Malý úvod do supervize v psychoterapii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malý úvod do supervize v psychoterapii"

Transkript

1 Malý úvod do supervize v psychoterapii PhDr. Martin Hajný, Ph.D. Co supervize zahrnuje? Již slovo supervize naznačuje, že jde o nějaké dívání, prohlížení si psychoterapeutické práce z různých hledisek. Společné prohlížení by mělo rozvinout a zlepšit práci psychoterapeuta s určitým klientem a nejen s ním. Postupně by měla supervize podpořit vývoj jeho profesionality. Pro přehlednost si zkusme supevizi rozdělit do několika vrstev, ve kterých obvykle probíhá. Reflexe Myšlenky, pocity a chování psychoterapeuta ve vztahu ke klientovi se v dialogu se supervizorem znovu vyjevují, oživují a jsou předmětem jejich rozhovoru, přemýšlení a prožívání. Znovuvynoření konkrétních momentů konzultace anebo úseku terapie v jiném kontextu může být již samo o sobě inspirativní. Poodstoupení a klidné zamyšlení nad některými aspekty přinášejí mnohdy překvapivě nový vhled. Prožitek Tato rovina supervize obsahuje především pocity sdílení, podpory druhým člověkem (supervizorem), radost z úspěchu, někdy je také prostorem pro vyjádření zlosti na klienta, na sebe, místem, kde je možné konstruktivně zacházet s terapeutovými pocity viny nebo studu. Kontrola V této rovině je místo pro koretivní intervenci ze strany supervizora. Ten je garantem určité dobré psychoterapeutické praxe, parametrů psychoterapeutické techniky a především etického přístupu ke klientovi a také kolegům. Teorie Supervize může zvláště zpočátku tvořit most mezi praktickými prožitky a intervencemi terapeuta a dobrou mírou teorie, která se někdy to terapeutické práce mísí v nadměrné, jindy v nedostatečné míře. Osobnostní růst terapeuta systematická supervizní práce tvoří přirozené pokračování sebezkušenostního výcviku terapeuta. V optimální podobě nabízí i momenty, ve kterých terapeut dokončuje výcvikovou práci na svém sebepoznání v místech, kde se dotýká s jeho terapeutickou prací. Supevizor se v takové chvíli pohybuje na citlivém rozhraní, kde se supervize může blížit terapii supervidovaného. Pokud se udrží v supervizní roli a přitom neodmítá některá osobní témata supervidovaného, může významně přispět k jeho růstu. Supervize formy práce Individuální supervize jasně koncipované setkání psychoterapeuta a supervizora nad případem Skupinová supervize skupina terapeutů spolu se supervizorem hovoří o případu jednoho z nich. Ostatní členové supervizní skupiny spolupracují, využívá se prvků skupinové dynamiky, paralelních procesů. (Nejznámější je u nás asi balintovská skupina.) Supervize týmu supervizor pracuje s týmem na jejich týmové komunikaci, organizaci práce nebo rozvojových tématech.

