DIPLOMOVÁ PRÁCE. Efektivita výběru daní ve vztahu s náročností zpracování daňových přiznání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIPLOMOVÁ PRÁCE. Efektivita výběru daní ve vztahu s náročností zpracování daňových přiznání"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Efektivita výběru daní ve vztahu s náročností zpracování daňových přiznání Petra Hradilová 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Efektivita výběru daní ve vztahu k náročnosti zpracování daňových přiznání zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem pouţila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu pouţitých pramenů a literatury. V Brně dne 28. června 2013 Petra Hradilová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala JUDr. Ing. Michalu Radvanovi, Ph.D. za odborné vedení této diplomové práce, za vstřícný přístup a cenné připomínky. 3

4 ANOTACE Předmětem diplomové práce Efektivita výběru daní ve vztahu k náročnosti zpracování daňových přiznání je zhodnocení výběru daní a nákladů s ním spojených. Práce definuje základní pojmy, analyzuje stávající právní úpravu oblasti výběru daní v České republice a popisuje ekonomické metody měření efektivity. Jednou z částí práce je charakteristika zásad uplatňovaných při správě daní, a to jak těch vyplývajících z daňového řádu, tak i ze správního řádu a dobré správy obecně. Dále bude zmíněno pouţívání elektronických sluţeb při výběru daní, které je čím dál více aktuální, a zhodnocení silných a slabých stránek v dosavadní právní úpravě. Závěrečná část bude zaměřena na zlepšování sluţeb při výběru daní, sniţování nákladů a zvyšování efektivity správy daní vyuţíváním elektronických sluţeb při výběru daní. SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV daň, daňové přiznání, daňový řád, efektivita, elektronické podání, náklady správy daní, výběr daní, zásady správy daní ABSTRACT The subject of the thesis The Effectiveness of Tax Collection in Relation to the Difficulties of Tax Returns Processing is to analyze the tax collection and the costs associated with it. Work defines the basic concepts, analysing the existing legislation the collection of taxes in the Czech Republic and describes the economic methods of measuring effectiveness. One of the parts of the work is characteristic of the principles applicable to the administration of taxes, as those resulting from the tax code, and the code of administrative procedure and good governance in general. It will also be mentioned the use of electronic services for tax collection, which is getting more up to date, and the evaluation of strengths and weaknesses in the existing legislation. The final part will be focused on improving services in the tax collection, reducing costs and increasing the efficiency of the tax administration the use of electronic services for tax collection. LIST OF KEYWORDS tax, tax return, tax regulations, efficiency, electronic filing, the cost of the tax administration, tax policy, tax administration 4

5 OBSAH ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝBĚRU DANÍ SPRÁVA DANÍ ELEKTRONICKÉ SLUŢBY VE SPRÁVĚ DANÍ ZÁVĚR

6 ÚVOD Veřejná správa charakterizovaná jako správa veřejných záleţitostí ve veřejném zájmu zahrnuje mnoho oblastí. Jednou z nich je správa daní. Správou daní se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností či povinností zaplatit poplatek nebo provést nějaký jiný odvod či zálohu na takovou platbu, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo státního fondu. Správu daní vykonávají správci daně, jejichţ úkolem je dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, především vyhledávat daňové subjekty, vyměřovat jim daň, daň od nich vybírat, vyúčtovávat ji, v případě, kdy daň není uhrazena dobrovolně, daň vymáhat, a v neposlední řadě kontrolovat její splnění ve stanovené výši a době. Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování podané daňovým subjektem. Daňové přiznání je akt fyzické nebo právnické osoby vůči státu, kdy subjekt přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem a kde vyčíslí daň a případně ji porovná se zaplacenými zálohami daně. Nedoplatek daně následně státu zastoupenému finančním úřadem odvede, přeplatek je mu vrácen nebo započten do dalšího období. Daňové přiznání se vztahuje vţdy k určitému časovému období, nejčastěji ke kalendářnímu roku a k určité dani vyměřené státem. Stěţejním právním předpisem upravujícím správu daní je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2011 a nahradil zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Nový zákon si vytýčil za cíl mj. zjednodušit pouţívanou terminologii, zefektivnit postupy při správě daní, provázat daňový řád s jednotlivými hmotnými právními předpisy zabývající se problematikou daní, zlepšit a zefektivnit správu daní a v neposlední řadě jednoznačně definovat základní zásady daňového procesu. Téma diplomové práce jsem si vybrala z toho důvodu, ţe pracuji v účetní a daňové kanceláři a velmi často se setkávám s názorem, ţe správa daní nadměrně zatěţuje ekonomické subjekty. 6

