Test. Charitativní a sociální práce - kombinovaná forma studia. srpen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Test. Charitativní a sociální práce - kombinovaná forma studia. srpen 2014"

Transkript

1 Test Charitativní a sociální práce - kombinovaná forma

2 1. Asertivita je: a) forma prosociálního chování b) sebeprosazující jednání se snahou ublížit druhému c) sebeprosazující jednání bez tendence ublížit druhému d) určitá forma agrese 2. Dlouhodobé neuspokojování potřeb vyvolává stav: a) deprese vnímání b) deprivace c) frustrace d) obstrukce 3. V lidské komunikaci: a) je verbální a neverbální komunikace v rovnováze b) převažuje podíl neverbální komunikace nad verbální c) převažuje podíl verbální komunikace nad neverbální d) se nedá jednoznačně určit, převažuje-li verbální či neverbální; záleží na okolnostech. 4. O člověku, který hodnotí a odsuzuje podle vlastního měřítka, které idealizuje a sám pokládá za jediné objektivní, říkáme, že: a) dramatizuje b) legalizuje c) moralizuje 5. Extrovert je osoba: a) orientovaná na potřeby vlastní rodiny b) otevřená, vstřícná, komunikativní c) uzavřená, vnitřně orientovaná d) závislá na reakci okolí 6. Demografické stárnutí a) je proces, kdy takzvaně stárne demokracie lidé si zvykají na fungování demokratických institucí, účastní se svobodných voleb apod. b) je působeno poklesem porodnosti a úmrtnosti obyvatel c) je působeno výhradně tím, že se lidé dožívají vyššího věku 7. Významným představitelem, který stál u zrodu psychoanalýzy je: a) A. Maslow b) J. Eysenck c) S. Freud d) V. E. Frankl

3 8. Která z těchto českých osobností není nositelem Nobelovy ceny? a) Jaroslav Heyrovský b) Jaroslav Seifert c) Václav Havel 9. Formulaci následujícího inzerátu Práce pro mladé osoby! Nabízíme práci v mladé a dynamické skupině ve firmě se stabilní pozicí na trhu. Hledáme vhodné kandidáty/-ky do našeho rozrůstajícího se týmu pro region Ostrava a celá Morava lze považovat za projev: a) ageismu b) rasismu c) sexismu d) xenofobie 10. Etický přístup, který dává přednost jednání, jehož následkem je užitek pro co největší počet lidí se nazývá: a) behaviorismus b) konsekvencionalismus c) unitarismus d) utilitarismus 11. Kdy vstoupila Česká republika do Evropské unie? a) b) c) Co je MPSV? a) mezinárodní práce s vězni b) mezinárodní probační služba a vězeňství c) ministerstvo práce a sociálních věcí 13. Pojem xenofobie označuje: a) odpor nebo iracionální strach z homosexuality b) strach z odlišného/cizího c) strach z otevřených prostor d) strach z velkých sociálních skupin 14. Integrace znamená: a) přístup, který počítá se zapojováním znevýhodněných skupin do společnosti b) společenský trest uložený právní cestou c) způsob řešení sporů, který se uplatňuje v právu i mimo ně

4 15. Co je empatie? a) efektivita b) netečné chování c) opravdovost d) vcítění se do druhého 16. Autismus je: a) genetické onemocnění, které se projevuje mentální retardací a tělesnými malformacemi b) vrozené dědičně podmíněné onemocnění látkové výměny. Choroba je způsobena absencí životně důležitého enzymu v buňkách c) vývojové duševní postižení projevující se stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi objevující se před třetím rokem věku 17. Dyslexie je porucha: a) čtení b) matematických schopností c) pravopisu d) psaní 18. Mladým rodičům se jako první potomek narodí dítě s viditelným postižením, lékaři hned po porodu diagnostikují Downův syndrom. Která sociální služba, k tomuto účelu ze zákona určená, poskytne rodičům pomoc a podporu. a) občanská poradna b) osobní asitence c) ranná péče 19. Exekuční titul a) je čestná cena, kterou každoročně uděluje Česká národní banka nejúspěšnějšímu vymahateli dluhů b) je rozhodnutí, na základě kterého je možné provést exekuci c) označuje typ vysokoškolského vzdělání exekutora 20. Co je sociální patologie? a) věda o nepříznivých skutečnostech v rámci dané společnosti b) věda o stárnutí a stáří c) věda o vztazích mezi lidmi 21. Právo udílet milost přísluší: a) ministru spravedlnosti b) ombudsmanovi c) prezidentu republiky d) prezidentu republiky na návrh předsedy Nejvyššího soudu 22. Všeobecné volební právo znamená: a) hlas se odevzdává přímo pro jednoho kandidáta b) každý má jeden hlas se stejnou váhou c) volit od určitého věku

