Chov zvířat v ekologickém zemědělství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chov zvířat v ekologickém zemědělství"

Transkript

1 Chov zvířat v ekologickém zemědělství (Ekologická živočišná produkce) 1. Všeobecné zásady 2. Související předpisy 3. Plemena 4. Krmení zvířat 5. Chov Hospodářských zvířat 6. Zajištění vhodných životních podmínek a veterinární ošetření 7. Zdraví hospodářských zvířat 8. Chov jednotlivých druhů hospodářských zvířat

2 1. Všeobecné zásady Základním legislativním předpisem pro ekologický chov zvířat v Evropské unii je Nařízení Rady (EC) č. 1804/1999, které je závazné pro všechny zúčastněné subjekty v členských zemích EU. Nadto je jakýkoliv inspekční orgán oprávněn zavést místní předpisy a vyhlášky, avšak vždy v souladu s tímto nařízením. Výraz živočišná produkce znamená hospodaření s domácími zvířaty (včetně hmyzu a vodních druhů zvířat). Výrobky pocházející z lovu divokých zvířat není povoleno certifikovat ani prodávat pod označením bio. Všechny obecné předpisy stanovené výše zmíněným nařízením jsou obecně závazné; např. i předpisy týkající se geneticky modifikovaných organismů v ekologické živočišné produkce není povoleno používat GMO. Živočišná produkce je součástí všech ekologických systémů hospodaření. Poskytuje totiž nezbytné organické látky a živiny pro růst rostlin. Živočišná produkce též poskytuje statková hnojiva, která rostlinám dodávají potřebné živiny a zvyšují obsah organických látek v půdě. Jednou z hlavních a nejdůležitějších zásad ekologické živočišné produkce je zavést a udržet koloběh živin a energie v zemědělském podniku a optimalizovat vztah rostlin k půdě a také vztah zvířat k rostlinám a k půdě. Hospodaření bez dostatečného půdního kapitálu není proto povoleno, tzn. že je třeba hospodářským zvířatům zajistit dostatečnou plochu pastvin a polí. Jejich nejmenší možná rozloha se odvíjí od druhu a stáří zvířat. Ekologická živočišná produkce zajišťuje trvale udržitelný systém hospodaření, protože využívá obnovitelné přírodní zdroje. Používání přírodních hnojiv a zeleného hnojení zajišťuje a zlepšuje úrodnost pastvin, polí i celých zemědělských systémů. Všechny výše zmíněné zásady označují ekologickou živočišnou produkci za systém silně spojený s půdou. Až na několik málo výjimek musí mít vždy ekologicky chovaná zvířata přístup na volné pastviny a výběhy a počet kusů ve stádu musí být omezen. Toto omezení zabraňuje znečištění (např. půdy, povrchové vody i spodních vod). Přesný povolený počet kusů dobytka ve stádu je dán nařízením a zajišťuje tak vyvážené složení živin v půdě (tzn. dusíku a fosforu) i její vysokou kapacitu. Pokud i přesto dojde k nadměrnému spásání porostu a následné erozi půdy, je třeba počet kusů dobytka ve stádu ještě snížit; k redukci počtu kusů dobytka přistupujeme i v případě nevhodných klimatických či půdních podmínek.

3 2. Související předpisy Všeobecným předpisem, kterým se musí řídit všechny ekologicky hospodařící živočišné systémy, je výše zmíněné Nařízení rady. Jsou povoleny i obdobné systémy výroby, ale konvenčně chovaná zvířata, chovají-li se na stejné farmě jako zvířata chovaná podle zásad ekologického systému hospodaření, musí být přísně oddělena. Ekologicky a konvenčně chovaná zvířata z jedné farmy je třeba ustájit v oddělených budovách a pást na oddělených pozemcích. Nelze společně ustájit ekologicky a konvenčně chované dojné krávy. Co je však povoleno, to je společný chov ekologicky chovaných krav a konvenčně chovaných koz na jedné farmě, avšak i zde je třeba zachovávat zásadu jejich přísného oddělení. Tento systém hospodaření je možné praktikovat pouze několik měsíců v roce. Paseme-li konvečně chovaná zvířata na ekologicky obhospodařovaných pastvinách, musíme splňovat požadavky extenzivního hospodaření. Přesná pravidla týkající se extnezivního systému hospodaření najdete v Nařízení (EC) č. 950/97. Hlavní zásadou je, že zatížení zemědělské půdy nesmí přesáhnout dvě dobytčí jednotky na hektar. Navíc, hustota konvenčně chovaných zvířat nesmí přesáhnout hustotu uvedenou v nařízení, odpovídající 170 kg dusíku na hektar za rok. Ekologicky a konvenčně chovaný dobytek se nemůže pást zároveň na jedné společné pastvině. Jinak je třeba zvláštního povolení, které je vydáno na základě pečlivého prozkoumání daných okolností pověřeným inspekčním orgánem. Druhou výjimkou je možnost pást ekologicky chovaný dobytek na stejné pastvině s dobytkem chovaným konvenčně, pokud však tento pozemek nebyl po dobu posledních třech let ošetřen žádným konvenčním prostředkem, pouze prostředky povolenými ekologickým systémem hospodaření. Používání prostředků k ošetření porostu na každém pozemku se striktně kontroluje a zaznamenává. V případě použití stejného pozemku pro ekologicky a konvenčně chovaná zvířata platí stejná pravidla a omezení hustoty a množství kusů dobytka, jako zmiňuje výše uvedené nařízení. Výrobky vyrobené z tohoto typu živočišné produkce lze certifikovat pod značkou bio pouze se souhlasem daného inspekčního orgánu. Opět je třeba pečlivě, v souladu s nařízením, dodržovat přísné oddělení ekologicky a konvenčně chovaných zvířat.

