Hospodaření národního výboru 1989.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření národního výboru 1989."

Transkript

1 Rok

2 Ohlas bouřlivých společenských změn probíhajících v celém světe, ale především v okolních evropských státech a nakonec i v naší republice, doléhal i do našeho města a ovlivňoval zdejší společenský život. Je však třeba říci, že několik ryze místních událostí zaujalo téměř všechny občany a podnítilo je k vyšší občanské aktivitě. Nejprve to bylo pořízení, vysvěcení a instalování dvou nových zvonů na počáteckou věž náhradou za zvony, které byly odvezeny nacisty v době okupace. Nové zvony byly výhradně záležitostí věřících, kteří zorganizovali ve svých řadách sbírku, mnozí přispěli organizátorskou i fyzickou prací, ostatní pak hojnou účastí při slavnosti svěcení. Další velkou událostí se staly oslavy 700 let založení Počátek a 600 let výročí Počátek jako historicky doloženého města. Přípravou se od začátku roku zabývala celá řada osvědčených organizátorů zapojených v komisi. Akce vyústila ve spontánní účast většiny občanů, kteří chtěli alespoň malým dílem přispět ke zdaru oslav. Průběh těchto uvedených akcí byl již tehdy ovlivňován celkovým politickospolečenským klimatem, gorbačovskou perestrojko událostmi v sousedním Polsku, Maďarsku a Německé dem. republice i celkovým neklidem a očekáváním změn u nás. Oním dnem H však nebyl ani 21. srpen nebo 28. říjen, ale 17. listopad, kdy pokojná manifestace studentů, věnovaná 50. výročí represí nacistů proti vysokoškolákům v Praze, přerostla v demonstraci odporu proti stávajícímu zřízení, proti monopolu moci Komunistické strany se všemi známými následky. Mnozí občané našeho města nebyli pouhými pasivními posluchači rozhlasu a televize, ale hledali své postavení ve víru událostí, projevovali své názory a prosazovali aplikaci pražského dění v místních podmínkách. Rok, který byl na svém začátku nazván Rokem pořádku, čistoty a ochrany životního prostředí se na svém konci stal mezníkem, končícím 40letou etapu hledání cesty socialistického vývoje společnosti, věnčenou sice dílčími úspěchy, ale i četnými omyly a nezdary a začínajícím etapu novou, spojenou s nadějí lidí v demokratický vývoj, v uplatnění ekonomických principů, které by vedly k dostižení úrovně vyspělých evropských států. Hospodaření národního výboru Celkové příjmy dosáhly Celkové výdaje činily Přebytek hospodaření Kčs Kčs Kčs 2

3 Zdroje finančních prostředků: příjmy: příjem z vodního hospodář. (vodovody v místních částech) Kčs tržby za školní stravování Kčs tržby za pobyt v jeslích Kčs příjmy z kulturní činnosti Kčs správní poplatky Kčs nájem z popelnic aj. tržby MH Kčs příjem ze stavebnictví Kčs daň zemědělská 618 Kčs daň ze mzdy Kčs daň domovní Kčs ostatní poplatky Kčs doplňkové daň z příjmů obyvatel Kčs poplatek ze psů Kčs pokuty 950 Kčs úroky z bankovních účtů Kčs poplatky z místa (stánky) 780 Kčs poplatky ze vstupného Kčs ostatní příjmy (sběr dřevo z polomů úhrady od pojišťovny) Kčs dotace ze státního rozpočtu Kčs ostatní: převod z fondu rezerv na Z Kčs převody na jiné investice Kčs převody sdružených prostř. na Z Kčs Subvence na investice Kčs Dotace z rozpočtů ONV Kčs Použití zdrojů výdaje: invest. akce Z hopodář. pavilon MŠ Kčs - čistírna odpadních vod Kateřina Kčs neinvest. Z nátěr podlahy sport haly Kčs oprava pionýr. základny Prostý Kčs rekonstrukce dětských hřišť Kčs úprava základů u kašny Kčs úprava veřejných prostranství Kčs Nákup investic: telefonní ústředna NV Kčs 3

4 pásový traktor pro skládku Kčs mixokret Kčs multikára Kčs výkup domu čp. 179(R. Šteflová) Kčs pianina: mateř. škola, LŠU Kčs výkup zahrady Kčs výkup sokolovny Kčs kalkulačka Kčs montážní plošina Kčs výkup domu čp. 219 (Holých u nem.) Kčs elektr. varhany pro svatební síň Kčs výkup pozemku Kčs Neinvestiční výdaje: vodní hospodářství Kčs komunikace Kčs školství: mateřská škola Kčs základní školy Kčs školní jídelny Kčs lidová škola umění Kčs dětské jesle Kčs kultura: kino Kčs knihovna Kčs městské muzeum střed Kčs muzeum Kčs rekonstrukce muzea Kčs rekonstrukce kašny Kčs oprava sochy na Str. kopci Kčs sbor pro obč. záležitosti Kčs vnitřní správa: Kčs sociální věci: péče o staré občany Kčs dům s peč. službou Kčs pohřebné Kčs péče o rodinu a děti Kčs vdovský příplatek Kčs místní hospodářství: bytové hosp Kčs veřejné osvětlení Kčs 4

