ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE"

Transkript

1 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 1

2 I. ÚVOD Naše preventivní strategie vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / a ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Křesťanské ZŠ a MŠ J.Husa. V něm je stanoven jako hlavní a sjednocující cíl naší školy formování morálních hodnot a etických principů v životě žáků, aby byli schopni vést v dospělosti hodnotný život, a tím přispěli k ozdravění celé společnosti. Tento cíl je vhodně a přirozeně realizován napříč veškerou učební látkou a v každodenním životě školy, je však také obsahem dvou specifických vyučovacích předmětů naší školy: etické výchovy a biblické nauky, která je nepovinným předmětem. Naší prioritou a prvořadým cílem je výchova generace, která je schopná globálního pohledu na svět, vzájemné spolupráce, tolerance a nezištné pomoci potřebným lidem. Tyto kompetence žáků posilujeme na úrovni teoretické i praktické. Týká se to především těchto oblastí výchovy: a) Výchova k toleranci, spolupráci, empatii a pomoci potřebným lidem má logické vyústění do shrnujících pravidelných školních akcí: předvánoční návštěvy stacionáře v Bohunicích a Domu Naděje Vinohrady. V předchozích diskusích posilujeme kladné emoce a soucítění s těmito sociálními vrstvami, nacvičujeme písně i scénky a chystáme drobné dárky. V centru našich výchovných snah je samozřejmě utváření komunikativního, prosociálně vybaveného a spolupráce schopného jedince. Tomuto cíli slouží veškeré vyučovací metody a školní aktivity. Velmi přínosný je týdenní pobyt dětí ve škole v přírodě, kde se přirozeně a intenzivně utváří třídní kolektiv, veškerá činnost v rámci školní družiny, ale též společné školní i mimoškolní aktivity. 2

3 b) Multikulturní výchova Za první čtyři roky se nám velmi dobře podařilo rozvinout zejména oblast výchovy proti rasismu, xenofobii, antisemitismu a násilí. Kromě maximálního využívání možností, které skýtá učivo, pravidelně zařazujeme sice stejné akce, ale s rozdílným obsahem, takže jsou pro žáky stále stejně poutavé. Jedná se zejména o besedu se zástupkyněmi ICEJ o problematice Židů, návštěvy židovského muzea i hřbitova. Za trvalý a velmi výchovný považujeme kontakt s českou pobočkou Feed the Hungry. Každoročně k nám jezdí na besedu ředitel české pobočky Daniel Skokan. Velmi přínosné je jeho promítání filmů i fotografií z Afriky, kam vozí humanitární pomoc, na níž se naši žáci podílejí financemi i dárky. Prevenci xenofobie vidíme v kontaktu a družbě se školou národnostní menšiny Lužických Srbů v německé Chróščicy. Multikulturní charakter mají projektové dny s názvem Lidé a jejich svět. Za podnětné považujeme i návštěvy muzeí a výstav k této tematice, zejména návštěvy brněnského Muzea rómské kultury spojené s programem. Sjednocující postavení v oblasti výchovy proti násilí a za světový mír mají zejména akce v druhém pololetí spojené s oslavami osvobození vlasti a konce 2.světové války v Evropě. V prvním pololetí výchovně využíváme Dne válečných veteránů (11.11.). V obou případech zveme do školy člena brněnského archeologického ústavu Mgr. Jožku Kováře, který si pokaždé připraví aktuální poutavý program, doplněný filmovými záběry, fotografiemi i ukázkou skutečných zbraní i jiných předmětů souvisejících s tématem. c) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta /EVVO/ V této oblasti využíváme vhodných témat ve všech vyučovacích předmětech, realizujeme krátkodobé i dlouhodobé projekty, navštěvujeme akce a semináře pořádané Lipkou / školské zařízení pro environmentální vzdělávání/ apod. Pro systematický rozvoj environmentální výchovy na naší škole je vypracován Školní program EVVO, který je průběžně doplňován a konkretizován v ročních programech. Mezi tradiční akce posilující EEVO patří: - projektové dny s obecným názvem Svět kolem nás, - Čištění studánek na jaře, - a v závěru školního roku projekt Týden pro Zemi. d) Podpora zdraví a výchova ke zdraví Jedná se o správnou výživu (prevenci obezity, poruchy příjmu potravy) a o dodržování správné hygieny (péči o zubní zdraví apod.). Cílem je též vštípit žákům zásady duševní hygieny, která souvisí nejen s oblastí správné výživy a s péčí o fyzické zdraví, ale též se správným využíváním volného času se zaměřením na zájmové aktivity. Důraz klademe také na výuku první pomoci a zařazujeme tematiku ochrany člověka za mimořádných okolností a dopravní výchovu. 3

