Hospodaření národního výboru 1989.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření národního výboru 1989."

Transkript

1 Rok

2 Ohlas bouřlivých společenských změn probíhajících v celém světe, ale především v okolních evropských státech a nakonec i v naší republice, doléhal i do našeho města a ovlivňoval zdejší společenský život. Je však třeba říci, že několik ryze místních událostí zaujalo téměř všechny občany a podnítilo je k vyšší občanské aktivitě. Nejprve to bylo pořízení, vysvěcení a instalování dvou nových zvonů na počáteckou věž náhradou za zvony, které byly odvezeny nacisty v době okupace. Nové zvony byly výhradně záležitostí věřících, kteří zorganizovali ve svých řadách sbírku, mnozí přispěli organizátorskou i fyzickou prací, ostatní pak hojnou účastí při slavnosti svěcení. Další velkou událostí se staly oslavy 700 let založení Počátek a 600 let výročí Počátek jako historicky doloženého města. Přípravou se od začátku roku zabývala celá řada osvědčených organizátorů zapojených v komisi. Akce vyústila ve spontánní účast většiny občanů, kteří chtěli alespoň malým dílem přispět ke zdaru oslav. Průběh těchto uvedených akcí byl již tehdy ovlivňován celkovým politickospolečenským klimatem, gorbačovskou perestrojko událostmi v sousedním Polsku, Maďarsku a Německé dem. republice i celkovým neklidem a očekáváním změn u nás. Oním dnem H však nebyl ani 21. srpen nebo 28. říjen, ale 17. listopad, kdy pokojná manifestace studentů, věnovaná 50. výročí represí nacistů proti vysokoškolákům v Praze, přerostla v demonstraci odporu proti stávajícímu zřízení, proti monopolu moci Komunistické strany se všemi známými následky. Mnozí občané našeho města nebyli pouhými pasivními posluchači rozhlasu a televize, ale hledali své postavení ve víru událostí, projevovali své názory a prosazovali aplikaci pražského dění v místních podmínkách. Rok, který byl na svém začátku nazván Rokem pořádku, čistoty a ochrany životního prostředí se na svém konci stal mezníkem, končícím 40letou etapu hledání cesty socialistického vývoje společnosti, věnčenou sice dílčími úspěchy, ale i četnými omyly a nezdary a začínajícím etapu novou, spojenou s nadějí lidí v demokratický vývoj, v uplatnění ekonomických principů, které by vedly k dostižení úrovně vyspělých evropských států. Hospodaření národního výboru Celkové příjmy dosáhly Celkové výdaje činily Přebytek hospodaření Kčs Kčs Kčs 2

3 Zdroje finančních prostředků: příjmy: příjem z vodního hospodář. (vodovody v místních částech) Kčs tržby za školní stravování Kčs tržby za pobyt v jeslích Kčs příjmy z kulturní činnosti Kčs správní poplatky Kčs nájem z popelnic aj. tržby MH Kčs příjem ze stavebnictví Kčs daň zemědělská 618 Kčs daň ze mzdy Kčs daň domovní Kčs ostatní poplatky Kčs doplňkové daň z příjmů obyvatel Kčs poplatek ze psů Kčs pokuty 950 Kčs úroky z bankovních účtů Kčs poplatky z místa (stánky) 780 Kčs poplatky ze vstupného Kčs ostatní příjmy (sběr dřevo z polomů úhrady od pojišťovny) Kčs dotace ze státního rozpočtu Kčs ostatní: převod z fondu rezerv na Z Kčs převody na jiné investice Kčs převody sdružených prostř. na Z Kčs Subvence na investice Kčs Dotace z rozpočtů ONV Kčs Použití zdrojů výdaje: invest. akce Z hopodář. pavilon MŠ Kčs - čistírna odpadních vod Kateřina Kčs neinvest. Z nátěr podlahy sport haly Kčs oprava pionýr. základny Prostý Kčs rekonstrukce dětských hřišť Kčs úprava základů u kašny Kčs úprava veřejných prostranství Kčs Nákup investic: telefonní ústředna NV Kčs 3

4 pásový traktor pro skládku Kčs mixokret Kčs multikára Kčs výkup domu čp. 179(R. Šteflová) Kčs pianina: mateř. škola, LŠU Kčs výkup zahrady Kčs výkup sokolovny Kčs kalkulačka Kčs montážní plošina Kčs výkup domu čp. 219 (Holých u nem.) Kčs elektr. varhany pro svatební síň Kčs výkup pozemku Kčs Neinvestiční výdaje: vodní hospodářství Kčs komunikace Kčs školství: mateřská škola Kčs základní školy Kčs školní jídelny Kčs lidová škola umění Kčs dětské jesle Kčs kultura: kino Kčs knihovna Kčs městské muzeum střed Kčs muzeum Kčs rekonstrukce muzea Kčs rekonstrukce kašny Kčs oprava sochy na Str. kopci Kčs sbor pro obč. záležitosti Kčs vnitřní správa: Kčs sociální věci: péče o staré občany Kčs dům s peč. službou Kčs pohřebné Kčs péče o rodinu a děti Kčs vdovský příplatek Kčs místní hospodářství: bytové hosp Kčs veřejné osvětlení Kčs 4

