Mzdový předpis pro zaměstnance Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mzdový předpis pro zaměstnance Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Mzdový předpis pro zaměstnance Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/25

2 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento mzdový předpis se vydává na základě ustanovení 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 113 odst. 1 a 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákoník práce ). (2) Odměňování zaměstnanců Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO ) se řídí tímto mzdovým předpisem, který vychází z ustanovení zákoníku práce o mzdě a průměrném výdělku v platném znění a aktuálního znění kolektivní smlouvy blíže upravujících oblast odměňování. (3) Tento mzdový předpis upravuje podmínky odměňování v souladu se zákoníkem práce a předpisy souvisejícími. Článek 2 Rozsah působnosti (1) Tento mzdový předpis upravuje mzdové podmínky akademických pracovníků, vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků a ostatních zaměstnanců (dále jen zaměstnanec ), kteří mají s VŠB-TUO uzavřen pracovní poměr nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohoda ). (2) Tento mzdový předpis se nevztahuje na rektora, kterému stanoví mzdu ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Článek 3 Mzda a odměna z dohody, minimální mzda a zaručená mzda (1) Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda nebo odměna z dohody. (2) Mzdou 1) se rozumí peněžitá plnění a plnění peněžité hodnoty poskytovaná zaměstnavatelem (VŠB-TUO) zaměstnanci za práci. Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, a to odměna z dohod, náhrada mzdy, odstupné, odměny k životním a pracovním jubileím, cestovní náhrady a odměna za pracovní pohotovost. (3) Mzda přísluší nejméně ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce a tímto mzdovým předpisem. Všem zaměstnancům přísluší za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejná mzda nebo odměna z dohody. (4) Mzda se poskytuje podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. (5) Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost. (6) Při stanovení mzdy nebo odměny z dohody je vedoucí zaměstnanec povinen posuzovat míru složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, pracovních podmínek, pracovních schopností, pracovní způsobilosti a pracovní výkonnosti každého zaměstnance v souladu se zákoníkem práce a tímto mzdovým předpisem. (7) Mzda nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda, případně další sazby minimální mzdy (dále jen minimální mzda ) a zaručená mzda. Obecné podmínky pro určení minimální mzdy a minimálních mzdových tarifů a zaručené mzdy stanoví zákoník práce. (8) Nedosáhne-li mzda nebo odměna z dohody minimální mzdy, poskytne se zaměstnanci doplatek ke mzdě nebo odměně z dohody podle zákoníku práce. (9) Nedosáhne-li mzda příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, poskytne se zaměstnanci doplatek ke mzdě podle zákoníku práce. (10) Do mzdy se pro účely minimální mzdy a zaručené mzdy nezahrnuje mzda a příplatky stanovené zákoníkem práce. (11) Objem mzdových prostředků se stanovuje před započetím kalendářního roku v závislosti na finanční situaci VŠB- TUO a na základě přijatých rozhodnutí příslušných orgánů VŠB-TUO. 1) 109 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/25

3 Článek 4 Mzdové tarify (1) Na VŠB-TUO se u všech kategorií zaměstnanců uplatňuje systém měsíčních mzdových tarifů při stanovené týdenní pracovní době podle zákoníku práce. Tarifní systém má dvanáct mzdových tříd, které jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti, duševní a fyzické náročnosti vykonávané práce (Příloha č. 1). (2) Zaměstnanci přísluší mzdový tarif stanovený pro mzdovou třídu a mzdový stupeň, do kterých je zařazen (Příloha č. 2). (3) Zaměstnancům, kteří mají sjednánu kratší pracovní dobu a zaměstnancům, kteří neodpracovali v měsíci stanovenou pracovní dobu, náleží mzda ve výši odpovídající odpracované době. (4) Zaměstnanci, který je zařazen do první, až třetí mzdové třídy lze mzdový tarif stanovit v rámci rozpětí pro první až osmý stupeň mzdové třídy (Příloha č. 3). Článek 5 Kvalifikační požadavky a předpoklady (1) Kvalifikačními předpoklady se rozumí zvláštními právními předpisy a tímto mzdovým předpisem stanovené skutečnosti, které musí zaměstnanec splňovat, aby mohl vykonávat druh práce, na který byl přijat. Zaměstnavatel může stanovit podle potřeby další kvalifikační požadavky. (2) Kvalifikační požadavek vzdělání potřebného pro výkon prací zařazených do jednotlivých mzdových tříd je uveden v příloze č. 5. (3) O tom, zda-li obor nebo zaměření vzdělání vyhovuje výkonu sjednaných prací, rozhoduje vedoucí zaměstnanec jednající v pracovněprávních záležitostech za zaměstnavatele. Článek 6 Mzdové třídy a mzdové stupně (1) Zaměstnanec je na základě druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho rámci na něm převážně požadovaných nejnáročnějších prací (dále jen sjednaný druh práce ) a plnění kvalifikačních požadavků zařazen do mzdové třídy podle katalogu prací uvedených v příloze č. 1. Pro zařazení akademických pracovníků do mzdové třídy 11 a 12 jsou zaměstnavatelem stanoveny další kvalifikační požadavky (čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 6). (2) V případě, že skutečně vykonávané činnosti nejsou obsaženy v příloze č. 1 a v Katalogu prací podle povolání a stupňů vydaném v r Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a REVA/OLIVA (ISBN ), (dále jen katalog MPSV ), stanoví se zařazení těchto činností do mzdových tříd z hlediska jejich složitosti, odpovědnosti, duševní a fyzické náročnosti podle obecných charakteristik jednotlivých mzdových tříd obsažených v příloze č. 4. (3) Vedoucí zaměstnanec je zařazen do mzdové třídy, ve které jsou v katalogu zařazeny převážně požadované nejnáročnější práce jemu podřízených zaměstnanců, které odborně řídí, nebo podle nejnáročnější práce jím vykonávané. (4) Zaměstnanec je zařazen v dané mzdové třídě do jednoho z osmi mzdových stupňů v závislosti na délce praxe započtené zaměstnavatelem podle čl. 9. (5) Při změně sjednaného druhu práce bude zaměstnanci stanoven mzdový tarif v té mzdové třídě, do které nově vykonávané pracovní činnosti náleží, a to ode dne této změny. (6) Postup do vyššího mzdového stupně lze pozastavit o jeden rok za podmínek stanovených tímto mzdovým předpisem (čl. 10 odst. 2 a odst. 3). Článek 7 Zařazování zaměstnanců do mzdových tříd (1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do mzdové třídy (čl. 6 odst. 1), pokud splňuje požadavky i předpoklady potřebné pro řádný výkon práce zařazené v této třídě; k dosažení vyššího než potřebného stupně vzdělání se nepřihlíží. Zaměstnavatel může výjimečně zařadit zaměstnance, který nesplňuje kvalifikační požadavky a předpoklady a) do první až třetí mzdové třídy, b) do čtvrté a vyšší mzdové třídy, avšak na dobu nejdéle dvou let, nestanoví-li tento mzdový předpis dále jinak. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/25

