Územní plán věc veřejná hodnocení Kámen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán věc veřejná hodnocení Kámen"

Transkript

1 Územní plán věc veřejná hodnocení Kámen Dobřichovice Mníšek Osov Ukázky školních prací dětí na téma Město, ve kterém chci žít Neumětely Dobříš údolí Litavky Ostrý Čenkov údolí V zabitých HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe Pičín vedlejší hřeben (Malý for Chlum, Dráska, Střážný již mimo HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust Civil Society in Central&Eastern Europe obrázek)

2 Územní plán věc veřejná / hodnocení Zelené plochy uvnitř obcí Předkládáme vám soupis podnětů, které nám v rámci projektu předali občané Mníšku, Rymaně a Stříbrné Lhoty. Většinu jsme sesbírali při osobních setkání (stan na náměstí), dále prostřednictvím telefonátů a ů a ze čtyř anketních lístků, které veřejnost vložila do schránek obchodů Albert a Samoobsluha pod Skalkou. Vedoucím a pracovníkům obchodů za jejich ochotu a možnost umístit do prodejen schránku na podněty, touto cestou děkujeme. Prostřednictvím podpisů (účast na semináři, setkání ve stanu) máme podchyceno 45 občanů, kteří nám podněty předali a které můžeme vykázat do projektu (podpisy jsou nutným dokladem pro nadaci jako doklad realizace projektu nezasíláme je nadaci, ale musíme je mít k případné kontrole). Je to cca 1 % obyvatel trvale hlášených v Mníšku. Zdánlivě málo (přáli jsme si víc), ale ne všichni se podepsali a někteří spoluobčané mi zatelefonovali, poslali , či řekli připomínky při náhodném sekání. Přesto i to 1 % s ohledem, že se jedná o územní plán, je bráno odbornou veřejností za úspěch. Nicméně, nelze než volně citovat jednoho občana Mníšku: Tady (v Mníšku) si lidi nezaslouží, aby pro ně někdo něco dělal. Jim stačí, když nadávají v hospodě, jen aby se osobně nedotkli vrchnosti. Níže uvedené podněty najdete také na kde jsou pro zajímavost také podněty, které jsem na úřad předal svým jménem. Ty jsou v některých případech přesněji popsány. Podněty od veřejnosti předané do na MěÚ Mníšek pod Brdy Hodnocení dokumentace ÚP hodnotit i s ohledem vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA). Strategický plán rozvoje sídla Spolu se zhotovením ÚP Mníšku, zpracovat nezávislou osobou Strategický plán. Rozvoj města Zaměřit do zkvalitnění služeb a infrastruktury ve prospěch současných trvale bydlících obyvatel a nerozšiřovat masivní výstavbu obytných objektů. Přeji si, aby se dál Mníšek nerozrůstal, aby si ponechal kouzlo a přednosti malého městečka. Počet obyvatel a výstavba Zachovat a zkvalitnit zelené plochy uvnitř Mníšku a obcí. Pivovárku využít rekreačně, ale neměnit výrazně její přírodní charakter a krajinný význam. Respektovat Zlatý vrch jako relaxační zázemí obyvatel. Vyhradit plochy pro venčení psů, situovat je zejména mimo zemědělské plochy (omezit tak vstup parazitů do potravinového řetězce). Pro nové výstavby požadovat vyšší zeleň v zahradách, případně vyšší zeleň požadovat v uličním prostoru či vyčleněných veřejných plochách. Po dobu nejméně 20 let nepovolit přestavbu náměstí F. X. Svobody Prostory před zámkem nezastavět, nechat volné prostranství, parková úprava, částečně zelené, parkování, oddechový prostor