7 Cílem diplomové práce je analyzovat stávající právní úpravu správy daní, zejména výběru daní, a zhodnotit její efektivitu z pohledu státu i z pohledu daňových subjektů, které nesou administrativní náklady správy daní. Na základě teoretických poznatků budou definovány základní pojmy. Část práce je věnována popisu zásad uplatňovaných při správě daní, a to jak těch vyplývajících z daňového řádu, tak i ze správního řádu a dobré správy obecně. V další části je upozorněno na moţnost pouţití elektronických sluţeb při výběru daní a pomocí SWOT analýzy jsou zhodnoceny jejich silné a slabé stránky. V závěru jsou formulována doporučení ke zlepšení sluţeb při výběru daní, sniţování nákladů a zvýšení efektivity správy daní vyuţíváním elektronických sluţeb. Při zpracování práce se bude vycházet ze sekundárních dat. Vyuţiji veřejné dostupné zdroje webové stránky institucí, katalogy knihoven, databázi časopisů, odborné publikace, články a statistická data. Práce je zpracována podle aktuální právní úpravy k 1. lednu

8 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Daňový systém a daň Daňový systém je souhrn vyskytujících se v daném místě a čase daní a poplatků, jakoţ i dalších veřejnoprávních úhrad daňového či poplatkového charakteru, které jsou příjmem veřejných peněţních fondů 1. Daňový systém zabezpečuje plnění jednotlivých funkcí daní, neboť kaţdá daň v daňovém systému se chová odlišně a jiným způsobem zajišťuje splnění poţadavků kladených na daňový systém. Poţadavky na dobrý daňový systém definoval jiţ v roce 1776 ve svém díle Adam Smith 2 a do dnešní doby se na nich mnoho nezměnilo. Daňová teorie dnes uvádí obvykle následující poţadavky 3 : - efektivnost zdanění, - politická průhlednost, - daňová spravedlnost, - právní perfektnost, - jednoduchost, - pruţnost a stabilita. Daňový systém České republiky v současnosti tvoří následující daně daň z příjmů, daň z nemovitostí, silniční daň, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty, daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň z tabákových výrobků, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny. Do daňového systému se zahrnují také další příjmy veřejných rozpočtů, i kdyţ se nenazývají daně, jejich správu vykonávají jiné neţ územní finanční orgány a často i podle 1 MRKÝVKA, P. a kolektiv autorů. Finanční právo a finanční správa, 2. díl, Masarykova univerzita v Brně 2004, ISBN X 2 Smith A., Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. aktualizované vydání, ASPI, Praha 2006, ISBN

9 jiných procesních předpisů. Z ekonomického hlediska však jsou daněmi, jedná se o clo, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 4. Do daňového systému se obvykle zařazují i poplatky fiskálního charakteru, jimiţ jsou správní, soudní, místní poplatky, poplatky za uţívání silnic a dálnic a poplatek na podporu sběru, zpracování, vyuţití a odstranění vybraných autovraků, tzv. ekologický poplatek při registraci vozidla 5. Pojem daň je definován v 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jako peněţité plnění: a) které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek, b) pokud zákon stanoví, ţe se při jeho správě postupuje podle tohoto zákona, c) v rámci dělené správy. Daně jsou neúčelové, neekvivalentní, jednostranné zákonem určené platby bez nároku plátce na plnění ze strany státu. Placení daní je pravidelné dle stanovených intervalů či dle předem daných daňových skutečností. Jedná se o povinnou platbu do veřejného rozpočtu. Clo, resp. celní poplatek, je dávka vybíraná státem při přechodu zboţí přes celní hranici. Stát, nebo skupina států jej pouţívá jako tzv. ochranářský prostředek, aby ochránil svůj vnitřní trh před zboţím z okolních zemí, jako prostředek ekonomické formy politického boje a v neposlední řadě jako prostředek, jak získat peníze. Vybírání cla kontroluje celní správa (celní úřad) té dané země. 6 Poplatek je povinnou, zákonem uloţenou platbou do veřejného rozpočtu. Poplatek je neúčelový, jeho výnos je součástí souhrnných příjmů příslušného veřejného rozpočtu, není určen ke konkrétnímu pouţití. Jedná se o jednorázovou a ekvivalentní platbu, proti zaplacení poplatku obdrţí subjekt konkrétní protihodnotu (sluţbu) orgánu veřejné správy. 4 klasifikace daní dle OECD - daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů, příspěvky na sociální zabezpečení, daně z mezd a pracovních sil, daně majetkové, daně z mezd a pracovních sil, daně majetkové, ostatní daně 5 zákon č. 383/2008 Sb., kterým se mění zákon o odpadech 6 9

