České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost Zadávací dokumentace Počítačové kurzy 1

2 1. Zadavatel Obchodní firma / název: České dráhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Mojmír Bakalář IČ: DIČ: CZ Sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, Kontaktní osoba: PhDr. Jana Kobzová nebo Mgr. Věra Nadějová Telefon: , Identifikace projektu Název projektu: České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost Název operačního programu: Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl. m. Praha Priorita: 1 Aktivní politika zaměstnanosti Opatření: 1.1. Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ / /1215 Zahájení projektu: Ukončení projektu: Zakázka Druh zakázky: služba Vymezení předmětu zakázky: Předmětem zakázky je nákup služeb u dodavatele, který zajistí přípravu účastníků projektu na testy ECDL (Evropský řidičský průkaz pro práci na počítači) včetně testování a kurzy obsluhy PC. Konečným cílem je úspěšné absolvování kurzů obsluhy PC a kurzů ECDL a získání příslušného osvědčení nebo certifikátu za účelem zlepšení počítačové gramotnosti zaměstnanců ČD, a.s., a uchazečů o zaměstnání. V případě úspěšného absolvování testu zajistí realizátor pro absolventy vystavení osvědčení a certifikátů ECDL. Konkrétní rozsah požadovaných prací dle jednotlivých kurzů: Základy obsluhy osobních počítačů Cílem kurzu je seznámit se základními kancelářských aplikacemi účastníky kurzu, kteří se běžně s PC nesetkávají, anebo rozšířit znalosti těch, co jisté dovednosti mají. Během kurzu bude účastníkům představen integrovaný portál MPSV, pozornost bude věnována způsobu hledání volných míst a formulářům služeb zaměstnanosti pro občany. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání. Kurz je určen pro pět skupin po 12 posluchačích, bude probíhat 6 dnů po 8 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 minut). Celková délka jednoho kurzu včetně závěrečného testu je 48 vyučovacích hodin. 2

3 Náplň kurzu je následující: Operační editor Windows Textový editor Word Praktická příprava Závěrečný test pro ověření znalostí Obsluha osobního počítače Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními praktickými dovednostmi pro práci na počítači. Během kurzu bude účastníkům představen integrovaný portál MPSV, pozornost bude věnována způsobu hledání volných míst a formulářům služeb zaměstnanosti pro občany. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci ohrožení ztrátou zaměstnání, zejména pokladní. Kurz je určen pro 2 skupiny po 12 posluchačích. Jeden kurz bude probíhat 6 dnů po 8 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 minut). Celkový počet vyučovacích hodin pro jeden kurz včetně závěrečného testu je 48. Náplň kurzu je následující: Základy operačního systému Windows Základy textového editoru Word Základy tabulkového procesoru Excel Základy MS Outlook Praktická příprava Závěrečný text pro ověření znalostí ECDL Start Cílem kurzu je zlepšit základní postupy při práci s výpočetní technikou a zefektivnit každodenní práci s počítačem. Během kurzu bude účastníkům představen integrovaný portál MPSV, pozornost bude věnována způsobu hledání volných míst a formulářům služeb zaměstnanosti pro občany. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci ohrožení ztrátou zaměstnání. Jedná se o administrativní zaměstnance, zejm. asistenty a personalisty. Kurz je určen pro 2 skupiny po 12 posluchačích (celkem 24 posluchačů). Celý kurz potrvá 64 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut). Výuka bude probíhat po dobu 8 dnů, vždy po 8 hodinách denně. Pro získání osvědčení ECDL Start požadujeme absolvování následujících čtyř modulů: a) Modul 2 - Používání PC a správa souborů používání počítače a správa souborů, tvorba adresářové struktury a její filozofie, kopírování souborů, nastavení uživatelského prostředí na počítači. 3

4 b) Modul 3 - Textový editor filozofie práce s textem v textovém programu, formátování písma, odstavců a dokumentu, vlastní úprava textu a pravidla související, možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů. c) Modul 4 - Tabulkový kalkulátor filozofie práce s tabulkovým programem, formátování buňky a tabulky, práce v tabulce vkládání vzorců a funkcí, možnosti adresování v tabulce při kopírování, tvorba grafů a databází, možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek. d) Modul 7 - Služby informační sítě filozofie práce v síťovém prostředí klady a zápory, možnosti práce v síti sdílení informací, bezpečnost, elektronická pošta způsob využívání, Internet a intranet filozofie tohoto fenoménu, vyhledávání informací a jejich zpracování. ECDL Start/Komplet Cílem kurzu je zlepšit základní postupy při práci s výpočetní technikou a zefektivnění každodenní práce s počítačem. Během kurzu bude účastníkům představen integrovaný portál MPSV, pozornost bude věnována způsobu hledání volných míst a formulářům služeb zaměstnanosti pro občany. Cílovou skupinou je střední management, administrativní a provozní zaměstnanci. Kurz je určen celkem pro 24 posluchačů (3 skupiny po 8 posluchačích). Celý kurz potrvá 64 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut). Výuka bude probíhat po dobu 8 dnů, vždy po 8 vyučovacích hodinách. Pro získání osvědčení ECDL Start požadujeme absolvování výše uvedených modulů (Moduly 2,3,4 a 7) nebo následujících tří modulů pro ECDL Komplet: a) Modul 1 - základy informačních technologií základy IT přínos práce na PC a jeho využití v praxi příklady informační technologie a společnost člověk versus počítač bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity hardware, software, operační systémy a druhy aplikací 4