4 3. Plemena, krajová plemena Pro volbu plemen neexistují žádná konkrétní pravidla ani předpisy. Za optimální se považují místní plemena, protože jsou dobře přizpůsobena místním podmínkám. Ještě lepší je chov krajových plemen, která jsou vhodnější pro ekologický systém živočišné výroby a nabízejí mnohem širší škálu druhů (biodiverzitu) než novější plemena vzniklá křížením. Místní resp. krajová plemena se již tradičně volí pro chov na volných pastvinách a v otevřených výbězích. V dobře fungující živočišné výrobě se téměř nesetkáme s hygienickými či zdravotními problémy zvířat. Extenzivně chovaná krajová plemena se naopak nepoužívají v intenzivní konvenční produkci, protože mají nižší produkční schopnost a naopak vyšší nároky na krmení a ošetřování. Rozlišení ekologicky a konvenčně chovaných plemen je snadné díky značným a dobře viditelným rozdílům mezi plemeny. To předurčuje i snazší orientaci zákazníků na trhu; ti většinou upřednostňují krajová resp. domácí plemena. 4. Krmení zvířat Obecně platí, že ekologicky chovaná zvířata se mohou krmit pouze ekologicky pěstovanými krmivy. Velký důraz je kladen na kvalitu krmiv a dobrý zdravotní stav zvířat, nikoliv na maximalizaci produkce: kvalitní krmiva s vysokým obsahem živin vyhovují potřebám zvířat jakéhokoliv stáří. Není možné nutit zvířata produkovat víc, než je jejich přirozená produkční kapacita. Při výkrmu není povoleno zvířata nutit ke konzumaci vyššího množství krmiv než je běžný objem. Každý podnik by měl být schopen si sám vyprodukovat dostatečné množství krmiv a pokud na to jeho kapacita nestačí, může krmiva nakupovat pouze od jiných certifikovaných ekologických farem. Jedinou výjimkou je předpis, že více než 30 % objemu konvenčního krmiva může být použito při konverzi. Pokud si však toto krmivo vyprodukuje sama farma, je možné jeho objem zvýšit dokonce na 60 %. Oblasti sezónního přesunu dobytka (např. přesun dobytka mezi horskými pastvinami) musí být v případě potřeby přiděleny členským státům. Je povoleno používat pouze přírodní krmiva; mladí savci se mohou krmit pouze mateřským nebo přírodním mlékem. Doporučuje se používat mateřské mléko co možná nejdéle, avšak obecně délka období krmení mateřským mlékem závisí na živočišném druhu.

5 Je však zaručeně delší než v případě konvenčního systému hospodaření. Pro hovězí dobytek a koně je minimální doba tři měsíce, pro ovce a kozy 45 dní a pro prasata 40 dní. Umělé mléko je nepřijatelné. Býložravci by se z důvodu jejich nároků a požadavků na stravu měli co nejvíce vypouštět na otevřené pastviny, pokud převládá vhodné počasí, které nemůže nijak narušit jejich zdravotní stav nebo kvalitu pastviny. Pokud však na pastvině nejsou vhodné podmínky a pastvina tak neposkytuje dostatečně kvalitní krmivo může speciálně pověřený inspekční orgán povolit zkrácení období pastvy dobytka na otevřených pastvinách. Dalším požadavkem býložravců je nejméně 60-procentní obsah vlákniny v sušině čerstvého nebo sušeného krmiva či siláže. V rané fázi laktace potřebují některé druhy krav koncentrovanější krmivo, aby produkovaly více mléka; pověřený orgán tak může povolit snížení obsahu sušiny na 50 procent na dobu maximálně třech měsíců. Pokud podnik není schopen nakoupit nebo vyprodukovat dostatek organického krmiva či krmiva pocházejícího z konverze, může použít omezené množství krmiva konvenčního (opět po udělení povolení pověřeným orgánem). Objem konvenčních krmiv však nesmí přesáhnout 5 procent objemu celoročního krmiva býložravců a 15 procent celoročního objemu krmiv jiných živočišných druhů (např. prasat). Přesné hodnoty se počítají ročně. Navíc však ještě platí další omezení, a to, že denní objem konvenčních krmiv nesmí přesáhnout 25 procent sušiny obsažené ve veškerém použitém krmivu. Pokud dojde k silnému poškození nebo dokonce naprostému zničení veškeré produkce pícnin (např. z důvodu extrémního počasí), pověřený orgán může povolit na omezenou dobu i vyšší objem konvenčních krmiv (pouze ve vztahu k danému místu a k dané produkci). Jedná se vždy o individuální výjimky udělené pouze v ojedinělých a naprosto nezbytných případech konkrétním zemědělcům, kteří si o ně zažádali. V krmivech pro drůbež a prasata musí být obsaženy specifické živiny, které přesně odpovídají požadavkům těchto živočišných druhů. V denní dávce krmiva určeného pro vykrmovanou drůbež musí být obsaženo nejméně 65 procent obilnin. Dále je vhodné přidat ještě dostatek vlákniny, čerstvého nebo sušeného krmiva či siláže do krmiv pro prasata a drůbež, protože tyto látky příznivě působí na trávicí systém zvířat. K přípravě kvalitní siláže je lepší použít místo umělých přísad kvalitní certifikované čerstvé materiály. Pokud však máme k dispozici pouze nepříliš kvalitní či nedostatečně uleželý materiál, je naopak vhodné použít umělé přísady, vyrobené z povolených materiálů. Konvenční krmiva je dovoleno používat pouze tehdy, nacházejí-li se na seznamu

6 povolených konvenčních krmiv ve výše zmíněném nařízení a pouze v případě, že k jejich výrobě nebyly použity žádné chemické prostředky. Veškerá krmiva živočišného původu, ať už jsou ekologické nebo konvenční povahy, je povoleno použít pouze tehdy, jsou-li na seznamu povolených krmiv ve výše zmíněném nařízení. To znamená, že je zakázáno ke krmení zvířat používat maso a masné výrobky, ale naopak ryby či jiní mořští živočichové, mléko a mléčné produkty jsou povoleny. Všeobecně řečeno, veškeré požadavky zvířat ohledně krmiv a potravy je možné uspokojit pouze krmivy na přírodní bázi, a to především pastvou. Vitamíny, pro-vitamíny nebo živinné přísady je možné použít pouze tehdy, figurují-li na příslušném seznamu. Umělé vitamíny se mohou použít pouze v případě, že se jedná o chemicky přesně definované látky s vlivy podobnými látkám přírodním. Obdobná pravidla se týkají i používání enzymů, mikroorganismů, bioagens a srážedel. V živočišných krmivech nejsou povolena žádná antibiotika, kokcidiostatika, léčivé látky ani látky na podporu růstu nebo zvýšení objemu produkce. Veškeré syntetické látky jsou rovněž přísně zakázány. Naprostý zákaz GMO a krmiv vyrobených z GMO se vztahuje na celý systém krmení hospodářských zvířat. GMO nemohou být použity ani jako přímá krmiva, ani jako přísady do siláží či konzervační látky. 5. Chov hospodářských zvířat Veškeré praktiky musí být přirozené. Rozmnožování a chov hospodářských zvířat musí být založen na přírodních metodách, je však povolena umělá inseminace. Jiné formy umělého rozmnožování, jako je např. přenos vajíčka či hormonálně řízená ovulace jsou přísně zakázány. Umělá inseminace je preventivním opatřením a snižuje riziko venerických onemocnění a infekcí. Během samotného oplodnění není povoleno používat umělé přísady ani pomocné prostředky. Chov hospodářských zvířat v systému ekologického zemědělství znamená přirozený způsob chovu. Je přísně zakázáno způsobovat zvířatům jakoukoliv bolest. Následující seznam shrnuje všechny zakázané metody chovu: použití elastických obinadel a jejich připevňování na ocas ovcí; kupírování ocasů prasat;

