TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: sociální práce Studijní obor: sociální pracovník Kód oboru: 7502R022 Název bakalářské práce: ASISTENČNÍ A PEČOVATELSKÁ PODPORA TĚLESNĚ HANDICAPOVANÝCH Autor: Podpis autora: Radka Novotná Sokolská Třebestovice - Sadská Vedoucí práce: Mgr. Andrea Brožová Doubková Počet: Stran obrázků tabulek grafů zdrojů příloh CD CD obsahuje celé znění bakalářské práce. V Třebestovicích dne :

2

3 Cíl práce: Charakterizovat podoby pečovatelské a asistenční podpory klientů s tělesným handicapem. Popsat problémy spojené s touto péčí Základní literatura: HRDÁ, J. Osobní asistence, příručka postupů a rad pro klienty, informace o péči o občany se zdravotním postižením. Praha : POV, s. HRDÁ, J. Osobní asistence, příručka rad pro osobní asistenty. Praha : POV, TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti. Praha: Univerzita Karlova, 2000 TITZL, B. Počátky péče o tělesně postižené děti a mládež u nás a Jedličkův ústav. In TITZL, Boris, et al. Péče o tělesně postižené dítě : Sborník k 70. založení Jedličkova ústavu vyd. Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, Z historie péče o tělesně postižené. s ISBN KRAUS, J., ŠANDERA, O. Tělesně postižené dítě : Psychologie, léčba a výchova. Milada Vojtová. 2. přeprac. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN

4 Prohlášení Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom(a) povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracoval(a) samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem. V Liberci dne: Podpis:

5 Poděkování Velmi ráda bych vyjádřila díky za podporu a pomoc při přípravě a psaní této bakalářské práce následujícím lidem: Vedoucí bakalářské práce paní Mgr. Andree Brožové Doubkové za cenné připomínky, rady a náměty, ale zejména za trpělivost a pečlivost s jakou se tohoto nelehkého úkolu zhostila. Svojí sestře Šárce, která mi pomohla se sběrem dat při dotazníkovém šetření a poskytla i pár postřehů a námětů z oblasti své práce. Svému tchánovi za jazykovou korekturu práce. Ráda bych vyjádřila dík svým dětem Aničce a Matějovi za podporu a pomoc, kterou se mi od nich dostávalo během celého mého studia. Zejména velmi děkuji své dceři Aničce, která trpělivě sháněla literaturu nejen pro tuto bakalářskou práci a velmi pomáhala s chodem domácnosti.

6 Název bakalářské práce: Asistenční a pečovatelská podpora tělesně handicapovaných Název bakalářské práce v anglickém jazyce: Care and assistance of physical disabled people Jméno a příjmení autora: Radka Novotná Akademický rok odevzdání bakalářské práce: 2007/2008 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Andrea Brožová-Doubková Resumé Bakalářská práce se věnovala problematice péče o člověka s tělesným postižením. Vycházela ze srovnání péče o člověka s tělesným postižením v době platnosti zákona č. 100/1988 Sb.o sociálním zabezpečení s dobou současnou, kdy je od v platnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V této souvislosti se tedy práce zabývala zejména pečovatelskou službou a službami osobního asistenta. Cíle práce - popsat druhy služeb, zhodnotit, jak se zlepšila kvalita služeb a péče o tělesně postižené a poukázat na rezervy v oblasti služeb, byly naplněny.v teoretické části byly popsány druhy služeb určených pro péči o člověka s tělesným postižením a v části praktické bylo dotazníkovým šetřením 73 klientů služeb pečovatelské a asistenční péče zjištěno, jak se zlepšila kvalita služeb a péče o ně po nabytí účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V závěru bylo poukázáno na rezervy v péči o klienty s tělesným postižením, které vyplynuly z dotazníkového šetření a z názorů klientů. Výsledkem průzkumu a jeho zhodnocení byla navrhovaná opatření týkající se zejména oblasti financování služeb, která by vedla ke zvýšení kvality a širší nabídce pečovatelských a asistenčních služeb klientům s tělesným postižením. Tato navrhovaná opatření, jež by mohla být považována za pozměňovací návrhy k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, bylo možné považovat za největší přínos bakalářské práce. Klíčová slova: zdravotní postižení, tělesné postižení, handicap, osobní asistence, pečovatelská služba, osobní asistent, pečovatel, klient služby, poskytovatel služeb, příspěvek na péči, sociální služby. Summary: The Bachelor Assignment dealt with a topic The Care Of Disabled Person. It compared the care of physically disabled person at the time of legality of Social Security Act 100/1998 with Social Services Act 108/2006 effective from 1 January In this context the assignment mainly addresses the social service and the service of home-nurse. The aim of

7 the assignment was full-filled by describing the type of services, evaluating the quality improvement of services and care of disabled people and pointing out the fall-back in the service section. The theory part describes the type of services intended for the care of disabled person and the practical part addressed through questionnaire 73 clients of the care assistance service to find out the quality improvement of services and care according to the Social Services Act 108/2006. In the conclusion the assignment referred to the fall-back in the care of disabled people that emerged from the questionnaire and client s opinions. The result of the research and its evaluation suggests improvements in the finance services that would lead to a quality increase and a wider care and assistance offer for the disabled clients. These precautions could be considered as an amendment to the Social Services Act 108/2006 as well as they bring the biggest contribution to this Bachelor Assignment. Keywords: disabled, handicap, personal-assistance, care service, assistant, carer, client services, service provider, health care contribution, social services.

