učitelství matematiky Deskriptivní geometrie jednoletý kurz V semináři z deskriptivní geometrie se probírají následující tematické celky: Kótované promítání Mongeovo promítání Pravoúhlá axonometrie Kurz je minimální přípravou na studium technických oborů a učitelství matematiky Seminář a cvičení z matematiky dvouletý kurz Ve dvouletém semináři z matematiky se bude probírat především rozšiřující učivo k jednotlivým již probraným kapitolám z matematiky a dále kapitoly, které se do gymnaziálních osnov nedostaly, ale přesto jsou zajímavé z hlediska matematického myšlení a hledání souvislostí mezi jednotlivými matematickými obory. Probírané partie: Komplexní čísla - rozšíření a prohloubení Rovnice a soustavy rovnic ( včetně rovnic s parametrem ) metody řešení, jejich zdůvodnění geometrický význam Matice Diferenciální a integrální počet Příprava na přijímací zkoušky na VŠ

3 Semináři a cvičení z matematiky jednoletý kurz V jednoletém semináři z matematiky se bude probírat především rozšiřující učivo k jednotlivým již probraným kapitolám z matematiky a dále kapitoly, které se do gymnaziálních osnov nedostaly, ale přesto jsou zajímavé z hlediska matematického myšlení a hledání souvislostí mezi jednotlivými matematickými obory. Probírané partie: Rovnice a soustavy rovnic další metody řešení, jejich zdůvodnění, geometrický význam Diferenciální a integrální počet Příprava na přijímací zkoušky na VŠ Seminář a cvičení z fyziky 1. Mechanika (kinematika, dynamika, tuhé těleso, práce, energie, kmitavý pohyb), termodynamika, elektřina (střídavé proudy) prohlubování a rozšiřování znalostí 2. Zpracování dat fyzikálních měření (teorie náhodných chyb, Gaussova křivka) - rozšíření 3. Měření (Coulombův zákon, měření napětí, proudu, odporu, voltampérová charakteristika spotřebičů, účinnost transformátoru, měření indexu lomu a ohniskové vzdálenosti apod.) 4. Fyzikální analogie a přehledy (posuvný a rotační pohyb, mechanické a elektromagnetické kmity, gravitační a elektrické pole) 5. Tvorba grafů vybraných fyzikálních závislostí v excelu 6. Řešení standartních i obtížnějších fyzikálních úloh z různých oblastí fyziky 7. Diferenciální a integrální počet ve fyzice zavedení na fyzikálních problémech (časové derivace fyzikálních veličin, extrémy fyzikálních závislostí, integrály ve fyzice) Seminář a cvičení z chemie III. a IV.ročník. Seminář a cvičení z chemie III. ročník Koncepce: Každý měsíc tématicky zaměřen dle rozpisu. Téma je řešeno nejprve teoreticky,další dvě hodiny jsou praktické cvičení, následuje opakování příp. doplnění referátem Témata: Farmacie,léky, bylinky / praktické cvičení-extrakce/ - září Cukry /ovoce,med,karamel/ /důkazy sacharidů/ Chemie půdy /rozbor půdy/ Masti,krémy /výroba krému/ Titrace /typy,využití/ Mýdlo,šampony /příprava/ Jogurt,sýry /příprava/ Barviva /příprava, použití/ DNA /izolace/ Chemické reakce v ŽP Seminář a cvičení z chemie pro IV.ročník. - říjen - listopad - prosinec - leden - únor - březen - duben - květen - červen

