Stylizace a úprava personálních písemnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stylizace a úprava personálních písemnosti"

Transkript

1 Stylizace a úprava personálních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Personální písemnosti představují celou řadu písemností, které souvisejí s přijímáním, s propouštěním zaměstnanců a s průběhem jejich zaměstnání. Některé písemnosti jsou individuálně stylizované, u některých se používají formuláře. Personální agenda začíná přijímáním zaměstnanců. Uchazeči o zaměstnání píší žádost o místo (přihlášku ke konkurzu, motivační dopis), ke které přikládají svůj životopis. Firmy potom zvou uchazeče k pohovoru nebo ke konkurzům. Pokud uchazeč uspěje, vyplňuje osobní dotazník a firma s ním uzavírá pracovní smlouvu. Kromě toho, mohou firmy přijímat zaměstnance na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Pokud je uchazeč zaměstnán na pracovním místě, kde přebírá hmotnou odpovědnost, uzavírá s ním zaměstnavatel dohodu o hmotné odpovědnosti nebo dohodu o převzetí svěřených prostředků. Pokud považuje firma za potřebné, může se zaměstnancem uzavřít dohodu o rekvalifikaci. Při rozvazování pracovního poměru se písemně vyhotovují dohody o rozvázání pracovního poměru nebo výpovědi. Ty může psát jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Na žádost zaměstnance nebo budoucího zaměstnavatele vyhotoví zástupce firmy pracovní posudek, se kterým musí zaměstnance seznámit. Všechny tyto písemnosti úzce navazují na zákoník práce, který stanoví jejich formu a základní náležitosti. Všechny vzory písemností jsou uvedeny v samostatné složce. Příklady na procvičování písemností před uzavíráním obchodních smluv jsou uvedeny v samostatné složce.

3 ŽÁDOST O MÍSTO (přihláška ke konkurzu, dotaz na místo) Žádost o místo píše uchazeč o zaměstnání. Je to jeho první kontakt s případným budoucím zaměstnavatelem, proto záleží, jak na jejím obsahu, tak na úpravě a jejím vytištění. Dopis musí být bezchybný, přehledný, upravený a vlastnoručně podepsaný. Má obsahovat: jméno, příjmení a adresu žadatele adresu firmy, kde se uchazeč zajímá o místo, uvedení zdroje informací o místě, o které uchazeč žádá (z úřadu práce, z inzerátů, od známých, apod.), údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání, kvalifikace, případně délka praxe nebo předchozí zaměstnání, důvod zájmu o místo, závěrečná věta (např. "k osobnímu jednání se mohu dostavit kdykoliv, apod.), vlastnoruční podpis. K dopisu se vždy přikládá životopis a podle požadavku firmy další doklady např. kopie vysvědčení, apod. Formální úprava dopisu je na čistý list A4, jako dopis občana organizaci, posílá se poštou, em nebo se předává osobně. MOTIVAČNÍ DOPIS Je variantou žádost místo, ale uvádějí se v něm další údaje o vzdělání, zkušenostech, dovednostech, apod. K tomuto dopise se již nepřikládá životopis, protože jsou údaje ze životopisu uvedeny přímo v dopise. Motivační dopis má zpravidla vyprávěcí formu. Formální úprava je na čistý list A4, obdobně jako žádost o místo (dopis fyzické osoby organizaci). ŽIVOTOPIS Můžeme psát heslovitou formou (nejčastěji) nebo vyprávěcí formou. V některých případech může firma požadovat životopis psaný ručně. Měl by obsahovat: jméno, příjmení, adresu případně telefon a uchazeče (můžeme uvést v záhlaví),

