Stylizace a úprava personálních písemnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stylizace a úprava personálních písemnosti"

Transkript

1 Stylizace a úprava personálních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Personální písemnosti představují celou řadu písemností, které souvisejí s přijímáním, s propouštěním zaměstnanců a s průběhem jejich zaměstnání. Některé písemnosti jsou individuálně stylizované, u některých se používají formuláře. Personální agenda začíná přijímáním zaměstnanců. Uchazeči o zaměstnání píší žádost o místo (přihlášku ke konkurzu, motivační dopis), ke které přikládají svůj životopis. Firmy potom zvou uchazeče k pohovoru nebo ke konkurzům. Pokud uchazeč uspěje, vyplňuje osobní dotazník a firma s ním uzavírá pracovní smlouvu. Kromě toho, mohou firmy přijímat zaměstnance na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Pokud je uchazeč zaměstnán na pracovním místě, kde přebírá hmotnou odpovědnost, uzavírá s ním zaměstnavatel dohodu o hmotné odpovědnosti nebo dohodu o převzetí svěřených prostředků. Pokud považuje firma za potřebné, může se zaměstnancem uzavřít dohodu o rekvalifikaci. Při rozvazování pracovního poměru se písemně vyhotovují dohody o rozvázání pracovního poměru nebo výpovědi. Ty může psát jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Na žádost zaměstnance nebo budoucího zaměstnavatele vyhotoví zástupce firmy pracovní posudek, se kterým musí zaměstnance seznámit. Všechny tyto písemnosti úzce navazují na zákoník práce, který stanoví jejich formu a základní náležitosti. Všechny vzory písemností jsou uvedeny v samostatné složce. Příklady na procvičování písemností před uzavíráním obchodních smluv jsou uvedeny v samostatné složce.

3 ŽÁDOST O MÍSTO (přihláška ke konkurzu, dotaz na místo) Žádost o místo píše uchazeč o zaměstnání. Je to jeho první kontakt s případným budoucím zaměstnavatelem, proto záleží, jak na jejím obsahu, tak na úpravě a jejím vytištění. Dopis musí být bezchybný, přehledný, upravený a vlastnoručně podepsaný. Má obsahovat: jméno, příjmení a adresu žadatele adresu firmy, kde se uchazeč zajímá o místo, uvedení zdroje informací o místě, o které uchazeč žádá (z úřadu práce, z inzerátů, od známých, apod.), údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání, kvalifikace, případně délka praxe nebo předchozí zaměstnání, důvod zájmu o místo, závěrečná věta (např. "k osobnímu jednání se mohu dostavit kdykoliv, apod.), vlastnoruční podpis. K dopisu se vždy přikládá životopis a podle požadavku firmy další doklady např. kopie vysvědčení, apod. Formální úprava dopisu je na čistý list A4, jako dopis občana organizaci, posílá se poštou, em nebo se předává osobně. MOTIVAČNÍ DOPIS Je variantou žádost místo, ale uvádějí se v něm další údaje o vzdělání, zkušenostech, dovednostech, apod. K tomuto dopise se již nepřikládá životopis, protože jsou údaje ze životopisu uvedeny přímo v dopise. Motivační dopis má zpravidla vyprávěcí formu. Formální úprava je na čistý list A4, obdobně jako žádost o místo (dopis fyzické osoby organizaci). ŽIVOTOPIS Můžeme psát heslovitou formou (nejčastěji) nebo vyprávěcí formou. V některých případech může firma požadovat životopis psaný ručně. Měl by obsahovat: jméno, příjmení, adresu případně telefon a uchazeče (můžeme uvést v záhlaví),

