Územní plán věc veřejná hodnocení Kámen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán věc veřejná hodnocení Kámen"

Transkript

1 Územní plán věc veřejná hodnocení Kámen Dobřichovice Mníšek Osov Ukázky školních prací dětí na téma Město, ve kterém chci žít Neumětely Dobříš údolí Litavky Ostrý Čenkov údolí V zabitých HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe Pičín vedlejší hřeben (Malý for Chlum, Dráska, Střážný již mimo HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust Civil Society in Central&Eastern Europe obrázek)

2 Územní plán věc veřejná / hodnocení Zelené plochy uvnitř obcí Předkládáme vám soupis podnětů, které nám v rámci projektu předali občané Mníšku, Rymaně a Stříbrné Lhoty. Většinu jsme sesbírali při osobních setkání (stan na náměstí), dále prostřednictvím telefonátů a ů a ze čtyř anketních lístků, které veřejnost vložila do schránek obchodů Albert a Samoobsluha pod Skalkou. Vedoucím a pracovníkům obchodů za jejich ochotu a možnost umístit do prodejen schránku na podněty, touto cestou děkujeme. Prostřednictvím podpisů (účast na semináři, setkání ve stanu) máme podchyceno 45 občanů, kteří nám podněty předali a které můžeme vykázat do projektu (podpisy jsou nutným dokladem pro nadaci jako doklad realizace projektu nezasíláme je nadaci, ale musíme je mít k případné kontrole). Je to cca 1 % obyvatel trvale hlášených v Mníšku. Zdánlivě málo (přáli jsme si víc), ale ne všichni se podepsali a někteří spoluobčané mi zatelefonovali, poslali , či řekli připomínky při náhodném sekání. Přesto i to 1 % s ohledem, že se jedná o územní plán, je bráno odbornou veřejností za úspěch. Nicméně, nelze než volně citovat jednoho občana Mníšku: Tady (v Mníšku) si lidi nezaslouží, aby pro ně někdo něco dělal. Jim stačí, když nadávají v hospodě, jen aby se osobně nedotkli vrchnosti. Níže uvedené podněty najdete také na kde jsou pro zajímavost také podněty, které jsem na úřad předal svým jménem. Ty jsou v některých případech přesněji popsány. Podněty od veřejnosti předané do na MěÚ Mníšek pod Brdy Hodnocení dokumentace ÚP hodnotit i s ohledem vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA). Strategický plán rozvoje sídla Spolu se zhotovením ÚP Mníšku, zpracovat nezávislou osobou Strategický plán. Rozvoj města Zaměřit do zkvalitnění služeb a infrastruktury ve prospěch současných trvale bydlících obyvatel a nerozšiřovat masivní výstavbu obytných objektů. Přeji si, aby se dál Mníšek nerozrůstal, aby si ponechal kouzlo a přednosti malého městečka. Počet obyvatel a výstavba Zachovat a zkvalitnit zelené plochy uvnitř Mníšku a obcí. Pivovárku využít rekreačně, ale neměnit výrazně její přírodní charakter a krajinný význam. Respektovat Zlatý vrch jako relaxační zázemí obyvatel. Vyhradit plochy pro venčení psů, situovat je zejména mimo zemědělské plochy (omezit tak vstup parazitů do potravinového řetězce). Pro nové výstavby požadovat vyšší zeleň v zahradách, případně vyšší zeleň požadovat v uličním prostoru či vyčleněných veřejných plochách. Po dobu nejméně 20 let nepovolit přestavbu náměstí F. X. Svobody Prostory před zámkem nezastavět, nechat volné prostranství, parková úprava, částečně zelené, parkování, oddechový prostor