Kniha 50 let EGPI Verze 2 k připomínkám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kniha 50 let EGPI Verze 2 k připomínkám 13.1.2010"

Transkript

1 Kniha 50 let EGPI Verze 2 k připomínkám

2 OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3 HISTORIE... 4 HISTORIE SPOLEČNOSTI EGPI...4 Etapa I Založení společnosti Vítkovické stavby Ostrava Kunčice n.p., projektové středisko Uherský Brod...4 Etapa II Přechod do Energoprojektu, závodu Ostrava...8 Etapa III Energoprojekt Praha ENERGOPROJEKT, závod Uh. Brod...13 Etapa IV EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod...16 VZPOMÍNKY BÝVALÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ EGPI SOUČASNOST A SLOVA BUDOUCNOSTI...21 SOUČASNOST A BUDOUCNOST EGPI...21 BUDOUCNOST SPOLEČNOSTI EGPI OČIMA SOUČASNÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ ZÁVĚR...27 SEZNAM ZKRATEK...28 SEZNAM TABULEK...29 SEZNAM GRAFŮ...30 SEZNAM FOTOGRAFIÍ...31 SEZNAM OBRÁZKŮ...32 PŘÍLOHY SEZNAM REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK...33 Období 1960 až Období 1986 až Období 1998 až SEZNAM SPOLUPRACOVNÍKŮ

3 ÚVOD Poznámka: Úvod bude doplněn 3

4 HISTORIE Historie společnosti EGPI Etapa I Založení společnosti Vítkovické stavby Ostrava Kunčice n.p., projektové středisko Uherský Brod Období: od do Počet pracovníků: cca 15 Vedení společnosti: Potřeba vybudování těžkého průmyslu v Československu počátkem 70tých let dvacátého století vyvolala nutnost zajistit kapacity zaměřené na hutní a ocelářskou výrobu. Stávající kapacity Ostravska byly vyčerpány. V roce 1960 vzniklo v Uherském Brodě nové projektové středisko, které neslo název Vítkovické stavby Ostrava Kunčice n.p., projektové středisko Uherský Brod. Podnět k tomuto historickému aktu dali Ing. Jiří Kryštof a Ing. František Orlovský - zaměstnanci tehdejšího odboru výstavby Okresního národního výboru (ONV) Uherský Brod. Důvodem byla skutečnost, že k datu byl odbor výstavby, ONV včetně okresu Uherský Brod zrušen a přestěhoval se do Uherského Hradiště. V tomto období byli zaměstnanci střediska: Jan Prachař Jaroslav Zlámal Ing. Jiří Kryštof František Mazůch Ing. František Orlovský Josef Vozár Miroslav Koníček Ing. Miroslav Nepraš Zdeněk Zálešák Ivan Graffe Antonín Vörös Emil Malaník Bohumil Vystrčil Ing. Vojtěch Kubela Ivan Hnídek Josef Skyba František Trtek Stanislav Ondrušek Pavla Göblová Pavla Mudráková Zdena Šebestíková Anežka Máčková Marie Šuranská Ing. Marie Múdra Věra Dvořáková Marie Cigáňová Antonín Slabiňák

5 V průběhu prvních deseti let se počet zaměstnanců dále rozrostl a v roce 1970 zde bylo zaměstnáno již 36 spolupracovníků se zaměřením na různé profese, a to: stavebněkonstrukční, statika betonových a ocelových konstrukcí, vytápění, zdravotechnika, stavební část elektro, rozpočtování, planografie. Ve vedení střediska a jeho útvarů se vystřídali: Jan Prachař Ing. František Orlovský Ing. Jiří Kryštof František Mazůch Zdenek Zálešák Ivan Graffe Ivan Hnídek Emil Malaník Ing. Petr Karlyovicz Ing. Marie Múdra Na jednání vedení Vítkovických staveb s představiteli Národního výboru města Uherského Brodu byla přijata dohoda o založení projektového střediska Vítkovických staveb k datu To bylo možno uskutečnit na základě dostatečného zájmu projektantů a dalších pracovníků. Místní odborníci dojížděli za prací mimo region. Na úvodním jednání dalo město Uherský Brdo příslib, že zajistí pro nové pracoviště potřebné plochy. Dne zaměstnanci střediska slavnostně přitloukli na vchodové dveře dvorního křídla Pánského domu cedulku s označením Vítkovické stavby Ostrava Kunčice n.p., projektové středisko Uh. Brod. Významnou pomoc při rozběhu projektových prací v Uherském Brodě zajistili pracovníci projektového střediska Vítkovických staveb z Napajedel s vedoucím Ing. Horákem, kteří zaměstnancům střediska Uherský Brod předali základní informace, požadavky a plány. Od svého založení bylo středisko budované jako všeprofesní s cílem zpracovávat kompletní dokumentaci pro investiční výstavbu. Základní devizou byla skutečnost, že v období 1960 a 1961 se sešel kolektiv, který měl zájem něco dokázat, který si zvolil projektování jako své hlavní zaměstnání. Skladba pracovníků a odborná způsobilost vedoucích pracovníků i celého kolektivu projektantů umožnila převzít hned při zrodu samostatné projektové práce na dostavbě n. p. NHKG v Ostravě-Kunčicích a rekonstrukci n.p. VŽKG v Ostravě-Vítkovicích. Na těchto stavbách byly zpracovávány mimo jiné projekty na sociální budovu, těžkou mechaniku, čistírnu ingotů a předvalků. Po získaných zkušenostech a ověření odborných způsobilostí a schopností byly svěřovány mladému kolektivu obtížnější úkoly, jako mlýnice koksu a vápence, vysoká pec č. 6 VŽKG, rekonstrukce elektrických pecí v železárnách v Třinci, ale i taková stavba, jako byly rozmrazovací tunely pro vlakové soupravy se železnou rudou a s koksem.

