Test. Sociální a humanitární práce - denní forma studia. srpen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Test. Sociální a humanitární práce - denní forma studia. srpen 2014"

Transkript

1 Test Sociální a humanitární práce - denní forma studia

2 1. Etický přístup, který dává přednost jednání, jehož následkem je užitek pro co největší počet lidí se nazývá: a) behaviorismus b) konsekvencionalismus c) unitarismus d) utilitarismus 2. Demografické stárnutí a) je proces, kdy takzvaně stárne demokracie lidé si zvykají na fungování demokratických institucí, účastní se svobodných voleb apod. b) je působeno poklesem porodnosti a úmrtnosti obyvatel c) je působeno výhradně tím, že se lidé dožívají vyššího věku 3. Právo udílet milost přísluší: a) ministru spravedlnosti b) ombudsmanovi c) prezidentu republiky d) prezidentu republiky na návrh předsedy Nejvyššího soudu 4. Evropský soud pro lidská práva sídlí: a) v Bruselu b) v Haagu c) v New Yorku d) ve Štrasburgu 5. Česká republika se stala součástí tzv. schengenského prostoru: a) b) c) d) není součástí Schengenu 6. Kolik členů má Parlament ČR? a) 180 b) 200 c) 281 d) V čele univerzity stojí: a) děkan b) kvestor c) lektor d) rektor

3 8. Tendence přizpůsobovat své chování a názory lidem v okolí se nazývá: a) akceptace b) konfirmace c) konformita d) pasivní formace 9. Kompromis znamená: a) dohodu ve smyslu všestranného vítězství b) použití logického a systematického postupu ke zjištění souvislostí mezi pojmy c) způsob řešení sporů, který znamená ústupek nebo nenaplnění očekávání žádné z vyjednávajících stran 10. Environmentalismus je politická ideologie: a) odmítající péči o přírodu, pokud je to v rozporu se zájmy člověka b) prosazující ochranu životního prostředí a hodnoty trvale udržitelného rozvoje c) prosazující přírodu vždy na první místo, pokud není v protikladu se sociálními zájmy člověka d) spoléhající na technický pokrok jako jediné možné řešení případných problémů se životním prostředím 11. Pojmu konvertibilita měny odpovídá český ekvivalent: a) kurz měny b) uchování hodnoty měny c) volná směnitelnost měny d) zúčtování měny 12. Co nepatří do následující řady: utilitarismus, pragmatismus, hédonismus, kubismus? a) hédonismus b) kubismus c) pragmatismus d) utilitarismus 13. Kdo byl představitelem tzv. Welfare state? a) Otto Eduard Leopold von Bismarck b) T. G. Masaryk c) William Henry Beveridge 14. Jaký termín označuje skupinu nezávislých expertů zabývajících se výzkumem či analýzou veřejné politiky? a) think bank b) think group c) think society d) think tank 15. Co je to Rada Evropy? a) jeden z vrcholných orgánů EU b) mezivládní organizace sdružující 47 zemí c) poradní orgán Evropské komise

4 16. Jednacím jazykem Rady Evropy je: a) angličtina b) angličtina a francouzština c) angličtina, francouzština a němčina d) všechny jazyky členských zemí 17. Kdo je podle sociologického přístupu deviant? a) člověk, jehož jednání je v souladu se sociální, kulturní nebo morální normou b) člověk, jehož jednání se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy c) člověk, který se ocitá na okraji společnosti v důsledku svého konformního chování 18. Marginální skupinu lze vymezit jako: a) skupinu vytlačovanou "na okraj" společnosti b) skupinu, která je orientovaná určitým zájmem c) většinovou skupinu 19. Co je sociální exkluze? a) časopis o sociální práci b) metoda sociální práce c) sociální vyloučení d) vytvoření beztřídní společnosti 20. Asimilační model imigrační politiky je založen na: a) podpoře odlišnosti minority od majoritní společnosti b) procesu rychlé a jednoduché adaptaci imigranta do společnosti c) začlenění jen do některých sfér společnosti (např. trhu práce) 21. Jaký termín nejlépe označuje dobrovolnou společenskou soudržnost? a) servilita b) solidarita c) spravedlnost d) subsidiarita 22. Interkulturní kompetence znamená a) nárok a naděje na vyznamné společenské postavení v rámci odlišného kulturního prostředí b) schopnost komunikovat a jednat v multikulturním prostředí c) souhrn práv (disponovat prostředky a lidmi) a moci v rámci odlišného kulturního prostředí 23. Mezi genderové stereotypy nepatří: a) dívky si nehrají na vojáky b) muž zabezpečuje rodinu c) žena se stará o domácnost d) ženy jsou lepší řidičky

