Léčení nemocí oběhového ústrojí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léčení nemocí oběhového ústrojí"

Transkript

1 Léčení nemocí oběhového ústrojí VYŠETŘOVACÍ METODY Při nástupu na léčení se provádějí: anamnestické vyšetření, objektivní fyzikální nález a klidové EKG. Z laboratorních vyšetření se zajišťuje: FW, moč - chemicky + sediment, cholesterol, TG, HDL cholesterol, LDL cholesterol, natrium, kalium a chlór v séru, červený krevní obraz, leukocyty + diferenciál a trombocyty, protrombinový čas, INR, CK, AST, ALT, GMT, ALP, bilirubin, AMS v séru, kreatininémie, urikemie, glykemie. Podle potřeby se provádí zátěžová elektrokardiografie při nezměněné medikaci. K průkazu ischemické choroby srdeční se medikace vysazuje. Echokardiografické vyšetření provádíme na echokardiografickém přístroji GE Vingmed systém Five a Echopack pro digitální archivaci a zátěžovou echokardiografii. Z dalších neinvazních kardiologických vyšetřovacích metod používáme ambulantní monitorování EKG (EKG Holter), ambulantní monitorování TK (TK Holter) a spirometrii. U ischemické choroby dolních končetin se používá dopplerovského vyšetření tepen. 1

2 ČASNÁ REHABILITACE PACIENTŮ PO SRDEČNÍCH OPERACÍCH včetně stavu po transplantaci srdce číslo indikace II/6K a II/9K Od roku 2007 provádíme léčbu pacientů po srdečních a cévních operacích překladem z kardiovaskulárních oddělení a klinik, klinik kardiovaskulární chirurgie a oddělení a klinik cévní chirurgie (indikace II/6K, II/8K a II/9K). Časná rehabilitace navazuje přímo na pobyt v nemocnici a zahajuje se překladem z lůžka na lůžko převážně 5. až 10. den po operaci. Po přijetí kardiologem nebo internistou s kardiologickou erudicí jsou nemocní umístěni na lůžka Centra časné kardiovaskulární rehabilitace (obdoba JIP), kde setrvávají podle potřeby 1-4 dny. Rehabilitace se zahajuje již 1. den pobytu (individuální dechová cvičení) včetně fyzikální terapie (léčení jizev a malých kožních defektů biolampou), přidávají se inhalace ke zlepšení často váznoucího odkašlávání a suché uhličité koupele k zlepšení prokrvení tkání i orgánů zvláště v oblasti hrudníku a končetin. Dále se při přijetí pacienta provádí vstupní klidové EKG vyšetření a spirometrie, 1. nebo 2. den klidové transthorakální echokardiografické vyšetření a rovněž se dle potřeby využívá EKG Holter monitoring 24 hodin a TK Holter monitoring 24 hodin. S odstupem dalších několika dnů a dle zdravotního stavu pacienta se provádí zátěžová elektrokardiografie (bicyklová ergometrie) nejdříve 10. den od provedení aortokoronárního bypassu a 14. den od provedení operace na chlopni či operace kombinované (bypass + chlopeň). Dle tolerance zátěže potom pacienti cvičí v odpovídajících skupinách, trénují na rotopedu a provádějí individuální či skupinové terénní kúry. Současně se aplikují další procedury fyzikální medicíny (elektroléčba, masáže zad, reflexní masáže či měkké techniky převážně v oblasti krční a hrudní páteře v sedě atd.) a vodoléčebné procedury v oblasti DK a břicha v sedě, pokud nejsou čerstvé jizvy a drobné defekty v oblasti dolních končetin a břicha. Vzhledem k tomu, že tito pacienti představují relativně rizikovou skupinu, vyžaduje naše léčebně rehabilitační péče vysokou odbornost lékařů. Na pracovišti jsou přítomni lékaři s kardiologickou atestací kardiologové, z nichž má jeden rovněž atestaci z rehabilitace a fyzikální medicíny, ostatní lékaři jsou atestovaní internisté s kardiologickou erudicí. Máme rovněž výtečné prostorové a přístrojové vybavení: 5ti lůžkové Centrum časné kardiovaskulární rehabilitace (obdoba JIP), u každého lůžka je monitor vitálních funkcí a všechny jsou svedeny na centrální monitor ošetřovny. Pro dalších 5 pacientů máme telemetrii s dosahem po celém léčebném ústavu Prusík rovněž se svedením na centrální monitor ošetřovny, infuzní pumpy, injektomaty, 2 defibrilátory se zevní stimulací atd. Každý pokoj v komplexním léčebném ústavu Prusík je samozřejmě vybaven zvonkem, který je také sveden na centrální monitor ošetřovny. Z diagnostických přístrojů máme k dispozici echokardiografii, kterou rutinně provádějí kardiologové, dále kardiologové provádějí vyhodnocení zátěžové elektrokardiografie (bicyklové ergometrie), EKG Holteru 24 hodin monitoring a TK Holter 24 hodin monitoring a internisté vyhodnocují spirometrii. K dispozici je laboratoř s možností vyšetřit všechny základní biochemické a hematologické parametry, složitější vyšetření odvážíme do laboratoře v Karlových Varech. Závěrem lze konstatovat, že časná rehabilitace je souhrn bezpečných metod, 2

