Hospodaření národního výboru 1989.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření národního výboru 1989."

Transkript

1 Rok

2 Ohlas bouřlivých společenských změn probíhajících v celém světe, ale především v okolních evropských státech a nakonec i v naší republice, doléhal i do našeho města a ovlivňoval zdejší společenský život. Je však třeba říci, že několik ryze místních událostí zaujalo téměř všechny občany a podnítilo je k vyšší občanské aktivitě. Nejprve to bylo pořízení, vysvěcení a instalování dvou nových zvonů na počáteckou věž náhradou za zvony, které byly odvezeny nacisty v době okupace. Nové zvony byly výhradně záležitostí věřících, kteří zorganizovali ve svých řadách sbírku, mnozí přispěli organizátorskou i fyzickou prací, ostatní pak hojnou účastí při slavnosti svěcení. Další velkou událostí se staly oslavy 700 let založení Počátek a 600 let výročí Počátek jako historicky doloženého města. Přípravou se od začátku roku zabývala celá řada osvědčených organizátorů zapojených v komisi. Akce vyústila ve spontánní účast většiny občanů, kteří chtěli alespoň malým dílem přispět ke zdaru oslav. Průběh těchto uvedených akcí byl již tehdy ovlivňován celkovým politickospolečenským klimatem, gorbačovskou perestrojko událostmi v sousedním Polsku, Maďarsku a Německé dem. republice i celkovým neklidem a očekáváním změn u nás. Oním dnem H však nebyl ani 21. srpen nebo 28. říjen, ale 17. listopad, kdy pokojná manifestace studentů, věnovaná 50. výročí represí nacistů proti vysokoškolákům v Praze, přerostla v demonstraci odporu proti stávajícímu zřízení, proti monopolu moci Komunistické strany se všemi známými následky. Mnozí občané našeho města nebyli pouhými pasivními posluchači rozhlasu a televize, ale hledali své postavení ve víru událostí, projevovali své názory a prosazovali aplikaci pražského dění v místních podmínkách. Rok, který byl na svém začátku nazván Rokem pořádku, čistoty a ochrany životního prostředí se na svém konci stal mezníkem, končícím 40letou etapu hledání cesty socialistického vývoje společnosti, věnčenou sice dílčími úspěchy, ale i četnými omyly a nezdary a začínajícím etapu novou, spojenou s nadějí lidí v demokratický vývoj, v uplatnění ekonomických principů, které by vedly k dostižení úrovně vyspělých evropských států. Hospodaření národního výboru Celkové příjmy dosáhly Celkové výdaje činily Přebytek hospodaření Kčs Kčs Kčs 2

3 Zdroje finančních prostředků: příjmy: příjem z vodního hospodář. (vodovody v místních částech) Kčs tržby za školní stravování Kčs tržby za pobyt v jeslích Kčs příjmy z kulturní činnosti Kčs správní poplatky Kčs nájem z popelnic aj. tržby MH Kčs příjem ze stavebnictví Kčs daň zemědělská 618 Kčs daň ze mzdy Kčs daň domovní Kčs ostatní poplatky Kčs doplňkové daň z příjmů obyvatel Kčs poplatek ze psů Kčs pokuty 950 Kčs úroky z bankovních účtů Kčs poplatky z místa (stánky) 780 Kčs poplatky ze vstupného Kčs ostatní příjmy (sběr dřevo z polomů úhrady od pojišťovny) Kčs dotace ze státního rozpočtu Kčs ostatní: převod z fondu rezerv na Z Kčs převody na jiné investice Kčs převody sdružených prostř. na Z Kčs Subvence na investice Kčs Dotace z rozpočtů ONV Kčs Použití zdrojů výdaje: invest. akce Z hopodář. pavilon MŠ Kčs - čistírna odpadních vod Kateřina Kčs neinvest. Z nátěr podlahy sport haly Kčs oprava pionýr. základny Prostý Kčs rekonstrukce dětských hřišť Kčs úprava základů u kašny Kčs úprava veřejných prostranství Kčs Nákup investic: telefonní ústředna NV Kčs 3

4 pásový traktor pro skládku Kčs mixokret Kčs multikára Kčs výkup domu čp. 179(R. Šteflová) Kčs pianina: mateř. škola, LŠU Kčs výkup zahrady Kčs výkup sokolovny Kčs kalkulačka Kčs montážní plošina Kčs výkup domu čp. 219 (Holých u nem.) Kčs elektr. varhany pro svatební síň Kčs výkup pozemku Kčs Neinvestiční výdaje: vodní hospodářství Kčs komunikace Kčs školství: mateřská škola Kčs základní školy Kčs školní jídelny Kčs lidová škola umění Kčs dětské jesle Kčs kultura: kino Kčs knihovna Kčs městské muzeum střed Kčs muzeum Kčs rekonstrukce muzea Kčs rekonstrukce kašny Kčs oprava sochy na Str. kopci Kčs sbor pro obč. záležitosti Kčs vnitřní správa: Kčs sociální věci: péče o staré občany Kčs dům s peč. službou Kčs pohřebné Kčs péče o rodinu a děti Kčs vdovský příplatek Kčs místní hospodářství: bytové hosp Kčs veřejné osvětlení Kčs 4

