DIPLOMOVÁ PRÁCE. Efektivita výběru daní ve vztahu s náročností zpracování daňových přiznání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIPLOMOVÁ PRÁCE. Efektivita výběru daní ve vztahu s náročností zpracování daňových přiznání"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Efektivita výběru daní ve vztahu s náročností zpracování daňových přiznání Petra Hradilová 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Efektivita výběru daní ve vztahu k náročnosti zpracování daňových přiznání zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem pouţila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu pouţitých pramenů a literatury. V Brně dne 28. června 2013 Petra Hradilová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala JUDr. Ing. Michalu Radvanovi, Ph.D. za odborné vedení této diplomové práce, za vstřícný přístup a cenné připomínky. 3

4 ANOTACE Předmětem diplomové práce Efektivita výběru daní ve vztahu k náročnosti zpracování daňových přiznání je zhodnocení výběru daní a nákladů s ním spojených. Práce definuje základní pojmy, analyzuje stávající právní úpravu oblasti výběru daní v České republice a popisuje ekonomické metody měření efektivity. Jednou z částí práce je charakteristika zásad uplatňovaných při správě daní, a to jak těch vyplývajících z daňového řádu, tak i ze správního řádu a dobré správy obecně. Dále bude zmíněno pouţívání elektronických sluţeb při výběru daní, které je čím dál více aktuální, a zhodnocení silných a slabých stránek v dosavadní právní úpravě. Závěrečná část bude zaměřena na zlepšování sluţeb při výběru daní, sniţování nákladů a zvyšování efektivity správy daní vyuţíváním elektronických sluţeb při výběru daní. SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV daň, daňové přiznání, daňový řád, efektivita, elektronické podání, náklady správy daní, výběr daní, zásady správy daní ABSTRACT The subject of the thesis The Effectiveness of Tax Collection in Relation to the Difficulties of Tax Returns Processing is to analyze the tax collection and the costs associated with it. Work defines the basic concepts, analysing the existing legislation the collection of taxes in the Czech Republic and describes the economic methods of measuring effectiveness. One of the parts of the work is characteristic of the principles applicable to the administration of taxes, as those resulting from the tax code, and the code of administrative procedure and good governance in general. It will also be mentioned the use of electronic services for tax collection, which is getting more up to date, and the evaluation of strengths and weaknesses in the existing legislation. The final part will be focused on improving services in the tax collection, reducing costs and increasing the efficiency of the tax administration the use of electronic services for tax collection. LIST OF KEYWORDS tax, tax return, tax regulations, efficiency, electronic filing, the cost of the tax administration, tax policy, tax administration 4

5 OBSAH ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝBĚRU DANÍ SPRÁVA DANÍ ELEKTRONICKÉ SLUŢBY VE SPRÁVĚ DANÍ ZÁVĚR

6 ÚVOD Veřejná správa charakterizovaná jako správa veřejných záleţitostí ve veřejném zájmu zahrnuje mnoho oblastí. Jednou z nich je správa daní. Správou daní se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností či povinností zaplatit poplatek nebo provést nějaký jiný odvod či zálohu na takovou platbu, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo státního fondu. Správu daní vykonávají správci daně, jejichţ úkolem je dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, především vyhledávat daňové subjekty, vyměřovat jim daň, daň od nich vybírat, vyúčtovávat ji, v případě, kdy daň není uhrazena dobrovolně, daň vymáhat, a v neposlední řadě kontrolovat její splnění ve stanovené výši a době. Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování podané daňovým subjektem. Daňové přiznání je akt fyzické nebo právnické osoby vůči státu, kdy subjekt přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem a kde vyčíslí daň a případně ji porovná se zaplacenými zálohami daně. Nedoplatek daně následně státu zastoupenému finančním úřadem odvede, přeplatek je mu vrácen nebo započten do dalšího období. Daňové přiznání se vztahuje vţdy k určitému časovému období, nejčastěji ke kalendářnímu roku a k určité dani vyměřené státem. Stěţejním právním předpisem upravujícím správu daní je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2011 a nahradil zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Nový zákon si vytýčil za cíl mj. zjednodušit pouţívanou terminologii, zefektivnit postupy při správě daní, provázat daňový řád s jednotlivými hmotnými právními předpisy zabývající se problematikou daní, zlepšit a zefektivnit správu daní a v neposlední řadě jednoznačně definovat základní zásady daňového procesu. Téma diplomové práce jsem si vybrala z toho důvodu, ţe pracuji v účetní a daňové kanceláři a velmi často se setkávám s názorem, ţe správa daní nadměrně zatěţuje ekonomické subjekty. 6