s lavičkami, altánem apod. Dát prostor zeleni před dlážděním a podobně zpevněnými plochami. Maximální ochrana stávající zeleně v obci a krajině. Pro jednotlivé lokality s obytnými domy (např. Staré sídliště pod Skalkou) stanovit regulativy pro pravidla výsadby dřevin, aby v pozdějších letech tyto dřeviny nezhoršovaly hygienické a i bezpečnostní limity bydlení. Krajina Zachovat zelený pás v současné rozloze mezi Stříbrnou Lhotou a výstavbou okolo bývalého statku nad Prostředním rybníkem, části pozemků, které nebyly změnou 7/IV/2005 změněny na stavební pozemky (p. č. 57/7, 57/8, 57/9,57/10, 57/12, 57/14, 72/6, 72/7, 72/8, 410/2, 412/4, + lokalita 30c/IV/2005 Propojit zelený pás pod Stříbrnou Lhotou s lesním komplexem Brd. Zachovat současné biokoridory a biocentra, ale upřesnit možnost jejich využívání zemědělstvím, myslivostí a další k přírodě šetrné činnosti. Rozšířit v katastru obcí další plochy na nezastavitelné plochy. Protihlukové a protivětrné stěny Rymáně mezi Kovohutěmi a obcí. Větrolam mezi Stř. Lhotou a Kytínem. Vyjmout pozemek č. 1035/4 u Zámeckého rybníka z obytné plochy, zařadit do zájmu ochrany přírody. Vyznačit vycházkové okruhy (nejen k zámku). Např. za rybníky, na Stř. Lhotu, kolem nádraží, Kamenné, Zahořany, zahrnout i křížky, kapličky v okolí. Pozemky okolo obce nechat pro vybudování lesoparku s různými stezkami, cyklotrasami méně náročné. Ponechat maximum volných ploch pro potřeby příštích generací. Architektura Počet obyvatel stabilizovat na 5000 trvale bydlících. (alternativa č.1) Počet obyvatel stabilizovat na trvale bydlících. (alternativa č. 2) Nerozšiřovat Mníšek, Rymaně a Stříbrnou Lhotu do polí a krajiny. Zastavět plochy schválené ÚPD, výjimečně do ÚP přiřadit malé proluky. Maximálně zarovnat hranice obcí s minimálním přesahem do krajiny. Stříbrná Lhota hranice zachovat podle platné ÚPD, nepřekračovat do polí a luk. Rymaně zastavěnou hranici obce na severní straně zarovnat s menšími výstupy zastavěných ploch do polí, ale výrazně nerozšiřovat směrem dolů k železniční trati (pod polní cestu). Ujednotit architekturu nových rodinných domů dle významu jednotlivých lokalit. Ve větších zónách rodinné výstavby zajistit plochy pro aktivity a dětí, veřejné parky apod. Chránit významné pohledy na starou výstavbu Mníšku a respektovat výhledy na Stř. Lhotu a Rymaně. Zachovávat průhledy z obcí do volné krajiny. Respektovat plochy s pohledy na Mníšek a Stř. Lhotu v celku se svahem Brd. Ne výstavbě od Zadního rybníka ke Kytínu (obytná zástavba, golf ). Dokud nebudou zastavěny všechny již schválené plochy, nepovolovat další změny na využití pozemku pro stavby. Výstavbu nepovolovat v ochranném pásmu lesa. Nepovolit stavět bytové domy (typu u hřbitova) mohutné, hmotné, vysoké, nezapadají do rámce stávající výstavby. Zastiňují horizont i při pohledu ze Skalky. Nerozšiřovat současné zastavěné území, bytů je dost. Povolit jen drobnější stavby, které zapadnou a nenaruší současnou výstavbu. Zdroje pitné vody a ČOV Zlepšit a zkvalitnit zásobování vodou, limitující faktor kvality bydlení. Chránit zásoby a kvalitu zdrojů podzemních vod. Rozšířit kapacitu čistírny odpadních vod. HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe

3 Doprava Průmyslová výroba Vyřešit dopravní obslužnost lokality u statku ve Stříbrné Lhotě, aby nebyla celá vedena přes Stříbrnou Lhotu okolo Křížku. Protihlukové zábrany od Strakonické rozšířit od jejího výstupu ze zářezu proti Kovohutím až nad lokalitu Šibenice. Řešit plochu pro chodník od nádraží ke hřbitovu, mezi Stříbrnou Lhotou a Starým sídlištěm, Madlenkami a náměstím, Stř. Lhotou a bývalým statkem. Místní hromadná doprava, která bude dopravně obsluhovat nové obytné lokality (Madlenka, Stříbrná Lhota, Nad nádražím, Pod Skalkou ) v návaznosti na školní docházku a školky. Využít schválené plochy průmyslových zón dle platné ÚPD. Prostory pro podnikání a služby směřovat ke Strakonické. Plochy pro průmysl a hlučný provoz lokalizovat mimo intravilán obce. Na volných plochách okolo Strakonické (proti Edenu atp.) nezastavovat prodejním skladem apod. Pracovní příležitosti a zemědělství Zdravotnictví Rezervovat plochy pro rozvoj zdravotnických služeb, včetně lékáren, rehabilitací. Kulturní zázemí Podpora plochou a zázemím pro drobné živnostníky. Schází kvalitní tržiště. Zemědělství maximálně zachovat udržuje tvář civilizované krajiny. Podporovat zemědělství tradiční pracovní příležitosti. Statek ve Stříbrné Lhotě ponechat jako zemědělský objekt, ne objekt vhodný pro služby v ubytování, kanceláře apod. Zadní rybník a přilehlý areál Vyčlenit dostatečné prostory pro spolkovou činnost, základní školy umění a další kroužky dětí a mládeže. Schází kvalitní kulturní dům pro koncerty, dětská představení, zájmové kroužky apod. Školky, školy, družiny, aktivity Rybník upravit pro koupání. Zadní rybník zajistit proti vtoku nečistot, úprava pro rekreaci a oddech. Vytvořit areál pro rekreaci, hřiště. Prostor pro cvičiště a soutěže hasičů. Prostor pro bojové hry. Kynologické cvičiště. Golfové hřiště v Mníšku Rezervovat plochy pro školu, školky. Zvětšit kapacitu školy přístavbou, či jinou budovou. Děti, mládež, senioři volný čas Nerušit plochy pro aktivity dětí, mládeže i seniorů, které jsou již v platném ÚPD. Prostor Pivovárky pro rekreační sportovní aktivity všech generací, vybavení plochy jednoduché. Areál u Zadního rybníku využít i pro bojové a adrealinové aktivity mládeže i dospělých. Rezervovat prostory pro občanskou vybavenost ve Stříbrné Lhotě celý pozemek č. 35/3 k. ú. Stř. Lhota celý pro sportovní aktivity, veřejný park, zázemí pro malé děti apod. Rezervace ploch pro zahrádky v lokalitách na pozemcích za garážemi u Starého sídliště mezi Řevnickou a Uhrem ( 1299/2, 1958/4, 1958/3, 1939/4, 1939/5, 1960/1, 1960/2, 1960/5) 1963/2, 1963/5, 1943, k. ú. Mníšek pod Brdy) s tím, že část zahrádek může být okrasných jako součást veřejné zeleně u Kytínské ul. (p. č. 1015/1, 1015/10, 1015/12 k. ú. Mníšek pod Brdy). Vyčlenit okrasné zahrádky ve Stříbrné Lhotě v ploše 30/c IV/2005. Zachovat a vytvořit volně přístupná hřiště pro míčové hry v Mníšku. Louku Pivovárku využít pro měkkou rekreaci a sportovní aktivity všech generací. Vybavení jednoduché finančně nenáročné, respektovat a chránit přírodní hodnoty louky. Schází plavecký bazén. Rozhodně ne. Zpracoval HBZČ Kandík V textu najdete několik odbornějších výrazů. Pokusíme se je zde trochu přiblížit: Strategický plán Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku (města, obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánech. Zdroj: Wikipedie, otevřené encyklopedie V české praxi zpracování SP probíhá několika metodami: Radnice si na zpracování objedná odborníky, kteří umí získat podněty a názory od občanů, podnikatelů a dalších subjektů. Zpracování SP vyprovokují občané a často ve spolupráci s neziskovými organizacemi zahájí přípravy a zpracování, radnice se stává jen jedním z partnerů celého projektu. Takový SP bývá více objektivní, není výrazně ovlivněn politickými zájmy představitelů obce. HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe

4 SEA Kdo může být zástupcem veřejnosti? SEA (Strategic Environmental Assessment) je proces posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací za životní prostředí. Laicky můžeme i říci: vlivu návrhu nové ÚPD na zdraví lidí a kvalitu bydlení. Koncepcí se podle 3 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. rozumí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané. Ve vztahu k posuzování vlivů se dále podle 10a cit. zákona rozlišují koncepce posuzované vždy a koncepce, o jejichž posouzení se rozhoduje ve zjišťovacím řízení. Pro posuzování územně plánovací dokumentace (ÚPD) platí dle 10i cit. zákona zvláštní ustanovení. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od ostatních typů koncepcí je zpracování a projednání ÚPD jasně stanoveno příslušnou legislativou, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je i proces posuzování vlivů ÚPD navržen tak, aby respektoval jednotlivé kroky a fáze přípravy ÚPD. Zdroj: Středočeský krajský úřad A co dál v Mníšku? Mohou tak učinit například takto: Já občan co mohu pro kvalitní územní plán udělat? Vlastníci pozemků, které jsou dotčeny změnami a stejně tak dotčené státní instituce mají v procesu zpracování ÚP poměrně silné pozice. Na jejich připomínky musí zpracovatel ÚP a zastupitelé odpovědět. Takový vlastník pozemku může podávat odvolání, podat podnět i žalobu. Na podněty ostatních občanů zpracovatel a zastupitelé nemusí reagovat. Tedy občané jsou svým způsobem znevýhodněni ve svých připomínkách k rozvoji obce. Ale přesto zde existuje možnost, aby všichni občané obce měli možnost hájit své zájmy (například, aby nová průmyslová zóna svým chodem negativně nerušila kvalitu bydlení lidí v jejím okolí apod.). 1. Domluví se s některým z vlastníků pozemků, který je již změnami dotčen, ale stejně jako veřejnost nesouhlasí s některými pro něj nepříznivými změnami v jiné části obce 2. Domluví se s odbornými pracovišti veřejné správy, které ÚP posuzují. Například s odborem památkové péče, aby v blízkosti centra nevznikla moderní zástavba, která naruší historickou hodnotu. 3. Jmenují svého zástupce veřejnosti. Tzv. námitky mohou podávat vlastníci plánem dotčených nemovitostí a také zástupce veřejnosti, pokud jej zmocní určitý počet občanů. Námitky musí Městský úřad vyhodnotit, vlastně podrobně zdůvodnit, proč je (ne) vzal v úvahu. Zástupcem veřejnosti může být právnická osoba (např. občanské sdružení) a fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům. Ačkoli zástupce veřejnosti mohou zmocnit jenom občané Jičína (fyzická osoba, která je státním občanem ČR a ve městě Jičín je přihlášena k trvalému pobytu bez ohledu na to, zda dosáhla 18 let), zástupce veřejnosti nemusí mít trvalý pobyt na území města Jičín. Je to ale žádoucí, zejména z toho hlediska, že občané budou mít zřejmě větší důvěru v toho, koho dlouhodobě znají. To je však otázka taktiky a vedení veřejné kampaně. Jak zmocnit zástupce veřejnosti? Zmocnění se provede prostřednictvím plné moci. Podepsaná osoba musí být označena jménem, příjmením a adresou. V plné moci musí být výslovně uvedeno zmocnění k podání námitky na základě věcně shodné připomínky zmocnitelů (není vyloučeno vyjádření občanů k více skutečnostem a vytvoření jednoho zmocnění pro více připomínek). Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá podpisovou listinou, která musí obsahovat alespoň 200 platných podpisů občanů Jičína (pobyt a občanství v jednotlivých částech Jičína nehrají roli lze připomínkovat záměr v jakékoliv části Jičína). Podpisů může být více, zvyšuje to tlak na Městský úřad a zastupitele Jičína takže i když podle zákona to nehraje roli, platí, že čím více podpisů, tím lépe. Vzor námitky předkládané zástupcem veřejnosti a Vzor shodné připomínky a zmocnění zástupce veřejnosti Kdy zmocnit zástupce veřejnosti? Podle stavebního zákona je možné, aby zástupce zastupoval občany ve fázi konceptu a poté ve fázi návrhu. Po zveřejnění konceptu nebo návrhu by měl zástupce veřejnosti začít připravovat podrobnější námitku. Ta se musí předložit u konceptu do 15 dnů ode dne veřejného projednání (lhůta běží i během dnů pracovního klidu a doručeno musí být do jejího konce nestačí podání na poštu, tak jako ve správním řízení), u návrhu nejpozději na veřejném projednání. Samotné zmocnění je možné doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na Městský úřad ještě před veřejným projednáním, ale je možné jej předložit až na konci připomínkovací lhůty a předat ji spolu s podrobnou námitkou. Účast zástupce na veřejném projednání je samozřejmá a vhodné je aktivně vystoupit, což by ovšem nemělo nahradit písemnou námitku. Více zde: Co nás v Mníšku pod Brdy čeká v příštích měsících až letech? Zástupce veřejnosti při projednávání nového Územního plánu města (tento materiál jsme převzali se souhlasem ČSOP Křížánky, který zpracoval pro město Jičín, ale výrazně jsme ho zkrátili. Celý materiál najdete Jičín si proto zaměňte za Mníšek pod Brdy. Podle stavebního zákona se může veřejnost do procesu územního plánování zapojit několikerým způsobem Město Mníšek pod Brdy zveřejnilo výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku: Zpracování územního plánu města Mníšek pod Brdy ( je uzávěrka podání nabídek Po nějaké době by měl být zpracován koncept (zadání), který bude projednán s veřejností. Následně o zapracování námitek by měl být ÚP schválen zastupiteli města. To by mohlo být tak za 1,5 2,5 roku. Jak vše bude probíhat, záleží na zájmu veřejnosti. Zda se aktivně zapojí i třeba svou přítomností na veřejném projednání, na schvalování apod. Současná legislativa občanům dává jisté možnosti, jak ochránit svoje zájmy na kvalitní prostředí, občanskou vybavenost apod. Veřejnost může i vyzvat město, aby otevírání obálek výběrového řízení na zpracovatele územního plánu bylo veřejné! HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe

5 Několik příkladů z praxe Energetické centrum v bývalém Ústavu výzkumu rud Územní plán je jedním z nejdůležitějších rozvojových dokumentů obce. Veřejnost by se měla do jeho zpracování zapojit, aby věděla, jak se obec bude rozvíjet. A je to také jedna z možností, jak aktivně nabídnout své obci své představy o jejím rozvoji. Vše ovšem záleží na partnerství mezi vedením obce (zastupitele, radní atd.) a veřejností. Poukážeme zde dva příklady, kdy v Mníšku takové možné partnerství hořce zaplakalo. Především díky nezájmu o vzájemnou komunikaci: Rekonstrukce náměstí F. X. Svobody Projekt náměstí byl od roku 2008 veřejnosti představen na několika kulturních akcích v Mníšku (poutě apod.), na samostatných setkání s občany v kulturním středisku, na webu Mníšku a ve Zpravodaji. Výsledky jednání byly zveřejněny minimálně ve Zpravodaji. Ale dnes když se náměstí přestavuje, veřejnost se diví co je to za projekt. Je to jeden z příkladů, přestože máme informace a možnost se zapojit, nekonáme, bojíme se anebo komunikaci s radnicí považujeme za zbytečnou, ale potom děláme rozruch, že nám nikdo nic neřekl. A přesto je třeba poděkovat těm málo, co se akcí zúčastnilo, že se povedlo vyjednat nějaké změny projektu rekonstrukce (alespoň prostor pod kostelem se proti původnímu projektu změnil). Energetické centrum v bývalém Ústavu výzkumu rud Podotýkám, že v této chvíli není projekt kotelny energetického centra aktuální musí být doplněn a posouzen jaký bude mít dopad na zdraví lidí a životní prostředí a výsledky veřejnosti představeny. Záleží na rozhodnutí investora, zda projekt bude dál prosazovat. Aby se předcházelo k podobným přehmatům, mnohé moudré obce (radnice), které si zakládají na férovém přístupu ke svým voličům občanům, se samy snaží, aby projekty s větším dopadem na místní a regionální komunitu byly veřejnosti včas oznámeny nad rámec zákona. Například i poskytnutím informace přímo zájmovým skupinám občanů, vyvěšením anotace projektu na webu obce apod. Občané jsou tak včas informováni a dle zájmu se mohou k projektu přihlásit svými postřehy. Ve své podstatě, voliči (občané) takový přístup od svých zastupitelů (radních, starosty, pracovníků úřadu ) přímo očekávají, že na závažné projekty je včas upozorní nad rámec právních předpisů. Je to výraz vzájemné důvěry a i odpovědnosti za klidný rozvoj obce. Chyba u radnice (starosty obce a Rady města Mníšek pod Brdy) v tomto projektu: Prakticky nulová komunikace radnice se zastupiteli města a veřejností mohla přinést velké starosti celému mikroregionu. Protože krajský úřad mohl projekt odsouhlasit a tím by účast veřejnosti při povolení stavby a provozu byla velmi omezena. Ta pochybení lze vyvodit z daných skutečností: bylo na úřední desce Mníšku vyvěšeno zjišťovací řízení, okolo Mníšek na KÚSK podává své námitky k projektu na prvním zasedání zastupitelů od zveřejnění záměru projektu zastupitelé vedení Mníšku informaci