6 Zpracování prováděcích projektů na tyto technicky náročné stavby, které byly v té době svým rozsahem největší v ČSR, umožnilo získat pracovníkům neocenitelné odborné zkušenosti. Mimořádným elánem a snahou něco dokázat se tak pracovníkům střediska Uherský Brod podařilo hned v úvodu tyto úkoly zvládnout. Počáteční úspěch dal těmto pracovníkům sebevědomí a odhodlání převzít i složitější úkoly. Po dokončení výstavby VŽKG a NHKG převzaly Vítkovické stavby n.p. zakázky i v jiných lokalitách. Změnilo se území stavby, ale také technologie a způsob výstavby. Středisko mimo jiné zajišťovalo přípravu projektových akcí, jakými byly: pivovar v Nošovicích, kulturní dům Karviná, sklárny, sociální budovy, obytné bloky v Kyjově, bytová výstavba v Hodoníně i v Uherském Brodě (zimní stadion, mateřské školy, jesle a obchody). Zpracování projektové dokumentace a její obhajoba při realizaci umožnila projektantům získat mimořádně bohaté zkušenosti ve všech oblastech projektování složitých a technicky obtížných průmyslových staveb a příznivě ovlivnily technickou úroveň a kvalitu celého kolektivu. Tyto vlastnosti se staly cennou devizou při dalším vývoji. Samostatnou kapitolou v životě střediska bylo od jeho vzniku zajišťování provozních ploch projekce. Zahájení činnosti projektového kolektivu Vítkovických staveb Ostrava Kunčice n.p., projektového střediska Uherský Brod se datuje od v prostorách Panského domu v prvním patře. Po intenzivním jednání s MěstNV Uh. Brod se podařilo získat ještě téhož roku dům zvaný Graulovo v Těšovské ulici v Uherském Brodě. Tyto dva objekty tvořily po dobu deseti let stabilní výrobní základnu, i když nebyly právě nejvhodnější pro projektování. Měly lokální vytápění, denní osvětlení malými okny a nedostatečné elektrické osvětlení. Zvýšené požadavky n.p. Vítkovické stavby nutily vedení střediska hledat další provozní plochy. Díky porozumění funkcionářů MěstNV byly středisku svěřeny do užívání prostory v prvním patře bývalého kláštera a také kanceláře MěstNV v budově radnice. Roztříštěnost pracovišť přinášela organizační, ale i jiné potíže. Přestože se úkoly plnily, ozývaly se stále častěji hlasy zaměstnanců po řešení této složité situace. Projevovala se nevšední touha všech zaměstnanců stabilizovat pracoviště a zajistit stálého zaměstnavatele, který by byl ochoten vybudovat vlastní objekty. Zaměstnanci si byli vědomi, že tohoto cíle mohou dosáhnout jen tehdy, když budou odevzdávat dokumentaci s vysokou kvalitou a v požadovaných lhůtách, a to pro průmyslové a dopravní stavby, bytovou výstavbu a občanskou vybavenost. Řešení se naskytlo až v roce Tehdy Potraviny Uhherské Hradiště požádaly středisko o vypracování projektové dokumentace nové prodejny potravin v Uherském Brodě v ulici Antonína Dvořáka.