3 které urychlují návrat nemocných k běžným životním činnostem a u práce neschopných zkracují dobu trvání PN. Časná rehabilitace významně snižuje množství následné zdravotní péče v pooperačním i dalším období. Zároveň vede ke zlepšení fyzické i psychické kondice takto léčebných pacientů. HYPERTENZNÍ NEMOC II. a III. STUPNĚ DLE WHO číslo indikace II/3K,P Druhou nejčastější indikovanou chorobou pro lázeňskou léčbu je arteriální hypertenze I. a II. stupně podle WHO a arteriální hypertenze III. stupně podle WHO spolu s ischemickou chorobu srdeční, stavem po cévní mozkové příhodě, obliterací tepen dolních končetin II. b stadia a vaskulární nefrosklerózou. V průběhu lázeňské léčby jsou v pravidelných časových intervalech kontrolovány hodnoty krevného tlaku, sledovány rizikové faktory a dle výše tlaku krve je upravována medikamentózní terapie. Pohybovou terapií se dociluje navození klidové vagotonie a poklesu pracovní sympatikotonie, což vede ke snížení tlaku krve. Podobně úpravou vegetativní rovnováhy působí též uhličité koupele a režimová léčba. V rámci dietních opatření je v potravě omezován chlorid sodný. Dle možnosti je redukována hmotnost pacienta. II. REHABILITAČNÍ FÁZE PO INFARKTU MYOKARDU A PO SRDEČNÍCH OPERACÍCH číslo indikace II/2K, II/7K,P Při léčbě nemocných ve II. rehabilitační fázi po infarktu myokardu a po srdečních operacích se využívá režimové terapie, balneologické a fyzikální terapie, medikamentózní terapie, zdravotní výchovy a kontroly rizikových faktorů. Pravidelná tělesná a duševní aktivita snižuje rozsah rizikových faktorů, které vedou k infarktům myokardu. Pro zjištění srdeční kapacity se jako zátěžový test používá zátěžová elektrokardiografie na bicyklu. Průběžně je sledován EKG záznam a srdeční frekvence. Během vyšetření se měří krevní tlak a sledují se změny segmentu ST, arytmie a subjektivní potíže (dušnost, únava, závratě, stenokardie, klaudikace, apod.). Tréninková zátěž je volena tak, aby srdeční frekvence dosahovala 60% maximální tepové frekvence dosažené při zátěžové elektrokardiografii. Tréninkový pulz se vypočítává ze zátěžové elektrokardiografie podle vzorce: TP =/P max. P klid./x 0,6 + P klid. Pacienti jsou rozděleni do 3 skupin podle docílené wattové zátěže. Pohybová terapie probíhá skupinovým léčebným tělocvikem v tělocvičně a bazénu, cvičnou bicyklovou ergometrií a terénními kúrami. Jedná se o cvičení vytrvalostního charakteru s převahou dynamických prvků. Nedílnou součástí režimu je dietní režim. Racionální nízkocholesterolová strava vychází z následujících principů: 3