5 24. Za negativní heterostereotyp můžeme označit: a) Co Čech, to muzikant. b) Je opilý jako Dán. c) Kam vítr, tam plášť. d) Německá dochvilnost. 25. Helena se vyhýbá situacím, ve kterých by musela potkat Araby. Cítí obavy z odlišné kultury, které nerozumí, k Arabům nemá důvěru. Helena je nejspíše: a) heterofobní b) homofobní c) xenofobní 26. Základní škola v Mírumilovicích upřednostňuje při přijímání dětí do školy romské děti a děti se zdravotním postižením. Postupuje v duchu tzv. a) pozitivismu b) pozitivní autority c) pozitivní diskrepance d) pozitivní diskriminace 27. Formulaci následujícího inzerátu Práce pro mladé osoby! Nabízíme práci v mladé a dynamické skupině ve firmě se stabilní pozicí na trhu. Hledáme vhodné kandidáty/-ky do našeho rozrůstajícího se týmu pro region Ostrava a celá Morava lze považovat za projev: a) ageismu b) rasismu c) sexismu d) xenofobie 28. Které ministerstvo v ČR má v kompetenci problematiku uprchlíků? a) Ministerstvo práce a sociálních věcí b) Ministerstvo spravedlnosti c) Ministerstvo vnitra 29. Která z organizací pracuje s ženami - prostitutkami a) AISIS b) Intervenční centra c) Klokánek d) Rozkoš bez rizika 30. Co je to apartheid? a) lék proti AIDS b) prezident Malawi c) rasová segregace v Jihoafrické republice d) ženská obřízka

6 31. Oblast Náhorní Karabach se nachází na území: a) Arménie b) Azerbajdžánu c) Gruzie d) Sýrie 32. Kdo řídí pomoc po katastrofách a hromadných neštěstích v ČR a) Armáda ČR b) Hasičský záchranný sbor ČR c) Policie ČR 33. Co je hlavním cílem humanitární pomoci? a) Odstranit hlad a chudobu v rozvojových zemích. b) Přivézt lidem jídlo a vodu. c) Snížení lidského utrpení a zachování lidské důstojnosti. d) Zlepšit situaci v zemi postižené katastrofou. 34. Ve které z následujících afrických zemí se nachází Dárfúr? a) Angola b) Etiopie c) Súdán 35. Která z těchto zemí nebyla součástí bývalé Jugoslávie? a) Albánie b) Makedonie c) Slovinsko 36. V čem se liší humanitární katastrofa přírodní od katastrofy, kterou působí válka a místní konflikty? a) v množství přítomných mezinárodních humanitárních organizací b) v množství znepřáteleného migrujícího obyvatelstva c) v množství způsobených škod d) v počtu obětí 37. Mezinárodní hnutí Fair Trade zajišťuje: a) obchodování nadnárodních firem mezi jednotlivými kontinenty b) spravedlivý obchod, který nabízí dobré podmínky výrobcům z rozvojových zemí c) výměnný obchod obyvatel v rozvojových zemích 38. Phnom Penh je hlavní město a) Indonésie b) Kambodži c) Laosu d) Srí Lanky

7 39. Sousedními státy Slovenska jsou: a) ČR, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Rakousko b) ČR, Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakousko c) ČR, Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko d) ČR, Polsko, Ukrajina, Rusko, Maďarsko 40. Co je bezprostřední příčinou vln tsunami? a) povodně b) sesuv půdy c) sucha d) zemětřesení 41. Usáma Bin Ládin pocházel z: a) Afghánistánu b) Saudské Arábie c) Sýrie 42. Nejposvátnějším poutním místem muslimů je: a) Isfahán b) Jeruzalém c) Medína d) Mekka 43. Které z následujících náboženství nepatří k monoteistickým? a) islám b) judaismus c) křesťanství d) šintoismus 44. Velikonoce se v západní Evropě slaví vždy: a) druhou neděli v dubnu b) první neděli po prvním jarním úplňku c) přesně 65 dní po Vánocích d) třetí neděli v březnu 45. Jak zní správně biblické přikázání lásky k bližním? a) Miluj bližního svého jako Boha. b) Miluj bližního svého z celého srdce, z celé své mysli a celou svou silou. c) Miluj svého bližního jako sám sebe. 46. Součástí Nového zákona jsou čtyři evangelia. Která? a) podle Jana, Ondřeje, Jidáše a Nikodéma b) podle Jana, Petra, Jakuba a Lukáše c) podle Matouše, Lukáše, Jidáše a Petra d) podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana

8 47. Reinkarnace v křesťanství: a) je právním úkonem, jímž je biskup uváděn do svého úřadu b) je prostředkem očisty od smrtelných hříchů c) je společným učením bible a buddhismu d) není v souladu s jeho naukou 48. Zesvětštění nebo obecně potlačení vlivu náboženství je procesem: a) deklarace b) homogenizace c) sekularizace 49. Za znak sektářství můžeme považovat: a) absenci oficiální registrace b) autoritářskou mocenskou strukturu c) krátkou dobu existence d) malý počet členů 50. Paraparéza, paraplegie je ochrnutí a) dolní poloviny těla, je často spojeno s poruchami vyprazdňování, močení a sexuálních funkcí b) jedné končetiny c) pravé nebo levé poloviny těla d) všech čtyř končetin 51. Poskytnout první pomoc: 52. Šok: a) je nutné jen v případě ohrožení lidského života b) musíme - je to dáno zákonem c) musíme pouze v případě, že jsme si jistí, že poraněnému neublížíme d) není naší povinností, ale je morální a) je závažný stav organismu, jeho rozvoj může vést ke smrti jedince b) není nebezpečný, jde jen o drobnou komplikaci zranění c) vzniká při každém zranění d) způsobí ihned bezvědomí 53. Malárie je onemocnění a) které vede vždy ke smrti b) které je v našich podmínkách díky očkování zcela vymýceno c) přenášené samičkami komára typu Anopheles, je snadno léčitelné, k preventivním opatřením patří očkování, které zajistí trvalou imunitu d) přenášené samičkami komára typu Anopheles, může být život ohrožující

9 54. Zaškrcovadlo nesmím přiložit: a) pokud je v ráně cizí těleso b) při amputacích c) při otevřené zlomenině d) při žilním krvácení 55. Z rodného čísla /9041 můžeme vyčíst, že: a) osoba je mužem narozeným b) osoba je mužem narozeným c) osoba je ženou narozenou d) osoba je ženou narozenou Soubory s příponami xls a xlsx jsou: a) obrázky b) tabulkami c) texty d) video soubory 57. Na koleji bydlí skupinka pěti zahraničních studentů. Ind je o ročník níže než Rakušan. Brit a Američan studují stejný obor, ale jsou o dva ročníky níže než Ind a o jeden ročník výše než Němec. Vyberte správné tvrzení: a) Američan je ve vyšším ročníku než Rakušan. b) Ind studuje čtvrtý ročník. c) Němec je ve vyšším ročníku než Ind. d) Němec studuje třetí ročník. 58. ČLOVĚK a ANTROPOLOGIE jsou ve stejném vztahu jako SPOLEČNOST a: a) ekonomie b) politologie c) psychologie d) sociologie 59. Vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov ZÁVOD : CÍL. Na pořadí slov záleží. a) den : večer b) divadlo : opona c) píseň : refrén d) spánek : sen 60. Máme dvě koule - A a B. Každá z nich je červená nebo zelená. B není zelená. A není červená. Který z následujících výroků je určitě pravdivý? a) A i B mají různé barvy b) A i B mají stejnou barvu c) A není zelená d) B je zelená

10 Přijímací test - odpovědní formulář Sociální a humanitární práce - denní forma studia datum:... komise: A B C D E jméno a příjmení:... Pokyny pro vyplnění: Správné odpovědi označte křížkem ' '. V případě omylu, chybnou odpověď třikrát vodorovně škrtněte ' '. 1 a b c d 2 a b c 3 a b c d 4 a b c d 5 a b c d 6 a b c d 7 a b c d 8 a b c d 9 a b c 10 a b c d 11 a b c d 12 a b c d 13 a b c 14 a b c d 15 a b c 16 a b c d 17 a b c 18 a b c 19 a b c d 20 a b c 21 a b c d 22 a b c 23 a b c d 24 a b c d 25 a b c 26 a b c d 27 a b c d 28 a b c 29 a b c d 30 a b c d 31 a b c d 32 a b c 33 a b c d 34 a b c 35 a b c 36 a b c d 37 a b c 38 a b c d 39 a b c d 40 a b c d 41 a b c 42 a b c d 43 a b c d 44 a b c d 45 a b c 46 a b c d 47 a b c d 48 a b c 49 a b c d 50 a b c d 51 a b c d 52 a b c d 53 a b c d 54 a b c d 55 a b c d 56 a b c d 57 a b c d 58 a b c d 59 a b c d 60 a b c d