7 Proběhlo usilovné jednání zajistit tuto výstavbu jako sdruženou investici prodejny potravin a nových prostor pro středisko. Kladné stanovisko Potravin Uherské Hradiště a vedení Vítkovických staveb n.p. k tomuto návrhu znamenalo důležitou etapu v životě střediska; znamenalo nejen naději na lepší pracovní podmínky, ale především stabilizaci projektového střediska pro další léta v Uherském Brodě. Hlavní cíl pracovního kolektivu stabilizovat středisko v Uherském Brodě se začal naplňovat koncem 60. let dvacátého století, a to zahájením jednání o výstavbě dnešních objektů jako společnou investici s Potravinami Uherské Hradiště. Ještě než byla stavba dokončena bylo zahájeno jednání mezi vedením Vítkovických staveb n.p. a vedoucím pobočky EGP Ostrava s Ing. Emilem Kulhánkem o možném převodu celého střediska. Jednání bylo úspěšné a bylo předzvěstí netušených změn. Tyto přednosti byly využity k jednání o převodu, který byl uskutečněn na základě hospodářské smlouvy ke dni Období činnosti střediska Vítkovických staveb v Uh. Brodě skončilo přesně po 10ti letech převodem do pobočky EGP Ostrava. Nový objekt byl dán do užívání k 1. lednu 1971 a to již Energoprojektu Ostrava, který dohodou převzal projektové středisko n. p. Vítkovické stavby. Předání nového objektu do užívání bylo zejména pro původní zaměstnance, kteří vyzkoušeli všechna pracoviště, významnou událostí. Výhodou a silnou stránkou kolektivu byla skutečnost, že ihned po převodu byl schopen zajišťovat dokumentaci poměrně složitých objektů a staveb bez cizích spoluprací. Vzpomínané vlastnosti získané již u Vítkovických staveb umožnily ve velmi krátké době převzít zakázky na dostavbě JE A1 a při stavbě atomové elektrárny VVER 440 V1 v Jaslovských Bohunicích a tyto zpracovat, odsouhlasit a v požadovaných lhůtách předat výstavbě. Technická a projektová úroveň a ukončených a realizovaných zakázek lze dokumentovat na celé řadě významných průmyslových objektů, které většinou dodnes plní spolehlivě svoji funkci a vytváří památník realizovaných projektů.

8 Etapa II Přechod do Energoprojektu, závodu Ostrava Všeprofesní stavební středisko Vítkovických staveb Ostrava Kunčice n. p. přešlo v roce 1970 na základě hospodářské smlouvy s využitím 532 Hospodářského zákoníku a převodu samostatné organizační jednotky do Energoprojektu Praha pod přímé řízení závodu Energoprojektu Ostrava a stalo se spolu s ostatními kapacitami Energoprojektu Praha projektovou základnou energetiky Československé republiky. Období: od do Počet pracovníků: 60 (do roku 1978) Vedení střediska: Vedoucí střediska: Ing. Jiří Kryštof. Narozdíl od dřívějších projektových zakázek byl do funkce hlavního inženýra jednotlivých projektových akcí jmenován Ing. Jiří Koudelka. Ve vedení odborných oddělení se postupně vystřídali: rozpočtářské oddělení Zdeněk Kolařík a František Mazůch, stavební oddělení Zdenek Zálešák, Ivan Hnídek, Ing. Miroslav Nepraš, Stanislav Ondrušek, Eduard Ondrušek, Ing. Jan Mikulec, oddělení statiky Ing. František Orlovský, Ing. Jaroslav Konečný, zdravotechnické oddělení Ing. Petr Karlyovicz, Emil Malaník, Ing. Marie Múdra, oddělení elektro Ivan Graffe, Ing. Iren Matuš. Postupné omezení investic do hutní výroby znamenalo odklon specializace a vyhrazení nové profese - projektové přípravy energetických děl, zejména jaderných elektráren. V roce 1973 zprovozněna nová jaderná elektrárna v Jaslovských Bohunicích (A-1) a rozestavěna jaderná elektrárna V1 typu 2xVVER 440MW v Jaslovských Bohunicích. V průběhu této etapy existence střediska byla zahájena projektová příprava i výstavba jaderné elektrárny Dukovany (EDU).