8 5 Obsah: Úvod Exkurz do historie Prehistorie Starověk a Chamurapiho zákoník Antika Křesťanství Historický vývoj institucionální péče o tělesně postižené ve vybraných státech Evropy a v Čechách Současná ústavní péče o tělesně handicapované v ČR Vymezení pojmu zdravotní postižení, handicap Terénní formy péče Osobní asistence Osobní asistence jako placené zaměstnání a vhodná činnost pro dobrovolníky a praktikanty Asistenční psi Klienti asistenčních služeb dle druhu postižení a znevýhodnění Pečovatelská služba Péče o postižené občany v cizině USA Švédsko Norsko Dánsko Velká Británie a Severní Irsko Itálie Shrnutí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění Předmět a základní zásady zákona o sociálních službách Nástroje zákona o sociálních službách Přínos zákona o sociálních službách Typy sociálních služeb Příspěvek na péči Praktická část dosavadní zkušenosti s fungováním zákona o sociálních službách v praxi Úvod do praktické části Průzkum názorů klientů sociálních služeb Popis regionu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Dotazníkové šetření Závěr dotazníkového šetření a praktické části Závěr Navrhovaná opatření...69 Seznam použitých zdrojů...72 Seznam příloh:...75

9 6 Úvod Motto: Postižení, nemoc, slabost všeho druhu jsou nejen protipóly nepostižení, zdraví a síly, ale ve své komplementaritě jsou součástí lidského údělu stejně jako narození a smrt. 1 V naší současné demokratické společnosti dochází ke změně pohledu na člověka s postižením. Dnešním trendem je globální hodnocení člověka, tj. člověk s handicapem je jedincem s různými lidskými vlastnostmi, z nichž jednou z mnoha je právě jeho postižení. Nevidíme tedy jen postižení, ale celou jeho osobnost. Začínáme pojmenovávat takové jedince jako člověka s postižením, s handicapem, nikoli jen názvem postižený, handicapovaný. Znamená to tedy, že lidé s nejrůznějšími handicapy jsou považováni za rovnocenné členy společnosti, jimž náleží stejná práva, ale i stejné povinnosti, je respektována jejich autonomie a právo na sebeurčení. Se změnou pohledu na člověka s postižením jde ruku v ruce také snaha o jeho integraci do společnosti. Aby tato integrace probíhala co nejlépe, je třeba změnit péči o lidi s postižením. Jako nejvhodnější se ukazuje u nás nová forma péče osobní asistence, jenž bude předmětem práce zejména. Pečovatelská služba a ústavní péče bude proto zmíněna v menším rozsahu. Bakalářská práce se bude zabývat problematikou asistenční a pečovatelské podpory lidí s tělesným postižením a klade si za cíl popsat druhy služeb a zhodnotit, jak se zlepšila kvalita služeb a péče o tělesně postižené, poukázat na rezervy, které ještě v této oblasti jsou. V problematice péče o tělesně postiženého člověka dochází v současné době ke změnám a odlišnému pohledu společnosti. Před rokem 1989 byla preferována zejména ústavní péče a lidé s tělesným handicapem zůstávali uzavřeni v ústavech před očima veřejnosti. S demokratizací společnosti se stala aktuální potřeba změny v péči o lidi s tělesným postižením nejen v oblasti zákonných norem, ale i v praktickém životě. Do popředí se dostávají nové podoby péče, jakými jsou například péče respitní odlehčovací a zejména nová podoba péče o postižené lidi péče asistenční, které bude věnována pozornost především, neboť asistenční péče umožňuje lidem s tělesným postižením žít kvalitnější a společenský život. Součástí práce bude také krátké ohlédnutí do historie péče o člověka s handicapem a asistenční péče v některých evropských zemích v současné době. Budou zde také popsány formy a druhy asistenční péče o postiženého člověka. Vzhledem k tomu, že v této práci se píše o lidech s postižením, je nutné 1 TITZL, Boris. Postižený člověk ve společnosti. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakutlta, s. ISBN s. 9.