5 pohřebnictví veřejná zeleň čištění obce svoz odpadků stavebnictví: přípr. projekční práce na Kulturní dům jiné stavební práce Hospodaření s fondy: Fond rezerv a rozvoje: stav k tvorba: finanční vypořádání r odměna za soutěž nár. výborů úroky z účtů dotace z ONV použití: projektové práce výkup sokolovny akce Z zůstatek k Sdružené prostředky: stav k příspěvek pletáren, JZD a ČSAD na školku použito na stavbu školky zůstatek k Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek k příděly do fondu náhr. rekreačního poukazu výdaje: na činnost ROH dary k výročím zaměstnanců příspěvek na stravné rekreační poukaz příspěvek na oční ordinaci zůstatek k Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs 210 Kčs Kčs 900 Kčs Kčs 420 Kčs Kčs Kčs 5

6 Personální změny na národním výboru. 28.II.1989 ukončil práci předsedy městského národního výboru odchodem na zasloužený odpočinek Karel Matoušek. Od 1.III.1989 nastupuje na toto místo dosavadní tajemník NV Oldřich Jelínek. Funkci místopředsedy národního výboru zastává od tohoto data Ludvík Jirků ze Stojčína (dosud výpravčí ČSD). Tajemníkem je Miroslav Vichr. Od 1.XII.1989 nastoupila na zaučení pro práci referentky Alena Fuková, která převezme od 1.II. příštího roku agendu od Jarmily Dvořákové. Do nové provozovny MěstN Nákladní autoprovoz nastoupil od František Budín jako trvalý pracovník řidič nákladního auta Avia 30. Výstavba města v roce Hlavní stavební akcí prováděnou městským národním výborem byla přístavba hospodářského pavilonu mateřské školy, kde bude umístěna kuchyně, příslušné sklady potravin a ostatního materiálu, jedna komplexní třída a ředitelna. Na této stavbě byla dokončena hrubá stavba včetně zastřešení. Vytvořena hodnota díla Kčs, odpracováno bylo hodin z toho hodin zdarma. Novou stavbou je čistírna odpadních vod v Dětské léčebně Kateřina. Zde byla provedena přeložka vedení vysokého napětí včetně trafa a rozvod nízkého napětí. Byla již dodána vlastní biologická čistírna, která se usazuje do stavby. Dodavatelem této akce je stavební družstvo Stavba Jemnice závod Počátky. V tomto roce prostavěno Kčs. Třetí akcí měla být spodní stavba pro obchodní středisko Domácí potřeby a Drobné zboží. Vláda vydala moratorium na zahajování nových staveb, proto nebylo možno s výkopem začít, ač byla připravena projektová dokumentace, zajištěno stavební území i finanční prostředky. Vedou se usilovná jednání funkcionářů Měst NV a ONV o zařazení stavby pro rok 1990, neboť jde o stěžejní stavbu pro rozvoj obchodní sítě ve městě. V rámci drobných prací se uskutečnila oprava komunikace na Lipárkách a v Cihelnách, oprava chodníku v Březinově a Školní ulici, provedeno oplocení školního hřiště. Dokončena byla tříletá práce na generální opravě sousoší a kašny na náměstí Palackého. Podařilo se provést hrubý návoz pro budoucí parkoviště u hřbitova. Na staveništi rodinných domků za Agrostrojem je položen vodovod a kanalizace. Z dalších drobných prací lze uvést: 6

7 - Vybudování sběrného kanálu na dešťovou vodu v ulici Krátké - výměna svítidel v počtu 30 na veřej. osvětlení - oprava sochy Panny Marie na Strážném kopci - vysázení 120 ks stromů náhradou za pokácené - výměnu odpadových košů po celém městě - vybudování převlékárny na koupališti na Valše - vybudování pěší komunikace kolem Továr. rybníka - opravu 20 ks laviček a rozmístění 10 ks nových. Uskutečnilo se několik jednání o zavedení plynu do Počátek ve spolupráci s některými podniky ve městě. Došlo ke sdružení finančních prostředků v částce ,- Kčs na propojení plynovodu ze Studené do Střížovic u Strmilova, což je podmínkou pro napojení plynu pro Žirovnici a Počátky. Vlastní práce na přivedení plynu do Počátek by měly být zahájeny v roce Zahájeno je jednání o napojení Vesce na počátecký vodovod. Ve Stojčíně byl odbahněn návesní rybník. Občané v Polesí dobudovali tenisové hřiště a budovu občanského výboru. Před oslavou 700 let města se všichni zapojili do vzorného úklidu města a majitelé řady domků opravili fasády. Soukromá výstavba 1989 Demolice: stp. č 17 Jiří a Věra Ryšavých Poč. 538 čp. 421 (býv. Suchých Poč.) Pavel a Jana Panáčkovi Poč. 552 čp. 77 Hörnerovo Horní ul. Rostislav a Jarosl.Hörnerovi Poč.270 čp býv. I. D. Brdlíka nyní Agrostroj na přestavbu bytů Stavební povolení bylo vydáno: přestavba čp. 66 (býv. Všohájkovo) Kapoun K. Žirovnice 510 nástavba čp. 55 Novák Lubomír Počátky 55 stavba rod. domku stp. 17 Vesce Jiří a Věra Ryšavých Poč. 538 přestavba r.d. čp. 141 (býv. Melechovo) Jiří a Věra Matouškovi Prostý Kolaudace: nástavba r.d. čp. 76 rekonstr. a nástavba čp. 457 výstavba r.d. čp. 620 oplocení zahradní kolonie Josef a Marie Kosovi, Počátky Bohuslav a Marie Březinovi manželé Sankotovi a dcera Dana Český zahrád. svaz Počátky 7