2 Organizační supervize (manažerská) supervizor se orientuje na organizační strukturu, systémové vazby v organizaci, styly řízení a motivace. Může pracovat s vedoucím či týmem vedoucích. (Krom zmíněných forem se můžeme také setkat s pojmem intervize tím obvykle myslíme kolegiální diskusi o případu bez přítomnosti supervizora.) Co lze od supervize očekávat? Supervize může přispět ke skutečnému a prožitému pochopení toho, že psychoterapie není akce jednoho experta ani samostatná práce klienta, ale společný proces a vztah mezi dvěmi či více lidmi. Když je terapeut bezmocný (například vyčerpal anamnestické dotazování a popis symptomů) může mít tendenci poskytovat rychlé rady a zjednodušená řešení. Supervizor by měl vysvětlit, že takové postupy mohou krátce pomoci, zvláště má-li pacient magická očekávání, že terapeut jeho problém vyřeší. Dále však supervizor v takovém případě spíš vede terapeuta, aby se stáhnul víc do pozadí pokud ovšem nehrozí přímé ohrožení klienta. Místo poskytnutí rady, jak problém řešit, by se měl věnovat tom, aby klientovi vysvětlil, co se od něj v klientské roli čeká. Zajímavý je jev zvaný paralelní proces označuje rozvíjející se podobnost mezi supervidovaným případem a supervizí samotnou. Například zacházení s obavami z kritiky a odmítnutí terapeut přicházející do supervize s těmito obavami (když ukážu, co opravdu dělám, budu zkritizován a ponížen ) a obdoba téhož u klienta, který klidně může mít podobné pocity. Supervizorova schopnost pojmenovat něco přímo, aniž by to mělo zničující vliv na sebevědomí terapeuta může mít léčivý dopad na terapeuta později v průběhu sezení s klientem. V průběhu terapie může terapeut narazit na odpor klienta ke spolupráci. Bez supervize v něm může narůstat přesvědčení, že je on sám nekompetentní anebo že je to zlá a úmyslná reakce klienta. Supervizor na takovém místě může přijít na pomoc s klidným rozborem konkrétní situace, odlišení od zkreslujících představ či obav a připomenout teorii, která o takových obdobích terapie hovoří. Představme si, že je ustanoveno dobré spojenectví, ujasněny pravidla v terapii a existuje dostatečná míra jistoty a bezpečí, aby klient mohl relativně volně povídat o tom, o čem chce. V takovém momentu se může stát, že terapeut i klient setrvají v neměnné sekvenci: on povídá já neslouchám, což může vést někdy k mírně podpůrným a úlevným pohovorům ale ne psychoterapii. Pozornost i aktivita terapeut již vyžaduje určité zacílení. Proto se supervize často zaměřuje právě na ohnisko pozornosti, které terapeut a klient mají na co se vlastně zaměřují? Jedná se vlastně o oscilaci mezi spontánním rozhovorem, jehož ohnisko se mění, a cílenými intervencemi terapeuta (ale i klienta), které mají nějaký vědomý cíl. V této souvislosti lze těžko lze opominout význam vztahu jako ohniska pozornosti. K psychoterapeutickému vztahu přistupují různé PT školy různě nejčastěji ale dnes připouštějí fenomény přenos a protipřenos stále více jako jednolitý a interaktivní proces mezi terapeutem a klientem. To, že se o tomto vztahu mluví, rozebírá se, hledají se jeho paralely v minulosti i jiných vztazích, je jedním ze specifik psychodynamické psychoterapie a psychoanalýzy. Supervizor jako ten třetí by měl terapeutovi pomoci využít těchto jevů pro užitek léčby. Přenosem se myslí projevy neuvědomovaných zkušeností, potřeb, pocitů či přání na současné vztahy v našem

3 kontext na vztah k terapeutovi. Supervize by měla umět zaměřit pozornost terapeuta k některým takovým skrytým či složitě vyjádřeným projevům při práci s klientem. Zpočátku je přirozené, že se začínající terapeuti zaměřují spíš na to zřejmé co je v popředí co klient říká. Postupně se učí vnímat i to nevyslované, zašifrované na to jak a kdy to říká případně co tím také říká... Co se lze prostřednictvím supervize naučit? 1. Jak vytvořit terapeutický rámec a terapeutický vztah 2. Porozumět významu role terapeuta pro klienta 3. Všímat si konkrétních detailů a jejich obrovského významu pro práci 4. Přijmout limity psychoterapie 5. Rozvinout dovednost vyjadřovat empatii 6. Jak je důležité mít v zádech teorii 7. Jak oslovit důležité téma přímo a přitom citlivě 8. Jak instruovat klienta o tom, jak psychoterapii využít 9. Jak zvládat vlastní osobnost ve prospěch terapie 10. Přijmout psychoterapii jako aktivní proces nejen mluvení a naslouchání 11. Jak si všimnout přenosu a protipřenosu 12. Zaznamenat prvky nevědomých významů Supervizní kontrakt V poslední době se slovo kontrakt skloňuje ve všech pádech. Pro zjednudušení mu v případě supervize můžeme rozumět dvěma způsoby: 1. Kontrakt jako formální dohoda Jedná se otevřeně formulovanou a obvykle i sepsanou dohodu, která vyjadřuje zájmy stran, kterých se supervize přímo týká. Jde o supervidovaného psychoterapeuta, supervizora a případně i třetí stranu pokud se jedná o supervizi v rámci nějaké organizace. Zadavatel supervize nebo vedoucí pracoviště je totiž někdy přímo, jindy nepřímo zaangažován do dění ohledně supervize. Kontrakt by měl zahrnovat informace o frekvenci setkání, účasti supervidovaných, platbách za supervizi, způsob hodnocení, cílech supervize, zacházení s informacemi ze supervize atd. V rámci dobré praxe je kontrakt pravidelně revidován, supervize hodnocena. K etickému jednání v supervizi patří například to, že klient, jehož případ je supervidován o tom ví a souhlasí. Stejně tak je vhodné, aby v rámci organizace byli nadřízení informováni o čemkoliv jen se souhlasem supervidovaných. 2. Kontrakt jako proces To je založeno na myšlence, že supervizor by měl důsledně se supervidovaným hledat to, co on opravdu chce a potřebuje. Supervize se dotýká citlivých věcí v člověku a není těžké způsobit škodu. Je proto nutné pečlivě si ujasňovat, na čem je vlastně třeba pracovat a nakolik to supervidovaný chce a může. Vzhledem k tomu, že to supervidovaný mnohdy vlastně ani pořádně na začátku neví anebo se to mění, je dobré průběžně stále vyjednávat o tom, jestli se zabýváme tím, co je užitečné, bezpečné a smysluplné. Kontraktování je v tomto duchu průběžné vylaďování obou stran na jednu notu, které musí být zajištěno společně budovaným bezpečím a důvěrou.

