Stylizace a úprava dopisů vedoucích pracovníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stylizace a úprava dopisů vedoucích pracovníků"

Transkript

1 Stylizace a úprava dopisů vedoucích pracovníků Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T G Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Osobní dopisy píší ředitelé a majitelé firem, starostové a jiní vedoucí pracovníci, především svým zaměstnancům při zvláštních příležitostech Jedná se zejména o blahopřání k významným životním a pracovním jubileím, poděkování za dlouholetou práci při odchodu do důchodu, blahopřání k narození dítěte, vyslovení soustrasti při úmrtí zaměstnance nebo při úmrtí v rodině apod V některých případech se obracejí osobními dopisy i na ředitele a majitele jiných firem a institucí, se kterými je váže dobrá obchodní spolupráce Blahopřejí jim k novému roku, děkují za prokázané služby pro firmu, omlouvají se z důležitých jednání, zvou je na různé slavnostní akce apod Osobní dopisy je možné využít i jako doporučující dopisy, které předávají novým zaměstnancům svých bývalých zaměstnanců, kteří přecházejí k jiné firmě např z ročinných důvodů Tyto dopisy upevňují vztah zaměstnanců k firmě a podporují dobré pracovní i mezilidské vztahy Osobní dopisy jsou proto také důležitou součástí personální práce Je proto potřeba věnovat pozornost jejich stylizaci i úpravě Stylizace je naprosto odlišná od obchodních dopisů Z osobního dopisu by měl jeho příjemce poznat, že ho ředitel dobře zná a že si ho váží Osobní dopis je vždy stalizován v 1 osobě jednotného čísla a ředitel ho vlastnoručně podepisuje Formální úprava se podstatně liší od obchodního dopisu Tyto dopisy se píší na kvalitní čistý papír Jsou vizitkou svého pisatele, proto musí být napsány bez chyb, bez viditelně opravovaných překlepů a pravopisně správně Formální úpravu stanoví ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem Záhlaví dopisu se skládá maximálně ze 3 řádků, které začínáme psát 2 až 2,5 cm od horního okraje papíru Uvedeme zde plné jméno pisatele, jeho funkci a název firmy nebo instituce Jednotlivé řádky záhlaví souměrně vystředíme, můžeme použít tučného tisku, velkých písmen, písma menší velikosti Píšeme jednoduchým řádkováním Záhlaví může být předtištěno Příklad Ing Anna Oberreiterová ředitelka Obchodní akademie T G Masaryka

3 Po napsání záhlaví nastavíme řádkování 1,5 (pokud bude text delší, můžeme ponechat jednoduché řádkování) Místo a datum odeslání píšeme v řádkové podobě ve vzestupném tvaru (měsíc píšeme slovem) vpravo po vynechání jednoho prázdného řádku pod záhlavím, a to tak, aby poslední číslice letopočtu končila na pravém okraji (můžeme využít funkce zarovnat vpravo) Příklad Ing Anna Oberreiterová ředitelka Obchodní akademie T G Masaryka Kostelec nad Orlicí 20 června 2011 Osobní dopisy začínají vždy oslovením (Vážený pane inženýre, Vážená paní Kroupová, apod), které napíšeme v levé svislici po vynechání dvou prázdných řádků od data odeslání dopisu Za oslovením uděláme čárku, vynecháme jeden prázdný řádek a začneme psát text dopisu jako nový odstavec s počátečním malým písmenem První řádky odstavců odsazujeme od levé svislice o 1,5 cm (na psacím stroji o 5 úhozů, na počítači nastavíme odsazení prvního řádku odstavce) Text dopisu členíme vhodně do odstavců, mezi kterými vynecháváme jeden prázdný řádek Dopis ukončíme neformálním pozdravem (např Srdečně Vás zdravím, Zdraví Vás s úctou a pod) Pozdrav považujeme za samostatný odstavec Osobní dopisy jejich pisatelé vlastnoručně podepisují v pravé polovině listu Jméno a příjmení odesílatele se nikdy nevypisuje a nikdy se nedává razítko

4 Příklad Ing Anna Oberreiterová ředitelka Obchodní akademie T G Masaryka Kostelec nad Orlicí 20 června 2011 Vážená paní Doubravová, dovolte, abych Vám S úctou Váš Vladimír Kaválek Adresu příjemce, včetně zdvořilého oslovení (Vážená paní, Vážený pan), napíšeme pod textem dopisu, nejlépe v polovině zbývajícího místa U delších dopisů by měl poslední řádek adresy končit 3 cm od dolního okraje papíru PSČ se v adrese neuvádí, píše se jen na obálce, která by měla být bez okénka, nejlépe formát DL Adresu píšeme jednoduchým řádkováním a umístíme ji od levé svislice Důležitá je stylizace osobního dopisu U každého typu osobního dopisu budou uvedeny ukázky stylizace a její obměny v úvodních a závěrečných zdvořilostních frázích

