VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ"

Transkript

1 VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle 38 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V Ostravě dne Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko oznamuje záměr vyhlásit veřejnou zakázku na Dodávku, implementaci a zprovoznění systému pro řízení vztahů s klienty (dále jen CRM) a Kontaktního centra (dále jen CC) pro Regionální radu regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Identifikační údaje zadavatele: Název: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Sídlo: Hrabákova 1/1861, Ostrava Moravská Ostrava Právní forma: právnická osoba zřízená zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: CZ Zastupující: Ing. David Sventek, MBA ředitel úřadu Kontaktní osoba: Mgr. Petr Faja Telefon: Název veřejné zakázky Dodávka, implementace a zprovoznění CRM a CC Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka, implementace a zprovoznění CRM a CC pro Regionální radu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen RR). Očekávanými přínosy nasazení CC a CRM je jednoduchá, rychlá a řízená správa telefonických dotazů a podpora při komunikaci s tazateli dle vnitřně nastavených informačních systémů.

2 Základní funkcionality CRM: 1. Evidence zákazníků a partnerů a jejich třídění do cílových skupin, vytváření relací s konsultanty pro automatické směrování dotazu 2. Sledování interakcí s evidovanými subjekty korespondence, telefonní hovory, jednání atp. 3. Sledování úkolů či aktivit spojených s interakcemi 4. Sledování historie aktivit 5. Možnost nastavení typických pracovních postupů (work-flow), např. reakční doby, schvalování odpovědí, reportování splněných aktivit dle plánů, automatizované úkony dle klíčových slov a příznaků atp. 6. Pohledy na data dle zvolených charakteristik, reporting v prostředí intranetu pro vybrané uživatele 7. Plánování marketingových kampaní pro jednotlivé cílové skupiny, správa zasílání informačních sdělení, vytváření šablony kampaní a jejich vyhodnocování 8. Integrace s aplikací MS Outlook pro snadné třídění a import ů, sdílení kontaktů, položek kalendáře atp. 9. Integrace s aplikací kontaktního centra (call centra) pro evidenci hovorů a využívání databáze subjektů pro směrování (viz bod č.1) Základní funkcionality CC: Integrace s aplikací CRM dle specifikace pro směrování hovoru a pro evidenci interakcí Nastavení dalších pravidel pro směrování (dle předčíslí, dle času, VIP atd.) s možností neustálé přítomnosti (propojení s externími mobilními čísly) a kaskádového vyzvánění Interaktivní hlasový průvodce (IVR) Nastavení rolí pro jednotlivé operátory CC Sledování systému, reporting, analýzy Nahrávání hovorů s možností následného třídění a vyhodnocování Konferenční hovory Směrování hovorů na GSM bránu Vytáčení přes rozhraní CRM Integrace na work-flow CRM pro automatizované aktivity (výpis zmeškaných telefonů a nabídka vytáčení atp.) Skupinové telefonní číslo pro odchozí hovory Hlasová pošta Integrace CRM a CC Dodávka komplexního systému řízení vnějších vztahů, včetně technologického řešení, tedy plná integrace mezi CC a CRM Integrace s IS (spisová služba, ekonomika IS GINIS) Integrace s technologií stávající telefonní ústředny Integrace s redakčním a publikačním systémem (CMS MARWEL)