4 Oba předměty jsou určeny zájemcům o studium chemie. Výuka je zaměřena na prohlubování a procvičování učiva obecné, anorganické, organické chemie a biochemie. Seminář pomůže při přípravě na přijímací zkoušky z chemie /VŠCHT, biologické a chemické obory přírodovědeckých fakult, lékařské a farmaceutické fakulty, zemědělské VŠ, veterinární lékařství, pedagogické fakulty/ V semináři se pracuje převážně teoreticky, jsou zadávány některá témata k samostatnému vypracování referátů, nebo seminárních prací, případně se teoretické poznatky mohou ověřit experimentálně. Studenti se učí pracovat samostatně s odbornou literaturou, ve velké míře se využívá cizojazyčná literatura a internet. Součástí semináře a cvičení je experimentální činnost studentů. Pokusy určuje vyučující podle podmínek vybavení školní laboratoře. Zařazují se převážně ty experimenty na které při normální výuce není čas a hlavně experimenty z preparační anorganické i organické chemie a analytiky. Po absolvování semináře z chemie student zvládá sám základní laboratorní úkony, je schopen studovat větší tématické celky a dávat do chemii do širších souvislostí. Pochopí mezipředmětové vztahy a předpokládá se, že úspěšně zvládne nejen maturitní zkoušku z chemie, ale i přijímací zkoušky na zvolenou VŠ. Dokladem toho jsou vynikající výsledky našich studentů, kteří, absolvovali seminář z chemie Seminář a cvičení z biologie 3. roč. Biologie buňky Buňka a její složky, prokaryotní a eukaryotní buňka Struktura a funkce membrán Cytoplazma a cytoskelet Proteosyntetický systém buňky Endomembránový systém Semiautonomní organely Buněčné jádro Příjem látek a osmotické děje Buněčné pohyby Buněčný cyklus Regulace buněčného cyklu exkurze - transfúzní stanice Pelhřimov - patologické oddělení Jihlava 4. roč. Prohloubení a doplnění učiva Botanika Zoologie Biologie člověka Genetika Ekologie

5 Seminář ze zeměpisu Seminář je ve 3. ročníku zaměřen na prohloubení učiva a praktická cvičení, ve 4. ročníku na přípravu k maturitě a k příjmacím zkouškám na VŠ. 1. Kraje ČR doplnění a rozšíření učiva 2. Pelhřimovsko - geografická charakteristika regionu 3. ročník 3. Praktická cvičení - práce s mapami, tabulkami, grafy, schématy, statistickými údaji - praktická cvičení budou přednostně zaměřena na místní region (Pelhřimovsko, Vysočina) a) fyzická geografie: - kartografie - geomorfologie - hydrologie - meteorologie b) socioekonomická geografie: - obyvatelstvo - průmysl - doprava - cestovní ruch 4. Rozšiřující témata - vybrané kapitoly, které se do povinného učiva nevešly 4. ročník 1. Prohloubení a rozšíření učiva (příprava k maturitě a ke studiu na VŠ) - matematický zeměpis a kartografie - regionální geografie (Asie a SNS, Amerika, Afrika, Austrálie, Evropa) - Česká republika - fyzickogeografická sféra - socioekonomická sféra Cvičení z fyziky a chemie Cvičení je s dotací dvě hodiny týdně, kde se střídá pravidelně chemie a fyzika. Chemie 1. Prohlubování znalostí obecné a fyzikální chemie 2. Laboratorní cvičení ( dle probíraných teoretických témat ) 3. Problematika životního prostředí 4. Práce s cizojazyčnou literaturou ( názvosloví a technické výrazy ) 5. Organická chemie a biochemie jako základ pro farmacii

6 Fyzika 1. Fyzikální analogie 2. Řešení standardních i obtížnějších fyzikálních úloh 3. Alternativní zdroje energie fyzika a ž.prostředí 4. Pohled na fyziku jako na sled historických událostí 5. Práce s cizojazyčnými texty Společenskovědní seminář dvouletý Tento seminář je určen studentům třetích ročníků, kteří si chtějí zvolit státní maturitu z občanského a společenskovědního základu anebo kteří uvažují o ústní zkoušce ze ZSV. Bude zaměřen na opakování a prohlubování učiva jednotlivých společenských věd, a to psychologie ( jak praktické, tak upevnění psychologické terminologie), sociologie ( metody sociologického výzkumu, orientace ve zveřejněných výzkumech), práva ( upevnění právních pojmů, latinské názvy),ekonomie ( finanční gramotnost),politologie (s využitím mezipředmětových vztahů dějepis a zeměpis), filosofie ( české filosofické myšlení )a seznámení s činností mezinárodních organizací. Obsahem semináře bude též řešení testových otázek. Společenskovědní seminář jednoletý Tento seminář je určen studentům čtvrtých ročníků, kteří si chtějí zvolit státní maturitu z občanského a společenskovědního základu anebo kteří uvažují o ústní zkoušce ze ZSV. Bude zaměřen na opakování a prohlubování učiva jednotlivých společenských věd (psychologie, sociologie,práva, politologie, ekonomie, filosofie, mezinárodní organizace) a na řešení testových otázek. Seminář z dějepisu ( 3. a 4. ročník ) Tematické okruhy: Regionální dějiny Národní dějiny Dějiny 2. poloviny 19. století ( obecné i české ) Dějiny 20. století ( obecné i české ) Rozvržení učiva: Pelhřimov a Pelhřimovsko Dějiny 2. pol. 19. st.,habsburská monarchie a její vývoj, postavení českých zemí v rámci monarchie Dějiny 1. pol. 20. st. ( obecné i české ) Svět po 2.světové válce Československo po 2. světové válce Jedna hodina týdně - opakování dějin starověku a středověku, rozšíření a doplnění učiva Formy práce práce s historickými prameny, seznámení s odbornou literaturou, referáty, výklad. Každý student je povinen vypracovat seminární práci a prezentovat ji v semináři.

