Stavba květu a odvození květního vzorce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavba květu a odvození květního vzorce"

Transkript

1 BIOLOGIE Stavba květu a odvození květního vzorce V rámci laboratorního cvičení se studenti podrobněji seznámí se stavbou květu, tvorbou květního vzorce a květního diagramu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Ing. Věra Přikrylová, PhD.

2 BIOLOGIE Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Cíle... 3 Teoretická příprava (teoretický úvod)... 4 Motivace studentů... 6 Doporučený postup řešení... 6 Teoretická příprava úlohy... 6 Materiály pro studenty... 6 Záznam dat... 6 Analýza dat... 7 Syntéza a závěr... 7 Hodnocení... 7 Internetové odkazy a další rozšiřující informační zdroje... 7 Pracovní návod... 8 Zadání úlohy... 8 Pomůcky... 8 Teoretický úvod... 8 Bezpečnost práce... 9 Příprava úlohy (praktická příprava)... 9 Postup práce Pracovní list (řešená učitelská varianta) Úkoly Slovníček pojmů Vypracování Srovnání vytvořených vzorců s tabulkovými vzorci nejvýznamnějších čeledí Doplňující otázky Závěr Pracovní list (žákovská varianta) Úkoly Slovníček pojmů Vypracování Srovnání vytvořených vzorců s tabulkovými vzorci nejvýznamnějších čeledí Doplňující otázky Závěr Příloha... 18

3 3 Zařazení do výuky Procvičení květních vzorců by mělo být zařazeno v rámci výuky učebního celku krytosemenných rostlin, kdy žáci budou již teoreticky seznámeni se stavbou květu a květními částmi i jednotlivými významnými čeleděmi rostlin. V rámci cvičení by si studenti měli utvrdit teoretické znalosti získané v běžných vyučovacích hodinách. Tip Lze použít jakékoli běžně dostupné druhy rostlin, vhodné je jen volit zástupce čeledí, jejichž květní vzorce jsou dostatečně odlišné, aby se studentům podařilo jejich rozlišení. Je vhodné vybrat i druhy s velkými květy a charakteristickým počtem květních částí (bez abnormalit), které jsou dobře rozlišitelné. Pro rozbor květní stavby volíme takové rostliny, které jsou současně i hlavními představiteli čeledí krytosemenných rostlin. Lze zařadit pouze ve vegetační sezóně, protože pro rozbor květní stavby je vhodné používat pouze čerstvé rostliny. Časová náročnost Dvě hodiny (2 45 min). Čas včetně přípravy, úvodní diskuze a vyhodnocení výsledků skupin se závěrečnou diskuzí. Úvod V rámci laboratorního cvičení se studenti podrobněji seznámí se stavbou květu, tvorbou květního vzorce a květního diagramu. Tato problematika bývá často složitá a jednotlivé květní vzorce čeledí jsou chápány spíše jako objekt mechanického učení. Cílem tohoto laboratorního cvičení tedy je, aby studenti pochopili jejich odvození na základě průzkumu skutečných květů. Studenti by se měli naučit rozlišit jednotlivé části květu a sami na základě jejich pozorování odvodit květní vzorec a případně květní diagram. Na závěr cvičení budou mít možnost porovnat zjištěné květní vzorce s tabulkou květních vzorců nejvýznamnějších čeledí a srovnat zařazení druhu do čeledi a zjištěný květní vzorec. K ověření pochopení problematiky slouží potom doplňující otázky v pracovním listu. Cíle Studenti by měli zvládnout: Rozlišit jednotlivé květní části Správně manipulovat s binokulární lupou Zakreslit vybrané květní části a vhodně je popsat Zakreslit květní diagram Na základě pozorování vyvodit květní vzorec pozorovaného druhu a porovnat jej s květními vzorci vybraných čeledí a druh do odpovídající čeledi zařadit biologie Stavba květu a odvození květního vzorce Materiály pro učitele

4 4 Slovníček pojmů KVĚTNÍ VZOREC KVĚTNÍ DIAGRAM ANDRECEUM GYNECEUM Viz pracovní list (učitel). Přehled pomůcek Vzorky rostlinného materiálu květy např. tulipán zahradní (Tulipa gesneriana) případně lilie (Lilium); hrách setý (Pisum sativum), případně vlčí bob (Faba vulgaris), fazol (Phaseolus), vikev plotní (Vicia sepium); brukev řepka olejka (Brassica napus subsp. napus), případně hořčice rolní (Sinapis arvensis) Binokulární lupa, mikroskop Preparační jehla Žiletka Pinzeta Krycí a podložní sklíčka Destilovaná voda Pracovní návod Pracovní list Teoretická příprava (teoretický úvod) Květ krytosemenných rostlin je v podstatě přeměněný prýt, jehož listy se podílejí přímo či nepřímo na rozmnožování. Listovou povahu si zřetelně zachovaly listy květních obalů, které vyrůstají spolu s tyčinkami a plodolisty z květního lůžka. Pro schematické vyjádření stavby květu můžeme použít květní vzorce nebo květní diagramy. Oba způsoby vyjádření jsou mezinárodně srozumitelné, protože pro znázornění stavby květu užívají dohodnuté symboly (viz pracovní návod). Květní vzorce vyjadřují pomocí značek pohlavnost, souměrnost, počet a uspořádání květních orgánů. Údaje do nich zapisujeme v ustáleném pořadí: pohlavnost, souměrnost, kalich, koruna (nebo okvětí), soubor tyčinek a soubor pestíků. Květní diagramy na rozdíl od květního vzorce znázorňují schematicky kromě počtu květních částí i jejich postavení při pohledu do květu shora. Uprostřed je gyneceum, potom následují tyčinky (v jednom nebo více kruzích či ve spirále) a v dalších kruzích následují květní obaly, popřípadě listénce a listeny. Pro vytvoření květního vzorce i květního diagramu je nejprve nutné správně porozumět jednotlivým pojmům a umět rozlišit jednotlivé části květu. biologie Stavba květu a odvození květního vzorce Materiály pro učitele K(5) [C(5) A4] G(2) Květní diagram čeledi hluchavkovité (Lamiaceae); převzato z Kubát a kol., 2003 Květní vzorec čeledi hluchavkovité (Lamiaceae) Při určování pohlavnosti květů rozlišujeme květy oboupohlavné s funkčními tyčinkami a pestíky a jednopohlavné buď jen samčí s tyčinkami (prašníkové), nebo samičí s pestíky. Z hlediska souměrnosti rozeznáváme květy souměrné neboli zygomorfní (lze proložit jednu rovinu souměrnosti), květy dvoustranně souměrné (bisymetrické), kterými lze proložit dvě roviny souměrnosti, květy pravidelné (aktinomorfní - lze proložit více rovin souměrnosti) a květy nesouměrné, kterými neproložíme žádnou rovinu souměrnosti. Květní obaly chrání mladé, v poupěti uložené vnitřní části květu a později po rozvití lákají svým zbarvením hmyz. Mohou být rozlišené na kalich a korunu nebo nerozlišené (okvětí). Květní obaly mohou být volné nebo srůstají dohromady. Kalich (calyx) je vnější část rozlišeného květního obalu, tvořený volnými nebo srostlými, většinou zelenými kališními lístky. Koruna (corolla) je vnitřní část rozlišeného květního obalu, obvykle bývá nápadně zbarvená, především u rostlin opylovaných hmyzem. Vlastní generativní orgány dělíme na tyčinky a pestíky. Tyčinka (stamen) je samčí pohlavní orgán semenných rostlin, složený většinou z nitky