5 23. Pojem minorita označuje: a) menšinu b) nábožensky orientované skupiny c) sociální vztahy v dětství d) vedlejší aspekty sociální role 24. Bezdomovci: a) jsou vždy oběťmi jednání společnosti, proto si za své postavení v ničem nemohou b) si mohou žít, jak chtějí, ale neměli by obtěžovat ostatní svou přítomností na veřejných místech c) si za svoji situaci mohou rozhodně sami d) zakoušejí určitou formu sociálního vyloučení 25. Do poruch chování nepatří: a) gamblerství b) halucinace c) lenost d) vandalismus 26. Rolový konflikt a) je konfliktem např. mezi učitelem a žákem b) je konfliktní situací, kdy dochází k častému střídání sociálních rolí c) je způsoben vzájemně se neslučujícími požadavky různých sociálních rolí d) nepatří mezi pojmy, kterými se zabývá sociologie 27. Pěstounství znamená: a) péči o svěřené dítě v denním pobytu b) péči o svěřené dítě v domě dětí a mládeže c) péči o svěřené dítě v ústavním zařízení d) péči o svěřené dítě ve své domácnosti 28. Kompetence znamená: a) předpoklad či schopnost zvládat určitou funkci, činnost nebo situaci b) souhrn práv a moci c) výslovné vůdčí společenské postavení nějaké osoby, která může poslušnost případně i vymáhat 29. SOS vesnička a) je formou skupinové pěstounské péče b) je terapeutickou komunitou, kde se léčí osoby závislé na drogách c) orientuje se na pomoc bezdomovcům d) vesnice, ve které žijí lidé v akutní krizi 30. Kdo je podle sociologického přístupu deviant? a) člověk, jehož jednání je v souladu se sociální, kulturní nebo morální normou b) člověk, jehož jednání se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy c) člověk, který se ocitá na okraji společnosti v důsledku svého konformního chování

6 31. Co ukazuje tzv. "míra nezaměstnanosti" v ČR? a) počet ekonomicky aktivních lidí, kteří jsou momentálně bez práce b) počet všech lidí, kteří nepracují c) počet všech lidí, kteří pracují i těch, kteří nepracují 32. Kdo vyplácí dávky sociální péče? a) Krajský úřad b) Obecní úřad c) Okresní úřad d) Úřad práce 33. Na kterou cílovou skupinu jsou zaměřena nízkoprahová centra? a) na děti ohrožené sociálním vyloučením b) na lidi s mentálním postižením c) na matky na rodičovské dovolené d) na osamocené seniory 34. Pracovník v sociálních službách na rozdíl od sociálního pracovníka: a) musí mít minimálně vysokoškolské vzdělání, jeho doménou je posuzování nároku na dávky b) musí mít minimálně vyšší odborné vzdělání, vykonává svou práci vždy samostatně c) nemusí mít minimálně vyšší odborné vzdělání, jeho doménou je především přímá péče o klienty 35. Sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem je a) 15 % b) 26 % c) 8 % d) 9 % 36. Sociální firmy jsou: a) firmy které pečují o rozvoj svých zaměstnanců b) firmy které zaměstnávají pouze osoby znevýhodněné c) podnikatelské subjekty na trhu, které vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné d) podnikatelské subjekty, jejichž součástí jsou chráněné dílny 37. Výpověď z pracovního poměru: a) musí být zaměstnavatelem dána písemně a pouze z důvodů uvedených v zákoně b) může dát zaměstnavatel kdykoliv, i ústně c) není podle zákoníku práce přípustná 38. Co je to insolvence? a) neřešitelný problém b) neschopnost splácet dluhy c) nesnášenlivost vůči etnickým menšinám d) psychická nemoc