8 rekreační zařízení chaty u Chadim. rybníka JZD Rynárec Kolaudace garáží: Václav a Božena Vyvadilovi Počátky 569 Bohuslav a Marie Kybovi Počátky 602 Bohuslav a Marie Březinovi Počátky 457 Ladislav Kalina Počátky 478 Václav Vytiska Počátky 464 Výkup parcel: (domů) Městský národní výbor vykoupil: čp. 179 výkup domu býv. paní M. Holé proti nemocnici čp. 219 výkup domu býv. R. Šteflové proti konzumu Počasí Sledujeme-li zápisy v kronice za poslední léta je zřejmé, že se ztrácí pojem ročních období jak jsou nazvána. Výrazně to platí u zimy. Jsme svědky velice mírných zimních měsíců, takřka bez sněhu jak v začátku roku, tak v nastupující zimě koncem roku. První sníh napadl , předcházel déšť a námraza (prováděny posypy silnic). Vydržel jen do cm vrstva napadla v novém roce I., pak opět bez sněhu, až 14 cm vrstva od II a pak nastává jaro na naše podnebí neobvyklé. Léto pak se vyznačovalo (zvláště červenec) velkým suchem, Měst NV vyzývá k šetření vodou, prameny poklesly až na polovinu. Je vyhlášen zákaz zalévání zahrádek z městského vodovodu. Za tohoto počasí se dařilo plísním na porostech a v hojné míře mšicím i na obilí. Půdu ještě pomáhaly vysoušet silné větry, jak se jim u nás říká = moravské = (východní). Jeden z nich si vzal za oběť několik stromů ve městě. Tak např. padlý strom zatarasil cestu u mateřské školy a dopadl na plot a zdivo nové výstavby v areálu školky, poničil stromy a sochu Panny Marie na Strážném kopci. Z přehledu, který pro městskou kroniku poskytuje paní Mátlová z počátecké hájenky podle měření teplota srážek pro meteorologický ústav je zřejmé, že v posledních létech prům. teplot přibývá a srážky mají sestupnou tendenci. Prům. teplota: ,7 C ,7 C ,4 C Srážky v mm: 809,8 675,9 544,5 Prům. teplota Srážky v mm Leden - 1,4 C 24,1 8

9 Únor + 1,1 C 29,1 Březen + 4,9 C 30,2 Duben + 7,1 C 57,3 Květen + 11,7 C 58,7 Červen - 13,2 C 68,7 Červenec + 16,2 C 59,7 Srpen + 15,5 C 71,0 Září + 12,7 C 66,7 Říjen + 8,4 C 29,5 Listopad - 0,4 C 25,5 Prosinec - 0,5 C 24,0 Nejvyšší teplota: 16.VIII. + 29,2 C Nejnižší teplota: 9.XII. 15,6 C Výsledky hospodaření JZD Zemědělské družstvo hospodaří na 2176 ha půdy, z toho je 1724 ha půdy orné. Obiloviny byly zasety na 900 ha, brambory zasázeny na 170 ha, len na 40 ha, bílý mák na 60 ha. Na zbytku orné půdy a na loukách byly pěstovány pícniny. Hektarové výnosy hlavních plodin v q: pšenice 61,4 žito 40,1 triticale 66,8 ječmen 36,2 brambory 162 oves 38,1 obilí celkem 41,4 Užitkovost živočišné výroby: Prům. dojivost 1 dojnice za rok litrů mléka což je téměř 200 lt pod prům. okresu. Skot ve výkrmu přírůstek za den 0,78 kg přírůstky jsou lepší než průměrné. Družstevníci rozšířili chov kuřecích brojlerů a zavedli chov husí. Toto byl velkých finanční přínos pro družstvo. 9

10 Výroba hlavních rostlinných a živočišných produktů: q obilí 388 q bílý mák q brambor q vepř. a hov. masa 363 q lněné semeno q masa drůbežího q lněný stonek lt mléka Celkové zisky družstva činí ,- Kčs Čistý zisk za rok 1989 činí ,- Kčs V porovnání s loňským rokem uvádím, že byly zavedeny nové výkupní ceny. Průměrná měsíční mzda družstevníka 3.069,- Kčs Výše mezd dle profesí: traktoristé a kombajny 18,85/hod. stavební skupina 15,90/hod. ošetřovatelé dojnic 22,40/hod. tech. hospodář. pracov. 18,52/hod. Provozní úvěr u státní banky činil ,- Kčs Investiční úvěr ,- Kčs I když v letošním roce byla část dluhů splacena, patří naše družstvo k nejvíce zadluženým v okrese. Družstvo má celkem 294 členů. Z toho trvale pracuje: traktoristé a kombajnéři 27 v rostlinné výrobě 11 v živočišné výrobě 62 v dílnách 29 ve stavební skupině 14 řidiči nákladních aut 7 pomocní pracovníci (hlídači) 6 v závodním stravování 8 tech. hospodářští pracov. 35 Mimo to má JZD 7 učňů v oborech: traktorista 3 opravář 1 truhlář 2 kuchařka 1 Sezónně pracuje v družstvu dalších 25 členů. Pro nemoc bylo zameškáno v roce prac. dnů. Došlo také k 17 pracovním úrazům lehčího rázu. 10