5 5 (filamentum) a prašníku (anthera). Prašník je tvořen dvěma prašnými váčky (mikrosynangium), které jsou spojeny spojidlem (konektiv). Každý prašný váček má dvě pouzdra, která obsahují pylová zrna pyl. Soubor tyčinek v květu se nazývá andreceum (adroeceum). Tyčinky vyrůstají buď v ose květního lístku, nebo mezi květními lístky v ose lístku kališního. Mohou být buď jednotlivé, nebo srůstají nitkami ve svazečky. Jsou-li srostlé všechny tyčinky v jeden svazeček, nazývají se jednobratré, jsouli ve dvou svazečcích, nazývají se dvoubratré (např. čeleď bobovitých). U některých rostlin nejsou všechny tyčinky v květu stejně dlouhé, např. u brukvovitých jsou čtyři tyčinky delší a dvě kratší, jedná se o tyčinky čtyřmocné. Plodolist krytosemenných rostlin je samičí pohlavní orgán, nesoucí vajíčka. Jeden nebo několik plodolistů srůstá v dutý útvar pestík (pistillum). Soubor plodolistů v květu se nazývá gyneceum (gynoeceum). Na pestíku je vždy možné rozlišit semeník obsahující vajíčka a bliznu. Čnělka, která nese bliznu, může u některých původnějších nebo větrem opylovaných rostlin chybět (blizna přisedlá). Podle vzájemné polohy pestíku a květních obalů rozlišujeme semeník svrchní (umístěn nad místem, odkud vyrůstají květní obaly a tyčinky), polospodní (květní obaly vyrůstají asi v polovině semeníku) a spodní (je umístěn pod květními obaly). Podle charakteru gynecea rozlišujeme apokarpní gyneceum soubor pestíků vzniklých srůstem vždy jednoho plodolistu a cenokarpní gyneceum jeden pestík vzniklý srůstem dvou nebo více plodolistů. U cenokarpního gynecea dále rozpoznáváme gyneceum synkarpní, které je nejpůvodnější a vzniká z apokarpního gynecea srůstem vedle sebe vyrůstajících pestíků. Semeník má tedy tolik přehrádek, kolik bylo plodolistů (např. kosatec, tulipán). Gyneceum parakarpní vzniká srůstem okrajů plodolistů a částečným nebo úplným vymizením jejich bočních stěn (violka) a u gynecea lyzikarpního vymizely boční stěny, ale srostlé okraje plodolistů se zachovaly uprostřed semeníku v podobě středního sloupku (brusnice borůvka). biologie Stavba květu a odvození květního vzorce Materiály pro učitele Typy gynecea; převzato a upraveno z Kubát a kol., 2003

6 6 Praktické provedení Pro pozorování stavby květu a květního vzorce vybereme tři druhy květů: tulipán, hrách setý a brukev řepku olejku (případně je můžeme nahradit jinými výše uvedenými druhy ze stejných čeledí s velkými květy). Využijeme různě utvářené květy, aby se studenti mohli prakticky seznámit s co nejvíce teoreticky zmiňovanými pojmy (okvětí, kalich, koruna, srostloplátečné, volnoplátečné, čtyřmocné tyčinky, dvoubratré tyčinky atd.). Nejprve vedeme studenty k tomu, aby si celý květ pečlivě prohlédli, určili pohlavnost a souměrnost květu a polohu semeníku. Potom následuje vlastní rozbor květu, postupujeme vždy od obvodu ke středu a odstraňujeme pinzetou opatrně vždy jeden kruh květních částí, určíme jejich počet a případně zakreslíme. Následně odvodíme pro jednotlivé druhy květní vzorce. Motivace studentů Víte, že všechny rostliny určité čeledi mají stejný nebo téměř stejný květní vzorec? Má člunek u bobovitých rostlin opravdu tvar člunu? Lze podle stavby květu přiřadit rostlinu k jednoděložným nebo dvouděložným rostlinám? Doporučený postup řešení 1. Studenti se rozdělí do dvou až tříčlenných pracovních skupin. 2. Každá pracovní skupina dostane Pracovní návod a každý student obdrží Pracovní list, kam si bude zaznamenávat výsledky pozorování. Studenti si nejprve přečtou návod, případně vypracují slovníček pojmů (pokud nebyl součástí domácí přípravy) a teprve potom začnou s přípravou vlastní laboratorní práce. 3. Je vhodné rozdělit práci ve skupině tak, aby se každý student mohl aktivně zapojit: např. každý ze skupiny si zkusí sám rozebrat jeden květ a výsledky prodiskutovat s ostatními členy skupiny. biologie Stavba květu a odvození květního vzorce Materiály pro učitele Teoretická příprava úlohy Studenti si vyplní na začátku laboratorního cvičení slovníček pojmů (pokud jeho vyplnění nebylo součástí domácí přípravy). Materiály pro studenty Pracovní návod (obsahuje postup práce) Pracovní list (studenti sem zaznamenávají získané hodnoty, analyzují je a vyvozují závěry) Záznam dat Studenti provedou rozbor jednotlivých částí květu tulipánu. Postupují systematicky od obvodu ke středu. Zakreslí a popíší tyčinku, pestík a provedený řez semeníkem. Potom odvodí květní vzorec tulipánu a zakreslí květní diagram. Dále provedou stejným způsobem rozbor květu řepky olejky, zakreslí uspořádání tyčinek, popíší, o jaký typ tyčinek se jedná a odvodí květní vzorec. U květu hrachu setého zakreslí a popíší jednotlivé korunní lístky a rovněž odvodí květní vzorec.

7 7 Analýza dat Vytvořený květní vzorec studenti porovnají s tabulkou květních vzorců nejvýznamnějších čeledí a zkontrolují, zda daný druh a jeho zařazení dané čeledi odpovídá. Studenti odpovědí na otázky z pracovního listu. Na základě pozorovaných druhů studenti zkusí z pozorovaných znaků vyhodnotit odlišnosti ve stavbě květů rostlin jednoděložných a dvouděložných. Syntéza a závěr Shrneme získané poznatky a využijeme je k zobecnění problematiky stavby květu. Upozorníme studenty na původní a vývojově pokročilé znaky a rovněž na rozdíly v utváření květů jednoděložných a dvouděložných rostlin. Hodnocení Pracovali studenti správně s binokulární lupou a mikroskopem? Zakreslili a vhodně popsali pozorované objekty? Určili správně počty květních částí a odvodili květní vzorec? Dokážou využít získané znalosti i v praxi a umí zodpovědět doplňující otázky? Internetové odkazy a další rozšiřující informační zdroje KUBÁT, K., et al. Botanika. 2nd ed. Praha: Scientia, ISBN HADAČ, E., et al. Praktická cvičení z botaniky pro pedagogické fakulty. 1st ed biologie Stavba květu a odvození květního vzorce Materiály pro učitele