9 Zásluhu na převodu kolektivu střediska Uherský Brod měl tehdejší ředitel pobočky Energoprojektu Ostrava Ing. Emil Kulhánek, který za účasti zástupců vedení Energoprojektu Praha převzal pracoviště Uherský Brod, jmenoval nové vedení s vedoucím střediska Ing. Jiřím Kryštofem. Trvalý růst požadavků české energetiky vedl k rozšíření kapacit střediska Energoprojektu Uherský Brod. Proto vládním usnesením č. 48 z roku 1974 bylo uloženo do roku 1975 podstatně zvýšit stavy pracovníků a zajistit odpovídající rozšíření výrobních ploch střediska Energoprojektu Uherský Brod. V souladu s tímto usnesením byla v roce 1974 zahájena přístavba, k hlavní provozní budově č.p. 1707, kterou se získalo 337 m 2 nové plochy a byly zahájeny adaptační práce na domě č. p. 1182, který v té době Energoprojekt zakoupil. Dohoda o převodu projektového střediska Uherský Brod od Vítkovických staveb n. p. do EGP Praha, závod Ostrava obsahovala povinnost dokončit rozpracované projektové práce včetně výkonu autorského dozoru na stavbách realizovaných podle naší dokumentace. Počáteční systém řízení organizace byl převzat ještě z Vítkovických staveb n. p. a sledoval všeprofesní členění. Vedle stavebních skupin s vedoucím Ivanem Hnídkem, Zdeňkem Zálešákem, byla skupina statiků, kterou vedl Ing. Racek, skupina rozpočtářů s úspěšným vedoucím Františkem Mazůchem, skupina technických zařízení budov s Ing. Poláčkem, včetně venkovních rozvodů, světelné elektrické instalace, slaboproudu, ústředního vytápění a vzduchotechniky, komunikací, vleček a terénních úprav. Výhodou tohoto kolektivu a jeho profesionálního složení bylo, že od počátku byl schopen bez větších kooperací zajišťovat i složité stavební objekty a stavby. Kolektiv pracovníků střediska Energoprojektu v Uherském Brodě od svého založení vedle svých hlavních úkolů pomáhal při výstavbě města Uherský Brod a jeho okolí. Velkým přínosem byla i pomoc zaměstnanců střediska v komisích výstavby při Městkém národním výboru Uherský Brod (MěstNV) a Místních národních výborů okolních obcí (MNV) v místech bydliště zaměstnanců střediska. Zvyšování početního stavu zaměstnanců si vyžádalo zřízení organizační struktury střediska na výrobní oddělení. V tomto novém uspořádání byla v roce 1957 zřízena dvě stavební oddělení - oddělení elektro a později také oddělení strojní technologie. Vývoj a vybavení projektového pracoviště v Uherském Brodě byl umožněn úkoly průmyslu a od roku 1970 byl těsně spjat s rozvojem a potřebami jaderné energetiky. Pomoc národním výborům, závodům a organizacím byla však nejvíce oceňována v oblasti zajišťování předprojektové a projektové dokumentace na stavby budované v Uherském Brodě a jeho okolí. Jako jeden z příkladů je Zimní stadión v Uherském Brodě.

10 Tato stavba byla pro město mimořádně důležitá z hlediska vybudování zázemí pro zimní sporty, ale i využití pro občany. Regionální projektový program byl doplněn projektovou přípravou energetických staveb a vedle zakázek pro národní výbory a místní závody středisko již v roce 1971 zahájilo práce na prvních objektech jaderné elektrárny JE V1 v Jaslovských Bohunicích. V té době bylo rozhodnuto zahájit přípravu na stavbu jaderné elektrárny V2 v Jaslovkých Bohunicích. Na zajištění tohoto úkolu v Československu bylo nutno postupně vybudovat jaderný průmysl, a to vědecko-technické ústavy jako ÚJV Řež, výzkumné ústavy energetiky, VÚJE Jaslovské Bohunice, Energoprojekt a mnoho dalších včetně specializovaných dodavatelských organizací. Pro středisko bylo důležité zřízení stavebních dodavatelských organizací, které se specializovaly na výrobu stavebních konstrukcí pro hermetickou zónu, napřiklad armobloků, průchodek, specialních betonů a prefabrikátů. Zvládnutí projektové dokumentace a koordinace s výrobou na tento způsob výstavby byl nový mimořádně důležitý úkol pro pracovníky střediska Uherský Brod. Podniky po technické a technologické přípravě zahájily na základě dokumentace střediska Uherský Brod výrobu a dodávky širokého sortimentu zařízení pro stavební část hlavního výrobního bloku. Úspěch tohoto rozhodnutí potvrdil průběh výstavby a následného spuštění provozu jaderných elektráren v Jaslovských Bohunicích, Dukovanech, Mochovcích a Temelíně celkem 10 bloků VVER 440 a 2 bloky VVER Na středisku byla tomuto úkolu od jeho vzniku věnována mimořádná pozornost. Byla vytvořena samostatná projektová skupina, kterou vedl Miroslav Koníček a současně byly k tomuto účelu poskytnuty samostatné prostory. Vedení střediska se problematikou projektového procesu na JE zabývala pravidelně na výrobních poradách po celou dobu výstavby jaderných elektráren. V Jaslovských Bohunicích na stavbě jaderné elektrárny VI a V2 středisko převzalo nejdříve zpracování projektové dokumentace najížděcí kotelny, objektu skladu a dílen, později všechny ostatní sklady, hotelovou ubytovnu, hotel v Trnavě, stavbu dozimetrie, přečerpávací stanici, hlavní přivaděč vody, čistírnu Bioklár, vstupní objekty, administrativní budovu, podélné etažérky, investorský objekt, provozní budovu, hotel Nukleon v Trnavě a některé další níže popsané. Provozní budovu V2 zahájila skupina Ing. Vojtěcha Kubely za spolupráce profesních specialistů technického zařízení budov a v koordinaci s technologickou částí. Vstup střediska do projektové přípravy jaderných elektráren V1 a V2 v Jaslovských Bohunicích umožnil v krátkém čase zpracovat projektovou dokumentaci pomocných objektů.