5 pohřebnictví veřejná zeleň čištění obce svoz odpadků stavebnictví: přípr. projekční práce na Kulturní dům jiné stavební práce Hospodaření s fondy: Fond rezerv a rozvoje: stav k tvorba: finanční vypořádání r odměna za soutěž nár. výborů úroky z účtů dotace z ONV použití: projektové práce výkup sokolovny akce Z zůstatek k Sdružené prostředky: stav k příspěvek pletáren, JZD a ČSAD na školku použito na stavbu školky zůstatek k Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek k příděly do fondu náhr. rekreačního poukazu výdaje: na činnost ROH dary k výročím zaměstnanců příspěvek na stravné rekreační poukaz příspěvek na oční ordinaci zůstatek k Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs 210 Kčs Kčs 900 Kčs Kčs 420 Kčs Kčs Kčs 5

6 Personální změny na národním výboru. 28.II.1989 ukončil práci předsedy městského národního výboru odchodem na zasloužený odpočinek Karel Matoušek. Od 1.III.1989 nastupuje na toto místo dosavadní tajemník NV Oldřich Jelínek. Funkci místopředsedy národního výboru zastává od tohoto data Ludvík Jirků ze Stojčína (dosud výpravčí ČSD). Tajemníkem je Miroslav Vichr. Od 1.XII.1989 nastoupila na zaučení pro práci referentky Alena Fuková, která převezme od 1.II. příštího roku agendu od Jarmily Dvořákové. Do nové provozovny MěstN Nákladní autoprovoz nastoupil od František Budín jako trvalý pracovník řidič nákladního auta Avia 30. Výstavba města v roce Hlavní stavební akcí prováděnou městským národním výborem byla přístavba hospodářského pavilonu mateřské školy, kde bude umístěna kuchyně, příslušné sklady potravin a ostatního materiálu, jedna komplexní třída a ředitelna. Na této stavbě byla dokončena hrubá stavba včetně zastřešení. Vytvořena hodnota díla Kčs, odpracováno bylo hodin z toho hodin zdarma. Novou stavbou je čistírna odpadních vod v Dětské léčebně Kateřina. Zde byla provedena přeložka vedení vysokého napětí včetně trafa a rozvod nízkého napětí. Byla již dodána vlastní biologická čistírna, která se usazuje do stavby. Dodavatelem této akce je stavební družstvo Stavba Jemnice závod Počátky. V tomto roce prostavěno Kčs. Třetí akcí měla být spodní stavba pro obchodní středisko Domácí potřeby a Drobné zboží. Vláda vydala moratorium na zahajování nových staveb, proto nebylo možno s výkopem začít, ač byla připravena projektová dokumentace, zajištěno stavební území i finanční prostředky. Vedou se usilovná jednání funkcionářů Měst NV a ONV o zařazení stavby pro rok 1990, neboť jde o stěžejní stavbu pro rozvoj obchodní sítě ve městě. V rámci drobných prací se uskutečnila oprava komunikace na Lipárkách a v Cihelnách, oprava chodníku v Březinově a Školní ulici, provedeno oplocení školního hřiště. Dokončena byla tříletá práce na generální opravě sousoší a kašny na náměstí Palackého. Podařilo se provést hrubý návoz pro budoucí parkoviště u hřbitova. Na staveništi rodinných domků za Agrostrojem je položen vodovod a kanalizace. Z dalších drobných prací lze uvést: 6

7 - Vybudování sběrného kanálu na dešťovou vodu v ulici Krátké - výměna svítidel v počtu 30 na veřej. osvětlení - oprava sochy Panny Marie na Strážném kopci - vysázení 120 ks stromů náhradou za pokácené - výměnu odpadových košů po celém městě - vybudování převlékárny na koupališti na Valše - vybudování pěší komunikace kolem Továr. rybníka - opravu 20 ks laviček a rozmístění 10 ks nových. Uskutečnilo se několik jednání o zavedení plynu do Počátek ve spolupráci s některými podniky ve městě. Došlo ke sdružení finančních prostředků v částce ,- Kčs na propojení plynovodu ze Studené do Střížovic u Strmilova, což je podmínkou pro napojení plynu pro Žirovnici a Počátky. Vlastní práce na přivedení plynu do Počátek by měly být zahájeny v roce Zahájeno je jednání o napojení Vesce na počátecký vodovod. Ve Stojčíně byl odbahněn návesní rybník. Občané v Polesí dobudovali tenisové hřiště a budovu občanského výboru. Před oslavou 700 let města se všichni zapojili do vzorného úklidu města a majitelé řady domků opravili fasády. Soukromá výstavba 1989 Demolice: stp. č 17 Jiří a Věra Ryšavých Poč. 538 čp. 421 (býv. Suchých Poč.) Pavel a Jana Panáčkovi Poč. 552 čp. 77 Hörnerovo Horní ul. Rostislav a Jarosl.Hörnerovi Poč.270 čp býv. I. D. Brdlíka nyní Agrostroj na přestavbu bytů Stavební povolení bylo vydáno: přestavba čp. 66 (býv. Všohájkovo) Kapoun K. Žirovnice 510 nástavba čp. 55 Novák Lubomír Počátky 55 stavba rod. domku stp. 17 Vesce Jiří a Věra Ryšavých Poč. 538 přestavba r.d. čp. 141 (býv. Melechovo) Jiří a Věra Matouškovi Prostý Kolaudace: nástavba r.d. čp. 76 rekonstr. a nástavba čp. 457 výstavba r.d. čp. 620 oplocení zahradní kolonie Josef a Marie Kosovi, Počátky Bohuslav a Marie Březinovi manželé Sankotovi a dcera Dana Český zahrád. svaz Počátky 7