8 BIOLOGIE Stavba květu a odvození květního vzorce Pracovní návod Zadání úlohy Proveďte rozbor stavby květu předložených rostlinných druhů, zakreslete požadované části květu a vhodně je popište a odvoďte květní vzorce. Pomůcky Binokulární lupa, mikroskop Preparační jehla Skalpel Žiletka Pinzeta Destilovaná voda Kapátko nebo skleněná tyčinka Vzorky rostlin s květy (tulipán zahradní (Tulipa gesneriana), případně lilie (Lilium)); hrách setý (Pisum sativum), případně bob koňský (Faba vulgaris), fazol (Phaseolus), vikev plotní (Vicia sepium); brukev řepka olejka (Brassica napus subsp. napus), případně hořčice rolní (Sinapis arvensis)) Pracovní návod Pracovní list Teoretický úvod Květ je soubor orgánů krytosemenných rostlin zajišťující pohlavní rozmnožování. Je tvořen květním lůžkem, na němž vyrůstají květní obaly (okvětí nebo kalich a koruna), tyčinky a pestíky. Stavba květů je charakteristickým znakem jednotlivých čeledí rostlin. Pro vystižení stavby květů se využívají květní vzorce. Jednoduchými symboly zachycují stavbu květů - jejich pohlavnost, souměrnost, uspořádání a počet květních orgánů v pořadí okvětí (P) nebo kalich (K) a koruna (C), andreceum (A), gyneceum (G) s označením polohy semeníku. Písmena ve vzorci většinou odpovídají prvním písmenům latinského označení květní části. Stavba květu; převzato a upraveno z

9 9 Za písmenem se číselně udává počet dané květní části, pro počet větší než 10 se používá symbol. Nejprve tedy do květního vzorce zapisujeme pohlavnost květu. Rozeznáváme květy oboupohlavné, které obsahují tyčinky i pestíky a květy jednopohlavné pouze s pestíky (samičí květy), nebo pouze s tyčinkami (samčí květy). Z hlediska souměrnosti rozeznáváme květy souměrné neboli zygomorfní (lze jimi proložit jednu rovinu souměrnosti), květy dvoustranně souměrné (bisymetrické), kterými lze proložit dvě roviny souměrnosti, květy pravidelné (aktinomorfní - lze proložit více rovin souměrnosti) a květy nesouměrné, kterými neproložíme žádnou rovinu souměrnosti. Dále určujeme charakter a počet květních obalů. Ty mohou být buď nerozlišené, potom je nazýváme okvětí a značíme symbolem P, nebo rozlišené v kalich K a korunu C. Jednotlivé lístky mohou být volné nebo srostlé dohromady, v případě srůstu dáváme počet srostlých květních částí do kulaté závorky, např. K(5) značí kalich vzniklý srůstem 5 kališních lístků. Pokud spolu srůstají orgány z různých kruhů (např. koruna a tyčinky) dáváme symboly s jejich počtem do hranaté závorky (např. u čeledi hluchavkovité (Lamiaceae) se objevuje koruna s přirostlými čtyřmi tyčinkami [C(5) A4]). Někdy mohou být květní části (např. tyčinky) rozdělené v několika kruzích, potom se udává jejich počet v jednotlivých kruzích, spojený znaménkem plus (např. A 2+2 značí 4 tyčinky ve dvou kruzích). Dalším symbolem v květním vzorci je A (andreceum), což je soubor tyčinek v květu. Tyčinky mohou být jednotlivé nebo srůstají ve svazečky. Posledním údajem v květním vzorci je gyneceum soubor plodolistů v květu. V květním vzorci se značí písmenem G. Podle vzájemné polohy pestíku a květních obalů rozlišujeme semeník svrchní (umístěn nad místem, odkud vyrůstají květní obaly a tyčinky), polospodní (květní obaly vyrůstají asi v polovině semeníku) a spodní (je umístěn pod květními obaly). Pro označení polohy semeníku v květním vzorci používáme vodorovnou čáru pod počtem pestíků (semeník svrchní) nebo nad číslem, udávajícím počet pestíků (spodní semeník). Květní diagramy na rozdíl od květního vzorce znázorňují schematicky kromě počtu květních částí i jejich postavení při pohledu do květu shora. Uprostřed je gyneceum, potom následují tyčinky (v jednom nebo více kruzích či ve spirále) a v dalších kruzích následují květní obaly, popřípadě listénce a listeny. biologie Stavba květu a odvození květního vzorce Pracovní návod Pro vytvářené květní vzorce a květní diagram využijte následující symboly: Nejčastější používané zkratky a značky v květních vzorcích; převzato z Kubát a kol., Nejčastější používané symboly v květních diagramech, 1 listen nebo listénec, 2 okvětí, 3 kalich, 4 koruna, 5 chybějící lístek okvětí, kalicha nebo koruny, 6 tyčinka, 7 chybějící tyčinka, 8 schéma příčného řezu semeníkem svrchním, 9 schéma příčného řezu semeníkem spodním, 10 poloha prýtu (pro vystižení orientace květu); převzato z Kubát a kol., Bezpečnost práce Během laboratorní práce je nutné dodržovat laboratorní řád učebny. Studentům, kteří trpí pylovou alergií, by měl být během cvičení umožněn náhradní program: např. slovní popis stavby květu podle květního diagramu, přiřazování fotografií nebo obrázků rostlin ke květním vzorcům apod. Příprava úlohy (praktická příprava) Nejprve si důkladně prostudujte pracovní návod, případně zpracujte slovníček pojmů a teprve potom začněte s prací v laboratoři.

10 10 Postup práce Rozbor květu tulipánu zahradního (Tulipa gesneriana) 1. Připravte si květ tulipánu na pracovní podložku a důkladně jej prozkoumejte. Určete pohlavnost a souměrnost květu a postavení semeníku. 2. Systematicky postupujte od obvodu květu ke středu, odstraňujte pinzetou jednotlivé květní části, zaznamenejte si jejich počet a umístění a všímejte si, zda jsou volné nebo srůstají dohromady. 3. Pod binokulární lupou si důkladně prohlédněte jednu tyčinku, zakreslete ji a popište její části. 4. Prohlédněte si pestík a zakreslete jeho části. 5. Proveďte příčný řez semeníkem a jeho stavbu si nejdříve prohlédněte makroskopicky. Potom si zhotovte tenký příčný řez svrchní částí semeníku a zhotovte z něj mikroskopický preparát. Pozorujte stavbu semeníku a umístění vajíček. Preparát zakreslete. 6. Zakreslete květní diagram, květní části umístěte na pět soustředných kružnic. Rozbor květu brukve řepky olejky (Brassica napus subsp. napus) 1. Makroskopicky prozkoumejte květ brukve. Všimněte si pohlavnosti a souměrnosti květu. 2. Stejným způsobem jako u tulipánu odstraňujte postupně opatrně pinzetou jednotlivé květní části. 3. Všimněte si velikosti jednotlivých tyčinek a jejich postavení, zakreslete je a určete, o jaký typ tyčinek se jedná. 4. Pozorujte utváření semeníku a jeho polohy vzhledem k ostatním květním částem. 5. Vytvořte květní vzorec, dbejte na uspořádání květních částí v kruzích, použijte znaménko + pro jednotlivé kruhy stejných květních orgánů. biologie Stavba květu a odvození květního vzorce Pracovní návod Rozbor květu hrachu setého (Pisum sativum) 1. Makroskopicky prozkoumejte květ hrachu setého. Všimněte si pohlavnosti a souměrnosti květu. Pinzetou nejprve vytrhněte horní korunní lístek, potom dva postranní lístky a nakonec částečně srostlé dva spodní lístky. 2. Všimněte si utváření korunních lístků, zakreslete je a popište. 3. Po odstranění korunních lístků pozorujte utváření kalichu, všimněte si, z kolika lístků je tvořen (podle počtu zubů). 4. Pozorujte utváření tyčinek, zjistěte, zda a případně jakým způsobem srůstají. 5. Určete stavbu a polohu semeníku. 6. Zapište květní vzorec, nezapomeňte označit, zda jsou květní části volné nebo srostlé. Nastavení HW a SW Připravte si binokulární lupu. Připravte si mikroskop, zapojte do sítě a podle typu mikroskopu a způsobu zaznamenávání dat jej připojte k PC nebo vložte paměťovou kartu pro zaznamenání fotografií jednotlivých preparátů. Vlastní pozorování (záznam dat) 1. Proveďte zakreslení jednotlivých květních částí květu tulipánu: pestíku, tyčinky a popište jejich jednotlivé části. Rovněž zakreslete řez semeníkem a popište jej (vajíčka, srůst plodolistů). Odvoďte květní vzorec a zakreslete květní diagram. 2. Zakreslete tyčinky brukve řepky olejky a odvoďte květní vzorec. 3. Zakreslete korunní lístky hrachu setého, popište je a odvoďte květní vzorec. Analýza naměřených dat Porovnejte zjištěné květní vzorce s tabulkou květních vzorců nejvýznamnějších čeledí a zařaďte sledované druhy do odpovídajících čeledí. Odpovězte na otázky v pracovním listu.