10 Nejedná se však o cenu této sluţby, neboť poplatek nevyjadřuje náklady s poskytnutou sluţbou spojené Daňové přiznání Daňové přiznání je vyjádřením povinnosti kaţdého daňového subjektu uvést sám správci daně výši svého daňového základu a vypočítat si sám i daň. Tato povinnost daňového subjektu je označována jako břemeno tvrzení a daňový subjekt ji plní převáţně formou daňového přiznání. Daňové přiznání je zvláštním druhem podání. Lze je účinně podat pouze na tiskopise vydaném Ministerstvem financí ČR, popř. na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totoţné s tiskopisem vydaným Ministerstvem financí ČR. Toto podání lze učinit i datovou zprávou ve struktuře a tvaru zveřejněném správcem daně, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Povinnou součástí daňového přiznání jsou přílohy uvedené v jednotlivých tiskopisech. Při vyplňování všech typů přiznání je třeba postupovat podle pokynů k vyplnění příslušného typu tiskopisu 8. Kdo je povinen podat daňové přiznání, je upraveno zákony upravujícími jednotlivé daně. Lhůty pro podání daňového přiznání jsou upraveny v jednotlivých hmotných daňových zákonech, zčásti téţ v zákoně o správě daní a poplatků. Tyto lhůty můţe správce daně na ţádost daňového subjektu, ale i z vlastního podnětu (ex offo) prodlouţit, a to nejvýše o tři měsíce. Přiznání je podáno včas, je-li nejpozději v poslední den lhůty předáno správci daně nebo odevzdáno k poštovní přepravě, případně podáno formou datové zprávy HOLMES, A., KLESTIL, J., VANDASOVÁ, L. Daňové přiznání k dani z nemovitostí. ASPI, Praha 2007, ISBN

11 V daňovém přiznání je daňový subjekt povinen poţadované údaje uvést pravdivě, správně a úplně. Rovněţ je povinen uvést v přiznání všechny případné výjimky, osvobození, zvýhodnění, slevy či odpočty Efektivita Efektivita (efektivnost) vyjadřuje praktickou účinnost nějaké lidské činnosti, nejčastěji lidské práce. Jedná se o souhrnné vyjádření konkrétního účinku nějakého efektu nebo i více různých vzájemně působících efektů. Efektivností je takové uţívání ekonomiky k uspokojení potřeb a přání lidí, při kterém se realizuje ze stejných vstupů více výstupů nebo z méně vstupů stejně výstupů. 9 Ekonomové pod pojmem efektivnost rozumí to, ţe by daně neměly způsobovat velké distorze v cenách a uţitku z různých druhů činnosti. Distorze vedou poplatníky daně k nahrazování zboţí či sluţby zdaněné zboţím či sluţbou zdaněnou méně. Tím dochází k narušování efektivní alokace zdrojů v ekonomice. Daně také nemají omezovat pracovní úsilí poplatníků, ochotu spořit a podstupovat podnikatelská rizika. Daně by neměly způsobovat větší náklady administrativního charakteru, neţ je nezbytně nutné. Administrativní náklady mohou být přímé, tj. náklady daňové správy. Lze je definovat jako celkové náklady veřejného sektoru spojené s výběrem daní na všech vládních úrovních a ve všech okamţicích daňového procesu. Druhou skupinu tvoří náklady vyvolané, tj. náklady na straně poplatníků daně, které musí poplatník vynaloţit na splnění svých daňových povinností. Můţe se jednat například o náklady na právní pomoc, náklady na vedení účetnictví a poţadovaných výkazů, náklady na vedení evidence o dani z přidané hodnoty apod PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří, a kol. Akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, s. ISBN HUBAL D. Bude správa daní s novým Daňovým řádem efektivnější? Dostupné z 11