4 Důležité položky supervizního kontraktu 1. Zaměření (případová, týmová, organizační...) 2. Kdo se bude setkávat? Kdy, kde a jak často? 3. Zacházení s informacemi ze supervize. Důvěrné, dokud se nebudou informace vztahovat k neetickému nebo kriminálnímu jednání. Formy zpráv a jak s nimi? 4. Odpovědnost supervidovaného (přijde s případem, bude otevřeně mluvit o své práci) 5. Odpovědnost supervizora (bezpečný a spolehlivý prostor pro reflexi práce, rada a podpora pro hlubší zkoumání terapeutické práce, vlastní supervize supervize pro další rozvoj) 6. Jak často a jakým způsobem bude supervize hodnocena? Komu hodnocení přijde na stůl? 7. Za jakých okolností supervize skončí? 8. Forma hrazení supervize, platby a okolností při rušení supervizního setkání. Souhlas superizora, zástupce týmu (celého týmu) a zástupce zaměstnavatele, zadavatele. Organizace v supervizi Každý akreditovaný psychoterapeutický institut má své supervizory, někteří jsou využívání v pro několik institutů zároveň. Pokud nejde o regulerní součást systematického vzdělání v rámci jedné psychoterapeutické školy a výcviku, může si člověk supervizora vybírat zcela volně podle svého uvážení. Někteří supervizoři jsou obecně uznávaní i bez specializovaného výcviku. V posledních několika letech se kolem supervizního výcviku July Hewson začala dít řada organizačních aktivit, které nakonec vedly k ustanovení Českého institutu pro supervizi. Ten usiluje dnes o rozvoj a standardizaci vzdělávání v supervizi. Jeho doménou je integrativní supervize, která se snaží nabídnou supervizní prostor i pro terapeuty z různých škol a zaměření. ČIS je navíc součástí jedné z velkých mezinárodních institucí European Association of Supervision. Další novým prvkem v této oblasti je obor supervize na Fakultě humanitních studií ten poskytuje teoretické i praktické vzdělání na universitní půdě. Zatímco ČIS vybírá adepty podle poměrně náročných kritérií (věk, praxe ) a svou pozornost víc zaměřuje na supervizi v oblasti psychoterapie, studium na FHS nabízí prostor i mladším studentům a předpokládá výkon supervize také v oblasti sociálních služeb. Podobně jsou na tom další vzdělávací supervizní programy, jako je například supervizní výcvik v Remediu, který vychází více z potřeb sociální práce nebo specificky práce na linkách důvěry. Vybrat si supervizora není stále příliš snadný úkol neexistuje systematicky organizovaný a aktualizovaný adresář. Lze využít stránek psychoterapeutické společnosti, institutu SUR anebo Českého institutu pro supervizi. Několik otázek podporujících sebereflexi psychoterapeuta možné náměty i k supervizní práci 1. Jak případ vznikl? Mohl jsem si vybrat, jestli se jím budu zabývat? Zajímal mne na začátku nebo mne odrazoval? Kdo mi ho doporučil, nebo kdo zprostředkoval kontakt? 2. První dojmy. Jak se mi ten člověk zdál od pohledu? Jak jsem se s ním cítil. Co mne napadlo? Koho mi připomínal?