8 rekreační zařízení chaty u Chadim. rybníka JZD Rynárec Kolaudace garáží: Václav a Božena Vyvadilovi Počátky 569 Bohuslav a Marie Kybovi Počátky 602 Bohuslav a Marie Březinovi Počátky 457 Ladislav Kalina Počátky 478 Václav Vytiska Počátky 464 Výkup parcel: (domů) Městský národní výbor vykoupil: čp. 179 výkup domu býv. paní M. Holé proti nemocnici čp. 219 výkup domu býv. R. Šteflové proti konzumu Počasí Sledujeme-li zápisy v kronice za poslední léta je zřejmé, že se ztrácí pojem ročních období jak jsou nazvána. Výrazně to platí u zimy. Jsme svědky velice mírných zimních měsíců, takřka bez sněhu jak v začátku roku, tak v nastupující zimě koncem roku. První sníh napadl , předcházel déšť a námraza (prováděny posypy silnic). Vydržel jen do cm vrstva napadla v novém roce I., pak opět bez sněhu, až 14 cm vrstva od II a pak nastává jaro na naše podnebí neobvyklé. Léto pak se vyznačovalo (zvláště červenec) velkým suchem, Měst NV vyzývá k šetření vodou, prameny poklesly až na polovinu. Je vyhlášen zákaz zalévání zahrádek z městského vodovodu. Za tohoto počasí se dařilo plísním na porostech a v hojné míře mšicím i na obilí. Půdu ještě pomáhaly vysoušet silné větry, jak se jim u nás říká = moravské = (východní). Jeden z nich si vzal za oběť několik stromů ve městě. Tak např. padlý strom zatarasil cestu u mateřské školy a dopadl na plot a zdivo nové výstavby v areálu školky, poničil stromy a sochu Panny Marie na Strážném kopci. Z přehledu, který pro městskou kroniku poskytuje paní Mátlová z počátecké hájenky podle měření teplota srážek pro meteorologický ústav je zřejmé, že v posledních létech prům. teplot přibývá a srážky mají sestupnou tendenci. Prům. teplota: ,7 C ,7 C ,4 C Srážky v mm: 809,8 675,9 544,5 Prům. teplota Srážky v mm Leden - 1,4 C 24,1 8

9 Únor + 1,1 C 29,1 Březen + 4,9 C 30,2 Duben + 7,1 C 57,3 Květen + 11,7 C 58,7 Červen - 13,2 C 68,7 Červenec + 16,2 C 59,7 Srpen + 15,5 C 71,0 Září + 12,7 C 66,7 Říjen + 8,4 C 29,5 Listopad - 0,4 C 25,5 Prosinec - 0,5 C 24,0 Nejvyšší teplota: 16.VIII. + 29,2 C Nejnižší teplota: 9.XII. 15,6 C Výsledky hospodaření JZD Zemědělské družstvo hospodaří na 2176 ha půdy, z toho je 1724 ha půdy orné. Obiloviny byly zasety na 900 ha, brambory zasázeny na 170 ha, len na 40 ha, bílý mák na 60 ha. Na zbytku orné půdy a na loukách byly pěstovány pícniny. Hektarové výnosy hlavních plodin v q: pšenice 61,4 žito 40,1 triticale 66,8 ječmen 36,2 brambory 162 oves 38,1 obilí celkem 41,4 Užitkovost živočišné výroby: Prům. dojivost 1 dojnice za rok litrů mléka což je téměř 200 lt pod prům. okresu. Skot ve výkrmu přírůstek za den 0,78 kg přírůstky jsou lepší než průměrné. Družstevníci rozšířili chov kuřecích brojlerů a zavedli chov husí. Toto byl velkých finanční přínos pro družstvo. 9

