CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Cystická fibróza a její psychosociální dopad na rodinu s dítětem a možnosti sociální pomoci a podpory Téma práce: Cystická fibróza a její psychosociální dopad na rodinu s dítětem a možnosti sociální pomoci a podpory Kateřina Vláčilová Vedoucí práce: Mgr. Petra Chovancová Olomouc 2013

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě literatury a pramenů, uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne

3 a podporu. Ráda bych poděkovala vedoucí práce Mgr. Petře Chovancové za cenné připomínky

4 Obsah: Úvod Cystická fibróza Výskyt CF v České Republice Základní vady při onemocnění CF Plíce a dýchací systém Trávicí systém Potní žlázy Reprodukční systém Diagnóza CF Potní test Novorozenecký screening Genetický test Léčba Kvalita života nemocných CF Psychologická problematika nemocných CF Nemoc Subjektivní význam nemoci Nemocné dítě Subjektivní prožívání nemoci v dětském věku Postoj pacienta k nemoci Role pacienta Rodina nemocného Zpracování zátěže rodinou... 27

5 2.3.2 Sdělení diagnózy rodičům Postoje rodiny Sourozenci nemocného dítěte Sociální problematika CF Dítě s CF Hospitalizace Vzdělávání dětí s CF Mateřská škola Základní škola Střední škola Sport u dětí s CF Výživa dětí s CF Sociální pomoc a podpora Sociální práce s rodinou Sociální služby Sociální poradenství CF Klub Sociální dávky Státní sociální podpora Porodné Rodičovský příspěvek Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Pohřebné... 49

6 4.5 Dávky hmotné nouze Příspěvek na péči Dávky pro osoby se zdravotním postižením Závěr Seznam literatury... 55

7 Úvod Cystická fibróza (dále jen CF) je jednou z nejčastějších dědičných onemocnění, přibližný výskyt CF v České Republice je přibližně 1 na 3000 nově narozených dětí a to hlavně u dětí bílé rasy (asiaté nebo černoši nebývají touto nemocí téměř postiženi). I přes pokroky moderní medicíny v současné době je CF na celém světě nevyléčitelné onemocnění. Hlavním cílem nejmodernější léčby je zmenšení obtíží, které s sebou nemoc přináší a především zlepšení kvality života jedinců s CF. Dětem postiženým cystickou fibrózou se říká slané děti, jelikož jejich pot obsahuje 5 x více potu, nežli je tomu u zdravých dětí. (Vávrová, 2003, s. 7) Onemocnění je zapříčiněno poruchou přenosu solí na buněčné membráně, proto na povrchu dýchacích cest vzniká hustý hlen. Zdraví jedinci mají buňky zažívacího i dýchacího traktu pokryty tekutým a řídkým hlenem, jedinci s CF tyto cesty mají pokryté hustým vazkým hlenem (10x hustším), který negativně ovlivňuje funkce orgánů. Např. důsledkem CF může být situace, kdy se z plic řádně a rychle neodstraní bakterie a částice, které zůstanou polapeny hustým hlenem, tato skutečnost může vést až k infekcím a dalším závažným zdravotním problémům. CF je dědičná nemoc, je způsobena mutací v jednom genu. Každý 26. jedinec v České Republice je nositelem její mutace. (Vávrová, 2003, s. 13) S problematikou onemocnění CF jsem se poprvé setkala v rámci přednášky ze zdravotních nauk na CARITAS Vyšší odborné škole sociální Olomouc. Pomocí absolventské práce jsem si chtěla rozšířit znalosti ohledně tohoto onemocnění a zmapovat, jaké psychické a sociální dopady přináší nemoc do života rodiny s dítětem s CF a jaké se jim může dostat sociální pomoci a podpory. Prostřednictvím této práce bych ráda upozornila čtenáře na problematiku onemocnění CF a její psychosociální aspekty. Cílem mé práce je popsat CF a zjistit, jaké dopady způsobuje onemocnění CF dítěti a jeho rodině, a to jak v rovině somatické, psychické, tak i sociální. Dále popisuji možnosti následné sociální pomoci a podpory v podobě sociálních dávek. Jako metodu práce jsem si zvolila analýzu dostupné odborné literatury, a to v oblasti medicínské, 7