7 Cílem diplomové práce je analyzovat stávající právní úpravu správy daní, zejména výběru daní, a zhodnotit její efektivitu z pohledu státu i z pohledu daňových subjektů, které nesou administrativní náklady správy daní. Na základě teoretických poznatků budou definovány základní pojmy. Část práce je věnována popisu zásad uplatňovaných při správě daní, a to jak těch vyplývajících z daňového řádu, tak i ze správního řádu a dobré správy obecně. V další části je upozorněno na moţnost pouţití elektronických sluţeb při výběru daní a pomocí SWOT analýzy jsou zhodnoceny jejich silné a slabé stránky. V závěru jsou formulována doporučení ke zlepšení sluţeb při výběru daní, sniţování nákladů a zvýšení efektivity správy daní vyuţíváním elektronických sluţeb. Při zpracování práce se bude vycházet ze sekundárních dat. Vyuţiji veřejné dostupné zdroje webové stránky institucí, katalogy knihoven, databázi časopisů, odborné publikace, články a statistická data. Práce je zpracována podle aktuální právní úpravy k 1. lednu

8 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Daňový systém a daň Daňový systém je souhrn vyskytujících se v daném místě a čase daní a poplatků, jakoţ i dalších veřejnoprávních úhrad daňového či poplatkového charakteru, které jsou příjmem veřejných peněţních fondů 1. Daňový systém zabezpečuje plnění jednotlivých funkcí daní, neboť kaţdá daň v daňovém systému se chová odlišně a jiným způsobem zajišťuje splnění poţadavků kladených na daňový systém. Poţadavky na dobrý daňový systém definoval jiţ v roce 1776 ve svém díle Adam Smith 2 a do dnešní doby se na nich mnoho nezměnilo. Daňová teorie dnes uvádí obvykle následující poţadavky 3 : - efektivnost zdanění, - politická průhlednost, - daňová spravedlnost, - právní perfektnost, - jednoduchost, - pruţnost a stabilita. Daňový systém České republiky v současnosti tvoří následující daně daň z příjmů, daň z nemovitostí, silniční daň, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty, daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň z tabákových výrobků, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny. Do daňového systému se zahrnují také další příjmy veřejných rozpočtů, i kdyţ se nenazývají daně, jejich správu vykonávají jiné neţ územní finanční orgány a často i podle 1 MRKÝVKA, P. a kolektiv autorů. Finanční právo a finanční správa, 2. díl, Masarykova univerzita v Brně 2004, ISBN X 2 Smith A., Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. aktualizované vydání, ASPI, Praha 2006, ISBN

9 jiných procesních předpisů. Z ekonomického hlediska však jsou daněmi, jedná se o clo, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 4. Do daňového systému se obvykle zařazují i poplatky fiskálního charakteru, jimiţ jsou správní, soudní, místní poplatky, poplatky za uţívání silnic a dálnic a poplatek na podporu sběru, zpracování, vyuţití a odstranění vybraných autovraků, tzv. ekologický poplatek při registraci vozidla 5. Pojem daň je definován v 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jako peněţité plnění: a) které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek, b) pokud zákon stanoví, ţe se při jeho správě postupuje podle tohoto zákona, c) v rámci dělené správy. Daně jsou neúčelové, neekvivalentní, jednostranné zákonem určené platby bez nároku plátce na plnění ze strany státu. Placení daní je pravidelné dle stanovených intervalů či dle předem daných daňových skutečností. Jedná se o povinnou platbu do veřejného rozpočtu. Clo, resp. celní poplatek, je dávka vybíraná státem při přechodu zboţí přes celní hranici. Stát, nebo skupina států jej pouţívá jako tzv. ochranářský prostředek, aby ochránil svůj vnitřní trh před zboţím z okolních zemí, jako prostředek ekonomické formy politického boje a v neposlední řadě jako prostředek, jak získat peníze. Vybírání cla kontroluje celní správa (celní úřad) té dané země. 6 Poplatek je povinnou, zákonem uloţenou platbou do veřejného rozpočtu. Poplatek je neúčelový, jeho výnos je součástí souhrnných příjmů příslušného veřejného rozpočtu, není určen ke konkrétnímu pouţití. Jedná se o jednorázovou a ekvivalentní platbu, proti zaplacení poplatku obdrţí subjekt konkrétní protihodnotu (sluţbu) orgánu veřejné správy. 4 klasifikace daní dle OECD - daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů, příspěvky na sociální zabezpečení, daně z mezd a pracovních sil, daně majetkové, daně z mezd a pracovních sil, daně majetkové, ostatní daně 5 zákon č. 383/2008 Sb., kterým se mění zákon o odpadech 6 9