4 osobní údaje (datum a místo narození, státní příslušnost, rodinný stav a podle vlastního uvážení národnost, případně rodinné příslušníky), školní vzdělání, zkoušky (jejich výčet a datum vykonání alespoň měsíc a rok, pokud nezjistíte přesné datum), předchozí zaměstnání a praxe, další znalosti a dovednosti (jejich výčet), místo a datum vyhotovení, vlastnoruční podpis. Formální úprava je na čistý list A4. V záhlaví nebo na prvních řádcích stránky uvede uchazeč svoje jméno a příjmení, adresu případně číslo telefonu a ovou adresu. Název písemnosti Životopis se zarovná na střed řádku a zvýrazní se např. tučně, velkými písmeny, apod. Názvy jednotlivých částí životopisu uvádíme vždy jako nový odstavec a můžeme je zvýraznit tučně nebo podtrženě. Pod ně píšeme do dvou sloupců příslušné údaje. Na závěr uvedeme místo a datum (v řádkové formě, měsíc píšeme slovem) napsání životopisu a vlastnoruční podpis (obojí umístíme vlevo). Životopis je vhodné si uložit do počítače a podle potřeby doplňovat další nové údaje. Životopis se přikládá se k žádosti o místo. POZVÁNKA KE KONKURZU (Pozvánka k osobnímu pohovoru) Firmy a úřady si většinou zvou uchazeče o místo na osobní pohovor nebo na konkurz. Průběh může být různý a to takový, aby se zjistilo, jestli uchazeč má skutečně takové znalosti a dovednosti, které uvádí ve svém životopise. Ten uchazeč, který byl vybrán jako vhodný pro nabízené pracovní místo, je pozván k projednání pracovních podmínek, mzdových podmínek, případně k projednání dne nástupu do práce, podepsání pracovní smlouvy a v případě potřeby je poslán na lékařskou vstupní prohlídku. Ostatním uchazečům by měl být sdělen negativní výsledek s tím, že v případě, že má firma jiná volná pracovní místa tak je nabídne, nebo jenom popřeje hodně štěstí v hledání jiného pracovního místa.

5 V pozvánce se uvádí datum a přesné místo konání konkurzu (výběrového řízení). Je možné v něm připomenout, že má uchazeč přinést další doklady, kterými doloží své znalosti a dovednosti. Dopis se zpravidla posílá obyčejně poštou, případně e- mailem. PRACOVNÍ SMLOUVA Pokud se rozhodne zaměstnavatel přijmout uchazeče do pracovního poměru, uzavře s ním pracovní smlouvu. Její náležitosti a forma je upravena zákoníkem práce. Pracovní smlouva musí být písemná a podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen dohodnout se zaměstnancem především tyto základní náležitosti: druh práce, na kterou je přijímán, místo výkonu práce, den nástupu do práce (jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit). Kromě toho se mohou v pracovní smlouvě dohodnout další podmínky, na kterých mají obě strany zájem, například: platové zařazení, mzdové podmínky, délka zkušební doby (nesmí být sjednána na dobu delší než 3 měsíce), zda je pracovní poměr uzavírán na dobu určitou nebo neurčitou, kratší pracovní doba, školení, rekvalifikace a podobně. V pracovní smlouvě jsou uvedeny i základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Před podepsáním pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s jeho právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají a pracovní podmínky, za kterých má práci vykonávat. V některých případech se uzavírá konkurenční doložka zaměstnanec nesmí současně nebo po nějakou dobu po ukončení pracovního poměru vykonávat stejnou nebo obdobnou práci u jiného zaměstnavatele nebo v tomto oboru podnikat.

6 Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu vždy písemná. Jedno vyhotovení je zaměstnanec povinen vydat zaměstnanci. Současně vyplňuje uchazeč osobní dotazník. Uvede v něm důležitá osobní data, údaje o vzdělání, kvalifikaci a další znalosti a dovednosti, průběh dosavadního zaměstnání, praxe, apod. Zaměstnavatel posílá většinou uchazeče na vstupní lékařskou prohlídku, zpravidla ke svému smluvnímu lékaři. PLATOVÝ VÝMĚR Platový výměr se vyhotovuje písemně a přikládá se k pracovní smlouvě. Je v něm stanovena výše měsíčního mzdového tarifu a rozsah týdenního pracovního úvazku v hodinách. DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI Zaměstnanci mohou při výkonu své práce pracovat se svěřenými hodnotami, například penězi, zbožím, materiálem a podobně. Zaměstnavatel s nimi proto uzavírá dohodu o hmotné odpovědnosti za tyto hodnoty. Pokud zaměstnanec přechází do jiné funkce, kde neodpovídá za svěřené hodnoty, ukončí se tato dohoda. Stejně tak končí platnost dohody o hmotné odpovědnosti, pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr u zaměstnavatele. Dohoda o hmotné odpovědnosti musí mít písemnou formu a musí odpovídat ustanovení zákoníku práce. Může se uzavírat současně s pracovní smlouvou nebo pokud přechází zaměstnanec na funkci, kde přejímá odpovědnost za svěřené hodnoty. Dohoda je součástí pracovní smlouvy. DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Pokud nemůže firma zabezpečit některé práce vlastními zaměstnanci, uzavírá s fyzickými osobami dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Pro tyto dohody se používají formuláře, které si mohou firmy vytvořit samy.

