CA Identity Lifecycle Management. Jak na to...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CA Identity Lifecycle Management. Jak na to..."

Transkript

1 CA Identity Lifecycle Management Jak na to... June 2012

2 Agenda > Úvod Co je Identity Lifecycle Management (ILM) Proč zavádět ILM v organizaci Výhody po zavedení ILM > Identity Lifecycle Management ILM základní charakteristika Produktové portfólio > Jak na to... Sběr, analýza a čistění dat Definice procesů, výjimky,definice SOD Definice rolí, procesů správy RBAC modelu... Komplexní řešení správy identit > Proč právě řešení od CA?

3 Úvod Identity Lifecycle Management (ILM) > Automatizace procesů nástupu/odchodu zaměstnance > Přidelování přístupů na základě rolí > Centralizovaná a správa přístupových oprávnění > Zavedení jednotných procesů správy oprávnění > Auditování procesů > Zavedení neslučitelnosti oprávnění/pozic > Uţivatelská samobsluha > Delegace správy

4 Úvod Proč řešit ILM > Zvýšení efektivity, sníţení nákladů na správu Automatizace procesů, uţivatelská samoobsluha, sníţení zátěţe na helpdesk > Zvýšení spokojenosti uţivatelů Rychlejší a jednodušší přístup k aplikacím > Zvýšení bezpečnosti, sníţení bezpečnostních rizika Přehled nad uţivatelskými účty a přidělených oprávněních Zjednodušení procesů pro dosaţení shody, audit a reporting > Efektivnější zavedení nových business poţadavků napříč celou organizací prostřednictvím ILM

5 Úvod Výhody zavedení ILM Výhody v kaţdodenní operativě > Vytvoření pořádku místo chaosu Efektivní vytváření uţivatelských účtů Zavedení správy prostřednictvým rolí (RBAC model) > Pruţně reagovat na business poţadavky Jednoducha a rychlá propagace přístupových oprávnění Rychlá změnu business pravidel a procesů Unifikace procesu pro zavedení nových systémů Analýza RBAC modelu a potřeby změn řádově ve dnech Efektivnější zavádění organizačních změn > Zlepšení fungování IT sluţeb Místo papíru, uţivatelská samoobsluha Poskytování pravidelných reportů pro business vlastníky aplikací

6 Úvod Výhody zavedení ILM Výhody v oblasti bezpečnosti > Ţádné papírování, vše elektronicky Jaké oprávnění mají ve skutečnosti uţivatele? Sníţení počtu pouţívaných oprávnění Přehled nad nepouţívanými oprávnění,duplicitními oprávněními Přehled nad nepouţívanými uţivatelskými účty, účty bez vlastníka... > Zvýšení bezpečnosti, sníţení náklady při auditu Nečekejte na auditory, sami předcházejte rizikům Rychlá a jednoduchá příprava reportů Analýza dopadů při hromadných změnách oprávnění > Business uţivatele sami rozhodují o svých přístupech Uţivatelská samoobsluha, jednotný schvalovací proces Sjednocení politiky pro vytváření uţivatelského jména, sjednocení politiky hesel Certifikace přístupů rychle a efektivně

7 Řešení: CA Identity Lifecycle Management

8 Identity Lifecycle Management Zvýšení flexibility, bezpečnosti a shody (compliance) zavedením automatizace procesů správy uţivatelské identity prostřednictvím: CA IdentityMinder (CA Identity Manager) CA GovernanceMinder(CA Role & Compliance Manager) Role Management Správa modelu oprávnění (rolí), definice vlastníků, schvalovatelů rolí, schvalování a certifikace modelu Identity Compliance Vytvoření centrálního úloţiště identit Audit, definice a kontrola nastavených politik, certifikace a remediace oprávnění Reporty a dashboard User Provisioning Automatizace HR procesů (nástup/odchod zaměstnance) Vytváření/modifikace účtu, nastavení příslušného oprávnění přímo v systému Okamţité zrušení přístupu při odchodu zamestnance, sníţení bezpečnostních rizik Service Request Management Zavedení jednotného procesu pro ţádosti o přístupová, včetně schvalovacího procesu aţ po samotné vytvoření na systému Uţivatelská samoobsluha Správa hesel

9 Identity Compliance klíčové vlastnosti Certifikace oprávnění Kontrola uţivatelských oprávnění, rolí a aplikací Remediace Vynucení stavu, v případě integrace s IdM řešením Dodorţování shody Kontrola dodrţování nastavených výjimek (SOD) a ostatních pravidel Identity Compliance Integrace Pŕíma integrace se systémy v organizaci Reporty Kontrola dodrţování shody napříč systémy