4 zvýšení poměru nenasycených (převážně monoenových) k nasyceným mastným kyselinám, omezení jednoduchých sacharidů, zvýšení $potravin s vysokým obsahem vláknin a vitamínu C, u obézních redukce hmotnosti. Základem balneologické léčby jsou uhličité koupele, suché uhličité koupele a subkutánní insuflace zřídelního plynu. U indikovaných nemocných se provádí klidové echokardiografické vyšetření. Součástí komplexní lázeňské péče je zdravotní výchova prováděná formou individuálních rad lékaře nemocným a formou osvětové činnosti. Spoluprací s kardiocentry v Plzni a v Praze mají indikovaní nemocní zajištěno eventuální následné invazivní řešení ICHS. ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ číslo indikace II/1P Léčení nemocných s ischemickou chorobou srdeční se uskutečňuje obdobně jako u nemocných ve II. rehabilitační fázi po infarktu myokardu a po srdečních operacích. ONEMOCNĚNÍ TEPEN KONČETIN NA PODKLADĚ ATEROSKLEROTICKÉM, NEBO ZÁNĚTLIVÉM, FUNKČNÍ PORUCHY PERIFÉRNÍCH CÉV A STAVY PO CÉVNÍCH REKONSTRUKČNÍCH A REVASKULARIZAČNÍCH OPERACÍCH - číslo indikace II/4K,P, II/5K,P, II/8K,P Při diagnostice se provádí palpační vyšetření na a. femoralis, a. poplitea, a. tibialis posterior a a. dorsalis pedis a auskultační vyšetření na a. carotis, aorta abdominalis, bifurkace aorty, a. illiaca, a. femoralis, a. poplitea. U funkčních poruch periférních cév používáme k vyšetření též chladového testu. Dále se provádí vyšetření kotníkových tlaků Dopplerem. Cílené formy lázeňské léčby působí lokálně přímo na postižené tepenné úseky vlivy mechanickými, tepennými, chemickými a elektrickými a využívají klimatického vlivu lázeňského prostředí, dietního a sanatorního režimu, minerálních indiferentních uhličitých koupelí a zřídelního uhličitého plynu, pohybové léčby, klasických, podvodních a reflexních masáží a čtyřkomorových lázní. Jde o souhrn specifických a nespecifických faktorů fyzikálního charakteru a jejich komplexní účinek na celý organismus. Základem lázeňské léčby je pohybová léčba. Jejím smyslem je zvýšení svalové výkonnosti ovlivněním adaptačních regulačních mechanizmů. Pohybový trénink lze provádět podle lokalizace stenóz a uzávěrů ve formě intenzivního intervalového tréninku polohovými cviky, stoupáním na špičky nebo do schodů, dřepy, jízdou na kole, případně na ergometru a chůzí na stejném úseku cesty rychlostí 90 kroků za minutu do začátku klaudikačních bolestí, nejméně 1 hodinu denně. Mezi jednotlivé cviky se vkládají 1 až 3 minutové pauzy, aby nedošlo k ischemizaci a poškození tkáně. Opakovaným tréninkem se zlepšuje výkonnost a tím se prodlužuje i klaudikační vzdálenost. Kontrola léčby se provádí polohovým testem, testem stoupání na špičky, testem chůze a kontrolou zátěže na ergometru. 4