7 usekávání paznehtů; obrušování zobáku ptáků a rohů zvířat z důvodu snížení stresu či redukce onemocnění způsobených vysokou koncentrací dobytka na daném pozemku). Všechny tyto zásahy je možné provádět pouze se souhlasem pověřeného orgánu. Povolení se ukládá např. ze zdravotních důvodů (např. obrušování rohů - bezpečnost zvířat) či důvodů hygienických. Zásah může provést pouze kvalifikovaná osoba, a to vždy ve vhodném věku zvířat. Při provádění těchto operací je třeba zajistit, aby zvířata co možná nejméně trpěla. Kastrace je povolena pouze za účelem uchování kvality produktů a tradičních výrobních praktik (např. u prasat, býků a kapounů, u nichž by mohla hormonální produkce zablokovat produkci masa), a i zde je třeba přísně dodržovat všechny výše zmíněné podmínky. Je zakázáno zvířata uvazovat, avšak i zde může daný pověřený orgán na limitovanou dobu udělit výjimku (týká se vždy konkrétních kusů dobytka nebo konkrétních zemědělců individuálních případů). Uvazování dobytka je využíváno k některým veterinářským účelům, ale vždy pouze na nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k velmi vysokým nákladům na stavbu nových hospodářských budov a zařízení je povoleno dobytek ustájit v budovách zkolaudovaných před 24. srpnem Vždy je však třeba takto ustájenému dobytku zajistit potřebné hygienické i kvalitní životní podmínky. Budova tak musí být čistá a musí zde být dostatek prostoru pro osobní potřeby dobytka. Inspekční orgán zde může povolit hospodaření až do 31. prosince Je-li dobytek ustájen v malých stájích, může se přivazovat, aby nedošlo k promíchání jednotlivých stád. Může se tak stát v případě, že má dobytek volný přístup na pastviny a otevřené výběhy nejméně dvakrát za týden. Tuto výjimku je možné udělit takové živočišné výrobě, která jinak splňuje všechny výše zmíněné závazné předpisy týkající se ekologického systému živočišné produkce účinného do 24. srpna Zvířata se chovají ve stádech. Velikost daného stáda se odvíjí od stáří zvířat a od konkrétních projevů chování a potřeb daného druhu. Samce je možné chovat odděleně z důvodu bezpečnosti či řízení dané výroby. Zvířata musí mít vždy přístup na čerstvý vzduch a k otevřenému dennímu světlu. Musíme jim též zajistit přísun potřebných živin a vlákniny v krmivech (např. je povoleno pro selata použít přísady obsahující hodně železa, pokud ho mají nedostatek).

8 5.1. Transport zvířat V ekologickém systému živočišné produkce je třeba minimalizovat přesun a transport hospodářských zvířat. Upřednostňuje se spíše převoz a doprava konečných produktů před transportem živých zvířat. Pokud však musí být zvířata přece jen převezena na jiné místo, je třeba zajistit maximální bezpečnost a minimalizovat stres; toto pravidlo se týká především nakládání a vykládání zvířat. Musíme dobytek vyvarovat jakémukoliv možnému typu zranění. Je přísně zakázáno používat jakékoliv typy elektrické stimulace či nátlaku. Povolenými metodami jsou pouze převod zvířat ze tmy na světlo a použití krmiv jako vábidel a lákadel. Vozidla sloužící k přepravě hospodářských zvířat musí být čistá a musí zajistit zvířat bezpečnost a dostatečnou ochranu před nepřízní okolního prostředí. Během dlouhodobého transportu dobytka je třeba jej pravidelně napájet. Všechny tyto předpisy se vztahují i na převoz dobytka na jatka. V tomto případě se klade velký důraz na zklidnění dobytka, abychom minimalizovali stres před samotnou porážkou Zjišťování původu výrobků živočišné produkce Proces zjišťování původu výrobků živočišné produkce musí být v souladu s výše zmíněným nařízením: původ hospodářských zvířat se zjišťuje a ověřuje v každé fázi výroby, přípravy, přepravy i prodeje konečných výrobků. Každé zvíře tak dostane již v raném věku své vlastní identifikační číslo. Drůbež se nerozlišuje na jednotlivé kusy, ale označuje se ve skupinách Statková hnojiva Celkový objem použitých statkových hnojiv nesmí překročit 170 kg dusíku/ha za rok (při počtu kusů dobytka stanoveném nařízením). Počet kusů zvířat se musí odvíjet od velikosti pozemku, na kterém je hnojivo použito; vyhneme se tak přílišnému znečištění životního prostředí. V případě potřeby je možné počet a hustotu dobytka na dané pastvině snížit, aby např. nebyly překročeny výše zmíněné limity. Celkové zatížení zemědělské půdy hospodářskými zvířaty, kterou výše zmíněné nařízení nezmiňuje, se vypočítá na základě jejich produkce hnoje a obsahu živin v něm. Optimalizací vztahu plocha půdy,počet zvířat (produkce a potřeba hnoje), se vyhneme

9 poškozování životního prostředí nadměrným hnojením. Místní samospráva a pověřené orgány však mohou stanovit vlastní vyhlášky ohledně živočišné produkce, které jsou pak závazné. Mohou např. ještě přísněji omezit zatížení půdy chovaným hospodářským zvířectvem. Příklad: Předpis stanovuje, že maximální počet kuřat je 580 ks/ha, resp ks/10 ha za rok. Nicméně je možné se dohodnout s dalšími zemědělci a sdruženími, kteří hospodaří v systému ekologického zemědělství, kteří potřebují též organické hnojivo, ale mají nedostatek hospodářských zvířat, a tudíž i nedostatek hnojiva. V tomto případě se maximální hranice 170 kg obsahu dusíku v hnojivu použitém na hektar za rok netýká pouze jedné živočišné produkce, ale její výše se musí propočítat na všechny ekologicky hospodařící jednotky, mezi nimiž došlo k dohodě. Zařízení pro uskladnění hnoje musí zabránit znečištění vody, ke kterému by mohlo dojít přímým vsakováním látek z hnoje do půdy. Kapacita hnojiště musí přesahovat množství vyprodukovaného a uskladněného hnoje především v zimě, kdy nelze hnůj aplikovat na půdu. Pevné podloží je důležité i jako prevence proti možnému vsakování dusičnanů obsažených v hnoji do půdy (např. beton) Volné výběhy a ustájení hospodářských zvířat Všechna hospodářská zvířata musí mít přístup na volné pastviny a výběhy. Musí však mít k dispozici i uzavřené prostory, které: chrání dobytek (např. přístřešky) na pastvě; chrání dobytek při extrémních povětrnostních podmínkách; poskytují vhodné podmínky pro dočasný výkrm zvířat (v závislosti na daném druhu zvířat); poskytují zvířatům bezpečné podmínky na konci období březosti; chrání mladé savce; chrání drůbež před predátory. Ustájení hospodářských zvířat musí splňovat biologické i etické kodexy a jejich základní potřeby (např. svoboda pohybu a pohodlí). Např. poskytuje suché světlé čisté prostory, vhodné pro krmení krav; prostory musí dostatečně široké, aby poskytly jednotlivým