5 komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT b) Modul 5 - databáze filosofie práce s databází vytvoření seznamu definice textových a číselných polí výběr položek a jejich zpracování ukládání dat c) Modul 6 grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace grafické možnosti kreslicích programů a jejich použití (desktop publishing) vkládání grafických objektů do jiných dokumentů tvorba elektronické prezentace pomocí počítače možnosti použití připravených grafických objektů organizační grafy možnosti ukládání na jiná než běžná média Výukové moduly budou vybrány dle znalostí posluchačů a dle úrovně znalostí budou vytvořeny vhodné skupiny. Součástí dalších služeb pro všechny účastníky bude (tzv. balíček služeb): poskytnutí bezplatného pitného režimu (káva, čaj, minerální voda) v učebně po celou dobu konání kurzu, poskytnutí opravného závěrečného testu z jednoho modulu ECDL kurzu zdarma stanovení ceny za doplňkové vyučovací hodiny, které by si účastníci kurzu hradili v případě potřeby sami, další služby, které může realizátor zakázky nabídnout. Tyto služby jsou součástí balíčku, který bude jako doplňující kvalitativní rozsah plnění hodnocen samostatně. 4. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky Zadavatel zakázky provede nábor a rozdělení účastníků školení do jednotlivých výukových skupin a po dohodě s vybraným uchazečem stanoví termíny jednotlivých kurzů. 5. Vymezení úlohy realizátora a způsob provádění zakázky Vybraný uchazeč navrhne a dodá služby podle článku č. 3 a cenové specifikace stanovené v článku č. 7, uvedené ceny jsou maximální. Vzdělávací kurzy včetně testování ECDL proběhnou pouze na území hl. m. Prahy. Realizátor zakázky je povinen zajistit si v této lokalitě adekvátní prostory včetně technického vybavení, kde bude probíhat vlastní výuka a testování ECDL. 5

6 6. Kvalifikační požadavky na realizátora Uchazeč musí předložit k nabídce: Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního zabezpečení Uchazeč musí být držitelem certifikátu ISO 9001 Uchazeč musí mít akreditaci provádět školení a zkoušky ECDL od ČSKI Specifické (praxe v oboru, příklad dříve realizovaných obdobných zakázek apod.) 7. Nabídková cena Celková cena zakázky nesmí přesáhnout ,- Kč včetně DPH. Tato částka zahrnuje pronájem vzdělávacích prostor včetně IT, který musí být fakturován samostatně. Cena za pronájem nesmí přesáhnout částku ,- Kč včetně DPH. Cena počítačových kurzů a související služby uvedené v článku č. 3 nesmí přesáhnout částku ,- Kč včetně DPH. Z toho: Základy obsluhy osobních počítačů Cena za jednoho účastníka je 3 600,- Kč, celkem ,- Kč. Obsluha osobního počítače Cena za jednoho účastníka je 4 800,- Kč, celkem ,- Kč. ECDL Start Cena za jednoho účastníka je 7 500,- Kč, celkem ,- Kč. ECDL Start/Komplet Cena za jednoho účastníka je 8 000,- Kč, celkem ,- Kč. V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět plnění bez DPH a včetně DPH. Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK) a bude definována jako cena nejvýše přípustná za předmět zakázky. Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací a služeb při ocenění celé zakázky v rozsahu převzatých zadávacích podkladů. 8.Platební podmínky Vybranému uchazeči bude měsíčně proplácena zpětně částka za školení na základě předložení faktury, se splatností 90 kalendářních dní od data jejich doručení zadavateli. Faktura musí splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu pro zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti, zadavatel je oprávněn fakturu vrátit vybranému uchazeči a lhůta splatnosti neběží. Nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení řádné faktury. Při nedodržení termínu splatnosti faktury má vybraný uchazeč právo na uplatnění úroků z prodlení vůči zadavateli ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění. 6