4 osobní údaje (datum a místo narození, státní příslušnost, rodinný stav a podle vlastního uvážení národnost, případně rodinné příslušníky), školní vzdělání, zkoušky (jejich výčet a datum vykonání alespoň měsíc a rok, pokud nezjistíte přesné datum), předchozí zaměstnání a praxe, další znalosti a dovednosti (jejich výčet), místo a datum vyhotovení, vlastnoruční podpis. Formální úprava je na čistý list A4. V záhlaví nebo na prvních řádcích stránky uvede uchazeč svoje jméno a příjmení, adresu případně číslo telefonu a ovou adresu. Název písemnosti Životopis se zarovná na střed řádku a zvýrazní se např. tučně, velkými písmeny, apod. Názvy jednotlivých částí životopisu uvádíme vždy jako nový odstavec a můžeme je zvýraznit tučně nebo podtrženě. Pod ně píšeme do dvou sloupců příslušné údaje. Na závěr uvedeme místo a datum (v řádkové formě, měsíc píšeme slovem) napsání životopisu a vlastnoruční podpis (obojí umístíme vlevo). Životopis je vhodné si uložit do počítače a podle potřeby doplňovat další nové údaje. Životopis se přikládá se k žádosti o místo. POZVÁNKA KE KONKURZU (Pozvánka k osobnímu pohovoru) Firmy a úřady si většinou zvou uchazeče o místo na osobní pohovor nebo na konkurz. Průběh může být různý a to takový, aby se zjistilo, jestli uchazeč má skutečně takové znalosti a dovednosti, které uvádí ve svém životopise. Ten uchazeč, který byl vybrán jako vhodný pro nabízené pracovní místo, je pozván k projednání pracovních podmínek, mzdových podmínek, případně k projednání dne nástupu do práce, podepsání pracovní smlouvy a v případě potřeby je poslán na lékařskou vstupní prohlídku. Ostatním uchazečům by měl být sdělen negativní výsledek s tím, že v případě, že má firma jiná volná pracovní místa tak je nabídne, nebo jenom popřeje hodně štěstí v hledání jiného pracovního místa.

5 V pozvánce se uvádí datum a přesné místo konání konkurzu (výběrového řízení). Je možné v něm připomenout, že má uchazeč přinést další doklady, kterými doloží své znalosti a dovednosti. Dopis se zpravidla posílá obyčejně poštou, případně e- mailem. PRACOVNÍ SMLOUVA Pokud se rozhodne zaměstnavatel přijmout uchazeče do pracovního poměru, uzavře s ním pracovní smlouvu. Její náležitosti a forma je upravena zákoníkem práce. Pracovní smlouva musí být písemná a podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen dohodnout se zaměstnancem především tyto základní náležitosti: druh práce, na kterou je přijímán, místo výkonu práce, den nástupu do práce (jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit). Kromě toho se mohou v pracovní smlouvě dohodnout další podmínky, na kterých mají obě strany zájem, například: platové zařazení, mzdové podmínky, délka zkušební doby (nesmí být sjednána na dobu delší než 3 měsíce), zda je pracovní poměr uzavírán na dobu určitou nebo neurčitou, kratší pracovní doba, školení, rekvalifikace a podobně. V pracovní smlouvě jsou uvedeny i základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Před podepsáním pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s jeho právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají a pracovní podmínky, za kterých má práci vykonávat. V některých případech se uzavírá konkurenční doložka zaměstnanec nesmí současně nebo po nějakou dobu po ukončení pracovního poměru vykonávat stejnou nebo obdobnou práci u jiného zaměstnavatele nebo v tomto oboru podnikat.