4 (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije při zařazování akademických, vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků do mzdových tříd, ve kterých byl zaměstnavatelem stanoven další kvalifikační požadavek. (3) Na dobu delší než dva roky lze zařadit zaměstnance do mzdové třídy, pro kterou nesplňuje kvalifikační požadavky a předpoklady, jestliže a) dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadovaných prací a je starší než 45 let, nebo b) zahájil v době, po kterou byl výjimečně zařazen do mzdové třídy podle odstavce 1 písm. b), nebo před tímto výjimečným zařazením, studium, jehož absolvováním si doplní potřebné vzdělání a řádně pokračuje ve studiu, nebo c) je zařazen do čtvrté mzdové třídy a dosáhl středního odborného vzdělání, nebo d) je zařazen do osmé nebo deváté mzdové třídy a dosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání, nebo e) je zařazen do desáté mzdové třídy a dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu. (4) Podkladem pro správné zařazení zaměstnance do mzdové třídy je stručný a výstižný popis pracovních činností, které zaměstnanec bude na pracovišti vykonávat, připravený příslušným vedoucím zaměstnancem. (5) Pro zařazování všech zaměstnanců VŠB-TUO do mzdových tříd a stupňů platí v plném rozsahu stupnice tarifních mzdových tříd a stupňů uvedených v příloze č. 2. (6) Akademičtí pracovníci jsou podle katalogu MPSV a přílohy č. 1 a po splnění dalších kvalifikačních požadavků zařazeni do mzdové třídy takto: Profesor Docent habilitace podle zákona o vysokých školách mzdová třída 12b mzdová třída 12a Docent jmenování mzdová třída 11 Odborný asistent s vědeckou hodností nebo ak. titulem Dr. nebo Ph.D. mzdová třída 11 Odborný asistent bez vědecké hodnosti nebo ak. titulu Dr. nebo Ph.D. mzdová třída 10 Asistent mzdová třída 9 Lektor mzdová třída 8 (7) Základní požadované práce a činnosti a další zaměstnavatelem stanovené kvalifikační požadavky požadované po akademických pracovnících jsou pro účely zařazení akademického pracovníka do mzdové třídy uvedeny v příloze č. 1a. (8) Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci jsou podle katalogu MPSV a přílohy č. 1 a po splnění dalších kvalifikačních požadavků, zařazeni do mzdové třídy takto: Vedoucí vědecký, výzkumný a vývojový pracovník a vědecký a vědeckotechnický pracovník mzdová třída 11, 12a Samostatný vědecký a vědecko-technický pracovník mzdová třída 10, 11 Vědecký a vědecko-technický pracovník mzdová třída 9, 10 Asistent, vědecko-technický pracovník, samostatný odborný a odborný pracovník mzdová třída 8, 9 (9) Základní požadované práce a činnosti a další zaměstnavatelem stanovené kvalifikační požadavky požadované po vědeckých, výzkumných a vývojových pracovnících a vědecko-technických pracovnících pro účely zařazení akademického pracovníka do mzdové třídy uvedeny v příloze č. 1b. (10) Ostatní zaměstnanci, kteří nejsou uvedeni v odstavcích 6 a 8, a to včetně pracovníků zařazených na úseku vědy a výzkumu v profesích s požadovaným nižším než vysokoškolským vzděláním, jsou zařazováni do mzdových tříd podle katalogu MPSV a přílohy č. 1 a 1c. (11) Zaměstnanec uvedený v odstavci 10 je zařazen do takové třídy, které odpovídá převážně nejnáročnější jím vykonávaná práce. U prací spadajících do několika tříd stanoví příslušný nadřízený zaměstnanec zařazení nejbližší vykonávané práci podle katalogu MPSV. Totéž platí i o pracích v tomto mzdovém předpise neuvedených. Správnost zařazení bude konzultována s příslušnými vedoucími zaměstnanci (rektorem, prorektorem, děkanem, kvestorem, řediteli vysokoškolských ústavů a vedoucími pracovišť s celouniverzitní působností a účelových zařízení) a odbornými zaměstnanci personálního útvaru. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/25

5 Článek 8 Změny v zařazování zaměstnanců do mzdových tříd (1) Zaměstnanec se zařadí do vyšší mzdové třídy při změně sjednaného druhu práce (pracovního zařazení) a to do té třídy, do které nově požadovaná práce podle katalogu prací náleží a za dodržení ostatních podmínek (čl. 7 a čl. 9) pro zařazení zaměstnance do mzdové třídy. Takto nově stanovená mzda náleží zaměstnanci počínaje dnem, od kterého novou práci vykonává. V takovémto případě bude vždy nově přehodnocena započitatelná praxe, vypracován nový popis pracovní činnosti případně upravena i pracovní smlouva. (2) V případě, že zaměstnavatel podmínil zařazení do vyšší mzdové třídy splněním dalšího kvalifikačního požadavku, lze zaměstnance zařadit do vyšší mzdové třídy od data nabytí vyšší kvalifikace uvedeného v dokladu o jejím získání. (3) Zaměstnance lze přeřadit do nižší mzdové třídy: a) při zániku stávajícího pracovního zařazení v důsledku organizační nebo racionalizační změny a při níž zaměstnavatel neuplatní postup podle zákoníku práce o rozvázání pracovního poměru (dohoda o změně sjednaných pracovních podmínek), b) v případě, že zaměstnanec po opětovném upozornění rektorem nebo děkanem nebo jimi pověřeným vedoucím zaměstnancem neodstranil závažné nedostatky v práci a zaměstnavatel neuplatní postup podle uzavřené kolektivní smlouvy a zákoníku práce (výpověď daná zaměstnavatelem), c) v případě, že zaměstnanec ztratil odborné předpoklady nebo dlouhodobě zdravotní způsobilost pro výkon dosavadní práce (převedení na jinou práci podle zákoníku práce). Článek 9 Zařazování zaměstnanců do mzdového stupně a stanovení doby rozhodné (1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do mzdového stupně podle délky doby rozhodné (dále jen započitatelná praxe ), které dosáhl po odpočtu těch dob zaměstnání, o kterých zaměstnavatel rozhodl, že nebudou s ohledem na jejich obsah a míru využitelnosti v daném pracovním zařazení započteny. O zápočtu započitatelné praxe pro zařazení zaměstnance do mzdového stupně rozhoduje vedoucí zaměstnanec (vedoucí pracoviště). (2) Odpočty započitatelné praxe uvedených v odstavci 1 provede přímý nadřízený zaměstnance ve spolupráci se zaměstnanci personálního útvaru. (3) Do započitatelné praxe pro zařazení zaměstnance do mzdového stupně zaměstnavatel započte dobu: a) praxe v oboru požadované práce po ukončení stupně vzdělání stanoveného kvalifikačními předpoklady vzdělání (příloha č. 5) nebo požadovaného zaměstnavatelem a doložené příslušnými doklady, b) praxe v oboru požadované práce dosažené po skončení středního odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do čtvrté mzdové třídy nebo po ukončení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a vyššího odborného vzdělání zaměstnance zařazeného do osmé mzdové třídy, c) praxe v oboru požadované práce dosažené po řádném ukončení vysokoškolského studia v bakalářském studijním programu u zaměstnance zařazeného do deváté nebo desáté mzdové třídy, d) výkonu vojenské základní (náhradní) vojenské nebo civilní služby, e) odborné praxe absolventů škol za podmínek stanovených v zákoníku práce o odborné praxi absolventů škol, f) mateřské a rodičovské dovolené pokud se osoba současně v prezenčním studiu nepřipravovala na povolání, nebo trvalé péče o dítě (včetně doby osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti) v rozsahu stanoveném zákonem nejvýše však celkem dobu šesti let, g) praxe v oboru požadované práce dosažené před ukončením stanoveného stupně vzdělání (příloha č. 5) nebo požadovaného zaměstnavatelem v rozsahu čtyř pětin, h) výkon pedagogické činnosti v rámci prezenční formy studia (interního) v doktorském studijním programu, při němž byla pedagogická činnost integrální součástí studia vědecké výchovy v délce 2 měsíců za každý ucelený semestr, nejvýše však v rozsahu 1 roku za 6 semestrů, i) jiné praxe v rozsahu nejvýše dvou třetin v závislosti na míře jejího využití pro úspěšný výkon požadované práce. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/25