11 BIOLOGIE Stavba květu Pracovní list (řešená učitelská varianta) Úkoly 1. Rozbor květu tulipánu zahradního (Tulipa gesneriana) 2. Rozbor květu brukve řepky olejky (Brassica napus subsp. napus) 3. Rozbor květu hrachu setého (Pisum sativum) Pomůcky: mikroskop, binokulární lupa, krycí a podložní sklíčka, preparační jehla, pinzeta, kapátko, žiletka, vzorky rostlinného materiálu: rostlina s květem tulipán zahradní (Tulipa gesneriana), brukev řepka olejka (Brassica napus subsp. napus), hrách setý (Pisum sativum) 1. Slovníček pojmů (vysvětlete pojmy) Květní vzorec: schematické vyjádření stavby květu, jeho pohlavnosti, souměrnosti, uspořádání a počtu květních orgánů Květní diagram: schematický nákres květu při pohledu shora, znázorňuje nejen počet, ale i vzájemnou polohu květních orgánů Gyneceum: soubor plodolistů v květu, podle charakteru rozeznáváme apokarpní a cenokarpní gyneceum Andreceum: soubor tyčinek v květu Můžeme studenty upozornit na zákonitosti stavby květu: V květech původnějších rostlin bývá velký, často neurčitý počet květních částí a na květním lůžku vyrůstají ve šroubovici. Odvozenější druhy mají květní části v kruzích, většinou malého a určitého počtu. Dalším z vývojově pokročilých znaků je srůstání kalicha a koruny a cenokarpní gyneceum. 2. Vypracování Rozbor květu tulipánu zahradního (Tulipa gesneriana) Pestík (nákres): Tyčinka (nákres): upraveno podle Hadač, 1967 upraveno podle Hadač, 1967

12 12 Mikroskopický preparát řezu semeníkem: upraveno podle Hadač, 1967 Zvětšení: Květ tulipánu je pravidelný (lze proložit třemi rovinami souměrnosti) a oboupohlavný v jednom květu jsou vyvinuty tyčinky i pestík. Květní obaly jsou nerozlišené, jedná se tedy o okvětí, a okvětní lístky jsou uspořádány ve dvou kruzích po třech. Stejné uspořádání (dva kruhy po třech) mají i tyčinky. Ve středu květu je jeden pestík se svrchním semeníkem. Gyneceum je synkarpní, vzniklo srůstem tří původně jednoplodolistových pestíků (na příčném řezu lze vidět tři pouzdra a tři přehrádky). V koutech pouzder při okraji jednotlivých plodolistů jsou umístěna vajíčka nákoutní (axilární) placentace. Květní vzorec: převzato z ulohy/89-gyneceum-2-synkarpni-gyneceum Květní diagram: převzato z Hadač a kol., 1967 biologie Stavba květu Pracovní list (řešená učitelská varianta) P3+3 A 3+3 G(3) Rozbor květu brukve řepky olejky (Brassica napus subsp. napus) Tyčinky jsou čtyřmocné, ve vnějším kruhu jsou dvě tyčinky s kratšími nitkami a ve vnitřním kruhu čtyři tyčinky s delšími nitkami. Květní vzorec: K 2+2 C4 A 2+4 G(2) Tyčinky (nákres): Květ je souměrný pouze podle dvou rovin souměrnosti (bisymetrický), volné kališní lístky jsou celkem čtyři a jsou ve dvou párech uspořádány křižmostojně. Korunní lístky jsou rovněž čtyři. Tyčinky vyrůstají ve dvou kruzích - ve vnějším kruhu dvě tyčinky s kratšími nitkami a ve vnitřním kruhu čtyři tyčinky s delšími nitkami tyčinky čtyřmocné. Semeník je svrchní, gyneceum je parakarpní, vzniká srůstem ze dvou plodolistů. převzato z Hadač a kol., 1967

13 13 Rozbor květu hrachu setého (Pisum sativum) Květní vzorec: K(5) C5 A(9)+1 G(1) Květy bobovitých rostlin jsou oboupohlavné a souměrné, květní obaly tvoří kalich srostlý z pěti kališních lístků a koruna, rovněž tvořená pěti lístky, z nichž horní lístek nazýváme pavéza, dva boční lístky křídla a spodní část člunek, který je tvořen dvěma srostlými korunními lístky. Tyčinky jsou dvoubratré, devět tyčinek srůstá dohromady a poslední desátá zůstává volná. Gyneceum je tvořeno jedním plodolistem, semeník je svrchní. Korunní lístky (nákres): převzato z Kubát a kol., Srovnání vytvořených vzorců s tabulkovými vzorci nejvýznamnějších čeledí Určete, zda souhlasí vámi vytvořené vzorce s tabulkovými vzorci vybraných čeledí a zda odpovídají zařazení. Tulipán zahradní patří do čeledi liliovité (Liliaceae) a i jeho květní vzorec této čeledi odpovídá. Brukev řepka olejka patří do čeledi brukvovité (Brassicaceae), květní vzorec odpovídá. Hrách setý je typickým představitelem čeledi bobovité (Fabaceae). biologie Stavba květu Pracovní list (řešená učitelská varianta) 4. Doplňující otázky Jaké abnormality ve stavbě tyčinek jste pozorovali? U hrachu nacházíme tyčinky dvoubratré, kdy devět tyčinek srůstá do jednoho svazku a jedna tyčinka zůstává volná, u řepky olejky se tyčinky liší délkou nitek, ve vnějším kruhu jsou dvě tyčinky s kratšími nitkami, ve vnitřním čtyři tyčinky s delšími nitkami tyčinky čtyřmocné. Podle jakého čísla je utvářen květ tulipánu, květ brukve a květ hrachu? Květ tulipánu je utvářen podle čísla 3, okvětní lístky stejně jako tyčinky jsou uspořádány ve dvou kruzích po třech, zatímco květy řepky olejky jsou stavěny podle čísla 4 a květy hrachu podle čísla Závěr Vyvoďte, zda lze některé ze sledovaných znaků využít pro zobecnění rozdílů mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami. Jedním ze znaků je počet květních částí: jednoděložné rostliny mají květy utvářené většinou podle čísla 3, zatímco dvouděložné podle čísla 4 případně 5, což stavba sledovaných druhů potvrzuje. Druhým typickým znakem jednoděložných rostlin je přítomnost okvětí (květní obaly nerozlišené), zatímco u dvouděložných je častým znakem rozlišení květních obalů na kalich a korunu.