5 pohřebnictví veřejná zeleň čištění obce svoz odpadků stavebnictví: přípr. projekční práce na Kulturní dům jiné stavební práce Hospodaření s fondy: Fond rezerv a rozvoje: stav k tvorba: finanční vypořádání r odměna za soutěž nár. výborů úroky z účtů dotace z ONV použití: projektové práce výkup sokolovny akce Z zůstatek k Sdružené prostředky: stav k příspěvek pletáren, JZD a ČSAD na školku použito na stavbu školky zůstatek k Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek k příděly do fondu náhr. rekreačního poukazu výdaje: na činnost ROH dary k výročím zaměstnanců příspěvek na stravné rekreační poukaz příspěvek na oční ordinaci zůstatek k Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs 210 Kčs Kčs 900 Kčs Kčs 420 Kčs Kčs Kčs 5

6 Personální změny na národním výboru. 28.II.1989 ukončil práci předsedy městského národního výboru odchodem na zasloužený odpočinek Karel Matoušek. Od 1.III.1989 nastupuje na toto místo dosavadní tajemník NV Oldřich Jelínek. Funkci místopředsedy národního výboru zastává od tohoto data Ludvík Jirků ze Stojčína (dosud výpravčí ČSD). Tajemníkem je Miroslav Vichr. Od 1.XII.1989 nastoupila na zaučení pro práci referentky Alena Fuková, která převezme od 1.II. příštího roku agendu od Jarmily Dvořákové. Do nové provozovny MěstN Nákladní autoprovoz nastoupil od František Budín jako trvalý pracovník řidič nákladního auta Avia 30. Výstavba města v roce Hlavní stavební akcí prováděnou městským národním výborem byla přístavba hospodářského pavilonu mateřské školy, kde bude umístěna kuchyně, příslušné sklady potravin a ostatního materiálu, jedna komplexní třída a ředitelna. Na této stavbě byla dokončena hrubá stavba včetně zastřešení. Vytvořena hodnota díla Kčs, odpracováno bylo hodin z toho hodin zdarma. Novou stavbou je čistírna odpadních vod v Dětské léčebně Kateřina. Zde byla provedena přeložka vedení vysokého napětí včetně trafa a rozvod nízkého napětí. Byla již dodána vlastní biologická čistírna, která se usazuje do stavby. Dodavatelem této akce je stavební družstvo Stavba Jemnice závod Počátky. V tomto roce prostavěno Kčs. Třetí akcí měla být spodní stavba pro obchodní středisko Domácí potřeby a Drobné zboží. Vláda vydala moratorium na zahajování nových staveb, proto nebylo možno s výkopem začít, ač byla připravena projektová dokumentace, zajištěno stavební území i finanční prostředky. Vedou se usilovná jednání funkcionářů Měst NV a ONV o zařazení stavby pro rok 1990, neboť jde o stěžejní stavbu pro rozvoj obchodní sítě ve městě. V rámci drobných prací se uskutečnila oprava komunikace na Lipárkách a v Cihelnách, oprava chodníku v Březinově a Školní ulici, provedeno oplocení školního hřiště. Dokončena byla tříletá práce na generální opravě sousoší a kašny na náměstí Palackého. Podařilo se provést hrubý návoz pro budoucí parkoviště u hřbitova. Na staveništi rodinných domků za Agrostrojem je položen vodovod a kanalizace. Z dalších drobných prací lze uvést: 6

7 - Vybudování sběrného kanálu na dešťovou vodu v ulici Krátké - výměna svítidel v počtu 30 na veřej. osvětlení - oprava sochy Panny Marie na Strážném kopci - vysázení 120 ks stromů náhradou za pokácené - výměnu odpadových košů po celém městě - vybudování převlékárny na koupališti na Valše - vybudování pěší komunikace kolem Továr. rybníka - opravu 20 ks laviček a rozmístění 10 ks nových. Uskutečnilo se několik jednání o zavedení plynu do Počátek ve spolupráci s některými podniky ve městě. Došlo ke sdružení finančních prostředků v částce ,- Kčs na propojení plynovodu ze Studené do Střížovic u Strmilova, což je podmínkou pro napojení plynu pro Žirovnici a Počátky. Vlastní práce na přivedení plynu do Počátek by měly být zahájeny v roce Zahájeno je jednání o napojení Vesce na počátecký vodovod. Ve Stojčíně byl odbahněn návesní rybník. Občané v Polesí dobudovali tenisové hřiště a budovu občanského výboru. Před oslavou 700 let města se všichni zapojili do vzorného úklidu města a majitelé řady domků opravili fasády. Soukromá výstavba 1989 Demolice: stp. č 17 Jiří a Věra Ryšavých Poč. 538 čp. 421 (býv. Suchých Poč.) Pavel a Jana Panáčkovi Poč. 552 čp. 77 Hörnerovo Horní ul. Rostislav a Jarosl.Hörnerovi Poč.270 čp býv. I. D. Brdlíka nyní Agrostroj na přestavbu bytů Stavební povolení bylo vydáno: přestavba čp. 66 (býv. Všohájkovo) Kapoun K. Žirovnice 510 nástavba čp. 55 Novák Lubomír Počátky 55 stavba rod. domku stp. 17 Vesce Jiří a Věra Ryšavých Poč. 538 přestavba r.d. čp. 141 (býv. Melechovo) Jiří a Věra Matouškovi Prostý Kolaudace: nástavba r.d. čp. 76 rekonstr. a nástavba čp. 457 výstavba r.d. čp. 620 oplocení zahradní kolonie Josef a Marie Kosovi, Počátky Bohuslav a Marie Březinovi manželé Sankotovi a dcera Dana Český zahrád. svaz Počátky 7