4 I v těchto oblastech máme vedle běžných témat v rámci výuky osvědčené a oblíbené akce: - v říjnu Týden pro zdraví, - v průběhu celého školního roku spolupracujeme s dopravní policií; žáci trénují BESIP na dopravním hřišti v Řečkovicích a vyvrcholením jsou zkoušky řidičů jízdních kol, - spolupráce s hasiči; zde je zase pro žáky velmi zajímavá návštěva požární zbrojnice a demostrace zásahových akcí. V centru našeho veškerého výchovného působení je žák a žákovský kolektiv. II. PREVENCE RIZIKOV0HO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ prostupuje výukou, veškerým děním ve škole i na mimoškolních akcích, je obsažena v průřezových tématech ŠVP, prvouce, v etické výchově a nepovinném předmětu biblická nauka - tyto dva předměty integrují veškeré naše výchovné snahy a cíle. Naše metody a formy práce Pedagogové se zaměřují na přímou primární prevenci, zejména: - v rámci výuky předmětů (zejména v etické a občanské výchově, biblické nauce, prvouce, přírodovědě, přírodopise, ale i v literární výchově, dějepise, tělocviku apod. ), - při mimoškolních akcích, exkurzích a zájmových aktivitách (v ŠD, kroužcích), - v průběhu běžného školního provozu, zejména však o přestávce, a na posilování pozitivních jevů v žákovském kolektivu, zejména: - rozvíjení dobrých vztahů, - spolupráce v kolektivu, - tolerance, - ochota pomoci. Žáci získávají správné postoje a kompetence různými formami: - formou prožitku se zkouší vcítit do pozice druhého, - nacvičují techniky naslouchání jinému člověku, - trénují zvládání krizových situací. V naší škole máme posílenou osobnostně sociální výchovu ( Dodatek k ŠVP ZV č.3) k čemuž plně využíváme též integrace mentálně postiženého žáka. Již v prvním roce provozu ZŠS bylo zřejmé, že i žáci, kteří mají problémy se sebekontrolou při vzájemných konfliktech, v jednání s postiženým žákem jsou ohleduplní, vstřícní a projevují velmi pěkné empatické chování. V Dodatku č. 3 k ŠVP ZV také klademe důraz na oblast Ochrana člověka za mimořádných událostí, jejíž tematika tvoří podstatnou náplň zejména školy v přírodě a projektového Týdne pro zdraví. 4

5 Naše cíle realizujeme napříč celou výchovně vzdělávací prací, ale pro snazší sledování práce a jejích výsledků, plánujeme preventivní činnost v určitých tematických blocích. a) Vztah k lidem b) Vztah k živé i neživé přírodě c) Vytváříme u žáků povědomí o nutnosti vést zdravý životní styl d) Oblast výchovy proti rasismu a xenofobii e) Prevence šikany f) Předcházení záškoláctví. III. APLIKACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU je rozdělena do těchto oblastí: 1/ Pedagogové a zaměstnanci školy 2/ Rodiče 3/ Žáci 1/ Prevence ze strany pedagogů Metodik prevence: - zajišťuje informovanost zaměstnanců školy, - spolupracuje s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou, - koordinuje spolupráci školy s odbornými pracovišti, - pomáhá při řešení problémových projevů chování, - zajišťuje informovanost rodičů. Výchovný poradce: - eviduje žáky s SPU, - zajišťuje teoretickou i praktickou pomoc pedagogům, kteří pracují s těmito žáky, - pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, - spolupracuje s PPP, - spolupracuje s metodikem prevence, - spolupracuje se školní psycholožkou. Školní psycholožka zajišťuje pro rodiče i učitele odborně poradenské činnosti v oblasti psychologie. Není zaměstnancem školy. 5