6 Praxí v oboru požadované práce 2) se pro účely zařazení se rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce. (4) V případě, kdy se doby započitatelné praxe vzájemně překrývají, započítává se délka shodného období pouze jednou. (5) Z doby započitatelné praxe, stanovené podle odstavce 3, zaměstnavatel vždy odečte, není-li v tomto mzdovém předpise stanoveno jinak, dobu: a) dvou let u zaměstnance zařazeného do čtvrté až sedmé mzdové třídy a který nedosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, čtyř let u zaměstnance kategorie technicko-hospodářských zaměstnanců (dále jen THZ ) zařazeného do čtvrté až sedmé mzdové třídy, který dosáhl pouze základního vzdělání, tří let u zaměstnance dělnické profese zařazeného do čtvrté až sedmé mzdové třídy, který dosáhl pouze základního vzdělání, b) dvou let u zaměstnance zařazeného do osmé a vyšší mzdové třídy, který dosáhl úplného středního odborného vzdělání, čtyř let, dosáhl-li zaměstnanec pouze středního odborného vzdělání a šesti let, pokud zaměstnanec dosáhl pouze vzdělání základního, c) jednoho roku u zaměstnance zařazeného do deváté mzdové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, tří let u zaměstnance, který dosáhl jen úplného středního vzdělání, pěti let u zaměstnance, který dosáhl jen středního odborného vzdělání, sedmi let u zaměstnance, který dosáhl jen základního vzdělání, d) dvou let u zaměstnance zařazeného do desáté a vyšší mzdové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, tří let u zaměstnance, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, pěti let u zaměstnance, který dosáhl jen úplného středního vzdělání, sedmi let u zaměstnance, který dosáhl jen středního odborného vzdělání. (6) V případě, že byl zaměstnanec zařazen do nové mzdové třídy (vyšší), ve které je požadován vyšší stupeň vzdělání, bude proveden nový přepočet započitatelné praxe podle zásad stanovených tímto mzdovým předpisem pro určení délky započitatelné praxe. Článek 10 Postup do vyššího mzdového stupně (1) Zaměstnanci přísluší mzdový tarif ve vyšším mzdovém stupni od prvého dne měsíce, ve kterém dosáhl stanovené doby započitatelné praxe s výjimkou postupu ze sedmého do osmého mzdového stupně, kdy náleží nový mzdový tarif až od prvého dne měsíce následujícího, připadne-li stanovená doba započitatelné praxe na poslední den v daném měsíci. Zaměstnavatel může stanovit další podmínky pro postup do vyššího mzdového stupně v celém rozsahu používaných mzdových stupňů. (2) V případě, že zaměstnanec obdržel ve dvanácti měsících předcházejících datu mzdového postupu písemné upozornění pro neuspokojivé pracovní výsledky nebo obdržel v šesti měsících předcházejících datu mzdového postupu písemné upozornění pro porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci odkládá se postup do dalšího mzdového stupně o jeden rok. Odložení postupu nemá vliv na následující mzdové postupy. Takto lze mzdový postup odložit celkem dvakrát. (3) Postup do dalšího mzdového stupně se kromě důvodů uvedených v odstavci 2 rovněž odkládá v případě, kdy zaměstnanec obdržel výpověď pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Článek 11 Individuální smluvní mzda (1) Se zaměstnanci, kteří jsou vynikajícími odborníky, specialisty nebo mají vysokou míru odpovědnosti za provoz a rozvoj VŠB-TUO, lze mimořádně sjednat individuální smluvní mzdu (dále jen smluvní mzda ) a to: a) s prorektory, děkany a kvestorem po dobu výkonu jejich funkce, b) s akademickými pracovníky zařazenými do pracovní kategorie profesor, c) s ostatními zaměstnanci, pokud vykonávají činnosti odpovídající desáté a vyšší mzdové třídě, d) s vedoucími zaměstnanci (s výjimkou vedoucích kateder a institutů), jejichž pracovní poměr vznikl na základě jmenování; v takovém případě lze práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance sjednat ve speciální manažerské smlouvě, kterou je oprávněn uzavřít pouze rektor či osoba v jeho zastoupení. Ustanovení odstavců 2 2) Práce vykonávaná jak v rámci závislé činnosti, tak vykonávaná osobou samostatně výdělečně činnou Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/25