8 psychologické a legislativní. Svoji práci jsem strukturovala do čtyř částí. Abychom lépe pochopily, jaké CF s sebou přináší psychosociální dopady na jednice a jeho rodinu, věnuji se v první části své práce somatické stránce nemoci. Zabývám se charakteristikou onemocnění a jejím výskytem v České Republice. Dále se věnuji popisu jejímu přenosu a výskytu, výčtem orgánů, které CF nejvíce postihuje, způsobům diagnostiky CF a možnostem léčby. Poznatky pro tuto část kapitoly jsem čerpala z publikací od V. Vávrové. CF jedince a jeho rodinu ovlivňuje i v rovině psychické. V rámci druhé kapitoly jsem se zaměřila na to, jaké mají chronické nemoci obecně dopad na psychiku postiženého jedince, a jak CF ovlivňuje dítě s postupem věku. V této části také zmiňuji, jakou psychickou zátěž představuje CF pro rodiče postiženého dítěte. Hlavním zdrojem pro tuto kapitolu se mi stala kniha Psychopatologie pro pomáhající profese od M. Vágnerové. Nemoc zasahuje i do sociální stránky života nemocného a jeho rodiny. Nemocí je napadena sociální identita dítěte. Proto se ve třetí části mé práce věnuji popisu, jak probíhá školní docházka nemocného s CF, jaké má omezení ve škole, sportu nebo jídelníčku. V rámci čtvrté části mé práce se věnuji možnostem sociální podpory a pomoci rodinám, které pečují o nemocného člena. Nemoc člena rodiny přináší mnoho problémů, hlavně finančních a časových. V této části charakterizuji sociální poradenství a sociální služby, které by rodiny s nemocných dítětem moji využít. Dále této kapitole ve zkratce vymezuji dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi, na které má nárok jakákoliv rodina s dítětem, která nemá dostatečné příjmy. Podrobněji se věnuji dávkám a výhodám, na které má rodina nárok v kontextu onemocnění dítěte, jedná se hlavně o příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením. V kapitole také popisuji jediné občanské sdružení v České republice, které poskytuje sociální, psychickou i materiální podporu rodinám s nemocnými dětmi. 8

9 1 Cystická fibróza Bádání v historii poukazuje, že příznaky charakteristické pro CF, byly popisovány již ve středověku. Na tomto objevu má velkou zásluhu Dr. Bush z Roctocku, který se mnoho let věnoval studiu CF. Svoje tvrzení opírá o důkazy obsažené hlavně v lidových pověrách a popěvcích, ve kterých se lidé zmiňovali o začarovaných dětech, jejichž pot měl slanou chuť a brzy umírali. Poprvé případ mladé začarované ženy popsal roku 1595 Pieter Pauw, tento případ s sebou přinesl první patologicko-anatomickou zprávu o průběhu CF vůbec. (Vávrová a kol., 2005, s. 17) Ve 40. letech byla CF objevena u žijícího jedince, u dítěte se projevovaly příznaky respiračního onemocnění, které jsou charakteristické pro pacienty s CF. (Vávrová a kol., 2005, s. 17) První podrobnější zmínky o CF se objevily v literatuře až po skončení 2. světové války. V USA bylo zjištěno při letních obdobích tepla, že u dětí, které byli postižené CF, se často projevoval šok z horka, což dalo podklad pro chemické šetření jejich potu. Tento výzkum potvrdil, že jejich pot obsahuje 5x více solí než pot zdravých dětí. V té době S. Faber poukazoval na to, že CF je spojena s tvorbou hlenu, dále vyvrátil tvrzení, že hlavním napadeným orgánem při tomto onemocnění je slinivka. 80. a 90. léta s sebou přinesla značný pokrok, kdy bádání v roce 1989 v této problematice přineslo velký objev. Skupina vědců odhalila gen CF, tímto objevem se přiblížili k celkovému poznání nemoci a následnému úspěšnému léčení genovou terapií. (Vávrová a kol., 2003, s. 13) Název cystická fibróza je odvozený z dřívějšího názvu, kterým byl cystická fibróza pankreatu. Později bylo zjištěno, že CF nepřináší na slinivce takové patologické změny, jak tomu je u jiných orgánů, např. u plic. V dnešní době se můžeme setkat i s názvem mukoviscidóza, tento název vyjadřuje charakteristickou vazkost hlenu. CF je chronická a genetická nemoc, může být vrozená nebo se může projevit během života. Ve většině případů se odhalí v prvním roce života. (Vávrová, Bartošová, 2009, s. 9) Cystická fibróza je život zkracující porucha, která ovlivňuje způsob, jakým se sůl a voda stěhuje z buňky ven nebo dovnitř. Nejdůležitější efekt tohoto problému se nachází v plicích a trávícím systému, zejména u slinivky břišní. Plicní onemocnění může vést k postupnému ucpání, infekci a poškození plic a může dokonce způsobit i 9