10 7 terminologicky vymezit nejen pojem osobní asistence, ale také pojmy zdravotní postižení, handicap. Sociální služby včetně osobní asistence úzce souvisí s naplňováním základních lidských práv občanů se zdravotním postižením a hlavně s možnostmi osob s postižením tato svá lidská práva naplnit. S tím souvisí mj. následující dokumenty: Všeobecná deklarace lidských práv Deklarace práv dítěte Deklarace o pokroku a rozvoji v sociální oblasti Deklarace o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře Deklarace o právu na rozvoj Standardní pravidla OSN pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Přijetím shora uvedených pravidel bylo zdravotní postižení uznáno OSN jako faktor, který může obdobně jako barva pleti, pohlaví, náboženské vyznání, sociální původ apod. vést k omezování možnosti uplatňování práv, a tedy k porušení zásady rovnosti mezi lidmi, která je zcela stěžejním principem, na němž je současná společnost založena. Práce se věnuje otázkám, které se týkají jedné z forem moderních sociálních služeb určené především k uspokojení životních potřeb osob s postižením, osobní asistence. Kvalitní osobní asistence či péče o člověka s tělesným postižením totiž může významnou měrou přispívat k jeho integraci do společnosti. Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí. Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často upoutáni na lůžko. Osobní asistent se tak stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem. S institutem osobní asistence úzce souvisí poskytování jiných sociálních služeb, včetně stanovení základních podmínek jejich efektivního fungování. Jedná se o financování služeb, další ekonomické a správní dopady, stanovení základních podmínek pro poskytovatele na straně jedné a příjemce na straně druhé, přehlednost a kompatibilitu právních norem spojených s touto činností. Z toho důvodu bude v práci věnována velká pozornost novému zákonu

11 8 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, na který handicapovaní občané museli velmi dlouho čekat. Nyní je již možno začít hodnotit jeho přínos pro občany s tělesným postižením, ale také tomu, jak tento zákon pamatuje na ty, kteří o handicapované pečují. O nutnosti právní úpravy systému sociálních služeb politici věděli už dlouhé roky. Diskuse o potřebnosti nové právní úpravy v této oblasti se vedla více než deset let. První věcný záměr zákona byl předložen Poslanecké sněmovně v roce 1994, avšak v platnost vešel až 1. ledna V praktické části práce tedy budou shrnuty dosavadní zkušenosti handicapovaných s péčí o jejich osobu a také zkušenosti a postřehy sociálních pracovníků a pečujících osob. V dotazníku budou klienti hodnotit péči o jejich osobu před a po platnosti tohoto zákona o sociálních službách. Budou také dotazováni na to, co by se dle jejich názoru v této oblasti ještě mělo zlepšit, či změnit. Nebude opomenuta ani zkušenost a názory osobních asistentů a pečujících pracovníků. V průzkumu názorů se vychází z předpokladů, že: V péči o tělesně handicapované po přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nedošlo ke změnám v možnosti klientů zvolit si pečovatelskou či asistenční službu. Sociální pracovníci nemají účinné kontrolní mechanismy, které by zabránily zneužívání příspěvků na péči o klienty, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Lidé s tělesným handicapem jsou o možnostech péče o jejich osobu nedostatečně informováni. Práce by také měla poskytnout základní orientaci v tom, co osobní asistence je a jaký je její přínos pro život lidí, kteří jsou ve svém každodenním životě na aktivní a v mnoha případech soustavné pomoci druhých osob natolik závislí, že její fungování by mělo končit až v okamžiku, kdy se naplní běh klientova života. V praktické části práce budou shrnuty dosavadní poznatky o osobní asistenci a pečovatelské péči, které jsou v této chvíli dostupné. Z hlediska uživatele terénních sociálních služeb a především osobní asistence bude poukázáno na výhody této služby pro lidi s postižením, kteří chtějí žít aktivním způsobem života a hodlají být přínosem pro okolí a společnost. Při poskytování osobní asistence jde o to, aby ti, kterým se pomáhá, si byli vědomi svých potřeb i práv, aby je dokázali účinně prosazovat a hájit. Také jde o to, aby si byli vědomi, jak velké úsilí to stojí všechny, kteří se snaží učinit jim život co nejméně závislý a co nejvíce svobodný.