7 až 7 o smluvní mzdě se na tyto případy nevztahují. (2) Smluvní mzda nesmí být nižší než mzdový tarif odpovídající poslednímu mzdovému stupni desáté mzdové třídy platnému ke dni sjednání smluvní mzdy. Při výpočtu poměrné části smluvní mzdy se postupuje podle čl. 3 odst. 4. (3) Smluvní mzda se sjednává nejdéle na dobu dvou let s výjimkou zaměstnanců uvedených v odstavci 1 písm. a). Smluvní mzdu lze sjednat opakovaně. (4) Zaměstnanci, s kterým byla sjednána smluvní mzda, nenáleží příplatky ani odměny s výjimkou: a) mzdy za nařízenou práci přesčas a ve svátek, b) příplatku za práci ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, c) odměn k ocenění pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo starobního důchodu, sjednaných v kolektivní smlouvě, d) odměn hrazených z grantů, vědeckých a výzkumných projektů (včetně odměn hrazených z institucionálních prostředků), zakázek doplňkové činnosti, fondu odměn a fondu provozních prostředků, e) odměn za nařízenou pracovní pohotovost. (5) Podmínky výplaty smluvní mzdy budou uvedeny v dohodě o poskytování smluvní mzdy. (6) Smluvní mzdu lze krátit (v rozmezí 20 až 40 %) ode dne, kdy zaměstnanec obdržel výpověď pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. (7) Smluvní mzdu a podmínky pro její poskytování a krácení na návrh prorektora, proděkana, ředitele vysokoškolského ústavu nebo kvestora schvaluje rektor nebo děkan. Článek 12 Stanovení osobních příplatků (1). Zaměstnanci, který dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše: % mzdového tarifu posledního mzdového stupně ve mzdové třídě, do které je zaměstnanec zařazen u mzdové třídy první až čtvrté, % mzdového tarifu posledního mzdového stupně ve mzdové třídě, do které je zaměstnanec zařazen u mzdové třídy páté až deváté, % mzdového tarifu posledního mzdového stupně ve mzdové třídě, do které je zaměstnanec zařazen u mzdové třídy desáté až dvanácté. (2) O poskytnutí osobního příplatku rozhoduje, za podmínek stanovených tímto mzdovým předpisem, na návrh příslušného vedoucího zaměstnance rektor nebo děkan nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec. (3) Osobní příplatek je nenárokovou složkou mzdy. Příslušný vedoucí zaměstnanec zpravidla jednou ročně přezkoumá důvody, na jejichž základě byl návrh na osobní příplatek přiznán, na základě tohoto hodnocení může být rozhodnuto o dalším poskytování osobního příplatku a jeho výši. (4) V odůvodněných případech (závažné porušení plnění povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, nedostatečná pracovní výkonnost, dlouhodobý studijní pobyt) může být osobní příplatek kdykoli snížit nebo odejmut na návrh přímého nadřízeného zaměstnance rozhodnutím rektora nebo děkana, nebo jím pověřeného vedoucího zaměstnance. (5) Výše osobního příplatku je určována v penězích a zaokrouhlená na celé desetikoruny. Při návrhu výše osobního příplatku navrhující přihlíží k dalším pracovním aktivitám zaměstnance trvalého charakteru, které nejsou zhodnotitelné přiznáním mzdové třídy. Celkově nesmí být v peněžním vyjádření překročena limitní procentuální hranice osobního příplatku stanovená tímto mzdovým předpisem. Článek 13 Příplatek za vedení a výkon funkce (1) Příplatek za vedení přísluší vedoucímu zaměstnanci podle stupně řízení a náročnosti řídící práce. (2) Příplatek za výkon funkce náleží prorektorovi a proděkanovi. (3) Vedoucímu zaměstnanci náleží příplatek za vedení v Kč měsíčně: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/25

8 mzdu stanoví ministr školství, I. stupeň řízení rektor mládeže a tělovýchovy II. stupeň řízení děkan, kvestor, prorektor III. stupeň řízení ředitel vysokoškolského ústavu, tajemník fakulty IV. stupeň řízení vedoucí katedry (institutu), vedoucí odboru na rektorátu, ředitel účelového zařízení v rozpětí až Kč v rozpětí až Kč v rozpětí až Kč V. stupeň řízení vedoucí zaměstnanec v rozpětí až Kč (4) O příplatku za vedení a výkon funkce rozhoduje rektor nebo děkan, nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec. Vedoucímu zaměstnanci náleží příplatek nejméně ve výši spodního limitu daného rozpětí. Minimální hranice příplatku je stanovena pro zaměstnance, který nemá stanovenu kratší týdenní pracovní dobu. Při kratší týdenní pracovní době se výše příplatku úměrně snižuje. Zaměstnanci náleží pouze jeden příplatek za vedení. Za metodické vedení příplatek nenáleží. (5) Prorektorům a proděkanům náleží příplatek za výkon funkce: a) prorektorovi ve výši od do Kč měsíčně, b) proděkanovi ve výši od do Kč měsíčně. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příplatku podle odstavce 3 až 6 náleží příplatek jen jeden a výši příplatku určí zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je pro zaměstnance nejvýhodnější. (6) Vedoucím kateder a institutů je přiznáván příplatek za vedení v závislosti na plnění kriterií odvozených ze zatížení katedry nebo institutu. Jde o: a) Kriterium 1 (počet řízených zaměstnanců) rozpětí Kč b) Kriterium 2 (rozsah a kvalita řízení) až do výše Kč. Celkem nejvýše přiznaný příplatek činí Kč, minimálně však Kč měsíčně. (7) Zaměstnancům, na které se nevztahuje odstavec 3 a kteří jsou oprávněni podle organizačního řádu organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 500 až Kč měsíčně. (8) Výše přiznaného příplatku za vedení může být ze závažných důvodů upravena (zvýšena, snížena) v rozsahu rozpětí příplatku daného stupně řízení. (9) Poměrná část příplatku náleží tomu vedoucímu zaměstnanci, který má sjednánu kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu a rovněž zaměstnanci, který nastoupí na pracovní místo vedoucího zaměstnance v průběhu měsíce nebo zaměstnanci, který řídící práci vykonával jen část měsíce. (10) Nárok na příplatek za vedení zaniká se zánikem skutečnosti jej zakládající. Článek 14 Zvláštní příplatek a příplatek za zastupování (1) O poskytování zvláštního příplatku rozhodují rektor nebo děkan nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec na návrh vedoucího pracoviště. (2) Výše zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách pro pracovní činnosti se stanovuje v souladu s nařízením vlády. 3) (3) Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozu rozvrhl pracovní dobu tak, že střídavě vykonává práci v ranní, odpolední, popřípadě noční směně, se poskytuje zvláštní příspěvek ve výši 100 až 500 Kč měsíčně. Výši zvláštního příplatku v rámci stanoveného rozpětí určí zaměstnavatel. (4) Zaměstnancům ostrahy může být přiznán zvláštní příplatek ve výši 250 Kč měsíčně; zaměstnancům obsluhujícím energetická zařízení (výměníky, spalinové kotle) pak v rozpětí 100 až 250 Kč měsíčně. 3) Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/25