10 Výroba hlavních rostlinných a živočišných produktů: q obilí 388 q bílý mák q brambor q vepř. a hov. masa 363 q lněné semeno q masa drůbežího q lněný stonek lt mléka Celkové zisky družstva činí ,- Kčs Čistý zisk za rok 1989 činí ,- Kčs V porovnání s loňským rokem uvádím, že byly zavedeny nové výkupní ceny. Průměrná měsíční mzda družstevníka 3.069,- Kčs Výše mezd dle profesí: traktoristé a kombajny 18,85/hod. stavební skupina 15,90/hod. ošetřovatelé dojnic 22,40/hod. tech. hospodář. pracov. 18,52/hod. Provozní úvěr u státní banky činil ,- Kčs Investiční úvěr ,- Kčs I když v letošním roce byla část dluhů splacena, patří naše družstvo k nejvíce zadluženým v okrese. Družstvo má celkem 294 členů. Z toho trvale pracuje: traktoristé a kombajnéři 27 v rostlinné výrobě 11 v živočišné výrobě 62 v dílnách 29 ve stavební skupině 14 řidiči nákladních aut 7 pomocní pracovníci (hlídači) 6 v závodním stravování 8 tech. hospodářští pracov. 35 Mimo to má JZD 7 učňů v oborech: traktorista 3 opravář 1 truhlář 2 kuchařka 1 Sezónně pracuje v družstvu dalších 25 členů. Pro nemoc bylo zameškáno v roce prac. dnů. Došlo také k 17 pracovním úrazům lehčího rázu. 10

11 (tyto údaje jsou vyňaty z rozboru hospodaření JZD Lísek za rok 1989) Poštovní úřad v Počátkách Poslední zprávy o poště jsou v kronice v r V roce 1979 pak zmínka o přestěhování úřadu z budovy, která dnes slouží jako dům pečovatelské služby, do budovy státní spořitelny. Od té doby tedy pracují naši pošťáci v pěkných prostorných místnostech. První z nich slouží jako úřadovna s poštovními přepážkami, následuje druhá balíkárna místnost, kde s přijímají a odbavují veškeré zásilky je zde také v uzavřeném prostoru instalována pokladna. Třetí místnost slouží pěti doručovatelům k výkonu doručovatelské práce před cestou do terénu, čtvrtá menší je vlastně archiv a sklad a konečně v páté je vybudováno sociální zařízení pro zaměstnance. Pošta má také k dispozic osobní auto pro přespolní obvody a k rozvozu balíků do všech obvodů, včetně městských. Zásilky pro naši poštu doručuje a odváží denně poštovní autobus z Tábora. Jako stálí doručovatelé pracují na třech městských obvodech: paní M. Vopravilová, M. Pulkrabová a M. Smetáková. Na dalších dvou přespolních pan Vilém Ryšavý a Jar. Jelínek. I. obvod: Stojčín, Prostý, Vilímeč, Vesce II. obvod: Ctiboř, Polesí, Léskovec, Heřmaneč, Kož. a gum. podnik (u Smrčků) a bytovky na statku. Denně doručují do bytů 11 druhů objednaných novin. Hospodářské noviny, Práce, Lidové noviny, Lidová demokracie, Rudé právo, Svobodné slovo, Mladá fronta, Sport, Jihočeská pravda, Zemědělské noviny a v závěru roku Občanský deník Cena výtisku 1,- Kčs. Následuje bezpočet týdeníků, čtrnáctideníků a měsíčníků v cenách od 4,- Kčs výše. Jde o časopisy obrázkové, technické, módní, zdravotnické, školské, církevní a mnohé další. Výběr je i časopisech dětských: ABC, Ohníček, Filip, Semička, Sluníčko aj. Do pracovní náplně doručovatelů spadá i doruční peněžních zásilek včetně důchodů a inkasa. Přímý prodej tiskovin zajišťuje poštovní novinový stánek na autobusovém nádraží, v malém se prodává na přepážce. Na přepážkách pracují: I. listovní a balíková Eva Houserová, II. peněžní M. Šohajová a jako vedoucí pošty u třetí přepážky paní Eva Doskočilová. 11

12 I. listovní zásilky, doporučené cenovky, cenná psaní, sázenky na soutěže SAZKA, SPORTKA, MATES, 5 ze 40, balíky. II. příjmy veškerých poštovních poukázek, včetně tržeb z prodejen, sporožirové šeky, naopak peníze na výplaty podnikům a provozovnám, prodej tisku. III. vedle práce vedoucí pracovnice výkon důchodové služby. Ceny poštovní služby: psaní: - do 50 g 1,- Kčs balíky: do 3 kg 5,- Kčs - do 500 g 2,- Kčs do 10 kg 7,- Kčs - do g 3,- Kčs do 15 kg 10,- Kčs příplatek doporučený 3,- Kčs příplatek pilné 7,- Kčs příplatek expres 3,- Kčs příplatek křehké 3,- Kčs V úřadovně je rovněž zabudována veřejná telefonní hovorna za následující poplatky podle tarifních pásem: I. pásmo styk uvnitř ÚTO (Kamenicko) 1,- Kčs/min. II. pásmo sousední ÚTO 2,- Kčs/min. III. pásmo nesousední TTO do 250 km 3,- Kčs/min. IV pásmo nesousední TTO nad 250 km 4,- Kčs/min. místní hovor bez ohledu na čas 1,- Kčs/min. Historie dnešního Průmyslového podniku Píše se rok 1940, druhý rok protektorátu Čechy a Morava. Ve městě bylo málo pracovních příležitostí. Tehdy existovala v Počátkách instituce Okresní péče o mládež, jejímž tajemníkem byl p. Filinger. Právě on využil nabídky podniku Družstevní práce v Praze a jednal s některými místními truhláři, řezbáři a soustružníky perletě, zda by byli ochotni pro tento podnik vyrábět dřevěné galanterní výrobky. Podle zaslaných vzorů zhotovil první soustružené výrobky Stanislav Tůma a truhláři Jan Tománek a Bohumil Povolný první kazety a drobné výrobky. Při Okresní péči o mládež byla zřízena tzv. Cvičná dílna. Do práce se zapojovali další řemeslníci, hlavně soustružníci perletě, kteří v období okupace neměli surovinu na výrobu knoflíků. Výrobu vedl po svém zaměstnání Josef Povolný, který byl tehdy zaměstnán jako technický pracovník u fy Bureš v pletárně. Později se stal vedoucím na celý úvazek. Pro výrobu byla pronajata dílna truhláře p. Boh. Povolného a pro sklad volný krám paní Frajové na Mariánském náměstí. Výroba byla podporována a financována 12