12 9 Díky pečovatelům a osobním asistentům se osoby se zdravotním postižením mnohdy mohou poprvé cítit jako hodnotné lidské bytosti. Mělo by tedy být pamatováno také na to, že na pečující by se nemělo pohlížet jen jako na prostředek k naplnění potřeb klientů téměř za každou cenu. I oni jsou totiž hodni respektu, jak ze strany klientů, tak také ze strany veřejnosti. Každý člověk se může jednoho dne stát klientem tohoto typu služeb, a také proto bychom svým postojem měli přispět k budoucí praktické a etické podobě služeb, které možná budou jednou sloužit i nám. 1 Exkurz do historie Z důvodu přílišné obsáhlosti historie týkající se tématu práce bylo vybráno pouze několik pohledů do minulosti, neboť historie péče o tělesně handicapované není hlavním tématem práce. 1.1 Prehistorie 2 Některé archeologické nálezy ukazují, že již v době pravěku existovala podpora nemocných a postižených, která měla podobné charakteristiky jako běžná péče o zdravé děti. V období mladého paleolitu (40 tis. 8 tis. let př.n.l.) na území dnešní Moravy lze naopak usuzovat, že existovaly pohřební rituály naznačující strach před mrtvým, který byl za života nějakým způsobem zvláštní, postižený. Nebožtík byl do hrobu svazován, hroby byly umístěny mimo sídliště atd. Jiné příklady nálezů jsou dokladem toho, že některá společenství se o nemocné a postižené starala, krmila je, pokoušela se o jejich léčbu, a tak se tito lidé mohli dožít dospělého věku. Na základě archeologických nálezů pocházejících z doby bronzové (2-3 tis. let př.n.l.) je též možno se domnívat, že v některých lokalitách docházelo ke kultovní antropofagii lidojedství, přičemž oběťmi mohli být lidé postižení, u kterých docházelo také k postmortálním zásahům. V době laténské, kdy naše území ovládli Keltové, byly používány nejrůznější lékařské nástroje dokládající pokusy o léčbu. Nálezy z pozdějšího období (9. století n. l.) jsou dokladem toho, že mohli přežívat i lidé se značným pohybovým postižením (např. Bechtěrevova nemoc) a že jim tedy byla věnována péče, bez které by jinak nemohli přežít. Na konci pohanské doby Slované usmrcovali slabé a neduživé děti, aby tak udrželi rod silný a zdravý. Stejně tak bylo zřejmě postupováno i vůči starým a práce neschopným. 2 Srov.TITZL, Boris. Postižený člověk ve společnosti. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakutlta, s. ISBN

13 Starověk a Chamurapiho zákoník Významným právním dokumentem starověku je nejstarší zákoník v dějinách lidstva, Chamurapiho zákoník. Chamurapi ( ) byl vladař Babylónu a jeho zákoník je vyjádřením, mimo jiné, také právního vědomí ve vztahu k postiženým a slabším. Mezi plnoprávnými občany například platila zásada oko za oko, zub za zub jako odplata za porušení tělesné integrity a využívalo se též tělesných trestů zmrzačením. V zákoníku bylo hlásáno, aby silný neubližoval slabému. Předchůdce Chamurapiho Urnammua ( př. n.l.), vládce Uru sepsal zákonodárný text, ve kterém se také ustanovuje výše finanční úhrady za újmu na zdraví. Podobně hliněné tabulky z Tell Harmalu, z doby před Chammurapiho zákoníkem, ukládají finanční náhrady za tělesné poškození ručení za nedovolené jednání. Lipit-Ištar, vladař Isinu ( př. n. l.) ve svých manželskoprávních předpisech ukládá mužům povinnost postarat se o první manželku, jestliže ztratila zrak, nebo ochrnula, i když si manžel vezme druhou ženu. Ve starověku byli lidé s postižením často otroky a dělali nejhorší práce. Tělesně postižení, kteří nebyli schopni práce bývali usmrcováni. Výjimkou byli lidé s handicapem patřící do bohatých rodin, o které bylo pečováno. 1.3 Antika V období antiky rozhodoval otec, zda novorozenec s postižením bude zbaven života, nebo přežije. Toto rozhodnutí činil otec rodiny i v případě, že dětí již bylo v rodině mnoho. V Řecku byli zpočátku postižení likvidováni. Lykúrgos (historicky nedoložená postava z r. 800 př. n.l.) ve svých opatřeních povolil vychovávat jen zdravé děti, nehezké a slabé měly být odneseny na dno propasti. Dětem se dostávalo pověstné spartánské výchovy. Ve Spartě házeli neduživé či postižené děti ze skály nebo je nechávali svému osudu v pustině, pokud rada uznala, že dítě by bylo pro společnost zátěží. Ti, jejichž život se chýlil ke konci, jej měli sami ukončit, aby tak jednali s ohledem na stát. Solón v době velké zadluženosti v Athénách psal své zákony, které umožňovaly živit na náklady státu zmrzačené muže, válečné invalidy. Zákon umožňoval také chudinské stravování parasitia. Postižené děti byly nechávány v hliněných hrncích u cest. Tyto děti někdy nacházeli kočovníci a pocestní, kteří je pak využívali na práci. V Římě platil Zákon dvanácti desek, který například ukládal rychle usmrtit zvláště obludné dítě. Takovéto děti byly v košících pouštěny po řece Tibeře.