11 Tato skutečnost byla investorem i dodavatelem stavby oceněna. Pomocí projektové dokumentace vypracované střediskem Uherský Brod bylo možné dohnat skluz zaviněný zpožděním v předávání projektové dokumentace. Výhoda projektového střediska v Uherském Brodě byla mimo jiné i v dostupnosti Jaslovských Bohunic. Ve druhé etapě existence střediska Uherský Brod se intenzivně pracovalo na dokončení a zprovoznění první Československé jaderné elektrárny A1, která byla uvedena do zkušebního provozu v roce Práce na projektu byly realizovány Lotep Leningrad za účastí EGP Praha, specialisty Škoda Praha a za účasti dalších podniků. Středisko Energoprojekt v Uherském Brodě se na těchto pracích nepodílelo, ale pomáhalo zajistit odbornou pomoc a v budoucnu projekty na likvidaci této elektrárny. Plnění termínů a vysoká technická úroveň projektové dokumentace zpracovávané v Uherském Brodě, umožnily velmi dobrou spolupráci s investorem a dodavatelem stavby Hydrostavem Bratislava, který v té době dopisem ocenil vzorné předávání a kvalitu projektové dokumentace střediska Uherský Brod. Dobré výsledky střediska Uherský Brod na stavbě jaderné elektrárny VI av2 v Jaslovských Bohunicích doporučily středisko ke zpracování prováděcích projektů na důležité a složité stavební objekty hlavního výrobního bloku na stavbě jaderné elektrárny v Dukovanech. Mezi ně patřily zejména objekty reaktorovny, podélných a příčných etažérek, budovy aktivních pomocných provozů, provozní budovy včetně spojovacích mostů a později meziskladu vyhořelého paliva. Po převodu Energoprojektu (EGP) Uherský Brod do jaderného závodu EGP Praha od na stavbě jaderné elektrárny Dukovany byl středisku v Uherském Bridě svěřen od roku 1978 trvalý autorský dozor generálního projektanta a opatřením ředitele závodu z roku 1984 i koordinace stavebních objektů celé stavby. Byla vytvořena pracoviště v Dukovanech a v Třebíči, které byly řízeny střediskem Uherský Brod. Byla vytvořena nová projektová skupina, kterou vedl Miroslav Koníček. Tato skupina byla pověřena prací na sovětské dokumentaci objektu hlavního výrobního bloku. Rozsah požadovaných prací byl svým rozsahem největší, a to až A4 ruských výkresů na blok č.1 a 2. Výkresovou dokumentaci bylo nutno přeložit do češtiny a upravit na podmínky českých ČSN a předpisů. Úkol zpracovat tyto výkresy byl dlouhodobý. Úkoly, které středisko EGP v Uherském Brodě ještě pod hlavičkou EGP Ostravy zajišťovalo na stavbě jaderné elektrárny v Dukovanech, byly přípravou na budoucí úkoly, které svým rozsahem, objemem prací, technickou náročností a požadavky na koordinaci byly největší v celé historii střediska.

12 Projektanti střediska Uherský Brod, ještě v Energoprojektu Ostrava, zahájili práce v EDU na těchto projektových pracích: hlavního inženýra projektu u zhotovení částí s tavby, hlavního inženýra projektu technologické části stavby, objekty hlavního výrobního bloku,reaktorovy a podélných etažérek, budovy aktivních pomocných provozů, provozní budovy, trvalý autorský dozor generálního projektanta, koordinace stavebních objektů celé stavby. Vývoj zakázek, zvýšené a kvalitativně obtížnější úkoly si vyžádaly zřídit na středisku EGP Uherský Brod funkci hlavního inženýra projektu, kterým byl Ing. Jiří Koudelka u stavebních zakázek a později stejnou funkci pro technologické zakázky, kterou zastával Ing. Bohumil Černík.