11 (tyto údaje jsou vyňaty z rozboru hospodaření JZD Lísek za rok 1989) Poštovní úřad v Počátkách Poslední zprávy o poště jsou v kronice v r V roce 1979 pak zmínka o přestěhování úřadu z budovy, která dnes slouží jako dům pečovatelské služby, do budovy státní spořitelny. Od té doby tedy pracují naši pošťáci v pěkných prostorných místnostech. První z nich slouží jako úřadovna s poštovními přepážkami, následuje druhá balíkárna místnost, kde s přijímají a odbavují veškeré zásilky je zde také v uzavřeném prostoru instalována pokladna. Třetí místnost slouží pěti doručovatelům k výkonu doručovatelské práce před cestou do terénu, čtvrtá menší je vlastně archiv a sklad a konečně v páté je vybudováno sociální zařízení pro zaměstnance. Pošta má také k dispozic osobní auto pro přespolní obvody a k rozvozu balíků do všech obvodů, včetně městských. Zásilky pro naši poštu doručuje a odváží denně poštovní autobus z Tábora. Jako stálí doručovatelé pracují na třech městských obvodech: paní M. Vopravilová, M. Pulkrabová a M. Smetáková. Na dalších dvou přespolních pan Vilém Ryšavý a Jar. Jelínek. I. obvod: Stojčín, Prostý, Vilímeč, Vesce II. obvod: Ctiboř, Polesí, Léskovec, Heřmaneč, Kož. a gum. podnik (u Smrčků) a bytovky na statku. Denně doručují do bytů 11 druhů objednaných novin. Hospodářské noviny, Práce, Lidové noviny, Lidová demokracie, Rudé právo, Svobodné slovo, Mladá fronta, Sport, Jihočeská pravda, Zemědělské noviny a v závěru roku Občanský deník Cena výtisku 1,- Kčs. Následuje bezpočet týdeníků, čtrnáctideníků a měsíčníků v cenách od 4,- Kčs výše. Jde o časopisy obrázkové, technické, módní, zdravotnické, školské, církevní a mnohé další. Výběr je i časopisech dětských: ABC, Ohníček, Filip, Semička, Sluníčko aj. Do pracovní náplně doručovatelů spadá i doruční peněžních zásilek včetně důchodů a inkasa. Přímý prodej tiskovin zajišťuje poštovní novinový stánek na autobusovém nádraží, v malém se prodává na přepážce. Na přepážkách pracují: I. listovní a balíková Eva Houserová, II. peněžní M. Šohajová a jako vedoucí pošty u třetí přepážky paní Eva Doskočilová. 11

12 I. listovní zásilky, doporučené cenovky, cenná psaní, sázenky na soutěže SAZKA, SPORTKA, MATES, 5 ze 40, balíky. II. příjmy veškerých poštovních poukázek, včetně tržeb z prodejen, sporožirové šeky, naopak peníze na výplaty podnikům a provozovnám, prodej tisku. III. vedle práce vedoucí pracovnice výkon důchodové služby. Ceny poštovní služby: psaní: - do 50 g 1,- Kčs balíky: do 3 kg 5,- Kčs - do 500 g 2,- Kčs do 10 kg 7,- Kčs - do g 3,- Kčs do 15 kg 10,- Kčs příplatek doporučený 3,- Kčs příplatek pilné 7,- Kčs příplatek expres 3,- Kčs příplatek křehké 3,- Kčs V úřadovně je rovněž zabudována veřejná telefonní hovorna za následující poplatky podle tarifních pásem: I. pásmo styk uvnitř ÚTO (Kamenicko) 1,- Kčs/min. II. pásmo sousední ÚTO 2,- Kčs/min. III. pásmo nesousední TTO do 250 km 3,- Kčs/min. IV pásmo nesousední TTO nad 250 km 4,- Kčs/min. místní hovor bez ohledu na čas 1,- Kčs/min. Historie dnešního Průmyslového podniku Píše se rok 1940, druhý rok protektorátu Čechy a Morava. Ve městě bylo málo pracovních příležitostí. Tehdy existovala v Počátkách instituce Okresní péče o mládež, jejímž tajemníkem byl p. Filinger. Právě on využil nabídky podniku Družstevní práce v Praze a jednal s některými místními truhláři, řezbáři a soustružníky perletě, zda by byli ochotni pro tento podnik vyrábět dřevěné galanterní výrobky. Podle zaslaných vzorů zhotovil první soustružené výrobky Stanislav Tůma a truhláři Jan Tománek a Bohumil Povolný první kazety a drobné výrobky. Při Okresní péči o mládež byla zřízena tzv. Cvičná dílna. Do práce se zapojovali další řemeslníci, hlavně soustružníci perletě, kteří v období okupace neměli surovinu na výrobu knoflíků. Výrobu vedl po svém zaměstnání Josef Povolný, který byl tehdy zaměstnán jako technický pracovník u fy Bureš v pletárně. Později se stal vedoucím na celý úvazek. Pro výrobu byla pronajata dílna truhláře p. Boh. Povolného a pro sklad volný krám paní Frajové na Mariánském náměstí. Výroba byla podporována a financována 12