10 Nejedná se však o cenu této sluţby, neboť poplatek nevyjadřuje náklady s poskytnutou sluţbou spojené Daňové přiznání Daňové přiznání je vyjádřením povinnosti kaţdého daňového subjektu uvést sám správci daně výši svého daňového základu a vypočítat si sám i daň. Tato povinnost daňového subjektu je označována jako břemeno tvrzení a daňový subjekt ji plní převáţně formou daňového přiznání. Daňové přiznání je zvláštním druhem podání. Lze je účinně podat pouze na tiskopise vydaném Ministerstvem financí ČR, popř. na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totoţné s tiskopisem vydaným Ministerstvem financí ČR. Toto podání lze učinit i datovou zprávou ve struktuře a tvaru zveřejněném správcem daně, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Povinnou součástí daňového přiznání jsou přílohy uvedené v jednotlivých tiskopisech. Při vyplňování všech typů přiznání je třeba postupovat podle pokynů k vyplnění příslušného typu tiskopisu 8. Kdo je povinen podat daňové přiznání, je upraveno zákony upravujícími jednotlivé daně. Lhůty pro podání daňového přiznání jsou upraveny v jednotlivých hmotných daňových zákonech, zčásti téţ v zákoně o správě daní a poplatků. Tyto lhůty můţe správce daně na ţádost daňového subjektu, ale i z vlastního podnětu (ex offo) prodlouţit, a to nejvýše o tři měsíce. Přiznání je podáno včas, je-li nejpozději v poslední den lhůty předáno správci daně nebo odevzdáno k poštovní přepravě, případně podáno formou datové zprávy HOLMES, A., KLESTIL, J., VANDASOVÁ, L. Daňové přiznání k dani z nemovitostí. ASPI, Praha 2007, ISBN

11 V daňovém přiznání je daňový subjekt povinen poţadované údaje uvést pravdivě, správně a úplně. Rovněţ je povinen uvést v přiznání všechny případné výjimky, osvobození, zvýhodnění, slevy či odpočty Efektivita Efektivita (efektivnost) vyjadřuje praktickou účinnost nějaké lidské činnosti, nejčastěji lidské práce. Jedná se o souhrnné vyjádření konkrétního účinku nějakého efektu nebo i více různých vzájemně působících efektů. Efektivností je takové uţívání ekonomiky k uspokojení potřeb a přání lidí, při kterém se realizuje ze stejných vstupů více výstupů nebo z méně vstupů stejně výstupů. 9 Ekonomové pod pojmem efektivnost rozumí to, ţe by daně neměly způsobovat velké distorze v cenách a uţitku z různých druhů činnosti. Distorze vedou poplatníky daně k nahrazování zboţí či sluţby zdaněné zboţím či sluţbou zdaněnou méně. Tím dochází k narušování efektivní alokace zdrojů v ekonomice. Daně také nemají omezovat pracovní úsilí poplatníků, ochotu spořit a podstupovat podnikatelská rizika. Daně by neměly způsobovat větší náklady administrativního charakteru, neţ je nezbytně nutné. Administrativní náklady mohou být přímé, tj. náklady daňové správy. Lze je definovat jako celkové náklady veřejného sektoru spojené s výběrem daní na všech vládních úrovních a ve všech okamţicích daňového procesu. Druhou skupinu tvoří náklady vyvolané, tj. náklady na straně poplatníků daně, které musí poplatník vynaloţit na splnění svých daňových povinností. Můţe se jednat například o náklady na právní pomoc, náklady na vedení účetnictví a poţadovaných výkazů, náklady na vedení evidence o dani z přidané hodnoty apod PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří, a kol. Akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, s. ISBN HUBAL D. Bude správa daní s novým Daňovým řádem efektivnější? Dostupné z 11