10 Provisioning klíčové vlastnosti Nástup/Odchod zaměstnance Včasné vytváření a deaktivace přístupů Procesy Zajištění jednotného schvalovacího procesu Centralizovaná správa Autoritativní zdroje dat pro všechny aplikace Provisioning Integrace Webové aplikace, Mainfraime... Audit a Reporty Audit aktivit spojených se správou oprávnění Bezpečnostní pravidla Striktní dodrţování bezpečnostnách pravidel

11 Service Request Management klíčové vlastnosti Změna hesla Sníţení náporu na helpdesk, zvýšení spokojenosti uţivatelů Uţivatelská samoobsluha Automatizace schvalovacího procesu Service Request Management Správa vlastních přístupů Webové rozhraní pro správu vlastních prístupů Proaktivní kontrola pravidel Striktní dodrţování nastavených pravidel (např. SoD) Katalog rolí Katalog business oprávnění místo katalogu elementárních oprávnění Integrace provisioningu Automatická propagace oprávnění

12 Role Management klíčové vlastnosti Audit/Analýza dat systému Rychlé a posouzení a reporting výjimek Automatizovaný návrh rolí Metodiky pro definici RBAC modelu (top-down, bottom-up) Adaptace RBAC modelu Kontrola, certifikace, reporting, moţmnosti ntegrace s IdM systémy Role Management Čistění dat a narovnání do poţadovaného stavu Identifikace uţivatelů vybočujících s nastavených pravidel Reporty Optimalizace RBAC modelu Rychlá a jednoduchá identifikace změn a výjimek

13 Produkty pokrývající oblast Identity Lifecycle Managementu > CA GovernanceMinder (CA Role & Compliance Manager) Jaké oprávnění jsou přidělené Pripojení k Identity Manageru + cílové aplikaci, neprovádí změny v cílových systémech > CA IdentityMinder (CA Identity Manager) Jak bylo přístupové oprávnění přiděleno Pripojení k cílovému systému, automatická propagace změn přímo do systému JAK CA Identity Minder RACF UNIX SAP HR CA Governance Minder CO

14 Shrnutí Výhody zavedení ILM řešení > Zefektivnění procesů pro dosaţení shody (compliance) Automatizace certifikačního procesu uţ ţádné papírování Reporting účtů > Sníţení administrativních nákladů Samoobsluha pro změnu hesla Zakládání nových uţivatelských účtů Synchronizace dat > Sniţování bezpečnostních opatření Prokazatelnost schvalovacího procesu Proaktivní kontrola dodrţování bezpečnostních pravidel (SOD) Rychlý přehled kdo a kam má přístup > Zvýšení spokojenosti koncových uţivatelů Uţivatele okamţitě vyuţívají přidělené přístupy Samostatné řešení problému uţivateli Rychlé, přehledné vyřizování přístupů

15 CA Produkty CA IdentityMinder

16 CA IdentityMinder Základní charakteristika > Smart Provisioning Zefektivnění procesu přidělování přístupových oprávnění Řízení přístupových oprávnění prostřednictvím rolí, mechanizmy pro kontrolu dodrţování nastavených pravidel. > Uţivatelská samoobsluha Prostřednictvím uţivatelské samoobsluhy mohou uţivatele ţádat o změnu svých přístupových oprávnění, změnu hesla > Administrace účtů Centralizace dat, kontrola dodrţování nastavených pravidel napříč organizací Přenesení rozhodování na vlastníky aplikací > Rychlá integrace Sada OOB konektorů pro rychlou integraci Web service rozhraní s podporou veškerých operací pro správu identit > Rekoncilace systému CA GovernanceM inder

17 Jak to funguje CA GovernanceMind er Žádost o změnu oprávnění/hesla je iniciován automaticky, na základě změny v personálním systému nebo prostřednictvím uţivatelské samoobsluhy buďto přímo uţivatelem nebo delegovaným administrátorem. V CA IdentityMinder-u je iniciován schvalovací proces, kde v rámci toho jsou vyhodnoceny změny propagující se do daného systému. Poţadované změny jsou zapsané do cílového systému Veškeré operace jsou auditované a kontrolované auditory.

