Projekt Zdraví do školek a škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Zdraví do školek a škol"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Projekt Zdraví do školek a škol Zřizovatel: Předkladatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Kontakt: tel.: IČO: Zpracovatel: Odborný garant: Koordinátor: Místo realizace: Mgr. Marie Adámková, pedagogický pracovník Mgr. Karin Petřeková, pedagogický pracovník Mgr. Marie Adámková, pedagogický pracovník pro SZŠ Mgr. Jana Staňurová, pedagogický pracovník pro VOŠZ SZŠ a VOŠZ Ostrava Jeremenkova Ostrava-Vítkovice Zodpovědná osoba: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D, ředitelka školy Bankovní spojení: KB

2 Obsah 1. Obecné informace o organizaci Cíl projektu Způsob realizace Cílová skupina a počet dětí Časový plán realizace Místo realizace Personální a materiální zabezpečení služby Sdělení o finanční spoluúčasti Metody hodnocení projektu Vyjádření garanta projektu... 5 Příloha č.1 - Přehled nákladů... 6 Příloha č. 2 - Seznam škol:... 7 Příloha č. 3 - Ukázka tématu: Zdraví hygiena a čistota

3 1. Obecné informace o organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě má v oblasti zdravotnického vzdělávání více než osmdesátiletou tradici. Je nejstarší školou tohoto typu v Moravskoslezském regionu. Připravuje do klinické praxe žáky a studenty na nelékařská povolání zdravotnické asistenty, nutriční asistenty, laboratorní asistenty, asistenty zubního technika a absolventy zdravotnických lyceí. V roce 1996 vznikla Vyšší zdravotnická škola v Ostravě, kde se na své budoucí povolání připravují diplomovaní specialisté v oborech všeobecná sestra, farmaceutický asistent, zubní technik a nutriční terapeut. 2. Cíl projektu Cílem projektu je rozšíření zdravotního povědomí o základních zdravotnických zásadách, včetně hygienických mezi předškolními dětmi. S těmito otázkami a problémy budou děti seznamovat jejich starší kamarádi žáci a studenti střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické. Nosnou filosofií je přiměřenou formou zpřístupnit dětem základní informace týkající se zdraví, jeho významu, stejně tak preventivní složky ochrany. Dle možností vštěpit dětem ty nejjednodušší zásady chování při nemoci, úrazu a návštěvě lékaře. Součástí by také byly základy léčebného režimu v době nemoci a ovlivnění stravovacích zvyklostí dětí. Stěžejním bodem zůstává prevence nemoci, úrazu a chování při nich. Dále prevence před vznikem poruch z příjmu potravy. Dalším, velice významným aspektem tohoto projektu je přiblížit se co nejvíce cílům Evropské unie, které jsou pro sféru zdravotnictví specifikovány v Akčním programu Společenství v oblasti veřejného zdraví. Oporou projektu je Strategie Společenství v oblasti péče o zdraví obyvatelstva a Zdraví pro všechny v 21. století. 3. Způsob realizace V první etapě budou osloveni žáci a studenti, kteří projevili při prvním kontaktu s koordinátory zájem o vytvoření zdravotně-preventivního programu pro děti. Pedagogové, kteří se do projektu zapojují, budou připravovat program s žáky a studenty, seznámí je s projektem, dohodnou si harmonogram přípravy, který budou koordinovat s výukou žáků a studentů. Celou přípravu projektu zabezpečí koordinátoři a garant projektu za spoluúčasti odborných vyučujících. V přípravě žáci a studenti navazují a využívají znalosti ze samotného studia na SZŠ a VOŠZ a s touto aktivitou naplňují školní vzdělávací program. Žáci a studenti si na naší škole osvojují základní informace o vztahu k dětem. Tyto informace získávají v předmětech Psychologie, První pomoc, Ošetřovatelství, Ošetřování nemocných, Somatologie a stomatologie, Somatologie, Anatomie a fyziologie-cvičení, Občanská nauka, Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, kde ve svých cvičeních připravují krátké scénky pro různé skupiny dětí. Činnost žáků a studentů bude zaměřena především na ukázky, jak správně pečovat o sebe sama a své okolí, se zaměřením na prevenci negativních vlivů kolem nás. Pozornost bude věnována i sociálněpatologickým jevům a environmentálním zásadám. Do školek budou docházet podle předem vypracovaného časového harmonogramu, v dopoledních hodinách, který bude vypracován ve spolupráci s odpovědnou osobou dané organizace. Pojištění studentů na akcích zajistí SZŠ a VOŠZ. Rovněž bude zajišťovat jejich pravidelné setkávání. 3