10 kusům dostatečný pohyb. Ustájení a volné výběhy musí zvířatům poskytnout volný přístup ke krmivu a vodě. Nicméně musí i dobře izolovat, být správně vyhřáté a odvětrávané, čímž vznikne bezpečné a klidné prostředí pro ustájený dobytek. Mezi potřebná opatření patří: bezvadné proudění vzduchu, snížená prašnost, přiměřená teplota, přiměřená relativní vlhkost vzduchu, přiměřená koncentrace přírodních plynů. Konstrukce budovy nesmí bránit přirozenému větrání a ventilaci vzduchu ani přístupu světla; není možné stavět budovy bez oken. Volné výběhy musí zase poskytnout dostatečnou ochranu proti dešti, větru, slunci a extrémním teplotám, v závislosti na daných povětrnostních podmínkách a druhu hospodářských zvířat. Tyto požadavky je možné naplnit např. vysazením stromů, výstavbou ohrad či vysazením živých plotů, vytvořením větrných bariér z balíků slámy nebo výstavbou dočasných přístřešků. V oblastech, kde převládají permanentně příznivé povětrnostní i klimatické podmínky, není zapotřebí těchto opatření. Zvířata se zde mohou pást naprosto volně Kapacita ustájení a prevence před nadměrným spásáním Hustota ustájení dobytka v příslušném zařízení je přesně popsána ve výše zmíněném nařízení. Tabulka zmiňuje každý živočišný druh a jeho konkrétní nároky na zajištění pohodlí a bezpečí. Omezení však nezávisí pouze na druhu chovaných hospodářských zvířat, ale též na plemenech a jejich stáří. Přirozené potřeby zvířat se odvíjí od velikosti a pohlaví stáda. Zařízení na ustájení zvířat jim musí poskytnout přístup na otevřené výběhy. Již při konstrukci a stavbě budou se proto musí dbát na splnění všech výše zmíněných kritérií a předpisů. Optimální hustota dobytka znamená poskytnutí dostatečného prostoru: na přirozené stání, na snadné a pohodlné ležení, na snadné otočení, na samočištění, na zajištění dostatečného prostoru na veškeré přirozené pohyby (např. protahování se, třepotání

11 křídly) a postoje dobytka. Minimální povolené prostory na vnitřní ustájení hospodářských zvířat uvádí vyhláška. Hustota zvířat na otevřených prostranstvích (volné výběhy) musí být spíše nižší, aby nedošlo k nadměrnému přetížení a rozdupání půdy nebo k nadměrnému spásání vegetace. Tento předpis se týká jak pastevních ploch, tak i volných výběhů. Je třeba dostatečně chránit zdraví dobytka. Všechny prostory k jeho ustájení proto musí být čisté a dezinfikované, aby zde nemohlo dojít k šíření infekčních onemocnění. K čištění a dezinfekci těchto prostor je možné použít pouze prostředky uvedené v seznamu povolených čistících prostředků. Je třeba stále odstraňovat výkaly, zbytky moči a krmiva, abychom se vyhnuli šíření zápachu a nepřitahovali hmyz. K hubení hmyzu či jiných škůdců je opět možné použít pouze povolené prostředky uvedené v seznamu. Otázky Je povoleno hospodářská zvířata uvazovat? Je povoleno používat elektrické šoky a elektrickou stimulaci pohybu zvířat? Je povolena kastrace, svazování ocasu či kupírování? Která plemena jsou upřednostňována v ekologickém systému živočišné výroby? Jaká jsou pravidla konverze v ekologickém systému živočišné výroby? Je povoleno ponechat společně konvenčně a ekologicky chovaný dobytek na ekologických certifikovaných pastvinách? 5.6. Savci Všeobecné zásady chovu Všeobecné zásady stanovují podmínky pro uspokojení základních potřeb savců, jako je přístup na pastviny a volné výběhy. Ne vždy jsou splněny doslova. Hospodářská zvířata musí být schopna využívat otevřených prostranství, kdykoliv to umožňuje jejich psychologický stav, povětrnostní a klimatické podmínky a stav půdy. Zvířata je možné držet mimo pastviny, pokud se u nich vyskytnou specifické zdravotní problémy a pokud to povolí příslušný místní orgán. Býložravci musí mít přístup na otevřené volné pastviny, kdykoliv to

12 dovolí aktuální podmínky. Stejné předpisy platí i pro býky starší 1 roku. Ti musí mít přístup na volné otevřené pastviny, pokud je to v souladu s bezpečnostními podmínkami. Mají-li býložravci přístup na volné pastviny během období pastvy a pokud zimní přístřešky poskytují zvířatům dostatečnou svobodu, je možné je chovat uvnitř těchto zařízení. Zvláštní fáze života (např. březost, konečná fáze výkrmu) mohou též zvířata, chovaná na maso, strávit v těchto krytých zařízeních. Během této doby však musí ustájení splňovat všechny předepsané podmínky a zásady; zvířata tak nesmí trávit v uzavřeném prostředí více než jednu pětinu života (maximálně tři měsíce). Vládnou-li vhodné klimatické podmínky a umožňuje-li to zdravotní stav chovaného dobytka a typy chovaných plemen, je možné zvířata chovat v uzavřených prostorách až do konce jejich výkrmu. Podlaha stájí musí být hladká, ale nikdy ne kluzká. Nejméně jedna polovina celkové plochy podlahy musí být pevná. Není povoleno ani používání kovových drátěných materiálů či klecí. Místo, kde dobytek leží a odpočívá, musí být z většiny též tvořeno pevnou podlahou (nikoliv roštovou), která musí být pro zvířata dostatečně pohodlná, čistá a suchá. Většinou je tvořena podestýlkou (sláma nebo jiné typy přírodních materiálů). Podestýlku je též možno obohatit některým typem minerálů, které jsou danými předpisy povoleny jako hnojiva v systému ekologického zemědělství. Ustájení telat starších jednoho týdne v oddělených boxech je zakázáno. Je třeba dobytek ustájit v menších skupinách. Přístřešek dobytek chrání před extrémními klimatickými podmínkami. Jednotlivé skupiny se pak chovají v oddělených přístřešcích (budovách). Prasnice je třeba chovat ve skupinách, s výjimkou závěrečné fáze březosti a během kojení mláďat. Vždy musí být ustájeny společně s vlastními selaty. Pokud to umožňují místní podmínky (počasí, plemena), prasnice se mohou nechat společně se selaty na otevřených pastvinách. Selata není možné držet ani v klecích, ani na plochých deskách. Místa chovu hospodářských zvířat jim musí umožnit vylučování a rozrývání půdy. Pro účely rozrývání půdy je možné použít různé typy substrátů a speciálních přípravků Drůbež Všeobecné zásady stanovují, že drůbež je možné odchovávat pouze v otevřených výbězích a není povoleno ji držet v klecích. Vodní ptactvo musí mít volný přístup k tekoucí či stojaté vodě, jako jsou potoky, přírodní či umělé nádrže a rybníky či jezera (pokud vládnou vhodné klimatické podmínky). Jedině tak respektujeme jejich požadavky na pohodlí a