6 Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu vždy písemná. Jedno vyhotovení je zaměstnanec povinen vydat zaměstnanci. Současně vyplňuje uchazeč osobní dotazník. Uvede v něm důležitá osobní data, údaje o vzdělání, kvalifikaci a další znalosti a dovednosti, průběh dosavadního zaměstnání, praxe, apod. Zaměstnavatel posílá většinou uchazeče na vstupní lékařskou prohlídku, zpravidla ke svému smluvnímu lékaři. PLATOVÝ VÝMĚR Platový výměr se vyhotovuje písemně a přikládá se k pracovní smlouvě. Je v něm stanovena výše měsíčního mzdového tarifu a rozsah týdenního pracovního úvazku v hodinách. DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI Zaměstnanci mohou při výkonu své práce pracovat se svěřenými hodnotami, například penězi, zbožím, materiálem a podobně. Zaměstnavatel s nimi proto uzavírá dohodu o hmotné odpovědnosti za tyto hodnoty. Pokud zaměstnanec přechází do jiné funkce, kde neodpovídá za svěřené hodnoty, ukončí se tato dohoda. Stejně tak končí platnost dohody o hmotné odpovědnosti, pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr u zaměstnavatele. Dohoda o hmotné odpovědnosti musí mít písemnou formu a musí odpovídat ustanovení zákoníku práce. Může se uzavírat současně s pracovní smlouvou nebo pokud přechází zaměstnanec na funkci, kde přejímá odpovědnost za svěřené hodnoty. Dohoda je součástí pracovní smlouvy. DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Pokud nemůže firma zabezpečit některé práce vlastními zaměstnanci, uzavírá s fyzickými osobami dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Pro tyto dohody se používají formuláře, které si mohou firmy vytvořit samy.

7 DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE Rozsah práce, na který může zaměstnavatel uzavřít tuto dohodu, nesmí překročit 150 hodin v jednom kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Do tohoto součtu hodin se počítají všechny dohody o provedení práce uzavřené u téhož zaměstnavatele za jeden kalendářní rok. Dohoda má podle zákoníku práce písemnou formu. Pokud je tato dohoda uzavřena ústně, musí o ní být vyhotoven písemný zápis. V dohodě o provedení práce musí být vymezen: pracovní úkol a jeho rozsah (např. vymalování 10 kanceláří), sjednaná odměna, která je splatná po skončení práce (lze dohodnout, že část odměny bude splatná po provedení určité části práce). Odměnu může zaměstnavatel po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit, pokud provedená práce neodpovídá sjednaným podmínkám, termín, do kdy má být práce odměněna. Pokud neodpovídá vykonaná práce sjednaným požadavkům, může zaměstnavatel odměnu přiměřeně snížit. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI Uzavírá ji zaměstnavatel s fyzickými osobami na rozsah prací, i když nebude přesahovat v jednom kalendářním roce 150 hodin. Na základě dohody není možné vykonávat práci v rozsahu, který překračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Tento průměr se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena nejdéle za jeden kalendářní rok, to je za 52 týdnů. Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uveden: druh pracovní činnosti o jakou práci se jedná, sjednaný rozsah pracovní doby, odměna za vykonanou práci, která může být splatná ve výplatních termínech určených zaměstnavatelem nebo je dohodnuta jednorázová odměna až po skončení sjednané pracovní činnosti, doba, na kterou se dohoda uzavírá (na dobu určitou nebo neurčitou.

8 Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhému z účastníků. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. DOHODA O REKVALIFIKACI Pokud firma v průběhu své existence mění svoji výrobní činnost, stává se, že někteří zaměstnanci v ní nemohou dále uplatnit svoji dosavadní kvalifikaci. Pokud je chce firma zaměstnávat i nadále, umožní jim, aby se rekvalifikovali, to znamená, aby získali novou kvalifikaci. V takových případech s nimi uzavírá písemnou dohodu o rekvalifikaci, ve které musí být uveden: obsah rekvalifikace (druh profese), kdo rekvalifikaci provede a za jakou dobu, finanční zabezpečení po dobu rekvalifikace (rekvalifikace se většinou uskutečňuje v pracovní době a zaměstnanci proto náleží náhrada mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku), závazek zaměstnavatele, že po úspěšném absolvování rekvalifikace bude zaměstnanec vykonávat profesi, na kterou se rekvalifikoval. Tato dohoda se uzavírá ve trojím vyhotovení, z kterých dostane jedno zaměstnavatel, jedno zaměstnanec a jedno rekvalifikační středisko. JMENOVÁNÍ DO FUNKCE Jmenování do funkce je třeba zaměstnanci oznámit písemně. Nástup do funkce začíná dnem uvedeným na jmenovacím dekretu. Ten dále obsahuje i název funkce, do níž byl zaměstnanec jmenován, a předpisy a normy, kterými se zaměstnanec musí ve funkci řídit.