18 Architektura produktu CA IdentityMinder System Interaction Layer Web UI Web Services Business Services Layer Provisioning Server Connector Framework Utilities NOS ERP Other > System interaction layer Uţivatelské rozhraní, web services, Programátorské rozhraní, utility > Business services layer Business role, admin role, pravidla, workflow, audit, ţivotní cyklus poţadavků, ová notifikace > Provisioning server Virtualizace, synchronizace, vynucení změn do systému, > Connector framework and connectors Správa jiţ konkrétních objektů v systému, vyhledávání, správa hesel

19 CA Produkty CA GovernanceMinder

20 CA GovernanceMinder Základní charakteristika > Kontrola bezpečnostních pravidel Identifikace výjimek a nekonzistentností nad jednotlivými uţivateli > Správa a modelování pravidel Definice business pravidel (např. SOD), kontrola konzistence a dodrţování těchto pravidel Modelování změn, vyhodnocování dopadů změn > Správa a modelování rolí Správa RBAC modelu, náhled nad plánovanými změnami, optimalizace RBAC modelu Modelování, revize a schvalování změn v RBAC modelu. > Certifikace oprávnění, reporty Transparentnější certifikační proces Předdefinovaná sada reportů > Integrace s CA IdentityMinder Během automatizovaných procesů s uţivatelskými účty vyuţívá CA IdentityMinder pravidel v RCM

21 Architektura produktu Identity Warehouse CA GovernanceMinder

22 Jak na to

23 Definice projektu Nastavení oprávnění a modelování rolí Analýza dat Sběr dat Analýza dat Audit oprávnění a čistění dat Modelování rolí Self-Service Request Compliance Management Identity Management Identity Lifecycle Management Self-Service Requests Compliance Management Identity Management Privilege & Role Quality Management

24 Analýza dat Klíčové oblasti analýzy dat 1. Příprava dat z klíčových systémů v potřebném formátu 2. Kontrola kvality dat, pokrytí oprávnění, korelace uţivatelů účet <>HR identita Přístupová oprávnění CA GovernanceMinder Personální systém 3. Kontrola dodrţování bezpečnostích pravidel a doporučení IT Security Čistění dat Analýza nastavených pravidel Modelování rolí Analýza 4. Čistění dat v systému 5. Příprava doporučení pro návrh RBAC modelu (Business/IT role) 6. Definice business case

25 Sběr dat Vytvoření skladu identit > Jaké data potřebujeme? Uţivatelské účty, HR Data, korelační pravidlo Skupiny, role, elementární oprávnění Definujte vazby mezi oprávněními Defuinujte nadřazené objekty > Kde je vezmeme? Personální systém CA IdentityMinder Přímé napojení daného systému na RCM

26 Příprava systému, čistění oprávnění > Korelační pravidlo Vazba přes userid, osobní číslo nebo ovou adresu > Definice pravidel a výjimek Systémová omezení Organizační omezení Bezpečnostní omezení > Čistění dat: Účty bez vlastníka Nepouţívané skupiny Přebytečná nebo duplicitní oprávnění Duplicitní uţivatele Nesoulad v personálnách datech

27 Definujte pravidla, stanovte způsob kontroly > Koho zapojit při definování pravidel? Business vlastníky systémů Správci systémů Auditoři > Typy pravidel Definice neslučitelnost oprávnění, neslučitelnost funkcí Korporátní restrikce, např mezi HR atributy a oprávněním > Na co se zaměřit Zahrnout systémy řízené prostřednictvým IdM Zahrnout i oprávnění které nejsou řízené prostřednictvým IdM > Stanovení Risk score Kontrola nastavených pravidel, reporting kde jsou tyto pravidla porušena.

28 Certifikace, Procesy pro správu rolí > Certifikace přístupových oprávnění Certifikace oprávnění nadřízeným, vlastníkem oprávnění nebo vlastníkem systému Kontrola nastavených pravidel, schválení výjimek Certifikujte všechny připojené systémy/všechny typy oprávnění Automatická ová notifikace > Procesy pro správu oprávnění Zaveďte procesy pro definici nové role / nového oprávnění Zaveďte procesy pro modifikaci stávající role > Kontrola a schvalování Uţivatelská samoobsluha Definujte pravidla pro změny v RBAC modelu

29 Modelování rolí Business a IT Role > Cíle Pokrytí cca 80% oprávnění prostřednictvím Business rolí > Modelování rolí Top-down / Bottom-up Prostřednictvím RCM mechanizmů (rule discovery) > Výsledek Zajištění pokrytí všech typů oprávnění prostřednictvým IT a Business rolí.

30 Self-Service Request Processes > Poţadavky na změnu oprávnění Uţivatelské poţadavky Ţádosti o přidání / změnu přístupových oprávnění Propagace nastavení do cílového systému > Poţadavky na změnu hesel Uţivatelské poţadavky Funkce zapomenutého hesla / userid Změna hesla > Politika hesel Nastavení pravidel a omezení Expirace hesla, minimální/maximální počet znaků. > Synchronizace hesel Jednosměrná / obousměrná synchronizace hesel