s lavičkami, altánem apod. Dát prostor zeleni před dlážděním a podobně zpevněnými plochami. Maximální ochrana stávající zeleně v obci a krajině. Pro jednotlivé lokality s obytnými domy (např. Staré sídliště pod Skalkou) stanovit regulativy pro pravidla výsadby dřevin, aby v pozdějších letech tyto dřeviny nezhoršovaly hygienické a i bezpečnostní limity bydlení. Krajina Zachovat zelený pás v současné rozloze mezi Stříbrnou Lhotou a výstavbou okolo bývalého statku nad Prostředním rybníkem, části pozemků, které nebyly změnou 7/IV/2005 změněny na stavební pozemky (p. č. 57/7, 57/8, 57/9,57/10, 57/12, 57/14, 72/6, 72/7, 72/8, 410/2, 412/4, + lokalita 30c/IV/2005 Propojit zelený pás pod Stříbrnou Lhotou s lesním komplexem Brd. Zachovat současné biokoridory a biocentra, ale upřesnit možnost jejich využívání zemědělstvím, myslivostí a další k přírodě šetrné činnosti. Rozšířit v katastru obcí další plochy na nezastavitelné plochy. Protihlukové a protivětrné stěny Rymáně mezi Kovohutěmi a obcí. Větrolam mezi Stř. Lhotou a Kytínem. Vyjmout pozemek č. 1035/4 u Zámeckého rybníka z obytné plochy, zařadit do zájmu ochrany přírody. Vyznačit vycházkové okruhy (nejen k zámku). Např. za rybníky, na Stř. Lhotu, kolem nádraží, Kamenné, Zahořany, zahrnout i křížky, kapličky v okolí. Pozemky okolo obce nechat pro vybudování lesoparku s různými stezkami, cyklotrasami méně náročné. Ponechat maximum volných ploch pro potřeby příštích generací. Architektura Počet obyvatel stabilizovat na 5000 trvale bydlících. (alternativa č.1) Počet obyvatel stabilizovat na trvale bydlících. (alternativa č. 2) Nerozšiřovat Mníšek, Rymaně a Stříbrnou Lhotu do polí a krajiny. Zastavět plochy schválené ÚPD, výjimečně do ÚP přiřadit malé proluky. Maximálně zarovnat hranice obcí s minimálním přesahem do krajiny. Stříbrná Lhota hranice zachovat podle platné ÚPD, nepřekračovat do polí a luk. Rymaně zastavěnou hranici obce na severní straně zarovnat s menšími výstupy zastavěných ploch do polí, ale výrazně nerozšiřovat směrem dolů k železniční trati (pod polní cestu). Ujednotit architekturu nových rodinných domů dle významu jednotlivých lokalit. Ve větších zónách rodinné výstavby zajistit plochy pro aktivity a dětí, veřejné parky apod. Chránit významné pohledy na starou výstavbu Mníšku a respektovat výhledy na Stř. Lhotu a Rymaně. Zachovávat průhledy z obcí do volné krajiny. Respektovat plochy s pohledy na Mníšek a Stř. Lhotu v celku se svahem Brd. Ne výstavbě od Zadního rybníka ke Kytínu (obytná zástavba, golf ). Dokud nebudou zastavěny všechny již schválené plochy, nepovolovat další změny na využití pozemku pro stavby. Výstavbu nepovolovat v ochranném pásmu lesa. Nepovolit stavět bytové domy (typu u hřbitova) mohutné, hmotné, vysoké, nezapadají do rámce stávající výstavby. Zastiňují horizont i při pohledu ze Skalky. Nerozšiřovat současné zastavěné území, bytů je dost. Povolit jen drobnější stavby, které zapadnou a nenaruší současnou výstavbu. Zdroje pitné vody a ČOV Zlepšit a zkvalitnit zásobování vodou, limitující faktor kvality bydlení. Chránit zásoby a kvalitu zdrojů podzemních vod. Rozšířit kapacitu čistírny odpadních vod. HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe

3 Doprava Průmyslová výroba Vyřešit dopravní obslužnost lokality u statku ve Stříbrné Lhotě, aby nebyla celá vedena přes Stříbrnou Lhotu okolo Křížku. Protihlukové zábrany od Strakonické rozšířit od jejího výstupu ze zářezu proti Kovohutím až nad lokalitu Šibenice. Řešit plochu pro chodník od nádraží ke hřbitovu, mezi Stříbrnou Lhotou a Starým sídlištěm, Madlenkami a náměstím, Stř. Lhotou a bývalým statkem. Místní hromadná doprava, která bude dopravně obsluhovat nové obytné lokality (Madlenka, Stříbrná Lhota, Nad nádražím, Pod Skalkou ) v návaznosti na školní docházku a školky. Využít schválené plochy průmyslových zón dle platné ÚPD. Prostory pro podnikání a služby směřovat ke Strakonické. Plochy pro průmysl a hlučný provoz lokalizovat mimo intravilán obce. Na volných plochách okolo Strakonické (proti Edenu atp.) nezastavovat prodejním skladem apod. Pracovní příležitosti a zemědělství Zdravotnictví Rezervovat plochy pro rozvoj zdravotnických služeb, včetně lékáren, rehabilitací. Kulturní zázemí Podpora plochou a zázemím pro drobné živnostníky. Schází kvalitní tržiště. Zemědělství maximálně zachovat udržuje tvář civilizované krajiny. Podporovat zemědělství tradiční pracovní příležitosti. Statek ve Stříbrné Lhotě ponechat jako zemědělský objekt, ne objekt vhodný pro služby v ubytování, kanceláře apod. Zadní rybník a přilehlý areál Vyčlenit dostatečné prostory pro spolkovou činnost, základní školy umění a další kroužky dětí a mládeže. Schází kvalitní kulturní dům pro koncerty, dětská představení, zájmové kroužky apod. Školky, školy, družiny, aktivity Rybník upravit pro koupání. Zadní rybník zajistit proti vtoku nečistot, úprava pro rekreaci a oddech. Vytvořit areál pro rekreaci, hřiště. Prostor pro cvičiště a soutěže hasičů. Prostor pro bojové hry. Kynologické cvičiště. Golfové hřiště v Mníšku Rezervovat plochy pro školu, školky. Zvětšit kapacitu školy přístavbou, či jinou budovou. Děti, mládež, senioři volný čas Nerušit plochy pro aktivity dětí, mládeže i seniorů, které jsou již v platném ÚPD. Prostor Pivovárky pro rekreační sportovní aktivity všech generací, vybavení plochy jednoduché. Areál u Zadního rybníku využít i pro bojové a adrealinové aktivity mládeže i dospělých. Rezervovat prostory pro občanskou vybavenost ve Stříbrné Lhotě celý pozemek č. 35/3 k. ú. Stř. Lhota celý pro sportovní aktivity, veřejný park, zázemí pro malé děti apod. Rezervace ploch pro zahrádky v lokalitách na pozemcích za garážemi u Starého sídliště mezi Řevnickou a Uhrem ( 1299/2, 1958/4, 1958/3, 1939/4, 1939/5, 1960/1, 1960/2, 1960/5) 1963/2, 1963/5, 1943, k. ú. Mníšek pod Brdy) s tím, že část zahrádek může být okrasných jako součást veřejné zeleně u Kytínské ul. (p. č. 1015/1, 1015/10, 1015/12 k. ú. Mníšek pod Brdy). Vyčlenit okrasné zahrádky ve Stříbrné Lhotě v ploše 30/c IV/2005. Zachovat a vytvořit volně přístupná hřiště pro míčové hry v Mníšku. Louku Pivovárku využít pro měkkou rekreaci a sportovní aktivity všech generací. Vybavení jednoduché finančně nenáročné, respektovat a chránit přírodní hodnoty louky. Schází plavecký bazén. Rozhodně ne. Zpracoval HBZČ Kandík V textu najdete několik odbornějších výrazů. Pokusíme se je zde trochu přiblížit: Strategický plán Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku (města, obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánech. Zdroj: Wikipedie, otevřené encyklopedie V české praxi zpracování SP probíhá několika metodami: Radnice si na zpracování objedná odborníky, kteří umí získat podněty a názory od občanů, podnikatelů a dalších subjektů. Zpracování SP vyprovokují občané a často ve spolupráci s neziskovými organizacemi zahájí přípravy a zpracování, radnice se stává jen jedním z partnerů celého projektu. Takový SP bývá více objektivní, není výrazně ovlivněn politickými zájmy představitelů obce. HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe

4 SEA Kdo může být zástupcem veřejnosti? SEA (Strategic Environmental Assessment) je proces posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací za životní prostředí. Laicky můžeme i říci: vlivu návrhu nové ÚPD na zdraví lidí a kvalitu bydlení. Koncepcí se podle 3 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. rozumí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané. Ve vztahu k posuzování vlivů se dále podle 10a cit. zákona rozlišují koncepce posuzované vždy a koncepce, o jejichž posouzení se rozhoduje ve zjišťovacím řízení. Pro posuzování územně plánovací dokumentace (ÚPD) platí dle 10i cit. zákona zvláštní ustanovení. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od ostatních typů koncepcí je zpracování a projednání ÚPD jasně stanoveno příslušnou legislativou, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je i proces posuzování vlivů ÚPD navržen tak, aby respektoval jednotlivé kroky a fáze přípravy ÚPD. Zdroj: Středočeský krajský úřad A co dál v Mníšku? Mohou tak učinit například takto: Já občan co mohu pro kvalitní územní plán udělat? Vlastníci pozemků, které jsou dotčeny změnami a stejně tak dotčené státní instituce mají v procesu zpracování ÚP poměrně silné pozice. Na jejich připomínky musí zpracovatel ÚP a zastupitelé odpovědět. Takový vlastník pozemku může podávat odvolání, podat podnět i žalobu. Na podněty ostatních občanů zpracovatel a zastupitelé nemusí reagovat. Tedy občané jsou svým způsobem znevýhodněni ve svých připomínkách k rozvoji obce. Ale přesto zde existuje možnost, aby všichni občané obce měli možnost hájit své zájmy (například, aby nová průmyslová zóna svým chodem negativně nerušila kvalitu bydlení lidí v jejím okolí apod.). 1. Domluví se s některým z vlastníků pozemků, který je již změnami dotčen, ale stejně jako veřejnost nesouhlasí s některými pro něj nepříznivými změnami v jiné části obce 2. Domluví se s odbornými pracovišti veřejné správy, které ÚP posuzují. Například s odborem památkové péče, aby v blízkosti centra nevznikla moderní zástavba, která naruší historickou hodnotu. 3. Jmenují svého zástupce veřejnosti. Tzv. námitky mohou podávat vlastníci plánem dotčených nemovitostí a také zástupce veřejnosti, pokud jej zmocní určitý počet občanů. Námitky musí Městský úřad vyhodnotit, vlastně podrobně zdůvodnit, proč je (ne) vzal v úvahu. Zástupcem veřejnosti může být právnická osoba (např. občanské sdružení) a fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům. Ačkoli zástupce veřejnosti mohou zmocnit jenom občané Jičína (fyzická osoba, která je státním občanem ČR a ve městě Jičín je přihlášena k trvalému pobytu bez ohledu na to, zda dosáhla 18 let), zástupce veřejnosti nemusí mít trvalý pobyt na území města Jičín. Je to ale žádoucí, zejména z toho hlediska, že občané budou mít zřejmě větší důvěru v toho, koho dlouhodobě znají. To je však otázka taktiky a vedení veřejné kampaně. Jak zmocnit zástupce veřejnosti? Zmocnění se provede prostřednictvím plné moci. Podepsaná osoba musí být označena jménem, příjmením a adresou. V plné moci musí být výslovně uvedeno zmocnění k podání námitky na základě věcně shodné připomínky zmocnitelů (není vyloučeno vyjádření občanů k více skutečnostem a vytvoření jednoho zmocnění pro více připomínek). Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá podpisovou listinou, která musí obsahovat alespoň 200 platných podpisů občanů Jičína (pobyt a občanství v jednotlivých částech Jičína nehrají roli lze připomínkovat záměr v jakékoliv části Jičína). Podpisů může být více, zvyšuje to tlak na Městský úřad a zastupitele Jičína takže i když podle zákona to nehraje roli, platí, že čím více podpisů, tím lépe. Vzor námitky předkládané zástupcem veřejnosti a Vzor shodné připomínky a zmocnění zástupce veřejnosti Kdy zmocnit zástupce veřejnosti? Podle stavebního zákona je možné, aby zástupce zastupoval občany ve fázi konceptu a poté ve fázi návrhu. Po zveřejnění konceptu nebo návrhu by měl zástupce veřejnosti začít připravovat podrobnější námitku. Ta se musí předložit u konceptu do 15 dnů ode dne veřejného projednání (lhůta běží i během dnů pracovního klidu a doručeno musí být do jejího konce nestačí podání na poštu, tak jako ve správním řízení), u návrhu nejpozději na veřejném projednání. Samotné zmocnění je možné doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na Městský úřad ještě před veřejným projednáním, ale je možné jej předložit až na konci připomínkovací lhůty a předat ji spolu s podrobnou námitkou. Účast zástupce na veřejném projednání je samozřejmá a vhodné je aktivně vystoupit, což by ovšem nemělo nahradit písemnou námitku. Více zde: Co nás v Mníšku pod Brdy čeká v příštích měsících až letech? Zástupce veřejnosti při projednávání nového Územního plánu města (tento materiál jsme převzali se souhlasem ČSOP Křížánky, který zpracoval pro město Jičín, ale výrazně jsme ho zkrátili. Celý materiál najdete Jičín si proto zaměňte za Mníšek pod Brdy. Podle stavebního zákona se může veřejnost do procesu územního plánování zapojit několikerým způsobem Město Mníšek pod Brdy zveřejnilo výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku: Zpracování územního plánu města Mníšek pod Brdy ( je uzávěrka podání nabídek Po nějaké době by měl být zpracován koncept (zadání), který bude projednán s veřejností. Následně o zapracování námitek by měl být ÚP schválen zastupiteli města. To by mohlo být tak za 1,5 2,5 roku. Jak vše bude probíhat, záleží na zájmu veřejnosti. Zda se aktivně zapojí i třeba svou přítomností na veřejném projednání, na schvalování apod. Současná legislativa občanům dává jisté možnosti, jak ochránit svoje zájmy na kvalitní prostředí, občanskou vybavenost apod. Veřejnost může i vyzvat město, aby otevírání obálek výběrového řízení na zpracovatele územního plánu bylo veřejné! HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe

5 Několik příkladů z praxe Energetické centrum v bývalém Ústavu výzkumu rud Územní plán je jedním z nejdůležitějších rozvojových dokumentů obce. Veřejnost by se měla do jeho zpracování zapojit, aby věděla, jak se obec bude rozvíjet. A je to také jedna z možností, jak aktivně nabídnout své obci své představy o jejím rozvoji. Vše ovšem záleží na partnerství mezi vedením obce (zastupitele, radní atd.) a veřejností. Poukážeme zde dva příklady, kdy v Mníšku takové možné partnerství hořce zaplakalo. Především díky nezájmu o vzájemnou komunikaci: Rekonstrukce náměstí F. X. Svobody Projekt náměstí byl od roku 2008 veřejnosti představen na několika kulturních akcích v Mníšku (poutě apod.), na samostatných setkání s občany v kulturním středisku, na webu Mníšku a ve Zpravodaji. Výsledky jednání byly zveřejněny minimálně ve Zpravodaji. Ale dnes když se náměstí přestavuje, veřejnost se diví co je to za projekt. Je to jeden z příkladů, přestože máme informace a možnost se zapojit, nekonáme, bojíme se anebo komunikaci s radnicí považujeme za zbytečnou, ale potom děláme rozruch, že nám nikdo nic neřekl. A přesto je třeba poděkovat těm málo, co se akcí zúčastnilo, že se povedlo vyjednat nějaké změny projektu rekonstrukce (alespoň prostor pod kostelem se proti původnímu projektu změnil). Energetické centrum v bývalém Ústavu výzkumu rud Podotýkám, že v této chvíli není projekt kotelny energetického centra aktuální musí být doplněn a posouzen jaký bude mít dopad na zdraví lidí a životní prostředí a výsledky veřejnosti představeny. Záleží na rozhodnutí investora, zda projekt bude dál prosazovat. Aby se předcházelo k podobným přehmatům, mnohé moudré obce (radnice), které si zakládají na férovém přístupu ke svým voličům občanům, se samy snaží, aby projekty s větším dopadem na místní a regionální komunitu byly veřejnosti včas oznámeny nad rámec zákona. Například i poskytnutím informace přímo zájmovým skupinám občanů, vyvěšením anotace projektu na webu obce apod. Občané jsou tak včas informováni a dle zájmu se mohou k projektu přihlásit svými postřehy. Ve své podstatě, voliči (občané) takový přístup od svých zastupitelů (radních, starosty, pracovníků úřadu ) přímo očekávají, že na závažné projekty je včas upozorní nad rámec právních předpisů. Je to výraz vzájemné důvěry a i odpovědnosti za klidný rozvoj obce. Chyba u radnice (starosty obce a Rady města Mníšek pod Brdy) v tomto projektu: Prakticky nulová komunikace radnice se zastupiteli města a veřejností mohla přinést velké starosti celému mikroregionu. Protože krajský úřad mohl projekt odsouhlasit a tím by účast veřejnosti při povolení stavby a provozu byla velmi omezena. Ta pochybení lze vyvodit z daných skutečností: bylo na úřední desce Mníšku vyvěšeno zjišťovací řízení, okolo Mníšek na KÚSK podává své námitky k projektu na prvním zasedání zastupitelů od zveřejnění záměru projektu zastupitelé vedení Mníšku informaci nedostali. Někteří zastupitelé o projektu nevěděli ještě koncem března 2012, přestože zastupitelé jsou zástupci města, radní jsou pověřeni řízením města v meziobdobí zasedání Informace o záměru je v podstatě ještě starší, Stavební úřad Mníšku pod Brdy vydal Územně plánovací informaci, kde ÚVR informoval o veškerých dokladech které musí k projektu předložit. Lze předpokládat, že starosta byl stavebním úřadem již tehdy s projektem v základu seznámen. Výsledkem scházející komunikace a nepřesných informací je pochopitelná nervozita mezi občany, (na webu Mníšku pod Brdy v polovině dubna 2012 nebyl ani odkaz na rozhodnutí KÚSK ze dne špatně se v archivu vyhledává) a vzniká nedůvěra v radnici. Nicméně o podobný postoj veřejnosti si radnice sama říká, když své občany nedostatečně informuje Materiály najdete na kotelna kam jsme shromáždili to co bylo na jiných webech. EIA (z anglického Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) Jedná se o proces, jež si klade za cíl určit, jaký vliv bude mít konkrétní stavba nebo jiný projekt na obyvatelstvo a životní prostředí. Princip tohoto řízení spočívá v tom, že připomínky a námitky k danému projektu může vznést kdokoli z veřejnosti, čímž by mělo být zajištěno skutečně objektivní posouzení problému a mělo by být zabráněno případným negativním dopadům. Zdroj: Wikipedie, otevřené encyklopedie Dva rozdílné příklady (jednou nezájem především občanů, podruhé zas radnice) hovoří o tom, že bez férové vzájemné komunikace nemusí zpracování nového územního plánu dobře proběhnout. V něm se totiž se střetává ještě více zájmů různých lidí, právnických osob, státních zájmů, než v rekonstrukci náměstí či kotelny. Proto při prosazování svých zájmů do nového ÚP si každý musí uvědomit, že tento dokument rozvoje obce je kompromisem mezi požadavky a zájmy celého spektra společnosti, a že tedy není možné bezezbytku všem vyhovět. Je to zajímavý příběh plný chyb jak občanů, tak představitelů města a i našeho mikroregionu možná nevědomostí, podcenění problému anebo i spekulací a proto je zkusím popsat: Chyba u veřejnosti a i zastupitelů, kteří nejsou v přímé spojení s radnicí či s jednotlivými radními: Nečteme úřední desku!!! Dle zákona vyvěšením oznámení na úřední desku Mníšku pod Brdy a Krajského úřadu Středočeského kraje jsme byli všichni (včetně obcí v okolí Mníšku) úřadem o projektu informováni. Nicméně skutečným faktem je, že úřední sdělení málo čteme. Respektive prakticky není v silách běžného občana, podnikatele, politika apod., všechna sdělení si dopodrobna přečetl. Úřední desku krajského úřadu zřejmě nečtou ani představitelé obcí, přestože by to mělo být náplní jejich práce. Že nečtou vyvozuji z toho, že například Čisovice, Řitka a další okolní obce Mníšku by jinak reagovaly do zjišťovacího řízení svojí námitkou (pokud věděly a nereagovaly, tak je to horší problém). HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe

6 Rekonstrukce uhelné kotelny na energetickou centrálu v areálu UVR Mníšek pod Brdy, a.s. Rekonstrukce uhelné kotelny na energetickou centrálu v areálu UVR Mníšek pod Brdy, a.s. Tento článek, respektive podobný pro svoji délku nebyl zařazen do Zpravodaje městečka pod Skalkou (je ale na webu Mníšku). Naší radnici jsem přislíbil, že pokud nebude prostor, tak ho zveřejním v tomto bulletinu, protože web čte málo lidí. Předkládám sice jinou variantu článku než je na internetu, ale snad bude informačně přijatelná. Pavel Jeřábek a do vyhledání je třeba zadat kód STC1499 Dokumentace je přístupná také na a v OVV Odbor vnitřních věcí archivu roku 2011 najít KUSK Zahájení zjišťovacího řízení-rekonstr.uhel.kotelny na energet. centrálu-uvr a.s. vyvěšeno Mezi veřejnost pronikly kusé zprávy o nějakém projektu, jakési kotelně/spalovně odpadu na ÚVRu. A protože žijeme v regionu, kde občané mají nedobré zkušenosti s průmyslovými exhalacemi, dostal jsem již několik dotazů, co lidi mohou udělat, aby spalovna nebyla. Zda psát petice, organizovat kampaně apod. Dle mne je zatím zbytečné podobné aktivity připravovat, protože celý projekt byl naším krajským úřadem zařazen do procesu hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a zdraví lidí (EIA). Proto pokud investor bude EC stavět, musí doplnit dokumentaci a požádat o nové řízení. Protože ve zjišťovacím řízení některé instituce nepodaly proti projektu námitky, respektive vyslovily souhlas (krajská hygienická stanice, OŽP MěÚ Černošice), lze očekávat, že investor bude na projektu dál pracovat. I s ohledem na skutečnost, že využití odpadu na výrobu energie je podporováno i Vládou ČR (dotace apod.). Přesto ale není moudré jen sedět a vyčkávat. Než petice, v nejbližší době bude lepší, abychom si vytvořili podmínky pro věcně správnou diskusi pro veřejné projednávání projektu. Například shánět si kvalitní informace o využití odpadů pro energetické účely a co takový provoz může negativního i pozitivního pro region přinést (www.arnika.org). Podklady, které byly investorem KÚ předloženy jsou na výše uvedeném webu. Jsou především určeny pro veřejnost, která se v dokumentaci vyzná. Pro nás ostatní víc poslouží jako podklad pro samostudium. Za další je dobré hledat mezi obyvateli našeho mikroregionu odborníky, kteří by pomohli s posouzením projektu. Třeba aby tím vzniklo i oponentní posouzení stavby (proces EIA ze zákona hradí investor). Stojí také za zvážení, zda by nemělo vzniknout i občanské sdružení, které dle právních předpisů může veřejnost zastoupit. Také lépe může získávat přístup k dokumentaci a může být i účastníkem řízení. V neposlední řadě je možné se rozhlédnout v zahraničí, kde podobné provozy již fungují. A dojet se podívat jak jsou občané spokojeni, jak je provoz zajištěn apod. Nedělejme si iluze, konstatování Středočeského kraje (jako samosprávní celek): není ve fázi zjišťovacího řízení znám žádný střet se zájmy ekonomickými, sociálními či zájmy na ochranu životního prostředí, který by nabyl takové intenzity, že by bránil realizaci předmětného záměru, není moc povzbuzující. Neodpustím si zde silnou poznámku, že naše radnice v případě vyhlášení zjišťovacího řízení mne silně zklamala. Těch důvodů je víc a proto v bodech: bylo Zjišťovací řízení vyvěšeno na úřední desku, ve lhůtě 20 dnů od oznámení (okolo ) město odeslalo na krajský úřad své námitky, Už proběhlo zasedání Zastupitelů města Mníšek pod Brdy, ale někteří zastupitelé ještě koncem března o projektu přímo od radnice nic nevěděli. Starosta ve svém sloupku uvádí, že: Město tento záměr nepodporuje, proto také bude veřejně projednáván v rámci procesu EIA. Zde bude mít každý občan možnost vyjádřit svoje námitky. Při tomto