Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel fax: IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981"

Transkript

1 Č. j. ZŠ/ 640 /11 V Kladně, dne Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel fax: IČO Koncepční záměry školy na období s výhledem do roku 2020 Koncepční záměry blíže specifikují cíle, které vedení školy spolu se všemi pracovníky bude dosahovat v období následujících let. Koncepční záměry vycházejí z Vlastního hodnocení školy, dotazníků pro pedagogické pracovníky, které byly součástí Vlastního hodnocení školy a ze SWOT analýzy provedené s pracovníky školy, včetně pracovníků odloučených pracovišť ve školním roce 2010/2011. Návrhy byly projednány v metodických sdruženích a předmětových komisích. Základní cíle pro základní školu: 1. Cílem koncepce je, aby naše škola i nadále byla vyhledávanou školou v celém regionu Kladenska a splnila požadavky rodičů na kvalitní a příjemné vzdělávání jejich dětí s otevřeností k inkluzivnímu vzdělávání, pokud je to možné navázat tak na činnosti z minulých let. 2. Cílem je zaměření se na rozšíření alternativního vzdělávání na 2. stupni. 3. Hledání financí z jiných zdrojů. Základní cíle pro mateřskou školu: 1. Vybudování centra klubu pro matky s dětmi v MŠ a využití prostoru pro MŠ. 2. Pokračování v projektu Svět v jedné zahradě dovybudovat plochy školního pozemku. 3. Pokračovat v rozvoji systému pedagogiky Montessori. 1. Dlouhodobé koncepční záměry s větší finanční náročností uskutečňované v součinnosti s MMK Základní škola: 1. Budova ZŠ Montessori (dokončení oprav budovy v Bulharské ulici) vytvoření bezbariérového přístupu a umožnění vzdělávání žákům se zdravotním handicapem. 2. V ZŠ Norská uvolnit bývalý školní byt pro účely využití školy. 3. Získat grant na vybudování atletického hřiště pro školní tělesnou výchovu. 4. Vyměnit okna v pavilonu C budovy školy. 5. Školní zahrada - realizovat úpravu a opravy zničeného betonového hřiště. 6. Postupně obměnit třicet let starý nábytek a zařízení učeben, kabinetů, kanceláří, školní družiny. Mateřská škola: 1. Vnější opravy: oprava plotů, zídek, venkovních teras 2. Vnitřní opravy: renovace kuchyněk, postupná výměna nábytku, podlahových krytin 2. Koncepční záměry základní školy i odloučeného pracoviště ZŠ Montessori - Výchova a vzdělávání a) Profilace - na sport: i nadále vytvářet sportovní třídy se zaměřením nejenom na fotbal, ale i ostatní sporty

2 - zaměřit se v profilaci i na jiný vzdělávací obor b) Zajištění oborů vzdělávání - nabízet výuku druhého cizího jazyka německý, francouzský, ruský - pokračovat v zajištění finanční gramotnosti žáků - zajistit kvalitní přípravu volby povolání, pěstovat v žácích spoluzodpovědnosti za vzdělávání a pokračovat v nastolené spolupráci s vybranými středními školami a učilišti - nasměrovat celý vzdělávací obsah a všechny aktivity a činnosti k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí - pokračovat v systematické tvorbě projektů pro 1. stupeň Začít spolu, pro 2. stupeň celoškolní, ročníkové. c) Informatika a informační technologie - IKT používat ve všech předmětech v propojení s individualizací výuky, s projektovým vyučováním - dokončit zasíťování všech kabinetů a tříd - zajistit interaktivní tabule - využít grant - obnovit počítačový fond do počítačových pracoven - získávat granty a sponzorské dary - zasíťovat kabinety intranet - dovybavit počítačem každého učitele + zajistit z toho vyplývající údržbu o síť a počítače d) Rozvoj systému pedagogiky Montessori na 1. stupni - v oblasti pedagogiky se zaměřit na hodnocení a sebehodnocení žáků - naučit žáky pracovat s portfolii e) Rozvoj systému pedagogiky Montessori na 2. stupni - napsat grant pro vzdělávání učitelů pro 2. stupeň Montessori - vytvořit realizační tým - vytvořit přílohy ŠVP - vytvořit paralelní třídy 2. stupně postupně od 6. do 9. ročníku - vytvářet pomůcky pro činnost 2. stupně - vytvářet hodnotící nástroje pro ověření kvality přílohy ŠVP - dokončit 1. verzi přílohy ŠVP Montessori pro 2. stupeň a jeho ověřování - realizovat experimentální ověřování přílohy ŠVP Montessori na základě jednání s MŠMT a pracovat v dalších letech na jeho úpravách podle potřeb a podle zjištěných nedostatků f) Rozvoj mezinárodní spolupráce s ostatními školami - navázat kontakt s partnerskými školami Montessori g) Zjišťování výsledků vzdělávání - pokračovat v testování Eskalátor, SCIO - každý rok vybrat vhodné testování h) Kvalitní naplňování všech programů školy - pracovat podle MPP a naplňovat metodický pokyn proti šikaně spolupracovat s PPP Kladno, Centrem protidrogové prevence, Střediskem výchovné péče Slaný, střediskem ROSA - pracovat na Programu rozvoje sportu pro všechny