7 Seminář z dějepisu (4.ročník) Práce se zaměří pouze na obecné i československé dějiny po druhé světové válce a na opakování k maturitě. Regionální dějiny nebudou probírány. Povinnost vypracovat seminární práci zůstává. Seminář pro dějiny evropského /světového/ výtvarného umění a architektury Je určen především pro budoucí studenty fakult s uměleckým zaměřením,ale i pro ty,kteří budou skládat přijímací zkoušky na obory dějepis, dějiny umění. Stejně tak ho mohou navštěvovat budoucí právníci, novináři, prostě ti, kteří musí prokázat, že mají dostatečně široký rozhled po obecně kulturních znalostech. Seminář se bude zaměřovat na všechna významná období dějin (především evropských) malířství, sochařství i architektury od antiky (starověku) po 20. století. V tomto kontextu může být zahrnut i pohled na vývoj užitého umění, ale i hudby a literatury. Studenti tak budou mít možnost rozšířit si své znalosti z hodin dějepisu či literatury, kde podle stávajících osnov na hlubší probrání umělecké problematiky není dostatek času. Teoretické znalosti budou studenti rozšiřovat prací s obrazovým materiálem a také návštěvami výstav, muzeí i galerií. Dějiny hudebního umění 3., 4. ročník, septima, oktáva Cíl: Seminář je koncipován jako studium dějin hudebního umění a probíhá současně se seminářem Dějiny výtvarného umění. Na základě znalostí z obecných dějin si student rozšiřuje poznatky z oblasti jednotlivých kulturních směrů a o hlavních představitelích těchto směrů. Hudební výuka se opírá o rozbor poslechových ukázek včetně hudby nonartificiální (moderní, populární). Využití: Hlavně při přijímacích zkouškách na VŠ: - pedagogické fakulty: hudební výchova (v případě o doplnění o praktickou část), dějepis, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy, speciální pedagogika Učitelství pro mateřské školy. filosofické fakulty: dějiny umění, hudební věda (v případě doplnění o hudební teorii), kulturologie, muzikologie - umělecké fakulty obory produkce - ekonomické školy - obor kulturní management - fakulty humanitních studií - využití u všeobecných přehledů na všechny humanitní směry (filosofické fakulty, fakulty sociálních věd, právnické fakulty, pedagogické fakulty) Obsah:

8 1. Posluchač uměleckého díla - aktivní poslech s následným rozborem hudebního díla, estetické hodnocení 2. Využití počítače - zpracování MIDI, MP3, využití disketové jednotky kláves Yamaha hudební programy ( Sibelius Student ) a základy práce s nimi, tvorba a tisk notových partitur - výukové hudební programy, zvukové editory 3. Evropská populární hudba postavení české populární hudby v evropském a světovém kontextu pěvecké činnosti: podle profesní orientace žáků instrumentální činnosti: interpretace doprovodů písní i doprovody improvizované 4. Folk - česká folková scéna 5. Muzikál česká muzikálová scéna 6. Hudba a jiné druhy umění hudba a slovesné umění Hrabě, Kainar, Skácel, Shakespeare a hudba hudba a výtvarné umění (vzájemné vlivy ve všech historických epochách) hudba a film, další možnosti uplatnění hudby ve filmu hudební filmy muzikálového typu hudba a pohyb - balet, výrazový tanec, hudba a pantomima apod. hudba a rozhlas hudební vysílání, hudba k rozhlasovým hrám a dalším pořadům, hudba jako zvuková kulisa hudební drama Národní divadlo 7. Současné trendy - snahy o novou syntézu mezi jednotlivými druhy umění ( např. rocková opera Antigona, Oidipus Tyranus, Landa Rockqiuem, Eben Jeremias, Rusalka - Rusalka muzikál, oratorium Mistr Jan Hus, ) 8. Hudební časopisy, hudební publicistika, hudební kritika, hudební školství 9. Lidová píseň na Pelhřimovsku tématika písní, jazyková stránka, hudební stránka, Horácko - projekt Poznej svůj kraj 10. Aplikovaná muzikoterapie Pozn.: Obsah semináře lze změnit podle požadavků a potřeb studentů. Dvouleté volitelné předměty