9 (5) Není-li zastupování vedoucího zaměstnance součástí povinností, vyplývajících z pracovní smlouvy, náleží zaměstnanci, který zastupuje vedoucího zaměstnance na vyšším stupni řízení v plném rozsahu jeho řídicí činnosti po dobu delší než čtyři týdny příplatek za vedení nejméně ve výši 80 % příplatku za vedení stanovaného zastupovanému vedoucímu zaměstnanci a to od prvého dne zastupování. O výši přiznaného příspěvku zastupujícímu rozhodne vedoucí zaměstnanec oprávněný jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích. Po dobu zastupování nadřízeného vedoucího zaměstnance nepřísluší zastupujícímu vedoucímu zaměstnanci jeho příplatek za vedení Článek 15 Příplatek za noční práci, za práci v sobotu a v neděli, za dělenou směnu a za práci ve výškách (1) Zaměstnanci přísluší za každou odpracovanou hodinu noční práce příplatek za noční práci stanovený podle platných ustanovení zákoníku práce o mzdě za noční práci. Příplatek se přiznává za podmínek stanovených zákoníkem práce, příp. Kolektivní smlouvou. (2) Zaměstnanci přísluší za hodinu nařízené práce v sobotu nebo v v neděli příplatek za práci v sobotu nebo v neděli stanovený podle platných ustanovení zákoníku práce o mzdě za práci v sobotu a v neděli, příp. Kolektivní smlouvou. (3) Zaměstnanci přísluší za hodinu práce mající charakter práce ve výškách: a) Do výše 3 m nad úrovní země za použití žebříku nebo jiného ekvivalentního prostředku příplatek za práci ve výškách ve výši 1,5 Kč za každou odpracovanou hodinu, b) Ve výšce od 3 m do 5 m nad úrovní země za použití žebříku nebo jiného ekvivalentního prostředku příplatek za práci ve výškách ve výši 2 Kč za každou odpracovanou hodinu, c) Ve výši nad 5 m nad úrovní země za použití žebříku nebo jiného ekvivalentního prostředku a na nebezpečených střechách příplatek za práci ve výškách ve výši 3 Kč za každou odpracovanou hodinu. V případě výkonu takovéto práce lze výjimečně na návrh vedoucího pracoviště a po schválení rektorem nebo děkanem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem zvýšit základní tarif až o 100 % podle konkrétního posouzení zvýšené náročnosti vykonávané práce. V případech výkonu práce, mající charakter práce ve výškách až do výše 5 m, taxativně určenými zaměstnanci údržby, kteří mají výkon takovéto práce zahrnut v popisu pracovní činnosti, lze odměňovat výkon takovéto práce pevnou paušální částkou ve výši 100 Kč, zahrnutou do osobního příplatku. Článek 16 Mzda a náhradní volno za práci přesčas, mzda a náhradní volno za práci ve svátek (1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek stanovený podle platných ustanovení zákoníku práce o mzdě za práci přesčas není-li v kolektivní smlouvě sjednáno jinak, a pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. (2) Dosaženou mzdou se rozumí mzda, na kterou zaměstnanci vzniklo právo za dobu výkonu práce. (3) Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek podle platných ustanovení zákoníku práce. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. (4) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. Náhrada mzdy v této výši přísluší zaměstnanci také za den, v němž mu bylo poskytnuto za práci ve svátek náhradní volno. U zaměstnanců, jimž je poskytována měsíční mzda, se tohoto ustanovení nepoužije, protože v tomto případě mzda zaměstnanci neušla. (5) Náhrada mzdy za svátek nepřísluší zaměstnanci, který neomluveně zameškal směnu bezprostředně předcházející svátku nebo bezprostředně po něm následující směnu nařízenou zaměstnavatelem na svátek, popřípadě část některé z těchto směn. (6) Při poskytování příplatku za noční práci, za práci v sobotu a v neděli, za práci přesčas a za práci ve svátek sčítá zaměstnavatel veškerou dobu příslušné práce, kterou zaměstnanec odpracoval v daném kalendářním měsíci. Obdobně se postupuje při poskytování poměrné části měsíční mzdy za práci přesčas. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/25

10 Článek 17 Mzda při výkonu jiné práce Jestliže byl zaměstnanec převeden na jinou práci, než je sjednána, za níž přísluší nižší mzda, přísluší mu po dobu převedení ke mzdě doplatek do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením v případech uvedených v platném ustanovení zákoníku práce o mzdě při výkonu jiné práce, pokud není v kolektivní smlouvě sjednáno jinak. Článek 18 Mzda při čerpání tvůrčího volna Po dobu čerpání tvůrčího volna 4) je akademickému pracovníkovi přiznán pouze odpovídající mzdový tarif a odměna podle čl. 19 odst. 1 písm. b). Osobní příplatek, příplatek za vedení případně zvláštní příplatek nejsou po dobu tvůrčího volna poskytovány. Článek 19 Odměny (1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout mimořádnou odměnu za plnění pracovních úkolů mimo rámec běžných pracovních povinností nebo plnění požadavku vyššího pracovního úsilí po přechodnou dobu, a to zejména: a) za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu, za práce spojené s plněním vyšších pracovních nároků, spočívající ve větším rozsahu pracovních úkolů, větší složitosti práce, organizační nebo řídící náročnosti, odpovědnosti a psychické a fyzické náročnosti, které nemají trvalý charakter, za vedení výuky v cizím jazyce s výjimkou slovenštiny a výuky cizích jazyků, za práce a činnosti prováděné při řešení grantů, vědeckých a výzkumných úkolů a projektů a za práce a činnosti v doplňkové činnosti, (2) Výše ani četnost odměny přiznané v kalendářním roce není omezena. (3) O odměně rozhoduje rektor nebo děkan nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec. Odměnu nemůže navrhnout ani přiznat zaměstnanec sám sobě. Článek 20 Srážky ze mzdy Srážky ze mzdy se řídí platnými ustanoveními zákoníku práce o srážkách z příjmu z pracovněprávního vztahu. Článek 21 Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (1) Mzda a odměna z dohody je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku pokud nebylo v pracovních smlouvách a dohodách zaměstnanců individuálně sjednáno jinak. (2) Vedoucí organizačních útvarů a pracovišť aktualizují, v souladu s katalogem MPSV a skutečně vykonávanou činností, popis pracovních činností všech zaměstnanců s výjimkou akademických pracovníků. (3) Zaměstnavatel se řídí při informování zaměstnanců o změnách způsobu odměňování zákoníkem práce a umožní zaměstnancům nahlížet do tohoto mzdového předpisu; mzdový předpis zaměstnavatel zaměstnancům zpřístupní ve vnitřním informačním systému. (4) Zjišťování průměrného výdělku pro pracovněprávní účely, poskytování odstupného a odměny za pracovní pohotovost se řídí kolektivní smlouvou. (5) Nároky vzniklé přede dnem účinnosti tohoto mzdového předpisu se posuzují podle dosavadních předpisů. (6) Ve mzdových záležitostech, které nejsou upraveny tímto mzdovým předpisem, se postupuje podle zákoníku práce a předpisů souvisejících a kolektivní smlouvy. (7)Tento mzdový předpis byl projednán s Koordinační odborovou radou, působící na VŠB-TUO dne 19. února (8) Tento mzdový předpis byl schválen Akademickým senátem VŠB-TUO dne 26. února ) 76 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o vysokých školách. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/25

11 (9) Tento mzdový předpis nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. (10) Mzda podle tohoto mzdového předpisu se poskytne poprvé za měsíc následující po nabytí jeho účinnosti. (11)Zrušuje se registrovaný ministerstvem dne 2. února 2002 pod č.j / , ve znění pozdějších změn. *** Změny Mzdového předpisu pro zaměstnance Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava byly projednány s Koordinační radou odborových svazů působící na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava dne 6. října 2009, dne 13. září 2010 a dne 13. listopadu Změny Mzdového předpisu pro zaměstnance Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava byly schváleny podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava dne 22. září 2009, dne 29. září 2010 a dne 16. prosince Změny Mzdového předpisu pro zaměstnance Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava nabývají platnosti podle 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., v. r. rektor Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/25