8 rekreační zařízení chaty u Chadim. rybníka JZD Rynárec Kolaudace garáží: Václav a Božena Vyvadilovi Počátky 569 Bohuslav a Marie Kybovi Počátky 602 Bohuslav a Marie Březinovi Počátky 457 Ladislav Kalina Počátky 478 Václav Vytiska Počátky 464 Výkup parcel: (domů) Městský národní výbor vykoupil: čp. 179 výkup domu býv. paní M. Holé proti nemocnici čp. 219 výkup domu býv. R. Šteflové proti konzumu Počasí Sledujeme-li zápisy v kronice za poslední léta je zřejmé, že se ztrácí pojem ročních období jak jsou nazvána. Výrazně to platí u zimy. Jsme svědky velice mírných zimních měsíců, takřka bez sněhu jak v začátku roku, tak v nastupující zimě koncem roku. První sníh napadl , předcházel déšť a námraza (prováděny posypy silnic). Vydržel jen do cm vrstva napadla v novém roce I., pak opět bez sněhu, až 14 cm vrstva od II a pak nastává jaro na naše podnebí neobvyklé. Léto pak se vyznačovalo (zvláště červenec) velkým suchem, Měst NV vyzývá k šetření vodou, prameny poklesly až na polovinu. Je vyhlášen zákaz zalévání zahrádek z městského vodovodu. Za tohoto počasí se dařilo plísním na porostech a v hojné míře mšicím i na obilí. Půdu ještě pomáhaly vysoušet silné větry, jak se jim u nás říká = moravské = (východní). Jeden z nich si vzal za oběť několik stromů ve městě. Tak např. padlý strom zatarasil cestu u mateřské školy a dopadl na plot a zdivo nové výstavby v areálu školky, poničil stromy a sochu Panny Marie na Strážném kopci. Z přehledu, který pro městskou kroniku poskytuje paní Mátlová z počátecké hájenky podle měření teplota srážek pro meteorologický ústav je zřejmé, že v posledních létech prům. teplot přibývá a srážky mají sestupnou tendenci. Prům. teplota: ,7 C ,7 C ,4 C Srážky v mm: 809,8 675,9 544,5 Prům. teplota Srážky v mm Leden - 1,4 C 24,1 8

9 Únor + 1,1 C 29,1 Březen + 4,9 C 30,2 Duben + 7,1 C 57,3 Květen + 11,7 C 58,7 Červen - 13,2 C 68,7 Červenec + 16,2 C 59,7 Srpen + 15,5 C 71,0 Září + 12,7 C 66,7 Říjen + 8,4 C 29,5 Listopad - 0,4 C 25,5 Prosinec - 0,5 C 24,0 Nejvyšší teplota: 16.VIII. + 29,2 C Nejnižší teplota: 9.XII. 15,6 C Výsledky hospodaření JZD Zemědělské družstvo hospodaří na 2176 ha půdy, z toho je 1724 ha půdy orné. Obiloviny byly zasety na 900 ha, brambory zasázeny na 170 ha, len na 40 ha, bílý mák na 60 ha. Na zbytku orné půdy a na loukách byly pěstovány pícniny. Hektarové výnosy hlavních plodin v q: pšenice 61,4 žito 40,1 triticale 66,8 ječmen 36,2 brambory 162 oves 38,1 obilí celkem 41,4 Užitkovost živočišné výroby: Prům. dojivost 1 dojnice za rok litrů mléka což je téměř 200 lt pod prům. okresu. Skot ve výkrmu přírůstek za den 0,78 kg přírůstky jsou lepší než průměrné. Družstevníci rozšířili chov kuřecích brojlerů a zavedli chov husí. Toto byl velkých finanční přínos pro družstvo. 9