13 fy Dorka družstvo pro organizování domácké práce v Praze včetně zajištění materiálu i odbytu. Po konsolidaci výroby došlo k ustavující valné hromadě, kde bylo ustaveno družstvo Lísek nákupní, výrobní a prodejní družstvo domácké a umělecko-řemeslné práce, zapsané společenstvo s ručením omezeným v Počátkách. Předsedou zvolen, Karel Růžička technickým vedoucím Josef Povolný. Základní podíl byl 100 Kčs. Družstvo založilo 42 členů s 242 podíly. V roce 1945 to bylo již 83 členů s 571 podíly. Výroba v roce 1943: soustruž. výrobky (talíře, vázy, šachy) kusů dekorační výrobky kusů kazety a skříňky kusů V roce 1945 družstvo pronajímá od p. Brdlíka velký sklad proti školám (dnes je zde postavena mateřská škola), který byl upraven na dílny, lakovnu, kancelář, sociální zařízení a sklad. V roce 1948 převzala družstvo dočasná národní správa, pak byl zvolen nový výbor v čele s Jindřichem Kedziorem. V této době dochází ke stagnaci v odbytu soustružnických dřevěných výrobků. Krajská družstevní rada Jihlava hledá výrobce rakví pro kraj Jihlava. Pro tuto výrobu bylo nutno přesvědčovat pracovníky, což se dařilo a na podzim roku 1949 byla zahájena zkušební výroba. Dokončování výrobků se provádělo v pivovaře. Krajská družstevní rada nabízí peníze na výstavbu nových dílen. Z několika možností byl vybrán pozemek, na kterém stojí dnešní Průmyslový podnik. Tento pozemek patřil J. Brdlíkovi, který sám nehospodařil a trvale ho pronajímal. Stavební pány a rozpočet vypracoval žirovnický stavitel pan Slavík. Základy pro stavbu připravili zaměstnanci družstva, vlastní stavba byla svěřena Stavebním závodům Havlíčkův Brod stavitel pan Braťka z Počátek. Krov zhotovil pan Filsak z Rodínova, okna a dveře pan Jan Tománek. V tomto období vedení obstarává potřebné stroje a 15. července 1950 byla dílna uvedena do provozu. V dílnách se tehdy topilo v kamnech na piliny a u strojů nebylo odsávání. Mezitím dochází k jednání o začlenění do národ. podniku Rolana Semily, který byl velkým výrobcem rakví. Truhláři se oddělují do nového družstva truhlářů a družstvo Lísek končí svoji činnost. V roce 1963 byla přistavěna další hala, do které přešla výroba z dílen u škol. Modernizace pokračovala výstavbou sila na piliny v roce K rozšíření kotelny a uhelny došlo v roce Výroba rakví je kusů. Nové sklady na řezivo 13

14 a ostatní materiál se staví v roce 1967 a o 3 roky později v r přibylo složiště na dřevo včetně asfaltových cest a pokračuje rozšiřování dílen. Výroba je rakví. Od roku 1971 se postupně mění technologie výroby. Dřevo je z velké části nahrazováno dřevotřískovou deskou, sololitem, voštinou a polystyrenem. Pracnost výroby je nižší a počet pracovníků klesá na 75 při stabilizované výrobě kolem ks ročně. Modernizace ale dál pokračuje a v roce 1977 je postavena nová centrální kompresorovna, o rok později nové sociální zařízení pro zaměstnance. Na spalování pilin a dřevěného odpadu byl v roce 1987 nainstalován nový kotel k tomu účelu zařízený. V tomto roce pracovalo v závodě 70 mužů a žen, kteří vyrobili ks rakví. Ve vedení závodu se od jeho vzniku vystřídali: p. Josef Lehejček, František Holub, Karel Lehejček, František Bílek a nyní Zdeněk Severa. Ve funkci mistrů pracovali: Bohumil Povolný, Jan Tománek, František Kořínek, František Vobr, Jan Tomšík a Jiří Havel. V zápise je uveden jen průřez historií tohoto závodu. Velmi důkladně a pečlivě do všech podrobností je zpracována historie Janem Tománkem bývalým mistrem, pamětníkem vzniku a vývoje naší Rakvárny, jak ji všichni u nás nazýváme. Z této jeho práce je čerpán uvedený zápis do kroniky. Obchod prodejna oděvů V letošním roce uvádím některé údaje jedné z prodejen, která ještě nebyla v kronice uvedena. Myslím, že tento zápis je opodstatněný už proto, že je nutné v kronice uvádět nejen, jak lidé u nás žijí, pracují, baví se, ale také jak se oblékají v posledních letech. Všeobecně lze říci, že výroba a obchod s oděvy přes mnohé problémy (způsob zásobování aj.) uspokojuje své zákazníky. Na ulicích vidíme pěkně oblékané lidi, moderní oblky na dětech. Obleky jsou zhotovovány ze široké škály druhů materiálů i barev. V posledních letech se teší velké oblibě obleky z tzv. džínoviny jak v pánské, dámské, tak i v dětské módě. V posledních dvou letech udává módu barva černá v kombinaci s bílou a červenou, vzory jsou rozličné. Počátecká prodejna je umístěna na Riegrově náměstí 161 (u Hezinů). Prostory jsou v původním stavu a vzhledem k tomu, že je prodejna plnosortimentní, jsou nedostačující. Pracují zde 2 ženy na 1,5 pracovního úvazku. Vedoucí je paní Jaroslava Smejkalová. Plán tržby pro rok ,- Kčs 14

15 byl splněn na 100,3% ,- Kčs Některé ceny oděvů: pánské obleky ,- Kčs dámské pláště vlna ,- Kčs sukně džínová dám. 500,- Kčs kalhoty džínové pán ,- Kčs bundy letní silonové pán ,- Kčs bundy zimní silonové pán ,- Kčs bundy letní dětské ,- Kčs bundy zimní dětské ,- Kčs Dívčí šaty bavlněné vel ,- Kčs vel ,- Kčs. Podle slov vedoucí prodejny je zboží dostatek, pouze u džínoviny není uspokojena poptávka. Vede se zde ještě prodej plášťů silon i bavlna, pracovních oděvů keprových atd. Prodejna byla v roce 1969 převzata od Oděvního obchodu Jihlava podnikem Oděvy Písek. Od té doby zde bylo vybudováno pouze sociální zařízení, v roce 1987 pak vyměněno vnitřní zařízení prodejny. Mzdy zaměstnanců jsou podílové. Je to 50% základní mzdy a odměna podle dosažených tržeb z každého 1.000,- Kčs. Naši občané i zákazníci ze širokého okolí rádi prodejnu navštěvují pro nevšední ochotu prodavaček. Kulturní společenské a sportovní dění Na kulturně společenském životě ve městě se podílelo 29 podniků, závodů, školských zařízení a společenských organizací. Nad rámec obvyklých pořadů a přednášek vynikly v I. pololetí oslavy 40 let od založení dětské pionýrské organizace, v září 700 let od vzniku města, ke konci roku pak po 17. listopadu bouřlivé veřejné schůze a manifestace adekvátní politickým událostem v Praze a dalších velkých městech. Uskutečnily se tři pořady pro dospělé a tři pro děti, na nichž účinkovaly cizí profesionální soub. Pokračovalo se v zájezdech do divadel v Praze, Jihlavě a v Českých Budějovicích a hojně navštěvovali naši občané koncerty vážné hudby a pořady Křeslo pro hosta pořádané na zámku v Žirovnici. 15