10 smrt jedince. Blokády hlenu ve slinivce způsobují špatné trávení a vstřebávání potravy, což vede ke špatnému růstu a výživě. Nemoc ovlivňuje i potní žlázy, které produkují slanější pot, než je obvyklé. Další komplikaci může CF způsobit v reprodukčních orgánech, a to jak u mužů, tak i u žen. (Orenstein, 2004, s. 11) Až roku 1989 vědci poprvé identifikovali gen, který zapříčiňuje vznik onemocnění CF. Vědci tento gen nazvali CTFR (transmembránový regulátor vodivosti). Gen pomáhá regulovat hladinu tekutin a soli v buňkách a kontroluje množství, které se dostává přes buněčnou membránu. (Orenstein, 2004, s. 5) To, že CF je genetická nemoc, znamená, že se projeví v biologickém procesu, při kterém dědíme behaviorální a fyzické charakteristiky od našich rodičů, prarodičů a dalších předků. (Rosaler, 2007, s. 6) Nemoc je přítomna v těle postiženého od narození, ačkoliv její příznaky se nemusí ukázat celé týdny, měsíce ba i roky po narození. I když je CF dědičná, rodiče onemocněných dětí touto nemocí netrpí. Všichni máme dva CF geny, jež určují, zdali onemocníme CF. ( Orenstein, 2004, s. 12) Geny jsou molekulárními jednotkami, které nesou řadu informací, které dědíme po našich rodičích, popř. po dalších předcích. Geny představují jakýsi plán, který určuje, jak se naše tělo bude vyvíjet. Geny se skládají z kyseliny deoxyribonukleové známější pod pojmem DNA. DNA tvoří dvojitě spletitou molekulu, která se podobá točivému schodišti. Na DNA jsou uloženy chemické látky neboli genetické kódy. Každý prvek DNA obsahuje tisíc genů. Každý člověk v sobě má dvě kopie genů, ten, který zdědil od matky a druhý, který zdědil od otce. (Rosaler, 2007, s. 7) Při buněčné reprodukci se molekula DNA rozdělí do samostatných oblastí, následně se každá buňka doplní každou polovinu z původní molekuly DNA, tak se vytvoří dvě identické kopie původních molekul. Pomocí tohoto kopírovacího procesu se genetické informace předávají z generace na generaci. Obvykle jsou kopie přesnými duplikáty, nicméně není tomu tak ve všech případech, může se objevit i kopie, která není zcela dokonalá. Gen, který má v sobě chybu, nazýváme mutovaný gen. Mutovaný gen je trochu odlišný od originálu, nefunguje jako originál a někdy se stává, že mutovaný gen nefunguje vůbec. CF je výsledkem takovéto genetické mutace. (Rosaler, 2007, s. 7) 10

11 Dědičné nemoci se obecně obtížně léčí, jelikož jejich zárodky existují v těle člověka od okamžiku početí. Složitá je i identifikace nemoci, což by se mělo zlepšit s pokrokem moderní medicíny. (Rosaler, 2007, s. 6) 1.1 Výskyt CF v České Republice Již po skončení 2. světové války byly do české literatury zařazeny kauzuistiky pacientů trpících CF, o tento pokrok se zasloužil doktor Švejcar společně s doktorkou Benešovou a doktorem Houšťkem. (Vávrová a kol., 2005, s. 18) Na dětské klinice v Praze diagnostikovali v roce 1946 první případ dítěte onemocněného CF. Tehdy se do České republiky dostávaly nové poznatky o příznacích, průběhu a léčení CF značně později, nežli tomu bylo v západních zemích. Do roku 1960 bylo na dětské klinice v Praze diagnostikováno 30 nemocných dětí. (Kiebelová, 2007, s. 1) Všechny tyto děti však brzy umíraly, nedožívaly se ani jednoho roku. V té době se prováděly testy na odhalení této zákeřné nemoci v organismu pouze u kojenců. (Vávrová a kol., 2005, str. 18) Česká republika na počátku 90. let, i přes značné inovace v této problematice, zaznamenávala v léčbě menší úspěchy, než tomu bylo ve vyspělých zemích. Situace se zlepšila až po roce 1989, kdy byla zakládána specializovaná pracoviště, která se podrobně věnovala léčbě CF. Díky těmto centrům se zlepšila dostupnost léků, byla vyvinuta nová antibiotika a nemocní měli k dispozici i podpůrné výživové prostředky. (Vávrová a kol., 2005, s. 18) Mezinárodní spolupráce přispěla k zavedení inovačních metod jak v samotném léčení, tak i v následné fyzioterapeutické léčbě. (Vávrová a kol., 2005, s. 18) Zkušenosti dnešních lékařů se opírají o schéma 494 nemocných, u kterých byla na 2. dětské klinice v Praze diagnostikována CF v letech Třetině dnešních pacientů je více než 18 let, podle nejnovějších výzkumů by se měli tito pacienti dožít dospělosti. (Vávrová a kol., 2005, s. 17) CF je jedno z autozomálních recesivních onemocnění v Evropě, které se vyskytuje ve větší míře. Výskyt jednoho nemocného dítěte připadá na