7 DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE Rozsah práce, na který může zaměstnavatel uzavřít tuto dohodu, nesmí překročit 150 hodin v jednom kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Do tohoto součtu hodin se počítají všechny dohody o provedení práce uzavřené u téhož zaměstnavatele za jeden kalendářní rok. Dohoda má podle zákoníku práce písemnou formu. Pokud je tato dohoda uzavřena ústně, musí o ní být vyhotoven písemný zápis. V dohodě o provedení práce musí být vymezen: pracovní úkol a jeho rozsah (např. vymalování 10 kanceláří), sjednaná odměna, která je splatná po skončení práce (lze dohodnout, že část odměny bude splatná po provedení určité části práce). Odměnu může zaměstnavatel po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit, pokud provedená práce neodpovídá sjednaným podmínkám, termín, do kdy má být práce odměněna. Pokud neodpovídá vykonaná práce sjednaným požadavkům, může zaměstnavatel odměnu přiměřeně snížit. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI Uzavírá ji zaměstnavatel s fyzickými osobami na rozsah prací, i když nebude přesahovat v jednom kalendářním roce 150 hodin. Na základě dohody není možné vykonávat práci v rozsahu, který překračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Tento průměr se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena nejdéle za jeden kalendářní rok, to je za 52 týdnů. Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uveden: druh pracovní činnosti o jakou práci se jedná, sjednaný rozsah pracovní doby, odměna za vykonanou práci, která může být splatná ve výplatních termínech určených zaměstnavatelem nebo je dohodnuta jednorázová odměna až po skončení sjednané pracovní činnosti, doba, na kterou se dohoda uzavírá (na dobu určitou nebo neurčitou.

8 Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhému z účastníků. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. DOHODA O REKVALIFIKACI Pokud firma v průběhu své existence mění svoji výrobní činnost, stává se, že někteří zaměstnanci v ní nemohou dále uplatnit svoji dosavadní kvalifikaci. Pokud je chce firma zaměstnávat i nadále, umožní jim, aby se rekvalifikovali, to znamená, aby získali novou kvalifikaci. V takových případech s nimi uzavírá písemnou dohodu o rekvalifikaci, ve které musí být uveden: obsah rekvalifikace (druh profese), kdo rekvalifikaci provede a za jakou dobu, finanční zabezpečení po dobu rekvalifikace (rekvalifikace se většinou uskutečňuje v pracovní době a zaměstnanci proto náleží náhrada mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku), závazek zaměstnavatele, že po úspěšném absolvování rekvalifikace bude zaměstnanec vykonávat profesi, na kterou se rekvalifikoval. Tato dohoda se uzavírá ve trojím vyhotovení, z kterých dostane jedno zaměstnavatel, jedno zaměstnanec a jedno rekvalifikační středisko. JMENOVÁNÍ DO FUNKCE Jmenování do funkce je třeba zaměstnanci oznámit písemně. Nástup do funkce začíná dnem uvedeným na jmenovacím dekretu. Ten dále obsahuje i název funkce, do níž byl zaměstnanec jmenován, a předpisy a normy, kterými se zaměstnanec musí ve funkci řídit.

9 ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změnu pracovní smlouvy je nutné provést písemně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru. Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v tomto zákoně. Změny v pracovním poměru zaměstnance musí mít písemnou formu. Mohou být označeny jako Dodatek k pracovní smlouvě. Úprava je obdobná jako u pracovní smlouvy nebo jako u obchodních dopisů. PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, z důvodů, které jsou uvedeny v 41 odst. 1 až 6. Zaměstnavatel je povinen podle 41 zákoníku práce předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 písm. c) a v odstavci 4. Převedení zaměstnance na jinou práci musí mít písemnou formu a může být označena jako Dodatek k pracovní smlouvě. Úprava je obdobná jako u pracovní smlouvy nebo jako u obchodních dopisů. PRACOVNÍ CESTA Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, a to nejen na tuzemské pracovní cesty, ale i do zahraničí. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě vzájemné dohody. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.