13 Etapa III Energoprojekt Praha ENERGOPROJEKT, závod Uh. Brod V roce 1978 se středisko Uherský Brod stalo přímou součástí Energoprojektu Praha. Období: od do Počet pracovníků: 120 Vedení střediska: Vedoucí střediska: Ing. Jiří Kryštof Ve vedení odborných oddělení se postupně vystřídali: rozpočtářské oddělení František Mazůch, stavební oddělení Zdenek Zálešák, oddělení statiky Ing. František Orlovský, zdravotechnické oddělení Ing. Marie Múdra, oddělení elektro Ivan Graffe, strojní oddělení Ing. Bohumil Černík, Ing. Drahoslav Horňák. Úspěchy projektového střediska v Uherském Brodě na zakázkách jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích a úspěšný vstup do plnění zakázek na jaderné elektrárně v Dukovanech daly v roce 1978 podnět k jednání na úrovni vedení podniku EGP Praha o převodu střediska ze závodu Ostrava do jaderného závodu se sídlem v Praze. Jednání za EGP Praha vedl ředitel Ing. Hruška. Jednání bylo úspěšné a výsledkem byla dohoda o zřízení pobočky Energoprojektu Praha v Uherském Brodě ke dni Pro Energoprojekt Praha byla tato dohoda výhodná pro zajištění projektových kapacit na projektování výrobní dokumentace jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích, ale zejména o zajištění projektových kapacit na jaderné elektrárně Dukovany, v té době největší stavby v Československé republice. Pro pracoviště v Uherském Brodě byla podepsaná dohoda také výhodná z několika důvodů. EGP Uherský Brod se stal součástí podniku, který měl prokazatelnou perspektivu v úkolu zajistit projektovou dokumentaci na stavby, které v té době byly největší a svým

14 významem nejdůležitější v ČSR; jednalo se o stavby, které měly mimořádný význam pro rozvoj československé jaderné energetiky, ale i národního hospodářství. Jednalo se o následující stavby jaderných elektráren: elektrárna V-l Jaslovské Bohunice 2 x 440 MW (do provozu ), elektrárna V-2 Jaslovské Bohunice 2 x 440 MW (do provozu ), elektrárna Dukovany 4 x 440 MW (do provozu ), elektrárna Mochovce 4 x 440 MW, kde jsou 1. a 2. blok v provozu, 3. a 4. blok v dostavbě ( ), elektrárna Temelín s bloky 1000 MW, typ VVER s reaktory typu V 320. Volba přechodu projektového střediska Uherský Brod do Energoprojektu Praha jako samostatného podniku nebyla náhodná. Vedení Energoprojektu Praha mělo přehled o činnosti střediska v Uherském Brodě od počátku zahájení stavby V1 v Jaslovských Bohunicích, kdy včasně dokončená a odevzdaná dokumentace umožnila plynulý postup výstavby stavebních objektů. Nesporné úspěchy na stavbě V1 v Jaslovských Bohunicích daly podnět k tomu, aby středisko Uherský Brod bylo k převedeno do závodu Energoprojektu Praha. Toto datum lze považovat za další mezník ve vývoji střediska v Uherském Brodě. Na stavbách V2 v Jaslovských Bohunicích, ale zejména v Dukovanech, mohlo středisko Uherský Brod nabídnout ostatním závodům v rámci Energoprojektu Praha zkušenosti se zpracováním popsaných objektů na stavbě V1 tak, aby se vytvořily předpoklady k převzetí nejdůležitějších objektů hlavního výrobního bloku. Střediško Energoprojekt Uherský Brod bylo pověřeno zpracovat realizační dokumentaci celého hlavního bloku s investičním nákladem ve výši 3,2 mld. Kčs v cenové úrovni té doby. Vedení závodu uložilo středisku Uherský Brod zřídit na této stavbě autorský dozor generálního projektanta Později bylo středisku svěřeno sledování a odsouhlasení nákladů celé stavby. Tohoto úkolu se ujal vedoucí rozpočtář František Mazůch. Dále bylo středisko Uherský Brod pověřeno úkolem zajišťovat na této stavbě koordinační činnost a dopracování projektu sovětské a Československé části tj. projektů Lotepu Leningrad, Energoprojektu Praha, projekce ŠKODA Praha, což bylo pro postup výstavby mimořádně důležitá činnost. Úkolem střediska Uherský Brod na dlouhá léta bylo také dopracovat sovětskou projektovou dokumentaci na úroveň československých norem a pravidel.

15 Tento úkol si vyžadoval vzájemnou spolupráci konstruktérů, projektantů, technologů, dodavatelů stavby a investora. Tato skupina měla hlavní cíl zajistit vzájemnou koordinaci, odstranění všech nejasností a předání podkladů pro výstavbu. Pro pracoviště střediska Uherský Brod se stala Jaderná elektrárna Dukovany na dlouhou dobu největším úkolem všech dob s ohledem na rozsah prací, ale i složitost projektových prací. Následně pak byly zahájeny projektové práce na přestavbě domu č. p Stavba umožnila modernizaci plánografie, zřízení nového archivu, pomocných provozů, jídelny a plynofikaci kotelen. Touto stavbou byl uzavřen více jak patnáctiletý cyklus výstavby projektového střediska v Uherském Brodě, ve kterém byly vybudovány v té době moderní projektové kanceláře.