3 Implementace produktu v sídle zadavatele Implementace systému dodavatelem proběhne dle Projektu nasazení CC a CRM schváleného RR. Proces implementace musí dále zajišťovat: a) přizpůsobení dodávaného CC, CRM potřebám zadavatele, b) instalace a konfigurace dodaného softwarového produktu na serverech a na zadavatelem určených pracovištích RR, a to za přítomnosti pracovníků zadavatele, c) školení správců CC,CRM v sídle zadavatele v potřebném rozsahu, uchazeč navrhne ve své nabídce rozsah nutný pro zvládnutí samostatné práce se systémem, d) školení uživatelů CC,CRM v sídle zadavatele v potřebném rozsahu, uchazeč navrhne ve své nabídce rozsah nutný pro zvládnutí samostatné práce se systémem, e) předpokládá se zkušební provoz CC,CRM, včetně jeho vyhodnocení. Délku a fáze zkušebního provozu navrhne dodavatel dle zkušeností. Analýza současného stavu procesů a vypracování projektu nasazení nového systému Vybraný dodavatel provede analýzu současného stavu, nutnosti potřebných zásahů do stávajícího systému. Součástí analýzy bude rovněž zjištění potřeb hlavně odboru marketingu popř. odboru implementacece programu RR. Analýza bude provedena v takovém rozsahu, aby mohl být vypracován Projekt nasazení CC a CRM. Projekt nasazení systému musí obsahovat: 1. Výsledky analýzy. 2. Návrh řešení, který musí obsahovat také popis rozsahu úkonů údržby CC a CRM. 3. Návrh technologií a instalačních procedur pro instalaci softwarového produktu na straně serverů včetně popisu rozhraní pro integraci s jinými systémy (jeho datový a funkční model). 4. Návrh technologického řešení a podmínek provozu. 5. Návrh bezpečnostních opatření pro zamezení neautorizovaného přístupu do systému a k technologiím na kterých je systém instalován. 6. Návrh věcného a organizačního zabezpečení zkušebního provozu. 7. Návrh metodiky vyhodnocení zkušebního provozu, včetně předávacího protokolu pro předání systému do rutinního provozu. Tento Projekt bude podroben interní oponentuře zadavatele. V případě připomínek zadavatele je dodavatel povinen tyto připomínky do projektu zapracovat. Schválení Projektu je nutnou podmínkou pro realizaci dalších etap plnění zakázky.

4 Technická podpora produktu Uchazeč se v nabídce zaváže vykonávat pro zadavatele metodickou a technickou podporu, servis, hot-line a další formy podpory spočívající v operativním odstranění problému, např. havárie, nefunkčnosti, částečné nefunkčnosti, osobně na místě u zadavatele nebo jinou formou odborné pomoci směřující k vysvětlení odborných záležitostí a k odstranění problému. Formy podpory musí být poskytovány nepřetržitě 5 dní v týdnu v době od 9.00 do (5x7). Uchazeč se dále v nabídce zaváže garantovat podporu i mimo pracovní dobu a to pouze v případě nutnosti zachování chodu CC a CRM. Zadavatel požaduje zahájit servisní zásah nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady. Havarijní stavy, které brání v provozu, je nutné začít odstraňovat ihned po jejich nahlášení. Havarijní stavy musí být odstraněny nejpozději do jednoho pracovního dne od nahlášení. Kategorie vad: Vada kategorie A - dílo není použitelné ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz zadavatele, případně může způsobit větší finanční nebo jiné škody. Dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění vady nejpozději během čtyř hodin po nahlášení v pracovní době (tj. v době od 9:00 do 16:00), bude-li tato vada nahlášena mimo pracovní dobu, pak do čtyř hodin od začátku pracovní doby v nejbližší pracovní den. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost zadavatele. Vada kategorie B - funkčnost díla je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz zadavatele. Dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění vady nejpozději během jednoho pracovního dne po nahlášení. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost zadavatele. Vada kategorie C - ostatní - drobné vady, které nespadají do kategorií A a B - dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění vady nejpozději do pěti pracovních dnů od nahlášení. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost zadavatele. Pro telefonickou podporu (hot-line): zadavatelem je požadováno, aby veškeré požadavky na technickou podporu a hlášené vady byly centrálně evidovány, včetně popisu průběhu odstraňování vad a řešení požadavků a aby byly zadavateli tyto informace dostupné prostřednictvím systému HelpDesk dodavatele (s možností jejich nahlášení). Dodavatel musí umožnit zadavatelům personifikovaný přístup do systému HelpDesk. Veškeré výše uvedené činnosti, včetně cestovních nákladů (mimo vad), budou vykonávány v rámci ceny technické podpory.