projednávání máte jako občané velmi silný hlas a je potřeba, abyste se k dané věci vyjadřovali, abychom tak společně zamezili realizaci tohoto nápadu. Projekt již delší dobu sledujeme a budeme vás informovat o dalším vývoji. Ale přesto do na webu Mníšku není nikde odkaz, jak a kde mohou zájemci získat podrobnější informace. A přitom pouze na kvalitních a včasných informacích lze následně řádně vést další vyjednávání o projektu. I kdyby se projekt nerealizoval, současné informace lidi měli dostat! Citace z vyhlášení řízení: Upozorňuje dále, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení a to Krajskému úřadu Středočeského kraje.), dávala možnost, aby se vyjádřila veřejnost, okolní obce. Lze jen spekulovat, proč alespoň okolní obce vyjádření nepodaly. Věděly o tom v době řízení a nechtěly podněty zaslat anebo se o všem dozvěděly pozdě. To je otázkou. Ale údajně ani v únoru na zasedání starostů našeho mikroregionu se o tomto projektu nehovořilo. Mimochodem, na úřední desce krajského úřadu bylo řízení vyvěšeno okolo tedy tím to kraj doručil obcím. Radnice se odvolává na partnerství s veřejností, ale v době vyhlášení Zjišťovacího řízení ( dní), své obyvatele důrazně neupozornila, že se může připojit svými podněty a to přesto, že ve svém vyjádření město uvádí, že název projektu je zavádějící. Navíc byla vyzvána krajem, aby využila rozhlas, místní tisk apod. k oznámení je to dáno i zákonem. Nedivme se potom, že v rozhodnutí KÚSK o zjišťovacím řízení je uvedeno: veřejnost nepodala žádné připomínky. V Mníšku působí asi čtyři občanská sdružení, která mohou v oblasti ochrany životního prostředí zastoupit veřejnost. V jednom z ů, který byl z radnice odeslán tázajícím, prý bylo uvedeno, že občanská sdružení mají větší možnosti než samostatní občané. Přesto pokud vím, ani ony nedostaly nějakou informaci o projektu. Na závěr nám všem položím nepříjemnou otázku: Co by starosta v čele Rady města Mníšek pod Brdy, spolu s radními a se zastupiteli města dělal, kdyby náš krajský úřad projekt nezařadil do procesu velká EIA. Tím by se totiž významně omezila možnost veřejného projednání projektu. Tedy možnost aby se občané k projektu svobodně vyjádřili. Prohlásil by potom, že oni nic dělat nemohli, protože kraj tak rozhodl? Anebo by se radnice snažila spojit veřejnost, aby se mohla nějakým zákonným způsobem do projednávání projektu zařadit? Podle svých životních zkušeností si odpovězme každý sám Pavel Jeřábek Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č.23/1991 Sb.) Čl. 35 (1) Každý má právo na příznivé životní prostředí. (2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. (3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Poděkování Anketa je na webu Děkujeme všem, kteří do projektu přispěli svým postřehem, podpořili nás při naší aktivitě, městu Mníšek pod Brdy za poskytnutí kulturního střediska pro přednášky a obchodům, které poskytly svůj prostor pro sběr anket apod. Nadaci VIA za finanční a i odbornou podporu projektu. Na závěr malá prosba. Na je připravena malá anketa pro vyhodnocení projektu. Prosíme vás, zda byste ji nemohli vyplnit, aby nadace mohla posoudit úspěšnost projektu. Na tomto webu najdete i další informace o projektu, postřehy k Mníšku apod. 1. Přispěl Vám projekt Územní plán věc veřejná k rozšíření povědomí, jak občané mohou v přípravě a schvalování nového ÚP požadovat své podněty, námitky a připomínky? 2. Domníváte se, že bude vhodné, aby občané ze svých řad jmenovali jednoho či více zástupců veřejnosti? 3. Budete aktivně sledovat zpracování nového územního plánu města Mníšek pod Brdy? Text bulletinu neprošel podrobnou jazykovou úpravou. HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