12 novorozenců. Incidence v České republice je stanovena tak, že z 2736 novorozenců bude jeden postižený, tzn. každý 26. jedinec je přenašečem a v každém 676. manželství se mohou sejít dva přenašeči, kteří mají 25% pravděpodobnost narození dítěte s CF. Dále z tohoto výskytu vyplývá, že se v ČR každý rok narodí asi 33 dětí s CF. (Vávrová, 2003, s. 17) 1.2 Základní vady při onemocnění CF Do nedávné doby nebylo jasné, co způsobuje problémy, které mají lidé s CF. Jeden fakt však vše vysvětluje a to je tvorba silného a lepkavého hlenu, který vylučují orgány postižené CF. Hustý hlen může blokovat průdušky, které vedou do plic, nebo může ucpat cesty, které vedou ze slinivky nebo jater do střev, a někdy může blokovat i střeva. Jednou z největších abnormalit u jedinců s CF je jejich slaný pot, který je slanější, nežli je běžné. Na základě testu slanosti potu se CF diagnostikuje, lékaři je test považován jako nejvhodnější metoda pro odhalení CF. (Orenstein, 2004, s. 5) Plíce a dýchací systém CF může narušit dýchací cesty tím, že je ucpe hlenem. Celý dýchací systém lemují epitelové buňky, mezi kterými jsou rozptýleny slizniční žlázy. Tyto žlázy vylučují tenkou vrstvu hlenu, který v dýchacích membránách udržuje vlhké prostředí, což usnadňuje pohyb plynů. Hlen také pomáhá odstranit částice a bakterie. (Hopkin, 1998, s. 45) Defekt v kanálu CFTR způsobuje, že hlen v plicích je silnější než obvykle, neproudí tak rychle, jak by měl, a blokuje menší dýchací cesty. Tím se zmenšuje celková kapacita plic. Zesílený hlen, který se hromadí v plících lidí s CF, podporuje hrudní infekce tím, že snižuje respiračnímu systému schopnost čištění se od částeček nebo mikrobů. (Hopkin, 1998, s. 46) Postižení dýchacího ústrojí se projevuje suchým, dráždivým kašlem nebo vykašláváním hlenu nebo hlenohnisu. Zhoršení kašle je ukazatelem pro infekci, která se usídlila v plicích a zvyšuje tvorbu hlenu. Dalším projevem procesů v dýchacích cestách 12