9 ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změnu pracovní smlouvy je nutné provést písemně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru. Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v tomto zákoně. Změny v pracovním poměru zaměstnance musí mít písemnou formu. Mohou být označeny jako Dodatek k pracovní smlouvě. Úprava je obdobná jako u pracovní smlouvy nebo jako u obchodních dopisů. PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, z důvodů, které jsou uvedeny v 41 odst. 1 až 6. Zaměstnavatel je povinen podle 41 zákoníku práce předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 písm. c) a v odstavci 4. Převedení zaměstnance na jinou práci musí mít písemnou formu a může být označena jako Dodatek k pracovní smlouvě. Úprava je obdobná jako u pracovní smlouvy nebo jako u obchodních dopisů. PRACOVNÍ CESTA Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, a to nejen na tuzemské pracovní cesty, ale i do zahraničí. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě vzájemné dohody. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.

10 Pracovní cesty, jejich vyúčtování a zpráva z pracovní cesty budou uvedeny v samostatné části, a to v písemnostech při řízení firmy. PŘELOŽENÍ K VÝKONU PRÁCE DO JINÉHO MÍSTA Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba. Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen. Převedení zaměstnance na jinou práci musí mít písemnou formu a může být označena jako Dodatek k pracovní smlouvě. Úprava je obdobná jako u pracovní smlouvy nebo jako u obchodních dopisů. UKONČOVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Ukončení pracovního poměru může dojít jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. Podle zákoníku práce může být pracovní poměr rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době. Pokud je pracovní poměr uzavřený na dobu určitou, končí uplynutím stanovené doby, pokud jde o pracovníky, kteří byli voleni, končí jejich pracovní poměr uplynutím volební doby, pokud byli pracovníci jmenováni do funkce, končí jejich pracovní poměr odvoláním z funkce. DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Podmět k dohodě může být dán ze strany zaměstnance nebo ze strany zaměstnavatele. Důvodem mohou být například rodinné důvody, nevhodné dopravní spojení, zaměstnanec přechází na jiné pracovní místo, snižování počtu zaměstnanců, změna výrobního programu a podobně. Dohoda musí mít podle 49 zákoníku práce písemnou formu, zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou na termínu rozvázání pracovního poměru.

11 Důvod rozvázání pracovního poměru se uvádí pouze na žádost zaměstnance. Pokud dojde k rozvázání pracovního poměru dohodou a důvodem jsou organizační změny, podle 52 písm. a) až c) zákoníku práce musí být v dohodě tento důvod uveden, proto aby mohlo být zaměstnanci podle 67, odst. 1 zákoníku práce vyplaceno odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného měsíčního platu. Dohoda se vyhotovuje zpravidla na formuláři dvojmo a podepisuje ji zaměstnanec a zástupce zaměstnavatele. VÝPOVĚDI Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel. Výpověď musí být dána písemná a musí být doručena adresátovi buďto osobně, proti podpisu na kopii, nebo se posílá doporučeně s dodejkou do vlastních rukou. Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen podle 61 odst. 1 předem projednat s odborovou organizací. Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem. Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. Výpověď ze strany zaměstnavatele Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodu výslovně stanovených v 52 zákoníku práce, případně s poznámkou, že zaměstnanec odmítl jiné nabízené místo nebo rekvalifikaci. Důvod výpovědi musí být přesně vymezen tak, aby ho nebylo možné zaměnit s jiným důvodem nebo dodatečně měnit, jinak je výpověď neplatná. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a je nejméně 2 měsíce. Začíná prvním dnem následujícího měsíce a končí uplynutím posledního dne příslušného měsíce. Výpověď ze strany zaměstnavatele musí obsahovat: důvod výpovědi, číslo pracovní smlouvy a datum jejího uzavření, výpovědní lhůtu a datum skončení pracovního poměru,