10 Pracovní cesty, jejich vyúčtování a zpráva z pracovní cesty budou uvedeny v samostatné části, a to v písemnostech při řízení firmy. PŘELOŽENÍ K VÝKONU PRÁCE DO JINÉHO MÍSTA Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba. Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen. Převedení zaměstnance na jinou práci musí mít písemnou formu a může být označena jako Dodatek k pracovní smlouvě. Úprava je obdobná jako u pracovní smlouvy nebo jako u obchodních dopisů. UKONČOVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Ukončení pracovního poměru může dojít jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. Podle zákoníku práce může být pracovní poměr rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době. Pokud je pracovní poměr uzavřený na dobu určitou, končí uplynutím stanovené doby, pokud jde o pracovníky, kteří byli voleni, končí jejich pracovní poměr uplynutím volební doby, pokud byli pracovníci jmenováni do funkce, končí jejich pracovní poměr odvoláním z funkce. DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Podmět k dohodě může být dán ze strany zaměstnance nebo ze strany zaměstnavatele. Důvodem mohou být například rodinné důvody, nevhodné dopravní spojení, zaměstnanec přechází na jiné pracovní místo, snižování počtu zaměstnanců, změna výrobního programu a podobně. Dohoda musí mít podle 49 zákoníku práce písemnou formu, zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou na termínu rozvázání pracovního poměru.

11 Důvod rozvázání pracovního poměru se uvádí pouze na žádost zaměstnance. Pokud dojde k rozvázání pracovního poměru dohodou a důvodem jsou organizační změny, podle 52 písm. a) až c) zákoníku práce musí být v dohodě tento důvod uveden, proto aby mohlo být zaměstnanci podle 67, odst. 1 zákoníku práce vyplaceno odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného měsíčního platu. Dohoda se vyhotovuje zpravidla na formuláři dvojmo a podepisuje ji zaměstnanec a zástupce zaměstnavatele. VÝPOVĚDI Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel. Výpověď musí být dána písemná a musí být doručena adresátovi buďto osobně, proti podpisu na kopii, nebo se posílá doporučeně s dodejkou do vlastních rukou. Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen podle 61 odst. 1 předem projednat s odborovou organizací. Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem. Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. Výpověď ze strany zaměstnavatele Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodu výslovně stanovených v 52 zákoníku práce, případně s poznámkou, že zaměstnanec odmítl jiné nabízené místo nebo rekvalifikaci. Důvod výpovědi musí být přesně vymezen tak, aby ho nebylo možné zaměnit s jiným důvodem nebo dodatečně měnit, jinak je výpověď neplatná. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a je nejméně 2 měsíce. Začíná prvním dnem následujícího měsíce a končí uplynutím posledního dne příslušného měsíce. Výpověď ze strany zaměstnavatele musí obsahovat: důvod výpovědi, číslo pracovní smlouvy a datum jejího uzavření, výpovědní lhůtu a datum skončení pracovního poměru,

12 poznámka o projednání výpovědi v odborové organizaci, pokud u zaměstnavatele existuje, výši odstupného a termíny vyplacení, pokud na ně má zaměstnanec nárok. Formální úprava výpovědi ze strany zaměstnavatele je na předtisk dopisního papíru nebo na čistý list A4 jako obchodní dopis (předtisk). Výpověď ze strany zaměstnance - zaměstnanec nemusí uvádět důvody výpovědi, ale musí respektovat výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta je v obou případech dva měsíce a začíná prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla výpověď doručena a končí posledním dnem měsíce, ve kterém končí výpovědní lhůta. Pokud má zaměstnanec nárok na odstupné, vyplácí se zpravidla v měsíci, kdy je zaměstnanci vyplacena naposled mzda (tj. následující měsíc po skončení pracovního poměru). Formální úprava výpovědi zaměstnance je stejná jako žádost o místo, tj. na čistý list A4. ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ Pokud byla v pracovní smlouvě sjednána zkušební doba, v souladu se zákoníkem práce může během ní zrušit pracovní poměr podle 66 zákoníku práce, jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, a to písemně. Důvody nemusí zaměstnanec ani zaměstnavatel uvádět, stačí pouze uvést, že pracovní poměr končí ve zkušební době. Zaměstnavatel nemůže pracovní poměr ve zkušební době zrušit v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Toto oznámení má být doručeno adresátovi alespoň tři dny před dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Formální úprava zrušení pracovního poměru ze strany ze strany zaměstnance i zaměstnavatele je stejná jako u výpovědi.