12 Příloha č. 1 Mzdová třída ke mzdovému předpisu VŠB-TUO Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd Funkce, okruh prací a činností 1 až 3 Úklid, ostraha objektu, obsluha telefonní ústředny, úprava zeleně, pomocné manipulační práce. 4 až 7 Dělnické profese pro provoz a údržbu objektu, obslužné dělnické profese pro laboratoře a dílny (řemeslníci), prodej a výroba skript, obsluha a údržba audiovizuální a výpočetní techniky, sekretářské, knihovnické a obslužné administrativní práce, pomocné práce při vývojové, vědecké a výzkumné činnosti. 6 až 8 Náročné laboratorní práce. 7 až 8 Studijní referent, technicko-organizační pracovník. 8 Lektor, vědecký, výzkumný a vývojový pracovník, odborný technický a technicko-hospodářský zaměstnanec, administrátor projektu, složité obslužně administrativní, knihovnické a archivářské práce, asistent vedoucího zaměstnance. 9 Asistent, vědecko-technický pracovník, samostatný odborný a odborný zaměstnanec, administrátor projektu, odborné administrativní, knihovnické, archivářské, technické a programátorské práce. 10 Odborný asistent, vědecký pracovník, samostatný odborný zaměstnanec specialista, administrátor projektu se zahraniční účastí, konzultant, tajemník rektora, vedoucí programátor, výzkumný a vývojový pracovník, vedoucí zaměstnanec rektorátu. 5) 11 Docent, odborný asistent 6), tajemník fakulty, vědecký a vědecko-technický pracovník-specialista, ředitel pracoviště, programátor a technik s nejvyššími odbornými nároky, vedoucí zaměstnanec rektorátu 5), konzultant-specialista. 12a Kvestor, docent 6), vedoucí vědecký, výzkumný a vývojový pracovník. 7) 12b Profesor. 5) Okruh vedoucích specifikován v příloze č. 1 platného Organizačního řádu rektorátu VŠB TUO. 6) Plní-li další kvalifikační požadavek stanovený zaměstnavatelem (čl. 7 odst. 6). 7) Plní-li další kvalifikační požadavek stanovený zaměstnavatelem (čl. 7 odst. 8). Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/25

13 Příloha č. 1a ke mzdovému předpisu VŠB-TUO Základní požadované práce a činnosti požadované po akademických pracovnících při zařazení do mzdové třídy Pro zařazení akademického pracovníka do mzdové třídy jsou stanoveny tyto základní požadované práce a činnosti: a) Třída 12: Tvůrčí specializované a systémové práce, zahrnující sledování rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu, tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti do výuky studentů a absolventů vysokých škol a do výchovy mladých vědeckých pracovníků a studentů doktorských studijních programů, přednášení a vedení přednášek, vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného vědního oboru. Vykonávání a vedení expertizní, publikační a posuzovatelské činnosti, aplikovaného a základního výzkumu, vedení a oponování seminárních, diplomových a disertačních prací. Tato třída v diferenciační stupnici 12a se přiznává docentu až po splnění dalšího kvalifikačního požadavku, jímž je habilitace. Splnění tohoto kvalifikačního požadavku bude vyžadováno rovněž u zaměstnanců zařazovaných do funkce vedoucího katedry (institutu) pokud rektor nebo děkan nerozhodne o výjimce. b) Třída 11: Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu, komplexní rozvoj poznávacích a tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké školy prostřednictvím jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, expertizní, publikační a posuzovatelská činnost, aplikovaný a základní výzkum, vedení a oponování seminárních, diplomových a disertačních prací. Tato třída se přiznává odbornému asistentu až po splnění dalšího kvalifikačního požadavku, jímž je ukončení vědecké výchovy a přiznání vědecké hodnosti CSc., DrSc. nebo řádné ukončení postgraduálního studia nebo doktorského studijního programu a získání akademického titulu Dr. nebo Ph.D. c) Třída 10: Komplexní rozvoj poznávacích a tvůrčích schopností studentů, vedení cvičení, seminářů a exkursí, případně přednášek, průběžná kontrola studia a poskytování konzultací. Odborná publikační a posuzovatelská činnost, výkon aplikované výzkumné činnosti. d) Třída 9: Komplexní vzdělávací činnost zaměřená na vykonávání přípravných prací a aktivní účast ve cvičeních a ostatních vzdělávacích a vědeckých činnostech VŠB-TUO, dokumentační zpracování odborné a vědecké literatury. Výuka ve zdokonalovacích a doplňkových odborných kurzech a dalších formách zvyšování odborné kvalifikace nebo rekvalifikace. e) Třída 8: Vzdělávací činnost zaměřená na vykonávání přípravných prací a aktivní účast ve cvičeních a ostatních vzdělávacích a vědeckých činnostech VŠB-TUO, dokumentační zpracování odborné a vědecké literatury. Výuka ve zdokonalovacích a doplňkových odborných kurzech (např. pomaturitních a jazykových konverzačních) a dalších formách zvyšování odborné kvalifikace nebo rekvalifikace. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/25

14 Příloha č. 1b ke mzdovému předpisu VŠB-TUO Základní požadované práce a činnosti požadované po vědeckých, výzkumných a vývojových pracovnících při zařazení do mzdové třídy Pro zařazení do mzdové třídy stanoveny tyto základní požadované práce a činnosti: a) Třída 12a: Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru; tvůrčí koordinace nejnáročnějších celostátních nebo mezinárodních projektů. Řešení principiálně nových vědeckovýzkumných okruhů s rámcově velmi neurčitě vymezenými vstupy a nespecifikovanými výstupy zpravidla významově přesahující velmi dlouhé časové horizonty (generace) s dopady do širokého okruhu lidské činnosti, vyžadující velmi vysoký stupeň zobecnění jevů. Jako další kvalifikační požadavek pro zařazení do této mzdové třídy je stanovena habilitace pro daný nebo příbuzný vědní obor. Profesoru, který působí výlučně na úseku vědy a výzkumu lze přiznat, na základě rozhodnutí rektora nebo děkana diferenciační stupnici 12b. b) Třída 11: Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů zásadního významu pro rozvoj odvětví nebo vědního oboru. Řešení komplexu úkolů s neurčitě zadanými vstupy a neurčitě vymezenými výstupy zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení a rozsáhlými a složitými vazbami na ostatní vědní obory, vyžadující vysoký stupeň zobecnění jevů. Jako další kvalifikační požadavek pro zařazení do této mzdové třídy je stanovena ukončená vědecká výchova v daném nebo příbuzném vědním oboru na základě přiznání vědecké hodnosti CSc. nebo DrSc. nebo řádné ukončení postgraduálního studia nebo doktorského studijního programu a získání akademického titulu Dr. nebo Ph.D. c) Třída 10: Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky. d) Třída 9: Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění výzkumných a vývojových prací. Řešení výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy ve fázích širšího výzkumného úkolu nebo jiného celku s konkrétními vazbami na navazující systémy a poměrně konkrétními jevy. e) Třída 8: Samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění výzkumných a vývojových prací při realizaci úkolů vědy a techniky. Řešení věcně i časově stanovených konkrétních výzkumných a vývojových úkolů, zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další systémy. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 14/25