14 BIOLOGIE Stavba květu Pracovní list (žákovská varianta) Úkoly 1. Rozbor květu tulipánu zahradního (Tulipa gesneriana) 2. Rozbor květu brukve řepky olejky (Brassica napus subsp. napus) 3. Rozbor květu hrachu setého (Pisum sativum) Pomůcky: mikroskop, binokulární lupa, krycí a podložní sklíčka, preparační jehla, pinzeta, kapátko, žiletka, vzorky rostlinného materiálu: rostlina s květem tulipán zahradní (Tulipa gesneriana), brukev řepka olejka (Brassica napus subsp. napus), hrách setý (Pisum sativum) 1. Slovníček pojmů (vysvětlete pojmy) Květní vzorec Květní diagram Gyneceum Andreceum

15 15 2. Vypracování Rozbor květu tulipánu zahradního (Tulipa gesneriana) Pestík (nákres): Mikroskopický preparát řezu semeníkem: Tyčinka (nákres): Zvětšení: biologie Stavba květu Pracovní list (řešená učitelská varianta) Květní vzorec: Květní diagram: Rozbor květu brukve řepky olejky (Brassica napus subsp. napus) Tyčinky (nákres): Květní vzorec:

16 16 Rozbor květu hrachu setého (Pisum sativum) Korunní lístky (nákres): Květní vzorec: 3. Srovnání vytvořených vzorců s tabulkovými vzorci nejvýznamnějších čeledí Určete, zda souhlasí vámi vytvořené vzorce s tabulkovými vzorci vybraných čeledí a zda odpovídají zařazení. biologie Stavba květu Pracovní list (řešená učitelská varianta) 4. Doplňující otázky Jaké abnormality ve stavbě tyčinek jste pozorovali? Podle jakého čísla je utvářen květ tulipánu, květ brukve a květ hrachu?

17 17 5. Závěr Vyvoďte, zda lze některé ze sledovaných znaků využít pro zobecnění rozdílů mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami. biologie Stavba květu Pracovní list (řešená učitelská varianta)

18 BIOLOGIE Tabulka květních vzorců nejvýznamnějších čeledí Příloha Třída Čeleď Květní vzorec Dvouděložné Pryskyřníkovité (Ranunculaceae) n. P -5 n. K -5 C -5 A G -1 (Magnoliopsida) Brukvovité (Brassicaceae) K 2+2 C4 A 2+4 G(2) Jednoděložné (Liliopsida) Růžovité (Rosaceae) K 5 C5 A G n. 1,2,5 (5) Bobovité (Fabaceae) K(5) C5 A9+1 G(1) Miříkovité (Apiaceae) K5 C5 A5 G(2) Brutnákovité (Boraginaceae) K(5) [C(5) A5] G(2) Hluchavkovité (Lamiaceae) K(5) [C(5) A4 zř. 2] G(2) Krtičníkovité (Scrophulariaceae) K(5) n. (4)[C(5 n. 4) A2 n. 4 n. 5] G(2) Lilkovité (Solanaceae) K(5) [C(5) A5] G(2) Hvězdnicovité (Asteraceae) n. n. + n. K5 n. 0 [C(5) A(5)] G (2) Liliovité (Liliaceae) P3+3 A3+3 G(3) Amarylkovité (Amaryllidaceae) P3+3 n. (3+3) A3+3 G(3) Kosatcovité (Iridaceae) n. P(3+3) A3 G(3) Vstavačovité (Orchideaceae) P3+3 A1 G(3)

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Květní vzorce a diagramy autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/ Rozmnožování krytosemenných rostlin Materiál a pomůcky: Květy různých rostlin (doporučuji vybírat velké květy např. tulipán a pozor na záměnu květu a květenství), ostrá žiletka, pinzeta, preparační jehla.

Více

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího

Více

World of Plants Sources for Botanical Courses. Zemědělská botanika. Cvičení 7 (po 7. přednášce) Květy

World of Plants Sources for Botanical Courses. Zemědělská botanika. Cvičení 7 (po 7. přednášce) Květy Zemědělská botanika Cvičení 7 (po 7. přednášce) Květy JN Květ (flos)* květní lůžko květní obaly (periant) rozlišené u květů heterochlamydních kalich koruna nerozlišené okvětí (perigon) u květů homochlamydních

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Praktické cvičení č. 2.

Praktické cvičení č. 2. Praktické cvičení č. 2. Cvičení 2. 1. Květ - stavba, květní vzorec, květní diagram (film) 2. Květenství a) film b) rozbor květenství racemózního (hroznovitého) - úboru (Helianthus tuberosus - slunečnice

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 8.4.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Anatomie a morfologie rostlin Téma klíčová slova Květ a květenství

Více

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41 Květ, jeho stavba, květenství, KVĚT - FLOS = výtrusorodý prýt omezeného vzrůstu listy na něm jsou přeměněny a přizpůsobeny pohlavnímu rozmnožování rostliny 2 Stavba květu KVĚTNÍ LŮŽKO Vyrůstají na něm

Více

PROČ ROSTLINA KVETE Při opylení

PROČ ROSTLINA KVETE Při opylení - Při opylení je pylové zrno přeneseno u nahosemenných rostlin na nahé vajíčko nebo u krytosemenných rostlin na bliznu pestíku. - Květy semenných rostlin jsou přizpůsobeny různému způsobu opylení. - U

Více

Anatomie a morfologie rostlin - květ

Anatomie a morfologie rostlin - květ Anatomie a morfologie rostlin - květ Autor: Datum: Mgr. Jitka Mašková 12. 5. 2013 Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0702 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_BIO.PRIMA - 16 Škola

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. rostlina jednoletá rostlina

Více

ROZMNOŽOVÁNÍ A REPRODUKČNÍ ORGÁNY KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN S NÁVAZNOSTÍ NA SYSTÉM.

ROZMNOŽOVÁNÍ A REPRODUKČNÍ ORGÁNY KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN S NÁVAZNOSTÍ NA SYSTÉM. ROZMNOŽOVÁNÍ A REPRODUKČNÍ ORGÁNY KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN S NÁVAZNOSTÍ NA SYSTÉM. Práce obsahuje následující části: 1) HLAVNÍ PREZENTACE (24 snímků, 25 fotokoláží) S ODKAZY FOTO NA SOUBORY FOTOKOLÁŽÍ (více

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

BOBOVITÉ (FABACEAE) metodický list. překresleno podle Kubáta (1998) překresleno podle Kubáta (1998)

BOBOVITÉ (FABACEAE) metodický list. překresleno podle Kubáta (1998) překresleno podle Kubáta (1998) BOBOVITÉ (FABACEAE) metodický list Úkol 1: Rozbor stavby květu hrachu setého Obr. 1-2: hrách setý (Pisum sativum) Obr. 1: korunní lístky Obr. 2: podélný řez květem překresleno podle Kubáta (1998) překresleno

Více

Generativní orgány rostlin I.

Generativní orgány rostlin I. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Generativní orgány rostlin I.

