Léčení nemocí oběhového ústrojí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léčení nemocí oběhového ústrojí"

Transkript

1 Léčení nemocí oběhového ústrojí VYŠETŘOVACÍ METODY Při nástupu na léčení se provádějí: anamnestické vyšetření, objektivní fyzikální nález a klidové EKG. Z laboratorních vyšetření se zajišťuje: FW, moč - chemicky + sediment, cholesterol, TG, HDL cholesterol, LDL cholesterol, natrium, kalium a chlór v séru, červený krevní obraz, leukocyty + diferenciál a trombocyty, protrombinový čas, INR, CK, AST, ALT, GMT, ALP, bilirubin, AMS v séru, kreatininémie, urikemie, glykemie. Podle potřeby se provádí zátěžová elektrokardiografie při nezměněné medikaci. K průkazu ischemické choroby srdeční se medikace vysazuje. Echokardiografické vyšetření provádíme na echokardiografickém přístroji GE Vingmed systém Five a Echopack pro digitální archivaci a zátěžovou echokardiografii. Z dalších neinvazních kardiologických vyšetřovacích metod používáme ambulantní monitorování EKG (EKG Holter), ambulantní monitorování TK (TK Holter) a spirometrii. U ischemické choroby dolních končetin se používá dopplerovského vyšetření tepen. 1

2 ČASNÁ REHABILITACE PACIENTŮ PO SRDEČNÍCH OPERACÍCH včetně stavu po transplantaci srdce číslo indikace II/6K a II/9K Od roku 2007 provádíme léčbu pacientů po srdečních a cévních operacích překladem z kardiovaskulárních oddělení a klinik, klinik kardiovaskulární chirurgie a oddělení a klinik cévní chirurgie (indikace II/6K, II/8K a II/9K). Časná rehabilitace navazuje přímo na pobyt v nemocnici a zahajuje se překladem z lůžka na lůžko převážně 5. až 10. den po operaci. Po přijetí kardiologem nebo internistou s kardiologickou erudicí jsou nemocní umístěni na lůžka Centra časné kardiovaskulární rehabilitace (obdoba JIP), kde setrvávají podle potřeby 1-4 dny. Rehabilitace se zahajuje již 1. den pobytu (individuální dechová cvičení) včetně fyzikální terapie (léčení jizev a malých kožních defektů biolampou), přidávají se inhalace ke zlepšení často váznoucího odkašlávání a suché uhličité koupele k zlepšení prokrvení tkání i orgánů zvláště v oblasti hrudníku a končetin. Dále se při přijetí pacienta provádí vstupní klidové EKG vyšetření a spirometrie, 1. nebo 2. den klidové transthorakální echokardiografické vyšetření a rovněž se dle potřeby využívá EKG Holter monitoring 24 hodin a TK Holter monitoring 24 hodin. S odstupem dalších několika dnů a dle zdravotního stavu pacienta se provádí zátěžová elektrokardiografie (bicyklová ergometrie) nejdříve 10. den od provedení aortokoronárního bypassu a 14. den od provedení operace na chlopni či operace kombinované (bypass + chlopeň). Dle tolerance zátěže potom pacienti cvičí v odpovídajících skupinách, trénují na rotopedu a provádějí individuální či skupinové terénní kúry. Současně se aplikují další procedury fyzikální medicíny (elektroléčba, masáže zad, reflexní masáže či měkké techniky převážně v oblasti krční a hrudní páteře v sedě atd.) a vodoléčebné procedury v oblasti DK a břicha v sedě, pokud nejsou čerstvé jizvy a drobné defekty v oblasti dolních končetin a břicha. Vzhledem k tomu, že tito pacienti představují relativně rizikovou skupinu, vyžaduje naše léčebně rehabilitační péče vysokou odbornost lékařů. Na pracovišti jsou přítomni lékaři s kardiologickou atestací kardiologové, z nichž má jeden rovněž atestaci z rehabilitace a fyzikální medicíny, ostatní lékaři jsou atestovaní internisté s kardiologickou erudicí. Máme rovněž výtečné prostorové a přístrojové vybavení: 5ti lůžkové Centrum časné kardiovaskulární rehabilitace (obdoba JIP), u každého lůžka je monitor vitálních funkcí a všechny jsou svedeny na centrální monitor ošetřovny. Pro dalších 5 pacientů máme telemetrii s dosahem po celém léčebném ústavu Prusík rovněž se svedením na centrální monitor ošetřovny, infuzní pumpy, injektomaty, 2 defibrilátory se zevní stimulací atd. Každý pokoj v komplexním léčebném ústavu Prusík je samozřejmě vybaven zvonkem, který je také sveden na centrální monitor ošetřovny. Z diagnostických přístrojů máme k dispozici echokardiografii, kterou rutinně provádějí kardiologové, dále kardiologové provádějí vyhodnocení zátěžové elektrokardiografie (bicyklové ergometrie), EKG Holteru 24 hodin monitoring a TK Holter 24 hodin monitoring a internisté vyhodnocují spirometrii. K dispozici je laboratoř s možností vyšetřit všechny základní biochemické a hematologické parametry, složitější vyšetření odvážíme do laboratoře v Karlových Varech. Závěrem lze konstatovat, že časná rehabilitace je souhrn bezpečných metod, 2