13 fy Dorka družstvo pro organizování domácké práce v Praze včetně zajištění materiálu i odbytu. Po konsolidaci výroby došlo k ustavující valné hromadě, kde bylo ustaveno družstvo Lísek nákupní, výrobní a prodejní družstvo domácké a umělecko-řemeslné práce, zapsané společenstvo s ručením omezeným v Počátkách. Předsedou zvolen, Karel Růžička technickým vedoucím Josef Povolný. Základní podíl byl 100 Kčs. Družstvo založilo 42 členů s 242 podíly. V roce 1945 to bylo již 83 členů s 571 podíly. Výroba v roce 1943: soustruž. výrobky (talíře, vázy, šachy) kusů dekorační výrobky kusů kazety a skříňky kusů V roce 1945 družstvo pronajímá od p. Brdlíka velký sklad proti školám (dnes je zde postavena mateřská škola), který byl upraven na dílny, lakovnu, kancelář, sociální zařízení a sklad. V roce 1948 převzala družstvo dočasná národní správa, pak byl zvolen nový výbor v čele s Jindřichem Kedziorem. V této době dochází ke stagnaci v odbytu soustružnických dřevěných výrobků. Krajská družstevní rada Jihlava hledá výrobce rakví pro kraj Jihlava. Pro tuto výrobu bylo nutno přesvědčovat pracovníky, což se dařilo a na podzim roku 1949 byla zahájena zkušební výroba. Dokončování výrobků se provádělo v pivovaře. Krajská družstevní rada nabízí peníze na výstavbu nových dílen. Z několika možností byl vybrán pozemek, na kterém stojí dnešní Průmyslový podnik. Tento pozemek patřil J. Brdlíkovi, který sám nehospodařil a trvale ho pronajímal. Stavební pány a rozpočet vypracoval žirovnický stavitel pan Slavík. Základy pro stavbu připravili zaměstnanci družstva, vlastní stavba byla svěřena Stavebním závodům Havlíčkův Brod stavitel pan Braťka z Počátek. Krov zhotovil pan Filsak z Rodínova, okna a dveře pan Jan Tománek. V tomto období vedení obstarává potřebné stroje a 15. července 1950 byla dílna uvedena do provozu. V dílnách se tehdy topilo v kamnech na piliny a u strojů nebylo odsávání. Mezitím dochází k jednání o začlenění do národ. podniku Rolana Semily, který byl velkým výrobcem rakví. Truhláři se oddělují do nového družstva truhlářů a družstvo Lísek končí svoji činnost. V roce 1963 byla přistavěna další hala, do které přešla výroba z dílen u škol. Modernizace pokračovala výstavbou sila na piliny v roce K rozšíření kotelny a uhelny došlo v roce Výroba rakví je kusů. Nové sklady na řezivo 13

14 a ostatní materiál se staví v roce 1967 a o 3 roky později v r přibylo složiště na dřevo včetně asfaltových cest a pokračuje rozšiřování dílen. Výroba je rakví. Od roku 1971 se postupně mění technologie výroby. Dřevo je z velké části nahrazováno dřevotřískovou deskou, sololitem, voštinou a polystyrenem. Pracnost výroby je nižší a počet pracovníků klesá na 75 při stabilizované výrobě kolem ks ročně. Modernizace ale dál pokračuje a v roce 1977 je postavena nová centrální kompresorovna, o rok později nové sociální zařízení pro zaměstnance. Na spalování pilin a dřevěného odpadu byl v roce 1987 nainstalován nový kotel k tomu účelu zařízený. V tomto roce pracovalo v závodě 70 mužů a žen, kteří vyrobili ks rakví. Ve vedení závodu se od jeho vzniku vystřídali: p. Josef Lehejček, František Holub, Karel Lehejček, František Bílek a nyní Zdeněk Severa. Ve funkci mistrů pracovali: Bohumil Povolný, Jan Tománek, František Kořínek, František Vobr, Jan Tomšík a Jiří Havel. V zápise je uveden jen průřez historií tohoto závodu. Velmi důkladně a pečlivě do všech podrobností je zpracována historie Janem Tománkem bývalým mistrem, pamětníkem vzniku a vývoje naší Rakvárny, jak ji všichni u nás nazýváme. Z této jeho práce je čerpán uvedený zápis do kroniky. Obchod prodejna oděvů V letošním roce uvádím některé údaje jedné z prodejen, která ještě nebyla v kronice uvedena. Myslím, že tento zápis je opodstatněný už proto, že je nutné v kronice uvádět nejen, jak lidé u nás žijí, pracují, baví se, ale také jak se oblékají v posledních letech. Všeobecně lze říci, že výroba a obchod s oděvy přes mnohé problémy (způsob zásobování aj.) uspokojuje své zákazníky. Na ulicích vidíme pěkně oblékané lidi, moderní oblky na dětech. Obleky jsou zhotovovány ze široké škály druhů materiálů i barev. V posledních letech se teší velké oblibě obleky z tzv. džínoviny jak v pánské, dámské, tak i v dětské módě. V posledních dvou letech udává módu barva černá v kombinaci s bílou a červenou, vzory jsou rozličné. Počátecká prodejna je umístěna na Riegrově náměstí 161 (u Hezinů). Prostory jsou v původním stavu a vzhledem k tomu, že je prodejna plnosortimentní, jsou nedostačující. Pracují zde 2 ženy na 1,5 pracovního úvazku. Vedoucí je paní Jaroslava Smejkalová. Plán tržby pro rok ,- Kčs 14