13 hygienické nároky. Drůbež je též možné odchovávat v uzavřených prostorách, ale zde je nutné přísně dbát na dodržování následujících zásad: nejméně jedna třetina podlahy musí být vyrobena z pevného materiálu, tzn. že se nepřipouští roštové konstrukce, a musí být pokryta podestýlkou, jako je sláma, piliny, písek či tráva; v boxech pro chov drůbeže je třeba ponechat dostatečný prostor pro ležící a odpočívající slepice a pro sběr ptačího trusu; zvířata musí mít k dispozici dostatečnou délku hřadu v relaci k počtu kusů drůbeže ve skupině; rozměry vstupního/výstupního otvoru musí odpovídat velikosti daných druhů drůbeže; jejich hloubka, dostupná ptákům, musí být nejméně 4m/100 m 2 rozměrů přístřešku; podlahová plocha je dána vyhláškou Celková užitná plocha přístřešků pro drůbež chovanou na maso nesmí na jednu chovnou jednotku překročit 1600 m 2. Kapacitu drůbeže, co se týče množství snesených vajec, není možné zvyšovat ani se snažit zlepšit trvalým nebo nadměrným osvětlením. Nicméně v případě nosných slepic je možné nahradit přírodní světlo umělým osvětlením, které jim poskytne maximálně šestnáct hodin denního světla. Poté následuje minimálně osmihodinový noční odpočinek, kdy se umělé osvětlení vypíná. Drůbež musí mít minimálně jednu třetinu délky jejich života přístup na otevřené prostory, pokud vládnou vhodné klimatické podmínky. Tyto otevřené výběhy musí být pokryty zelenou vegetací, musí též drůbeži poskytovat ochranu a dostatek vody (v korytech) a krmiva. Příliš rozlehlé výběhy bez stromů neposkytují ptákům dostatečné bezpečí a ochranu před výkyvy počasí; může tak dojít k nadměrnému spásání vegetace a kontaminaci trusem v blízkosti budov. Z důvodu bezpečnosti a zajištění dobrého zdravotního stavu drůbeže je třeba přístřešky pokaždé naprosto vyprázdnit mezi jednotlivými turnusy odchovu drůbeže. Přístřešky i jejich okolí je třeba řádně vyčistit a vydezinfikovat. Naopak po dokončení každého turnusu je třeba ponechat prázdné výběhy, abychom umožnili obnovu porostu a též ze zdravotních resp. hygienických důvodů. K přípravě pozemku na nové osetí je třeba jej zorat, čímž se vytvoří vhodné podmínky pro růst nového porostu. Tyto požadavky není nutné dodržovat v případě malých drobných chovů, kdy se drůbež nechává celý den volně na otevřených výbězích. Zařízení zkolaudovaná před 24. srpnem 1999 mohou překračovat předpisy a omezení

14 týkající se maximální možné koncentrace ustájeného dobytka. Pověřené orgány jim však mohou i přesto udělit povolení až do 31. prosince 2010, pokud si o něj konkrétní osoby zažádají. Povolení se uděluje tehdy, když tyto prostory splnily požadavky předchozí inspekce. V ostatních případech je třeba koncentraci ustájeného dobytka snížit nebo zařízení přestavět. V tom případě musí konkrétní osoba provozující zemědělskou výrobu předložit pověřenému orgánu plán přestavby daného zařízení. Je povinna splnit výše zmíněné předpisy do 31. prosince Zajištění vhodných životních podmínek a veterinární ošetření Zajištění dobrého zdravotního stavu hospodářských zvířat by se mělo zakládat v první řadě na prevenci. Mezi nejdůležitější preventivní opatření patří: výběr vhodných druhů a plemen; vyvážené kvalitní krmivo; příznivé přírodní podmínky; pozornost věnovaná koncentraci ustájených kusů dobytka; ustájení dobytka; vhodné chovné aktivity. Preventivní použití chemických (syntetických) alopatických prostředků je v systému ekologického zemědělství přísně zakázáno. Prevence proti šíření chorob se v systému ekologického zemědělství zakládá na následujících zásadách: výběr vhodných druhů a plemen hospodářských zvířat, které se rychle přizpůsobí místním podmínkám (nejvhodnější jsou domácí plemena); přizpůsobení chovných praktik požadavkům a nárokům jednotlivých plemen a druhů zvířat, především podpora přirozené odolnosti proti chorobám a prevence proti šíření infekce. V podstatě to znamená co možná nejvíce zvýšit procento pobytu zvířat na otevřených výbězích a pastvinách; použití vysoce kvalitního krmiva společně s pravidelným pohybem a stálým volným přístupem na volné otevřené pastviny (zlepšení kondice a zdravotního stavu zvířat); zajištění přiměřené koncentrace dobytka na pastvinách i ve stájích (prevence proti šíření