nedostali. Někteří zastupitelé o projektu nevěděli ještě koncem března 2012, přestože zastupitelé jsou zástupci města, radní jsou pověřeni řízením města v meziobdobí zasedání Informace o záměru je v podstatě ještě starší, Stavební úřad Mníšku pod Brdy vydal Územně plánovací informaci, kde ÚVR informoval o veškerých dokladech které musí k projektu předložit. Lze předpokládat, že starosta byl stavebním úřadem již tehdy s projektem v základu seznámen. Výsledkem scházející komunikace a nepřesných informací je pochopitelná nervozita mezi občany, (na webu Mníšku pod Brdy v polovině dubna 2012 nebyl ani odkaz na rozhodnutí KÚSK ze dne špatně se v archivu vyhledává) a vzniká nedůvěra v radnici. Nicméně o podobný postoj veřejnosti si radnice sama říká, když své občany nedostatečně informuje Materiály najdete na kotelna kam jsme shromáždili to co bylo na jiných webech. EIA (z anglického Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) Jedná se o proces, jež si klade za cíl určit, jaký vliv bude mít konkrétní stavba nebo jiný projekt na obyvatelstvo a životní prostředí. Princip tohoto řízení spočívá v tom, že připomínky a námitky k danému projektu může vznést kdokoli z veřejnosti, čímž by mělo být zajištěno skutečně objektivní posouzení problému a mělo by být zabráněno případným negativním dopadům. Zdroj: Wikipedie, otevřené encyklopedie Dva rozdílné příklady (jednou nezájem především občanů, podruhé zas radnice) hovoří o tom, že bez férové vzájemné komunikace nemusí zpracování nového územního plánu dobře proběhnout. V něm se totiž se střetává ještě více zájmů různých lidí, právnických osob, státních zájmů, než v rekonstrukci náměstí či kotelny. Proto při prosazování svých zájmů do nového ÚP si každý musí uvědomit, že tento dokument rozvoje obce je kompromisem mezi požadavky a zájmy celého spektra společnosti, a že tedy není možné bezezbytku všem vyhovět. Je to zajímavý příběh plný chyb jak občanů, tak představitelů města a i našeho mikroregionu možná nevědomostí, podcenění problému anebo i spekulací a proto je zkusím popsat: Chyba u veřejnosti a i zastupitelů, kteří nejsou v přímé spojení s radnicí či s jednotlivými radními: Nečteme úřední desku!!! Dle zákona vyvěšením oznámení na úřední desku Mníšku pod Brdy a Krajského úřadu Středočeského kraje jsme byli všichni (včetně obcí v okolí Mníšku) úřadem o projektu informováni. Nicméně skutečným faktem je, že úřední sdělení málo čteme. Respektive prakticky není v silách běžného občana, podnikatele, politika apod., všechna sdělení si dopodrobna přečetl. Úřední desku krajského úřadu zřejmě nečtou ani představitelé obcí, přestože by to mělo být náplní jejich práce. Že nečtou vyvozuji z toho, že například Čisovice, Řitka a další okolní obce Mníšku by jinak reagovaly do zjišťovacího řízení svojí námitkou (pokud věděly a nereagovaly, tak je to horší problém). HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe

6 Rekonstrukce uhelné kotelny na energetickou centrálu v areálu UVR Mníšek pod Brdy, a.s. Rekonstrukce uhelné kotelny na energetickou centrálu v areálu UVR Mníšek pod Brdy, a.s. Tento článek, respektive podobný pro svoji délku nebyl zařazen do Zpravodaje městečka pod Skalkou (je ale na webu Mníšku). Naší radnici jsem přislíbil, že pokud nebude prostor, tak ho zveřejním v tomto bulletinu, protože web čte málo lidí. Předkládám sice jinou variantu článku než je na internetu, ale snad bude informačně přijatelná. Pavel Jeřábek a do vyhledání je třeba zadat kód STC1499 Dokumentace je přístupná také na a v OVV Odbor vnitřních věcí archivu roku 2011 najít KUSK Zahájení zjišťovacího řízení-rekonstr.uhel.kotelny na energet. centrálu-uvr a.s. vyvěšeno Mezi veřejnost pronikly kusé zprávy o nějakém projektu, jakési kotelně/spalovně odpadu na ÚVRu. A protože žijeme v regionu, kde občané mají nedobré zkušenosti s průmyslovými exhalacemi, dostal jsem již několik dotazů, co lidi mohou udělat, aby spalovna nebyla. Zda psát petice, organizovat kampaně apod. Dle mne je zatím zbytečné podobné aktivity připravovat, protože celý projekt byl naším krajským úřadem zařazen do procesu hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a zdraví lidí (EIA). Proto pokud investor bude EC stavět, musí doplnit dokumentaci a požádat o nové řízení. Protože ve zjišťovacím řízení některé instituce nepodaly proti projektu námitky, respektive vyslovily souhlas (krajská hygienická stanice, OŽP MěÚ Černošice), lze očekávat, že investor bude na projektu dál pracovat. I s ohledem na skutečnost, že využití odpadu na výrobu energie je podporováno i Vládou ČR (dotace apod.). Přesto ale není moudré jen sedět a vyčkávat. Než petice, v nejbližší době bude lepší, abychom si vytvořili podmínky pro věcně správnou diskusi pro veřejné projednávání projektu. Například shánět si kvalitní informace o využití odpadů pro energetické účely a co takový provoz může negativního i pozitivního pro region přinést ( Podklady, které byly investorem KÚ předloženy jsou na výše uvedeném webu. Jsou především určeny pro veřejnost, která se v dokumentaci vyzná. Pro nás ostatní víc poslouží jako podklad pro samostudium. Za další je dobré hledat mezi obyvateli našeho mikroregionu odborníky, kteří by pomohli s posouzením projektu. Třeba aby tím vzniklo i oponentní posouzení stavby (proces EIA ze zákona hradí investor). Stojí také za zvážení, zda by nemělo vzniknout i občanské sdružení, které dle právních předpisů může veřejnost zastoupit. Také lépe může získávat přístup k dokumentaci a může být i účastníkem řízení. V neposlední řadě je možné se rozhlédnout v zahraničí, kde podobné provozy již fungují. A dojet se podívat jak jsou občané spokojeni, jak je provoz zajištěn apod. Nedělejme si iluze, konstatování Středočeského kraje (jako samosprávní celek): není ve fázi zjišťovacího řízení znám žádný střet se zájmy ekonomickými, sociálními či zájmy na ochranu životního prostředí, který by nabyl takové intenzity, že by bránil realizaci předmětného záměru, není moc povzbuzující. Neodpustím si zde silnou poznámku, že naše radnice v případě vyhlášení zjišťovacího řízení mne silně zklamala. Těch důvodů je víc a proto v bodech: bylo Zjišťovací řízení vyvěšeno na úřední desku, ve lhůtě 20 dnů od oznámení (okolo ) město odeslalo na krajský úřad své námitky, Už proběhlo zasedání Zastupitelů města Mníšek pod Brdy, ale někteří zastupitelé ještě koncem března o projektu přímo od radnice nic nevěděli. Starosta ve svém sloupku uvádí, že: Město tento záměr nepodporuje, proto také bude veřejně projednáván v rámci procesu EIA. Zde bude mít každý občan možnost vyjádřit svoje námitky. Při tomto projednávání máte jako občané velmi silný hlas a je potřeba, abyste se k dané věci vyjadřovali, abychom tak společně zamezili realizaci tohoto nápadu. Projekt již delší dobu sledujeme a budeme vás informovat o dalším vývoji. Ale přesto do na webu Mníšku není nikde odkaz, jak a kde mohou zájemci získat podrobnější informace. A přitom pouze na kvalitních a včasných informacích lze následně řádně vést další vyjednávání o projektu. I kdyby se projekt nerealizoval, současné informace lidi měli dostat! Citace z vyhlášení řízení: Upozorňuje dále, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení a to Krajskému úřadu Středočeského kraje.), dávala možnost, aby