Více

Květní vzorec: b listen (bractea) α, β listence (α, β - prophylla) P okvětí, perigon (perigonium) K kalich (calyx) k kalíšek (calyculus) C koruna

Květní vzorec: b listen (bractea) α, β listence (α, β - prophylla) P okvětí, perigon (perigonium) K kalich (calyx) k kalíšek (calyculus) C koruna Květní vzorec: b listen (bractea) α, β listence (α, β - prophylla) P okvětí, perigon (perigonium) K kalich (calyx) k kalíšek (calyculus) C koruna (corolla) A soubor tyčinek andreceum (androeceum) St zakrnělá

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY KVĚT, PYLOVÁ ZRNA

ROSTLINNÉ ORGÁNY KVĚT, PYLOVÁ ZRNA Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Rostlinná anatomie. generativní orgány, rozmnožování rostlin

Rostlinná anatomie. generativní orgány, rozmnožování rostlin Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

HVĚZDNICOVITÉ (ASTERACEAE) v širším pojetí

HVĚZDNICOVITÉ (ASTERACEAE) v širším pojetí HVĚZDNICOVITÉ (ASTERACEAE) v širším pojetí pracovní list U nás jen byliny různého vzhledu, ale s typickým květenstvím, úborem. Zásobní látkou je namísto škrobu inulin. Plodem je nažka. Na počet druhů nejobsáhlejší

Více

Název materiálu: Květ

Název materiálu: Květ Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

generativní orgán superlativy v rostlinné říši MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - Květ česká květena leknín (Nymphaea) ocún (Colchicum) Květenství:

generativní orgán superlativy v rostlinné říši MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - Květ česká květena leknín (Nymphaea) ocún (Colchicum) Květenství: generativní orgán česká květena superlativy v rostlinné říši leknín (Nymphaea) ocún (Colchicum) Rafflesia arnoldii Květenství: Wolffia arrhiza Corypha umbraculefira Amorphophallus titanum Květní části:

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

Krytosemenné rostliny

Krytosemenné rostliny Krytosemenné rostliny pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list na téma krytosemenné rostliny je koncipován jako výukových prostředek pro fixační

Více

Př P e ř h e l h ed e d vyb y r b a r n a ých čel e ed e í d Ro R sa s ce c ae, Fabace c ae, Sola l na n ce c ae, Asteraceae Pavel l V e V selý

Př P e ř h e l h ed e d vyb y r b a r n a ých čel e ed e í d Ro R sa s ce c ae, Fabace c ae, Sola l na n ce c ae, Asteraceae Pavel l V e V selý Přehled vybraných čeledí Rosaceae, Fabaceae, Solanaceae, Asteraceae Pavel Veselý Rosaceae růžovité Systematické zařazení: Oddělení: Magnoliophyta krytosemenné Třída: Rosopsida pravé dvouděložné Podtřída:

Více

Fylogeneze a diverzita rostlin - cvičení (Bi1010c) ÚVOD Ranunculaceae Brassicaceae

Fylogeneze a diverzita rostlin - cvičení (Bi1010c) ÚVOD Ranunculaceae Brassicaceae Fylogeneze a diverzita rostlin - cvičení (Bi1010c) ÚVOD Ranunculaceae Brassicaceae ÚVOD NÁPLŇ CVIČENÍ první polovina (6 týdnů) vyšší rostliny: mechorosty hlevíky, játrovky, mechy kapraďorosty plavuně,

Více

Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER28 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER28 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER28 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: PaedDr. Zuzana Mertlíková Datum: leden 2012 Ročník: VII. Vzdělávací oblast:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní / zvýšený zájem

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

BOBOVITÉ (FABACEAE) pracovní list

BOBOVITÉ (FABACEAE) pracovní list BOBOVITÉ (FABACEAE) pracovní list Tato čeleď zahrnuje stromy, keře i byliny velmi rozmanitého vzhledu. Na kořenech mají hlízky se symbiotickými bakteriemi. Listy jsou jednoduché nebo složené, většinou

Více

Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin. Milan Dundr

Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin. Milan Dundr Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin Milan Dundr Květ tyčinky (samčí pohlavní ústrojí) nitka prašník 2 prašné váčky 4 prašná pouzdra pylová zrna Květ plodolisty (samičí pohlavní

Více

RNDr. Monika Jörková Biologie 27 Květ funkce, stavba, jedno a oboupohlavné květy, jedno a dvoudomé rostliny, květní vzorec, opylení a oplození

RNDr. Monika Jörková Biologie 27 Květ funkce, stavba, jedno a oboupohlavné květy, jedno a dvoudomé rostliny, květní vzorec, opylení a oplození Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Ročník 1. Datum tvorby 15.2.2013 RNDr. Monika Jörková Biologie 27 Květ funkce, stavba, jedno a oboupohlavné

Více

Jehličnany (laboratorní práce)

Jehličnany (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Jehličnany (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-19 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 7. třída Autor: Mgr. Miroslav

Více

V-A charakteristika polovodičové diody

V-A charakteristika polovodičové diody FYZIKA V-A charakteristika polovodičové diody Studenti změří napětí na diodě a proud procházející diodou. Z naměřených hodnot sestrojí voltampérovou charakteristiku. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

Název: VNITŘNÍ STAVBA KOŘENE

Název: VNITŘNÍ STAVBA KOŘENE Název: VNITŘNÍ STAVBA KOŘENE Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: MECHOROSTY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie, geografie Ročník: 3. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

SROVNÁNÍ DVOUDĚLOŽNÝCH A JEDNODĚLOŽNÝCH ROSTLIN

SROVNÁNÍ DVOUDĚLOŽNÝCH A JEDNODĚLOŽNÝCH ROSTLIN SROVNÁNÍ DVOUDĚLOŽNÝCH A JEDNODĚLOŽNÝCH ROSTLIN metodický list Pro laboratorní práce vypěstujeme klíční rostlinky ve velkých Petriho miskách, jejichž spodní díly vyložíme filtračním papírem a na něj rozložíme

Více

Fabaceae bobovité. - Byliny i dřeviny (keře i stromy) - Symbióza s hlízkovými bakteriemi rodu Rhizobium. Robilnia pseudoacacia. Trifolium pratense

Fabaceae bobovité. - Byliny i dřeviny (keře i stromy) - Symbióza s hlízkovými bakteriemi rodu Rhizobium. Robilnia pseudoacacia. Trifolium pratense Fabaceae bobovité F. krytosemenné (angiosperms) oddělení: Angiospermae (Magnoliophyta) dvouděložné (Dicots) pravé dvouděložné (Eudicots) rosidy (Rosids, Eudicots I) pravé rosidy (Eurosids) fabidy (Eurosids

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

Lamiaceae - hluchavkovité. Ranunculaceae - pryskyřníkovité. Geraniaceae - kakostovité

Lamiaceae - hluchavkovité. Ranunculaceae - pryskyřníkovité. Geraniaceae - kakostovité Apiaceae - miříkovité Lamiaceae - hluchavkovité Ranunculaceae - pryskyřníkovité Geraniaceae - kakostovité Scrophulariaceae - krtičníkovité Apiaceae - miříkovité Byliny, vzácně keře Listy střídavé, zpravidlačleněné

Více

Hmyz stavba těla hmyzu (laboratorní práce)

Hmyz stavba těla hmyzu (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Hmyz stavba těla hmyzu (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-13 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 6. třída

Více

Základy mikroskopování

Základy mikroskopování Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich Krytosemenné rostliny Vít Grulich Pravé Asteridy II Aquifoliales Apiales Asterales Apiaceae Araliaceae Dipsacales Asteraceae Adoxaceae Caprifoliaceae Campanulaceae Dipsacaceae Menyanthaceae Valerianaceae