10 Výroba hlavních rostlinných a živočišných produktů: q obilí 388 q bílý mák q brambor q vepř. a hov. masa 363 q lněné semeno q masa drůbežího q lněný stonek lt mléka Celkové zisky družstva činí ,- Kčs Čistý zisk za rok 1989 činí ,- Kčs V porovnání s loňským rokem uvádím, že byly zavedeny nové výkupní ceny. Průměrná měsíční mzda družstevníka 3.069,- Kčs Výše mezd dle profesí: traktoristé a kombajny 18,85/hod. stavební skupina 15,90/hod. ošetřovatelé dojnic 22,40/hod. tech. hospodář. pracov. 18,52/hod. Provozní úvěr u státní banky činil ,- Kčs Investiční úvěr ,- Kčs I když v letošním roce byla část dluhů splacena, patří naše družstvo k nejvíce zadluženým v okrese. Družstvo má celkem 294 členů. Z toho trvale pracuje: traktoristé a kombajnéři 27 v rostlinné výrobě 11 v živočišné výrobě 62 v dílnách 29 ve stavební skupině 14 řidiči nákladních aut 7 pomocní pracovníci (hlídači) 6 v závodním stravování 8 tech. hospodářští pracov. 35 Mimo to má JZD 7 učňů v oborech: traktorista 3 opravář 1 truhlář 2 kuchařka 1 Sezónně pracuje v družstvu dalších 25 členů. Pro nemoc bylo zameškáno v roce prac. dnů. Došlo také k 17 pracovním úrazům lehčího rázu. 10

11 (tyto údaje jsou vyňaty z rozboru hospodaření JZD Lísek za rok 1989) Poštovní úřad v Počátkách Poslední zprávy o poště jsou v kronice v r V roce 1979 pak zmínka o přestěhování úřadu z budovy, která dnes slouží jako dům pečovatelské služby, do budovy státní spořitelny. Od té doby tedy pracují naši pošťáci v pěkných prostorných místnostech. První z nich slouží jako úřadovna s poštovními přepážkami, následuje druhá balíkárna místnost, kde s přijímají a odbavují veškeré zásilky je zde také v uzavřeném prostoru instalována pokladna. Třetí místnost slouží pěti doručovatelům k výkonu doručovatelské práce před cestou do terénu, čtvrtá menší je vlastně archiv a sklad a konečně v páté je vybudováno sociální zařízení pro zaměstnance. Pošta má také k dispozic osobní auto pro přespolní obvody a k rozvozu balíků do všech obvodů, včetně městských. Zásilky pro naši poštu doručuje a odváží denně poštovní autobus z Tábora. Jako stálí doručovatelé pracují na třech městských obvodech: paní M. Vopravilová, M. Pulkrabová a M. Smetáková. Na dalších dvou přespolních pan Vilém Ryšavý a Jar. Jelínek. I. obvod: Stojčín, Prostý, Vilímeč, Vesce II. obvod: Ctiboř, Polesí, Léskovec, Heřmaneč, Kož. a gum. podnik (u Smrčků) a bytovky na statku. Denně doručují do bytů 11 druhů objednaných novin. Hospodářské noviny, Práce, Lidové noviny, Lidová demokracie, Rudé právo, Svobodné slovo, Mladá fronta, Sport, Jihočeská pravda, Zemědělské noviny a v závěru roku Občanský deník Cena výtisku 1,- Kčs. Následuje bezpočet týdeníků, čtrnáctideníků a měsíčníků v cenách od 4,- Kčs výše. Jde o časopisy obrázkové, technické, módní, zdravotnické, školské, církevní a mnohé další. Výběr je i časopisech dětských: ABC, Ohníček, Filip, Semička, Sluníčko aj. Do pracovní náplně doručovatelů spadá i doruční peněžních zásilek včetně důchodů a inkasa. Přímý prodej tiskovin zajišťuje poštovní novinový stánek na autobusovém nádraží, v malém se prodává na přepážce. Na přepážkách pracují: I. listovní a balíková Eva Houserová, II. peněžní M. Šohajová a jako vedoucí pošty u třetí přepážky paní Eva Doskočilová. 11

12 I. listovní zásilky, doporučené cenovky, cenná psaní, sázenky na soutěže SAZKA, SPORTKA, MATES, 5 ze 40, balíky. II. příjmy veškerých poštovních poukázek, včetně tržeb z prodejen, sporožirové šeky, naopak peníze na výplaty podnikům a provozovnám, prodej tisku. III. vedle práce vedoucí pracovnice výkon důchodové služby. Ceny poštovní služby: psaní: - do 50 g 1,- Kčs balíky: do 3 kg 5,- Kčs - do 500 g 2,- Kčs do 10 kg 7,- Kčs - do g 3,- Kčs do 15 kg 10,- Kčs příplatek doporučený 3,- Kčs příplatek pilné 7,- Kčs příplatek expres 3,- Kčs příplatek křehké 3,- Kčs V úřadovně je rovněž zabudována veřejná telefonní hovorna za následující poplatky podle tarifních pásem: I. pásmo styk uvnitř ÚTO (Kamenicko) 1,- Kčs/min. II. pásmo sousední ÚTO 2,- Kčs/min. III. pásmo nesousední TTO do 250 km 3,- Kčs/min. IV pásmo nesousední TTO nad 250 km 4,- Kčs/min. místní hovor bez ohledu na čas 1,- Kčs/min. Historie dnešního Průmyslového podniku Píše se rok 1940, druhý rok protektorátu Čechy a Morava. Ve městě bylo málo pracovních příležitostí. Tehdy existovala v Počátkách instituce Okresní péče o mládež, jejímž tajemníkem byl p. Filinger. Právě on využil nabídky podniku Družstevní práce v Praze a jednal s některými místními truhláři, řezbáři a soustružníky perletě, zda by byli ochotni pro tento podnik vyrábět dřevěné galanterní výrobky. Podle zaslaných vzorů zhotovil první soustružené výrobky Stanislav Tůma a truhláři Jan Tománek a Bohumil Povolný první kazety a drobné výrobky. Při Okresní péči o mládež byla zřízena tzv. Cvičná dílna. Do práce se zapojovali další řemeslníci, hlavně soustružníci perletě, kteří v období okupace neměli surovinu na výrobu knoflíků. Výrobu vedl po svém zaměstnání Josef Povolný, který byl tehdy zaměstnán jako technický pracovník u fy Bureš v pletárně. Později se stal vedoucím na celý úvazek. Pro výrobu byla pronajata dílna truhláře p. Boh. Povolného a pro sklad volný krám paní Frajové na Mariánském náměstí. Výroba byla podporována a financována 12