16 Námětem přednáškových cyklů byla historie města, ochrana životního prostředí a předmanželská výchova. V průběhu roku se uskutečnilo 15 společenských zábav různého žánru od plesů přes diskotéky až k country bálům, oblíbeným v poslední době. Tyto zábavy měly slušnou společenskou úroveň. Počátecký zpravodaj vycházel pravidelně každé 2 měsíce a obšírně informoval občany o připravovaném i současném dění. Městskou knihovnu navštěvovalo 488 čtenářů, kteří si vypůjčili knih a časopisů, uspořádána byla Vánoční prodejní výstava knih. Městské kino promítlo diváků 301 filmových představení za účasti diváků. Přehled hlavních akcí v jednotlivých měsících (podle kulturního deníku Mě KS) Leden: novoroční turnaj v odbíjené plesy: Agrostrojácký a Sdružení rodičů a přátel školy místní kolo soutěži v recitaci dětský maškarní ples filmové pohádky pro děti Únor: beseda s počáteckými historiky p. St. Veselým a K. Chadimem ples hasičů diskotéka Spartaku přednáška o chráněné oblasti Šumava estráda Alfakoktejl divadelní představení pro děti Popelka Březen: koncert Malá česká dechovka přednáška O. Březina a historie Počátek oslavy Mezinárodního dne žen městská i v závodech fotbalový turnaj starých pánů velikonoční turnaj v odbíjené okresní kolo folklorních tanečních souborů účast nového souboru Javoráček Duben: zájezd několika autobusů na koncert Petry Janů (Pelhřimov) pionýrská akademie spojená s výstavou o činnosti dětí koncert Budějovické kapely 16

17 divadlo pro děti Toulky za zvířaty přednášky: o chorobách pohybového ústrojí, o ochraně a tvorbě životního prostředí. Květen: koncert lidové školy umění přednáška o historii Počátek přednáška o aranžování květin spojená s prakt. ukázkami výstava obrazů počáteckých malířů amatérů přednáška s ukázkami rehabilitačního tělocviku prvomájový průvod pionýrský slib v Balkově lomu výstava městských kronik v knihovně rybářské závody ve Valše a Módní přehlídka na Volmanci Červen: divadlo Procházka růžovým sadem k mezinárodnímu dni dětí uspořádal svaz žen na sídlišti pestrý pořad pro děti a sportovci pak Pohádkový les tradiční pochod Počátky Telč country bál pořádaný sportovci Červenec: požární soutěž o pohár k 700. výročí města výstava pořádaná chovateli drobného hospod. zvířectva fotbalový turnaj o Křišťálový pohár Srpen: zájezdy a výlety 115 let požárního sboru ukázkové cvičení na náměstí večer pak zábava Září: automobilový orientační závod Noční Vysočinou akcím k 700. výročí založení města je věnován samostatný zápis v kronice Říjen: přednáška slavné osobnosti města Počátek burza zimních a sportovních potřeb (svaz žen) kurzy střihů, oslava VŘSR a vzniku naší republiky Listopad: výstava Vánoční tradice koncert žáků lidové školy umění události probíhající ve městě po jsou ve zvláštní stati Prosinec: 17

18 přednáška počátecké stavební památky promítání amatérských filmů Počátky ve filmu první zájezd do Rakouska po otevření hranic mikulášská nadílka pořad mládeže na náměstí koledy pod vánočním stromkem na náměstí vánoční besídka dětí základní školy. Zapsáno v matrice města Počátek Narodilo se: 41 dětí, které byly přivítány na Měst NV v obřadech dne 21.3., 20.6., 3.10 a Sňatky: manželství uzavřelo 15 párů na Měst NV, delegovaných na základě zmocnění bylo též 15. Životní jubilea: s blahopřáním k životním jubileům přišli zástupci Sboru pro obč. záležitosti v Počátkách a Měst NV k následujícím občanům: 75 let 21 občanů 91 let 4 občané 80 let 17 občanů 92 let 1 občan 85 let 9 občanů 94 let 1 občanka 90 let 1 občanka 95 let 1 občanka Paní Zdeňka Tománková, nejstarší 97 let. Občanské průkazy převzalo 36 patnáctiletých dětí. Přivítání prvňáčků se stalo tradicí. Letos jich bylo 52 do nového školního roku Nejlepší žáci naší školy 12 absolventů byli přijati na Měst NV. Zlatou svatbu oslavili manželé Šteflovi Úmrtí: V tomto roce bylo zaznamenáno 131 úmrtí (včetně nemocnice) z toho 35 občanů z Počátek. V prosinci zemřela nejstarší občanka paní Zdeňka Tománková. V průběhu roku byly vypraveny z obřadní síně 3 občanské pohřby. V závěru roku přibývá větší počet pohřebních obřadů vypravených ze hřbitovního kostela tak, jak to bývalo kdysi před vybudováním zdejší obřadní síně. Při pohřbech z obřadní síně byli smutečními řečníky páni: - Lehejček Karel, Šohaj Jiří, Dupalová Jaroslava. Poezii přednášely: paní Jana Panáčková Ludmila Budínová Jaroslava Dupalová. Zvony opět znějí nad městem a krajem kolem Počátek