12 2. INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝBĚRU DANÍ 2.1. Hodnotící kritéria Často diskutovaných tématem je efektivita výběru daní v České republice, která je obecně velmi nízká. Náklady na správu jedné vybrané koruny na daních dosahují ve srovnání s okolními státy velmi vysokých hodnot. Jedním z podstatných vlivů na efektivitu výběru daní, resp. správy daní je rychlost řízení, v rámci kterého je moţné za současného zachování práv daňových subjektů daně vybrat. 11 Hodnocení efektivnosti výběru daní je moţné rozdělit na hodnocení na úrovni 12 : 1) veřejného sektoru přímých nákladů 2) poplatníků vedlejších nákladů Efektivitu výběru daní je moţné měřit různými postupy. V teorii i praxi se vyuţívá buď jeden indikátor, který slouţí k celkovému měření efektivnosti, nebo soustava dílčích indikátorů. Indikátory na rozdíl od kvalitativního hodnocení efektivnosti státní správy umoţňují srovnávat efektivnost mezi různými institucemi, srovnávat efektivnost mezinárodně, porovnávat vývoj v čase, stanovit standardy, cíle a časové rámce pro jejich dosaţení a ustanovit a nastavit monitorovací systém pro modernizaci systémů výběru daní a pojistného. Světová banka doporučuje pro účely hodnocení daňových správ nastavit následující typy hodnocení 13 : výkonnost resp. efektivnost účinnost struktura daňového systému organizace a řízení 11 PRUŠVIC D. Porovnání výběru pojistného a daní. Listopad 2006 dostupné z 12 tamtéţ 13 tamtéţ 12

13 zdroje V rámci takto definované struktury indikátorů k měření a srovnávání činností daňových správ lze sledovat desítky či stovky různých indikátorů. Světová banka povaţuje ve svých studiích za indikátor efektivnosti podíl administrativních nákladů na výběr daní k celkově vybraným příjmům. Jako indikátory pro měření výkonnosti správy daní lze dále vyuţít 14 : - daňové výnosy/hdp, - skutečné daňové výnosy/daňové výnosy plánované v rozpočtu, - produktivitu jednotlivých daní, - rozdíl mezi potenciálními a skutečnými daňovými příjmy, - daňové výnosy placené dobrovolně/celkové daňové výnosy, - dodatečně vybrané daňové příjmy/počet kontrolovaných daňových přiznání (poplatníků), - objem vybraných daňových nedoplatků/celkový objem daňových nedoplatků, - vnímání daňové správy ze strany klientů apod. Kaţdá země měří efektivnost výběru daní pomocí různých nástrojů. Pro výsledky v účinnosti jsou v mezinárodním srovnání klíčové výsledky produktivity osobních důchodových daní a daně z přidané hodnoty, celková účinnost je dle Světové banky ovlivněna i úrovní osobního důchodového zdanění a počtem poplatníků na jednoho správce daně. Z přehledů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 15 vyplývá, ţe pokud daňové správy podíl administrativních nákladů k čistému inkasu daní publikují, téměř vţdy jde o údaj za celou instituci (tj. za všechny jí spravované agendy) a nikoli za jednotlivé daně. Důvodem je nedostatek údajů k rozdělení administrativních nákladů pro jednotlivé činnosti nebo dokonce praktické nemoţnosti takového sledování. Pokud je pouţívána stále stejná metodika měření, za jinak stejných podmínek změna tohoto ukazatele v čase znamená změnu v efektivnosti výběru daní en;jsessionid=1tm1731ooxro7.x-oecd-live-02 13