se vyjádřila veřejnost, okolní obce. Lze jen spekulovat, proč alespoň okolní obce vyjádření nepodaly. Věděly o tom v době řízení a nechtěly podněty zaslat anebo se o všem dozvěděly pozdě. To je otázkou. Ale údajně ani v únoru na zasedání starostů našeho mikroregionu se o tomto projektu nehovořilo. Mimochodem, na úřední desce krajského úřadu bylo řízení vyvěšeno okolo tedy tím to kraj doručil obcím. Radnice se odvolává na partnerství s veřejností, ale v době vyhlášení Zjišťovacího řízení ( dní), své obyvatele důrazně neupozornila, že se může připojit svými podněty a to přesto, že ve svém vyjádření město uvádí, že název projektu je zavádějící. Navíc byla vyzvána krajem, aby využila rozhlas, místní tisk apod. k oznámení je to dáno i zákonem. Nedivme se potom, že v rozhodnutí KÚSK o zjišťovacím řízení je uvedeno: veřejnost nepodala žádné připomínky. V Mníšku působí asi čtyři občanská sdružení, která mohou v oblasti ochrany životního prostředí zastoupit veřejnost. V jednom z ů, který byl z radnice odeslán tázajícím, prý bylo uvedeno, že občanská sdružení mají větší možnosti než samostatní občané. Přesto pokud vím, ani ony nedostaly nějakou informaci o projektu. Na závěr nám všem položím nepříjemnou otázku: Co by starosta v čele Rady města Mníšek pod Brdy, spolu s radními a se zastupiteli města dělal, kdyby náš krajský úřad projekt nezařadil do procesu velká EIA. Tím by se totiž významně omezila možnost veřejného projednání projektu. Tedy možnost aby se občané k projektu svobodně vyjádřili. Prohlásil by potom, že oni nic dělat nemohli, protože kraj tak rozhodl? Anebo by se radnice snažila spojit veřejnost, aby se mohla nějakým zákonným způsobem do projednávání projektu zařadit? Podle svých životních zkušeností si odpovězme každý sám Pavel Jeřábek Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č.23/1991 Sb.) Čl. 35 (1) Každý má právo na příznivé životní prostředí. (2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. (3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Poděkování Anketa je na webu Děkujeme všem, kteří do projektu přispěli svým postřehem, podpořili nás při naší aktivitě, městu Mníšek pod Brdy za poskytnutí kulturního střediska pro přednášky a obchodům, které poskytly svůj prostor pro sběr anket apod. Nadaci VIA za finanční a i odbornou podporu projektu. Na závěr malá prosba. Na je připravena malá anketa pro vyhodnocení projektu. Prosíme vás, zda byste ji nemohli vyplnit, aby nadace mohla posoudit úspěšnost projektu. Na tomto webu najdete i další informace o projektu, postřehy k Mníšku apod. 1. Přispěl Vám projekt Územní plán věc veřejná k rozšíření povědomí, jak občané mohou v přípravě a schvalování nového ÚP požadovat své podněty, námitky a připomínky? 2. Domníváte se, že bude vhodné, aby občané ze svých řad jmenovali jednoho či více zástupců veřejnosti? 3. Budete aktivně sledovat zpracování nového územního plánu města Mníšek pod Brdy? Text bulletinu neprošel podrobnou jazykovou úpravou. HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Tvorba strategického plánu obce Květnice

Tvorba strategického plánu obce Květnice Tvorba strategického plánu obce Květnice 1. schůzka strategické komise Milan Polívka, zastupitel koordinátor tvorby SP 19. června 2012 Květnice Strategický plán (SP) Koncept tvorby, struktura Internetová

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

průvodce povolováním staveb

průvodce povolováním staveb Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. průvodce povolováním staveb 1 Při nesouladu s územním

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 Zpracoval: Adam

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Inteligentní a kulturní lidi, včetně úředníků, nemusí do ochrany přírody a krajiny nutit právní předpis.

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010 Akční plán města Říčany na rok 2010 leden 2010 1 Úvod Zpracování Akčního plánu je krokem k realizaci Strategického plánu rozvoje města Říčany. Jedná se o dokument, který posouvá strategie a opatření identifikovaná

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 MŽP jako gestor směrnice EIA vypracovalo novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, tj.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 7505/15-SEB-3409/12-326.1-87 VYŘIZUJE:

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více