13 dětí s CF je změna tvaru hrudníku, kdy hrudník nabývá soudkovitého tvaru a záda se nápadně zakulacují. Projevy CF na dýchacích cestách zapříčiňují nedostatečné okysličování krve. S tím souvisí i další příznak, a to paličkovité prsty. (Vávrová V., Bartošová J. a kol., s. 35) Trávicí systém U lidí s CF se v zažívacím traktu tvoří hustý hlen, který může blokovat cesty ve slinivce břišní, což brání v proudění enzymů. V důsledku toho, že se pankreatické enzymy nedostanou do tenkého střeva, bílkoviny a tuky jsou tělem identifikovány jako odpad, což zapříčiňuje, že v krvi chybí bílkovina albumin, jejíž úlohou je udržovat vodu v cévním řečišti. Z nedostatku albuminu vznikají otoky, které jsou jedním z prvních příznaků onemocnění CF. (Vávrová, Bartošová, 2009, s. 49) Trávící problémy vedou k podvýživě, i když jedinec zkonzumuje dostatečné množství potravin. (Hopkin, 1998, s. 51) Častou komplikací CF je gastroezofageální reflux (GER), což je stav vyvolaný nedostatečným sevřením svěrače mezi žaludkem a jícnem. To způsobuje, že se žaludeční obsah se vrací do jícnu. GER se může u nemocných projevit pálením žáhy, říháním, zvracením nebo třeba pocitem sytosti, bolestmi břicha nebo odmítáním stravy. (Vávrová, Bartošová a kol., 2009, s. 49) Malé procento dospívajících a dospělých jedinců s CF má také cukrovku. Kromě enzymů slinivka břišní také produkuje buňky, které vylučují inzulin do krve v našem těle. Lidé s CF se také mohou potkat s dysfunkcí jater, pokud jsou kanály jater ucpané hlenem. Tento stav může vést až k cirhóze. (Hopkin, 1998, s. 51) Potní žlázy Pomocí potních žláz tělo reguluje tělesnou teplotu a vylučuje odpadní látky z těla. Jedná se o nadbytečné soli nebo malé množství močoviny. Pot obsahuje zředěný roztok chemických látek, především sodíku a chloridu s menším množstvím vápníku a draslíku. Pot lidí s CF může obsahovat až 5 krát více normálního množství chloridu sodného, proto jejich pot má nadměrně slanou chuť. Ačkoliv se potní kanálky u lidí 13

14 s CF zdají být fyzicky normální, je narušena jejich absorpce chloridu sodného. (Hopkin, 1998, s. 54) Vylučování potu s přebytkem soli není životu nebezpečné. Lidé s CF se ale mohou v letním období dehydratovat rychleji, než je tomu u zdravých jedinců. Při nadměrném pocení může být dítě s CF ohroženo velkými ztrátami solí a následným šokem. Proto se doporučuje dětem přisolovat potravu a celkově minimalizovat situace, kdy je dítě vystaveno nadměrnému pocení. Nemocným se zásadně nedovoluje pobyt v sauně nebo v horkém provozu. (Vávrová, Bartošová a kol., 2009, s. 67) Reprodukční systém Obtíže reprodukčních orgánů vyplývají z obstrukce důležitých cest a průchodů, což je způsobeno zesílenou sekrecí hlenu. CF způsobuje neplodnost častěji u mužů než u žen. Asi 98% mužů s CF jsou neplodní. Tito muži jsou schopni stále vyrábět spermie, ale ty se nedostanou do ejakulátu. Muži s CF většinou absolvují normální pohlavní růst a vývoj. Často jejich dospívání může začít později, než je tomu u zdravých jedinců. Jejich sexuální pud je zachován a jsou schopni pohlavního styku, ale přesto se většina z nich nikdy nestane biologickými otci svého potomka. Lékař by měl provést test, který určí, kolik spermií má muž ve svém spermatu, z čehož vyplyne, zdali je muž plodný nebo neplodný. (Hopkin, 1998, s. 53) V reprodukčním orgánu ženy se může objevit zahuštěný hlen, který obklopuje děložní čípek a blokuje spermiím průchod do pochvy. Ženy s CF podstupují normální pohlavní růst a vývoj, ale jejich dospívání může začít později, než je obvyklé. Ženy postižené CF mohou vést normální sexuální život, dokonce mohou i otěhotnět. Během těhotenství může u žen dojít k poruše dýchacích cest, může být narušen i krevní oběh a dostatečný přísun živin. Fyziologické změny během těhotenství u žen s CF vedou k velkému zatížení organismu, které může ovlivnit i plod. Těhotné ženy během těhotenství spotřebují více kyslíku a zvýší se počet dechů. Proto u žen s CF může během těhotenství dojít ke zhoršení funkce plic, což zapříčiňuje nedostatečné okysličování krve. Doporučovaný váhový přírůstek během těhotenství činí 8 10 kg. Jelikož ženy s CF mají problémy s podvýživou, musí těhotenství naplánovat na dobu, 14