5 NÁHLE VZNIKLÉ AKUTNÍ STAVY Nemocní s náhle vzniklými závažnými a bezprostředně život ohrožujícími akutními stavy jsou transportováni vozem či vrtulníkem ZZS k hospitalizaci do spádové nemocnice v Plzni, nebo do akreditovaného Kardiocentra v Plzni. Nepřetržitou pohotovostní službu v léčebně zajišťují dvě zdravotní sestry a jeden lékař. Pacienty s akutním koronárním syndromem odesíláme k akutnímu řešení do nejbližšího Kardiocentra ve Fakultní nemocnici Plzeň, eventuálně do jiného Kardiocentra dle spádu - pokud to pacient požaduje. PRUSÍKŮV PRAMEN ZÁKLADNÍ LÉČEBNÉ PROCEDURY Minerální vodě v Konstantinových Lázních přísluší jedno významné prvenství. Chemický rozbor místní léčivé vody dokazuje vůbec nejvyšší obsah volného oxidu uhličitého v celé České republice (3638 mg/l). Prusíkův pramen je přírodní, studená, prostá, železnatá, hypotonická hydrogenuhličitano sodno-hořečnatá kyselka se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Voda má příjemnou chuť, je čirá a bezbarvá s nepatrným sirovodíkovým pachem. Čerpá se z hloubky 40 metrů o vydatnosti 47 litrů za minutu při teplotě 9,9 o C a ph 5,26. Historii pramene můžeme sledovat již od 16. století, kdy se v písemných dokladech objevuje zmínka o sirnatém prameni nazývaném obecně smraďoch právě pro svůj vysoký obsah sirovodíku. Hlavní léčebné metody v těchto malebných lázních v překrásné krajině jsou založeny na využití přírodního léčivého zdroje minerální uhličité vody, která se ohřívá na teplotu o C a používá se k uhličitým koupelím. Oxid uhličitý působí blahodárně na srdce, cévní a nervový systém, svalstvo, kosti a pokožku. Prusíkův pramen v centru lázeňského parku je pojmenován po pražském profesorovi a význačném kardiologovi MUDr. Bohumilu Prusíkovi, který v Konstantinových Lázních také působil. UHLIČITÉ KOUPELE Uhličitá koupel má jednak nespecifický vliv vztlak a hydrostatický tlak, jednak specifické účinky resorbce oxidu uhličitého, vliv elektrolytů na resorpci, termoregulační význam a celkové biologické reakce na organismus. V uhličité koupeli dochází k resorbci kolem 30 ml oxidu uhličitého za minutu pokožkou podle zákona prosté difúze z prostředí s vyšší koncentrací oxidu uhličitého (uhličitá lázeň) do prostředí s nižší koncentrací (tkáň). Uhličitá koupel má indiferentní teplotu ºC, je tedy chladovým podnětem pro organizmus. Snížením teploty jádra během lázně a 1 hodinu po lázni klesá spotřeba kyslíku v tkáni, sníží se celkový metabolizmus a vzniká ekonomizace srdeční práce. Resorbcí oxidu uhličitého a sekundárním uvolněním vazoaktivních substancí vzniká periferní vazodilatace s poklesem celkového periferního odporu, zvýšením svalového prokrvení azvýšením parciálního tlaku kyslíku vkapilárách klesá systolický 5