16 Etapa IV EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod Období: od Počet pracovníků: Vedení společnosti: V roce 1991 byl podnik Energoprojekt Praha zařazen do první vlny privatizace, pracoviště Uherský Brod bylo řešeno formou přímého prodeje na základě odsouhlaseného privatizačního projektu. EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod byla založena společenskou smlouvou k 1. září 1991 jako společnost s ručením omezeným pod obchodním názvem EGP INVEST, spol. s r. o. se sídlem společnosti Uherský Brod, ulice Antonína Dvořáka 1707, PSČ těmito zakládajícími společníky: Ing. Jan Benešík Ivan Graffe Ing. Jiří Holub Ing. Jiří Kryštof Ing. Přemysl Pospíšil EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod byla ustavena usnesením Městského soudu v Brně odd, 27 Zn. S.r.2580/1, které nabylo právní moci 25. září Společnost ve svém podnikání využívala dosavadních zkušeností v organizování dodavatelské činnosti, ale též i v oboru, projektování průmyslových, energetických a občanských staveb. Cílem EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod bylo od jejího vzniku využít celý dosavadní pracovní kolektiv střediska Energoprojekt Uherský Brod k realizaci navrženého podnikatelského záměru s uplatněním všech zkušeností, které pracoviště získalo v průběhu od trvání projektové organizace v Uherském Brodě. EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod koupila majetek střediska Energoprojekt Uherský Brod na základě kupní smlouvy od Fondu národního majetku ČR Praha, podle aktualizovaného privatizačního projektu č schváleného vládou ČR. Majetek přešel na společnost k

17 EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod od svého založení v roce 1991 měla svou hlavní náplň v zajišťovaní projektových prací, inženýrských činností, autorského a technického dozoru při dokončování výstavby elektráren, včetně koordinací zpracované dokumentace s postupem výstavby v rozsahu POV. V rámci privatizace v roce 1992 převzala EGP INVEST, spol. s r.o. celé středisko i s pracovníky. Tím byla započata nová významná éra střediska v Uherském Brodě. Společnost byla budována tak, aby byla schopna vytvořit konkurenční prostředí na trhu projektových prací průmyslových a občanských staveb. S těmito pracemi má dlouholeté zkušenosti a vytvořené materiálové zázemí. V archivu společnosti byla uskladněna dokumentace reaktoroven a ostatních objektů hlavních výrobních bloků JE EBO, EDU, EMO a částečně i ETE. Společnost převzala do svého stavu všechny pracovníky stávajícího EGP Praha, středisko Uherský Brod. Vstup do samostatného života po privatizaci nebyl jednoduchý. Bylo nutno dodržet slib zaměstnat všechny zaměstnance, kteří byli ve stavu do Získáním zakázek byl položen jeden ze základních kamenů existence zprivatizované společnosti EGP INVEST. Splnění i těch nejnapjatějších termínů vytvořilo příznivé podmínky v hodnocení nové společnosti v EDU, EMO, ETE a v EBO. Včasné a kvalitní plnění všech nasmlouvaných úkolů otevřelo cestu ke kompetentním vedoucím pracovníkům na vzpomínaných stavbách a k využití jednání o získání nových kontaktů a nových zakázek. Splnění zakázek umožnilo stabilizovat finanční záležitost, zajistilo stabilitu klíčových zaměstnanců a co bylo nejdůležitější společnost EGP INVEST byla zákazníky hodncena stejně dobře jako u předešlých společností (Vítkovických staveb, EGP Ostrava a EGP Praha). V souladu s předmětem podnikání společnost EGP INVEST nabízela zpracování projektové dokumentace všech stupňů od studií, podnikatelských záměrů, zadávací, až po realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení, dokumentaci bezpečnostní a kvality. Společnost disponovala moderní infrastrukturou, kvalitním hardwarovým a softwarovým vybavením s pracovníky, kteří ovládají textové i grafické programy. Všeprofesní složení vysoce kvalifikovaných a zkušených pracovníků společnosti umožňilo převzít širokou škálu nabízených projekčních prací. Všichni vedoucí divizí, úseků a oddělení úspěšně provedli zkoušky autorizace v oborech pozemní stavby, statiky TZB, technologická strojní zařízení a elektro. V EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod byla využívána organizační struktura členící společnost na výrobní divize a organizační útvary s příslušnými vedoucími.