14 Mezi hlavní metodické problémy tohoto ukazatele patří 16 : pro hodnocení vývoje efektivnosti je klíčový vývoj administrativních nákladů na výběr daní, ale souběţné změny s účinností daňového systému (které se projevují např. zvýšením daňového inkasa) mohou měnit hodnotu ukazatele, aniţ by se efektivnost správy daní skutečně měnila, změny daňových sazeb rychle mění účinnost daňového systému a tím i výsledky ukazatele, i kdyţ v provozu daňové správy se nic podstatného měnit nemusí, netypické a volatilní změny v makroekonomickém vývoji (zejména inflace) mohou měnit výsledky ukazatele, i kdyţ v provozu daňové správy se nic podstatného měnit nemusí, jednorázové rozsáhle investiční výdaje nebo výdaje spojené se zavedením nových daní nebo rozsáhlou daňovou reformou mohou krátkodobě vychýlit hodnoty ukazatele, i kdyţ dlouhodobě se efektivnost správy daní a pojistného příliš měnit nemusí, změny ve věcné působnosti institucí, které vybírají daně, mohou zásadně změnit výsledky ukazatele, i kdyţ z hlediska vnitřní efektivnosti se systém výběru daní a pojistného změnit nemusel, tento ukazatel nijak přímo nezohledňuje účinnost daňového systému a daňové správy ve smyslu rozdílu mezi skutečným inkasem a potenciálním moţným inkasem. Při mezinárodním srovnání výše administrativních nákladů k čistému inkasu daní patří mezi nejdůleţitější faktory: - odlišnosti ve struktuře daňových systému a výši sazeb - státoprávní uspořádání zemí - kompetence centrálních správ daní - rozsah dalších činností správ daní - zatíţení daňových správ i jinými funkcemi, neţ je výběr daní - nejednotná metodika získávání údajů a jejich vykazování včetně nedostatečné otevřenosti při zveřejňování metodiky výpočtů. 16 PRUŠVIC D. Porovnání výběru pojistného a daní. Listopad 2006 dostupné z 14

15 2.2. Měření administrativních nákladů Vzhledem k tomu, ţe na ţádné úrovni státní správy neexistuje kompletní projektové financování a rozpočtování, není moţné jednoduše zjistit náklady spojené s výběrem jednotlivých daní. Přístup k měření administrativních nákladů v případě českých institucí proto vychází z metody tzv. přepočteného pracovníka. Tato metoda je zaloţena na rozdělení pracovníků podle náplně jejich činnosti a konstrukce přepočtového koeficientu pro rozdělení celkových nákladů organizace na související s výběrem daní a zbylé. Správu daní v České republice vykonávají na základě zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, orgány finanční správy. Jedná se o Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. Obecný postup měření administrativních nákladů 17 : 1. Rozdělení zaměstnanců dle činnosti: - nedaňové - jednotlivé daně - reţijní celkové - reţijní daňové - uţší reţijní daňové 2. Sníţení reţijních nákladů o výši připadající na nedaňové činnosti. 3. Rozdělení očištěných celkových a daňových reţijních nákladů mezi jednotlivé daně. 4. Rozdělení uţších daňových reţijních nákladů mezi jednotlivé daně. 5. Výpočet počtu zaměstnanců připadajících na jednotlivé daně. 6. Výpočet procentuálního podílu nákladů jednotlivých daní i nedaňové činnosti z celkových Nákladů územních finančních orgánů. 7. Výpočet absolutní výše nákladů připadajících na jednotlivé daně. 8. Porovnání absolutní výše nákladů připadající na jednotlivé daně s jejich výnosy. Výsledkem uvedeného postupu je procentuální vyjádření hodnoty administrativních nákladů spojených s výběrem daní spravovaných územními finančními orgány. Na základě

16 tohoto ukazatele lze provádět porovnání administrativní náročnosti systému v jednotlivých letech i mezi jednotlivými druhy daní. Uvedená metodika měření administrativních nákladů daní vybíraných daňovou správou přináší několik otázek. Jednou z nich je problematika započítávání investičních nákladů. Z hlediska přesného vyčíslení administrativních nákladů by v rámci jednoho roku měly do nákladové strany vstupovat pouze odpisy. Vzhledem k tomu, ţe se však v případě územních finančních orgánů ze zákona neodpisuje, je zvoleno zjednodušení zaloţené na předpokladu, ţe výše investičních nákladů se v jednotlivých letech příliš nemění. 2.3 Měření nákladů poplatníka Vyvolané náklady zdanění jsou náklady, které vznikají daňovým poplatníkům (ať jiţ fyzickým nebo právnických osobám) proto, ţe existuje daňový systém. Vyvolané náklady zdanění se rovnají takové výši nákladů, která by daňovým poplatníkům nevznikla, pokud by daňový systém neexistoval. Pro jednotlivé daně jsou pak vyvolané náklady vymezeny obdobně, je to taková výše různých druhů nákladů daňových poplatníků, která existuje právě proto, ţe existuje konkrétní daň. Pokud by tato daň neexistovala, daňovým poplatníkům by tyto náklady nevznikly. Náklady daňového systému mohou mít různou povahu. Vzhledem k tomu, ţe pro daňové poplatníky existují také uţitky spojené s existencí daňového systému, je nutné vzájemně kompenzovat tyto dva druhy efektů vyvolaných daňovým systémem, čímţ dostaneme tzv. společenské náklady zdanění soukromého sektoru, které lze vyjádřit takto: klasické vyvolané náklady zdanění + cash-flow náklady daňových poplatníků + psychické náklady daňových poplatníků = 16