19 Dříve než popíši vzácnou událost znovu zabudování zvonů do věže počáteckého kostela, považuji za vhodné zmínit se o historii počáteckých zvonů, jak ji popisuje v Počáteckém zpravodaji pan učitel St. Veselý historik:... Málokterý předmět je tak úzce spjat s historií místa a kraje, jako právě zvony. Nesloužily jen při církevních obřadech, provázely svým hlasem slavnostní události, vítaly slavné návštěvy ve městě, ale varovaly také před blížícím se nebezpečím, ať je představoval přicházející nepřítel nebo hrozivé mraky. Hlas zvonů budíval ze spánku obyvatele, kdy hlásný zpozoroval zář vznikajícího požáru. Zvony doprovázely každého občana na jeho poslední cestě. Můžeme předpokládat, že brzy po vzniku města tu byl zbudován kostel na něm se ozýval zvon. První zpráva o počáteckém kostele je z roku 1359, první zpráva o zvonech je až z poloviny 16. století. Brzy potom, r. 1577, uhodilo do věže při zvonění proti bouři. Dva zvoníky blesk zabil, další omráčil. V letech 1599 a 1600 věnoval dva zvony pro hřbitovní kostel Pavel, mlynář ze Ctiboře. Zvony byly i na kostele sv. Kateřiny, později na špitální kapli sv. Anny a v kapli nemocniční. Během věku postihovala naše město dvě nejhorší neštěstí: požáry a války. 6. srpna 1653 shořela věž a zvony se rozlily. Tak tomu bylo i při nejstrašnějším požáru Počátek 27. května Pro poměr obyvatel ke zvonům je příznačné, že přes těžké škody a nesnáze při obnově města byly už 24. června 1823 obnovené a přelité zvony vytaženy na věž. Největší pohroma postihla zvony v obou světových válkách. Roku 1915 byl pořízen první soupis všech zvonů. V Počátkách jich bylo 11. V únoru 1917 byly rekvírovány 4, v listopadu další 3. Lidé nad jejich troskami plakali a brali si úlomky na památku. Třetí zábor se neuskutečnil, válka skončila. Už v prvních letech svobody byla provedena sbírka na 2 nové zvony. Vynesla Kč. Na věž byly zavěšeny r Roku 1936 došlo k zakoupení dalších 3 zvonů. Dlouho na věži nezůstali. Už za 6 let byly konfiskovány fašistickými okupanty... Potud historie zvonů. Mohu dodat jen to, že tehdejší děkan počátecký nechal nahrát hlas zvonů na gramodesku a vlastně od roku 1942 až dosud jsme slýchaly počátecké zvony prostřednictví této nahrávky. Je tu rok Věž počáteckého kostela se znovu stane tím místem, pro které je určena domovem nových zvonů. Jak k tomu došlo? Dne při pohřbu pana Dr. Augustina Malého v Onšově, inspirován onšovskými zvony vyslovil pan Dp. František Brož, děkan počátecký myšlenku získat nové zvony do Počátek. Od myšlenky nebylo již daleko k činu. Tak na základě písemného povolení pana církevního tajemníka Paclíka v Pelhřimově mohla začít sbírka peněž a mědi na odlití zvonů. Od ledna 1985 se soustřeďovaly 19

20 na faře dary věřících občanů z Počátek a okolí, takže v létě 1988 mohlo dojít k odvozu soustředěného materiálu do dílny české zvonařky paní Leticie Ditrichové do Brodku u Přerova. Cín potřebný k lití zvonů byl zakoupen v Českém Brodě. 5. ledna 1989 byly dovezeny nové zvony do počáteckého kostela. 3 června se pak stali věřící svědky vysvěcení zvonů. Slavnosti vysvěcení se zúčastnili z řad církevních hodnostářů českobudějovický kapitulní vikář Josef Kavele, který provedl vlastní obřad svěcení. Při slavnostní mši konselebrovali pan vikář Josef Hanžl z Pelhřimova a ThDr. Jaroslav Kadlec z Horní Cerekve. Tohoto obřadu se zúčastnilo dalších 15 kněží z okolí. Při vstupu do chrámu byl pan k. v. Josef Kavale za zvuku fanfár vítán panem děkanem Brožem a družičkami. Po uvítacím ceremoniálu pronesl poděkování a vřelý proslov k přítomným v kostele. Zdůraznil, že se naše města připravuje letos k oslavě 70é let od svého založení a s potěšením konstatoval, že při této velké slavnosti zas budou živě znít počátecké zvony. Po proslovu začala slavnostní mše při níž dochází k vysvěcení obou nových zvonů. Kmotřenci těchto zvonů byli pan Václav Žižka a paní Jana Panáčková roz. Šteflová, varhanice ve zdejším kostele. Větší zvon nese od tohoto okamžiku jméno Jan Křtitel a menší Panna Maria. Tento den se zapsal pro příští pokolení do historie města a nezbývá než si přát, aby tyto zvony oznamovaly vždy jen dobré zprávy a na kostelní věži vydržely věky. A do této kroniky ať jsou zapsáni všichni ti nejmenovaní, kteří svými dary vrátili městu zvony, které k němu odedávna patřily. Cena zvonů je ,- Kčs. V dalším týdnu byly pak zvony zavěšeny za pomoci autojeřábu s výsuvným ramenem a od té doby denně vyzvánějí ve 12:00 hod a v 19:00 hodin a v neděli v 8:30 se sezvání na mši. Ovládání je automatické podle naprogramování. Žijí mezi námi naše spoluobčanka. Myslím, že právě toto místo v kronice právem náleží ženě, o které vyprávím v tomto článku: Rok nový budiž pozdraven a buď nám vítán vřele! Kéž lepší je, než starý byl a vše Vám splní cele! Kéž ochrání Vás nemocí a štěstím ať jen hýří, kéž všechno zlo a starosti odvane jako pýří! Spokojenost hvězdná zář, ať na Vás se vždy leje, to vše oddaný hlásný Vám v uctivosti přeje! 20