3 které urychlují návrat nemocných k běžným životním činnostem a u práce neschopných zkracují dobu trvání PN. Časná rehabilitace významně snižuje množství následné zdravotní péče v pooperačním i dalším období. Zároveň vede ke zlepšení fyzické i psychické kondice takto léčebných pacientů. HYPERTENZNÍ NEMOC II. a III. STUPNĚ DLE WHO číslo indikace II/3K,P Druhou nejčastější indikovanou chorobou pro lázeňskou léčbu je arteriální hypertenze I. a II. stupně podle WHO a arteriální hypertenze III. stupně podle WHO spolu s ischemickou chorobu srdeční, stavem po cévní mozkové příhodě, obliterací tepen dolních končetin II. b stadia a vaskulární nefrosklerózou. V průběhu lázeňské léčby jsou v pravidelných časových intervalech kontrolovány hodnoty krevného tlaku, sledovány rizikové faktory a dle výše tlaku krve je upravována medikamentózní terapie. Pohybovou terapií se dociluje navození klidové vagotonie a poklesu pracovní sympatikotonie, což vede ke snížení tlaku krve. Podobně úpravou vegetativní rovnováhy působí též uhličité koupele a režimová léčba. V rámci dietních opatření je v potravě omezován chlorid sodný. Dle možnosti je redukována hmotnost pacienta. II. REHABILITAČNÍ FÁZE PO INFARKTU MYOKARDU A PO SRDEČNÍCH OPERACÍCH číslo indikace II/2K, II/7K,P Při léčbě nemocných ve II. rehabilitační fázi po infarktu myokardu a po srdečních operacích se využívá režimové terapie, balneologické a fyzikální terapie, medikamentózní terapie, zdravotní výchovy a kontroly rizikových faktorů. Pravidelná tělesná a duševní aktivita snižuje rozsah rizikových faktorů, které vedou k infarktům myokardu. Pro zjištění srdeční kapacity se jako zátěžový test používá zátěžová elektrokardiografie na bicyklu. Průběžně je sledován EKG záznam a srdeční frekvence. Během vyšetření se měří krevní tlak a sledují se změny segmentu ST, arytmie a subjektivní potíže (dušnost, únava, závratě, stenokardie, klaudikace, apod.). Tréninková zátěž je volena tak, aby srdeční frekvence dosahovala 60% maximální tepové frekvence dosažené při zátěžové elektrokardiografii. Tréninkový pulz se vypočítává ze zátěžové elektrokardiografie podle vzorce: TP =/P max. P klid./x 0,6 + P klid. Pacienti jsou rozděleni do 3 skupin podle docílené wattové zátěže. Pohybová terapie probíhá skupinovým léčebným tělocvikem v tělocvičně a bazénu, cvičnou bicyklovou ergometrií a terénními kúrami. Jedná se o cvičení vytrvalostního charakteru s převahou dynamických prvků. Nedílnou součástí režimu je dietní režim. Racionální nízkocholesterolová strava vychází z následujících principů: 3