31 Proč právě řešení od CA?

32 Proč právě řešení od CA? > Preference velkými zákazníky: CA ILM vyuţívá více neţ 600 společností Efektivní správa prostředí (od stovek do milionu uţivatelů) > Přináší přehlednost do procesů správy, čímţ umoţňuje: Transformace elementárních oprávnění na Business role Moţnost řízení přístupových oprávnění na základě pracovní pozice Jednoduché a efektivní zavedení bezpečnostních pravidel Jednotné procesy správy uţivatelských účtů > Vedoucí pozice v oblasti ILM : Gartner MQ Leader s Quadrant for User Provisioning, 2011 Burton Group Short List for Provisioning, 2012 Forrester Wave Leader for IAM & User Provisioning, 2011 SC Magazine s Award for Best Identity Management Solution, 2011 Gartner MQ Leader's Quadrant for Identity and Access Governance, 2011

33 Identity Lifecycle Management > Sníţení nákladů Automatizace HR procesů (nástup/odchod zaměstnance) Sníţení nákladů spojených se změnou hesla, odblokování uţivatelů apod. > Zvýšení Business efektivity Vazba rolí na na pracovní pozice zaměstnance Transparentnost procesů Vyšší spokojenost uţivatelů > Sníţení bezpečnostních rizik Uţivatele mají pouze oprávnění potřebná k výkonu své pracovní pozice Striktní dodrţování nastavených pravidel, audit, okamţitá náprava stavu při nedodrţení těchto pravidel

34 Shrnutí Technologie Komplexní řešení Škálovatelnost řešení Výsledky Krok č.1: Analýza!

35 Děkuji za pozornost

Správa privilegovaných účtů ve fyzickém a virtuálním prostředí

Správa privilegovaných účtů ve fyzickém a virtuálním prostředí Správa privilegovaných účtů ve fyzickém a virtuálním prostředí Agenda Úvod Privilegované účty Virtualizace výhody, nevýhody, rizika Produktové portfólio ControlMinder ControlMinder for Virtual Environments

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Vysoká škola ekonomie

Více

Microsoft Office systém verze 2007

Microsoft Office systém verze 2007 iii Microsoft Office systém verze 2007 Příručka recenzenta Květen 2006 Informace pouze pro tisk: Office Reviews Team Waggener Edstrom Worldwide (503) 443-7000 Office2007@waggeneredstrom.com Rapid Response

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Požadavky a principy ISMS

Požadavky a principy ISMS AGENDA Vymezení procesu informační bezpečnosti Životní cyklus ISMS Požadavky na dokumentaci Požadavky na záznamy Požadavky a principy ISMS Gabriel Lukáč gabriel.lukac@nexa.cz Vymezení procesu řízení informační

Více

Identity Management centralizovaná správa uživatelů

Identity Management centralizovaná správa uživatelů Identity Management centralizovaná správa uživatelů AMI Praha a.s. Tomáš Faško, výkonný ředitel 17. března 2010 Miroslav Rusko, account manager Martin Lízner, specialista pro Identity Management Program

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

Koncept aktivního monitoringu sítě

Koncept aktivního monitoringu sítě Koncept aktivního monitoringu sítě Představení společnosti Novicom Centrální monitoring a IP správa sítě Jindřich Šavel 25/9/2014 NOVICOM s.r.o. 2014 2012 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část Verze 2 Březen 2014 1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Národní orgán

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013

SAP PROCUREMENT DAY 2013 SAP PROCUREMENT DAY 2013 Portfolio řešení SAP pro oblast nákupu Vladimír Heřt, SAP ČR Agenda Stručný úvod Portfolio řešení SAP Řešení SAP pro oblast nákupu On Premise & On Demand Nadstavbová řešení SAP

Více

Základní požadavky na Aplikaci MS2014+

Základní požadavky na Aplikaci MS2014+ Příloha č. 2 Smlouvy o dílo Základní požadavky na Aplikaci MS2014+ Část P1_2_6 Požadavky na Service Desk P1_2_6_Service Desk 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 SEZNAM OBRÁZKŮ 3 3 ZKRATKY A DEFINICE 4 4 ÚVOD 5 5 POPIS

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky / Příloha č. 1 Smlouvy Specifikace předmětu plnění Stupeň důvěrnosti: Veřejné Specifikace předmětu

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Škálovatelná, bezpečná a integrovaná správa zařízení Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Mobilní zařízení pronikají nebývalou

Více

SW nástroje pro podporu řízení projektů zaloţených na MS SharePoint

SW nástroje pro podporu řízení projektů zaloţených na MS SharePoint Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií SW nástroje pro podporu řízení projektů zaloţených na MS SharePoint Diplomová práce Autor: Tomáš Beneš BIVŠ

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Petr HANÁČEK 1, Jan STAUDEK 2 1 Ústav inteligentních systémů,fit VUT Brno Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Botanická 68a, 602 00 Brno

Více