15 Příloha č. 1c ke mzdovému předpisu VŠB-TUO Doporučené zařazení zaměstnanců, kteří nejsou pedagogickými pracovníky (vybrané funkce a činnosti) A) Pracovní funkce a činnosti nespecifikované Katalogem MPSV Pracovní činnost (funkce) Mzdová třída Kvestor 12a Tajemník fakulty 11 Vedoucí odborů a správních útvarů rektorátu a USaSS 9 až 10 Ředitelé samostatných organizačních jednotek 10, 11 Specialista, konzultant, administrátor projektů 8 až 10 Odborný referent studijního oddělení 6 až 8 Technický pracovník vědy a výzkumu laborant 5 až 7 Pomocný technický pracovník laborant 4 až 5 Odborný referent útvaru pro zahraniční styky 6 až 8 Odborný referent pro oblast BOZP, PO, CO 5 až 7 Odborné organizační pracovnice (asistent) sekretariátů rektora, 5 až 8 kvestora, děkanů, prorektorů Odborné administrativní pracovnice pedagogických pracovišť 4 až 7 B) Pracovní funkce a činnosti specifikované Katalogem MPSV pracoviště VŠB-TUO Kód povolání Pracovní činnost (funkce) Mzdová třída 0233 Řidič silničních motorových vozidel 2 až Dělník v tiskárně 1 až Knihař 1 až Tiskař 3 až Fotograf 3 až Fotolaborant 1 až Mechanik opravář pro služby 3 až Montér výtahů 2 až Zahradník 2 až Sklář 2 až Dělník telekomunikací 1 až Mechanik spojovacích zařízení 2 až Mechanik telekomunikačních sítí 3 až Telefonista v provozu telekomunikací 4 až Pracovník vnitřní poštovní služby 1 až Domovník 2 až Uklízeč 1 až Topič 2 až Skladník 1 až Hlídač 1 až Manipulační dělník 1 až Školník 2 až Šatnář 1 až Rozmnožovač 1 až Vrátný Instalatér 2 až 7 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 15/25

16 2609 Stavební sklenář 2 až Stavební klempíř 2 až Stavební truhlář 2 až Stavební zámečník 2 až Zedník 2 až Stavební dělník 1 až Malíř tapetář 2 až Natěrač lakýrník 3 až Stavební elektrikář 2 až Topenář 2 až Automechanik 1 až Elektromechanik 1 až Elektromontér 2 až Frézař 2 až Klempíř 2 až Lakýrník 1 až Mechanik elektronických zařízení 2 až Mechanik měřicích a regulačních zařízení 2 až Mechanik optických přístrojů 2 až Nástrojař 3 až Provozní elektrikář 2 až Provozní zámečník 2 až Slévárenský dělník 1 až Slévač 2 až Soustružník kovů 2 až Strojní zámečník 1 až Svářeč kovů 1 až Tavič 2 až Vedoucí natáčení 8 až Asistent audiovize 2 až Specialista primárního videozáznamu Radiologický laborant 6 až Laboratorní pracovník 3 až Administrativní pracovník 1 až Korespondentka 2 až Písařka 2 až Sekretářka (vedoucí sekretariátu) 3 až Sekretář (tajemník) 6 až Telefonista pobočkové telefonní ústředny 1 až Spisový manipulant 1 až Personalista 6 až Mzdový referent 6 až Platový referent 6 až Podnikový právník 9, Podnikový kontrolor 6 až Hospodářsko správní referent 3 až Skladový referent 5 až Referent péče o hmotný majetek 5 až Referent zahraničních vztahů 5 až Účetní 6 až Finanční referent 8 až 9 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 16/25

17 5035 Daňový referent 7 až Kalkulant 7 až Cenový referent 7 až Fakturant 4 až Evident 2 až Pokladník 4 až Rozpočtář 6 až Obchodní referent 6 až Zásobovač - zbožíznalec 6 až Inventurník 4 až Programátor výpočetních systémů 6 až Matematik-analytik 8 až Projektant výpočetních systémů 8 až Správce operačního systému 9, Systémový inženýr 8 až Správce aplikace administrátor 8 až Správce databáze 7 až Správce sítě 8 až Operátor výpočetní techniky 5 až Technik výpočetní techniky 6 až Pracovník pořizování dat 3 až Pracovník vstupní a výstupní kontroly dat 5 až Investiční referent 6 až Výtvarník propagace 6 až Mistr 6 až Revizní technik 6 až Technik vnitropodnikové dopravy vedoucí autodopravy Dopravní referent dispečer Energetik 6 až Vedoucí ostrahy 7, Knihovník 3 až Knihovník - bibliograf 8 až Vedoucí celoškolského archivu Archivář 3 až Sekretář redakce 7 až Překladatel 7 až Tlumočník 8 až 10 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 17/25

18 Příloha č. 2 ke mzdovému předpisu VŠB-TUO Stupnice mzdových tarifů podle mzdových tříd a mzdových stupňů Mzdový stupeň Započitat. praxe Mzdová třída a 12b 1 do 1 roku do 4 let do 7 let do 11 let do 15 let do 23 let do 32 let nad 32 let Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 18/25