4 zvýšení poměru nenasycených (převážně monoenových) k nasyceným mastným kyselinám, omezení jednoduchých sacharidů, zvýšení $potravin s vysokým obsahem vláknin a vitamínu C, u obézních redukce hmotnosti. Základem balneologické léčby jsou uhličité koupele, suché uhličité koupele a subkutánní insuflace zřídelního plynu. U indikovaných nemocných se provádí klidové echokardiografické vyšetření. Součástí komplexní lázeňské péče je zdravotní výchova prováděná formou individuálních rad lékaře nemocným a formou osvětové činnosti. Spoluprací s kardiocentry v Plzni a v Praze mají indikovaní nemocní zajištěno eventuální následné invazivní řešení ICHS. ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ číslo indikace II/1P Léčení nemocných s ischemickou chorobou srdeční se uskutečňuje obdobně jako u nemocných ve II. rehabilitační fázi po infarktu myokardu a po srdečních operacích. ONEMOCNĚNÍ TEPEN KONČETIN NA PODKLADĚ ATEROSKLEROTICKÉM, NEBO ZÁNĚTLIVÉM, FUNKČNÍ PORUCHY PERIFÉRNÍCH CÉV A STAVY PO CÉVNÍCH REKONSTRUKČNÍCH A REVASKULARIZAČNÍCH OPERACÍCH - číslo indikace II/4K,P, II/5K,P, II/8K,P Při diagnostice se provádí palpační vyšetření na a. femoralis, a. poplitea, a. tibialis posterior a a. dorsalis pedis a auskultační vyšetření na a. carotis, aorta abdominalis, bifurkace aorty, a. illiaca, a. femoralis, a. poplitea. U funkčních poruch periférních cév používáme k vyšetření též chladového testu. Dále se provádí vyšetření kotníkových tlaků Dopplerem. Cílené formy lázeňské léčby působí lokálně přímo na postižené tepenné úseky vlivy mechanickými, tepennými, chemickými a elektrickými a využívají klimatického vlivu lázeňského prostředí, dietního a sanatorního režimu, minerálních indiferentních uhličitých koupelí a zřídelního uhličitého plynu, pohybové léčby, klasických, podvodních a reflexních masáží a čtyřkomorových lázní. Jde o souhrn specifických a nespecifických faktorů fyzikálního charakteru a jejich komplexní účinek na celý organismus. Základem lázeňské léčby je pohybová léčba. Jejím smyslem je zvýšení svalové výkonnosti ovlivněním adaptačních regulačních mechanizmů. Pohybový trénink lze provádět podle lokalizace stenóz a uzávěrů ve formě intenzivního intervalového tréninku polohovými cviky, stoupáním na špičky nebo do schodů, dřepy, jízdou na kole, případně na ergometru a chůzí na stejném úseku cesty rychlostí 90 kroků za minutu do začátku klaudikačních bolestí, nejméně 1 hodinu denně. Mezi jednotlivé cviky se vkládají 1 až 3 minutové pauzy, aby nedošlo k ischemizaci a poškození tkáně. Opakovaným tréninkem se zlepšuje výkonnost a tím se prodlužuje i klaudikační vzdálenost. Kontrola léčby se provádí polohovým testem, testem stoupání na špičky, testem chůze a kontrolou zátěže na ergometru. 4

5 NÁHLE VZNIKLÉ AKUTNÍ STAVY Nemocní s náhle vzniklými závažnými a bezprostředně život ohrožujícími akutními stavy jsou transportováni vozem či vrtulníkem ZZS k hospitalizaci do spádové nemocnice v Plzni, nebo do akreditovaného Kardiocentra v Plzni. Nepřetržitou pohotovostní službu v léčebně zajišťují dvě zdravotní sestry a jeden lékař. Pacienty s akutním koronárním syndromem odesíláme k akutnímu řešení do nejbližšího Kardiocentra ve Fakultní nemocnici Plzeň, eventuálně do jiného Kardiocentra dle spádu - pokud to pacient požaduje. PRUSÍKŮV PRAMEN ZÁKLADNÍ LÉČEBNÉ PROCEDURY Minerální vodě v Konstantinových Lázních přísluší jedno významné prvenství. Chemický rozbor místní léčivé vody dokazuje vůbec nejvyšší obsah volného oxidu uhličitého v celé České republice (3638 mg/l). Prusíkův pramen je přírodní, studená, prostá, železnatá, hypotonická hydrogenuhličitano sodno-hořečnatá kyselka se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Voda má příjemnou chuť, je čirá a bezbarvá s nepatrným sirovodíkovým pachem. Čerpá se z hloubky 40 metrů o vydatnosti 47 litrů za minutu při teplotě 9,9 o C a ph 5,26. Historii pramene můžeme sledovat již od 16. století, kdy se v písemných dokladech objevuje zmínka o sirnatém prameni nazývaném obecně smraďoch právě pro svůj vysoký obsah sirovodíku. Hlavní léčebné metody v těchto malebných lázních v překrásné krajině jsou založeny na využití přírodního léčivého zdroje minerální uhličité vody, která se ohřívá na teplotu o C a používá se k uhličitým koupelím. Oxid uhličitý působí blahodárně na srdce, cévní a nervový systém, svalstvo, kosti a pokožku. Prusíkův pramen v centru lázeňského parku je pojmenován po pražském profesorovi a význačném kardiologovi MUDr. Bohumilu Prusíkovi, který v Konstantinových Lázních také působil. UHLIČITÉ KOUPELE Uhličitá koupel má jednak nespecifický vliv vztlak a hydrostatický tlak, jednak specifické účinky resorbce oxidu uhličitého, vliv elektrolytů na resorpci, termoregulační význam a celkové biologické reakce na organismus. V uhličité koupeli dochází k resorbci kolem 30 ml oxidu uhličitého za minutu pokožkou podle zákona prosté difúze z prostředí s vyšší koncentrací oxidu uhličitého (uhličitá lázeň) do prostředí s nižší koncentrací (tkáň). Uhličitá koupel má indiferentní teplotu ºC, je tedy chladovým podnětem pro organizmus. Snížením teploty jádra během lázně a 1 hodinu po lázni klesá spotřeba kyslíku v tkáni, sníží se celkový metabolizmus a vzniká ekonomizace srdeční práce. Resorbcí oxidu uhličitého a sekundárním uvolněním vazoaktivních substancí vzniká periferní vazodilatace s poklesem celkového periferního odporu, zvýšením svalového prokrvení azvýšením parciálního tlaku kyslíku vkapilárách klesá systolický 5