12 2. INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝBĚRU DANÍ 2.1. Hodnotící kritéria Často diskutovaných tématem je efektivita výběru daní v České republice, která je obecně velmi nízká. Náklady na správu jedné vybrané koruny na daních dosahují ve srovnání s okolními státy velmi vysokých hodnot. Jedním z podstatných vlivů na efektivitu výběru daní, resp. správy daní je rychlost řízení, v rámci kterého je moţné za současného zachování práv daňových subjektů daně vybrat. 11 Hodnocení efektivnosti výběru daní je moţné rozdělit na hodnocení na úrovni 12 : 1) veřejného sektoru přímých nákladů 2) poplatníků vedlejších nákladů Efektivitu výběru daní je moţné měřit různými postupy. V teorii i praxi se vyuţívá buď jeden indikátor, který slouţí k celkovému měření efektivnosti, nebo soustava dílčích indikátorů. Indikátory na rozdíl od kvalitativního hodnocení efektivnosti státní správy umoţňují srovnávat efektivnost mezi různými institucemi, srovnávat efektivnost mezinárodně, porovnávat vývoj v čase, stanovit standardy, cíle a časové rámce pro jejich dosaţení a ustanovit a nastavit monitorovací systém pro modernizaci systémů výběru daní a pojistného. Světová banka doporučuje pro účely hodnocení daňových správ nastavit následující typy hodnocení 13 : výkonnost resp. efektivnost účinnost struktura daňového systému organizace a řízení 11 PRUŠVIC D. Porovnání výběru pojistného a daní. Listopad 2006 dostupné z 12 tamtéţ 13 tamtéţ 12

13 zdroje V rámci takto definované struktury indikátorů k měření a srovnávání činností daňových správ lze sledovat desítky či stovky různých indikátorů. Světová banka povaţuje ve svých studiích za indikátor efektivnosti podíl administrativních nákladů na výběr daní k celkově vybraným příjmům. Jako indikátory pro měření výkonnosti správy daní lze dále vyuţít 14 : - daňové výnosy/hdp, - skutečné daňové výnosy/daňové výnosy plánované v rozpočtu, - produktivitu jednotlivých daní, - rozdíl mezi potenciálními a skutečnými daňovými příjmy, - daňové výnosy placené dobrovolně/celkové daňové výnosy, - dodatečně vybrané daňové příjmy/počet kontrolovaných daňových přiznání (poplatníků), - objem vybraných daňových nedoplatků/celkový objem daňových nedoplatků, - vnímání daňové správy ze strany klientů apod. Kaţdá země měří efektivnost výběru daní pomocí různých nástrojů. Pro výsledky v účinnosti jsou v mezinárodním srovnání klíčové výsledky produktivity osobních důchodových daní a daně z přidané hodnoty, celková účinnost je dle Světové banky ovlivněna i úrovní osobního důchodového zdanění a počtem poplatníků na jednoho správce daně. Z přehledů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 15 vyplývá, ţe pokud daňové správy podíl administrativních nákladů k čistému inkasu daní publikují, téměř vţdy jde o údaj za celou instituci (tj. za všechny jí spravované agendy) a nikoli za jednotlivé daně. Důvodem je nedostatek údajů k rozdělení administrativních nákladů pro jednotlivé činnosti nebo dokonce praktické nemoţnosti takového sledování. Pokud je pouţívána stále stejná metodika měření, za jinak stejných podmínek změna tohoto ukazatele v čase znamená změnu v efektivnosti výběru daní en;jsessionid=1tm1731ooxro7.x-oecd-live-02 13