6 Pedagogičtí pracovníci - zajišťují vytváření příznivé atmosféry ve třídním kolektivu, - mají žáky neustále pod dohledem, - plánují a zajišťují informovanost žáků v této oblasti, - věnují individuální péči jednotlivým žákům - rozvíjejí vstřícnou komunikaci s rodiči, - rozvíjejí mezi sebou vzájemnou spolupráci a informovanost. 2/ Rodiče a prevence rizikového chování žáků Rodinu považujeme za jeden z pilířů, na nichž škola stojí. Společné výchovné působení školy a rodiny se tak umocňuje, vzrůstá vzájemná důvěra a spolupráce. V oblasti prevence sociálně patologických jevů provádíme mezi rodiči osvětu: - na třídních schůzkách, - na nástěnce výchovného poradenství, - jsou informováni o možnostech využívat poradenská centra, - mají možnost ve škole si zapůjčit odbornou literaturu, - jsou denně ve styku se zaměstnanci školy; většinou jde o neformální vztahy, - jsou každoročně seznamováni se školním řádem: na třídních schůzkách, během celého školního roku je tento dokument vyvěšen k nahlédnutí u informačních nástěnek a stále je umístěn na webových stránkách školy. Ve školním řádu je jasně vymezeno, jak předcházet problémům: celý oddíl V. školního řádu názvem Ochrana žáků před sociálně patologickými projevy diskriminace, nepřátelství a násilí se vztahuje k této problematice, dále : záškoláctví odd.ii, odst. B vandalismus a šikana odd.i, odst. B, bod 1 a 2, celý oddíl VI krádež odd. I, odst. B, bod 9 drogy a návykové látky odd.i, odst. B, bod 1 a 8. - rodiče i žáci jsou také seznamováni s možnými postihy za přestupky v této oblasti / viz. školní řád, oddíl VIII, odst. C, bod 4 Hodnocení a klasifikace chování /. 3/ Prevence rizikového chování žáků Naše výchova ve smyslu prevence proti nežádoucím jevům v chování žáků prostupuje výukou, veškerým děním ve škole i na mimoškolních akcích, je obsažena v průřezových tématech ŠVP, prvouce, v etické výchově a nepovinném předmětu biblická nauka - tyto dva předměty integrují veškeré naše výchovné snahy a cíle. 6

7 IV. ZÁVĚR Z tohoto dokumentu budeme každým rokem vycházet při tvorbě aktuálního Minimálního preventivního programu (po předchozím provedeném vyhodnocení MPP za uplynulý rok). Dle potřeby bude též prováděna korekce školní preventivní strategie. Jsme přesvědčeni, že veškerou prevenci rizikového chování žáků lze úspěšně realizovat pouze tehdy, je-li mezi učitelem a žákem vzájemná důvěra, láska i úcta, čehož lze dosáhnout jedině při partnerském přístupu učitelů k žákům. Od počátku zřízení školy upínáme tímto směrem velké úsilí a naším cílem je vytvořit takovou atmosféru, aby škola fungovala jako jedna velká rodina, kde se všichni znají a respektují. Věříme, že se nám to zatím daří. Důkazem toho je i fakt, že jsme dosud nemuseli řešit vážnější kázeňské problémy a i drobnějších přestupků máme minimum. Naším cílem je udržet tuto příznivou situaci i v dalších letech, kdy bude větší počet žáků. V. DOKUMENTY související se Školním preventivním programem - Minimální preventivní program aktualizace pro každý školní rok - Školní řád - Směrnice č. 33 Organizačního řádu školy: Směrnice k prevenci rizikového chování s přílohami: Krizový plán školy (při výskytu návykových látek, krádeži a vandalismu) Pravidla prevence a postihu záškoláctví Program proti šikaně - Pedagogické deníky třídních učitelek. - Přílohy CO DĚLAT, KDYŽ - INTERVENCE PEDAGOGA : č.1 Drogy č.8 - Homofobie č.2 Doprava č.9 - Extremismus č.3 Poruchy příjmu potravy č.10 - Vandalismus č.4 Alkohol č.11 - Záškoláctví č.5 Týrané dítě č.12 - Krádeže č.6 Šikana č.13 - Tabák č.7 Kyberšikana č.14 Kontakty a telefonní čísla. V Brně dne Vypracovala Mgr.Hana Kličková, ředitelka školy 7

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Heřmánek Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41, 190 15 Praha 9 Předkládá: Mgr. Miroslava Adamcová Ředitelka ZŠ a MŠ Heřmánek Schválila

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Školní rok 2013/ 2014 1 ČÁST I. Základní charakteristika školy Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Školní rok 2009/ 2010 1 Část I. Základní charakteristika školy a) Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní rok: 2014/2015 vypracovala: Mgr. Jaroslava Hrodková, školní metodik prevence schválil: Mgr. Zdeněk Wohlhöfner, ředitel školy Osnova

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Škola pro život - škola pro tebe

Škola pro život - škola pro tebe ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - škola pro tebe zpracovaný podle RVP ZV Dokument vstupuje v platnost : 1. září 2007 verze č.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

pro školní rok 2014 / 2015

pro školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN I, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, příspěvková organizace PSČ 405 02 tel. 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více