6 Konstantinovy Lázně - Indikační seznam pro lázeňskou léče INDIKACE ZÁKLADNÍ LÉČEBNÝ POBYT II/1 - SYMPTOMATICKÁ ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ 21 DNŮ II/2 - STAV PO INFARKTU MYOKARDU Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu. Možnost prodloužení. II/3 - HYPERTENZNÍ NEMOC II. AŽ III. STUPNĚ Hypertenze III. stupně podle WHO komplikovaná ICHS, chronickým srdečním selháním, CMP, TIA, chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy. Možnost prodloužení. PŘÍSPĚVKOVÁ 21 DNŮ (ostatní) II/4 - ONEMOCNĚNÍ TEPEN A KONČETIN NA PODKLADĚ ATEOROSKLEROTICKÉM II b NEBO ZÁNĚTLIVÉM Onemocnění tepen a končetin na podkladě aterosklerotickém II b. PŘÍSPĚVKOVÁ 21 DNŮ (ostatní) II/5 II/6 -FUNKČNÍ PORUCHY PERIFERNÍCH CÉV A STAVY PO TROMBÓZÁCH, NEJDŘÍVE ZA 3 MĚSÍCE PO ODEZNĚNÍ AKTUNÍHO STÁDIA - CHRONICKÝ LYMFATICKÝ EDÉM - STAVY PO KARDIOCHIRURGICKÝCH VÝKONECH TYPU: NÁHRADA CHLOPNĚ BIOPROTÉZOU NEBO METALICKOU PROTÉZOU, REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA CHLOPNÍCH, CHIRURGICKÁ REVASKULARIZACE MYOKARDU (CABG), KOMBINOVANÉ VÝKONY (REVASKULARIZACE MYOKARDU A NÁHRADA NEBO KOREKCE CHLOPNĚ), DEFEKTY SEPTA SÍNÍ NEBO KOMOR - KARDIOCHIRURGICKÉ VÝKONY S VYLOUČENÍM VÝKONŮ KARDIOINTERVENČNÍCH Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu. PŘÍSPĚVKOVÁ 21 DNŮ (ostatní) Přímý překlad ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do 1 měsíce po operaci. Při komplikacích výjimečně do 3 měsíců od operace. Možnost prodloužení. II/7 II/8 -STAVY PO OPERACÍCH SRDEČNÍCH VAD -STAVY PO REVASKULARIZAČNÍCH OPERACÍCH SRDCE -STAVY PO PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁRNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTICE -STAVY PO REKONSTRUKČNÍCH A REVASKULARIZAČNÍCH OPERACÍCH NA CÉVNÍM SYSTÉMU MIMO SRDCE -STAVY PO PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁRNÍ ANGIOPLASTICE II/9 - STAVY PO TRANSPLANTACI SRDCE Do 12 měsíců po operaci (vyjma PTCA). Možnost prodloužení. PŘÍSPĚVKOVÁ 21 dnů Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice. Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci PŘÍSPĚVKOVÁ 21 DNŮ V rozmezích 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice Přímý překlad ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení

7 bně rehabilitační péči o dospělé - Nemoci oběhového ústrojí OPAKOVANÝ LÉČEBNÝ POBYT PŘÍSPĚVKOVÁ 14 NEBO 21 DNŮ PŘÍSPĚVKOVÁ 14 NEBO 21 DNŮ Hypertenzní nemoc refrakterní Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. Po uplynutí 12 měsíců od předchozího K pobytu, pokud není možná invazivní léčba. Maximálně 1 x PŘÍSPĚVKOVÁ 14 NEBO 21 DNŮ (ostatní) Pokud není možná invazivní léčba. PŘÍSPĚVKOVÁ 14 NEBO 21 DNŮ KONTRAINDIKACE Závažné poruchy psychiky po CMP. Klidové bolesti dolních končetin. Ulcerace nebo gangréna dolních končetin. Nefropatie s klinickými známkami urémie. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu: - abstinence nikotinu déle než 12 měsíců - u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5% od posledního léčebného pobytu, - u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10% od posledního léčebného pobytu. Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s diagnosou. Ulcerace. Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s diagnosou. Ulcerace. OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ, KTERÝ PÉČI DOPORUČUJE Internista, kardiolog, praktický lékař nebo rehabilitační lékař Internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař Internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař Angiolog, internista nebo rehabilitační lékař Angiolog, internista, kardiolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedoléčená infekční endokarditis. Embolické komplikace. Neodezněný organický psychosyndrom. Kardiochirug, kardiolog nebo rehabilitační lékař PŘÍSPĚVKOVÁ 14 NEBO 21 DNŮ Do 12 měsíců od ukončení komplexní léčby Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedoléčená infekční endokarditis. Embolické komplikace. Neodezněný organický psychosyndrom. Kardiochirug, kardiolog nebo rehabilitační lékař Těžké trofické defekty. Embolické komplikace. Rozpad rány po operačním výkonu. Angiolog, chirurg, internista, kadiolog nebo rehabilitační lékař Maximálně 1x. Možnost prodloužení. Významná rejekční reakce. Kardiochirug, kardiolog nebo rehabilitační lékař

8 a diastolický tlak, snižuje se tepová frekvence a prodlužuje se diastola. Stoupá tepový a minutový objem a stoupá i diuréza zvýšeným vylučováním natria a kalia následkem poklesu aktivity plazmareninu. Série uhličitých koupelí má vliv nejen na srdeční a cévní systém, ale i na celý organizmus ve smyslu úpravy porušených vegetativních funkcí se současným zlepšením tkáňové trofiky. VODOLÉČEBNÉ VÝKONY Z dalších vodoléčebných procedur se aplikují podvodní masáže, vířivé lázně, střídavé lázně dolních končetin a perličkové koupele. SUCHÁ UHLIČITÁ KOUPEL Neboli koupel ve vaku je jednou z nejpříjemnějších a nejužívanějších, vysoce účinných lázeňských procedur. Tato suchá koupel, dostatečně ověřená lékařským výzkumem i praxí, spočívá v uzavření těla (mimo hlavy) do speciálního plastového vaku, naplněného kysličníkem uhličitým. Základní reakcí organismu je rozšíření tepen až po vlásečnice, tedy prokrvení pokožky, svalstva všech orgánů, dochází k posílení organismu, jeho obranyschopnosti (imunity) a samohojivých schopností. Suchá uhličitá koupel probouzí životní elán a zvyšuje vitalitu, navozuje tělesnou a duševní pohodu. Suchá uhličitá koupel se pozitivně uplatňuje u těchto nepříznivých stavů a využíváme ji k léčbě např. těchto onemocnění: 1. choroby srdce a cév (vysoký krevní tlak, angina pectoris, stav po srdečním infarktu, zúžení velkých tepen, onemocnění srdečních chlopní, stav po operacích na srdci a velkých tepnách, zlepšení činnosti a kvality krevního oběhu s lepším prokrvením všech orgánů, 2. choroby žláz s vnější i vnitřní sekrecí - zvláště zlepšení funkce štítné žlázy 3. pomáhá kompenzovat metabolická onemocnění - zvláště cukrovku 4. pomáhá v léčení nemocí pohybového ústrojí, zmírňuje bolesti páteře, kloubů a svalů a pomáhá v léčbě revmatických obtíží 5. zmírňuje žilní a lymfatické otoky, velký efekt má v léčbě celulitidy 6. urychluje hojení ran i jizev, zvláště pooperačních včetně menších bércových vředů 7. má příznivý vliv při léčbě migrény, deprese, nespavosti a závratí 8. má příznivý vliv na sexuální funkce, upravuje menstruační cyklus, pomáhá při léčbě neplodnosti a zmírňuje klimakterické obtíže 9. pomáhá při rychlejší regeneraci tkání, posiluje imunitní systém, má pozitivní efekt v prevenci a léčbě kožních onemocnění a osteoporózy 10. má výrazný protistresový efekt 8