4 4. Cílová skupina a počet dětí Cílovou skupinou jsou děti ve věku 4 8 let spolupracujících školek a škol z regionu města Ostravy, městské části Vítkovice a Mariánské Hory a Hulváky. Přednostně budou osloveny instituce ze sociálně citlivých lokalit. Předpokládáme, že budeme v průběhu jednoho školního roku spolupracovat se šesti skupinami dětí z různých institucí, přičemž kapacitní náplň jedné skupiny čítá 25 dětí. Tento projekt osloví 120 předškolních dětí. V příloze č. II je uveden seznam mateřských a základních škol, kde bude projekt realizován. Je možné však program nabídnout i jiným školkám dle zájmu. 5. Časový plán realizace Akce budou realizovány v průběhu školního roku od října do června. Školka, resp. škola si vybere aktuální program, který je osloví a domluví se s koordinátorem dané školy, která pohádku připravila, termín a místo jejího provedení. Možný je také kontakt přímo na garanta projektu, který provedení představení zprostředkuje. 6. Místo realizace Projekt je realizován ve spolupráci a se souhlasem vedení příslušné školky a školy. Příprava žáků a studentů probíhá v prostorách SZŠ a VOŠZ Ostrava, Jeremenkova 2, Ostrava- Vítkovice a Ostrava, 1. máje 11, Ostrava Mariánské Hory. Kontakt s dětmi bude probíhat po domluvě přímo v konkrétní školce či škole v předem stanoveném čase. Poslední setkání plánujeme uskutečnit přímo v budově SZŠ a VOŠZ, což je pro mladší děti sice neznámé, ale určitě zajímavé prostředí mohou se zde blíže seznámit s odbornými pomůckami či jinými edukačními materiály. 7. Personální a materiální zabezpečení služby Koordinátoři projektu jsou Mgr. Marie Adámková za SZŠ a Mgr. Jana Staňurová za VOŠZ Ostrava. Dalším garantem je Mgr. Karin Petřeková. Setkávání účastníků bude probíhat 1x ročně v prostorách budovy SZŠ Ostrava, Jeremenkova 2, Ostrava-Vítkovice, nebo VOŠZ Ostrava, 1. máje 11, které jsou pro tyto účely vhodně prostorově i materiálně vybaveny. 8. Sdělení o finanční spoluúčasti Služby budou dětem poskytovány zdarma. O příspěvek na tento projekt požádáme Statutární město Ostrava, městský obvody Vítkovice a Mariánské Hory a Hulváky. V příloze č. I je k nahlédnutí předpokládaný rozpočet na akce. 9. Metody hodnocení projektu Kvalitu poskytovaného projektu a účinek zdravotně-preventivního programu budeme hodnotit při pravidelných setkáních obou organizací, vedoucích zařízení, koordinátorů, zástupce obecního úřadu a ostatních členů vstupujících do akce. 4