7 39. Proč je vhodné, aby byla hranice minimální mzdy nastavena výše než hranice životního minima? a) protože díky tomu klesne inflace b) protože jsou tím lidé motivováni spíše pracovat než využívat státní podporu c) protože tím jsou motivováni zaměstnavatelé přijímat nové zaměstnance d) protože tím klesne míra nezaměstnanosti 40. Mentální postižení primárně souvisí s: a) duševní poruchou b) omezením intelektových schopností c) s momentální indispozicí v oblasti pozornosti d) se zhoršeným zdravotním stavem 41. Zesvětštění nebo obecně potlačení vlivu náboženství je procesem: a) deklarace b) homogenizace c) sekularizace 42. Které z následujících náboženství nepatří k monoteistickým? a) islám b) judaismus c) křesťanství d) šintoismus 43. Termín blíženská láska v křesťanství znamená: a) lásku k druhým lidem jako k bližním b) lásku mezi blíženci c) radost z pomáhání chudým d) šesté církevní přikázání 44. Co se skrývá za pojmem encyklika? a) cyklická sociální práce s klientem b) list určený výhradně do rukou papeže c) významný okružní papežský list 45. Autorem proslaveného textu tzv. Chvalořeči na lásku (Láska je trpělivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá ) je a) apoštol Pavel b) Cicero c) Homér d) sv. Augustin

8 46. Mesiánský syndrom je pojem: a) objevený historiky v době Osvícenství b) používaný Ježíšem v evangeliích c) vyjadřující nutkavou potřebu zachraňovat všechny kolem d) zavedený Mojžíšem ve Starém zákoně 47. Datum velikonočních svátků se každoročně určuje podle a) data Vánoc a svátku Zjevení Páně b) fází měsíce c) rozhodnutí Evropské rady náboženských delegátů 48. Caritas v překladu znamená: a) láska b) milosrdenství c) soucit 49. Popeleční středa je začátkem: a) adventního období b) liturgického mezidobí c) postního období 50. Některé měsíce v roce mají 30 nebo 31 dní. Kolik měsíců má 28 dní? a) 1 b) 12 c) 2 d) Pomáhající organizace nesoucí ve svém názvu slovo Diakonie zřizuje/í: a) evangelické církve b) katolická církev c) obecní úřady d) Svědkové Jehovovi 52. Hospicová péče je poskytována a) lidem, kteří potřebují rehabilitační léčbu po úrazech b) pouze dětem, které nemohou být standardně hospitalizovány c) pouze starým lidem d) terminálně nemocným, nejčastěji s nádorovými onemocněními 53. Fobické poruchy: a) jsou provázeny poruchami nálady, pozornosti a vůle b) jsou spojeny se zvýšenými obavami, strachem c) nelze léčit d) nevedou k závažným změnám v životě jedince, proto je není nutno léčit

9 54. Hepatitida je infekční zánět: a) jater b) kloubů c) slinivky břišní d) srdce 55. Alzheimerova choroba: a) je onemocnění periferního nervového systému, v konečném stadiu vede k poruchám paměti b) je onemocnění vznikající ve vyšším věku, dochází k poruchám paměti, orientace v čase, prostoru i vlastní osobě c) onemocnění vyvolávající od počátku poruchy hybnosti, především chůze d) vzniká ve středním věku, dochází k poruchám paměti, orientace v čase, prostoru i vlastní osobě 56. Gerontologie je: a) vědní obor zabývající se plicními chorobami b) vědní obor zabývající se pohlavními chorobami c) vědní obor zabývající se stářím 57. Inkontinence znamená: a) bolesti při vyprazdňování močového měchýře a tlustého střeva b) nepravidelné vyprazdňování močového měchýře a tlustého střeva c) pravidelné vyprazdňování močového měchýře a tlustého střeva d) samovolný odchod moči a stolice 58. Z rodného čísla /9041 můžeme vyčíst, že: a) osoba je mužem narozeným b) osoba je mužem narozeným c) osoba je ženou narozenou d) osoba je ženou narozenou Vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov VODA : SUŠIT. Na pořadí slov záleží. a) cukr : sladit b) hra : vyhrávat c) špína : prát d) vítr : foukat 60. Vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova ZACHOVAT. a) přidat b) vytvořit c) zlepšit d) změnit