7 Tento úrok z prodlení nebude vůči zadavateli uplatňován v případě prodlení s placením po dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti faktury. Vybraný uchazeč se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. V případě, že vybraný uchazeč poruší toto smluvní ujednání, je zadavatel oprávněn účtovat vybranému uchazeči za každé takové porušení tohoto smluvního ujednání smluvní pokutu ve výši 15 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5 000,- Kč. Vyúčtování předmětů zakázky bude rozděleno do dvou samostatných položek, první položka na vzdělávací aktivity, která zahrnuje i související služby a druhá položka za pronájem školicích prostor a IT. Přílohou faktur bude rovněž výkaz provedených prací, jehož strukturu stanoví zadavatel ve smlouvě. 9. Délka trvání zakázky, časový harmonogram zakázky Termín zahájení zakázky: březen 2008 Termín ukončení zakázky: květen Další zadávací podmínky a) Zadavatel si vyhrazuje právo na provedení kontroly v sídle vybraného uchazeče, možnost ověření dokladů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let archivace od ukončení realizace zakázky. b) Zadavatel si vyhrazuje do smluvního vztahu zakotvit své oprávnění ke kontrole rozsahu a kvality předmětu zakázky po celou dobu trvání smluvního vztahu. c) Vybraný uchazeč je povinen akceptovat a důsledně provádět publicitu projektu podle Manuálu vizuální identity ESF v ČR, který je dostupný na webových stránkách ESF v ČR a další upřesnění zadavatelem, a to zejména na školicích materiálech a při vlastní prováděné výuce. d) Variantní řešení nabídky se nepřipouští. Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. e) Vybraný uchazeč nesmí realizovat zakázku prostřednictvím subdodavatele. To se však netýká pronájmu učebních prostor s IT. f) Vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy tak, aby tato smlouva byla uzavřena do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. 11. Formální požadavky na formu zakázky a) Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii v písemné formě a v uzavřené obálce. b) Uzavřená obálka musí být nadepsána následujícími informacemi: v levém horním rohu musí být uvedena adresa uchazeče v pravém horním rohu musí být uvedena identifikace a název zakázky v levém dolním rohu musí být uveden nápis NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK ESF! pole pro adresáta musí obsahovat adresu zadavatele dle článku 1 této zadávací dokumentace c) Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Uchazeč doloží oprávnění za společnost jednat. d) Nabídka bude v českém jazyce 7

8 e) Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci f) Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány vzestupnou řadou, spojeny k sobě a poslední list nabídky bude obsah g) Uchazeč vloží do obálky samostatný list s kontaktní adresou včetně telefonu a ové adresy h) Součástí nabídky musí být: Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria Návrh smlouvy Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, ukázka výukových materiálů 12. Průběh zadávacího řízení Termín uveřejnění výzvy: Výzva včetně zadávací dokumentace bude zveřejněna na internetových stránkách a Termín pro podání nabídky: do 8 hod. Nejpozději do tohoto termínu musí být nabídky zadavateli doručeny. Nabídky podané po tomto termínu zadavatel bez otevření obálky vrací uchazeči. Místo pro podání nabídky: sídlo zadavatele (viz článek 1 ) Způsob doručení nabídky: osobně nebo poštou (viz článek 1 - podatelna) Uchazeč, jehož nabídka bude vyřazena, bude o této skutečnosti informován do Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude oznámeno nejpozději do Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel nehradí uchazečům náklady spojené s touto zakázkou. Nevyžádané nabídky se nevracejí! 13. Kritéria hodnocení nabídky Kritéria hodnocení formální správnosti: a) Nabídka byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem: ANO NE b) Nabídka obsahuje všechny náležitosti definované v článku 6 a 11 zadávací dokumentace: ANO NE c) Nabídka byla podepsána oprávněnou osobou: ANO NE Kritéria hodnocení obsahové stránky nabídky Nabídky budou hodnoceny v souladu s následujícími kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle stupně významu, které jim zadavatel přisuzuje. Kvalita učebních materiálů 30 % Cena 30 % Kvalita a rozsah balíčku souvisejících služeb 20 % Lokalita školení z hlediska dostupnosti 20 % Ing. Mojmír Bakalář 8

9 Ředitel personálního odboru 9

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1. Identifikační údaje zadavatele a osoba zastupující zadavatele. Zadavatelem zakázky je:

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1. Identifikační údaje zadavatele a osoba zastupující zadavatele. Zadavatelem zakázky je: Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 Zadavatel, společnost Cukrovary a lihovary TTD,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

v rámci Národních individuálních projektů Poradenství a rekvalifikace, VPP pro zakázku Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače Číslo výzvy: ÚPFM/OTP/002/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele název: VÍTKOVICE TOURS s.r.o., cestovní kancelář IČ: 44743840 DIČ: CZ44743840 sídlo: Mírové nám. 3d-519, 703 00 Ostrava - Vítkovice osoba oprávněna jednat

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více