14 11 Platón ( př.n.l.) v dílech Zákony a Ústava vyslovuje názor, aby se člověk uzpůsoboval pro ideální stát, proto by se mělo pečovat o těhotné, nejlepší muži by se měli stýkat s nejlepšími ženami a jejich děti se pak mají vychovávat. V opačném případě se děti vychovávat nemají, děti s vadou se mají odložit, nebo se nemají vůbec narodit. Seneca doporučuje churavé děti a plody z důvodu oddělení od zdravých dětí topit a hubit. Aristoteles říká, že se neduživé dítě nemá živit, ale odložit. Antický člověk stejně jako my cítil bolest, když ho trápily nemoci a byl navíc společensky stigmatizován, byl-li fyzicky či mentálně postižen. Na své tělo zapomínal, nedělalo-li mu potíže. Ovšem doba a společnost, ve které žil, se dopracovala pozitivního oceňování fungujícího a výkonného organismu. Jestliže dostatečně nevládl svou myslí a svým tělem, společnost s ním jednala v rámci v ní uplatňovaných formálních i neformálních norem. Měla na to své instituce včetně rodiny. V rámci daného řádu existovala pro rozhodující činitele možnost volby. V Epiktétových Rozpravách /1972, / je rozvíjena úvaha o obstarávání dětí, která to ilustruje. Jedna strana říká, že když už se děti jednou narodí, je těžké nestarat se o ně, neboť od přírody máme náklonnost k nim. Strana druhá přemlouvá první, aby se neujímala výchovy dětí. 3 V severských státech házeli lidé děti s postižením do moře. Naopak v Egyptě nebyli lidé s postižením zabíjeni, protože věřili, že každý člověk může být užitečný, vykonává-li svému postižení přiměřenou práci. Ve městě Théby, městu sta bran, se o postižené starali, neboť náboženství lidem zakazovalo je zabíjet. Podobně tomu bylo i v židovském náboženství. 1.4 Křesťanství Také v předkřesťanské době bylo utrpení považováno za kladnou hodnotu. Řešení problému postižení se dělo na půdě náboženství, protože postižení bylo považováno za zkoušku na cestě k boží milosti. Zkouška má připomenout, že žádná výhra není zadarmo, což je trestem za prvotní hřích. Život na zemi je člověku dán proto, aby se mohl připravit na život na věčnosti. Přístup k postiženým měl negativní tendence, kdy někteří postižení měli ve Starém zákoně zpočátku neplnoprávné postavení. Například uchazeč do kněžského stavu nesměl trpět žádnou tělesnou vadou nebo nemocí, postižení byli opovrhováni a z milosti trpěni, byli pova- 3 TITZL, Boris. Postižený člověk ve společnosti. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakutlta, s. ISBN s

15 12 žováni za nositele zlověstných znamení, či předzvěstí nebezpečí, postižení bylo považováno za boží trest za hříchy. Mezi pozitivní patřil názor, že postižení a nemocní jsou zaslíbeni Bohu a bude na ně pamatováno především. Postižení představují pro křesťany zkoušku chování ostatních lidí. Dobročinnost dle křesťanů zachovává mír ve společnosti. Už Starý zákon dává jistou oporu k tomu, aby nikdo neopovrhoval jiným člověkem, neboť jen ten kdo je bez rozumu, pohrdá svým druhem /Př. 11,12/, tj. svým bližním. Leviticus /Př. 19,18/ dokonce přikazuje: Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. 4 Z kronik a pramenů právní povahy je možno vyčíst, že křesťanství dalo vznik směru sociální péče o sociálně a zdravotně znevýhodněné. Šlo o pomoc individuální - formou almužnictví, kterou poskytoval činitel světský nebo církevní, spravující vlastní nebo svěřený majetek, a o pomoc institucionální - charitativní, kterou poskytovaly zejména klášterní speciální zařízení (např. hospice a špitály). 1.5 Historický vývoj institucionální péče o tělesně postižené ve vybraných státech Evropy a v Čechách Anglie vydala v r zákon týkající se péče o tělesně vadné, který převzal určitou odpovědnost za osud těchto lidí a umožňoval poskytování pomoci v nově vzniklých charitativních zařízeních pro zmrzačené. Tato zařízení poskytovala i péči zdravotní a měla například i operační sály. Nejstarší zařízení v Londýně z r sloužilo ženám 12-25letým a byla při něm i škola. Podobný ústav byl zřízen i pro muže. Ve Francii sepsal N.Andry r v knize o ortopedické prevenci zásady prevence a konzervativního léčení různých tělesných defektů u dětí. V této souvislosti poprvé použil pojem ortopedie. Tissot se zabýval léčebným tělesným cvičením a navazoval na Andryho. Postižení se léčili v nemocnicích, ale speciální ústavy ve Francii nebyly v té době zřizovány. Ve Švýcarsku byla r založena J.A. Venelem první ortopedická nemocnice, kde byli léčeni tělesně postižení. Venel zdokonaloval a vyráběl ortopedické pomůcky a přístroje, zejména k léčbě skolióz a vad dolních končetin. Po jeho vzoru byly v Evropě zakládány další podobné ústavy. 4 TITZL, Boris. Postižený člověk ve společnosti. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakutlta, s. ISBN s.129.