17 celkové náklady daňového systému soukromého sektoru - cash-flow uţitky daňových poplatníků - manaţerské uţitky - ostatní uţitky = společenské náklady zdanění soukromého sektoru Pokud se propojí koncept administrativních nákladů vlády a vyvolané náklady poplatníků, vzniknou tzv. celkové společenské náklady zdanění, které lze vyjádřit takto: celkové náklady daňového systému soukromého sektoru - celkové uţitky daňového systému soukromého sektoru + administrativní náklady veřejného sektoru + ostatní náklady spojené s výběrem daní - uţitky veřejného sektoru související se zdaněním = celkové společenské náklady zdanění Pro komplexní hodnocení efektivnosti daňového systému je tedy důleţitá nejen analýza administrativních nákladů daňového systému, ale i nákladů vyvolaných Druhy vyvolaných nákladů Nutnost přizpůsobit se právním poţadavkům daňového systému vyvolává u daňových poplatníků různé druhy nákladů. Jejich základní ekonomické třídění je následující: - klasické vyvolané náklady daňových poplatníků - čas, poplatky externím dodavatelům, náklady na zaměstnance, technické vybavení, prostor 17

18 - cash-flow náklady - náklady vznikající v důsledku odvádění daně dříve, neţ dojde k příslušné ekonomické transakci. Tato situace můţe nastat pouze v případě, kdy subjekt, který je zodpovědný za administraci příslušné daně, musí tuto daň odvést, aniţ by do okamţiku odvodu získal fakticky základ daně. - psychické náklady - neexistují však ţádné empirické studie, které by kvantifikovaly jejich výši Způsoby měření vyvolaných nákladů Ve všech provedených studiích měření vyvolaných nákladů zdanění byla pouţita alespoň jedna z níţe uvedených metod 18 : 1. Strukturované dotazníky nebo rozhovory s daňovými poplatníky Tato metoda je hodnocena jako nejlepší k získávání potřebných informací. Strukturované dotazníky rozesílané poštou v dobře připraveném a provedeném výzkumu přinášejí nejvíce potřebných informací, a to často i ve statisticky reprezentativním vzorku. Strukturované dotazníky v kombinaci s poštovním doručováním umoţňují oslovit velmi rozsáhlé vzorky daňových poplatníků a zároveň umoţnily pomocí přesně vymezených otázek zjistit poţadovanou strukturu a objem údajů. 2. Nestrukturované rozhovory s respondenty Nestrukturované rozhovory s respondenty v současnosti jiţ v podstatě nejsou vyuţívány, resp. jsou vyuţitelné pouze při přípravě pilotních projektů rozsáhlých výzkumů vyvolaných nákladů. Jejich základní nevýhoda spočívá v tom, ţe získaná data nejsou plně srovnatelná, resp. ţe všichni respondenti nemají stejně vymezené otázky. 3. Studie časových a pracovních nákladů daňových poplatníků prováděné výzkumnými týmy