15 byl splněn na 100,3% ,- Kčs Některé ceny oděvů: pánské obleky ,- Kčs dámské pláště vlna ,- Kčs sukně džínová dám. 500,- Kčs kalhoty džínové pán ,- Kčs bundy letní silonové pán ,- Kčs bundy zimní silonové pán ,- Kčs bundy letní dětské ,- Kčs bundy zimní dětské ,- Kčs Dívčí šaty bavlněné vel ,- Kčs vel ,- Kčs. Podle slov vedoucí prodejny je zboží dostatek, pouze u džínoviny není uspokojena poptávka. Vede se zde ještě prodej plášťů silon i bavlna, pracovních oděvů keprových atd. Prodejna byla v roce 1969 převzata od Oděvního obchodu Jihlava podnikem Oděvy Písek. Od té doby zde bylo vybudováno pouze sociální zařízení, v roce 1987 pak vyměněno vnitřní zařízení prodejny. Mzdy zaměstnanců jsou podílové. Je to 50% základní mzdy a odměna podle dosažených tržeb z každého 1.000,- Kčs. Naši občané i zákazníci ze širokého okolí rádi prodejnu navštěvují pro nevšední ochotu prodavaček. Kulturní společenské a sportovní dění Na kulturně společenském životě ve městě se podílelo 29 podniků, závodů, školských zařízení a společenských organizací. Nad rámec obvyklých pořadů a přednášek vynikly v I. pololetí oslavy 40 let od založení dětské pionýrské organizace, v září 700 let od vzniku města, ke konci roku pak po 17. listopadu bouřlivé veřejné schůze a manifestace adekvátní politickým událostem v Praze a dalších velkých městech. Uskutečnily se tři pořady pro dospělé a tři pro děti, na nichž účinkovaly cizí profesionální soub. Pokračovalo se v zájezdech do divadel v Praze, Jihlavě a v Českých Budějovicích a hojně navštěvovali naši občané koncerty vážné hudby a pořady Křeslo pro hosta pořádané na zámku v Žirovnici. 15

16 Námětem přednáškových cyklů byla historie města, ochrana životního prostředí a předmanželská výchova. V průběhu roku se uskutečnilo 15 společenských zábav různého žánru od plesů přes diskotéky až k country bálům, oblíbeným v poslední době. Tyto zábavy měly slušnou společenskou úroveň. Počátecký zpravodaj vycházel pravidelně každé 2 měsíce a obšírně informoval občany o připravovaném i současném dění. Městskou knihovnu navštěvovalo 488 čtenářů, kteří si vypůjčili knih a časopisů, uspořádána byla Vánoční prodejní výstava knih. Městské kino promítlo diváků 301 filmových představení za účasti diváků. Přehled hlavních akcí v jednotlivých měsících (podle kulturního deníku Mě KS) Leden: novoroční turnaj v odbíjené plesy: Agrostrojácký a Sdružení rodičů a přátel školy místní kolo soutěži v recitaci dětský maškarní ples filmové pohádky pro děti Únor: beseda s počáteckými historiky p. St. Veselým a K. Chadimem ples hasičů diskotéka Spartaku přednáška o chráněné oblasti Šumava estráda Alfakoktejl divadelní představení pro děti Popelka Březen: koncert Malá česká dechovka přednáška O. Březina a historie Počátek oslavy Mezinárodního dne žen městská i v závodech fotbalový turnaj starých pánů velikonoční turnaj v odbíjené okresní kolo folklorních tanečních souborů účast nového souboru Javoráček Duben: zájezd několika autobusů na koncert Petry Janů (Pelhřimov) pionýrská akademie spojená s výstavou o činnosti dětí koncert Budějovické kapely 16