15 kdy je jejich stav po výživové stránce nejlepší. Před otěhotněním by ženy s CF měly zvážit všechna rizika, než se rozhodnou mít děti. Ženy s CF jsou ohroženy vyšším procentem předčasných porodů a potratů. (Vávrová, Bartošová, 2009, s. 71) 1.3 Diagnóza CF Stanovení diagnózy může probíhat různými způsoby. Toto období je zátěžové pro rodiče nově diagnostikovaného dítěte. Většina dětí nemá zřejmé příznaky CF, a přesto se u nich nemoc může vyskytnout. Na druhou stranu může diagnóza přinést rodičům úlevu, po dlouhém hledání příčin problémů, které se u dětí vyskytly. Diagnostika ve většině případů proběhne na základě projevení příznaků nemoci v různém věku. Ke stanovení diagnózy většina lékařů vyžaduje pozitivní potní test a k tomu přítomnost jednoho ze symptomů, jako jsou projevy plicních příznaků nebo gastrointestinálních symptomů. V neposlední řadě lékaři věnují pozornost tomu, zdali se nemoc objevila v rodinné historii nemocného již dříve. Lékaři také využívají při diagnóze genetické testy a novorozenecký screening. ( Oreisten, 2004, s. 15) Potní test Potní test se pro stanovení diagnózy CF využívá přes 40 let. K vyšetření potního testu přicházejí děti, které mají opakované respirační infekty. (Vávrová, 2005, s. 86) Lékaři potní test považují za základní metodu při rozpoznání CF. Tento test není bolestivý, je relativně levný a poskytuje definitivní odpověď během několika hodin. Pot se pro test získává na paži nebo na noze a pak je analyzován obsah soli v něm. Pokud jednou test ukáže, že jedinec není nemocný, je tento výsledek platný. Výsledky testů se nemění s přibývajícím věkem nemocného. Hodnoty testu se nemění, ani když se provádí na dítěti, které je dočasně nemocné. Vzácnou výjimkou jsou děti, které trpí podvýživou z psychické deprivace a dospívající děti, u kterých byla diagnostikována anorexie. Tyto děti mohou mít pozitivní test, který se později může projevit jako negativní. (Orenstein, 2004, s. 16) 15

16 1.3.2 Novorozenecký screening Další efektivní metodou, jak včas diagnostikovat CF, je novorozenecký screening. Test novorozeneckého screeningu se nazývá IRT (dle imunoreaktivních trypsogenů). Test se provádí tak, že se novorozeněti během prvního dne života odebere kapka krve z jeho paty. Téměř každé dítě s vysokou úrovní IRT má CF. Různé screeningové programy poskytují výsledky během týdne nebo dvou. Pokud se na testu objeví zvýšená hladina IRT, lékař pozve dítě znovu k screeningu. Zopakování testu je velice důležité, jelikož mnoho novorozeňat má hladinu IRT zvýšenou. V době, kdy se test u dítěte opakuje, bude hladina u většiny dětí bez CF v normálu, zatímco většina dětí s CF budou mít i nadále vysokou úroveň IRT. U dětí, které mají i při druhém zopakování screeningu vysokou hladinu IRT, bude proveden potní test. Toto období je zátěžové pro rodiny dětí, kdy si mezi testy dělají starosti o svoje dítě, zdali netrpí CF. (Orenstein, 2004, s. 17) Novorozenecký screening pomáhá odstraňovat stres z pozdní diagnózy. Další klad novorozeneckého screeningu je fakt, že lze rodičům poskytnou genetickou informaci dříve, než se budou pokoušet o další otěhotnění. Tato metoda se doporučuje provádět v zemích, kde je známo 96% mutací genu CTFR. Centra, která screening provádějí, by měla mít návaznost na genetické poradenství a na CF centra, kde lékaři zahájí adekvátní léčbu nemocných. (Vávrová, 2005, s. 86) Genetický test V naší populaci je asi každý 26. jedinec nosičem mutace genu CTFR. Genetické testy mohou být provedeny na plodu v prenatálním období, kdy cílem genetického vyšetření je vyloučit co nejspolehlivěji riziko narození dítěte s onemocněním CF a zároveň stanovit pravděpodobnost narození zdravého jedince. Pokud je u plodu diagnostikována CF, může lékař navrhnout potrat do 24. týdne těhotenství. (Vávrová, 2005, s. 90) My všichni máme dva CF geny, jeden, který jsme zdědili po matce a druhý po otcovi. Oba tyto geny musí být abnormální, aby se u jedince projevila CF. Pokud je 16