13 fy Dorka družstvo pro organizování domácké práce v Praze včetně zajištění materiálu i odbytu. Po konsolidaci výroby došlo k ustavující valné hromadě, kde bylo ustaveno družstvo Lísek nákupní, výrobní a prodejní družstvo domácké a umělecko-řemeslné práce, zapsané společenstvo s ručením omezeným v Počátkách. Předsedou zvolen, Karel Růžička technickým vedoucím Josef Povolný. Základní podíl byl 100 Kčs. Družstvo založilo 42 členů s 242 podíly. V roce 1945 to bylo již 83 členů s 571 podíly. Výroba v roce 1943: soustruž. výrobky (talíře, vázy, šachy) kusů dekorační výrobky kusů kazety a skříňky kusů V roce 1945 družstvo pronajímá od p. Brdlíka velký sklad proti školám (dnes je zde postavena mateřská škola), který byl upraven na dílny, lakovnu, kancelář, sociální zařízení a sklad. V roce 1948 převzala družstvo dočasná národní správa, pak byl zvolen nový výbor v čele s Jindřichem Kedziorem. V této době dochází ke stagnaci v odbytu soustružnických dřevěných výrobků. Krajská družstevní rada Jihlava hledá výrobce rakví pro kraj Jihlava. Pro tuto výrobu bylo nutno přesvědčovat pracovníky, což se dařilo a na podzim roku 1949 byla zahájena zkušební výroba. Dokončování výrobků se provádělo v pivovaře. Krajská družstevní rada nabízí peníze na výstavbu nových dílen. Z několika možností byl vybrán pozemek, na kterém stojí dnešní Průmyslový podnik. Tento pozemek patřil J. Brdlíkovi, který sám nehospodařil a trvale ho pronajímal. Stavební pány a rozpočet vypracoval žirovnický stavitel pan Slavík. Základy pro stavbu připravili zaměstnanci družstva, vlastní stavba byla svěřena Stavebním závodům Havlíčkův Brod stavitel pan Braťka z Počátek. Krov zhotovil pan Filsak z Rodínova, okna a dveře pan Jan Tománek. V tomto období vedení obstarává potřebné stroje a 15. července 1950 byla dílna uvedena do provozu. V dílnách se tehdy topilo v kamnech na piliny a u strojů nebylo odsávání. Mezitím dochází k jednání o začlenění do národ. podniku Rolana Semily, který byl velkým výrobcem rakví. Truhláři se oddělují do nového družstva truhlářů a družstvo Lísek končí svoji činnost. V roce 1963 byla přistavěna další hala, do které přešla výroba z dílen u škol. Modernizace pokračovala výstavbou sila na piliny v roce K rozšíření kotelny a uhelny došlo v roce Výroba rakví je kusů. Nové sklady na řezivo 13

14 a ostatní materiál se staví v roce 1967 a o 3 roky později v r přibylo složiště na dřevo včetně asfaltových cest a pokračuje rozšiřování dílen. Výroba je rakví. Od roku 1971 se postupně mění technologie výroby. Dřevo je z velké části nahrazováno dřevotřískovou deskou, sololitem, voštinou a polystyrenem. Pracnost výroby je nižší a počet pracovníků klesá na 75 při stabilizované výrobě kolem ks ročně. Modernizace ale dál pokračuje a v roce 1977 je postavena nová centrální kompresorovna, o rok později nové sociální zařízení pro zaměstnance. Na spalování pilin a dřevěného odpadu byl v roce 1987 nainstalován nový kotel k tomu účelu zařízený. V tomto roce pracovalo v závodě 70 mužů a žen, kteří vyrobili ks rakví. Ve vedení závodu se od jeho vzniku vystřídali: p. Josef Lehejček, František Holub, Karel Lehejček, František Bílek a nyní Zdeněk Severa. Ve funkci mistrů pracovali: Bohumil Povolný, Jan Tománek, František Kořínek, František Vobr, Jan Tomšík a Jiří Havel. V zápise je uveden jen průřez historií tohoto závodu. Velmi důkladně a pečlivě do všech podrobností je zpracována historie Janem Tománkem bývalým mistrem, pamětníkem vzniku a vývoje naší Rakvárny, jak ji všichni u nás nazýváme. Z této jeho práce je čerpán uvedený zápis do kroniky. Obchod prodejna oděvů V letošním roce uvádím některé údaje jedné z prodejen, která ještě nebyla v kronice uvedena. Myslím, že tento zápis je opodstatněný už proto, že je nutné v kronice uvádět nejen, jak lidé u nás žijí, pracují, baví se, ale také jak se oblékají v posledních letech. Všeobecně lze říci, že výroba a obchod s oděvy přes mnohé problémy (způsob zásobování aj.) uspokojuje své zákazníky. Na ulicích vidíme pěkně oblékané lidi, moderní oblky na dětech. Obleky jsou zhotovovány ze široké škály druhů materiálů i barev. V posledních letech se teší velké oblibě obleky z tzv. džínoviny jak v pánské, dámské, tak i v dětské módě. V posledních dvou letech udává módu barva černá v kombinaci s bílou a červenou, vzory jsou rozličné. Počátecká prodejna je umístěna na Riegrově náměstí 161 (u Hezinů). Prostory jsou v původním stavu a vzhledem k tomu, že je prodejna plnosortimentní, jsou nedostačující. Pracují zde 2 ženy na 1,5 pracovního úvazku. Vedoucí je paní Jaroslava Smejkalová. Plán tržby pro rok ,- Kčs 14