15 chorob, redukce stresu). Pokud i přes přesné dodržování všech výše zmíněných zásad dojde k onemocnění či zranění zvířat, musí se ihned začít s léčbou, pokud možno v izolaci a ve vhodných podmínkách ustájení. Léčba musí být co možná nejvíce přírodní a přirozená. Jejím hlavním cílem musí být léčit zvířata bez utrpení. Použité lékařské prostředky musí splňovat následující předpisy: je možné používat pouze prostředky uvedené v seznamu povolených léčebných prostředků (viz výše zmíněné nařízení); je možné používat fytoterapeutika, homeopatika a stopové prvky, které jsou rovněž uvedeny na seznamu povolených přípravků (viz nařízení) (jsou-li však pro daný druh účinná); je přísně zakázáno používat chemické (syntetické) alopatické prostředky nebo antibiotika; pokud jsou výše uvedené přípravky pro daný druh neúčinné, avšak léčba je neodkladná a nutná, aby došlo ke zmírnění stresu a záchraně zdraví zvířat, je potom možné použít i některé druhy antibiotik, syntetických alopatických přípravků atd. použití jakéhokoliv syntetického přípravku musí schválit odborník (veterinář), který se musí průběhu dané léčby účastnit; je přísně zakázáno používat syntetické alopatické přípravky nebo antibiotika jako prostředky preventivní ochrany zdravotního stavu; je zakázáno používat jakékoliv látky na podporu růstu a produkce (např. antibiotika, kokcidiostatika, další syntetické látky); je zakázáno používat hormony nebo jim podobné látky na podporu rozmnožování zvířat (např. indukce, synchronizace říje); hormony je možné použít jako terapeutika pro jednotlivé konkrétní případy (pokud dojde k respektování výše zmíněných podmínek); pokud se stádo nebo jednotlivý kus dobytka nachází v nakažené (infikované) zóně, je třeba provést všechna potřebná veterinární vyšetření. Došlo-li k diagnostikování choroby, je možné použít i některé imunologické veterinární přípravky. Při každém použití takovýchto látek je třeba vše přesně zdokumentovat a zaznamenat. Je třeba uvést: druh přípravku, včetně indikace aktivních farmakologických látek; detailní diagnostiku; dávkování léků;

16 administrativní metodu; přesnou dobu indikace daného léčiva (datum začátku a konce indikace). Všechny tyto informace se musí sdělit pověřenému orgánu ještě předtím, než jsou prodávané výrobky pocházející z takto léčených zvířat certifikovány jako bioprodukty. Takto ošetřený dobytek musí být jasně označen (v případě velkých druhů zvířat je třeba označit každý jednotlivý kus dobytka, u drůbeže a menších zvířat se označí stádo či hejno). Interval mezi dnem ukončení léčby a výrobou potravin pod značkou bio pocházejících z takto léčených zvířat musí být minimálně 48 hodin. Pokud byly takovéto přípravky (alopatika) (s výjimkou povinného očkování či výše zmíněných metod léčby) použity více než dvakrát za rok, proces konverze musí začít opět znovu od začátku. Stejně je tomu i v případě zvířat, které mají produkční život kratší než 12 měsíců a u nichž došlo minimálně k jednomu procesu obdobné léčby. Seznam konverzních období platných pro jednotlivé druhy a plemena hospodářských zvířat naleznete ve výše zmíněném nařízení. Před koncem období konverze není možné prodávat ani zvířata, ani výrobky z nich vyrobené pod značkou bioproduktů. 7. Zdraví hospodářských zvířat 7.1. Všeobecné zásady Na úvod je třeba zdůraznit největší význam prevence a preventivních opatření. Zvířata chovaná na ekologických farmách v optimálních životních podmínkách mají silný imunitní systém. Dodržují se zde hygienické předpisy a ochrana proti šíření epizootických onemocnění. Zvířata pak nejsou náchylná k nemocem a ty se u nich objevují skutečně velmi zřídka a nepravidelně. Obecným pravidlem systému ekologického zemědělství je, že zvířata i prostředí je třeba chránit proti možnému šíření čistě patogenních chorob; co se týče povolených prostředků ochrany, je třeba dodržovat vyvážený poměr mezi použitým prostředkem a hostitelským zvířetem. Znovu zdůrazněme, že je přísně zakázáno používat běžné prostředky stejně jako terapeutické materiály, hromadící se v organismu. Je vhodné se seznámit s typy chorob šířícími se v daném prostředí a v určitých

17 podmínkách. Můžeme tak vyvinout vhodnou a účinnou strategii prevence a ochrany proti šíření těchto konkrétních typů nemocí (např. rozvrh spásání, přestavba stájí). Hlavním cílem je vychovat populaci, která bude naprosto zdravá a nebude trpět žádnými závažnými onemocněními. Zaznamenáme-li jakýkoliv náznak přicházející nemoci, dané zvíře je třeba okamžitě izolovat od ostatních. Pokud je již třeba přistoupit ke konkrétním léčebným opatřením, dáme přednost přírodním metodám. Pokud se tyto přírodní metody neosvědčí, teprve pak je možné přistoupit k antibiotické léčbě nebo k operačnímu zákroku. Jedině tak je možné v těchto případech zachránit život postiženého zvířete. V případě antibiotické léčby se zdvojnásobuje předepsaná inkubační doba. Kosmetické úpravy, mutace či amputace jsou v systému ekologického hospodaření se zvířaty zakázány. Ze zdravotních či bezpečnostních důvodů lze některé typy zákroků povolit (např. stříhání srsti mláďat). Některé z nich mohou rovněž zlepšit životní podmínky hospodářských zvířat, jejich chování nebo hygienické podmínky. Výše zmíněné nařízení povoluje kastraci, jenž umožňuje produkci některých konvenčních výrobků (např. prasata chovaná na maso, voli, kapouni). Zákrok však musí provést zkušený odborník a to způsobem co možná nejméně bolestným pro samotná zvířata. Během přepravy zvířat je třeba zmírnit stres a napětí přepravovaných zvířat (v souladu s předpisy na ochranu hospodářských zvířat). Není povoleno používat elektrická zařízení ani alopatická sedativa (před ani během přepravy zvířat) Alternativní léčba Alternativní léčba (též alternativní terapie ) je metoda, která se v medicíně západních zemí vyskytuje a používá velmi zřídka. Slovník, vydaný ve Švýcarsku, obsahuje částečný seznam 278 existujících alternativních metod léčby a terapie. Je však pravda, že většina z nich nebyla nikdy osvědčena klasickou medicínou. Alternativní metody léčby lidí získaly na významu teprve před pár lety. Jejich obliba však neustále roste. A nejen alternativní léčba ( rozdílné myšlení ) lidí, ale i zvířat je ve světě čím dál populárnější. Hlavní důvody jsou dva: alternativní léčebné metody nemají žádné vedlejší účinky a jejich působení se projevuje ihned, nikoliv až po delším čase, jako je tomu v případě klasické medicíny; dalšími důvody takovéhoto věhlasu alternativních metod léčby chorob je, že nezpůsobují hromadění nežádoucích látek v těle, a také fakt, že jsou přátelské vůči životnímu prostředí a využívají obnovitelné zdroje.