12 poznámka o projednání výpovědi v odborové organizaci, pokud u zaměstnavatele existuje, výši odstupného a termíny vyplacení, pokud na ně má zaměstnanec nárok. Formální úprava výpovědi ze strany zaměstnavatele je na předtisk dopisního papíru nebo na čistý list A4 jako obchodní dopis (předtisk). Výpověď ze strany zaměstnance - zaměstnanec nemusí uvádět důvody výpovědi, ale musí respektovat výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta je v obou případech dva měsíce a začíná prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla výpověď doručena a končí posledním dnem měsíce, ve kterém končí výpovědní lhůta. Pokud má zaměstnanec nárok na odstupné, vyplácí se zpravidla v měsíci, kdy je zaměstnanci vyplacena naposled mzda (tj. následující měsíc po skončení pracovního poměru). Formální úprava výpovědi zaměstnance je stejná jako žádost o místo, tj. na čistý list A4. ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ Pokud byla v pracovní smlouvě sjednána zkušební doba, v souladu se zákoníkem práce může během ní zrušit pracovní poměr podle 66 zákoníku práce, jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, a to písemně. Důvody nemusí zaměstnanec ani zaměstnavatel uvádět, stačí pouze uvést, že pracovní poměr končí ve zkušební době. Zaměstnavatel nemůže pracovní poměr ve zkušební době zrušit v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Toto oznámení má být doručeno adresátovi alespoň tři dny před dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Formální úprava zrušení pracovního poměru ze strany ze strany zaměstnance i zaměstnavatele je stejná jako u výpovědi.

13 OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU K okamžitému zrušení pracovního poměru může dojít strany zaměstnavatele i ze strany zaměstnance, a to pouze z důvodu, které přesně vymezuje 55 a 56 zákoníku práce. Pracovní poměr končí dnem doručení (převzetí) okamžitého zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ními k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců nebo pokud zaměstnanec poruší povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže podle lékařského posudku nemůže dále vykonávat práci bez vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel ho nepřevedl na jinou práci do 15 dnů ode dne, kdy předložil zaměstnavateli lékařský posudek, nebo v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů po uplynutí její splatnosti. Zaměstnanec, který okamžitě zrušil pracovní poměr, má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za výpovědní dobu (2 měsíce). Okamžitě zrušit pracovní poměr lze jen písemně s uvedením důvodů, které vymezuje zákoník práce. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr ve lhůtě 1 měsíce, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl, nejpozději do 1 roku. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku. Formální úprava je obdobná jako u výpovědí. Okamžité zrušení pracovního poměru se posílá doporučeně nebo předává proti podpisu na kopii. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU Pracovní poměr na dobu určitou může skončit také ostatními způsoby uvedenými v 48 odst. 1, 3 a 4. Pokud byla doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, upozorní zaměstnavatel zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem.