15 byl splněn na 100,3% ,- Kčs Některé ceny oděvů: pánské obleky ,- Kčs dámské pláště vlna ,- Kčs sukně džínová dám. 500,- Kčs kalhoty džínové pán ,- Kčs bundy letní silonové pán ,- Kčs bundy zimní silonové pán ,- Kčs bundy letní dětské ,- Kčs bundy zimní dětské ,- Kčs Dívčí šaty bavlněné vel ,- Kčs vel ,- Kčs. Podle slov vedoucí prodejny je zboží dostatek, pouze u džínoviny není uspokojena poptávka. Vede se zde ještě prodej plášťů silon i bavlna, pracovních oděvů keprových atd. Prodejna byla v roce 1969 převzata od Oděvního obchodu Jihlava podnikem Oděvy Písek. Od té doby zde bylo vybudováno pouze sociální zařízení, v roce 1987 pak vyměněno vnitřní zařízení prodejny. Mzdy zaměstnanců jsou podílové. Je to 50% základní mzdy a odměna podle dosažených tržeb z každého 1.000,- Kčs. Naši občané i zákazníci ze širokého okolí rádi prodejnu navštěvují pro nevšední ochotu prodavaček. Kulturní společenské a sportovní dění Na kulturně společenském životě ve městě se podílelo 29 podniků, závodů, školských zařízení a společenských organizací. Nad rámec obvyklých pořadů a přednášek vynikly v I. pololetí oslavy 40 let od založení dětské pionýrské organizace, v září 700 let od vzniku města, ke konci roku pak po 17. listopadu bouřlivé veřejné schůze a manifestace adekvátní politickým událostem v Praze a dalších velkých městech. Uskutečnily se tři pořady pro dospělé a tři pro děti, na nichž účinkovaly cizí profesionální soub. Pokračovalo se v zájezdech do divadel v Praze, Jihlavě a v Českých Budějovicích a hojně navštěvovali naši občané koncerty vážné hudby a pořady Křeslo pro hosta pořádané na zámku v Žirovnici. 15

16 Námětem přednáškových cyklů byla historie města, ochrana životního prostředí a předmanželská výchova. V průběhu roku se uskutečnilo 15 společenských zábav různého žánru od plesů přes diskotéky až k country bálům, oblíbeným v poslední době. Tyto zábavy měly slušnou společenskou úroveň. Počátecký zpravodaj vycházel pravidelně každé 2 měsíce a obšírně informoval občany o připravovaném i současném dění. Městskou knihovnu navštěvovalo 488 čtenářů, kteří si vypůjčili knih a časopisů, uspořádána byla Vánoční prodejní výstava knih. Městské kino promítlo diváků 301 filmových představení za účasti diváků. Přehled hlavních akcí v jednotlivých měsících (podle kulturního deníku Mě KS) Leden: novoroční turnaj v odbíjené plesy: Agrostrojácký a Sdružení rodičů a přátel školy místní kolo soutěži v recitaci dětský maškarní ples filmové pohádky pro děti Únor: beseda s počáteckými historiky p. St. Veselým a K. Chadimem ples hasičů diskotéka Spartaku přednáška o chráněné oblasti Šumava estráda Alfakoktejl divadelní představení pro děti Popelka Březen: koncert Malá česká dechovka přednáška O. Březina a historie Počátek oslavy Mezinárodního dne žen městská i v závodech fotbalový turnaj starých pánů velikonoční turnaj v odbíjené okresní kolo folklorních tanečních souborů účast nového souboru Javoráček Duben: zájezd několika autobusů na koncert Petry Janů (Pelhřimov) pionýrská akademie spojená s výstavou o činnosti dětí koncert Budějovické kapely 16