3 - stále rozvíjet Program environmentálního vzdělávání i) Příprava a realizace výjezdních seminářů - zaměřit je na poznávání, sebepoznávání aj. nově vznikajících kolektivů tříd a třídních učitelů pro 4. ročníky a 6. ročníky - další semináře zaměřit na mezipředmětové vztahy propojování předmětů a aktivního učení např. sportovně-přírodovědný výjezdní seminář, osobnostně sociální seminář, příprava projektů j) Rozvoj zájmového vzdělávání - od 1. třídy zahájit činnost zájmových kroužků zaměřených např. na výtvarnou výchovu, hudební výchovu flétna, sportovní výchovu apod. - nabízet sportovní kroužky i na 2. stupni k) Rozvoj zájmového vzdělávání ve školní družině - modernizovat vybavení školní družiny - zvýšení poplatků za školní družinu 3. Koncepční záměry v procesu budování tvořivého pedagogického týmu a jeho další vzdělávání a) Pedagogický sbor - pokračovat v cíleném a stále trvajícím hledání nových kvalitních cest k vybudování tvořivého pedagogického týmu - hledat a přivádět do školy kvalitní a tvořivé učitele s kvalifikací - intenzivně pracovat s nekvalifikovanými učiteli (systém uvádění nového pracovníka) b) Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - připravit kvalitní Plán DVPP - nabídnout učitelům vzdělávání uvnitř školy - vlastní připravené pracovní dílny s výstupy - dosáhnout plné kvalifikovanosti sboru 1. stupně Montessori - v rámci inkluzívního vzdělávání udržet asistenta pedagoga i po ukončení grantu Podaná ruka - udržet stávající asistenty pedagoga k socio-kulturně znevýhodněným žákům - hledat možnosti pokračování činnosti školní psycholožky (nový grant..) - zajistit kvalifikovanost vychovatelek školní družiny v Montessori 1.stupně - personálně zajistit hospodářskou činnost - obsadit funkci vedoucí učitelky Montessori 1. stupně (konkurz) - realizovat Grant z OPVK pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na: vzdělávání v pedagogice Montessori pro 2. stupeň spolupracující sborovnu zlepšení činnosti žákovského shromáždění práci třídního učitele c) Činnost PK, MS - propracovat nový systém - zvýšit pravomocí vedoucích těchto orgánů 4. Projekty Smysluplně se zapojovat do celostátních projektů: - pokračovat v projektu VIP II Kariéra školní psycholog, etoped

4 - projekt EU peníze doškol - dokončit přípravu a podat projekt, realizovat ho a čerpat - pokračovat v projektu MŠ Integrace dětí se zdravotním postižením s podporou asistenta pedagoga - pokračovat v projektu Podaná ruka do konce roku 2011 podpora socio-kulturně znevýhodněných žáků s podporou asistentky pedagoga - zapojovat se do Rozvojového programu krajského úřadu - asistent pedagoga pro žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí - zapojovat se do Rozvojového programu krajského úřadu asistent pedagoga pro konkrétní žáky se zdravotním postižením ( Aspergrův syndrom, psychiatrické diagnózy ) 5. Propagace základní školy a mateřské školy a spolupráce s ostatními subjekty a) Spolupráce se základními školami - rozvíjet i nadále spolupráci s mateřskými školami na základě plánu spolupráce - seznámit se se vzdělávacími programy okolních mateřských škol a navázat na ně - pokračovat v navázané spolupráci s malotřídní školou Velké Přítočno - pokračovat ve spolupráci se ZŠ: Městská hra Poznej Kladno Fotbalový turnaj O pohár primátora města Kladna b) Spolupráce s rodiči a žáky - zlepšovat práci Unie rodičů více propojovat se školou - nabídnout kurzy a semináře pro rodiče na problémová témata - zlepšit propagaci seminářů, promýšlet formu - pokračovat v sobotních a odpoledních aktivitách pro rodiče a děti - včas spolupracovat s rodiči žáků, kteří neplní zákonnou povinnost, že jsou zodpovědní za vzdělání svých dětí - hledat možnosti sponzorování z řad rodičů c) Propagace školy - kvalitní propagací zabezpečit naplnění vždy 3 tříd na Norské a 1 třídy na odloučeném pracovišti Montessori - nábor žáků do třídy 2. stupně Montessori - nábor žáků do třídy 2. stupně sportovní třídy - propagovat systematicky zviditelňování školy - využívat tisk Kladenské listy, Kladenské noviny, Moderní vyučování, Mladá fronta, Lidové noviny, Rodina a škola - znovu obnovit školní časopis - stále zlepšovat stránky školy - public relation setkávat se se sponzory, hledat možnosti spolupráce 6. Koncepční záměry odloučeného pracoviště mateřské školy 1. Profilace školy rozvíjet a upevňovat pedagogiku Montessori v součinnosti s moderní dobou zajistit odbornou výuku anglického jazyka: udržet odbornou úroveň výuky v jedné třídě pro děti z ostatních tříd forma kroužku 2. Naplňování personalistiky a plánu DVPP, výchovně vzdělávací proces a) pedagogický sbor - pokračovat ve vzdělávání učitelů v daných oblastech podle ročních plánů