14 Mezi hlavní metodické problémy tohoto ukazatele patří 16 : pro hodnocení vývoje efektivnosti je klíčový vývoj administrativních nákladů na výběr daní, ale souběţné změny s účinností daňového systému (které se projevují např. zvýšením daňového inkasa) mohou měnit hodnotu ukazatele, aniţ by se efektivnost správy daní skutečně měnila, změny daňových sazeb rychle mění účinnost daňového systému a tím i výsledky ukazatele, i kdyţ v provozu daňové správy se nic podstatného měnit nemusí, netypické a volatilní změny v makroekonomickém vývoji (zejména inflace) mohou měnit výsledky ukazatele, i kdyţ v provozu daňové správy se nic podstatného měnit nemusí, jednorázové rozsáhle investiční výdaje nebo výdaje spojené se zavedením nových daní nebo rozsáhlou daňovou reformou mohou krátkodobě vychýlit hodnoty ukazatele, i kdyţ dlouhodobě se efektivnost správy daní a pojistného příliš měnit nemusí, změny ve věcné působnosti institucí, které vybírají daně, mohou zásadně změnit výsledky ukazatele, i kdyţ z hlediska vnitřní efektivnosti se systém výběru daní a pojistného změnit nemusel, tento ukazatel nijak přímo nezohledňuje účinnost daňového systému a daňové správy ve smyslu rozdílu mezi skutečným inkasem a potenciálním moţným inkasem. Při mezinárodním srovnání výše administrativních nákladů k čistému inkasu daní patří mezi nejdůleţitější faktory: - odlišnosti ve struktuře daňových systému a výši sazeb - státoprávní uspořádání zemí - kompetence centrálních správ daní - rozsah dalších činností správ daní - zatíţení daňových správ i jinými funkcemi, neţ je výběr daní - nejednotná metodika získávání údajů a jejich vykazování včetně nedostatečné otevřenosti při zveřejňování metodiky výpočtů. 16 PRUŠVIC D. Porovnání výběru pojistného a daní. Listopad 2006 dostupné z 14

15 2.2. Měření administrativních nákladů Vzhledem k tomu, ţe na ţádné úrovni státní správy neexistuje kompletní projektové financování a rozpočtování, není moţné jednoduše zjistit náklady spojené s výběrem jednotlivých daní. Přístup k měření administrativních nákladů v případě českých institucí proto vychází z metody tzv. přepočteného pracovníka. Tato metoda je zaloţena na rozdělení pracovníků podle náplně jejich činnosti a konstrukce přepočtového koeficientu pro rozdělení celkových nákladů organizace na související s výběrem daní a zbylé. Správu daní v České republice vykonávají na základě zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, orgány finanční správy. Jedná se o Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. Obecný postup měření administrativních nákladů 17 : 1. Rozdělení zaměstnanců dle činnosti: - nedaňové - jednotlivé daně - reţijní celkové - reţijní daňové - uţší reţijní daňové 2. Sníţení reţijních nákladů o výši připadající na nedaňové činnosti. 3. Rozdělení očištěných celkových a daňových reţijních nákladů mezi jednotlivé daně. 4. Rozdělení uţších daňových reţijních nákladů mezi jednotlivé daně. 5. Výpočet počtu zaměstnanců připadajících na jednotlivé daně. 6. Výpočet procentuálního podílu nákladů jednotlivých daní i nedaňové činnosti z celkových Nákladů územních finančních orgánů. 7. Výpočet absolutní výše nákladů připadajících na jednotlivé daně. 8. Porovnání absolutní výše nákladů připadající na jednotlivé daně s jejich výnosy. Výsledkem uvedeného postupu je procentuální vyjádření hodnoty administrativních nákladů spojených s výběrem daní spravovaných územními finančními orgány. Na základě

16 tohoto ukazatele lze provádět porovnání administrativní náročnosti systému v jednotlivých letech i mezi jednotlivými druhy daní. Uvedená metodika měření administrativních nákladů daní vybíraných daňovou správou přináší několik otázek. Jednou z nich je problematika započítávání investičních nákladů. Z hlediska přesného vyčíslení administrativních nákladů by v rámci jednoho roku měly do nákladové strany vstupovat pouze odpisy. Vzhledem k tomu, ţe se však v případě územních finančních orgánů ze zákona neodpisuje, je zvoleno zjednodušení zaloţené na předpokladu, ţe výše investičních nákladů se v jednotlivých letech příliš nemění. 2.3 Měření nákladů poplatníka Vyvolané náklady zdanění jsou náklady, které vznikají daňovým poplatníkům (ať jiţ fyzickým nebo právnických osobám) proto, ţe existuje daňový systém. Vyvolané náklady zdanění se rovnají takové výši nákladů, která by daňovým poplatníkům nevznikla, pokud by daňový systém neexistoval. Pro jednotlivé daně jsou pak vyvolané náklady vymezeny obdobně, je to taková výše různých druhů nákladů daňových poplatníků, která existuje právě proto, ţe existuje konkrétní daň. Pokud by tato daň neexistovala, daňovým poplatníkům by tyto náklady nevznikly. Náklady daňového systému mohou mít různou povahu. Vzhledem k tomu, ţe pro daňové poplatníky existují také uţitky spojené s existencí daňového systému, je nutné vzájemně kompenzovat tyto dva druhy efektů vyvolaných daňovým systémem, čímţ dostaneme tzv. společenské náklady zdanění soukromého sektoru, které lze vyjádřit takto: klasické vyvolané náklady zdanění + cash-flow náklady daňových poplatníků + psychické náklady daňových poplatníků = 16