5 Příklad S úctou Váš Vladimír Kaválek Vážená paní Ivana Doubravová Na Okraji 54 NECHANICE Blahopřejné osobní dopisy Ředitelé těmito dopisy blahopřejí svým zaměstnancům k významným životním jubileím, k narození dítěte, k ukončení studia na vysoké škole, apod Tyto dopisy používají ředitelé také při blahopřání obchodním partnerům, např k novému roku, k životnímu jubileu, k výročí založení firmy, k udělení patentů na nové výrobky nebo na nové výrobní postupy, apod Příklady stylizace v úvodní větě - dovolte, abych Vám co nejsrdečněji blahopřál k Vašemu životnímu jubileu - srdečně Vám blahopřeji k Vašemu životnímu výročí - rád bych Vám srdečně blahopřál k Všim narozeninám - přijměte mé upřímné blahopřání k - dovoluji si Vám co nejupříměji blahopřát k - blahopřeji Vám z celého srdce k - dovoluji si Vám popřát do nového roku - dovolte, abych Vám do nového roku popřál

6 Příklady stylizace v závěrečné větě - Přeji Vám do dlších let hodně zdraví, osobní spokojenosti úspěchů v práci - Dovolte, bych Vám do dalších let popřál pevné zdraví, spokojenost v osobním životě a ještě hodně pracovních úspěchů - Tlumočte, prosím, mé blahopřání - a doufám, že naše dobré obchodní styky budou i v novém roce pokračovat - Velice si přeji, aby naše vzájemné dobré obchodní styky pokračovaly i v novém roce Příklady pozdravu - Zdraví Vás - Srdečně Vás zdravím - S přátelkým pozdravem Váš Děkovné dopisy Ředitelé těmito dopisy děkují svým zaměstnancům za práci vykonanou pro firmu Nejčastěji je píší těm, kteří odcházejí do důchodu Stylizace těchto osobních dopisů můsí být zvláště pečlivá Je třeba vyzdvihnout konkrétní kladné lidské vlastnosti zaměstnance, poděkovat mu za dlouholetou práci, atd Děkovné osobní dopisy píší ředitelé také svým obchodním partnerům Oceňují v nich např velmi dobrou spolupráci při plnění určité zakázky, děkují za poskytnutou pomoc, za úspěšné obchodní jednání, apod Příklady stylizace v úvodní větě - v těchto dnech odcházíte z naší společnosti - v brzké době odejdete z naší firmy - Chci Vám při této příležitosti poděkovat - Rád bych Vám poděkoval

7 - dovolte, abych Vám poděkoval za - velice si vážím Vaší pomoci při - Po celá dlouhá léta, kdy jste byl u nás zaměstnán, jsem si vážil Vašich - Vždy jsem si cenil Vašich - dovolte, abych Vám upřímně poděkovat za poskytnutí pomoci při Příklady stylizace v závěrečné větě - Jen nerad ztrácím takového odborníka a - Takového odborníka a čestného člověka jen velmi nerad ztrácím - Dovolte, vážený pane Nováku, abych Vám popřál do dalších let - Do dalších let Vám přeji, vážený pane Nováku, - Věřím, že se naše nově navázaná spolupráce bude zdárně rozvíjet - Ujišťuji Vás, že udělám vše pro to, aby se nově navázaná spolupráce zdárně rozvíjela k prospěchu obou stran - vážím si Vaší ochoty a ujišťuji Vás, vážený pane kolego, že jsem kdykoli připraven poskytnou Vám jakoukoli pomoc, budete-li ji někdy potřebovat Omluvné dopisy Touto formou omlouvají ředitelé svoji neúčast na důležitých obchodních jednáních Uvádějí důvod své nepřítomnosti, často sdělují i jméno svého zástupce na těchto jednáních Příklady stylizace v úvodní větě - velmi mne potěšilo pozvání na slavnostní zahájení Je mi líto, že se nebudu moci zúčastnit ani slavnostního zahájení, ani koncertů - děkuji za pozvání na - Bohužel v tomto termínu jsem na

8 Příklady stylizace v závěrečné větě - Na jednání Vaší valné hromady mne zastoupí obchodní náměstek - pro účast na jednání zmocňují obchodního náměstka, který předloží úředně ověřenou plnou moc - Věřím, že se budu moci podívat do obnovených prostor zámku co nejdříve po návratu ze zahraničního turné - Přeji letošnímu festivalu plný zdar Pozvání formou osobního dopisu Významné hosty zve ředitel (předseda, starosta, apod) osobním dopisem, k němuž přikládá pozvánku Úprava je stejná jako u ostatních osobních dopisů, datum konání jednání se zvýrazňuje stejným způsobem jako v pozvánce Přílohu vyznačujeme stejně jako v obchodním dopisu na 3 až 5 řádku pod textem dopisu (pod adresou adresáte) Příklady stylizace v úvodní větě - dovoluji si Vás pozvat na poradu účetních naší společnosti, která se koná - s potěšením si Vám dovoluji sdělit, že připravujeme týdenní výstavu - dovolte, abych Vás pozval na oslavu Příklady stylizace v závěrečné větě - Těším se na setkání s Vámi a srdečně Vás zdravím - Bude pro mne velkým potěšením, vážený pane doktore, buduli Vás moci přivítat meni vzácnými hosty - Věřím, vážený pane profesore, že Vaše pracovní vytížení a časové dispozice Vám umožní účast na sympoziu a ujišťuji Vás, že také já patřím k těm, kteří se na setkání s Vámi velice těší