10 Přijímací test - odpovědní formulář Charitativní a sociální práce - kombinovaná forma datum:... komise: A B C D E jméno a příjmení:... Pokyny pro vyplnění: Správné odpovědi označte křížkem ' '. V případě omylu, chybnou odpověď třikrát vodorovně škrtněte ' '. 1 a b c d 2 a b c d 3 a b c d 4 a b c 5 a b c d 6 a b c 7 a b c d 8 a b c 9 a b c d 10 a b c d 11 a b c 12 a b c 13 a b c d 14 a b c 15 a b c d 16 a b c 17 a b c d 18 a b c 19 a b c 20 a b c 21 a b c d 22 a b c 23 a b c d 24 a b c d 25 a b c d 26 a b c d 27 a b c d 28 a b c 29 a b c d 30 a b c 31 a b c 32 a b c d 33 a b c d 34 a b c 35 a b c d 36 a b c d 37 a b c 38 a b c d 39 a b c d 40 a b c d 41 a b c 42 a b c d 43 a b c d 44 a b c 45 a b c d 46 a b c d 47 a b c 48 a b c 49 a b c 50 a b c d 51 a b c d 52 a b c d 53 a b c d 54 a b c d 55 a b c d 56 a b c 57 a b c d 58 a b c d 59 a b c d 60 a b c d

11 Šablona Charitativní a sociální práce - kombinovaná forma 1 a b [c] d 2 a [b] c d 3 a [b] c d 4 a b [c] 5 a [b] c d 6 a [b] c 7 a b [c] d 8 a b [c] 9 [a] b c d 10 a b c [d] 11 a [b] c 12 a b [c] 13 a [b] c d 14 [a] b c 15 a b c [d] 16 a b [c] 17 [a] b c d 18 a b [c] 19 a [b] c 20 [a] b c 21 a b [c] d 22 a [b] c 23 [a] b c d 24 a b c [d] 25 a [b] c d 26 a b [c] d 27 a b c [d] 28 [a] b c 29 [a] b c d 30 a [b] c 31 [a] b c 32 a b c [d] 33 [a] b c d 34 a b [c] 35 a b c [d] 36 a b [c] d 37 [a] b c 38 a [b] c d 39 a [b] c d 40 a [b] c d 41 a b [c] 42 a b c [d] 43 [a] b c d 44 a b [c] 45 [a] b c d 46 a b [c] d 47 a [b] c 48 [a] b c 49 a b [c] 50 a [b] c d 51 [a] b c d 52 a b c [d] 53 a [b] c d 54 [a] b c d 55 a [b] c d 56 a b [c] 57 a b c [d] 58 a [b] c d 59 a b [c] d 60 a b c [d]

Test. Charitativní a sociální práce - dálkové studium - srpen 2012. pro školní rok 2012/2013

Test. Charitativní a sociální práce - dálkové studium - srpen 2012. pro školní rok 2012/2013 Test Charitativní a sociální práce - dálkové studium - srpen 1. Co je to spravedlnost? a) ctnost, díky které člověk ochotně umožňuje každému dosáhnout svého práva b) snaha konat dobro c) snaha o rovnoměrné

Více

Test. Sociální a humanitární práce - denní forma studia. srpen 2014

Test. Sociální a humanitární práce - denní forma studia. srpen 2014 Test Sociální a humanitární práce - denní forma studia 1. Etický přístup, který dává přednost jednání, jehož následkem je užitek pro co největší počet lidí se nazývá: a) behaviorismus b) konsekvencionalismus

Více

Test. Charitativní a sociální práce - dálková forma studia. červen 2013

Test. Charitativní a sociální práce - dálková forma studia. červen 2013 Test Charitativní a sociální práce - dálková forma studia 1. Religiozita znamená a) osobní a privátní vztah jednotlivce k transcendentní skutečnosti, jakkoliv definované b) seznam registrovaných církví