5 Po dobu poskytování technické podpory musí být vybraným uchazečem poskytován upgrade a update CC a CRM, který zabezpečí ochranu investice spočívající v rozvoji řešení a jeho funkčnosti v návaznosti na měnící se podmínky, např. legislativní změny, vývoj operačního systému (OS), vývoj hardware (HW), požadavky na úpravu řešení, atd. Dále bude technická podpora zahrnovat následující činnosti: a) provádění změn softwarového produktu vyplývající z technologických změn b) dodávání vyšších verzí softwarového produktu, včetně jejich implementace u zadavatele, pokud o to zadavatel požádá. Technická podpora ve výše uvedeném rozsahu musí být zhotovitelem poskytována po dobu jednoho roku od provedení díla. Po roce dojde ze strany objednatele k vyhodnocení nutnosti potřeby technické podpory a případně k prodloužení doby trvání technické podpory ze strany zhotovitele a to za podmínek uvedených zhotovitelem v cenové nabídce a podmínkách pro prodloužení poskytování technické podpory. Ostatní skutečnosti Na úřadě RR je užívaná telefonní ústředna výrobce HA-VEL Internet s r.o. a provozovaný model AXIS Exclusive. Počet předpokládaných uživatelů CC je nastaven na 10. Z těchto 10 budou cca. 4 uživatelé asistentky sekretariátů, které budou využívat pouze omezené funkcionality. V naší organizace je využíván poštovní server Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition. Ve stávající ústředně jsou k dispozici následující rozhraní pro spojení: Data: 1. ODBC, 2. XML Hlas: 1. SIP, 2. IAX2, 3. ISDN30, 4. ISDN2, 5. analogové porty (HTS) Z důvodu řešení virtualizačního prostředí na úřadě RR, nezahrnovat do ceny HW aplikační server (y). Je nutno zahrnout pouze SW pro tento server(y), včetně operačního systému. Pro využití databáze je na straně úřadu RR připravena databáze MS SQL 2005 včetně CAL licencí. Dále do ceny nezahrnovat HW a SW pro pracovní stanice operátorů CC (netýká se telefonů a ostatního zařízení, které jsou nutné pro správnou funkci CC). Termín realizace Místem realizace díla je ulice Hrabákova 1, Ostrava, Moravská Ostrava. Realizace díla bude provedena nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Realizací díla se rozumí i instalace, konfigurace a zprovoznění.

6 Požadavky na uchazeče Základní kvalifikační požadavky : musí splňovat základní kvalifikační požadavky dané v 53 zákona. Splnění základních kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. Profesní kvalifikační předpoklady: musí splňovat profesní kvalifikační požadavky dané v 54 zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů je nutno doložit příslušnými podklady a to v originále nebo úředně ověřené kopii. Technické kvalifikační předpoklady: seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Splnění technických kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením alespoň jedné reference s obdobným předmětem plnění srovnatelného rozsahu jako předmět plnění této veřejné zakázky a to prostřednictvím osvědčení vydaného veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli nebo čestné prohlášení uchazeče, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli. Není-li možné získat osvědčení vydané veřejným zadavatelem z důvodů spočívajících na její straně,lze jej nahradit čestným prohlášením uchazeče. Hodnocení nabídek Hodnotícím kritériem je zadavatelem stanovena v souladu s 78 odst. 1 ekonomická výhodnost. Dílčími hodnotícími kritérii jsou pak : -Celková cena díla na první rok v Kč bez DPH...(35 % váha kritéria) -Funkčnost, komplexnost a přívětivost uživatelského prostředí. (45 % váha kritéria) -Cena technické podpory pro následující roky v Kč bez DPH...(10 % váha kritéria) -Cena nutných měsíčních nákladů spojených s údržbou a provozem v Kč bez DPH (10 % váha kritéria) Obsah a způsob hodnocení dílčích kritérií 1. Celková cena díla na první rok v Kč bez DPH V rámci dílčího kritéria bude komise hodnotit výši předložené celkové nabídkové ceny díla specifikovanou v sekci Cenová nabídka v Kč bez DPH.