6 Konstantinovy Lázně - Indikační seznam pro lázeňskou léče INDIKACE ZÁKLADNÍ LÉČEBNÝ POBYT II/1 - SYMPTOMATICKÁ ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ 21 DNŮ II/2 - STAV PO INFARKTU MYOKARDU Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu. Možnost prodloužení. II/3 - HYPERTENZNÍ NEMOC II. AŽ III. STUPNĚ Hypertenze III. stupně podle WHO komplikovaná ICHS, chronickým srdečním selháním, CMP, TIA, chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy. Možnost prodloužení. PŘÍSPĚVKOVÁ 21 DNŮ (ostatní) II/4 - ONEMOCNĚNÍ TEPEN A KONČETIN NA PODKLADĚ ATEOROSKLEROTICKÉM II b NEBO ZÁNĚTLIVÉM Onemocnění tepen a končetin na podkladě aterosklerotickém II b. PŘÍSPĚVKOVÁ 21 DNŮ (ostatní) II/5 II/6 -FUNKČNÍ PORUCHY PERIFERNÍCH CÉV A STAVY PO TROMBÓZÁCH, NEJDŘÍVE ZA 3 MĚSÍCE PO ODEZNĚNÍ AKTUNÍHO STÁDIA - CHRONICKÝ LYMFATICKÝ EDÉM - STAVY PO KARDIOCHIRURGICKÝCH VÝKONECH TYPU: NÁHRADA CHLOPNĚ BIOPROTÉZOU NEBO METALICKOU PROTÉZOU, REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA CHLOPNÍCH, CHIRURGICKÁ REVASKULARIZACE MYOKARDU (CABG), KOMBINOVANÉ VÝKONY (REVASKULARIZACE MYOKARDU A NÁHRADA NEBO KOREKCE CHLOPNĚ), DEFEKTY SEPTA SÍNÍ NEBO KOMOR - KARDIOCHIRURGICKÉ VÝKONY S VYLOUČENÍM VÝKONŮ KARDIOINTERVENČNÍCH Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu. PŘÍSPĚVKOVÁ 21 DNŮ (ostatní) Přímý překlad ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do 1 měsíce po operaci. Při komplikacích výjimečně do 3 měsíců od operace. Možnost prodloužení. II/7 II/8 -STAVY PO OPERACÍCH SRDEČNÍCH VAD -STAVY PO REVASKULARIZAČNÍCH OPERACÍCH SRDCE -STAVY PO PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁRNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTICE -STAVY PO REKONSTRUKČNÍCH A REVASKULARIZAČNÍCH OPERACÍCH NA CÉVNÍM SYSTÉMU MIMO SRDCE -STAVY PO PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁRNÍ ANGIOPLASTICE II/9 - STAVY PO TRANSPLANTACI SRDCE Do 12 měsíců po operaci (vyjma PTCA). Možnost prodloužení. PŘÍSPĚVKOVÁ 21 dnů Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice. Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci PŘÍSPĚVKOVÁ 21 DNŮ V rozmezích 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice Přímý překlad ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení

7 bně rehabilitační péči o dospělé - Nemoci oběhového ústrojí OPAKOVANÝ LÉČEBNÝ POBYT PŘÍSPĚVKOVÁ 14 NEBO 21 DNŮ PŘÍSPĚVKOVÁ 14 NEBO 21 DNŮ Hypertenzní nemoc refrakterní Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. Po uplynutí 12 měsíců od předchozího K pobytu, pokud není možná invazivní léčba. Maximálně 1 x PŘÍSPĚVKOVÁ 14 NEBO 21 DNŮ (ostatní) Pokud není možná invazivní léčba. PŘÍSPĚVKOVÁ 14 NEBO 21 DNŮ KONTRAINDIKACE Závažné poruchy psychiky po CMP. Klidové bolesti dolních končetin. Ulcerace nebo gangréna dolních končetin. Nefropatie s klinickými známkami urémie. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu: - abstinence nikotinu déle než 12 měsíců - u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5% od posledního léčebného pobytu, - u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10% od posledního léčebného pobytu. Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s diagnosou. Ulcerace. Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s diagnosou. Ulcerace. OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ, KTERÝ PÉČI DOPORUČUJE Internista, kardiolog, praktický lékař nebo rehabilitační lékař Internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař Internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař Angiolog, internista nebo rehabilitační lékař Angiolog, internista, kardiolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedoléčená infekční endokarditis. Embolické komplikace. Neodezněný organický psychosyndrom. Kardiochirug, kardiolog nebo rehabilitační lékař PŘÍSPĚVKOVÁ 14 NEBO 21 DNŮ Do 12 měsíců od ukončení komplexní léčby Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedoléčená infekční endokarditis. Embolické komplikace. Neodezněný organický psychosyndrom. Kardiochirug, kardiolog nebo rehabilitační lékař Těžké trofické defekty. Embolické komplikace. Rozpad rány po operačním výkonu. Angiolog, chirurg, internista, kadiolog nebo rehabilitační lékař Maximálně 1x. Možnost prodloužení. Významná rejekční reakce. Kardiochirug, kardiolog nebo rehabilitační lékař

