Územní plán věc veřejná hodnocení Kámen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán věc veřejná hodnocení Kámen"

Transkript

1 Územní plán věc veřejná hodnocení Kámen Dobřichovice Mníšek Osov Ukázky školních prací dětí na téma Město, ve kterém chci žít Neumětely Dobříš údolí Litavky Ostrý Čenkov údolí V zabitých HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe Pičín vedlejší hřeben (Malý for Chlum, Dráska, Střážný již mimo HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust Civil Society in Central&Eastern Europe obrázek)

2 Územní plán věc veřejná / hodnocení Zelené plochy uvnitř obcí Předkládáme vám soupis podnětů, které nám v rámci projektu předali občané Mníšku, Rymaně a Stříbrné Lhoty. Většinu jsme sesbírali při osobních setkání (stan na náměstí), dále prostřednictvím telefonátů a ů a ze čtyř anketních lístků, které veřejnost vložila do schránek obchodů Albert a Samoobsluha pod Skalkou. Vedoucím a pracovníkům obchodů za jejich ochotu a možnost umístit do prodejen schránku na podněty, touto cestou děkujeme. Prostřednictvím podpisů (účast na semináři, setkání ve stanu) máme podchyceno 45 občanů, kteří nám podněty předali a které můžeme vykázat do projektu (podpisy jsou nutným dokladem pro nadaci jako doklad realizace projektu nezasíláme je nadaci, ale musíme je mít k případné kontrole). Je to cca 1 % obyvatel trvale hlášených v Mníšku. Zdánlivě málo (přáli jsme si víc), ale ne všichni se podepsali a někteří spoluobčané mi zatelefonovali, poslali , či řekli připomínky při náhodném sekání. Přesto i to 1 % s ohledem, že se jedná o územní plán, je bráno odbornou veřejností za úspěch. Nicméně, nelze než volně citovat jednoho občana Mníšku: Tady (v Mníšku) si lidi nezaslouží, aby pro ně někdo něco dělal. Jim stačí, když nadávají v hospodě, jen aby se osobně nedotkli vrchnosti. Níže uvedené podněty najdete také na kde jsou pro zajímavost také podněty, které jsem na úřad předal svým jménem. Ty jsou v některých případech přesněji popsány. Podněty od veřejnosti předané do na MěÚ Mníšek pod Brdy Hodnocení dokumentace ÚP hodnotit i s ohledem vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA). Strategický plán rozvoje sídla Spolu se zhotovením ÚP Mníšku, zpracovat nezávislou osobou Strategický plán. Rozvoj města Zaměřit do zkvalitnění služeb a infrastruktury ve prospěch současných trvale bydlících obyvatel a nerozšiřovat masivní výstavbu obytných objektů. Přeji si, aby se dál Mníšek nerozrůstal, aby si ponechal kouzlo a přednosti malého městečka. Počet obyvatel a výstavba Zachovat a zkvalitnit zelené plochy uvnitř Mníšku a obcí. Pivovárku využít rekreačně, ale neměnit výrazně její přírodní charakter a krajinný význam. Respektovat Zlatý vrch jako relaxační zázemí obyvatel. Vyhradit plochy pro venčení psů, situovat je zejména mimo zemědělské plochy (omezit tak vstup parazitů do potravinového řetězce). Pro nové výstavby požadovat vyšší zeleň v zahradách, případně vyšší zeleň požadovat v uličním prostoru či vyčleněných veřejných plochách. Po dobu nejméně 20 let nepovolit přestavbu náměstí F. X. Svobody Prostory před zámkem nezastavět, nechat volné prostranství, parková úprava, částečně zelené, parkování, oddechový prostor