17 celkové náklady daňového systému soukromého sektoru - cash-flow uţitky daňových poplatníků - manaţerské uţitky - ostatní uţitky = společenské náklady zdanění soukromého sektoru Pokud se propojí koncept administrativních nákladů vlády a vyvolané náklady poplatníků, vzniknou tzv. celkové společenské náklady zdanění, které lze vyjádřit takto: celkové náklady daňového systému soukromého sektoru - celkové uţitky daňového systému soukromého sektoru + administrativní náklady veřejného sektoru + ostatní náklady spojené s výběrem daní - uţitky veřejného sektoru související se zdaněním = celkové společenské náklady zdanění Pro komplexní hodnocení efektivnosti daňového systému je tedy důleţitá nejen analýza administrativních nákladů daňového systému, ale i nákladů vyvolaných Druhy vyvolaných nákladů Nutnost přizpůsobit se právním poţadavkům daňového systému vyvolává u daňových poplatníků různé druhy nákladů. Jejich základní ekonomické třídění je následující: - klasické vyvolané náklady daňových poplatníků - čas, poplatky externím dodavatelům, náklady na zaměstnance, technické vybavení, prostor 17

18 - cash-flow náklady - náklady vznikající v důsledku odvádění daně dříve, neţ dojde k příslušné ekonomické transakci. Tato situace můţe nastat pouze v případě, kdy subjekt, který je zodpovědný za administraci příslušné daně, musí tuto daň odvést, aniţ by do okamţiku odvodu získal fakticky základ daně. - psychické náklady - neexistují však ţádné empirické studie, které by kvantifikovaly jejich výši Způsoby měření vyvolaných nákladů Ve všech provedených studiích měření vyvolaných nákladů zdanění byla pouţita alespoň jedna z níţe uvedených metod 18 : 1. Strukturované dotazníky nebo rozhovory s daňovými poplatníky Tato metoda je hodnocena jako nejlepší k získávání potřebných informací. Strukturované dotazníky rozesílané poštou v dobře připraveném a provedeném výzkumu přinášejí nejvíce potřebných informací, a to často i ve statisticky reprezentativním vzorku. Strukturované dotazníky v kombinaci s poštovním doručováním umoţňují oslovit velmi rozsáhlé vzorky daňových poplatníků a zároveň umoţnily pomocí přesně vymezených otázek zjistit poţadovanou strukturu a objem údajů. 2. Nestrukturované rozhovory s respondenty Nestrukturované rozhovory s respondenty v současnosti jiţ v podstatě nejsou vyuţívány, resp. jsou vyuţitelné pouze při přípravě pilotních projektů rozsáhlých výzkumů vyvolaných nákladů. Jejich základní nevýhoda spočívá v tom, ţe získaná data nejsou plně srovnatelná, resp. ţe všichni respondenti nemají stejně vymezené otázky. 3. Studie časových a pracovních nákladů daňových poplatníků prováděné výzkumnými týmy