8 a diastolický tlak, snižuje se tepová frekvence a prodlužuje se diastola. Stoupá tepový a minutový objem a stoupá i diuréza zvýšeným vylučováním natria a kalia následkem poklesu aktivity plazmareninu. Série uhličitých koupelí má vliv nejen na srdeční a cévní systém, ale i na celý organizmus ve smyslu úpravy porušených vegetativních funkcí se současným zlepšením tkáňové trofiky. VODOLÉČEBNÉ VÝKONY Z dalších vodoléčebných procedur se aplikují podvodní masáže, vířivé lázně, střídavé lázně dolních končetin a perličkové koupele. SUCHÁ UHLIČITÁ KOUPEL Neboli koupel ve vaku je jednou z nejpříjemnějších a nejužívanějších, vysoce účinných lázeňských procedur. Tato suchá koupel, dostatečně ověřená lékařským výzkumem i praxí, spočívá v uzavření těla (mimo hlavy) do speciálního plastového vaku, naplněného kysličníkem uhličitým. Základní reakcí organismu je rozšíření tepen až po vlásečnice, tedy prokrvení pokožky, svalstva všech orgánů, dochází k posílení organismu, jeho obranyschopnosti (imunity) a samohojivých schopností. Suchá uhličitá koupel probouzí životní elán a zvyšuje vitalitu, navozuje tělesnou a duševní pohodu. Suchá uhličitá koupel se pozitivně uplatňuje u těchto nepříznivých stavů a využíváme ji k léčbě např. těchto onemocnění: 1. choroby srdce a cév (vysoký krevní tlak, angina pectoris, stav po srdečním infarktu, zúžení velkých tepen, onemocnění srdečních chlopní, stav po operacích na srdci a velkých tepnách, zlepšení činnosti a kvality krevního oběhu s lepším prokrvením všech orgánů, 2. choroby žláz s vnější i vnitřní sekrecí - zvláště zlepšení funkce štítné žlázy 3. pomáhá kompenzovat metabolická onemocnění - zvláště cukrovku 4. pomáhá v léčení nemocí pohybového ústrojí, zmírňuje bolesti páteře, kloubů a svalů a pomáhá v léčbě revmatických obtíží 5. zmírňuje žilní a lymfatické otoky, velký efekt má v léčbě celulitidy 6. urychluje hojení ran i jizev, zvláště pooperačních včetně menších bércových vředů 7. má příznivý vliv při léčbě migrény, deprese, nespavosti a závratí 8. má příznivý vliv na sexuální funkce, upravuje menstruační cyklus, pomáhá při léčbě neplodnosti a zmírňuje klimakterické obtíže 9. pomáhá při rychlejší regeneraci tkání, posiluje imunitní systém, má pozitivní efekt v prevenci a léčbě kožních onemocnění a osteoporózy 10. má výrazný protistresový efekt 8