19 Práce, ve kterých autoři měření vyvolaných nákladů vycházeli z případových studií časových resp. pracovních nákladů daňových poplatníků, mají základní výhodu v tom, ţe případová studie časových nákladů umoţňuje naprosto přesně změřit objem času nutného pro splnění daňových povinností i u jednotlivých druhů daní. Nevýhodou těchto velmi přesných měření je vysoce časově, resp. finančně náročný výzkum. Otázkou je také problematika přenosu získaných přesných odhadů z jednotlivých případových studií na celou ekonomiku. 4. Vlastní pozorování daňových poplatníků bez účasti výzkumných týmů Tato metoda zjišťování údajů o vyvolaných daňových nákladech není v praxi vyuţívána. Důvodem je zejména to, ţe názory jednotlivých oslovených daňových poplatníků jsou velmi různorodě strukturovány a pravděpodobně by neumoţnily souhrnnou kvantitativní agregaci vyvolaných nákladů. 5. Jiné typy případových studií, například studie o komplexnosti (složitosti) nebo četnosti změn daňových přiznání nebo daňových zákonů Tyto studie nejsou zaměřeny primárně na kvantitativní analýzu velikosti vyvolaných nákladů daňového systému, ale spíše na kvalitativní hodnocení spokojenosti daňových poplatníků se srozumitelností daňových zákonů či formulářů daňových přiznání. Tato metoda se také pouţívá při hodnocení kvality práce daňových úřadů z pohledu daňových poplatníků. 6. Archivní výzkum tj. využití záznamů státní správy (zejména při měření administrativních nákladů) nebo záznamů daňových poradců či účetních Při měření administrativních nákladů daňového systému či jednotlivých daní se nejčastěji vyuţívá údajů veřejné správy. Pokud jde o měření vyvolaných nákladů zdanění s vyuţitím záznamů získaných od daňových poradců či účetních, jde o metodu pouţitelnou při přípravě jednotlivých případových studií měření časových a ostatních nákladů jednotlivých daňových subjektů. Tyto údaje ovšem obvykle nejsou kompletní z hlediska vyvolaných daňových nákladů na jednu daň u konkrétního poplatníka, neboť poplatník sám investuje čas minimálně na jednání s externím dodavatelem daňových sluţeb. 19

20 Ocenění času daňových subjektů Před analýzou konkrétních údajů zjištěných od respondentů je třeba také poloţit otázku, zda poplatník nese vyvolané náklady: - sám nebo - má zaměstnance, kteří se zabývají danou agendou nebo - si najímá i externí subjekt. Nese-li náklady sám, je třeba ocenit jeho čas a zjistit související peněţní výdaje. Pro účely odhadu nákladů lze pouţít dvojí způsob ocenění. Buď průměrnou mzdu uváděnou Českým statistickým úřadem za rok, tj. přepočteno přes měsíční fond pracovní doby hodinovou sazbu. Druhou moţností je vyuţití subjektivního ocenění času, které uvádí v dotaznících respondenti. 20

21 3. SPRÁVA DANÍ 3.1. Daňový řád Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nabyl účinnosti k , zavedl mimo jiné klientský přístup. Tímto pojetím se daňový subjekt dostal do pozice uţivatele veřejné sluţby a správce daně do pozice jejího poskytovatele. Daňový řád se ve svém textu rovněţ přihlásil k principům dobré správy. Dle důvodové zprávy 19 k přijetí daňového řádu musí právní úprava daňového procesu usilovat o efektivní výběr daní a zároveň o ochranu práv daňových subjektů. Zvyšování efektivity výběru daní se odvíjí od zvyšování podílu skutečně vybraných daní a od sniţování administrativní náročnosti, která se projevuje nejen sníţením výdajů ze státního rozpočtu, ale také sníţením zátěţe pro daňové subjekty. Atraktivita podnikatelského prostředí není dána jen výší daňové zátěţe, ale rovněţ nároky na administrativu. Zákona o správě daní a poplatků se vyznačoval terminologickou nejednotností a neprovázaností. Existuje v něm rovněţ celá řada nejednoznačných ustanovení, vedoucích k více výkladům. Adresáti norem obsaţených v daňových zákonech (úředníci z řad správců daní i daňové subjekty) tak musí vedle textu zákona znát příslušnou metodiku a rozsáhlou judikaturu, která zákon vykládá, zvláště pak judikaturu Nejvyššího správního soudu. Daňový subjekt musí snášet zvýšené riziko a potenciální dodatečné náklady plynoucí z nejistého výkladu zákona. Bez podpůrných pramenů je aplikace zákona velmi obtíţná, coţ představuje nadměrné zatíţení pro podnikatele i správce daně. Některé specifické procesní otázky týkající se správy daní jsou řešeny v jednotlivých daňových zákonech, neboť určité instituty se mohou vyskytovat právě a pouze u té které