17 divadlo pro děti Toulky za zvířaty přednášky: o chorobách pohybového ústrojí, o ochraně a tvorbě životního prostředí. Květen: koncert lidové školy umění přednáška o historii Počátek přednáška o aranžování květin spojená s prakt. ukázkami výstava obrazů počáteckých malířů amatérů přednáška s ukázkami rehabilitačního tělocviku prvomájový průvod pionýrský slib v Balkově lomu výstava městských kronik v knihovně rybářské závody ve Valše a Módní přehlídka na Volmanci Červen: divadlo Procházka růžovým sadem k mezinárodnímu dni dětí uspořádal svaz žen na sídlišti pestrý pořad pro děti a sportovci pak Pohádkový les tradiční pochod Počátky Telč country bál pořádaný sportovci Červenec: požární soutěž o pohár k 700. výročí města výstava pořádaná chovateli drobného hospod. zvířectva fotbalový turnaj o Křišťálový pohár Srpen: zájezdy a výlety 115 let požárního sboru ukázkové cvičení na náměstí večer pak zábava Září: automobilový orientační závod Noční Vysočinou akcím k 700. výročí založení města je věnován samostatný zápis v kronice Říjen: přednáška slavné osobnosti města Počátek burza zimních a sportovních potřeb (svaz žen) kurzy střihů, oslava VŘSR a vzniku naší republiky Listopad: výstava Vánoční tradice koncert žáků lidové školy umění události probíhající ve městě po jsou ve zvláštní stati Prosinec: 17

18 přednáška počátecké stavební památky promítání amatérských filmů Počátky ve filmu první zájezd do Rakouska po otevření hranic mikulášská nadílka pořad mládeže na náměstí koledy pod vánočním stromkem na náměstí vánoční besídka dětí základní školy. Zapsáno v matrice města Počátek Narodilo se: 41 dětí, které byly přivítány na Měst NV v obřadech dne 21.3., 20.6., 3.10 a Sňatky: manželství uzavřelo 15 párů na Měst NV, delegovaných na základě zmocnění bylo též 15. Životní jubilea: s blahopřáním k životním jubileům přišli zástupci Sboru pro obč. záležitosti v Počátkách a Měst NV k následujícím občanům: 75 let 21 občanů 91 let 4 občané 80 let 17 občanů 92 let 1 občan 85 let 9 občanů 94 let 1 občanka 90 let 1 občanka 95 let 1 občanka Paní Zdeňka Tománková, nejstarší 97 let. Občanské průkazy převzalo 36 patnáctiletých dětí. Přivítání prvňáčků se stalo tradicí. Letos jich bylo 52 do nového školního roku Nejlepší žáci naší školy 12 absolventů byli přijati na Měst NV. Zlatou svatbu oslavili manželé Šteflovi Úmrtí: V tomto roce bylo zaznamenáno 131 úmrtí (včetně nemocnice) z toho 35 občanů z Počátek. V prosinci zemřela nejstarší občanka paní Zdeňka Tománková. V průběhu roku byly vypraveny z obřadní síně 3 občanské pohřby. V závěru roku přibývá větší počet pohřebních obřadů vypravených ze hřbitovního kostela tak, jak to bývalo kdysi před vybudováním zdejší obřadní síně. Při pohřbech z obřadní síně byli smutečními řečníky páni: - Lehejček Karel, Šohaj Jiří, Dupalová Jaroslava. Poezii přednášely: paní Jana Panáčková Ludmila Budínová Jaroslava Dupalová. Zvony opět znějí nad městem a krajem kolem Počátek

19 Dříve než popíši vzácnou událost znovu zabudování zvonů do věže počáteckého kostela, považuji za vhodné zmínit se o historii počáteckých zvonů, jak ji popisuje v Počáteckém zpravodaji pan učitel St. Veselý historik:... Málokterý předmět je tak úzce spjat s historií místa a kraje, jako právě zvony. Nesloužily jen při církevních obřadech, provázely svým hlasem slavnostní události, vítaly slavné návštěvy ve městě, ale varovaly také před blížícím se nebezpečím, ať je představoval přicházející nepřítel nebo hrozivé mraky. Hlas zvonů budíval ze spánku obyvatele, kdy hlásný zpozoroval zář vznikajícího požáru. Zvony doprovázely každého občana na jeho poslední cestě. Můžeme předpokládat, že brzy po vzniku města tu byl zbudován kostel na něm se ozýval zvon. První zpráva o počáteckém kostele je z roku 1359, první zpráva o zvonech je až z poloviny 16. století. Brzy potom, r. 1577, uhodilo do věže při zvonění proti bouři. Dva zvoníky blesk zabil, další omráčil. V letech 1599 a 1600 věnoval dva zvony pro hřbitovní kostel Pavel, mlynář ze Ctiboře. Zvony byly i na kostele sv. Kateřiny, později na špitální kapli sv. Anny a v kapli nemocniční. Během věku postihovala naše město dvě nejhorší neštěstí: požáry a války. 6. srpna 1653 shořela věž a zvony se rozlily. Tak tomu bylo i při nejstrašnějším požáru Počátek 27. května Pro poměr obyvatel ke zvonům je příznačné, že přes těžké škody a nesnáze při obnově města byly už 24. června 1823 obnovené a přelité zvony vytaženy na věž. Největší pohroma postihla zvony v obou světových válkách. Roku 1915 byl pořízen první soupis všech zvonů. V Počátkách jich bylo 11. V únoru 1917 byly rekvírovány 4, v listopadu další 3. Lidé nad jejich troskami plakali a brali si úlomky na památku. Třetí zábor se neuskutečnil, válka skončila. Už v prvních letech svobody byla provedena sbírka na 2 nové zvony. Vynesla Kč. Na věž byly zavěšeny r Roku 1936 došlo k zakoupení dalších 3 zvonů. Dlouho na věži nezůstali. Už za 6 let byly konfiskovány fašistickými okupanty... Potud historie zvonů. Mohu dodat jen to, že tehdejší děkan počátecký nechal nahrát hlas zvonů na gramodesku a vlastně od roku 1942 až dosud jsme slýchaly počátecké zvony prostřednictví této nahrávky. Je tu rok Věž počáteckého kostela se znovu stane tím místem, pro které je určena domovem nových zvonů. Jak k tomu došlo? Dne při pohřbu pana Dr. Augustina Malého v Onšově, inspirován onšovskými zvony vyslovil pan Dp. František Brož, děkan počátecký myšlenku získat nové zvony do Počátek. Od myšlenky nebylo již daleko k činu. Tak na základě písemného povolení pana církevního tajemníka Paclíka v Pelhřimově mohla začít sbírka peněž a mědi na odlití zvonů. Od ledna 1985 se soustřeďovaly 19