13 OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU K okamžitému zrušení pracovního poměru může dojít strany zaměstnavatele i ze strany zaměstnance, a to pouze z důvodu, které přesně vymezuje 55 a 56 zákoníku práce. Pracovní poměr končí dnem doručení (převzetí) okamžitého zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ními k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců nebo pokud zaměstnanec poruší povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže podle lékařského posudku nemůže dále vykonávat práci bez vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel ho nepřevedl na jinou práci do 15 dnů ode dne, kdy předložil zaměstnavateli lékařský posudek, nebo v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů po uplynutí její splatnosti. Zaměstnanec, který okamžitě zrušil pracovní poměr, má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za výpovědní dobu (2 měsíce). Okamžitě zrušit pracovní poměr lze jen písemně s uvedením důvodů, které vymezuje zákoník práce. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr ve lhůtě 1 měsíce, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl, nejpozději do 1 roku. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku. Formální úprava je obdobná jako u výpovědí. Okamžité zrušení pracovního poměru se posílá doporučeně nebo předává proti podpisu na kopii. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU Pracovní poměr na dobu určitou může skončit také ostatními způsoby uvedenými v 48 odst. 1, 3 a 4. Pokud byla doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, upozorní zaměstnavatel zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem.

14 Pokud pokračuje zaměstnanec po uplynutí sjednané doby ( 48 odst. 2) s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. ODVOLÁNÍ Z FUNKCE Oznámení o odvolání z funkce je třeba zaměstnanci oznámit písemně. Výkon funkce končí dnem následujícím po doručení nebo dnem, který je v odvolání výslovně určen. Po odvolání se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne o převedení na jinou práci. Pokud se pro zaměstnance nenajde vhodná pracovní pozice, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď. PRACOVNÍ HODNOCENÍ (pracovní posudek) Pracovní posudek vyhotovují zaměstnavatelé na odcházející zaměstnance, pokud o to sami požádají nebo pokud o to požádá jejich budoucí zaměstnavatel. V pracovním hodnocení, které vymezuje zákoník práce, se uvádějí pouze údaje, týkající se zaměstnance po pracovní stránce, například kvalifikace, schopnosti, průběh dalšího vzdělávání a další skutečnosti, které mají vztah k výkonu jeho práce. Pracovní posudek se stylizuje individuálně, zpravidla na čistý list papíru a posílá se s průvodním dopisem (stručný dopis, ve kterém pouze uvedeme, že zasíláme pracovní hodnocení a uvedeme jméno zaměstnance). Zaměstnanec se musí seznámit s pracovním hodnocením a svůj souhlas vyjádří podpisem. Pokud s hodnocením nesouhlasí, může se domáhat jeho změny soudní cestou. V některých případech stylizuje vedoucí pracovník doporučující dopis, kterým doporučuje pracovníka, který odchází k jinému zaměstnavateli na funkci, na kterou nastupuje. Tento dopis má formu osobního dopisu vedoucího. Úprava a stylizace osobních dopisů vedoucího je uvedena v samostatné kapitole.

15 POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ - ZÁPOČTOVÝ LIST Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. V potvrzení se kromě údajů o zaměstnání, druhu konaných prací a dosažené kvalifikaci uvádí také odpracovaná doba, skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na dovolenou, údaje o započitatelné době zaměstnání pro účely důchodového zabezpečení, závazky zaměstnance vůči zaměstnavateli, údaje o výši průměrného výdělku a druhy a výše srážek mzdy zaměstnance. Zápočtový list může být vydán na formuláři, který si firma sama vytvoří, který je součástí počítačového programu na zpracování mezd. Zaměstnanec si může vyžádat také další potvrzení o zaměstnání. Takovéto potvrzení má jednoduchou formu, je krátké, obsahuje data žadatele, firmu, dobu, kdy u firmy pracoval, a funkci, kterou zastával.