19 Příloha č. 3 ke mzdovému předpisu VŠB-TUO Okruh profesí, u kterých je přiznávána mzda v rozpětí mzdového tarifu prvé až třetí mzdové třídě A) Dělnické profese: Manipulační dělník, řidič, topič kotlů, vrátný, psovod, šatnářka, pokojská, uklízečka, kuchařka, skladník prádla, rozmnožovač, laborant. B) Zaměstnanci v technicko-hospodářských profesích: Telefonní manipulant, pomocný knihovník, spisový manipulant. Zásady pro přiznání mzdy v rozpětí mzdového tarifu (pro dělnické profese a zaměstnance v technicko-hospodářských profesích) Zásady pro mzdové zařazení zaměstnanců ostrahy VŠB-TUO 1. Na vyznačených pracovištích ostrahy je uplatněno přiznání mzdy v rámci rozpětí přiznané mzdové třídy. 2. Podle obtížnosti činnosti na daném pracovišti jsou přiznány mzdové tarify podle níže uvedené tabulky. 3. U zaměstnanců na uvedených pracovištích nebude uplatňována zásada mzdového postupu do dalšího mzdového stupně. 4. Při přiznání osobního příplatku bude postupováno podle tohoto mzdového předpisu. 5. Za pominutí důvodů pro přiznání osobního příplatku bude považován nedostatečný výkon služby, spočívající v méně závažném, případně častěji se opakujícím neplnění nebo méně závažném zanedbání povinností nebo neplnění bezpečnostních opatření, vyplývajících ze schváleného režimu ostrahy. 6. Při závažném porušení povinností bude odebrán osobní příplatek a nebude-li řešeno toto porušení pracovních povinností výpovědí, bude uplatněno i dočasné snížení přiznaného mzdového stupně až na dobu tří měsíců. Tabulka mzdových tříd a mzdových stupňů pro pracoviště ostrahy Pracoviště (objekt) Obtížnost Mzdová třída Mzdový stupeň VŠB-TUO budova A VŠB-TUO budova EKF Sokolská VŠB-TUO ul. Dr. Malého VŠB-TUO ul. L.Podéště VŠB-TUO Nová aula VŠB-TUO BMZ VŠB-TUO ul. Krásnopolská VŠB-TUO budova FBI VŠB-TUO sportovní hala VŠB-TUO budova EKF Havlíčkovo nábřeží VŠB-TUO Nová knihovna VŠB-TUO HARD VŠB-TUO budova N VŠB-TUO KTVS Stará menza VŠB-TUO CPIT TL VŠB-TUO Geolog. pavilon VŠB-TUO budova C VŠB-TUO budova IET VŠB-TUO budova FEI VŠB-TUO budova CPIT VŠB-TUO budova Vesmír VŠB-TUO budova Hladnov Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 19/25

20 Zásady pro mzdové zařazení zaměstnanců nádvorní čety Zaměstnancům nádvorní čety v profesi manipulační dělník je přiznávána mzda v rozmezí mzdového tarifu takto: Požadované práce Mzdová třída Mzdový stupeň Přemisťování břemen do hmotnosti 15 kg. 1 1 Přemisťování břemen do hmotnosti 50 kg. 2 1 Přemisťování břemen do hmotnosti 50 kg, řízení strojů (multikára, sekačka, 2 2 křovinořez, malotraktor). Přemisťování břemen do hmotnosti 50 kg, řízení strojů (multikára, sekačka, 2 3 křovinořez, malotraktor), hrubé čištění. Přemisťování břemen hmotnosti nad 50 kg, řízení strojů (multikára, sekačka, křovinořez, malotraktor), výkopové práce s použitím pneumatického kladiva. 3 3 Zásady pro mzdové zařazení zaměstnanců autodopravy Řidičům, kteří jsou zařazeni do 3. mzdové třídy je přiznáván 8. mzdový stupeň bez ohledu na délku započitatelné praxe. Zásady pro mzdové zařazení vybraných profesí zaměstnanců Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb a profesí výše neuvedených Zaměstnancům v uvedených profesích jsou mzdy přiznávány takto: Profese Mzdová třída Mzdový stupeň Šatnářka 1 1 Manipulační dělník 2 1 Uklízečka v menze, pomocná kuchařka, servírka 2 2 Pokojská 2 3 Kuchařka (zaučená, vyučená) 3 4 Vrátný 2 3 Vrátný recepční 3 4 Pomocný pracovník stravovacích služeb 3 4 Pradleny, švadlena 2 2 Uklízečka včetně víceprací (těžký úklid) 1 2 Uklízečka včetně víceprací (těžký úklid), mytí velkých prosklených ploch 2 2 Uklízečka včetně víceprací (těžký úklid), mytí oken, práce s čistícími stroji 2 3 Údržba zeleně (zahradník) 3 3 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 20/25

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 1999

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Příloha 03. Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP

Příloha 03. Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP Příloha 03 Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. LEDNA 2013

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. LEDNA 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. května 2007

Více

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. června

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 24. srpna 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 24. srpna 2009 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. dubna 2012

Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 2012

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Strana 3797 304 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Vláda nařizuje podle 145 odst. 1, 146 odst. 2 a 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 1. DUBNA 2014

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 1. DUBNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 1999

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Vnitřní mzdový předpis

Vnitřní mzdový předpis Vnitřní mzdový předpis Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen NHÚ ) se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 7 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Vnitřní mzdový předpis Univerzity Karlovy v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 12. dubna 2007

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č.12/2014 Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem I. Úvodní ustanovení 1. Tímto vnitřním předpisem

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, vnitřní předpis : V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 zákona

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŔEDPIS. Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŔEDPIS. Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. VNITŘNÍ MZDOVÝ PŔEDPIS Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚI ) se sídlem v Praze 8, Pod Vodárenskou věží 2 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i.

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i. V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21 (dále jen zaměstnavatel ) vydává ve smyslu 20 zákona č.

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i.

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i. V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21 (dále jen zaměstnavatel ) vydává ve smyslu 20 zákona č.

Více

Alena Chládková PLATY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ OD 1. 10. 2010

Alena Chládková PLATY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ OD 1. 10. 2010 Alena Chládková PLATY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ OD 1. 10. 2010 AKTUALIZACE K 1. 1. 2012 Str. 12 1.2 Systém odměňování ve veřejných službách a správě Systém odměňování je založen

Více

Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd

Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd Příloha č. 3 k Vnitřnímu mzdovému předpisu OU Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd I. Akademičtí pracovníci 1. mzdová třída Vzdělávací činnost zaměřená na vykonávání přípravných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: S01 /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platné k 1. 11. 2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platné k 1. 11. 2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platné k 1. 11. 2014 ve znění nařízení vlády č. 224/2014 Sb., ze dne 15. 10. 2014 Vláda nařizuje

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

564 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

564 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 564 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 130/2009 Sb., ve znění nařízení

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

1.7. Odměňování práce

1.7. Odměňování práce Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 18. října 2012 Ročník: druhý Předmět

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Nařízení vlády České republiky. ze dne 22. dubna 1992

Nařízení vlády České republiky. ze dne 22. dubna 1992 Čiastka 54 Zbierka zákonov č. 255/1992 Strana 1481 255 Nařízení vlády České republiky ze dne 22. dubna 1992 o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky Vláda České republiky

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

pro odměňování řidičů MHD Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost

pro odměňování řidičů MHD Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Příloha č.2 KS 2004 M z d o v ý p ř e d p i s - P r a v i d l a pro odměňování řidičů MHD Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost O b s a h : Část I Základní předpis pro odměňování 1 1 Úvodní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Vláda nařizuje podle 145 odst. 1, 146 odst. 2 a 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

V. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 29. KVĚTNA 2013

V. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 29. KVĚTNA 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. prosince 2006

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Čerpání dovolené na zotavenou

Čerpání dovolené na zotavenou B3-04/12-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/12-MPK Čerpání dovolené na zotavenou Obsah: Zpracoval: I. Úvodní ustanovení II. Ustanovení zákoníku práce III. Povinnosti

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR

Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR Akademická rada AV ČR vydává v souladu se Stanovami AV ČR, Koncepcí rozvoje výzkumu a vývoje v AV ČR a s přihlédnutím k Doporučení Komise

Více