7 U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a bude hodnocena tak, že nejvhodnější nabídka (ta, jejíž cena bude nejnižší) obdrží maximální hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 35 (váhové kritérium) a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. 2. Funkčnost, komplexnost a přívětivost uživatelského prostředí Uchazeč předloží zadavateli návrh a popis poptávaného produktu, tj. uživatelské prostředí CRM, nastavení základních procesů CRM a CC a popíše způsob provedení integrace systémů. Hodnocena bude komplexnost předloženého návrhu řešení (uživatelská jednoduchost, přívětivý design, práce se CRM z uživatelského pohledu, způsob provedení integrace, otevřenost řešení, atp.). U tohoto kritéria nelze hodnotu číselně vyjádřit a bude hodnoceno tak, že hodnotící komise seřadí pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídce přiřadí 45 (váhové kritérium) bodů a každé následující nabídce přiřadí bodové ohodnocení v poměru s nejlepší nabídkou. Pro kompletní zhodnocení tohoto kritéria připraví uchazeči nejvýše 30 minutovou prezentaci funkcionalit CRM (proběhne v místě zadavatele). Její součástí bude předvedení základních úkonů a zodpovězení dotazů zadavatele. Termín prezentace bude s jednotlivými zájemci dojednán na základě toho, zda jejich jednotlivé nabídky budou splňovat všechny náležitosti stanovené zákonem a zadavatelem. 3. Cena technické podpory pro následující roky v Kč bez DPH V rámci dílčího kritéria bude komise hodnotit výši ceny technické podpory pro následující roky. Uchazeč uvede roční (cenu za jeden rok) výši technické podpory vkč bez DPH. Zadavatel požaduje, aby výše roční technické podpory pro následující roky (do roku 2015) byla každý rok stejná. U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a bude hodnocena tak, že nejvhodnější nabídka (ta, jejíž cena bude nejnižší) obdrží maximální hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 10 (váhové kritérium) a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky 4. Cena nutných měsíčních nákladů spojených s údržbou a provozem v Kč bez DPH V rámci dílčího kritéria bude komise hodnotit výši ceny nutných měsíčních nákladů spojených s údržbou a provozem. Uchazeč předloží rozpis veškerých nutných měsíčních nákladů spojených s údržbou a provozem v Kč bez DPH. U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a bude hodnocena tak, že hodnotící komise přidělí body vtomto kritériu následovně: cena nutných měsíčních nákladů spojených s údržbou a provozem vkč bez DPH vyjádřena hodnotou 0 obdrží 10 bodů, cena obdrží 8 bodů, cena obdrží 6 bodů, cena obdrží 4 body, cena obdrží 2 body a cena 4000 a více 0 bodů.

8 Cenová nabídka Nabídkové ceny musí být zpracovány následovně (v Kč bez DPH a s DPH): a. Celková cena za instalaci a implementaci, b. celková cena za dodaný SW (včetně rozpisu cen za jednotlivé produkty), c. celková cena za dodaný HW (včetně rozpisu cen za jednotlivé produkty), d. cena pro první rok technické podpory, e. cena pro následující roky technické podpory a podmínky pro prodloužení poskytování této technické podpory, f. cena nutných měsíčních nákladů spojených s údržbou. Hodnotící kritérium: Celková cena díla na první rok v Kč bez DPH - je dána součtem hodnot a, b, c, d. Posuzovány budou pouze finanční nabídky, kde bude uvedena cena vyjádřena v české měně a včetně DPH. Maximální cena všech nákladů pro první rok činí ,-Kč bez DPH. Maximální cena technické podpory pro následující roky nesmí překročit ,-Kč bez DPH za jednotlivé roky. V případě překročení těchto hodnot, bude nabídka vyřazena. Varianty Uchazeči mohou podat pouze jednu nabídku a varianty nabídky se nepřipouštějí. Subdodavatelé Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele, a způsob, jakým se budou uvedení subdodavatelé podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky. Prokázání této skutečnosti uchazeč doloží smlouvou či prohlášením podepsaným jak dodavatelem, tak i subdodavatelem. Obchodní podmínky Platby budou prováděné v Kč. Platby splatné ze strany zadavatele budou prováděny na bankovní účet uvedený dodavatelem v nabídce, resp. ve smlouvě. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů. Zálohové platby nebudou ze strany zadavatele poskytovány.