16 13 V Německu byl roku 1816 ve Würsburgu založen léčebný ústav ortopedický. Vznikaly také ústavy pro výcvik zmrzačených v povolání. Po veliké odezvě postupně vzniklo mnoho dalších podobných soukromých ústavů pro tělesně postižené, jejichž léčení bylo ještě doplněno o školní výuku a přípravu k povolání. Zakladatelem státní péče o tělesně postižené byl K. Biesalski. F. von Hessing byl vzdělaný laik a r zřídil v Göttingenu ústav se školou, divadlem, koncertním sálem a rozsáhlým parkem. Hessing se mj. také zabýval výrobou kožených protéz a podpěrných přístrojů. V Mnichově byl zásluhou Nepomuka von Kurze zřízen r ústav pro léčbu, vzdělávání a přípravu pro povolání tělesně postižených. V Holandském Amsterodamu byla r Camperem započata výroba ortopedické obuvi. Od r byla v Holadsku malá útulna pro zmrzačené děti. Ústavy se tam však začaly rozvíjet až po roce V Dánsku v roce 1872 vznikl spolek pro podporu zmrzačených a poté jeho zakladatel Hans Knudsen založil v Kodani ústav pro zmrzačené. Tento příklad ústavní a léčebné péče následovalo Švédsko, Norsko a Finsko. V Rusku byl r v Petrohradě založen první ústav pro zmrzačené, který měl kolem 50 chovanců a byl podporován spolkem pro ochranu chudých a nemocných dětí. V r prof. Turner založil ústav, kde se provozovala ortopedie. V Rakousku-Uhersku byl v r v Lanzedorfu u Vídně zřízen Elisabeth-Asyl s vyučováním chovanců nižší školy obecné. V Čechách vznikaly první ústavy moderní péče o tělesně postižené až ve dvacátém století. Do té doby se jednalo zejm. o azylová zařízení dobročinných spolků, z nichž některá se zabývala profesní přípravou chovanců na povolání. Takovými spolky byly například: 5 Útulek pro opuštěné a zmrzačené dívky v Praze Růžencová výrobna (1888), který poskytoval náboženskou výchovu a vzdělání ve čtení, psaní a ručních pracích. Vincentinum (1889) byl ústav pro nezhojitelně zmrzačené v Praze. Zde byli umisťováni tělesně, zrakově, sluchově i mentálně postižení. Vzdělavatelné děti měly pravidelné vyučování. 5 Srov.TITZL, B. Počátky péče o tělesně postižené děti a mládež u nás a Jedličkův ústav. In TITZL, Boris, et al. Péče o tělesně postižené dítě : Sborník k 70. založení Jedličkova ústavu vyd. Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, Z historie péče o tělesně postižené. s ISBN

17 14 Valentinum (1907), neboli Heverochův útulek v Praze-Libni byl určen pro epileptiky, poskytoval výchovu a přiměřené vzdělání. Péči poskytoval zdarma i za úplatu. Takováto zařízení propagovala Marie Červinková-Riegrová ve svém spisu Ochrana chudé a opuštěné mládeže z roku 1887, kde se vyslovila pro zakládání zařízení a dětských útulků pro malé mučedníky, děti souchotinářské, krtičnaté a různě stižené. Sociální a zdravotní sféra však byla nedostatečně ošetřena zákony. Zákon domovský z roku 1863 ukládal obcím péči a starost o chudé, osiřelé a jinak opuštěné, a tedy i zmrzačené, děti. Zákon chudinský z roku 1868 stanovil, že zastupitelstvo zemské má pečovat o dobročinné ústavy, k nimž měly náležet také ústavy pro výchovu postižených dětí. Kapacita zřizovaných obecních ústavů však nebyla dostačující. Sociální a zdravotní poměry obyvatelstva se zlepšily přijetím zákonů o nemocenském a úrazovém pojištění r Roku 1913 zahájil svou činnost nejznámější český ústav pro tělesně postižené děti, Jedličkův ústav. Profesor MUDr. Rudolf Jedlička byl přední český chirurg, rentgenolog a radiolog; iniciátor, propagátor a mecenáš řady sociálně-zdravotních aktivit, tedy i založení ústavu pro tělesně postižené děti. Založení tohoto ústavu inicioval Spolek pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků se sídlem v Praze. Úspěch Jedličkova ústavu spočíval především v úzkém spojení péče zdravotní, odstraňující co možná nejvíce následky postižení, a péče spojené se zapojením občana do společnosti zdravých. Po roce 1948 se však až do roku 1989 péče o tělesně postižené omezila zejména na pasivní ošetřování a doživotní pobyt postižených v ústavech, které byly vybaveny zastaralou technologií. 2 Současná ústavní péče o tělesně handicapované v ČR 6 V dnešní době je trendem snaha o otevřenou, moderní ústavní péči, která bude poskytovat léčebnou a pracovní rehabilitaci, vzdělání, kvalifikaci a rekvalifikaci, zaměstnání v chráněné dílně a ubytování. Je také snaha o to, aby co nejvíce lidí s tělesným postižením mohlo, pokud si to přejí, zůstávat v domácím prostředí právě za pomoci svého asistenta. Tam kde to možné není, nebo klient upřednostňuje ústavní péči, je umožněn klientům pobyt mj.v některém z následujících ústavů sociální péče: Brno Kociánka pro tělesně postiženou mládež, 6 Srov. Stát a ústavy sociální péče. 1. vyd. Praha 2 : Ministerstvo práce a sociálních věcí, s.