17 divadlo pro děti Toulky za zvířaty přednášky: o chorobách pohybového ústrojí, o ochraně a tvorbě životního prostředí. Květen: koncert lidové školy umění přednáška o historii Počátek přednáška o aranžování květin spojená s prakt. ukázkami výstava obrazů počáteckých malířů amatérů přednáška s ukázkami rehabilitačního tělocviku prvomájový průvod pionýrský slib v Balkově lomu výstava městských kronik v knihovně rybářské závody ve Valše a Módní přehlídka na Volmanci Červen: divadlo Procházka růžovým sadem k mezinárodnímu dni dětí uspořádal svaz žen na sídlišti pestrý pořad pro děti a sportovci pak Pohádkový les tradiční pochod Počátky Telč country bál pořádaný sportovci Červenec: požární soutěž o pohár k 700. výročí města výstava pořádaná chovateli drobného hospod. zvířectva fotbalový turnaj o Křišťálový pohár Srpen: zájezdy a výlety 115 let požárního sboru ukázkové cvičení na náměstí večer pak zábava Září: automobilový orientační závod Noční Vysočinou akcím k 700. výročí založení města je věnován samostatný zápis v kronice Říjen: přednáška slavné osobnosti města Počátek burza zimních a sportovních potřeb (svaz žen) kurzy střihů, oslava VŘSR a vzniku naší republiky Listopad: výstava Vánoční tradice koncert žáků lidové školy umění události probíhající ve městě po jsou ve zvláštní stati Prosinec: 17

18 přednáška počátecké stavební památky promítání amatérských filmů Počátky ve filmu první zájezd do Rakouska po otevření hranic mikulášská nadílka pořad mládeže na náměstí koledy pod vánočním stromkem na náměstí vánoční besídka dětí základní školy. Zapsáno v matrice města Počátek Narodilo se: 41 dětí, které byly přivítány na Měst NV v obřadech dne 21.3., 20.6., 3.10 a Sňatky: manželství uzavřelo 15 párů na Měst NV, delegovaných na základě zmocnění bylo též 15. Životní jubilea: s blahopřáním k životním jubileům přišli zástupci Sboru pro obč. záležitosti v Počátkách a Měst NV k následujícím občanům: 75 let 21 občanů 91 let 4 občané 80 let 17 občanů 92 let 1 občan 85 let 9 občanů 94 let 1 občanka 90 let 1 občanka 95 let 1 občanka Paní Zdeňka Tománková, nejstarší 97 let. Občanské průkazy převzalo 36 patnáctiletých dětí. Přivítání prvňáčků se stalo tradicí. Letos jich bylo 52 do nového školního roku Nejlepší žáci naší školy 12 absolventů byli přijati na Měst NV. Zlatou svatbu oslavili manželé Šteflovi Úmrtí: V tomto roce bylo zaznamenáno 131 úmrtí (včetně nemocnice) z toho 35 občanů z Počátek. V prosinci zemřela nejstarší občanka paní Zdeňka Tománková. V průběhu roku byly vypraveny z obřadní síně 3 občanské pohřby. V závěru roku přibývá větší počet pohřebních obřadů vypravených ze hřbitovního kostela tak, jak to bývalo kdysi před vybudováním zdejší obřadní síně. Při pohřbech z obřadní síně byli smutečními řečníky páni: - Lehejček Karel, Šohaj Jiří, Dupalová Jaroslava. Poezii přednášely: paní Jana Panáčková Ludmila Budínová Jaroslava Dupalová. Zvony opět znějí nad městem a krajem kolem Počátek

19 Dříve než popíši vzácnou událost znovu zabudování zvonů do věže počáteckého kostela, považuji za vhodné zmínit se o historii počáteckých zvonů, jak ji popisuje v Počáteckém zpravodaji pan učitel St. Veselý historik:... Málokterý předmět je tak úzce spjat s historií místa a kraje, jako právě zvony. Nesloužily jen při církevních obřadech, provázely svým hlasem slavnostní události, vítaly slavné návštěvy ve městě, ale varovaly také před blížícím se nebezpečím, ať je představoval přicházející nepřítel nebo hrozivé mraky. Hlas zvonů budíval ze spánku obyvatele, kdy hlásný zpozoroval zář vznikajícího požáru. Zvony doprovázely každého občana na jeho poslední cestě. Můžeme předpokládat, že brzy po vzniku města tu byl zbudován kostel na něm se ozýval zvon. První zpráva o počáteckém kostele je z roku 1359, první zpráva o zvonech je až z poloviny 16. století. Brzy potom, r. 1577, uhodilo do věže při zvonění proti bouři. Dva zvoníky blesk zabil, další omráčil. V letech 1599 a 1600 věnoval dva zvony pro hřbitovní kostel Pavel, mlynář ze Ctiboře. Zvony byly i na kostele sv. Kateřiny, později na špitální kapli sv. Anny a v kapli nemocniční. Během věku postihovala naše město dvě nejhorší neštěstí: požáry a války. 6. srpna 1653 shořela věž a zvony se rozlily. Tak tomu bylo i při nejstrašnějším požáru Počátek 27. května Pro poměr obyvatel ke zvonům je příznačné, že přes těžké škody a nesnáze při obnově města byly už 24. června 1823 obnovené a přelité zvony vytaženy na věž. Největší pohroma postihla zvony v obou světových válkách. Roku 1915 byl pořízen první soupis všech zvonů. V Počátkách jich bylo 11. V únoru 1917 byly rekvírovány 4, v listopadu další 3. Lidé nad jejich troskami plakali a brali si úlomky na památku. Třetí zábor se neuskutečnil, válka skončila. Už v prvních letech svobody byla provedena sbírka na 2 nové zvony. Vynesla Kč. Na věž byly zavěšeny r Roku 1936 došlo k zakoupení dalších 3 zvonů. Dlouho na věži nezůstali. Už za 6 let byly konfiskovány fašistickými okupanty... Potud historie zvonů. Mohu dodat jen to, že tehdejší děkan počátecký nechal nahrát hlas zvonů na gramodesku a vlastně od roku 1942 až dosud jsme slýchaly počátecké zvony prostřednictví této nahrávky. Je tu rok Věž počáteckého kostela se znovu stane tím místem, pro které je určena domovem nových zvonů. Jak k tomu došlo? Dne při pohřbu pana Dr. Augustina Malého v Onšově, inspirován onšovskými zvony vyslovil pan Dp. František Brož, děkan počátecký myšlenku získat nové zvony do Počátek. Od myšlenky nebylo již daleko k činu. Tak na základě písemného povolení pana církevního tajemníka Paclíka v Pelhřimově mohla začít sbírka peněž a mědi na odlití zvonů. Od ledna 1985 se soustřeďovaly 19