s lavičkami, altánem apod. Dát prostor zeleni před dlážděním a podobně zpevněnými plochami. Maximální ochrana stávající zeleně v obci a krajině. Pro jednotlivé lokality s obytnými domy (např. Staré sídliště pod Skalkou) stanovit regulativy pro pravidla výsadby dřevin, aby v pozdějších letech tyto dřeviny nezhoršovaly hygienické a i bezpečnostní limity bydlení. Krajina Zachovat zelený pás v současné rozloze mezi Stříbrnou Lhotou a výstavbou okolo bývalého statku nad Prostředním rybníkem, části pozemků, které nebyly změnou 7/IV/2005 změněny na stavební pozemky (p. č. 57/7, 57/8, 57/9,57/10, 57/12, 57/14, 72/6, 72/7, 72/8, 410/2, 412/4, + lokalita 30c/IV/2005 Propojit zelený pás pod Stříbrnou Lhotou s lesním komplexem Brd. Zachovat současné biokoridory a biocentra, ale upřesnit možnost jejich využívání zemědělstvím, myslivostí a další k přírodě šetrné činnosti. Rozšířit v katastru obcí další plochy na nezastavitelné plochy. Protihlukové a protivětrné stěny Rymáně mezi Kovohutěmi a obcí. Větrolam mezi Stř. Lhotou a Kytínem. Vyjmout pozemek č. 1035/4 u Zámeckého rybníka z obytné plochy, zařadit do zájmu ochrany přírody. Vyznačit vycházkové okruhy (nejen k zámku). Např. za rybníky, na Stř. Lhotu, kolem nádraží, Kamenné, Zahořany, zahrnout i křížky, kapličky v okolí. Pozemky okolo obce nechat pro vybudování lesoparku s různými stezkami, cyklotrasami méně náročné. Ponechat maximum volných ploch pro potřeby příštích generací. Architektura Počet obyvatel stabilizovat na 5000 trvale bydlících. (alternativa č.1) Počet obyvatel stabilizovat na trvale bydlících. (alternativa č. 2) Nerozšiřovat Mníšek, Rymaně a Stříbrnou Lhotu do polí a krajiny. Zastavět plochy schválené ÚPD, výjimečně do ÚP přiřadit malé proluky. Maximálně zarovnat hranice obcí s minimálním přesahem do krajiny. Stříbrná Lhota hranice zachovat podle platné ÚPD, nepřekračovat do polí a luk. Rymaně zastavěnou hranici obce na severní straně zarovnat s menšími výstupy zastavěných ploch do polí, ale výrazně nerozšiřovat směrem dolů k železniční trati (pod polní cestu). Ujednotit architekturu nových rodinných domů dle významu jednotlivých lokalit. Ve větších zónách rodinné výstavby zajistit plochy pro aktivity a dětí, veřejné parky apod. Chránit významné pohledy na starou výstavbu Mníšku a respektovat výhledy na Stř. Lhotu a Rymaně. Zachovávat průhledy z obcí do volné krajiny. Respektovat plochy s pohledy na Mníšek a Stř. Lhotu v celku se svahem Brd. Ne výstavbě od Zadního rybníka ke Kytínu (obytná zástavba, golf ). Dokud nebudou zastavěny všechny již schválené plochy, nepovolovat další změny na využití pozemku pro stavby. Výstavbu nepovolovat v ochranném pásmu lesa. Nepovolit stavět bytové domy (typu u hřbitova) mohutné, hmotné, vysoké, nezapadají do rámce stávající výstavby. Zastiňují horizont i při pohledu ze Skalky. Nerozšiřovat současné zastavěné území, bytů je dost. Povolit jen drobnější stavby, které zapadnou a nenaruší současnou výstavbu. Zdroje pitné vody a ČOV Zlepšit a zkvalitnit zásobování vodou, limitující faktor kvality bydlení. Chránit zásoby a kvalitu zdrojů podzemních vod. Rozšířit kapacitu čistírny odpadních vod. HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe

3 Doprava Průmyslová výroba Vyřešit dopravní obslužnost lokality u statku ve Stříbrné Lhotě, aby nebyla celá vedena přes Stříbrnou Lhotu okolo Křížku. Protihlukové zábrany od Strakonické rozšířit od jejího výstupu ze zářezu proti Kovohutím až nad lokalitu Šibenice. Řešit plochu pro chodník od nádraží ke hřbitovu, mezi Stříbrnou Lhotou a Starým sídlištěm, Madlenkami a náměstím, Stř. Lhotou a bývalým statkem. Místní hromadná doprava, která bude dopravně obsluhovat nové obytné lokality (Madlenka, Stříbrná Lhota, Nad nádražím, Pod Skalkou ) v návaznosti na školní docházku a školky. Využít schválené plochy průmyslových zón dle platné ÚPD. Prostory pro podnikání a služby směřovat ke Strakonické. Plochy pro průmysl a hlučný provoz lokalizovat mimo intravilán obce. Na volných plochách okolo Strakonické (proti Edenu atp.) nezastavovat prodejním skladem apod. Pracovní příležitosti a zemědělství Zdravotnictví Rezervovat plochy pro rozvoj zdravotnických služeb, včetně lékáren, rehabilitací. Kulturní zázemí Podpora plochou a zázemím pro drobné živnostníky. Schází kvalitní tržiště. Zemědělství maximálně zachovat udržuje tvář civilizované krajiny. Podporovat zemědělství tradiční pracovní příležitosti. Statek ve Stříbrné Lhotě ponechat jako zemědělský objekt, ne objekt vhodný pro služby v ubytování, kanceláře apod. Zadní rybník a přilehlý areál Vyčlenit dostatečné prostory pro spolkovou činnost, základní školy umění a další kroužky dětí a mládeže. Schází kvalitní kulturní dům pro koncerty, dětská představení, zájmové kroužky apod. Školky, školy, družiny, aktivity Rybník upravit pro koupání. Zadní rybník zajistit proti vtoku nečistot, úprava pro rekreaci a oddech. Vytvořit areál pro rekreaci, hřiště. Prostor pro cvičiště a soutěže hasičů. Prostor pro bojové hry. Kynologické cvičiště. Golfové hřiště v Mníšku Rezervovat plochy pro školu, školky. Zvětšit kapacitu školy přístavbou, či jinou budovou. Děti, mládež, senioři volný čas Nerušit plochy pro aktivity dětí, mládeže i seniorů, které jsou již v platném ÚPD. Prostor Pivovárky pro rekreační sportovní aktivity všech generací, vybavení plochy jednoduché. Areál u Zadního rybníku využít i pro bojové a adrealinové aktivity mládeže i dospělých. Rezervovat prostory pro občanskou vybavenost ve Stříbrné Lhotě celý pozemek č. 35/3 k. ú. Stř. Lhota celý pro sportovní aktivity, veřejný park, zázemí pro malé děti apod. Rezervace ploch pro zahrádky v lokalitách na pozemcích za garážemi u Starého sídliště mezi Řevnickou a Uhrem ( 1299/2, 1958/4, 1958/3, 1939/4, 1939/5, 1960/1, 1960/2, 1960/5) 1963/2, 1963/5, 1943, k. ú. Mníšek pod Brdy) s tím, že část zahrádek může být okrasných jako součást veřejné zeleně u Kytínské ul. (p. č. 1015/1, 1015/10, 1015/12 k. ú. Mníšek pod Brdy). Vyčlenit okrasné zahrádky ve Stříbrné Lhotě v ploše 30/c IV/2005. Zachovat a vytvořit volně přístupná hřiště pro míčové hry v Mníšku. Louku Pivovárku využít pro měkkou rekreaci a sportovní aktivity všech generací. Vybavení jednoduché finančně nenáročné, respektovat a chránit přírodní hodnoty louky. Schází plavecký bazén. Rozhodně ne. Zpracoval HBZČ Kandík V textu najdete několik odbornějších výrazů. Pokusíme se je zde trochu přiblížit: Strategický plán Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku (města, obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánech. Zdroj: Wikipedie, otevřené encyklopedie V české praxi zpracování SP probíhá několika metodami: Radnice si na zpracování objedná odborníky, kteří umí získat podněty a názory od občanů, podnikatelů a dalších subjektů. Zpracování SP vyprovokují občané a často ve spolupráci s neziskovými organizacemi zahájí přípravy a zpracování, radnice se stává jen jedním z partnerů celého projektu. Takový SP bývá více objektivní, není výrazně ovlivněn politickými zájmy představitelů obce. HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe

4 SEA Kdo může být zástupcem veřejnosti? SEA (Strategic Environmental Assessment) je proces posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací za životní prostředí. Laicky můžeme i říci: vlivu návrhu nové ÚPD na zdraví lidí a kvalitu bydlení. Koncepcí se podle 3 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. rozumí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané. Ve vztahu k posuzování vlivů se dále podle 10a cit. zákona rozlišují koncepce posuzované vždy a koncepce, o jejichž posouzení se rozhoduje ve zjišťovacím řízení. Pro posuzování územně plánovací dokumentace (ÚPD) platí dle 10i cit. zákona zvláštní ustanovení. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od ostatních typů koncepcí je zpracování a projednání ÚPD jasně stanoveno příslušnou legislativou, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je i proces posuzování vlivů ÚPD navržen tak, aby respektoval jednotlivé kroky a fáze přípravy ÚPD. Zdroj: Středočeský krajský úřad A co dál v Mníšku? Mohou tak učinit například takto: Já občan co mohu pro kvalitní územní plán udělat? Vlastníci pozemků, které jsou dotčeny změnami a stejně tak dotčené státní instituce mají v procesu zpracování ÚP poměrně silné pozice. Na jejich připomínky musí zpracovatel ÚP a zastupitelé odpovědět. Takový vlastník pozemku může podávat odvolání, podat podnět i žalobu. Na podněty ostatních občanů zpracovatel a zastupitelé nemusí reagovat. Tedy občané jsou svým způsobem znevýhodněni ve svých připomínkách k rozvoji obce. Ale přesto zde existuje možnost, aby všichni občané obce měli možnost hájit své zájmy (například, aby nová průmyslová zóna svým chodem negativně nerušila kvalitu bydlení lidí v jejím okolí apod.). 1. Domluví se s některým z vlastníků pozemků, který je již změnami dotčen, ale stejně jako veřejnost nesouhlasí s některými pro něj nepříznivými změnami v jiné části obce 2. Domluví se s odbornými pracovišti veřejné správy, které ÚP posuzují. Například s odborem památkové péče, aby v blízkosti centra nevznikla moderní zástavba, která naruší historickou hodnotu. 3. Jmenují svého zástupce veřejnosti. Tzv. námitky mohou podávat vlastníci plánem dotčených nemovitostí a také zástupce veřejnosti, pokud jej zmocní určitý počet občanů. Námitky musí Městský úřad vyhodnotit, vlastně podrobně zdůvodnit, proč je (ne) vzal v úvahu. Zástupcem veřejnosti může být právnická osoba (např. občanské sdružení) a fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům. Ačkoli zástupce veřejnosti mohou zmocnit jenom občané Jičína (fyzická osoba, která je státním občanem ČR a ve městě Jičín je přihlášena k trvalému pobytu bez ohledu na to, zda dosáhla 18 let), zástupce veřejnosti nemusí mít trvalý pobyt na území města Jičín. Je to ale žádoucí, zejména z toho hlediska, že občané budou mít zřejmě větší důvěru v toho, koho dlouhodobě znají. To je však otázka taktiky a vedení veřejné kampaně. Jak zmocnit zástupce veřejnosti? Zmocnění se provede prostřednictvím plné moci. Podepsaná osoba musí být označena jménem, příjmením a adresou. V plné moci musí být výslovně uvedeno zmocnění k podání námitky na základě věcně shodné připomínky zmocnitelů (není vyloučeno vyjádření občanů k více skutečnostem a vytvoření jednoho zmocnění pro více připomínek). Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá podpisovou listinou, která musí obsahovat alespoň 200 platných podpisů občanů Jičína (pobyt a občanství v jednotlivých částech Jičína nehrají roli lze připomínkovat záměr v jakékoliv části Jičína). Podpisů může být více, zvyšuje to tlak na Městský úřad a zastupitele Jičína takže i když podle zákona to nehraje roli, platí, že čím více podpisů, tím lépe. Vzor námitky předkládané zástupcem veřejnosti a Vzor shodné připomínky a zmocnění zástupce veřejnosti Kdy zmocnit zástupce veřejnosti? Podle stavebního zákona je možné, aby zástupce zastupoval občany ve fázi konceptu a poté ve fázi návrhu. Po zveřejnění konceptu nebo návrhu by měl zástupce veřejnosti začít připravovat podrobnější námitku. Ta se musí předložit u konceptu do 15 dnů ode dne veřejného projednání (lhůta běží i během dnů pracovního klidu a doručeno musí být do jejího konce nestačí podání na poštu, tak jako ve správním řízení), u návrhu nejpozději na veřejném projednání. Samotné zmocnění je možné doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na Městský úřad ještě před veřejným projednáním, ale je možné jej předložit až na konci připomínkovací lhůty a předat ji spolu s podrobnou námitkou. Účast zástupce na veřejném projednání je samozřejmá a vhodné je aktivně vystoupit, což by ovšem nemělo nahradit písemnou námitku. Více zde: Co nás v Mníšku pod Brdy čeká v příštích měsících až letech? Zástupce veřejnosti při projednávání nového Územního plánu města (tento materiál jsme převzali se souhlasem ČSOP Křížánky, který zpracoval pro město Jičín, ale výrazně jsme ho zkrátili. Celý materiál najdete Jičín si proto zaměňte za Mníšek pod Brdy. Podle stavebního zákona se může veřejnost do procesu územního plánování zapojit několikerým způsobem Město Mníšek pod Brdy zveřejnilo výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku: Zpracování územního plánu města Mníšek pod Brdy ( je uzávěrka podání nabídek Po nějaké době by měl být zpracován koncept (zadání), který bude projednán s veřejností. Následně o zapracování námitek by měl být ÚP schválen zastupiteli města. To by mohlo být tak za 1,5 2,5 roku. Jak vše bude probíhat, záleží na zájmu veřejnosti. Zda se aktivně zapojí i třeba svou přítomností na veřejném projednání, na schvalování apod. Současná legislativa občanům dává jisté možnosti, jak ochránit svoje zájmy na kvalitní prostředí, občanskou vybavenost apod. Veřejnost může i vyzvat město, aby otevírání obálek výběrového řízení na zpracovatele územního plánu bylo veřejné! HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe

5 Několik příkladů z praxe Energetické centrum v bývalém Ústavu výzkumu rud Územní plán je jedním z nejdůležitějších rozvojových dokumentů obce. Veřejnost by se měla do jeho zpracování zapojit, aby věděla, jak se obec bude rozvíjet. A je to také jedna z možností, jak aktivně nabídnout své obci své představy o jejím rozvoji. Vše ovšem záleží na partnerství mezi vedením obce (zastupitele, radní atd.) a veřejností. Poukážeme zde dva příklady, kdy v Mníšku takové možné partnerství hořce zaplakalo. Především díky nezájmu o vzájemnou komunikaci: Rekonstrukce náměstí F. X. Svobody Projekt náměstí byl od roku 2008 veřejnosti představen na několika kulturních akcích v Mníšku (poutě apod.), na samostatných setkání s občany v kulturním středisku, na webu Mníšku a ve Zpravodaji. Výsledky jednání byly zveřejněny minimálně ve Zpravodaji. Ale dnes když se náměstí přestavuje, veřejnost se diví co je to za projekt. Je to jeden z příkladů, přestože máme informace a možnost se zapojit, nekonáme, bojíme se anebo komunikaci s radnicí považujeme za zbytečnou, ale potom děláme rozruch, že nám nikdo nic neřekl. A přesto je třeba poděkovat těm málo, co se akcí zúčastnilo, že se povedlo vyjednat nějaké změny projektu rekonstrukce (alespoň prostor pod kostelem se proti původnímu projektu změnil). Energetické centrum v bývalém Ústavu výzkumu rud Podotýkám, že v této chvíli není projekt kotelny energetického centra aktuální musí být doplněn a posouzen jaký bude mít dopad na zdraví lidí a životní prostředí a výsledky veřejnosti představeny. Záleží na rozhodnutí investora, zda projekt bude dál prosazovat. Aby se předcházelo k podobným přehmatům, mnohé moudré obce (radnice), které si zakládají na férovém přístupu ke svým voličům občanům, se samy snaží, aby projekty s větším dopadem na místní a regionální komunitu byly veřejnosti včas oznámeny nad rámec zákona. Například i poskytnutím informace přímo zájmovým skupinám občanů, vyvěšením anotace projektu na webu obce apod. Občané jsou tak včas informováni a dle zájmu se mohou k projektu přihlásit svými postřehy. Ve své podstatě, voliči (občané) takový přístup od svých zastupitelů (radních, starosty, pracovníků úřadu ) přímo očekávají, že na závažné projekty je včas upozorní nad rámec právních předpisů. Je to výraz vzájemné důvěry a i odpovědnosti za klidný rozvoj obce. Chyba u radnice (starosty obce a Rady města Mníšek pod Brdy) v tomto projektu: Prakticky nulová komunikace radnice se zastupiteli města a veřejností mohla přinést velké starosti celému mikroregionu. Protože krajský úřad mohl projekt odsouhlasit a tím by účast veřejnosti při povolení stavby a provozu byla velmi omezena. Ta pochybení lze vyvodit z daných skutečností: bylo na úřední desce Mníšku vyvěšeno zjišťovací řízení, okolo Mníšek na KÚSK podává své námitky k projektu na prvním zasedání zastupitelů od zveřejnění záměru projektu zastupitelé vedení Mníšku informaci nedostali. Někteří zastupitelé o projektu nevěděli ještě koncem března 2012, přestože zastupitelé jsou zástupci města, radní jsou pověřeni řízením města v meziobdobí zasedání Informace o záměru je v podstatě ještě starší, Stavební úřad Mníšku pod Brdy vydal Územně plánovací informaci, kde ÚVR informoval o veškerých dokladech které musí k projektu předložit. Lze předpokládat, že starosta byl stavebním úřadem již tehdy s projektem v základu seznámen. Výsledkem scházející komunikace a nepřesných informací je pochopitelná nervozita mezi občany, (na webu Mníšku pod Brdy v polovině dubna 2012 nebyl ani odkaz na rozhodnutí KÚSK ze dne špatně se v archivu vyhledává) a vzniká nedůvěra v radnici. Nicméně o podobný postoj veřejnosti si radnice sama říká, když své občany nedostatečně informuje Materiály najdete na kotelna kam jsme shromáždili to co bylo na jiných webech. EIA (z anglického Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) Jedná se o proces, jež si klade za cíl určit, jaký vliv bude mít konkrétní stavba nebo jiný projekt na obyvatelstvo a životní prostředí. Princip tohoto řízení spočívá v tom, že připomínky a námitky k danému projektu může vznést kdokoli z veřejnosti, čímž by mělo být zajištěno skutečně objektivní posouzení problému a mělo by být zabráněno případným negativním dopadům. Zdroj: Wikipedie, otevřené encyklopedie Dva rozdílné příklady (jednou nezájem především občanů, podruhé zas radnice) hovoří o tom, že bez férové vzájemné komunikace nemusí zpracování nového územního plánu dobře proběhnout. V něm se totiž se střetává ještě více zájmů různých lidí, právnických osob, státních zájmů, než v rekonstrukci náměstí či kotelny. Proto při prosazování svých zájmů do nového ÚP si každý musí uvědomit, že tento dokument rozvoje obce je kompromisem mezi požadavky a zájmy celého spektra společnosti, a že tedy není možné bezezbytku všem vyhovět. Je to zajímavý příběh plný chyb jak občanů, tak představitelů města a i našeho mikroregionu možná nevědomostí, podcenění problému anebo i spekulací a proto je zkusím popsat: Chyba u veřejnosti a i zastupitelů, kteří nejsou v přímé spojení s radnicí či s jednotlivými radními: Nečteme úřední desku!!! Dle zákona vyvěšením oznámení na úřední desku Mníšku pod Brdy a Krajského úřadu Středočeského kraje jsme byli všichni (včetně obcí v okolí Mníšku) úřadem o projektu informováni. Nicméně skutečným faktem je, že úřední sdělení málo čteme. Respektive prakticky není v silách běžného občana, podnikatele, politika apod., všechna sdělení si dopodrobna přečetl. Úřední desku krajského úřadu zřejmě nečtou ani představitelé obcí, přestože by to mělo být náplní jejich práce. Že nečtou vyvozuji z toho, že například Čisovice, Řitka a další okolní obce Mníšku by jinak reagovaly do zjišťovacího řízení svojí námitkou (pokud věděly a nereagovaly, tak je to horší problém). HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe

6 Rekonstrukce uhelné kotelny na energetickou centrálu v areálu UVR Mníšek pod Brdy, a.s. Rekonstrukce uhelné kotelny na energetickou centrálu v areálu UVR Mníšek pod Brdy, a.s. Tento článek, respektive podobný pro svoji délku nebyl zařazen do Zpravodaje městečka pod Skalkou (je ale na webu Mníšku). Naší radnici jsem přislíbil, že pokud nebude prostor, tak ho zveřejním v tomto bulletinu, protože web čte málo lidí. Předkládám sice jinou variantu článku než je na internetu, ale snad bude informačně přijatelná. Pavel Jeřábek a do vyhledání je třeba zadat kód STC1499 Dokumentace je přístupná také na a v OVV Odbor vnitřních věcí archivu roku 2011 najít KUSK Zahájení zjišťovacího řízení-rekonstr.uhel.kotelny na energet. centrálu-uvr a.s. vyvěšeno Mezi veřejnost pronikly kusé zprávy o nějakém projektu, jakési kotelně/spalovně odpadu na ÚVRu. A protože žijeme v regionu, kde občané mají nedobré zkušenosti s průmyslovými exhalacemi, dostal jsem již několik dotazů, co lidi mohou udělat, aby spalovna nebyla. Zda psát petice, organizovat kampaně apod. Dle mne je zatím zbytečné podobné aktivity připravovat, protože celý projekt byl naším krajským úřadem zařazen do procesu hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a zdraví lidí (EIA). Proto pokud investor bude EC stavět, musí doplnit dokumentaci a požádat o nové řízení. Protože ve zjišťovacím řízení některé instituce nepodaly proti projektu námitky, respektive vyslovily souhlas (krajská hygienická stanice, OŽP MěÚ Černošice), lze očekávat, že investor bude na projektu dál pracovat. I s ohledem na skutečnost, že využití odpadu na výrobu energie je podporováno i Vládou ČR (dotace apod.). Přesto ale není moudré jen sedět a vyčkávat. Než petice, v nejbližší době bude lepší, abychom si vytvořili podmínky pro věcně správnou diskusi pro veřejné projednávání projektu. Například shánět si kvalitní informace o využití odpadů pro energetické účely a co takový provoz může negativního i pozitivního pro region přinést (www.arnika.org). Podklady, které byly investorem KÚ předloženy jsou na výše uvedeném webu. Jsou především určeny pro veřejnost, která se v dokumentaci vyzná. Pro nás ostatní víc poslouží jako podklad pro samostudium. Za další je dobré hledat mezi obyvateli našeho mikroregionu odborníky, kteří by pomohli s posouzením projektu. Třeba aby tím vzniklo i oponentní posouzení stavby (proces EIA ze zákona hradí investor). Stojí také za zvážení, zda by nemělo vzniknout i občanské sdružení, které dle právních předpisů může veřejnost zastoupit. Také lépe může získávat přístup k dokumentaci a může být i účastníkem řízení. V neposlední řadě je možné se rozhlédnout v zahraničí, kde podobné provozy již fungují. A dojet se podívat jak jsou občané spokojeni, jak je provoz zajištěn apod. Nedělejme si iluze, konstatování Středočeského kraje (jako samosprávní celek): není ve fázi zjišťovacího řízení znám žádný střet se zájmy ekonomickými, sociálními či zájmy na ochranu životního prostředí, který by nabyl takové intenzity, že by bránil realizaci předmětného záměru, není moc povzbuzující. Neodpustím si zde silnou poznámku, že naše radnice v případě vyhlášení zjišťovacího řízení mne silně zklamala. Těch důvodů je víc a proto v bodech: bylo Zjišťovací řízení vyvěšeno na úřední desku, ve lhůtě 20 dnů od oznámení (okolo ) město odeslalo na krajský úřad své námitky, Už proběhlo zasedání Zastupitelů města Mníšek pod Brdy, ale někteří zastupitelé ještě koncem března o projektu přímo od radnice nic nevěděli. Starosta ve svém sloupku uvádí, že: Město tento záměr nepodporuje, proto také bude veřejně projednáván v rámci procesu EIA. Zde bude mít každý občan možnost vyjádřit svoje námitky. Při tomto projednávání máte jako občané velmi silný hlas