9 SUBKUTÁNNÍ INSUFLACE ZŘÍDELNÍHO PLYNU Plynové injekce se používají jako podpůrná reflexní terapie současně s léčbou uhličitými lázněmi. Provádí se do krajiny subklavikulární, do oblasti deltového svalu levé paže a do oblasti supraskapulární vlevo podle vyzařování anginózních bolestí do nervové oblasti podle metamerických pásů. Terapeuticky lze využít též při ischemické chorobě dolních končetin a vertebrogenních potížích. ELEKTROLÉČEBNÉ VÝKONY Z elektroléčebných výkonů jsou ordinovány čtyřkomorové lázně, které využívají sedativního a hyperemizujícího vlivu galvanického proudu na kůži při poruchách prokrvení horních a dolních končetin, při paresteziích a nervových poruchách. Při iontoforéze se využívá galvanického proudu k vpravování léků a roztoků do organizmu přes lymfatické cévy do oběhu krevního. Např. u prokainové iontoforézy se snižuje povrchová a hluboká citlivost nervů, u hyázové iontoforézy je účinek na lymfatické cévy a regionální mízní uzliny. Diadynamické proudy jsou rytmicky přerušované proudy s nízkou intenzitou o frekvenci Hz. Mají protizánětlivý, sedativní a analgetický účinek při nervových, svalových a kloubních bolestech. Pro tyto účely používáme přístroj Phyaction firmy Uniphy z Holandska.Ultrazvuk využívá akustických vln s frekvencí kmitů za vteřinu nad hranicí slyšitelnosti. Má vliv mechanický, tepelný a fyzikálně chemický, zvyšuje prokrvení a působí ve tkáních analgeticky a spasmolyticky. Používáme ultrazvukový přístroj s interferenčními proudy firmy Uniphy z Holandska. Krátkovlnná diatermie využívá aplikace tepla k stejnoměrnému prohřátí hlubších partií těla u nervových, svalových a kloubních potíží.horské slunce využívá ultrafialových paprsků milimikronů, zvyšuje prokrvení kůže. Solux má účinek tepelný.dále využíváme analgetický efekt Träbertových proudů. OSTATNÍ LÉČEBNÉ VÝKONY Mezi další léčebné procedury se řadí inhalace s různými přísadami, parafínové zábaly a klasické masáže. V rámci individuální rehabilitace se provádějí reflexní masáže, měkké techniky, rehabilitace stavů po centrálních mozkových příhodách a manuální lymfodrenáže. K lepšímu hojení ran a jizev používáme biotronové lampy. SOLNÁ JESKYNĚ Pobyt v Solné jeskyni působí podpůrně i preventivně při mnohých onemocněních či zdravotních problémech, jako jsou: chronické katary nosu, krku, (rýmy, kašle, dutiny, průdušky, nachlazení, ), astma, alergie, srdečně cévní problémy a onemocnění (vysoký krevní tlak, systémové ischémie), snížená funkce štítné žlázy, nervový systém (neurózy, přepracovanost, stavy vyčerpání, stres), kožní onemocnění (lupénky, ekzémy, alergie, zápaly, plísně), onemocnění a poruchy zažívacího traktu a trávení (vředové choroby, grastritida, záněty střev.). 9