19 Práce, ve kterých autoři měření vyvolaných nákladů vycházeli z případových studií časových resp. pracovních nákladů daňových poplatníků, mají základní výhodu v tom, ţe případová studie časových nákladů umoţňuje naprosto přesně změřit objem času nutného pro splnění daňových povinností i u jednotlivých druhů daní. Nevýhodou těchto velmi přesných měření je vysoce časově, resp. finančně náročný výzkum. Otázkou je také problematika přenosu získaných přesných odhadů z jednotlivých případových studií na celou ekonomiku. 4. Vlastní pozorování daňových poplatníků bez účasti výzkumných týmů Tato metoda zjišťování údajů o vyvolaných daňových nákladech není v praxi vyuţívána. Důvodem je zejména to, ţe názory jednotlivých oslovených daňových poplatníků jsou velmi různorodě strukturovány a pravděpodobně by neumoţnily souhrnnou kvantitativní agregaci vyvolaných nákladů. 5. Jiné typy případových studií, například studie o komplexnosti (složitosti) nebo četnosti změn daňových přiznání nebo daňových zákonů Tyto studie nejsou zaměřeny primárně na kvantitativní analýzu velikosti vyvolaných nákladů daňového systému, ale spíše na kvalitativní hodnocení spokojenosti daňových poplatníků se srozumitelností daňových zákonů či formulářů daňových přiznání. Tato metoda se také pouţívá při hodnocení kvality práce daňových úřadů z pohledu daňových poplatníků. 6. Archivní výzkum tj. využití záznamů státní správy (zejména při měření administrativních nákladů) nebo záznamů daňových poradců či účetních Při měření administrativních nákladů daňového systému či jednotlivých daní se nejčastěji vyuţívá údajů veřejné správy. Pokud jde o měření vyvolaných nákladů zdanění s vyuţitím záznamů získaných od daňových poradců či účetních, jde o metodu pouţitelnou při přípravě jednotlivých případových studií měření časových a ostatních nákladů jednotlivých daňových subjektů. Tyto údaje ovšem obvykle nejsou kompletní z hlediska vyvolaných daňových nákladů na jednu daň u konkrétního poplatníka, neboť poplatník sám investuje čas minimálně na jednání s externím dodavatelem daňových sluţeb. 19

20 Ocenění času daňových subjektů Před analýzou konkrétních údajů zjištěných od respondentů je třeba také poloţit otázku, zda poplatník nese vyvolané náklady: - sám nebo - má zaměstnance, kteří se zabývají danou agendou nebo - si najímá i externí subjekt. Nese-li náklady sám, je třeba ocenit jeho čas a zjistit související peněţní výdaje. Pro účely odhadu nákladů lze pouţít dvojí způsob ocenění. Buď průměrnou mzdu uváděnou Českým statistickým úřadem za rok, tj. přepočteno přes měsíční fond pracovní doby hodinovou sazbu. Druhou moţností je vyuţití subjektivního ocenění času, které uvádí v dotaznících respondenti. 20

21 3. SPRÁVA DANÍ 3.1. Daňový řád Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nabyl účinnosti k , zavedl mimo jiné klientský přístup. Tímto pojetím se daňový subjekt dostal do pozice uţivatele veřejné sluţby a správce daně do pozice jejího poskytovatele. Daňový řád se ve svém textu rovněţ přihlásil k principům dobré správy. Dle důvodové zprávy 19 k přijetí daňového řádu musí právní úprava daňového procesu usilovat o efektivní výběr daní a zároveň o ochranu práv daňových subjektů. Zvyšování efektivity výběru daní se odvíjí od zvyšování podílu skutečně vybraných daní a od sniţování administrativní náročnosti, která se projevuje nejen sníţením výdajů ze státního rozpočtu, ale také sníţením zátěţe pro daňové subjekty. Atraktivita podnikatelského prostředí není dána jen výší daňové zátěţe, ale rovněţ nároky na administrativu. Zákona o správě daní a poplatků se vyznačoval terminologickou nejednotností a neprovázaností. Existuje v něm rovněţ celá řada nejednoznačných ustanovení, vedoucích k více výkladům. Adresáti norem obsaţených v daňových zákonech (úředníci z řad správců daní i daňové subjekty) tak musí vedle textu zákona znát příslušnou metodiku a rozsáhlou judikaturu, která zákon vykládá, zvláště pak judikaturu Nejvyššího správního soudu. Daňový subjekt musí snášet zvýšené riziko a potenciální dodatečné náklady plynoucí z nejistého výkladu zákona. Bez podpůrných pramenů je aplikace zákona velmi obtíţná, coţ představuje nadměrné zatíţení pro podnikatele i správce daně. Některé specifické procesní otázky týkající se správy daní jsou řešeny v jednotlivých daňových zákonech, neboť určité instituty se mohou vyskytovat právě a pouze u té které