9 (pro 3. a 4. ročník nebo septimu a oktávu) 1. volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Konverzace v německém jazyce 2. volitelný předmět Informatika a výpočetní technika Deskriptivní geometrie Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z biologie Seminář ze zeměpisu Cvičení z fyziky a chemie Seminář a cvičení z fyziky Dějiny výtvar. umění a architektury Dějiny hudebního umění Literární seminář Seminář z dějepisu Seminář a cvičení z chemie Společenskovědní seminář KAj KFj KNj IVT Dg SCvM SCvB SZ SCvFCh SCvF DVU DHU LS SD SCvCh SVS Jednoleté volitelné předměty (pro 4. ročník nebo oktávu) 3. a 4. volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Konverzace v německém jazyce Deskriptivní geometrie Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z biologie Dějiny výtvar. umění a architektury Dějiny hudebního umění Literární seminář Informatika a výpočetní technika Základy ekonomiky Právní nauka KAj KFj KNj Dg SVS SD SZ SCvM SCvCh SCvF SCvB DVU DHU LS IVT ZE PN

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Volitelné předměty VP1 a VP2 Oba předměty mají ve třetím ročníku (resp. septimě) dvě hodiny, ve čtvrtém ročníku (oktávě) pak pokračují jako tříhodinové. SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Seminář

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody Volitelná fyzika Fv Charakteristika předmětu V rámci předmětu volitelná fyzika se nejprve snažíme upevnit znalosti studentů z učiva probraného na fyzikálních hodinách a poté uvést znalosti fyziky do nových

Více

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 1. SEMINÁŘ Z BIOLOGIE - BS... 1 2. SEMINÁŘ Z CHEMIE - CHS... 2 3. REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ... 2 4. SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA SAJ 1 POKRAČOVÁNÍ...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Žáci 2. ročníku si volí 2 předměty Žáci 3. ročníku si volí 3 předměty (jiné než semináře, které již navštěvují) Anotace jsou uvedeny v textu dále. Online

Více

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE:

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE: Volitelné předměty pro 5. ročníky Literární seminář Jednoletý seminář pro 5.C, 5.D, vyučující: PhDr. Krulikovská, H. CÍL SEMINÁŘE: Základem semináře je věnovat se do hloubky práci s literárním textem,

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z fyziky 4. Cvičení z

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie ( SBI ) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Přehled volitelných předmětů 1. Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I 1.1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 3. Volitelné předměty

Školní vzdělávací program. Příloha č. 3. Volitelné předměty Školní vzdělávací program Příloha č. 3 Volitelné předměty Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg.

Více

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015 Literární seminář Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: PhDr. Nápravníková B. Cílem semináře je prohloubit výuku ČJL se zaměřením na české a světové drama. Určený je pro studenty, kteří uvažují

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016 Seminář: Praktická cvičení z rétoriky a českého jazyka Vyučující: Mgr. Běla Trepešová Cílová skupina: Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí zvýšit jazykovou kulturu svých mluvených, případně psaných

Více

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 2.ročníky a sexta Tyto semináře umožňují studentům rozhodnout se pro další orientaci. Každý student si musí zvolit jeden z níže uvedených volitelných

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

Nabídka volitelných předmětů pro třetí ročník a septimy, šk.r. 2010/2011 (druhý volitelný předmět)

Nabídka volitelných předmětů pro třetí ročník a septimy, šk.r. 2010/2011 (druhý volitelný předmět) 1 Nabídka volitelných předmětů pro třetí ročník a septimy, šk.r. 2010/2011 (druhý volitelný předmět) Kaţdý student musí zvolit jeden volitelný předmět. Budete volit pořadí nabízených předmětů. Pokud není

Více