9 SUBKUTÁNNÍ INSUFLACE ZŘÍDELNÍHO PLYNU Plynové injekce se používají jako podpůrná reflexní terapie současně s léčbou uhličitými lázněmi. Provádí se do krajiny subklavikulární, do oblasti deltového svalu levé paže a do oblasti supraskapulární vlevo podle vyzařování anginózních bolestí do nervové oblasti podle metamerických pásů. Terapeuticky lze využít též při ischemické chorobě dolních končetin a vertebrogenních potížích. ELEKTROLÉČEBNÉ VÝKONY Z elektroléčebných výkonů jsou ordinovány čtyřkomorové lázně, které využívají sedativního a hyperemizujícího vlivu galvanického proudu na kůži při poruchách prokrvení horních a dolních končetin, při paresteziích a nervových poruchách. Při iontoforéze se využívá galvanického proudu k vpravování léků a roztoků do organizmu přes lymfatické cévy do oběhu krevního. Např. u prokainové iontoforézy se snižuje povrchová a hluboká citlivost nervů, u hyázové iontoforézy je účinek na lymfatické cévy a regionální mízní uzliny. Diadynamické proudy jsou rytmicky přerušované proudy s nízkou intenzitou o frekvenci Hz. Mají protizánětlivý, sedativní a analgetický účinek při nervových, svalových a kloubních bolestech. Pro tyto účely používáme přístroj Phyaction firmy Uniphy z Holandska.Ultrazvuk využívá akustických vln s frekvencí kmitů za vteřinu nad hranicí slyšitelnosti. Má vliv mechanický, tepelný a fyzikálně chemický, zvyšuje prokrvení a působí ve tkáních analgeticky a spasmolyticky. Používáme ultrazvukový přístroj s interferenčními proudy firmy Uniphy z Holandska. Krátkovlnná diatermie využívá aplikace tepla k stejnoměrnému prohřátí hlubších partií těla u nervových, svalových a kloubních potíží.horské slunce využívá ultrafialových paprsků milimikronů, zvyšuje prokrvení kůže. Solux má účinek tepelný.dále využíváme analgetický efekt Träbertových proudů. OSTATNÍ LÉČEBNÉ VÝKONY Mezi další léčebné procedury se řadí inhalace s různými přísadami, parafínové zábaly a klasické masáže. V rámci individuální rehabilitace se provádějí reflexní masáže, měkké techniky, rehabilitace stavů po centrálních mozkových příhodách a manuální lymfodrenáže. K lepšímu hojení ran a jizev používáme biotronové lampy. SOLNÁ JESKYNĚ Pobyt v Solné jeskyni působí podpůrně i preventivně při mnohých onemocněních či zdravotních problémech, jako jsou: chronické katary nosu, krku, (rýmy, kašle, dutiny, průdušky, nachlazení, ), astma, alergie, srdečně cévní problémy a onemocnění (vysoký krevní tlak, systémové ischémie), snížená funkce štítné žlázy, nervový systém (neurózy, přepracovanost, stavy vyčerpání, stres), kožní onemocnění (lupénky, ekzémy, alergie, zápaly, plísně), onemocnění a poruchy zažívacího traktu a trávení (vředové choroby, grastritida, záněty střev.). 9

10 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA Během lázeňské léčby se provádí u nemocných s indikacemi: II/2, II/6, II/7,II/9 II/1, II/3 II/4, II/5, II/8 II/5 trénink pro pacienty po infarktu myokardu a při rehabilitacích po kardiochirurgických operacích dózované skupinové cvičení pro kardiaky skupinové cvičení pro ischemickou chorobu dolních končetin skupinové cvičení pro žilní onemocnění Vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči V návrhu se uvede: a) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči, b) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace. c) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu, d) EKG kopie záznamu z poslední doby ne starší 12 měsíců, e) cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin, f) u kardiologických onemocnění RTG hrudních orgánů nebo echokardiografické vyšetření, g) u indikace II/3 oční pozadí, h) u obliterujících procesů cévních i funkční zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) a oční pozadí, i) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného, j) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, hematologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného. Vypsání návrhu v době kratší po hospitalizaci nebo překlad z lůžka na lůžko: Pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy z nemocnice s odpovídajícími vyšetřeními podle jednotlivých indikací je ekvivalentem 10

11 požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pacienta a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření. Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění. Obecné kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost a) Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, může být lázeňská léčebně rehabilit ační péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a se schválením pneumologa. b) Všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu. c) Klinické známky oběhového selhání, netýká se indikací skupiny II. Maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku. d) Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci. e) Opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících, léčba je možná po kladném vyjádření hematologa. f) Kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (BMI méně než 16,5). Netýká se indikační skupiny IX a XXIX - anorexie g) Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci. Kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro indikovanou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění. Dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací. Onkologické maligní onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové. h) Nekompenzovaná epilepsie. U pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči. Pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací. i) Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný a domácí řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence. Snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení CNS a IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, 11

12 pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči. j) Závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče k) Závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, II1/2, IV. V. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou diagnózu a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče. l) Inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice. Neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6. Anus praeteniaturalis není kontraindikací léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur. m) Těhotenství. 12

MATERIÁL K APLIKACI ZÁKONNÉ ÚPRAVY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE.