9 Sankce Sankce za prodlení zhotovitele s předmětem dodávky je stanovena na 0,1 % ze smluvní ceny dodávky za každý den prodlení. Sankce zadavatele za prodlení s placením faktury je stanovena 0,1 % z hodnoty faktury za každý den prodlení. Lhůta podání Lhůta pro doručení nabídek včetně všech náležitostí je do do 12:00 hodin na adresu Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Hrabákova 1/1861, Ostrava Moravská Ostrava, případně osobně na tutéž adresu, sekretariát Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (2. patro). Nabídky podané po tomto termínu nebudou zařazeny do hodnocení. Otevírání obálek Otevírání obálek se bude konat dne v 13:00 hod. v sídle zadavatele. Při otevírání obálek s nabídkami je oprávněn být přítomen jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla přijata do konce lhůty pro podání nabídek. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a na přijímání nabídek 1. Nabídky budou přijímány v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) označené NEOTEVÍRAT NABÍDKA Dodávka, implementace a zprovoznění CRM a CC, názvem a adresou uchazeče a zadavatele Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Hrabákova 1/1861, Ostrava Moravská Ostrava 2. Nabídka bude dodána v jedné listinné kopii a jedné elektronické kopii na CD (bude součástí nabídky) ve formátu *.doc, *.xls nebo *.rtf. V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou je rozhodující listinná kopie. 3. Nabídka musí být podána v českém jazyce 4. Všechny listy nabídky budou spojeny a svazek zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl 5. Finanční nabídka v členění nabídková cena bez DPH a cena včetně DPH ve výši 19% bude zpracována do tabulky Požadovaná struktura cenové nabídky (příloha č.1) 6. Nabídka bude obsahovat: - prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (možno stáhnout si vzor prohlášení na ) - návrh smlouvy, která bude zohledňovat požadavky a podmínky zadavatele stanovené ve výzvě, a který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za

10 uchazeče. Pokud návrh smlouvy a prohlášení podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též příslušná platná plná moc. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. - identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, fax, statutární orgán, bankovní spojení s uvedením čísla účtu) a jméno osoby oprávněné jednat jeho jménem, vč.kontaktů - telefon, fax, (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) - dokumenty prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů (viz Požadavky na uchazeče ) - příp. smlouvu či prohlášení podepsané jak dodavatelem, tak i subdodavatelem (viz Subdodavatelé ). - další dokumenty dle zvážení uchazeče Neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Nabídka musí rovněž splňovat všechny povinné náležitosti požadované zákonem. Jiné požadavky zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv rozhodnout v souladu s 84 odst. 4 zákona před uzavřením smlouvy o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel nehradí žádné náklady, které vznikly uchazečům v souvislosti s účastí na zadávacím řízení. Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 90 dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy, která musí být uzavřena písemně. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití ijiných kvalitativně a technicky obdobných řešení splňujících nebo překračujících výkonnostní parametry vyplývající z technické specifikace. Ing. David Sventek, MBA ředitel úřadu Přílohy výzvy k podání nabídek : Příloha č.1 - Požadovaná struktura cenové nabídky

11 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky k plnění veřejné zakázky na Dodávku, implementaci a zprovoznění systému pro řízení vztahů s klienty a Kontaktního centra pro Regionální radu regionu soudržnosti Moravskoslezsko Požadovaná struktura cenové nabídky Cena musí být uvedena v členění dle níže uvedené tabulky, vč. instalovaného software v Kč bez DPH a s DPH: Položka 1. Celková cena za instalaci a implementaci 2. Celková cena za dodaný SW (včetně rozpisu cen za jednotlivé produkty) * 3. Celková cena za dodaný HW (včetně rozpisu cen za jednotlivé produkty) * 4. Cena pro první rok technické podpory Cena v Kč bez DPH Cena v Kč včetně DPH Celková cena (součet dílčích položek 1. 4.) Cena pro následující roky technické podpory a podmínky pro prodloužení poskytování této technické podpory Cena nutných měsíčních nákladů spojených s údržbou Uchazeč musí ve své nabídce vyplnit výše uvedenou tabulku. Pro konkrétní upřesnění může předložit i jiné tabulky dle vlastního uvážení. * nezahrnovat do ceny HW aplikační server (y) a nezahrnovat HW a SW pro pracovní stanice operátorů CC. Bližší informace viz odstavec Ostatní skutečnosti.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Adámek Telefon: 267 994 447 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.adamek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek Název zakázky: Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství Název programu: ICT v podnicích - Výzva III Registrační číslo projektu:

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor * IČ: 68955057 Č.j.: R-10/02-2014 Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Párování nabídky a poptávky volných pracovních míst v IT systémech MPSV zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Výběr informačního

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více