18 Hlavní sídlo společnosti bylo v Uherském Brodě. V Trnavě ve Slovenské republice byla zřízena organizační složka. Další významná pracoviště byla zřízena v Praze, v Dukovanech a v Mochovcích. Stavební divize 2000 byla nejpočetnější, měla všechny stavební profese pro projektovou přípravu staveb energetických, průmyslových a občanských včetně ZTI, ÚT, POV a nákladových částí. Divize elektro a SKŘ 3000 pokrývá potřeby vyplývající ze spolupráce s ostatními divizemi společnosti při komplexním zajišťování projekčních zakázek. Tato divize má dvě oddělení silnoproudu a jedno oddělení slaboproudu. Divize má specializaci pro EPS. Divize 4000 zpracovává projektovou dokumentaci pro klasickou energetiku a teplárenství, jadernou energetiku v oblasti pomocných provozů, vzduchotechniku a klimatizaci. Divize 5000 zajišťuje projektovou přípravu na energetických stavbách, vyřazování V1, EDU a ETE. Společnost EGP INVEST s ÚJV Řež, Energoprojekt Praha spolupracuje se společnostmi Škoda Praha INVEST, Škoda Jaderné strojírenství, a s celou řadou dalších firem. EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod se na konci 90. let aktivně zapojil do programu obnovy projektové dokumentace v EDU (dokumentace skutečného provedení, zdokumentování změn vyvolaných rekonstrukcemi a modernizací). Mimořádně rozsáhlé a náročné byly práce, kdy přímo v EDU pracovníci EGP INVEST provedli kontrolu a obnovu výkresové a textové projektové dokumentace JE Dukovany tj. Úvodní projektu, Prováděcích projektů včetně dokumentace skutečného provedení i zanesení projektových změn do dokumentace. Ze strany ČEZ EDU byla konstatována spokojenost s kvalitou, termíny i cenou provedených prací. V současném období se EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod význěmně podílí na projektovém procesu. MO 34, a to zpracováním realizační dokumentace se specifickým členěním v dodavatelském systému pro firmu SE ENEl. Za účelem zdárného náročného plnění byl vytvořen zvláštní separátní zpracovatelský tým pod vedením Ing. Holuba, včetně detašovaného pracoviště na stavbě MO 34 a v Trnavě.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Obsah Výroční zpráva NOEN 2011

Obsah Výroční zpráva NOEN 2011 Obsah Výroční zpráva NOEN 2011 01. Představení společnosti Představení, vize, cíle Společnost NOEN Úvodní slovo předsedy představenstva Orgány společnosti a její management 6 10 13 16 10 21 02. To nejdůležitější

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 Předmět činnosti O společnosti

Více

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ společnosti Zlínstav, a.s. Zlín zpracované podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 a usnesení vlády č. 466/1998 a aktualizace usnesení vlády č. 651/2002

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Obsah. Finanční část 19

Obsah. Finanční část 19 Výroční zpráva 2007 Obsah Představení společnosti 2 Historie 3 Základní údaje 4 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 5 Zpráva předsedy představenstva 6 Složení dozorčí rady, představenstva a managementu

Více

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice,

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice, informační občasník číslo 9 / leden 2015 report Jan Blanik absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, obor Parní turbíny. První pracovní zkušenosti získal v OKE (Ostravsko-karvinské elektrárny,

Více

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 Příroda obdarovala oblast pod Krušnými horami nesmírným bohatstvím v podobě uhelné sloje. Do značné míry tak ovlivnila

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

Výroční zpráva 2008 OBSAH

Výroční zpráva 2008 OBSAH Výroční zpráva 2008 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo generálního ředitele Vybrané klíčové ukazatele Profil společnosti Představení hlavních akcionářů společnosti Statutární orgány

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVY informace 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 2 20 08 Kočičí oči lávka pro pěší přes dálnici D 8 obdržela cenu ČKAIT 2007 a cenu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Zedník - Kopie 36-67-H/01 Zedník od 1. 9. 2011 36-67-H/01 Zedník 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Zedník - Kopie Zedník Název školy Adresa Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok 2000 Poslání společnosti Firemní strategie počítá s udržením podílu v prodeji motorové nafty, mazacích olejů a asfaltů na trhu České republiky a s rozšiřováním

Více

Správa úložišť radioaktivních odpadů. Zpráva o činnosti v roce 2009

Správa úložišť radioaktivních odpadů. Zpráva o činnosti v roce 2009 Správa úložišť radioaktivních odpadů Zpráva o činnosti v roce 2009 Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složkou státu zřízenou na základě 26 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU V ROCE 2008 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno. Výroční zpráva

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno. Výroční zpráva Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 2. Textová část výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cesta k zákazníkovi Cesta k zákazníkovi Obsah 1. Úvodní slovo 7 2. Historie a současnost 11 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 14 2.2 Předmět podnikání

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více