MATERIÁL K APLIKACI ZÁKONNÉ ÚPRAVY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE. Vzhledem k tomu, že v souladu s nálezem Ústavního soudu z roku 2014 je právní úprava k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče obsažena v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a zároveň

Více

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně a k t u á l n í l e g i s l a t i v a Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost VYHLÁŠKA č. 267/2012 Sb. ze dne 27.7. 2012 o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou

Více

Strana 1 / 16. 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA. Příloha. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti. a dorost

Strana 1 / 16. 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA. Příloha. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti. a dorost 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2012 o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 2 zákona

Více

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s.

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. 1. Zákon ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 2/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 12

Více

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery.

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery. Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery Číslo indikace I Indikace ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení

Více

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary 2 Obsah Proč jet do lázní? 4 Proč jet do Karlových Varů? 4 A proč právě společnost Imperial Karlovy Vary? 5 Co určuje kvalitu lázeňského

Více

INDIKAČNÍ SEZNAM. Lázně Bělohrad a.s. platný od 6.1.2015

INDIKAČNÍ SEZNAM. Lázně Bělohrad a.s. platný od 6.1.2015 INDIKAČNÍ SEZNAM Lázně Bělohrad a.s. platný od 6.1.2015 Kontra a další požadavky I - NEMOCI ONKOLOGICKÉ Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s.

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s. LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s. LEXIKON LÉČEBNÝCH PROCEDUR Lázeňská léčba Tradice a současnost Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., navazuje na dlouholetou tradici lázeňské léčby v Mariánských

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Ministr: MUDr. Bojar CSc. v. r. INDIKAČNÍ SEZNAM

Ministr: MUDr. Bojar CSc. v. r. INDIKAČNÍ SEZNAM Čiastka 77 Zbierka zákonov č. 463/1990 Strana 1683 čebných ústavech těchto ministerstev, popřípadě též v lázeňských léčebnách státních léčebných lázní 15 ). (2) Postup při zabezpečování a poskytování lázeňské

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Diskriminace na základě pohlaví aneb Tři sestry

Diskriminace na základě pohlaví aneb Tři sestry Diskriminace na základě pohlaví aneb Tři sestry Vybrané právní předpisy k případové studii kulatý stůl Společně proti diskriminaci 26. 2. 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Zákoník práce Trable

Více

Czech version 2015 / 2016. Medical SPa centre Directory

Czech version 2015 / 2016. Medical SPa centre Directory Czech version 2015 / 2016 Medical SPa centre Directory obsah Vítáme Vás Historie lázeňství Karlovarské minerální prameny Karlovarská pitná kúra Úvod do lázeňské léčby Komplexní lázeňská léčba Lázeňská

Více

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy Poděkování: Realizační tým projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe děkuje všem, kteří umožnili vznik této publikace, a to nelékařským

Více

Luxury Spa Book CZECH VERSION

Luxury Spa Book CZECH VERSION Luxury Spa Book CZECH VERSION LÉKAŘSKÝ TÝM Vedoucí lékař Alexandr Lukovnikov, M.D. Helena Urbancová, M.D. Prof. Rafael Gurevič, M.D., D. Sc. Natalia Lapina, M.D. Tomáš Martykán, M.D. Miloš Starý, M.D.

Více

SPA & WELLNESS BROCHURE

SPA & WELLNESS BROCHURE SPA & WELLNESS BROCHURE 2012 / 2013 Czech version Vážení hosté Tradice lázeňství, v podobě v jaké ho známe dnes, sahá až do dob dávného starověku. Již slavní Římané, a před nimi i staří Řekové a Egypťané,

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Léčebně rehabilitační péče

Léčebně rehabilitační péče 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

SEZNAM A POPIS PROCEDUR

SEZNAM A POPIS PROCEDUR LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SEZNAM A POPIS PROCEDUR Lázeňská rehabilitační klinika Lázeňská rehabilitační klinika OBSAH I. Diagnostika........................................... 4 II. Slatinné procedury.....................................

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny.

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 1. Co je to krevní tlak? Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 2. Co je to systolický a diastolický

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více