14 Pokud pokračuje zaměstnanec po uplynutí sjednané doby ( 48 odst. 2) s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. ODVOLÁNÍ Z FUNKCE Oznámení o odvolání z funkce je třeba zaměstnanci oznámit písemně. Výkon funkce končí dnem následujícím po doručení nebo dnem, který je v odvolání výslovně určen. Po odvolání se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne o převedení na jinou práci. Pokud se pro zaměstnance nenajde vhodná pracovní pozice, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď. PRACOVNÍ HODNOCENÍ (pracovní posudek) Pracovní posudek vyhotovují zaměstnavatelé na odcházející zaměstnance, pokud o to sami požádají nebo pokud o to požádá jejich budoucí zaměstnavatel. V pracovním hodnocení, které vymezuje zákoník práce, se uvádějí pouze údaje, týkající se zaměstnance po pracovní stránce, například kvalifikace, schopnosti, průběh dalšího vzdělávání a další skutečnosti, které mají vztah k výkonu jeho práce. Pracovní posudek se stylizuje individuálně, zpravidla na čistý list papíru a posílá se s průvodním dopisem (stručný dopis, ve kterém pouze uvedeme, že zasíláme pracovní hodnocení a uvedeme jméno zaměstnance). Zaměstnanec se musí seznámit s pracovním hodnocením a svůj souhlas vyjádří podpisem. Pokud s hodnocením nesouhlasí, může se domáhat jeho změny soudní cestou. V některých případech stylizuje vedoucí pracovník doporučující dopis, kterým doporučuje pracovníka, který odchází k jinému zaměstnavateli na funkci, na kterou nastupuje. Tento dopis má formu osobního dopisu vedoucího. Úprava a stylizace osobních dopisů vedoucího je uvedena v samostatné kapitole.

15 POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ - ZÁPOČTOVÝ LIST Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. V potvrzení se kromě údajů o zaměstnání, druhu konaných prací a dosažené kvalifikaci uvádí také odpracovaná doba, skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na dovolenou, údaje o započitatelné době zaměstnání pro účely důchodového zabezpečení, závazky zaměstnance vůči zaměstnavateli, údaje o výši průměrného výdělku a druhy a výše srážek mzdy zaměstnance. Zápočtový list může být vydán na formuláři, který si firma sama vytvoří, který je součástí počítačového programu na zpracování mezd. Zaměstnanec si může vyžádat také další potvrzení o zaměstnání. Takovéto potvrzení má jednoduchou formu, je krátké, obsahuje data žadatele, firmu, dobu, kdy u firmy pracoval, a funkci, kterou zastával.

16 Stylizace a úprava personálních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura a zdroje z www stránek: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Kuldová, O., Fleischmannová, E. Obchodní korespondence II Písemnosti při organizaci a řízení firmy, Štiková St., Ing. Zákoník práce

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a Nálezu

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., Nálezu Ústavního

Více

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení Zákoník práce Část první - Všeobecná ustanovení Hlava I: Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů 1 Tento zákon a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 262/2006 Sb. - zákoník práce - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH. JUDr. Hana Gutová, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH. JUDr. Hana Gutová, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH JUDr. Hana Gutová, Ph.D. Brno 2013 Recenzoval: Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Název:

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 182/14 Sb., 250/14 Sb., 328/14 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 155/13 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007

Více

Postup zaměstnavatele při skončení pracovního poměru JUDr. Ladislav Jouza

Postup zaměstnavatele při skončení pracovního poměru JUDr. Ladislav Jouza http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Postup zaměstnavatele při skončení pracovního poměru JUDr. Ladislav Jouza Skončení pracovního poměru zaměstnavatelem není po právní stránce jednoduchou záležitostí.

Více

300 otázek a odpovědí. Agentura práce vydá zaměstnanci písemný pokyn, kterým jej k uživateli dočasně přidělí.

300 otázek a odpovědí. Agentura práce vydá zaměstnanci písemný pokyn, kterým jej k uživateli dočasně přidělí. 33. Co je to pracovní poměr? Pracovní poměr je nejčastější pracovněprávní vztah, jehož prostřednictvím se lidé zapojují do práce. Je pro něj typické, že: může vzniknout jen se souhlasem zaměstnance a zaměstnavatele.

Více

Zákon. č. 262 ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Část první. Všeobecná ustanovení. Hlava I. Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Zákon. č. 262 ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Část první. Všeobecná ustanovení. Hlava I. Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Zákon č. 262 ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon Část první Všeobecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Více

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA ZÁKONÍK

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI UZAVÍRÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 100 105 DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Úřad práce a vyhledání nového zaměstnance Každý zaměstnavatel,

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více