18 7.3. Akupunktura Tato metoda čínské terapie, stará již přes tisíc let, se používá k léčbě především drobných zvířat. Avšak je pravda, že její obliba i účinnost roste i v případě léčby větších druhů hospodářských zvířat. První věrohodný zdroj, zmiňující použití akupunktury k léčbě zvířat, se datuje asi do roku 900 př.n.l. (Čína). Do Evropy a Ameriky se tato léčebná metoda dostala teprve v minulém století. Slovo akupunktura je latinského původu (acus znamená jehla a pungere znamená píchat). Tato metoda je metodou stimulační, terapeutickou, prevenční a léčebnou. Znamená stimulaci tlakových bodů na těle zvířete, která se provádí drobnými jehličkami, teplem, laserem, elektrickou energií nebo injekcí slaného roztoku. Podle teorie tradiční čínské medicíny je živý organismus otevřeným energetickým systémem, u něhož ztráta energie může vést ke vzniku nemoci. Nemoc či choroba je tak výsledkem nerovnováhy organismu; cílem léčby je znovu ustavit rovnováhu v organismu. Spousta lidí po celém světě zkoumala a stále zkoumá psychologické a farmakologické účinky tohoto typu léčby a stále více z nich dochází k závěru, že akupunktura je metodou velmi pozitivní, že díky ní se zvyšuje odolnost organismu vůči elektrickému napětí a tělo tak vylučuje více CO 2. Akupunktura se používá většinou pro anestetické účely. O tomto dnes velmi populárním a úspěšném typu léčby je možno nalézt celou řadu literárních záznamů a materiálů. Jde o metodu účinnou v boji s alergiemi, epilepsií, onemocněním chrupavek, koňskou kolikou, problémy dobytka s rozmnožováním, mastitidou, ale je i výborným prostředkem ochrany proti průjmovým onemocněním prasat či proti chorobám drůbeže. Akupunkturu není možné použít k léčbě infekčních onemocnění, ani k léčbě chorob, vyžadujících chirurgický zákrok Herboterapie Použití bylinek k léčbě různých chorob je metodou hojně rozšířenou již od dob pravěku. Během staletí se značně rozrostla znalost různých typů bylin. Byliny se používají jako medikamenty, ve farmaceutickém průmyslu (v syrovém stavu) či k přípravě čaje. Obsahují cenné látky, které mohou být ve správném poměru velmi účinné při léčbě různých typů onemocnění. Dnes už se nesetkáme pouze s divokými druhy, ale byliny se už i hojně pěstují a šlechtí. Suché byliny využívá jak věda, tak především obchodní odvětví (sušené

19 byliny obsahují velké množství léčivých látek). Některé druhy bylin obsahují dokonce více takovýchto léčivých látek. Jejich účinky si neodporují, taková bylina může naopak sloužit k léčbě několika různých chorob. Mezi nejznámějšími léčebnými látkami figurují alkaloidy. Jde o chemické sloučeniny vznikající při alkalických reakcích dusíku. V bylinách jsou obsaženy ve formě soli. Známé jsou jejich sedativní, anestetické a stimulační účinky, např. paličkovice nachová (námel) (Claviceps purpurea), blín černý (Hyoscyamus niger), kakaové boby, kávové boby, semena opia, rulík zlomocný. Krystalické sloučeniny, obsahující cukr namísto dusíku, se nazývají glykosidy. Ty mají příznivý vliv na srdeční činnost, fungují jako projímadlo, usnadňují odkašlávání a jsou močopudné. Obsahuje je např. jmelí (Viscum album), kořen rebarbory, kořen ženšenu, lipový květ a jehlice trnitá (Ononis spinosa). Saponiny jsou rovněž rostlinné glykosidy podporující tvorbu hlenů, činnost dýchacího ústrojí, žaludku a střev, čímž napomáhají vstřebávání jiných látek, jako je např. lékořice, rtuť, blatouch, mydlice lékařská, ptačinec. Hořké látky, které obsahuje např. řebříček obecný, zeměžluč, pampeliška nebo divoká cikorka, jsou látky podporující chuť k jídlu, fungující jako projímadlo, podporující činnost jater vylučování žluči. Připravují se z nich čaje, které obsahují tanin (kyselinu tříslovou), který léčí žaludeční a zažívací obtíže. Do této skupiny patří např. lopuch, listy třešně, listy ořechu, listy kaštanu, stonek a listy kostivalu obecného. Éterické a aromatické oleje, které jsou obsaženy v řadě rostlin jako je např. anýz, bobkový list, máta peprná, Melissa officinalis, fenykl, heřmánek, Valeriana officinalis či rozmarýn, jsou tekutiny s naprosto charakteristickým zápachem, který vzniká destilací páry. A ten má právě léčivé účinky (např. podporuje chuť k jídlu, má močopudné účinky a je účinným prostředkem k likvidaci červů) a usmrcuje bakterie. Vědci stále zkoumají účinky doplňků stravy a výnosových stimulátorů, založených na přírodní bázi, jako jsou byliny a éterické oleje. Takovéto produkty se velmi úspěšně používají k léčbě mnoha živočišných druhů. Cílem těchto výzkumů je snížit objem a nakonec zcela eliminovat používání syntetických léčivých prostředků k léčbě zvířat. Tyto alternativní léčebné metody zlepšují kvalitu masa, které neobsahuje žádné zbytky chemických látek, dále zvyšují vodonosnou kapacitu, upravují poměr tuků a bílkovin v těle a podporují chuť k jídlu.

20 7.5. Ajurvéda Ajurvéda ( ayush znamená život a veda znalost) bývala legitimní a naprosto oficiální lékařskou metodou. Zrodila se ve starověké Indii (před 5000 lety). Navrací se zpět k védský.m tradicím a stala se základem mnoha dalších léčebných a terapeutických metod, které vznikly během několika staletí. Kombinuje v sobě starověkou moudrost a moderní vědecké poznatky. Bylinné přípravky řídící imunitu organismu přitahovaly a stále přitahují pozornost vědců po celém světě. Řízení imunity v sobě zahrnuje několik různých disciplín, které zviditelnila právě metoda ajurvédy a které si získaly věhlas po celém světě. V literatuře je udáváno 65 přírodních bylinných prostředků na řízení imunity organismu, z nichž 36 pochází právě z Indie. Výrobky vyrobené z takovýchto bylin nabízejí nové možnosti posílení imunity organismu zvířat. Ajurvéda se již asi sto let snaží prosadit i ve veterinární praxi, kde se využívá bylin a minerálů z Indie. Bylo dosaženo úspěchu v oblasti léčby některých chronických onemocnění metabolismu, nedostatku imunity (obranyschopnosti), onemocnění kůže a alergií. Všechny výše zmíněné látky a produkty jsou velmi účinné pro drůbež jako prevence proti šíření nejčastějších chorob drůbeže. Posilují imunitní systém, snižují stres, který se dostavuje při očkování, lékařských zákrocích, změnách počasí, přepravě, napomáhají rychlejšímu zotavení po nemocech a u zvířat zvyšují efektivitu využití živin z krmiv Bakterie produkující kyselinu mléčnou Ekologické veterinární lékařství si velmi váží a oceňuje probiotické látky, které obsahují bakterii produkující kyselinu mléčnou. Je všeobecně známé, že populace větších mohutnějších druhů zvířat bývají nejčastěji postiženy onemocněními zažívacího traktu. Množení enteropatogenů ať už z důvodu antibiotické léčby nebo kvůli oslabené imunitě zvířat způsobuje zánět střev nebo dokonce smrt. Většina bakterií kyseliny mléčné má bioregulační schopnost, tzn. že jsou schopny udržet rovnováhu prostředí ve střevech. Díky kyselému ph chrání zvířata před množením patogenů a jsou schopny velmi rychle obnovit rovnováhu v těle.