18 15 Zbůch nahrazující dětem co nejvíce rodinné prostředí, první v republice poskytoval dětem hipoterapii, Habrovany poskytující celoroční péči a komplexní ošetřovatelskou péči, Hořice v Podkrkonoší poskytují rehabilitační a ošetřovatelskou péči těm, kteří ukončili povinnou školní docházku a nemohou se připravovat na povolání a těm, kteří potřebují ústavní péči, Hrabyně léčba a rehabilitace těžce tělesně postižených, Snědovice poskytuje komplexní péči klientům s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří se nemohou připravovat na povolání. 3 Vymezení pojmu zdravotní postižení, handicap Pojem zdravotní postižení (disability, disaptabilita, Behinderung, incapité) definuje WHO jako: Částečné nebo úplné omezení výkonu v některé činnosti, které je způsobeno poruchou orgánu. Pro zdravého člověka je tato činnost normální (běžná), nejde tedy o neschopnost pracovat. 7 Definice zdravotního postižení schválená Valným shromážděním OSN zní v bodě 1: Pojem zdravotně postižená osoba znamená kteroukoliv osobu, která si není schopná zajistit úplně nebo částečně potřeby běžného osobního či společenského života v důsledku vrozeného či získaného nedostatku fyzických nebo duševních schopností. 8 Jestliže si nějaká osoba nemůže z důvodu postižení, stáří, dysfunkce rodiny či osobní dezintegrace zajistit životní potřeby, může se dostat do tíživé situace, kterou lze nazvat sociální nouzí. Sociální nouze je stav, kdy se člověk ocitá na pokraji své biologické existence, a je tedy popřeno nejen právo na život, ale i ostatní univerzální, nezadatelná a nezcizitelná lidská práva. Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, která v roce 1993 přijalo Valné shromáždění OSN, doporučují používat mezinárodní klasifi- 7 ŠVESTKOVÁ, O. (1996): Porovnání standardních pravidel pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Evropských standardů a legislativy České republiky. Sborník z konference Legislativa pro zdravotně postižené a jejich integrace do společnosti VI. Mezinárodní seminář s mezinárodní účastí, , Benešov u Prahy. s Přehled deklarací práv zdravotně postižených osob : Deklarace práv zdravotně postižených osob OSN Sekretariát VVZPO. [s.l.] : [s.n.], s.3.

19 16 kaci WHO - Impairment, disability, Handicap (IC IDH). Impairment znamená poruchu na úrovni orgánu. Disability znamená poruchu na úrovni funkcí osobnosti, tedy to, co člověk nemůže dělat pro poruchu (impairment), např. chůze, stravování apod. Pro posouzení potřeby konkrétní pomoci konkrétnímu člověku je prvořadá funkce orgánu, respektive její ztráta. IC IDH byla a je široce využívána v oblastech jako je rehabilitace, vzdělávání, statistika, politika, legislativa, demografie, sociologie, ekonomika a antropologie. 9 Handicap je také projekcí osobních problémů způsobených disabilitou do společenské roviny (např. život ve městě a na vesnici, v zaostalé zemi a v zemi vyspělé, administrativní práce a těžká manuální práce apod.). Záleží tedy na společnosti a jejích prioritách, ekonomické situaci apod., jak je schopna se o osoby se zdravotním postižením postarat. 4 Terénní formy péče Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zná kromě ústavní péče i terénní formy sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením či seniory. Právě pro potřeby těchto lidí, kteří nejsou umístěni v ústavní péči, ale jejichž fyzická samostatnost je značně snížena, byla zřízena pečovatelská služba. Nicméně právě ta je omezena jednak časově a jednak taxativně, což se ukázalo z hlediska potřebnosti rozhodujícím. To znamená, že předem byla dána pravidla, která určovala, jaké úkony jsou součástí této služby a jaké nikoliv. Je pravda, že některé služby, jako je například občasná dopomoc při osobní hygieně, nákupy, pochůzky nebo práce související se základní údržbou domácího prostředí potřebného občana, svým charakterem připomínají základní myšlenku hnutí Independent Living o osobní asistenci 10. Nicméně z důvodu svého legitimního statutu nelze činnost v rámci pečovatelské služby považovat za osobní asistenci. Konkrétní rozsah pomoci neurčuje totiž občan, nýbrž úřední předpis. Člověk s těžkým postižením, například kvadruplegik, je ve většině případů odkázán na pomoc druhých lidí po dobu dvaceti čtyř hodin denně. Tuto službu ale pečovatelská služba neposkytuje a z důvodu svého původního zřízení ani poskytovat ne- 9 ŠVESTKOVÁ, O. (1996): Porovnání standardních pravidel pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Evropských standardů a legislativy České republiky. Sborník z konference Legislativa pro zdravotně postižené a jejich integrace do společnosti VI. Mezinárodní seminář s mezinárodní účastí, , Benešov u Prahy, s Hnutí Independent- Living vzniklo v USA době epidemií dětské obrny. V 50. letech 20.století začaly prvé projekty samostatného života lidí s obrnou dýchacích cest. K dalšímu rozvoji hnutí došlo v souvislosti s nástupem hnutí za občanská práva v 60. a 70. letech. Pro hnutí Independent Living je důležitý rok Program univerzity v Illinois pro zdravotně postižené studenty umožnil čtyřem těžce zdravotně postiženým ubytovat se v přizpůsobeném obydlí v blízkosti univerzitního kampusu. Počátkem 70.let vznikala prvá centra, provozovaná samotnými zdravotně postiženými, kteří radili handicapovaným, jak žít co nejsamostatněji. Prvé centrum Independent Living vzniklo v roce 1972 v Berkley v Kalifornii a jejich počet se v Americe rozrostl na více než 300. Dalším průlomem byl zákon Americans with Disabilities Act of 1990, který zakazuje diskriminaci zdravotně postižených.