5 V úmyslu máme i zpětnou vazbu, kdy požádáme děti, aby se k výsledkům akce samy vyjádřily, např. formou obrázků, které bychom chtěli později vystavovat. Nezbytnou součástí hodnocení projektu je i jeho medializace. 10. Vyjádření garanta projektu Je třeba říci, že investice do dětí, je vždy jednou z nejlepších, Jedná-li se o investici v podobě něčeho, co není běžnou součásti každodenního života mnohých rodin a výchovně vzdělávacích institucí, je o to přínosnější. Projekt se tak stává vhodnou alternativou, jak dětem vštípit určité zásady do,,zdravějšího života, vztah ke zdraví apod. Zapojení žáků a studentů SZŠ a VOŠZ Ostrava do takto realizovaného výchovně preventivního projektu sleduji již po několik let realizace. Příchod našich žáků a studentů do předškolních zařízení je vždy doprovázen očekáváním a děti se těší, že jim jejich starší kamarádi předvedou novou, zajímavou pohádku, kde se vždy něco dozví. Realizaci projektu považuji za prospěšnou a úspěšnou a uvítala bych jeho další pokračování, popř. i rozšíření na jiné městské části. Na základě dosavadních zkušeností konstatuji, že většinou byl projekt shledán jako vhodné zpestření výchovy ve školkách a doplnění jejich školních vzdělávacích plánů. Tento projekt je realizován v souladu s výchovně vzdělávacím programem školy a bude realizován po dobu zájmu o tuto akci s tím, že bude pravidelně aktualizován. V Ostravě dne Mgr. Marie Adámková koordinátorka projektu RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. ředitelka školy 5

6 Příloha č.1 - Přehled nákladů NÁKLADY Kč Příprava edukačního materiálu Občerstvení pro pořadatele (studenti) 750 Režijní náklady akce s ohledem na probíranou tématiku (vzorky, dárky, zdravé pití) Mzdové náklady - odměna školiteli (1hod- 300 Kč./ relizovany2hod/10měs. Školitelů je 6) Provozní a administrativní náklady- PC, dataprojektor Celkem

7 Příloha č. 2 - Seznam škol: MŠ P. Velikého 37, Ostrava - Vítkovice MŠ Erbenova 23, Ostrava - Vítkovice MŠ Obránců míru 71, Ostrava - Vítkovice MŠ Kořenského 9, Ostrava Vítkovice ZŠ Šalounova 56, Ostrava Vítkovice ZŠ Gen. Janka 1208, Ostrava Mariánské Hory MŠ Zelená 73A, Ostrava Mariánské Hory Alternativní MŠ, U Dvora 22a, Ostrava Mariánské Hory MŠ Ostrava- Hulváky, Matrosovova 14/A, Ostrava Hulváky MŠ Gen. Janka 1/1236, Ostrava Mariánské Hory Křesťanská MŠ, U Dvora 22, Ostrava Mariánské Hory 7

8 Příloha č. 3 - Ukázka tématu: Zdraví hygiena a čistota Výchovné cíle: Pochopení pojmu zdraví jako naprosté pohody duševní, tělesné a sociální. Uvědomění si možnosti podpory a rozvíjení zdraví, resp. různých aktivit, kterými si zdraví udržujeme. Pomůcky: Paraván (nebo tabule), různé obrázky zdravých hrajících si dětí, dětí s rodiči, na procházce apod. Dále obrázky nemocných dětí se zavázaným krkem, okem, uchem, rukou nebo nohou v sádře, dětí ležících na posteli užívajících léky, s teploměrem, s infúzí apod. Oblečení pro postavy (Lékařka, Bacil a Vir), polštář, deka, prostěradlo, lékařské pomůcky, bílé panny, odměny pro děti (mýdla, kapesníčky, vitaminy, omalovánky, ručníčky, malá pitíčka, jablíčka či jiné ovoce ) Práce s dětmi: 1) Přivítání se s dětmi Milé děti, přišli jsme si dnes s vámi povídat, hrát si, zahrát vám pohádku a také vás něco naučit. 2) Navození atmosféry, motivace s obrázky Jak vypadá zdraví? To je ale divná otázka! Všichni víme, jak vypadá nemoc. Teď si najdeme na obrázcích všechny děti, které jsou nemocné. (Reakce dětí). Tak vidíte, nemoci jsme opravdu poznali na první pohled. Jednu bolí v krku, druhý má zánět středního ucha, další si zlomila nohu, někoho bolí zub a někdo má plané neštovice. Ale co nám zůstalo na ostatních obrázcích? Není to náhodou zdraví? Co myslíte? Prohlédneme si je ještě jednou. Kluk, který si hraje s míčem, je určitě zdravý. Kdyby zdravý nebyl, asi by ho něco bolelo, byl by unavený a nemohl by takhle skákat. (Reakce dětí hledají další zdravé děti.) A co holčička a kluk s rodiči? To je trošku složitější. I když zrovna není někdo nemocný, ale nemá nikoho, kdo ho má opravdu rád anebo nemá všechno, co je k životu nutné, necítí se úplně v pohodě, není zdravý. 3) Divadelní scénka Zahrajeme vám teď příběh o holčičce Terezce, o jejím zdraví a o tom, jak si jej chránila a nechránila a jak to nakonec dopadlo. Holčička Terezka je zdravá, veselá, bezstarostná (zpívá si písničku zpěv písně Travička zelená s hrou na tělo zapojení dětí). Neváží si však svého zdraví, neposlouchá rady své maminky. Běhá venku nedostatečně oblečená, zůstává venku v dešti, brouzdá kalužemi, hraje si v blátě. Doma se nepřevlékne do suchého oblečení, neumyje si ruce před jídlem a ani jablíčko, které chce sníst a sní ho. Mezitím Bacilek a Víreček pozorují, jak se Terezka nestará o zdraví a neposlouchá maminku. Radují se a chystají se způsobit jí nemoc. Večer vlezou k Terezce do postýlky. Ráno je Terezka nemocná. Má horečku, rýmu, bolí ji hlava, v krku a kašle. Maminka zavolá k Terezce paní doktorku. Hodná paní doktorka holčičku prohlédne, podívá se jí do krku, poslechne srdíčko a průdušky, změří teplotu, tlak. Terezka má chřipku a musí zůstat doma v posteli. Dostane léky. (Zatímco Terezka usnula, děti si mohou TIŠE lékařské nástroje prohlédnout a osahat.) Terezka léky poctivě užívá a uzdraví se. 8