5 3. První hypotézy o jeho povaze a možnostech změny Co mne napadlo jako hlavní téma ke spolupráci nebo jako možné příčiny obtíží? O jaké cestě řešení jsem zpočátku uvažoval? 4. První kroky, které jsem udělal Co jsem udělal, navrhnul či dohodnul s klientem? Co jsem mu sdělil o způsobu naší spolupráce? Jak jsem mu odpověděl na případné důležité otázky? 5. První reakce klienta na mou aktivitu a spolupráci Jak se v mé přítomnosti choval? Byl vstřícný nebo odtažitý? Vyptával se nebo jen akceptoval vše co jsem řekl? 6. Charakter vzájemné spolupráce 7. Co se podařilo V čem jsou jasné kvality tohoto klienta? Na čem by mohl stavět, kdyby chtěl se svým životem něco dělat? Za co bych ho mohl v rámci naší spolupráce pochválit? Udělal jsem to? 8. Změny v kontraktu s klientem, změny v mých vstupních očekáváních Co jsem v průběhu času měnil a proč? Musel jsem slevit ze svých představ o změně v tomto případu? Nebo jsem naopak svá očekávání zvýšil? Měnil se nějak charakter kontaktu? (frekvence, místo, délka trvání, styl rozhovoru atd.) Co se na tom podílelo? 9. Současné hodnocení spolupráce: Jak bych naší spolupráci zatím hodnotil (například školní známkou nebo jednou větou)? Jak by takové hodnocení vyslovil klient? Hodnotili jsme jí někdy společně? 10. Jak případ oslovuje mé osobní vlastnosti, životní situaci a zkušenosti (osobní zdroje a pasti terapeuta) 11. Co by tento případ byl, kdyby to bylo zvíře (rostlina, země, planeta ) 12. Jak bych popsal svou roli v tomto případu (jako divadelní roli, povolání, zvíře, živel )

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru

Inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru Inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru Publikace je vydána v rámci projektu ANABELL-PRO, reg. číslo CZ.1.07/3.2.03/04.0011. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová

Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová - 1 - Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Zpracovala: Mgr.

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Přínos psychoanalýzy a psychodynamické psychoterapie pro porozumění vztahového (interakčního) prostředí v psychoterapii

Přínos psychoanalýzy a psychodynamické psychoterapie pro porozumění vztahového (interakčního) prostředí v psychoterapii TERAPEUTICKÝ VZTAH Přednáška PhDr. Martin Hajný, Ph.D. Klíčová slova: Empatie, léčebné spojenectví, přenos a protipřenos, containing, holding environment, terapeutický kontrakt. Vztah psychoterapeutický

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2014. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2014. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2014 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2010 2014 1 Obsah (Obsahem tohoto Bulletinu jsou závěrečné absolventské

Více

Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách

Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách metody sociální práce, sociální služby a standardy kvality v sociálních službách Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta - katedra

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Univerzita Palackého v Olomouci metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Autoři: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

Masarykova univerzita. Diplomová práce obor psychoterapeutická studia

Masarykova univerzita. Diplomová práce obor psychoterapeutická studia Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychoterapeutická studia Výzkum efektu psychodynamické skupinové psychoterapie Vypracovala: PhDr. Milena Blažková

Více

METODIKA METODIKA METODIKA METODIKA

METODIKA METODIKA METODIKA METODIKA METODIKA doprovázení METODIKA doprovázení METODIKA doprovázení METODIKA doprovázení Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče

Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče 2013 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011 Aktualizace: červenec 2013 Autoři: Mgr. Monika Semerádová Mgr.

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Práce s ohroženými rodinami

Práce s ohroženými rodinami Práce s ohroženými rodinami Komentáře k novele zákona o sociálně právní ochraně zákona č. 359/1999 Sb. Kolektiv autorů 2013 Obsah 1 Pěstounská péče a terénní práce... 4 1.1 První rok s novelou v náhradní

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Téma práce: Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce

Více

Praxe a supervize v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2007

Praxe a supervize v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2007 POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD Metodika Asistence pedagoga u dítěte s ADHD vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD Mgr. Zuzana Masopustová,

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Strategie komunikace mezi dobrovolníkem a dobrovolnickým centrem

Strategie komunikace mezi dobrovolníkem a dobrovolnickým centrem UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Hana Češková Strategie komunikace mezi dobrovolníkem a dobrovolnickým centrem Olomouc 2013 vedoucí

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut pro podporu vzdělávání

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Vypracoval: Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. Mgr. Edita Kremláčková Úvod Tato metodika popisuje východiska pro vytvoření podpůrné sítě a spolupráci

Více