20 17 může, neboť byla ustavena jako forma dopomoci pro více méně mobilní občany. Pečovatelská služba je omezena časově a její úkony jsou taxativně stanoveny, takže oficiálně nemohou ani zdaleka obsáhnout všechny potenciální potřeby často osamělých uživatelů. 4.1 Osobní asistence Osobní asistence (viz. Seznam poskytovatelů osobní asistence, příloha č. 3) je pomoc druhé osoby umožňující člověku se zdravotním postižením žít v jeho původním nebo jiném vhodném domácím prostředí, zapojit se do pracovního procesu a v neposlední řadě nahradit nebo alespoň oddálit jinak neodvratné ústavní zaopatření. Osobní asistence také může umožnit některým lidem, doposud žijícím v ústavu sociální péče, návrat do běžného života. Osobní asistence je plnohodnotnou alternativou ústavní formy zaopatření s výjimkou nutné odborné zdravotní péče. A více než to; osobní asistence je pro člověka s těžkým zdravotním postižením rovněž praktickým nástrojem, prostřednictvím kterého tito lidé mohou naplnit svá lidská a občanská práva. Cílem osobní asistence je, aby lidé s postižením byli schopni dělat to, co se pokládá za samozřejmé lidské konání. Znamená to například pomoc od klientem vybraného člověka při vykonávání intimních potřeb, což je mnohem důstojnější pozice než pasivní závislost člověka s postižením na personálu, který není ihned k dispozici, jelikož třeba momentálně pracuje jinde. Osobní asistence je moderní sociální službou především v tom smyslu, že se při ní považuje uživatel služby za jediného experta na svůj vlastní život. Nikdy a nikde se totiž nenajde žádná osoba nebo instituce, která by věděla o všem, co potřebuje rodina dítěte se zdravotním postižením nebo dospělí jedinci s handicapem. To ví pouze a jedině ten, kdo pomoc opravdu potřebuje. V případě, že potřebný jedinec není z nějakého důvodu schopen posoudit své potřeby, stává se tímto expertem rodina nebo komunita,ve které člověk žije, zpravidla reprezentovaná zákonným zástupcem jedince. Osobní asistence patří mezi terénní sociální služby. Jedná se o sociální službu přímo poskytovanou.osobám s těžkým zdravotním postižením. Osobní asistent pomáhá podle rozsahu a druhu zdravotního postižení zvládnout jak běžné každodenní úkony (jídlo, hygienu, úklid, nákupy), tak i dopravu, využití volného času či problematiku související se zaměstnáním, studiem apod. S pomocí této služby může člověk s postižením žít běžným rodinným životem, včetně výchovy dětí.

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště.

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště. Vnitřní pravidla pro osobní asistenci Platná od 1.7.2014 Cílem osobní asistence je pomoc člověku zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl. A. Podmínky poskytování

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 21.10.2013 Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Budujeme nové knihovny. Upravujeme

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých?

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Kdo nás nejvíce podpořil a podporuje? Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Liberec Nadace SYNER Statutární město Liberec S group holding, a.s. SYNER s.r.o. GRS, spol. s.r.o. Jan Hanzl MUDr.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více