22 konkrétní daně. Jedná se např. o stanovení odchylných lhůt pro podání daňového přiznání, rozdílné stanovení délky zdaňovacího období apod. Terminologická provázanost mezi obecnou procesní normou zakotvenou v zákoně o správě daní a poplatků a konkrétní odchylkou v příslušném zákoně často chybí. Jako negativní jev je třeba brát i hojný výskyt duplicitních ustanovení pramenících z vzájemné neprovázanosti daňových zákonů. Daňový řad má v sobě zakotvena práva a povinnosti jak daňových subjektů, tak i správců daně, které bylo dříve moţné dovodit pouze z judikatury správních soudů a daňový subjekt je v původním právním předpisu hledal jen obtíţně. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, byl v průběhu času mnohokrát měněn tak, aby se přizpůsobil rychlému vývoji ve společnosti. Změna obsahu předpisu však nebyla vţdy důsledkem jeho novelizace, často jeho text zůstal stejný a měnil se pouze jeho výklad. Jako příklad je moţné uvést otázku délky lhůty pro stanovení daně, tzv. teorie 3+1 a 3+0. Mnohá práva a povinnosti se dovozovala velmi sloţitě, text zákona byl bez znalosti příslušné judikatury jen stěţí pouţitelný, a to nepřispívalo k právní jistotě daňových subjektů. Při tvorbě daňového řádu se jeho autoři snaţili pamatovat na většinu situací, k nimţ můţe v reálném světě správy daní docházet, a psali text zákona maximálně konkrétně Zásady správy daní Ustanovení 4 daňového řádu Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. vyjadřuje zásadu, ţe daňový řád je vůči ostatním (daňovým) zákonům lex generalis. Je tedy aplikován, pouze pokud jiný zákon nestanoví pro správu daní jiné pravidlo, tzv. aplikační přednost ostatních zákonů. Základní zásady společné pro celou správu daní jsou upraveny v části první, hlavě druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zásady, které vystihují na jednu stranu obecné právní principy vyplývající z ústavního pořádku a právní teorie, a dále o zásady, které jsou svou povahou typické pouze pro oblast správy daní. Při činnosti správců daně se ovšem stejně tak uplatní základní zásady činnosti správních orgánů upravené ve správním řádu. Správce daně je ve své podstatě orgánem veřejné 22

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Tento etický kodex zaměstnanců KHS je vydáván v návaznosti na usnesení vlády č. 270 ze dne 21. 3. 2001 a č. 331 ze dne 9.5.2012 a v souladu s příkazem ministra zdravotnictví 26/2012 ze dne 24. 8. 2012.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ V návaznosti na usnesení vlády č. 270 ze dne 21.03.2001 a za účelem stanovení žádoucích standardů chování všech zaměstnanců Úřadu městyse Buchlovice a informování veřejnosti o chování, jež je oprávněna

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ 3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ Tato kapitola bude pojednávat o osobách, bez kterých by správa daní byla nemyslitelná. První část kapitoly je věnována správcům daně, jejich působnosti

Více

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010 I. Obecná část 1. Tyto obchodní podmínky poskytování sluţeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine

Více

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ zákon č. 397/2012 Sb., ze dne 7. září 2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 POPLATNÍK Poplatníkem pojistného na důchodové

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Informace z oblasti činnosti Finanční správy

Informace z oblasti činnosti Finanční správy Informace z oblasti činnosti Finanční správy Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje Ing. Tatjana Richterová, ředitelka FÚ pro Ústecký kraj 27.02.2014 Obsah vystoupení 1. Organizační struktura

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

OBSAH. Předmluva...VII O autorce... XI Seznam použitých zkratek... XIII

OBSAH. Předmluva...VII O autorce... XI Seznam použitých zkratek... XIII OBSAH Předmluva..............................................................VII O autorce............................................................... XI Seznam použitých zkratek................................................

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Daňová soustava v ČR

Daňová soustava v ČR ČR v ČR VY_32_INOVACE_06_03_01 termínech týkajících se problematiky daní a daňové soustavy. Žáci jsou seznámeni s daňovou soustavou ČR a rolí státu v daňové politice. a státní rozpočet a státní rozpočet

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO170

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička Veřejné informace poskytované školou V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a s pokynem MŠMT ČR č.j. 31479/99-14 pro školské úřady, Českou školní inspekcí

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Jméno funkce Datum Podpis

Jméno funkce Datum Podpis EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Účinnost: 30.4.2010 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŢITÉ ZKRATKY...

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace sídl. Osvobození 56, Vyškov SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.: 2/9/09 Vypracoval: Schválil: Mgr. Jiří Sochor, ředitel školy Mgr. Jiří Sochor,

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_18 Název materiálu: DAŇOVÁ SOUSTAVA Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojetí a strukturu daňové soustavy ČR

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více