20 na faře dary věřících občanů z Počátek a okolí, takže v létě 1988 mohlo dojít k odvozu soustředěného materiálu do dílny české zvonařky paní Leticie Ditrichové do Brodku u Přerova. Cín potřebný k lití zvonů byl zakoupen v Českém Brodě. 5. ledna 1989 byly dovezeny nové zvony do počáteckého kostela. 3 června se pak stali věřící svědky vysvěcení zvonů. Slavnosti vysvěcení se zúčastnili z řad církevních hodnostářů českobudějovický kapitulní vikář Josef Kavele, který provedl vlastní obřad svěcení. Při slavnostní mši konselebrovali pan vikář Josef Hanžl z Pelhřimova a ThDr. Jaroslav Kadlec z Horní Cerekve. Tohoto obřadu se zúčastnilo dalších 15 kněží z okolí. Při vstupu do chrámu byl pan k. v. Josef Kavale za zvuku fanfár vítán panem děkanem Brožem a družičkami. Po uvítacím ceremoniálu pronesl poděkování a vřelý proslov k přítomným v kostele. Zdůraznil, že se naše města připravuje letos k oslavě 70é let od svého založení a s potěšením konstatoval, že při této velké slavnosti zas budou živě znít počátecké zvony. Po proslovu začala slavnostní mše při níž dochází k vysvěcení obou nových zvonů. Kmotřenci těchto zvonů byli pan Václav Žižka a paní Jana Panáčková roz. Šteflová, varhanice ve zdejším kostele. Větší zvon nese od tohoto okamžiku jméno Jan Křtitel a menší Panna Maria. Tento den se zapsal pro příští pokolení do historie města a nezbývá než si přát, aby tyto zvony oznamovaly vždy jen dobré zprávy a na kostelní věži vydržely věky. A do této kroniky ať jsou zapsáni všichni ti nejmenovaní, kteří svými dary vrátili městu zvony, které k němu odedávna patřily. Cena zvonů je ,- Kčs. V dalším týdnu byly pak zvony zavěšeny za pomoci autojeřábu s výsuvným ramenem a od té doby denně vyzvánějí ve 12:00 hod a v 19:00 hodin a v neděli v 8:30 se sezvání na mši. Ovládání je automatické podle naprogramování. Žijí mezi námi naše spoluobčanka. Myslím, že právě toto místo v kronice právem náleží ženě, o které vyprávím v tomto článku: Rok nový budiž pozdraven a buď nám vítán vřele! Kéž lepší je, než starý byl a vše Vám splní cele! Kéž ochrání Vás nemocí a štěstím ať jen hýří, kéž všechno zlo a starosti odvane jako pýří! Spokojenost hvězdná zář, ať na Vás se vždy leje, to vše oddaný hlásný Vám v uctivosti přeje! 20

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí 3500 4000 3500 daň z příjmů fyz.osob z podn. 7500 7500 sdílené daně 36000 38000 daně 47000 49000 poplatek

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Z Á P I S z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Rozpočtové opatření č. 7/12 a 8/12 4) Smlouva o zajištění

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015 U S N E S E N Í 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky č.j.: 803/2015/STAR. ze dne 22. září 2015 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: 1. podle 94 zákona čís. 128/2000

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Technické služby VM s.r.o.

Technické služby VM s.r.o. Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2012 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

R O Z P O Č E T NA ROK 2009

R O Z P O Č E T NA ROK 2009 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 47 165,56 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 38 039,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 7 284,36 tis. Kč 3. kapitálové

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více