9 Bacilek a Víreček se léků bojí a utečou k jiným, neposlušným dětem. Terezka jde na kontrolu. Od paní doktorky se dozví o prevenci. (Dodržování správné hygieny, otužování, očkování) a) mytí rukou, správné oblékání, čištění zubů b) jíst ovoce (básnička Ovoce a zelenina zapojení dětí), pít mléko, pitný režim c) chodit často na vzduch, do přírody, doma větrat d) cvičit, sportovat e) chodit brzy spát, nevysedávat u televize, počítače f) správné třídění odpadu (K činnostem, ke kterým to jde, pohybové vyjádření dětí. Např. pí doktorka předvede mytí rukou, děti napodobují, opakují.) Písnička Otužilých dětí seznámení s textem společný zpěv. 4) Závěr, shrnutí, předání odměn dětem Teď už tedy víme, jak vypadá zdraví. Není to jen to, že nemáme nějakou nemoc, kdepak. Zdravý je ten, kdo má v pořádku všechno v těle i na těle. Kdo je veselý, spokojený a nic ho netrápí a kdo má okolo sebe lidi, se kterými si rozumí a kteří mu pomáhají zabezpečit to, co potřebuje. 5) Rozloučení s dětmi 9

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Název programu: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima. Logo: Mateřská škola Ruda nad Moravou Účinnost ŠVP MŠ Ruda od: 31. 8. 2012 Platnost

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov náměstí Míru 616, příspěvková organizace Školní rok 2012/2013 Email: skola@zsks.cz http: www.zsks.cz 1 OBSAH: I. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ RVP PV Školní vzdělávací program je platný od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY, SLAPY 34 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s prvky systému M. Montessori POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM Pedagogika M. Montessori je pro nás inspirativním

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Zdravotnický

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVANÍ OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Str. 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ UDAJE O MŠ 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Bc. Monika Petrášová ředitelka školy 1 (ze33) OBSAH: 1. Základní údaje o škole 1.1. Součásti školy, údaje za školní rok 2013 / 2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Minimální preventivní program Školní metodik prevence: Mgr. Jana Jarošová Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 1/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.1.2010 schválil: Jan Faltýnek č.j. 510/2010 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENA NA VÝSLEDCÍCH VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENA NA VÝSLEDCÍCH VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JEREMENKOVA 2, 703 00 OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENA NA VÝSLEDCÍCH VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce 2008-2012 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více