9 Doporučující dopisy Píší je ředitelé (předsedové, starostové, apod), jako doporučení svého zaměstnance, praktikanta, apod, který odchází pracovat do jiné firmy, především z rodinných důvodů Uchazeči tak usnadní nástup na nové pracovní místo V dopise ředitel uvádí důvod, proč zaměstnanec odchází do jiné firmy, jeho zásluhy a aktivity, které uplatňoval ve svém dosavadním zaměstnání Příklady stylizace v úvodní větě - na našem nedávném setkání jste se zmínil o tom, že hledáš vhodného jednatele pro filiálku své firmy v Hamburku, který by - schodou okolností můj zaměstnanec Příklady stylizace v závěrečné větě - Jmenovaného Ti mohu doporučit z hlediska pracovních, odborných - jsem ochoten zprostředkovat osobní jednání Všechny osobní dopisy vedoucích pracovníků mají stejnou úpravu a liší se pouze stylizací podle typu dopisu Píší se na kvalitní bílý papír, případně papír s vodotiskem Tyto dopisy se nikdy neposílají v obálce s okénkem Předávají se osobně, nebo se posílají v obálce bez okénka V případě potřeby, např u pozvánek, se může k dopisu přiložit příloha, např konkrétní přehled průběhu jednání Stylizaci, pravopisu a celkové úpravě dopisu je potřeba věnovat patřičnou pozornost, protože se jedná o dopisy, které se příší při zvláštních příležitostech Odesílatel podepisuje dopis vždy vlastnoručně

10 Stylizace a úprava dopisů vedoucích pracovníků Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T G Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura a zdroje z www stránek: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Kuldová, O, Fleischmannová, E Obchodní korespondence II Písemnosti při organizaci a řízení firmy, Štiková St, Ing Sbírka úloh z obchodní korespondence II část, Macounová, E, Novák, J

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_17 Jméno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619. Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru

CZ.1.07/1.5.00/34.0619. Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova

Více

Obchodní korespondence

Obchodní korespondence Variace 1 Obchodní korespondence Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz K vytvoření tohoto výukového materiálu

Více

MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE

MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE Miroslava Heczková Karviná 2006 Autor textu, Název modulu 2 Autor textu, Název modulu 3 OBSAH MODULU MARKETINGOVÁ

Více

Elektronická korespondence

Elektronická korespondence Elektronická korespondence Naděžda Kosová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. 2006 ISBN 80-7083-XXX-X ÚVOD 7 Semestrální

Více

ÚPRAVA TEXTOVÝCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE

ÚPRAVA TEXTOVÝCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE ÚPRAVA TEXTOVÝCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE Učební text Prostějov leden 2004 1 2 ÚPRAVA TEXTOVÝCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE Textová část projektové dokumentace zahrnuje zpravidla: technické a průvodní zprávy, výpočty,

Více

KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MODUL PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMY PÍSEMNOSTÍ Listinná výhody příjemce vyřizuje poštu v jemu vyhovujícím čase

Více

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH TEORETICKÁ PUBLIKACE 1 STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

ČSN 01 6910. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. ICS 01.140.30 srpen 1997

ČSN 01 6910. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. ICS 01.140.30 srpen 1997 ČSN 01 6910 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Guidelines for text presentation Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ Obsah Místo úvodu... 3 1. Kde hledat práci?... 4 2. Jak psát průvodní dopis... 6 3. Jak psát životopis... 7 4. Pohovor... 9 a) Příprava na pohovor... 9 b) Pohovor samotný... 10

Více

ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7

ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7 OBSAH ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7 1. PRAVIDLA ZÁVAZNÁ, DOPORUČENÁ A ZVYKOVÁ... 8 2. VZTAHY MEZI KATEGORIEMI PRAVIDEL... 8 X II. PÍSEMNÁ KOMUNIKACE...11 1. PRAVIDLA

Více

Tato norma byla prodana firme: Vysoke ucen technicke v Brne, ICO 00216305 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem!

Tato norma byla prodana firme: Vysoke ucen technicke v Brne, ICO 00216305 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem! ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002.

Více

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jednoduché právní písemnosti se vyhotovují

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková VzděláVací program V rámci projektu Sám pro Sebe, Sám za Sebe! získání základních Sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 VStup na trh práce chci práci bc. Vendula maříková Vstup

Více

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Rozvoj kariéry Ing. Růžena Vorlová Tento projekt je spolufinancován

Více

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing.

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing. Typografie Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů Ing. Libor Zámecký, Ing. Jakub Šmolík Pravidla písemné a elektronické komunikace Závazná pravidla dána obecně

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován

Více