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst.

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst. Rok 1990 Prosec demokratizace naší společnosti, zahájený loňskými listopadovými událostmi dosahoval postupně stále širších dimenzí i tempa. Vznikala celá řada politických stran a hnutí, pokračovala destrukce

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

5/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

5/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 5/2009 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Zajímavou a podnětnou akcí byla jarní výprava podnikatelů z Vysočiny v doprovodu krajských radních do Bruselu. Připravili jsme tuto podnikatelskou misi s cílem navázat

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00 Navzdory řadě těžkostí a problémů můžeme být hrdi na to, čeho jsme od 17.11.1989 po závěr roku 1991 dosáhli. Nejdůležitější je, že Československo překročilo Rubikon-došlo v prosazování změn tak daleko,

Více

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 7 sepsala: Irena Kozáková 1997 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h 2 Počasí 3 Politické klima doby 4-9 Správa věcí veřejných 10-12 Finance 13-14 Výstavba 15-16 Domovní správa 17 Technické

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE (DUPLIKÁT) Úvod: Usnesením rady místního národního výboru ze dne 7. ledna 1985 bylo rozhodnuto o založení kroniky obce Trstěnice. Kronika dosud v naší obci nebyla

Více

MÍSTO PRO ROZHOVOR. Rozhovor devátý Se zastupitelem Josefem Kudláčkem

MÍSTO PRO ROZHOVOR. Rozhovor devátý Se zastupitelem Josefem Kudláčkem 4/2008 Pane zastupiteli, náš rozhovor probíhá v posledním měsíci osmičkového roku, v němž jsme vzpomněli řadu významných výročí celostátního významu, ale i těch našich, zdejších, jako byla letošní oslava

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 I. Stav obce Počet obyvatel k 1.1. 1985 17.537 obyvatel V roce 1985 přihlášeno 262 Odhlášeno 319 Úbytek 57-57 obyvatel 17.480 obyvatel Narození 206 obyvatel

Více

Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Proč?? Za co??? Roste!!! Květen - červen 2009. Poradím jak na to.

Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Proč?? Za co??? Roste!!! Květen - červen 2009. Poradím jak na to. Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Poradím jak na to. Tel.: 720 442 651 M. Jónová 512 43 Jablonec nad Jizerou 452 Wellness poradce. VĚTRNÍK Proč?? Za co??? Roste!!! Zpravodaj MěÚ Vysoké

Více

Zpravodaj V SLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Zpravodaj V SLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE www.dobra.cz Obec Dobrá 14. prosince 2004 Zpravodaj ZVEME NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA, které proběhne ve středu 29. prosince 2004 v 17.00 hodin v budově obecního úřadu, obřadní síň. Program jednání bude

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

povede osvědčená paní Kubištová, celé středisko potom naše nová pracovnice, Markéta Hadrabová-Dvořáková.

povede osvědčená paní Kubištová, celé středisko potom naše nová pracovnice, Markéta Hadrabová-Dvořáková. Slovo starosty Ahoj Vinořáci, krásné léto máme za sebou a pokud mám na začátku svého příspěvku kritizovat některé negativní jevy, tak musím zmínit jedno slovo. Zpoždění. Přes naší veškerou snahu dochází

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Tato nová kronika obsahuje 468 číslovaných stran. Obsah kroniky strana 453

Tato nová kronika obsahuje 468 číslovaných stran. Obsah kroniky strana 453 Jmenuji se Věra Buráňová, rozená Dohnalová. Narodila jsem se 23. června 1948 ve Zlíně. Bydlím v Topolné č. 149. Pracuji jako správce databáze v akciové společnosti Fatra Napajedla. Jsem vdaná a mám jednu

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

10. roč. 1/2000 Cena 5 Kč V tomto čísle si můžete přečíst o plánech obecního úřadu, o tom, jak dopadlo pololetí v naší škole, názory občanů, památné

10. roč. 1/2000 Cena 5 Kč V tomto čísle si můžete přečíst o plánech obecního úřadu, o tom, jak dopadlo pololetí v naší škole, názory občanů, památné 10. roč. 1/2000 Cena 5 Kč V tomto čísle si můžete přečíst o plánech obecního úřadu, o tom, jak dopadlo pololetí v naší škole, názory občanů, památné vzpomínky na minulost, zápisy ze starých kronik, rozlosování

Více

11/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

11/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 11/2009 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Přestože čtete tyto řádky v listopadu, kdy se blíží zimní plískanice, rád bych se vrátil ke svým zážitkům z konce slunného babího léta. Možná i proto, že mne tehdy

Více