Příklad dobré praxe XII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad dobré praxe XII"

Transkript

1 Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/ Příklad dobré praxe XII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková 2010

2 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE PRO PT ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název RVP a ŠVP: Předmět: Téma výuky: RVP pro obor vzdělávání M/012 Strojírenství Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Hledání zaměstnání, žádost o místo Cíl RVP: písemné vyjadřování při komunikaci s potencionálními zaměstnavateli Uskutečňování tohoto cíle předpokládá: naučit žáky písemně se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority Kompetence: Kompetence využívat prostředky ICT a efektivně pracovat s informacemi Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Komunikativní kompetence Hodinová dotace: 2 hodiny Opakování: Učitel naváže na již probrané náležitosti administrativního stylu, na charakteristiku lexikálních a syntaktických prostředků, zdůrazní využívání vžitých frází a formulací, psaní velkého písmena u zájmen v 2. osobě (Vás, Vaše, Vám), předem dané grafické náležitosti dopisů... Samostatná práce: Učitel napíše na tabuli několik závěrečných frází. Úkol pro žáky: doplnit interpunkční znaménka a určit věty hlavní a vedlejší Společná kontrola a zdůvodnění.

3 Příklad: INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Věřím, že své znalosti a dovednosti uplatním právě ve Vaší firmě, a těším se na osobní setkání při konkurzním řízení. Věřím, že mé důvody pochopíte a vyjdete vstříc mým požadavkům. Očekávám brzké vyřízení mé žádosti a těším se na osobní setkání. Výklad nové látky: Žádost o místo (Je vhodné, aby výuka probíhala v počítačové učebně, kde si žáci mohou vyzkoušet způsoby členění textu, odsazení, řádkování, blokovou a odstavcovou úpravu, způsoby zvýrazňování textu atd.) Výklad: Zaměstnavatelé obvykle požadují písemnou žádost o místo doplněnou životopisem a doklady o dosaženém vzdělání. Podle těchto písemností pak vyberou obvykle několik adeptů, kteří vyhovují jejich požadavkům, a pozvou je na přijímací pohovor konkurzní řízení. Mohou také pověřit odbornou agenturu, aby jim nejsprávnějšího uchazeče vytipovala. Je tedy v zájmu uchazeče, aby se co nejlépe prezentovat. Žádost o místo má být promyšlená, bez pravopisných chyb, kopie dokladů přikládaných k žádosti mají být notářky ověřené. Osobní doklady nikdy nedáváme z ruky, odevzdávají se jen kopie! Žádost o místo nemá být opakováním toho, co je uvedeno v životopise. Zdůrazníme jen ty znalosti a dovednosti, které jsou u daného místa potřebné. Sloh má být věcný, formální, při popisu vlastních schopností není vhodné nadsazovat, nebo dokonce lhát! Metoda řízené diskuse: Téma do diskuse: které informace byste uvedli v žádosti o místo (ve kterém odstavci)? Žáci navrhují, učitel hodnotí a řídí diskusi. Výsledkem diskuse bude sestavení obsahových náležitostí žádosti o místo a jejich přiřazení do odstavců. Výsledek si zapíší do sešitu. Obsahové náležitosti žádosti o místo: 1. Odkaz na nabídku (kde jsme se o ní dozvěděli), důvod žádosti 1. odstavec 2. Zdůrazníme schopnosti, které by nám u dané pozice mohly pomoci 2. odstavec 3. Možný termín nástupu 2. odstavec

4 4. Závěrečná fráze (žádost o pozvání ke konkurzu) 3. odstavec 5. Pozdrav 4. odstavec 6. Přílohy přikládáme kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a životopis 7. Vlastnoruční podpis Učitel poté promítne příklad žádosti o místo a na ukázce vysvětlí stylizační a formální náležitosti podle normy ČSN , správné členění do odstavců. Učitel využije metodický manuál pro učitele. Žákům rozdá kopie příkladu žádosti o místo, kterou jim promítne. Žáci si vpisují informace o grafických a formálních náležitostech přímo do rozdané ukázky. Samostatná práce vypracování žádosti o místo na PC (učitel specifikuje typ pozice podle zaměření školy, případně žákům rozdá inzerát, na který mají odpovědět) Výsledky: Žáci se naučí psát žádost o místo, seznámí se s formálními a stylizačními náležitostmi této písemnosti Relexe: Kontrola vypracovaných žádostí o místo Příloha Metodická pomůcka pro učitele žádost o místo Žádost o místo bloková Žádost o místo odstavcová