Více

Šablona č Přírodopis. Krytosemenné rostliny

Šablona č Přírodopis. Krytosemenné rostliny Šablona č. 01.17 Přírodopis Krytosemenné rostliny Anotace: Pracovní list určený k opakování probraných čeledí krytosemenných rostlin. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Zopakování znalostí

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

BOTANIKA - 1.ročník. Krytosemenné rostliny (26)

BOTANIKA - 1.ročník. Krytosemenné rostliny (26) BOTANIKA - 1.ročník Krytosemenné rostliny (26) SEMENNÉ ROSTLINY opakování! Snaha o přežití období s nedostatkem vody v suchozemském prostředí vedla ke vzniku ochranných mechanismů a struktur: a) Proces

Více

Rostlinná pletiva BIOLOGIE

Rostlinná pletiva BIOLOGIE BIOLOGIE Rostlinná pletiva V rámci laboratorního cvičení se studenti seznámí s několika typy rostlinných pletiv. Rostlinná pletiva jsou dělena podle různých hledisek, zde se zaměříme na rozlišení pletiv

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 8/14. Název materiálu: Stavba květu. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracovala: Mgr.

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 8/14. Název materiálu: Stavba květu. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracovala: Mgr. Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 8/14 Název materiálu: Stavba květu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Mgr. Alena Přikrylová ANOTACE Škola: Vypracovala: Mgr. Alena Přikrylová Období vzniku

Více

Název: Čeledi rostlin

Název: Čeledi rostlin Název: Čeledi rostlin Výukové materiály Téma: Morfologické znaky rostlin Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Předmět (obor): biologie Doporučený věk žáků: 1.

Více

Název práce: Rostlinná buňka a látky v ní obsažené. Odstavce Vzdělávací cíl, Pomůcky a Inovace viz následující strana

Název práce: Rostlinná buňka a látky v ní obsažené. Odstavce Vzdělávací cíl, Pomůcky a Inovace viz následující strana Datum: 30. 12. 2012 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_270 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Didaktika přírodopisu 2. Mgr. Libuše VODOVÁ Katedra biologie PdF MU

Didaktika přírodopisu 2. Mgr. Libuše VODOVÁ Katedra biologie PdF MU Didaktika přírodopisu 2 Mgr. Libuše VODOVÁ Katedra biologie PdF MU Náplň semináře Časová dotace: 1 h po 14:50-15:35, po 15:45 16:30 Ukončení: zápočet Absence: 1 tolerovaná Cíle: Student si v semináři prohloubí

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

LIPNICOVITÉ (POACEAE)

LIPNICOVITÉ (POACEAE) LIPNICOVITÉ (POACEAE) pracovní list Zástupci čeledi lipnicovitých jsou také nazýváni trávy. Jsou to jednoleté až vytrvalé byliny s kolénkatými stébly. Listy jsou čárkovité se souběžnou žilnatinou. Na rozhraní

Více

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2.a 3.

Více

specifický orgán krytosemenných rostlin sloužící k pohlavnímu rozmnožování

specifický orgán krytosemenných rostlin sloužící k pohlavnímu rozmnožování 7. KVĚT specifický orgán krytosemenných rostlin sloužící k pohlavnímu rozmnožování Funkce květu zajištění pohlavního rozmnožování umožnění opylení a oplození ochrana pohlavních buněk a semen Stavba květu

Více

Krytosemenné rostliny pokožka listu, chlupy rostlin (laboratorní práce)

Krytosemenné rostliny pokožka listu, chlupy rostlin (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Krytosemenné rostliny pokožka listu, chlupy rostlin (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-20 Předmět: přírodopis

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich Krytosemenné rostliny Vít Grulich Okruh čeledí kolem Rosaceae Cucurbitales Fabales Fabaceae Polygalaceae Rosales Rosaceae Cucurbitaceae Urticaceae Fagales Rhamnaceae Cannabaceae Ulmaceae Fagaceae Betulaceae

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.8 Opylení - přenos pylového zrna na bliznu větrem /větroprašné pylová zrnka malá/ - živočichy /hmyzosprašná větší, s výčnělky k přichycení na jejich těle/ - pokud je pylové zrnko přeneseno na

Více

Otázky pro opakování 7. ročník TESTY:

Otázky pro opakování 7. ročník TESTY: Otázky pro opakování 7. ročník TESTY: 1. KRUHOÚSTÍ, PARYBY, RYBY 2. OBOJŽIVELNÍCI, PLAZI 3. PTÁCI 4. SAVCI 5. STAVBA CÉVNATÝCH ROSTLIN, RŮST A VÝVIN 6. KVĚTY, KVĚTENSTVÍ, PLODY, ROZŠIŘOVÁNÍ PLODŮ 7. DVOUDĚLOŽNÉ

Více

Bobovité (Fabaceae) /čti fabácé/

Bobovité (Fabaceae) /čti fabácé/ Bobovité (Fabaceae) /čti fabácé/ 1. Naprosto typický tvar květu z pavézy, křídel a člunku. Koruna květu se skládá z těchto lístků: a) pavéza 1 horní lístek b) křídla 2 postranní lístky c) člunek 1 dolní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_09

Více

Rostlinná pletiva podle tvaru buněk a síly buněčné stěny Úvod - Doplňte chybějící místa v textu:

Rostlinná pletiva podle tvaru buněk a síly buněčné stěny Úvod - Doplňte chybějící místa v textu: Praktické cvičení č. 5 Téma: Pletiva (protokol byl sestaven z pracovních listů, které vytvořila Mgr. Pavla Trčková a jsou součástí DUM) Materiál a pomůcky: Bezová duše, sítina, hruška, stonek hluchavky,

Více

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce)

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-15 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 7. třída

Více

LABORATORNÍ PRÁCE Č.

LABORATORNÍ PRÁCE Č. Úkol A: Pozorování parenchymu suknice cibule kuchyňské Pomůcky: cibule kuchyňská, pomůcky k mikroskopování a) Rozřízněte cibuli, vyjměte jeden vnitřní zdužnatělý list. b) Z vnitřní strany listu sejměte

Více

KVĚT aneb Nejen o kráse květin

KVĚT aneb Nejen o kráse květin Pracovní listy pro projekt Křížem krážem Botanickou zahradou hl. m. Prahy práce ve venkovní expozici BZ KVĚT aneb Nejen o kráse květin Křížem krážem Botanickou zahradou hl. m. Prahy a jejím okolím v Praze-Troji

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE. Téma: STAVBA A FUNKCE MIKROSKOPU, PŘÍPRAVA DOČASNÝCH PREPARÁTŮ

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE. Téma: STAVBA A FUNKCE MIKROSKOPU, PŘÍPRAVA DOČASNÝCH PREPARÁTŮ LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE Téma: STAVBA A FUNKCE MIKROSKOPU, PŘÍPRAVA DOČASNÝCH PREPARÁTŮ Úloha č.1.: Seznámení se stavbou optického mikroskopu a zásadami práce s mikroskopem ÚKOLY: a) teoretické:

Více

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE datum: číslo LP: jméno: hodnocení: / 50 bodů ANATOMIE KAPRA 1) ZAŘAZENÍ V SYSTÉMU ORGANISMŮ: Zařaďte kapra obecného do systému organismů: (4 body) říše: kmen: podkmen: nadtřída:

Více

M A G N O L I O P H Y T A

M A G N O L I O P H Y T A M A G N O L I O P H Y T A Rozdíly nahosemenné x krytosemenné výhradně dřeviny s druhotným tloustnutím v sekundárním dřevě tracheidy sítkovice bez průvodních buněk jednopohlavné samčí a samičí pohlavní

Více

Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce)

Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-01 Předmět: přírodopis Cílová skupina:

Více

Řasy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-04

Řasy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-04 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Řasy (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-04 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 6. třída Autor: Mgr. Miroslav

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Orgány rostlin II. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis anatomie, morfologie a funkce

Více

Název materiálu: Brukvovité

Název materiálu: Brukvovité Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY JEHLICE JEHLIČNANŮ

ROSTLINNÉ ORGÁNY JEHLICE JEHLIČNANŮ Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Krytosemenné rostliny semena, plody (laboratorní práce)

Krytosemenné rostliny semena, plody (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Krytosemenné rostliny semena, plody (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-23 Předmět: přírodopis Cílová skupina:

Více

Rostlinná barviva BIOLOGIE

Rostlinná barviva BIOLOGIE BIOLOGIE Rostlinná barviva V rámci laboratorního cvičení se studenti seznámí se dvěma rozšířenými typy rostlinných barviv antokyany a karotenoidy a jejich uložením v rostlinných buňkách. Gymnázium Frýdlant,

Více

Seznam obrázků z pracovních listů a námětů na laboratorní cvičení

Seznam obrázků z pracovních listů a námětů na laboratorní cvičení 8 Přílohy 8.1 Seznam obrázků OBR. 1 AGRIMONIA EUPATORIA (HTTP://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG)... 33 OBR. 2 ALCHEMILLA VULGARIS (HTTP://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG)... 35 OBR. 3 FRAGARIA VESCA (HTTP://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG)...

Více

PRÁCE S MIKROSKOPEM Praktická příprava mikroskopického preparátu

PRÁCE S MIKROSKOPEM Praktická příprava mikroskopického preparátu PRÁCE S MIKROSKOPEM 1. Praktická příprava mikroskopického preparátu 2. a) Z objektu, jehož část, chceme pozorovat pomocí mikroskopu, musíme nejprve vytvořit mikroskopický preparát. Obr. č. 1 b) Pozorovaný

Více

Historie mikroskopu. 1 Přílohy. 1.1 Příloha 1: Prezentace k laboratorní práci. Mikroskop

Historie mikroskopu. 1 Přílohy. 1.1 Příloha 1: Prezentace k laboratorní práci. Mikroskop 1 Přílohy 1.1 Příloha 1: Prezentace k laboratorní práci Historie mikroskopu Mikroskop Česky též DROBNOHLED Optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení V mikroskopu vidíme

Více

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich Krytosemenné rostliny Vít Grulich Rosidová větev Crossomatales Staphyleaceae Geraniales Pravé Rosidy II - malvidy Pravé Rosidy I Geraniaceae Geraniaceae Převážně byliny, vzácně malé keře Listy střídavé

Více

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Téma: Měkkýši (Mollusca) Úkol: 1. Proveďte důkaz chemického složení schránek (ulity, lastury) měkkýšů dle pracovního postupu. Důkazy vyjádřete rovnicemi.

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Mechorosty autor: Viktor Pluhař vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Model květu - velký Kat. číslo

Model květu - velký Kat. číslo Model květu - velký Kat. číslo 107.7164 Strana 1 z 19 Poznámky pro vyučujícího O modelu Tento barevný výukový model byl vytvořen dle přístupu škola hrou a je vhodný pro žáky všech věkových kategorií. Sestává

Více

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 1. SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE A PREPARÁTY V MIKROSKOPII TEORETICKÝ ÚVOD: Mikroskopie je základní metoda, která nám umožňuje pozorovat velmi malé biologické objekty. Díky

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.15 Lilkovité - pětičetné, oboupohlavné květy, rozlišené na kalich a korunu, 5 tyčinek, 1 pestík - listy střídavé - plodem je bobule, tobolka - jedovaté látky /léky/ - hospodářské rostliny lilek

Více

Název: Kapraďorosty. Autor: Paed.Dr. Ludmila Pipková. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět: biologie

Název: Kapraďorosty. Autor: Paed.Dr. Ludmila Pipková. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět: biologie Název: Kapraďorosty Autor: Paed.Dr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

KAPRAĎOROSTY - KAPRADINY

KAPRAĎOROSTY - KAPRADINY Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 46. ročník školní rok 2011-2012 VSTUPNÍ ÚKOLY kategorie C a D Hana Korčáková, Lucie Starčevská Praha 2011 Vstupní

Více

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich Krytosemenné rostliny Vít Grulich Jádrové trikoplátní Asteridová větev Saxifragales Vitales Saxifragaceae Grossulariaceae Crassulaceae Caryophyllidová větev Santalales Rosidová větev Haloragaceae Vitaceae

Více

Generativní orgány a rozmnožování vyšších rostlin. Květ

Generativní orgány a rozmnožování vyšších rostlin. Květ Generativní orgány a rozmnožování vyšších rostlin Květ Květ soubor listů vyrůstajících na zkrácené ose a metamorfovaných k účelům pohlavního rozmnožování směřujícího k vytvoření semen a plodů. na květním

Více

Soubor laboratorních prací a pracovních listů

Soubor laboratorních prací a pracovních listů Soubor laboratorních prací a pracovních listů pro žáky 7. třídy předmět PŘÍRODOPIS Projekt: Zelená přírodním a technickým vědám Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.20/01.0014 Příjemce: Masarykova jubilejní

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA

LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA Denisa Štohanzlová VII.C ZŠ POLNÁ, PODĚBRADOVA 79 2006/2007 Laboratorní práce č. 1 Jméno: Téma: Bludiště pro fazoli Pomůcky: nůžky, lepící lásku, lepidlo květináč, zem,

Více

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN Maturitní téma č. 13 ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN Reprodukční orgány semenných rostlin: Rozmnožovací (reprodukční) orgány semenných rostlin jsou listového původu. U nahosemenných rostlin jsou uspořádány většinou

Více

Pozorování vnější stavby těla pavouků

Pozorování vnější stavby těla pavouků BIOLOGIE Pozorování vnější stavby těla pavouků V rámci následujícího laboratorního cvičení studenti pozorují, určí a popíší některý z běžných druhů pavouků, s nimiž se běžně setkávají ve svém okolí a procvičí

Více

Plod a plodenství. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

Plod a plodenství. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU. Plod a plodenství pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list byl vytvořen pro žáky sedmých ročníků základních škol a studenty nižšího stupně víceletých

Více

Jsou všechny rostliny zelené? Co to jsou chloroplasty a k čemu slouží? Kde v rostlině jsou chloroplasty? Kde může fotosyntéza v rostlině probíhat?

Jsou všechny rostliny zelené? Co to jsou chloroplasty a k čemu slouží? Kde v rostlině jsou chloroplasty? Kde může fotosyntéza v rostlině probíhat? Jsou všechny rostliny zelené? Co to jsou chloroplasty a k čemu slouží? Kde v rostlině jsou chloroplasty? Kde může fotosyntéza v rostlině probíhat? ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 17 badatele.cz / Pátrání po

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra biologie a environmentálních studií. Květní diagramy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra biologie a environmentálních studií. Květní diagramy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra biologie a environmentálních studií Květní diagramy Bakalářská práce Autor: Tomáš Kebert Obor: Specializace v pedagogice (B Bi-Ch) Vedoucí práce:

Více