a je potřeba, abyste se k dané věci vyjadřovali, abychom tak společně zamezili realizaci tohoto nápadu. Projekt již delší dobu sledujeme a budeme vás informovat o dalším vývoji. Ale přesto do na webu Mníšku není nikde odkaz, jak a kde mohou zájemci získat podrobnější informace. A přitom pouze na kvalitních a včasných informacích lze následně řádně vést další vyjednávání o projektu. I kdyby se projekt nerealizoval, současné informace lidi měli dostat! Citace z vyhlášení řízení: Upozorňuje dále, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení a to Krajskému úřadu Středočeského kraje.), dávala možnost, aby se vyjádřila veřejnost, okolní obce. Lze jen spekulovat, proč alespoň okolní obce vyjádření nepodaly. Věděly o tom v době řízení a nechtěly podněty zaslat anebo se o všem dozvěděly pozdě. To je otázkou. Ale údajně ani v únoru na zasedání starostů našeho mikroregionu se o tomto projektu nehovořilo. Mimochodem, na úřední desce krajského úřadu bylo řízení vyvěšeno okolo tedy tím to kraj doručil obcím. Radnice se odvolává na partnerství s veřejností, ale v době vyhlášení Zjišťovacího řízení ( dní), své obyvatele důrazně neupozornila, že se může připojit svými podněty a to přesto, že ve svém vyjádření město uvádí, že název projektu je zavádějící. Navíc byla vyzvána krajem, aby využila rozhlas, místní tisk apod. k oznámení je to dáno i zákonem. Nedivme se potom, že v rozhodnutí KÚSK o zjišťovacím řízení je uvedeno: veřejnost nepodala žádné připomínky. V Mníšku působí asi čtyři občanská sdružení, která mohou v oblasti ochrany životního prostředí zastoupit veřejnost. V jednom z ů, který byl z radnice odeslán tázajícím, prý bylo uvedeno, že občanská sdružení mají větší možnosti než samostatní občané. Přesto pokud vím, ani ony nedostaly nějakou informaci o projektu. Na závěr nám všem položím nepříjemnou otázku: Co by starosta v čele Rady města Mníšek pod Brdy, spolu s radními a se zastupiteli města dělal, kdyby náš krajský úřad projekt nezařadil do procesu velká EIA. Tím by se totiž významně omezila možnost veřejného projednání projektu. Tedy možnost aby se občané k projektu svobodně vyjádřili. Prohlásil by potom, že oni nic dělat nemohli, protože kraj tak rozhodl? Anebo by se radnice snažila spojit veřejnost, aby se mohla nějakým zákonným způsobem do projednávání projektu zařadit? Podle svých životních zkušeností si odpovězme každý sám Pavel Jeřábek Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č.23/1991 Sb.) Čl. 35 (1) Každý má právo na příznivé životní prostředí. (2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. (3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Poděkování Anketa je na webu Děkujeme všem, kteří do projektu přispěli svým postřehem, podpořili nás při naší aktivitě, městu Mníšek pod Brdy za poskytnutí kulturního střediska pro přednášky a obchodům, které poskytly svůj prostor pro sběr anket apod. Nadaci VIA za finanční a i odbornou podporu projektu. Na závěr malá prosba. Na je připravena malá anketa pro vyhodnocení projektu. Prosíme vás, zda byste ji nemohli vyplnit, aby nadace mohla posoudit úspěšnost projektu. Na tomto webu najdete i další informace o projektu, postřehy k Mníšku apod. 1. Přispěl Vám projekt Územní plán věc veřejná k rozšíření povědomí, jak občané mohou v přípravě a schvalování nového ÚP požadovat své podněty, námitky a připomínky? 2. Domníváte se, že bude vhodné, aby občané ze svých řad jmenovali jednoho či více zástupců veřejnosti? 3. Budete aktivně sledovat zpracování nového územního plánu města Mníšek pod Brdy? Text bulletinu neprošel podrobnou jazykovou úpravou. HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe HBZČ Kandík s podporou Nadace VIA a Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe

*************************************************************************** Hodnocení dokumentace ÚP

*************************************************************************** Hodnocení dokumentace ÚP Připomínky veřejnosti k zadání nového územního plánu sídelního útvaru Mníšek pod Brdy, které byly předány 31.10.2011 na MěÚ Mníšek pod Brdy (sběr zajištěn Hnutím Brontosaurus ZČ Kandík (IČ 63832585) v

Více

Připomínky a podněty pro zadání nového Územního plánu pro sídelní útvar Mníšek pod Brdy - 2011.

Připomínky a podněty pro zadání nového Územního plánu pro sídelní útvar Mníšek pod Brdy - 2011. Připomínky a podněty pro zadání nového Územního plánu pro sídelní útvar Mníšek pod Brdy - 2011. Počet obyvatel: Všeobecně pro celý sídelní útvar Mníšek pod Brdy Počet obyvatel s trvalým bydlením by měl

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Více

průvodce povolováním staveb

průvodce povolováním staveb Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. průvodce povolováním staveb 1 Při nesouladu s územním

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí -Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí -Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IZHFL* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 72371/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15225/2015/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

Tvorba strategického plánu obce Květnice

Tvorba strategického plánu obce Květnice Tvorba strategického plánu obce Květnice 1. schůzka strategické komise Milan Polívka, zastupitel koordinátor tvorby SP 19. června 2012 Květnice Strategický plán (SP) Koncept tvorby, struktura Internetová

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit!

V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit! V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit! Zákon EIA Stavební zákon Rozhodnutí o stavbě, záměru, koncepci Proces posouzení vlivů koncepcí / záměrů na životní prostředí Schvalovací proces koncepce

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

NÁMITKA č. 184 184-1

NÁMITKA č. 184 184-1 NÁMITKA č. 184 184-1 Námitka č. 184 184-2 K námitce č. 184, podané panem Kotalou Lubošem, bytem Lumírova 18, Ostrava, dne 15.8.2013, kterou se požaduje, mimo zastavěné území obce v k. ú. Krásné Pole, změna

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 Zpracoval: Adam

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18539/ZP/2013-Čr 13.11.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 1009/ZP/2013-Čr 24.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

číslo jednací: KUJCK 11475/2011 OZZL/8/Ma datum: 27. 4. 2011 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

číslo jednací: KUJCK 11475/2011 OZZL/8/Ma datum: 27. 4. 2011 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 11475/2011 OZZL/8/Ma datum: 27. 4. 2011 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 51459/2014 Sp. zn.: S-JMK 37909/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování územního

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

Městský úřad Trutnov Odbor rozvoje města a územního plánování Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov. 8798/ZP/2010 - Šu 19. 07.

Městský úřad Trutnov Odbor rozvoje města a územního plánování Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov. 8798/ZP/2010 - Šu 19. 07. Městský úřad Trutnov Odbor rozvoje města a územního plánování Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov 8798/ZP/2010 - Šu 19. 07. 2010 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Dušan Šustr / 426 oddělení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 15620lENV /12 Vyřizuje: Ing. Hejhal/1.2730 PRAHA: 5.3.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA

ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Věcně shodná připomínka ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování

Více

Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012

Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012 Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012 Praha 10. května 2012 Ing. Dagmar Smrčinová, Ph.D. Ing. Kateřina Boukalová smrcinova@mestodobris.cz www.mestodobris.cz

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více