16 Stylizace a úprava personálních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura a zdroje z www stránek: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Kuldová, O., Fleischmannová, E. Obchodní korespondence II Písemnosti při organizaci a řízení firmy, Štiková St., Ing. Zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada EKONOMIKA,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Každý má právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26 Listiny) soud může určit zákaz výkonu některých činností jako trest, ale jen pokud se

Více

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Skončení pracovního poměru JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. 1 Osnova přednášky 1. Způsoby skončení pracovního poměru 2. Rozvázání pracovního poměru dohodou 3. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 4.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 PRACOVNÍ PRÁVO Práce má různé podoby - práce je cílevědomá lidská činnost, při níž vznikají hodnoty Pracovní silou rozumíme schopnost

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0109.docx

Více

Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19

Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19 Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19 Obsah Způsoby ukončení pracovního poměru Dohoda Výpověď Okamžité zrušení Zrušení ve zkušební lhůtě Uplynutí doby Dokumenty vydávané při ukončení pracovního

Více

Stylizace a úprava dopisů občanů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Stylizace a úprava dopisů občanů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Stylizace a úprava dopisů občanů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Každý občan potřebuje během svého života napsat dopis

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI str. 1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Úplné znění Díl Dohoda (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3, 4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné vy_32_inovace_ma_13_01

Více

1.3. Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva

1.3. Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 13. září 2012 Ročník: druhý Předmět

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební

Více

~ 1 ~ - datum vzniku a skončení pracovního poměru, včetně kopie pracovní smlouvy, písemného oznámení o podání výpovědi,

~ 1 ~ - datum vzniku a skončení pracovního poměru, včetně kopie pracovní smlouvy, písemného oznámení o podání výpovědi, ~ 1 ~ Osobní spis zaměstnance: Mzdové účetní potřebuje pro zabezpečení naznačeného spektra úkolů a povinností mít k dispozici určitý rozsah informací o zaměstnancích, uspořádaných tak, aby mohly přesně

Více

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Cílem této kapitoly je vysvětlení základních pojmů z oblasti skončení pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, především pracovního poměru. Po prostudování

Více

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 Obsah úvodem postup před vznikem pracovního poměru pracovně-lékařské prohlídky vznik pracovního poměru pracovní poměr na dobu

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Pracovní poměr

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Směrnice č.: 10 Vydání č.: 1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Účinnost: 02.01.2017 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. tajemník ÚMČ Brno-střed Vydal/schválil:

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619. Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru

CZ.1.07/1.5.00/34.0619. Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jednoduché právní písemnosti se vyhotovují

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a Nálezu

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Informace pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví. Pracovní poměr, jeho změny a skončení doporučení postupů. I.

Informace pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví. Pracovní poměr, jeho změny a skončení doporučení postupů. I. Informace pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Pracovní poměr, jeho změny a skončení doporučení postupů I. Ú v o d Hlavním kodexem pracovněprávních vztahů je "zákoník práce"

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU DOHODOU

ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU DOHODOU Přílohy ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU DOHODOU ( 49 zákoníku práce) ARECO, a.s. se sídlem v Lounech, Krátká 6 a Jan Kos, dělník sklář, bytem Beroun, Slezská 14 uzavírají tuto dohodu o rozvázání pracovního

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb.

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

STIPENDIJNÍ SMLOUVU A DOHODU O POSKYTOVÁNÍ PRAXE V RÁMCI ODBORNÉHO VÝCVIKU

STIPENDIJNÍ SMLOUVU A DOHODU O POSKYTOVÁNÍ PRAXE V RÁMCI ODBORNÉHO VÝCVIKU SSI Schäfer s.r.o., se sídlem Hranice, Tovární č.p. 325, PSČ 753 00, IČ: 610 60 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16513, jednající (dále jen SSI ) a

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o pracovní činnosti

Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o pracovní činnosti Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o pracovní činnosti VY_32_INOVACE_ITP.3.16

Více