10 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA Během lázeňské léčby se provádí u nemocných s indikacemi: II/2, II/6, II/7,II/9 II/1, II/3 II/4, II/5, II/8 II/5 trénink pro pacienty po infarktu myokardu a při rehabilitacích po kardiochirurgických operacích dózované skupinové cvičení pro kardiaky skupinové cvičení pro ischemickou chorobu dolních končetin skupinové cvičení pro žilní onemocnění Vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči V návrhu se uvede: a) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči, b) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace. c) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu, d) EKG kopie záznamu z poslední doby ne starší 12 měsíců, e) cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin, f) u kardiologických onemocnění RTG hrudních orgánů nebo echokardiografické vyšetření, g) u indikace II/3 oční pozadí, h) u obliterujících procesů cévních i funkční zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) a oční pozadí, i) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného, j) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, hematologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného. Vypsání návrhu v době kratší po hospitalizaci nebo překlad z lůžka na lůžko: Pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy z nemocnice s odpovídajícími vyšetřeními podle jednotlivých indikací je ekvivalentem 10

11 požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pacienta a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření. Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění. Obecné kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost a) Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, může být lázeňská léčebně rehabilit ační péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a se schválením pneumologa. b) Všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu. c) Klinické známky oběhového selhání, netýká se indikací skupiny II. Maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku. d) Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci. e) Opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících, léčba je možná po kladném vyjádření hematologa. f) Kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (BMI méně než 16,5). Netýká se indikační skupiny IX a XXIX - anorexie g) Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci. Kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro indikovanou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění. Dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací. Onkologické maligní onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové. h) Nekompenzovaná epilepsie. U pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči. Pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací. i) Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný a domácí řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence. Snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení CNS a IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, 11

12 pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči. j) Závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče k) Závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, II1/2, IV. V. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou diagnózu a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče. l) Inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice. Neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6. Anus praeteniaturalis není kontraindikací léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur. m) Těhotenství. 12

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

KONSTANTINOVY LÁZNĚ LÁZNĚ VAŠEHO SRDCE LÁZEŇSKÁ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE

KONSTANTINOVY LÁZNĚ LÁZNĚ VAŠEHO SRDCE LÁZEŇSKÁ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE KONSTANTINOVY LÁZNĚ LÁZNĚ VAŠEHO SRDCE LÁZEŇSKÁ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE Nemoci pohybového ústrojí Nemoci nervového ústrojí Nemoci oběhového ústrojí Diabetes mellitus URČENO ODBORNÉ VEŘEJNOSTI Lázeňská

Více

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 Vyhláška MZ ČR č. 267/ 2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně preventivní péči pro dospělé, děti

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Indikační seznam od 1. 1. 2015 pro dospělé Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé I. Nemoci onkologické II. Nemoci oběhového ústrojí I. Nemoci onkologické II. Nemoci

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DĚTI A DOROST

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DĚTI A DOROST INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DĚTI A DOROST V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. 1. Zákon ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Diskriminace na základě pohlaví aneb Tři sestry

Diskriminace na základě pohlaví aneb Tři sestry Diskriminace na základě pohlaví aneb Tři sestry Vybrané právní předpisy k případové studii kulatý stůl Společně proti diskriminaci 26. 2. 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Zákoník práce Trable

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Nabídka služeb a masáží

Nabídka služeb a masáží Nabídka služeb a masáží Lymfodrenáž Lymfatické masáže Indikace lymfatických masáží: OTOKY DOLNÍCH A HORNÍCH KONČETIN OTOKY V OBLASTI OBLIČEJE STAVY PO OPERACÍCH K URYCHLENÍ REGENERACE TKÁNÍ CHRONICKÉ I

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Infarkt myokardu intervence dle NANDA taxonomie Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Obsah Charakteristika Rozdělení Příznaky choroby Komplikace Příčiny Vyšetřovací metody Léčba Ošetřovatelský

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Informace o službách a péči Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Pomůžeme Vám vrátit se do aktivního života MUDr. Arnold Pavlík primář oddělení rehabilitační

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více

Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec****

Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec**** Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec**** Léčebný balíček Aby záda nebolela Standard zahrnuje 4 léčebné procedury zaměřené na nápravu Vašich zdravotních potíží. V rámci úspěšnosti léčby doporučujeme absolvovat

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE Charakteristika onemocnění AIM Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby srdeční.

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie

Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie Atestační práce Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie MUDr. Martin Mužný Oddělení následné péče Bílovecká nemocnice, a.s.