17 jenom jeden gen abnormální, jedinec se stává nositelem tohoto genu a CF se může projevit u jeho potomků. CF gen je velice rozsáhlý, mohou v něm nastat změny, které způsobují problém. Vědci objevili více než 1000 rozdílností, kdy gen může být abnormální. Některé z těchto mutací jsou společné a nacházejí se v různých kombinacích u většiny pacientů, avšak vyskytují se i mutace, které jsou abnormální. (Orestein, 2004, s. 12) 1.4 Léčba Léčba cystické fibrózy není jednoduchá, jelikož každý člověk je jiný. Lékaři by měli navrhnout léčebný plán, který je každému stanovený na míru, dle jeho symptomů, věku jedince a celkového zdravotního stavu. Léčba by měla uspokojit individuální potřeby pacientů. Lékaři by také měli zohlednit závažnost onemocnění a brát v potaz ohrožení ostatních orgánů. (Monroe, 2002, s. 29) Dospělí jedinci s CF se do značné míry musí naučit, jak nakládat s léčbou. Mnoho lidí s CF se rozhodne navštívit CF kliniky. V CF klinikách pracují odborníci, jako jsou pediatři, dietologové, odborníci na potíže dýchacích cest, psychologové a v neposlední řadě i sociální pracovníci. Na specializovaných klinikách se pacientům dostává nejmodernější péče. (Hopkin, 1998, s. 55) Před zahájením léčby doktoři provádějí fyzické testy. Měří výšku a váhu nemocného a obvykle i kapacitu a funkčnost plic. Pokud osoba projeví známky infekce, lékaři odeberou vzorek a na jeho základě rozpoznají, jaký typ bakterie může být přítomný v plicích. Současná léčba je zaměřena na to, aby lidem s CF zmírnila jejich příznaky, což přispívá k tomu, že osoby s CF mohou vést relativně normální život. Mohou se těšit ze školy, z práce, mohou trávit čas s rodinou a přáteli. Obecně se při léčbě CF řeší problémy s dýcháním a trávením. Nemocný by si měl ke každému jídlu brát enzymové doplňky, které napomohou ke správnému trávení potravy. Denní rehabilitace a cvičení zlepší nemocným kardiovaskulární kondici. Při infekci plic lékaři nemocnému doporučí antibiotika. Pokud cvičení ani antibiotika stav plic nemocného nezlepší, může dojít až k jejich transplantaci. (Hopkin, 1998, s. 56) 17

18 Nemocné dítě musí denně inhalovat. Inhalace je dobrá k ředění hustého hlenu, který se tvoří v plicích. Většinou se doporučuje inhalaci provádět 3x denně. Odsávání hlenu z dýchacích cest je nejtěžší procedura, která se zprvu neobejde bez pláče. Dítě většinou negativně reaguje na hadičku, která vede do nosohltanu. Je příhodné dítě s CF naučit co nejdříve smrkat, což je přirozený způsob, jak odstranit sekret z nosu. V neposlední řadě je také důležitá péče o inhalátor, kdy se po použití musí rozebrat, vyčistit, vysušit a opět sestavit péči o inhalátor se některé děti naučí už v předškolním věku. Po inhalaci následuje dechová rehabilitace, při které dítě odkašle zředěný hlen. Dechové cvičení představují různé cviky a polohy, které se mění během vývoje dítěte. Dětem nemocným CF se doporučuje sportovat a celkově se dost pohybovat, což tvoří přirozený způsob rehabilitace. Dítě v rámci léčby musí brát všechny předepsané vitamíny a léky, které napomáhají k trávení potravy. Podávání trávicích enzymů je denně pravidelný úkon, jeho zažití je celkem snadné. Při podávání léků se osvědčuje barevně vytvořený přehledný rozpis, umístěný na viditelném místě. Rodiče také ocení dávkovače na léky, které jsou dostupné ve všech lékárnách. Dítě také musí jezdit na pravidelné kontroly ke svému ošetřujícímu lékaři (jednou za 3 měsíce). Někdy, většinou v případech, kdy jsou plíce napadeny bakteriemi, je zapotřebí hospitalizace, která trvá obvykle 14 dní. Léčba CF se mění s postupem věku dítěte. (dostupné z: 1.5 Kvalita života nemocných CF Onemocnění s sebou přináší řadu symptomů, které jsou nepříjemné a pro jedince omezující. Lidé prožívají zdravotní potíže rozdílně, proto je kvalita života vyjádřena mírou subjektivní spokojenosti. Je důležité uvědomit si, do jaké míry jedinci nemoc ztěžuje život a ve kterých oblastech ho limituje. Významným aspektem je míra soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhého člověka. Nespecifickými projevy mnoha různých onemocnění jsou míra generalizovaného omezení možností, zvýšená unavitelnost a vyčerpání. Jejich důsledkem je jisté omezení nebo ztráta možnosti pracovat nebo se věnovat svým oblíbeným činnostem, které přinášely jedinci smysl všedního dne. S tím souvisí i udržování sociálních kontaktů. Dále se posuzuje míra schopnosti sociálního kontaktu, týkající se zachování komunikačních schopností 18