OD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PO STAVEBNÍ POVOLENÍ - KDY A JAK SE ÚČASTNIT

OD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PO STAVEBNÍ POVOLENÍ - KDY A JAK SE ÚČASTNIT OD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PO STAVEBNÍ POVOLENÍ - KDY A JAK SE ÚČASTNIT OBSAH Úvod 2 Územní plánování 3 Politika územního rozvoje 3 Zásady územního rozvoje 4 Územní plán 6 Regulační plán 9 Územní opatření

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská O územním plánování stručně a jasně aneb kdy a jak se efektivně zapojit Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská Tento manuál vznikl jako součást širšího balíčku informací na téma územní plánování poskytovaných

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

K O N C E P C E V Ý V O J E

K O N C E P C E V Ý V O J E K O N C E P C E V Ý V O J E Městské části Brno Nový Lískovec sdružení Občané Novému Lískovci Má li být člověk svobodným, musí mít svobodný svůj život i svůj domov Jan Amos Komenský Úvodní slovo Každý občan

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Jakou Prahu chceme Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Sdružení Arnika spolu s Ústavem pro ekopolitiku zpracovali před komunálními volbami

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE. širšího regionu Èeského krasu. (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 -

Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE. širšího regionu Èeského krasu. (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 - Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE širšího regionu Èeského krasu (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 - - 2/48 - STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ŠIRŠÍHO

Více

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 24. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je dle prezenční listiny přítomno členů

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice

RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice Zpracoval: Jan Kotecký Mgr. Vít Sochovský Mgr. et Mgr. Hana Chalupská Oživení, o. s., listopad 2012 OBSAH Obsah... 1 I. Vymezení základních

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 6 prosinec 2013 Vánoční rozhovory 14. obecní bál Dětský karneval 1 kultura zprávy z radnice Kulturní tipy v okolí Klub Kaštan Bělohorská

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Magistrát města Děčín, odbor rozvoje Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2006 schváleno

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo Obce Výprachtice jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Obsah: Lobbing pro každého 1 O podkladech nepodkladech 3 Street Law a průkopníci resocializace 6 Domovy a klece 8 Symbolická legislativa 9 Nová úprava stavebního práva 11 Odpovědnost nadnárodních společností

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "ROZVOJ FINANČNÍ KAPACITY DOTACE" TERMÍN KONÁNÍ: 11. 3. 2010 LEKTOR: MGR.

Více

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla:

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla: z obsahu čísla: Žádost občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí... str. 1 Otevřený dopis Vládě České republiky... str. 1 Nový územní plán... str. 4 Máme zdravé městské finance?... str. 5 Rozhovor...

Více

Analýza plánování dopravních staveb v České republice

Analýza plánování dopravních staveb v České republice Analýza plánování dopravních staveb v České republice Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

3 Hospodaření s majetkem obce

3 Hospodaření s majetkem obce Hospodaření s majetkem obce Ing. Jan Kerner Bohatá nevěsta je poměrně jasný pojem. Taková nevěsta vlastní dům se zahradou a bazénem, pěkné auto a k tomu ještě kulatou sumičku na kontě. Ale bohatá obec?

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více