11 Šablona Sociální a humanitární práce - denní forma studia 1 a b c [d] 2 a [b] c 3 a b [c] d 4 a b c [d] 5 a b [c] d 6 a b [c] d 7 a b c [d] 8 a b [c] d 9 a b [c] 10 a [b] c d 11 a b [c] d 12 a [b] c d 13 a b [c] 14 a b c [d] 15 a [b] c 16 a [b] c d 17 a [b] c 18 [a] b c 19 a b c [d] 20 a [b] c 21 a [b] c d 22 a [b] c 23 a b c [d] 24 a [b] c d 25 a b [c] 26 a b c [d] 27 [a] b c d 28 a b [c] 29 a b c [d] 30 a b [c] d 31 a [b] c d 32 a [b] c 33 a b [c] d 34 a b [c] 35 [a] b c 36 a [b] c d 37 a [b] c 38 a [b] c d 39 a [b] c d 40 a b c [d] 41 a [b] c 42 a b c [d] 43 a b c [d] 44 a [b] c d 45 a b [c] 46 a b c [d] 47 a b c [d] 48 a b [c] 49 a [b] c d 50 [a] b c d 51 a [b] c d 52 [a] b c d 53 a b c [d] 54 a b c [d] 55 a [b] c d 56 a [b] c d 57 a [b] c d 58 a b c [d] 59 [a] b c d 60 [a] b c d

Test. Sociální a humanitární práce. červen 2013

Test. Sociální a humanitární práce. červen 2013 Test Sociální a humanitární práce 1. Jaké je složení tripartity? a) papež, patriarcha, zemský rabín b) Polsko, ČR, Slovensko, Maďarsko c) prezident, premiér, předseda poslanecké sněmovny d) vláda, odbory,

Více

Test. Charitativní a sociální práce - dálková forma studia. červen 2013

Test. Charitativní a sociální práce - dálková forma studia. červen 2013 Test Charitativní a sociální práce - dálková forma studia 1. Religiozita znamená a) osobní a privátní vztah jednotlivce k transcendentní skutečnosti, jakkoliv definované b) seznam registrovaných církví

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Vypracoval: Milan Mojžíš,

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit)

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit) Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů (pracovní sešit) Vydalo NESEHNUTÍ Brno, v Brně 2005. (druhé aktualizované vydání) Text: Kateřina Plesková, Petr Frank, Michaela Bosáková, Denisa Kuglerová Ilustrace:

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 1 Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Svět je tvrdé místo k narození

Svět je tvrdé místo k narození Z obsahu: 60 let Informačního centra OSN v Praze O UNFPA s Janou Simonovou Češi ve službách UNV Historie sídla OSN Václav Klaus na všeobecné rozpravě 62. Valného shromáždění Ban Ki-moon: Změna klimatu

Více

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Ženy a muži ve společnosti a rozhodování

Ženy a muži ve společnosti a rozhodování Ženy a muži ve společnosti a rozhodování Příručka k výuce Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %, o.p.s Motto: Muži a ženy v rovnováze Fórum 50 % je nezisková organizace, která podporuje vyrovnané zastoupení

Více

1. Co je sociologie? 1. Působení lidského faktoru v sociálních vědách znamená mimo jiné, že 2. Sociální jednání je podle Maxe Webera:

1. Co je sociologie? 1. Působení lidského faktoru v sociálních vědách znamená mimo jiné, že 2. Sociální jednání je podle Maxe Webera: 1. Co je sociologie? 1. Působení lidského faktoru v sociálních vědách znamená mimo jiné, že a) sociálních vědy nemohou vyslovovat platné závěry o společnosti b) nálezy v sociálních vědách mají pravděpodobnostní

Více

Část 4. Doplňující informace o lidských právech

Část 4. Doplňující informace o lidských právech Část 4 Doplňující informace o lidských právech Obsah této části Lidská práva a jejich ochrana................................................................................... 283 Co jsou lidská práva.........................................................................................

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Uprchlické tábory v ČR. Silvie Frňková

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Uprchlické tábory v ČR. Silvie Frňková Slezská univerzita v Opavě Filozoficko přírodovědecká fakulta Ústav společenských věd Obor veřejná správa a regionální politika BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Téma: Uprchlické tábory v ČR Silvie Frňková vedoucí

Více

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková Zdravotní nauky PhDr. Marie Vrtišková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

Migrace v České Republice, její klady a zápory

Migrace v České Republice, její klady a zápory Migrace v České Republice, její klady a zápory Zpracovala: Bc. Tamara Richtermocová 2010 1 Obsah: 1. Vysvětlení pojmů..3 2. Migrace v ČR popis aktuálního vývoje...4 3. Faktory a příčiny migrace.5 4. Zaměstnání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta Plzeň 2013 Zpracovala: Klára Svitáková Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více