Více

P r a c o v n í v e r z e ( před z a h á j e n í m l e g i s l a t i v n í h o p r o c e s u ) N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne.. 2014,

P r a c o v n í v e r z e ( před z a h á j e n í m l e g i s l a t i v n í h o p r o c e s u ) N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne.. 2014, P r a c o v n í v e r z e ( před z a h á j e n í m l e g i s l a t i v n í h o p r o c e s u ) N á v r h VYHLÁŠKA ze dne.. 2014, o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Popis léčebných procedur prováděných v našem sanatoriu KOUPELE

Popis léčebných procedur prováděných v našem sanatoriu KOUPELE Popis léčebných procedur prováděných v našem sanatoriu KOUPELE Koupel minerální Popis procedury: procedura je prováděná ve vodoléčebné vaně za použití vřídelní minerální vody, teplota vody je 37 C Účinek:

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_158 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Masáže Masáž ruční částečná Jedná se o masáže, které

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB M ULTIFUNČKNÍ VANA NEOQI O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 MULTIFUNKČNÍ VANA NEOQI CENÍK NÁZEV ČAS CENA HYDROTERAPIE HYDROTERAPIE + aromaterapie TERMOTERAPIE

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika)

Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika) Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika) INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) S POSKYTNUTÍM

Více

Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15

Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15 Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15 Vážení rodiče, Zasíláme Vám informace o zdravotních prohlídkách pro sezónu 2014-2015. V tomto roce je nejvýznamnější změnou otevření pobočky ISL

Více

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu)

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu) Provozovna Odbornost gynekologie a porodnictví Aplikace I.M. hormonálního přípravku nehrazená zdrav.poj. Cytologické vyšetření + odběr - samoplátce Fotodokumentace z UZ vyšetření na žádost pacientky Gynekologické

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

267/2012 Sb. VYHLÁŠKA

267/2012 Sb. VYHLÁŠKA 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2012 o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 2 zákona

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Pooperační péče a možné komplikace u. Kvičalová Lenka Szturcová Ivana

Pooperační péče a možné komplikace u. Kvičalová Lenka Szturcová Ivana Pooperační péče a možné komplikace u pacientů po operaci Femoropopliteálního bysassu /AMPUTACE DK/ Vypracoval: Kvičalová Lenka Szturcová Ivana Přednášející: Bc. Bobková Veronika Femoro popliteální bypass

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Doc. MUDr.Tomáš Kára,PhD, Prim. MUDr. Pavel Homolka, PhD, Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc., Prim. MUDr. Ladislav Groch, As. MUDr. Ota Hlinomaz,PhD,

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE české lázeňství je spolu s léčivými prameny označováno za rodinné stříbro v současnosti je úloha lázeňství v léčbě onemocnění a prevenci téměř nezastupitelná

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

MORTALITA 8,1 19,3 6,2 4,1 7,9 23,8 30,6. respirační. úrazy, otravy. nádory. zažívací onemocnění. onemocnění. jiné

MORTALITA 8,1 19,3 6,2 4,1 7,9 23,8 30,6. respirační. úrazy, otravy. nádory. zažívací onemocnění. onemocnění. jiné MORTALITA zažívací onemocnění úrazy, otravy 6,2 4,1 respirační onemocnění 8,1 19,3 nádory 7,9 jiné 30,6 23,8 jiné choroby srdce a cév CHOROBY SRDCE A CÉV 54,4 ischemická choroba srdeční PROČ CENTRUM VÝZKUMU

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických zkušeností, které umožní absolventovi provádět

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Ceník - léčebné pobyty 2014. Název pobytu Ubytování Strava Procedury Cena celkem

Ceník - léčebné pobyty 2014. Název pobytu Ubytování Strava Procedury Cena celkem Mám nemocné Celodenní standardní srdce, vysoký krevní tlak a 2 x cvičení skupinové cévní problémy 1 x masáž klasická 1 x rašelinový zábal malý 9 nocí 1/1 4.500,- Kč 3.330,- Kč 9 x Nordic Walking (1 x instruktáž)

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy O vlivu podvodních masáží na lidský organismus existuje řada teorií, všechny se však jednoznačně shodují v příznivém účinku na fyzickou a psychickou stránku

Více

sekce A Příloha č. 11 Ceník FNKV

sekce A Příloha č. 11 Ceník FNKV Výkony vakcinace 392296 391773 394989 356573 356574 376063 368971 364782 393001 393074 386403 3107496 3083443 393075 393076 393078 3100085 393077 385172 394994 356575 Avaxim včetně aplikace 1 Engerix včetně

Více

Vyhláška 79/2013 Sb.

Vyhláška 79/2013 Sb. Vyhláška 79/2013 Sb. Machartová V. 15.5.2013 CD hotel Garni*** Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více