19 a kompetencí, díky kterým se udržují vztahy s druhými lidmi. Kvalita života nemocného jedince se odvíjí i od úrovně zachovaného celkového pocitu pohody, který závisí na psychickém a tělesném stavu nemocného. (Vágnerová, 2008, s. 89) Výzkum ohledně kvality života nemocných s CF se uskutečnil v České Republice v 80. letech, výsledky korespondují s podobným sledováním ve světě. Výzkum byl zaměřen na tři základní skupiny údajů: emoční reakce dítěte, zdravotní potíže a socializace. Starší pacienti si uvědomují zhoršování svého zdravotního stavu s věkem, jejich přístup k inhalacím však není vždy zodpovědný. Mladší i starší pacienti mají podobnou toleranci k fyzické zátěži, u obou skupin bylo pozorováno, že se vzrůstajícími obtížemi roste i nedůvěra v léky. U starších pacientů nebyl sledován enormní nárůst úzkosti a emoční lability a zároveň si neuvědomují závažnost svého onemocnění. Mladší pacienti mají zodpovědnější přístup k léčbě. Mladší ani starší děti nemají výrazně zhoršenou sociální adaptibilitu a komunikaci s okolím. (Vávrová, 2005, s. 469) 19

20 2 Psychologická problematika nemocných CF CF představuje významnou psychosociální zátěž, a to jak z hlediska nemocného, tak i celé rodiny. Chronická nemoc je závažné onemocnění, které působí na psychiku postiženého jedince. Somatická choroba má i svůj sociální význam, který je vyjádřený rolí a postavením nemocného. Nemoc lze chápat jako narušení určitých funkcí orgánů, což negativně ovlivňuje kvalitu života nemocného. Chronické nemoci nejdou zcela vyléčit, proto by měl nemocný jedinec onemocnění přijmout jako součást své identity, musí se s ním naučit žít. (Vágnerová, 2008, s. 95) Onemocnění představuje pro samotné dítě i jeho rodinu závažný stres. Nemoc s sebou přináší bolest, různé léčebné procedury a strach z nich, strach z nových lidí kolem sebe, omezení v pohybu, strach ze separace během hospitalizace, izolaci od vrstevníků, odlišný denní režim. Nemoc dítěte může změnit chování rodičů při strachu o dítě, někdy mohou rodiče postihnout pocity ohrožení vlastního života v oblasti manželství nebo zaměstnání, a to vše s různou závažností dle věku dítěte a druhu jeho onemocnění. (Říčan, Krejčířová, 2006, s. 66) 2.1 Nemoc Pojem nemoc prošel dlouhým vývojem, který odrážel nové vědecké poznatky z oblasti biologie. V posledních desetiletích se přístup k nemoci omezil pouze na přístup biologický. Je důležité, abychom neopomenuli respektování sociálních a psychologických dimenzí. Při vymezení pojmu nemoc je vhodné vycházet z celistvosti organismu a prostředí. Tento přístup nám umožní chápat nemoc v rovině životních procesů člověka, které se dějí v systému člověk a prostředí, a nemoc je právě poruchou tohoto systému. Vlastnosti organismu omezují možnosti člověka vyrovnat se s určitými nároky prostředí v průběhu života. (Zacharová, Hermanová, Šrámková, 2007, s. 17) Dle Vágnerové (2008, s ) se nemoc u jedince může změnit v aktuální prožívání a reagování. Špatný psychický stav může zapříčinit zhoršení fyzického stavu 20

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika 1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace má za cíl uvést alespoň základní věci NA PRAVOU MÍRU.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více