22 konkrétní daně. Jedná se např. o stanovení odchylných lhůt pro podání daňového přiznání, rozdílné stanovení délky zdaňovacího období apod. Terminologická provázanost mezi obecnou procesní normou zakotvenou v zákoně o správě daní a poplatků a konkrétní odchylkou v příslušném zákoně často chybí. Jako negativní jev je třeba brát i hojný výskyt duplicitních ustanovení pramenících z vzájemné neprovázanosti daňových zákonů. Daňový řad má v sobě zakotvena práva a povinnosti jak daňových subjektů, tak i správců daně, které bylo dříve moţné dovodit pouze z judikatury správních soudů a daňový subjekt je v původním právním předpisu hledal jen obtíţně. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, byl v průběhu času mnohokrát měněn tak, aby se přizpůsobil rychlému vývoji ve společnosti. Změna obsahu předpisu však nebyla vţdy důsledkem jeho novelizace, často jeho text zůstal stejný a měnil se pouze jeho výklad. Jako příklad je moţné uvést otázku délky lhůty pro stanovení daně, tzv. teorie 3+1 a 3+0. Mnohá práva a povinnosti se dovozovala velmi sloţitě, text zákona byl bez znalosti příslušné judikatury jen stěţí pouţitelný, a to nepřispívalo k právní jistotě daňových subjektů. Při tvorbě daňového řádu se jeho autoři snaţili pamatovat na většinu situací, k nimţ můţe v reálném světě správy daní docházet, a psali text zákona maximálně konkrétně Zásady správy daní Ustanovení 4 daňového řádu Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. vyjadřuje zásadu, ţe daňový řád je vůči ostatním (daňovým) zákonům lex generalis. Je tedy aplikován, pouze pokud jiný zákon nestanoví pro správu daní jiné pravidlo, tzv. aplikační přednost ostatních zákonů. Základní zásady společné pro celou správu daní jsou upraveny v části první, hlavě druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zásady, které vystihují na jednu stranu obecné právní principy vyplývající z ústavního pořádku a právní teorie, a dále o zásady, které jsou svou povahou typické pouze pro oblast správy daní. Při činnosti správců daně se ovšem stejně tak uplatní základní zásady činnosti správních orgánů upravené ve správním řádu. Správce daně je ve své podstatě orgánem veřejné 22

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odbor Daňová legislativa MF katedra finančního práva a finanční vědy PF UK Seminář Daňové řízení Kroměříž - Justiční akademie 6. dubna 2012 1. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva)

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající

Více

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Směrnice ředitele školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě zákona č.106/1999

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO171

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Ing. Martin Jareš, Ph.D. Ministerstvo financí Obsah prezentace Daňové změny 2011

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 298/12 ze dne 13. 12. 2012 Loajalita k zaměstnavateli vs. ochrana veřejného zájmu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 13. prosince 2012 mimo ústní jednání

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Tento etický kodex zaměstnanců KHS je vydáván v návaznosti na usnesení vlády č. 270 ze dne 21. 3. 2001 a č. 331 ze dne 9.5.2012 a v souladu s příkazem ministra zdravotnictví 26/2012 ze dne 24. 8. 2012.

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Ing. Ondřej Havle/ partner, daňový poradce 7. října 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12 OBSAH Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11 2 Co může být pomůckami?... 12 3 Pravidla pro použití pomůcek... 14 3.1 Kdy je možno použít pomůcek?... 14 3.2 Pomůcky

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 OBSAH Článek Strana A OBECNÁ ČÁST... 2 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. IDENTIFIKACE KLIENTA... 2 3. DŮVĚRNOST

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská Masarykova univerzita Právnická fakulta Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě 2011 Hana Chalupská Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor finanční právo Katedra finančního práva a národního

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ 3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ Tato kapitola bude pojednávat o osobách, bez kterých by správa daní byla nemyslitelná. První část kapitoly je věnována správcům daně, jejich působnosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Škola Čakovičky Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Účinnost od: 1.9. 2015 Tento pokyn vychází z: - 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle - 6 vyhlášky

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ JAN NECKÁŘ Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek se zabývá současným a budoucím postavením transferových

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Aktuální stav a perspektivy v oblasti plánování a financování sociálních služeb Hradec Králové, 21. 6. 2012 1 Víceleté

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více