5 b) doplňovat a upravovat stávající ŠVP dle potřeb c) vzdělávání - předávat si zkušeností s jinými MŠ Montessori v ČR - stále spolupracovat se společností Montessori - účastnit se výjezdů do zahraničních Montessori zařízení - připravovat vlastní pracovní dílny 3. Projekty Smysluplně zpracovávat zapojování se do projektů a) Pokračovat v realizaci projektu Zdravá ABECEDA b) Pokračovat v projektu ve spoluprácí s AISIS a sdružení rodičů MŠ Montessori - Projekt Hedvika - zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ s podporou osobního asistenta c) Projekt Svět v jedné zahradě - dovybudovat zahradu na pozemku mateřské školy 4. Spolupráce se základní školou, ostatními mateřskými školami a) Pokračovat ve spolupráci se ZŠ Montessori b) Konkrétně spolupracovat s jinými MŠ Montessori v ČR c) Pokračovat v úzké spolupráci se Sdružením rodičů d) Nabídnout kurzy a semináře pro rodiče v oblasti pedagogiky, psychologie dítěte v předškolním věku v oblasti pedagogiky Montessori vzdělávání a v oblasti principů a používání speciálních pomůcek Projednala pedagogická rada dne: Zpracovala:. Mgr. Daniela Vlčková ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice Vědění je poklad - klíčem k němu je škola Při stanovení strategie rozvoje školy musíme vždy citlivě vážit potřeby, zájmy, přání žáků

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2011-2015 prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 - Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Pardubice Dubina, Erno Košťála 870 Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit. (Sokrates) Základní škola Dubina je vzdělávající a vzdělávající se

Více

Roční plán na školní rok 2014/2015

Roční plán na školní rok 2014/2015 Roční plán na školní rok 2014/2015 č. j. ZŠ/ 1202 /2014 Obsah: I. Organizace školního roku 2014/2015 II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek: 1. Základní škola 2. Základní škola

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 1 analýzy současného

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE Úvod Masarykova základní škola Dolní Roveň je příspěvková organizace, která poskytuje základní vzdělání uložené školským

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy 1. Úvod Koncepce rozvoje školy Předkládám koncepci rozvoje Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk. Vycházela jsem ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

Základní škola Šternberk, Olomoucká 76, 785 01 Šternberk. Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy

Základní škola Šternberk, Olomoucká 76, 785 01 Šternberk. Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy Základní škola Šternberk, Olomoucká 76, 785 01 Šternberk Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy projednána pedagogickou radou 8. 9. 2014 projednána školskou radou 16. 9. 2014 Základní škola Šternberk,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-84/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77, 582

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE za období do června 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Předškolní 420/5, Praha 4 Kunratice, 148 00 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto Vlastní hodnocení školy je zpracováno

Více

Základní škola Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy

Základní škola Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy Současná škola V současné době se škola nachází v klidném prostředí plném zeleně, což napomáhá k vytváření dobrých psychohygienických podmínek dětí. Za nesmírnou výhodu považujeme nové spojení mateřské

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012 2018

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012 2018 Základní škola a Mateřská škola Herálec, příspěvková organizace, 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684, DIČ: CZ43378684 tel./fax : + 420566663124, e-mail : zsheralec@iol.cz, www.zsheralec.cz KONCEPČNÍ ZÁMĚRY

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období 2012 2016 Zpracoval PaedDr. Václav Hujer Koncepce rozvoje školy na období do roku

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Koncepce rozvoje na roky 2013 2017. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje na roky 2013 2017. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Koncepce rozvoje na roky 2013 2017 Název školy: Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Adresa: Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Vypracováno: březen 2013 Obsah: I. Koncepce

Více