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.3.2014 COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček úbytek přirozených instinktů úbytek teritorií snížená schopnost autoterapie somatotropní změny dentální změny institucionalizovaný stres SPOLEK PORADCŮ V EKOLOGICKÉM

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Metodický pokyn č. 1/2013

Metodický pokyn č. 1/2013 Metodický pokyn č. 1/2013 kterým se stanovují specifická pravidla pro chov koní v režimu ekologického zemědělství vzhledem k platným legislativním předpisům a s ohledem na reálnou zemědělskou praxi Č.j.

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM Partnerské sítě mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM 1. Historie chovu masného skotu v

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0100(COD) 4.2.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

4/2009 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2008. o ochraně zvířat při přepravě

4/2009 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2008. o ochraně zvířat při přepravě 4/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Změna: 22/2013 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 8e odst. 3 zákona č.246/1992 Sb., na ochranu

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

ze dne 16. února 1998

ze dne 16. února 1998 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 411/98 ze dne 16. února 1998 s dodatečnými předpisy na ochranu zvířat pro silniční vozidla pro přepravu zvířat delší než osm hodin RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na směrnici Rady 90/628/EHS

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality Nejstarší a nejvíce uznávaný nápoj na světě Čaj je hned po vodě druhým nejpopulárnějším nápojem v dnešním světě. Pití čaje je důležitou součástí čínské kultury. Jeho

Více

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat Cobb500 Brojler Brojler Cobb 500 Brojler Cobb 500 nabízí díky neustále zlepšujícímu se genetickému potenciálu předpoklady pro dosahování maximálních hmotnostních přírůstků při současně zlepšené konverzi

Více

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta zdravie z Pienin a Zamaguria BIO Kopřiva čaj příznivě působí při celkové látkové výměne. Ovlyvňuje některé funkce pohybového ústrojí. Šípkový čaj kvalitní směs čaje působí příznivě na lidský organismus.

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

CASA-FERA Puppy Štěně 3 KG 12,5 KG

CASA-FERA Puppy Štěně 3 KG 12,5 KG Puppy Štěně 12,5 KG CASA-FERA Puppy je přímo ušito na míru vysokým nárokům na živiny štěňat všech plemen: Malá plemena : od 4 do 21 týdnů Středně velká plemena: od 4 do 26 týdnů Velká plemena: od 4 do

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Informace podporují prodej produktů

Informace podporují prodej produktů Marketing Praxe.Workshop Informace podporují prodej produktů Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH PRAKTICKÁ CVIČENÍ Informace podporují prodej produktů Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Kontrola podmíněnosti - Cross Compliance

Kontrola podmíněnosti - Cross Compliance Kontrola podmíněnosti - Cross Compliance Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jč. kraj Severní 9 370 10 České Budějovice Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č.

Více

Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s.

Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s. Projekt Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s. Platná legislativa od 1.1.2009: Nařízení Rady (ES) č. 834/2007

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0889 CS 01.01.2015 010.003 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008,

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu. Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování

4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu. Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování 4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování 1 Zdroj znečištění povrchových a odpadních vod Hnůj, močůvka, hnojůvka Nevhodné uložení odpadu Škodlivé mikroorganismy

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

VANOQUAT. Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství. Mikrobiologická dokumentace přípravku

VANOQUAT. Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství. Mikrobiologická dokumentace přípravku VANOQUAT Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství Mikrobiologická dokumentace přípravku 1 Obsah strana ÚVOD 3 1 NÁRODNÍ REGISTRACE 4 2 BAKTERIOSTATICKÁ ÚČINNOST 5 3 BAKTERCIDNÍ ÚČINNOST 6-8 4 FUNGISTATICKÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Domácí zvířata. Třída:

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Domácí zvířata. Třída: Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Domácí zvířata Jméno a příjmení: Jaroslav Mlejnecký Třída: 5. Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání:

Více

Complete Food for Dogs

Complete Food for Dogs Complete Food for Dogs CD Healthy Line Delikan Na Kopečku 1431 751 31 Lipník nad Bečvou Tel/fax:+420 581 771 270 www.krmivo-pro-psy.blue4net.cz DELIKAN 16 let zkušeností v extruzi a výživě psů výroba krmiv

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

Dotazník pro účastníky soutěže

Dotazník pro účastníky soutěže Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro účastníky soutěže vyplněním a zasláním tohoto dotazníku vstoupíte do prvního vyhodnocovacího kola soutěže Mléčná farma roku 2015. Na jeho základě odborná komise vybere

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

Tužebník nať řezaný. www.steza.cz. www.steza.cz

Tužebník nať řezaný. www.steza.cz. www.steza.cz Tužebník nať řezaný Tato léčivá bylina je výborným protirevmatickým prostředkem, napomáhá látkové výměně, zvyšuje vylučování solí a kyseliny močové z organizmu. Je vhodným antipyretikem,tj. snižuje teplotu

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech. Eric Meili, MSc Agr ETH / SIA

Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech. Eric Meili, MSc Agr ETH / SIA Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech Eric Meili, MSc Agr ETH / SIA Meilibeef chov remontů remonti jsou kříženci mléčných plemen x Limousine nebo Angus

Více

Metodický pokyn č. 5/2012

Metodický pokyn č. 5/2012 Metodický pokyn č. 5/2012 Udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ o.p.s., Biokont CZ, s.r.o., ABCERT AG, organizační složka) Kontrolnímu orgánu (ÚKZÚZ) Osobám

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIO-zemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS

TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS TIENS EVROPA OZNAMUJE UVEDENÍ 4 TIENS PRODUKTŮ ŘADY PLUS S VYLEPŠENÝM SLOŽENÍM NA TRH. Kombinace 5000 let starověké čínské moudrosti s moderními západními

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství Identifikační číslo projektu: 11/013/1310b/564/002073 Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy MVDr. Jaroslav Palásek, Ing. Radomil Hradil, Josef Abrle

Více

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 13/2005 Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Kontrola plnění požadavků C-C dle nařízení 13/2005 Kontrola plnění požadavků tohoto nařízení

Více