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Iveta Kubalíková Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřením na

Více

Test. Sociální a humanitární práce. červen 2013

Test. Sociální a humanitární práce. červen 2013 Test Sociální a humanitární práce 1. Jaké je složení tripartity? a) papež, patriarcha, zemský rabín b) Polsko, ČR, Slovensko, Maďarsko c) prezident, premiér, předseda poslanecké sněmovny d) vláda, odbory,

Více

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY Miroslava Jirásková Jitka Tomanová OLOMOUC 2011 1 OBSAH str. Úvod 3 1 Vybrané sociální události 4 1.1 Zdraví, nemoc

Více

PRŮVODCE PROFESEMI, INSTITUCEMI A SLUŽBAMI VĚNUJÍCÍMI SE PÉČI O RODINY A DĚTI

PRŮVODCE PROFESEMI, INSTITUCEMI A SLUŽBAMI VĚNUJÍCÍMI SE PÉČI O RODINY A DĚTI ( (EGA CENTRUM PRO RODINU Projekt č. 3640069 Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám Realizátor:

Více

Základní sociálně-demografické údaje ve vztahu k plánování sociálních služeb

Základní sociálně-demografické údaje ve vztahu k plánování sociálních služeb Základní sociálně-demografické údaje ve vztahu k plánování sociálních služeb Obsah: Základní sociálně-demografické údaje ve vztahu k plánování sociálních služeb...1 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MORAVSKOSLEZSKÉHO

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Práce v sociálních službách

Práce v sociálních službách Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě Vypracovala: Marie Hasoňová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Kubalčíková,

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 2., upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Nebojte se zaměstnat lidi s handicapem (PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE) Autoři: Mgr. Monika Heczková JUDr. Jan Hutař

Nebojte se zaměstnat lidi s handicapem (PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE) Autoři: Mgr. Monika Heczková JUDr. Jan Hutař Nebojte se zaměstnat lidi s handicapem (PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE) Autoři: Mgr. Monika Heczková JUDr. Jan Hutař Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR, Praha 2012 ISBN: 978-80-904152-1-8

Více

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny 1 RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. Život téměř každého člověka se odehrává v rodinném prostředí, které na něj působí, formuje ho

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA LÉTA 2014 2016

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA LÉTA 2014 2016 Město Český Těšín 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA LÉTA 2014 2016 Komunitní plánování sociálních služeb Český Těšín Vize komunitního plánování sociálních služeb Plánovat a poskytovat

Více

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

ZAMĚSTNANOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM EMPLOYMENT OF INDIVIDUALS WITH HEALTH DISABILITY

ZAMĚSTNANOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM EMPLOYMENT OF INDIVIDUALS WITH HEALTH DISABILITY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika

Více

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Oblastní charita Znojmo jako sociální pomoc osobám v hmotné nouzi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce:

Více

Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace Charita České republiky na území ACHO

Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace Charita České republiky na území ACHO Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Bc. Martina Svozilová Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace

Více

Veřejné opatrovnictví

Veřejné opatrovnictví Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Veřejné opatrovnictví Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Lenka Kočišová Čelákovice

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 III. Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, červenec 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakalářská práce BEZDOMOVSTVÍ A SROVNÁNÍ NABÍZENÝCH SLUŽEB CÍRKEVNÍMI ZAŘÍZENÍMI MUŽŮM BEZ DOMOVA NA ÚZEMÍ JIŽNÍCH

Více

Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC. Mgr. Rudolf Doležel

Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC. Mgr. Rudolf Doležel Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC Mgr. Rudolf Doležel 1 Úvod Od dětství se člověk připravuje na svoje budoucí povolání. Ne každý se stane tím, čím chtěl být. Výběr povolání je ovlivněn mnoha

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Kriminalita mládeže a práce kurátora pro děti a mládež

Kriminalita mládeže a práce kurátora pro děti a mládež Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Kriminalita mládeže a práce kurátora pro děti a mládež Sociální práce Vypracovala: Veronika Bauerová Vedoucí práce: Mgr. David

Více