20 na faře dary věřících občanů z Počátek a okolí, takže v létě 1988 mohlo dojít k odvozu soustředěného materiálu do dílny české zvonařky paní Leticie Ditrichové do Brodku u Přerova. Cín potřebný k lití zvonů byl zakoupen v Českém Brodě. 5. ledna 1989 byly dovezeny nové zvony do počáteckého kostela. 3 června se pak stali věřící svědky vysvěcení zvonů. Slavnosti vysvěcení se zúčastnili z řad církevních hodnostářů českobudějovický kapitulní vikář Josef Kavele, který provedl vlastní obřad svěcení. Při slavnostní mši konselebrovali pan vikář Josef Hanžl z Pelhřimova a ThDr. Jaroslav Kadlec z Horní Cerekve. Tohoto obřadu se zúčastnilo dalších 15 kněží z okolí. Při vstupu do chrámu byl pan k. v. Josef Kavale za zvuku fanfár vítán panem děkanem Brožem a družičkami. Po uvítacím ceremoniálu pronesl poděkování a vřelý proslov k přítomným v kostele. Zdůraznil, že se naše města připravuje letos k oslavě 70é let od svého založení a s potěšením konstatoval, že při této velké slavnosti zas budou živě znít počátecké zvony. Po proslovu začala slavnostní mše při níž dochází k vysvěcení obou nových zvonů. Kmotřenci těchto zvonů byli pan Václav Žižka a paní Jana Panáčková roz. Šteflová, varhanice ve zdejším kostele. Větší zvon nese od tohoto okamžiku jméno Jan Křtitel a menší Panna Maria. Tento den se zapsal pro příští pokolení do historie města a nezbývá než si přát, aby tyto zvony oznamovaly vždy jen dobré zprávy a na kostelní věži vydržely věky. A do této kroniky ať jsou zapsáni všichni ti nejmenovaní, kteří svými dary vrátili městu zvony, které k němu odedávna patřily. Cena zvonů je ,- Kčs. V dalším týdnu byly pak zvony zavěšeny za pomoci autojeřábu s výsuvným ramenem a od té doby denně vyzvánějí ve 12:00 hod a v 19:00 hodin a v neděli v 8:30 se sezvání na mši. Ovládání je automatické podle naprogramování. Žijí mezi námi naše spoluobčanka. Myslím, že právě toto místo v kronice právem náleží ženě, o které vyprávím v tomto článku: Rok nový budiž pozdraven a buď nám vítán vřele! Kéž lepší je, než starý byl a vše Vám splní cele! Kéž ochrání Vás nemocí a štěstím ať jen hýří, kéž všechno zlo a starosti odvane jako pýří! Spokojenost hvězdná zář, ať na Vás se vždy leje, to vše oddaný hlásný Vám v uctivosti přeje! 20

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství Rok 1973 Sňatky, narození, úmrtí. V roce 1973 bylo na MěNV uzavřeno 14 sňatků. Jedenácti místním občanům vystavilo matriční oddělení delegace ke sňatkům v jiných matričních obvodech. V městské matrice

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2009 Rozpočtované příjmy: Paragraf v tis. Kč (položka ) HLAVNÍ ČINNOST 1111 Daň z příjmů fyz. osob 2.000,0 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 400,0

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace ROK 1983 Úvod V tomto roce se pokračovalo v odpovědné a náročné práci na úkolech XVI. sjezdu KSČ a dalším rozvoji československé vzdělávací soustavy. Charakter a průběh roku ovlivňovaly mimořádně důležitá

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více