5 Metodický manuál pro učitele: shrnutí formálních náležitostí dle normy ČSN Adresa odesílatele Dopis začíná vlevo nahoře úplnou adresou odesílatele včetně PSČ, lze připojit číslo telefonní linky, mobilu, e mailovou adresu. Úprava adresy odesílatele se normou nestanoví. Po napsání své adresy vynecháme 4 řádky (v textovém editoru by se místo vynechání 4 řádků měla použít meziodstavcová mezera48 b. Formát Odstavec Mezery Za) 2. Adresa adresáta Od levé svislice se umístí adresa adresáta podle normalizovaných zásad. Vynecháme 2 řádky (v textovém editoru by se místo vynechání dvou řádků měla použít meziodstavcová mezera 24 b. Formát Odstavec Mezery Za) 3. Datum Datum se píše se v řádkovém tvaru, vzestupně, měsíc se vypisuje slovem. V datu můžeme uvést i místo odeslání, za místem odeslání nesmí být čárka (byla by to hrubá pravopisná chyba)! příklady: Olomouc 15. dubna 2010; V Olomouci dne 15. dubna 2010; 15. dubna 2010 Za datem vynecháme opět 2 řádky a následuje heslovité vyjádření věci (v textovém editoru by se místo vynechání dvou řádků měla použít meziodstavcová mezera 24 b. Formát Odstavec Mezery Za) 4. Heslovité vyjádření věci Začíná velkým písmenem a neukončuje se tečkou. Zvýrazňuje se zpravidla tučným tiskem. Žádost o místo Dotaz na možnost spolupráce Nikdy se nepíše slovo VĚC, ať s dvojtečkou nebo bez dvojtečky, velkým či malým písmem!! Za heslovitým vyjádřením obsahu dopisu vynecháme 2 řádky a následuje oslovení (v textovém editoru by se místo vynechání dvou řádků měla použít meziodstavcová mezera 24 b. Formát Odstavec Mezery Za)

6 5. Oslovení INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Oslovení začíná vždy od levé svislice končí čárkou, vlastní text pak začíná malým písmenem. Mezi oslovením a textem se vynechává jeden řáde.. (Neřádkujte, používejte meziodstavcové mezery. Jeden řádek = 12 bodů). Oslovení náleží do každého dopisu. Úřad, podnik, firma se oslovuje např. takto: Vážení, Vážená paní, Vážený pane, Vážení obchodní přátelé, Vážené paní a pánové, Vážené paní/vážení pánové,... Muži se oslovují 5. pádem Vážený pane ministře, poslanče, řediteli, vedoucí... Vážený pane Nováku, Krbče Ženy se oslovují přechýleným tvarem jejich titulu: Vážená paní ministryně, poslankyně, předsedkyně, inženýrko, ředitelko, docentko, doktorko,... Posloupnost v oslovení: Pokud oslovujeme určitou osobu, dáváme na prvním místě přednost oslovení funkcí, pokud ji známe. Pokud oslovený nemá žádnou funkci, oslovujeme jej titulem. Nemá li titul, oslovujeme příjmením. Vážený pane ministře, poslanče, řediteli, vedoucí,... Vážená paní inženýrko, magistro,... Vážený pane Nováku, Krbče

7 6. Text dopisu V úřední korespondenci se považuje za základní řádkování jednoduché. Na dopisních papírech formátu A4 se nechává levý i pravý okraj stejně široký, zpravidla 25 mm, minimálně 20 mm. Podle obsahu se text člení do odstavců. Při jednoduchém řádkování se mezi odstavci vynechává jeden prázdný řádek. Při správné práci s textovým editorem nastavujeme mezeru mezi odstavci Formát Odstavec Mezery Za. Jeden volný řádek představuje mezera o velikosti 12 b. Údaje, které je třeba vyzdvihnout, lze napsat na zvláštní řádek a zvýraznit je (viz heslo Zvýrazňování textu). První odstave je úvodní obecné uvedení do situace, ve 2. popř. ve 3. odstavci se věnujeme meritu věci píšeme, co žádáme, předposlední odstavec fráze na závěr a poslední odstavec je pozdrav. Úprava okrajů: Bloková úprava levý okraj textu je zarovnán od levé svislice, datum a podpis může být napsán vlevo od levé svislice nebo může být umístěn vpravo Odstavcová úprava (nový odstavec je odsazen v textových editorech nepoužívejte při odrážení odstavců mezerník! K tomuto účelu využijte odsazení prvního řádku odstavce (Formát Odstavec Odsazení Speciální První řádek), což je správný způsob práce s textovým editorem. Také lze využít klávesu tabulátoru, která je nad klávesou CapsLock..Datum i podpis musí být vpravo. Doporučuje se používat automatické dělení slov při zarovnání do bloku se tím zabrání přílišnému roztažení některých řádků. Dělení slov se však nehodí pro e mailové zprávy. Stylizace: Vyjadřujeme se stručně, formálně neosobně, vyhýbáme se emotivním vyjádřením (např. Hrozně ráda bych u Vás pracovala vhodněji: Mám zájem o pracovní pozici...) Vyhýbáme se podmiňovacímu způsobu (např. O toto místo bych měl zájem. O toto místo mám zájem. Chtěl bych se přihlásit do konkurzního řízení na pozici... Hlásím se do konkurzního řízení na pozici). Neužíváme nadbytečně modální slovesa a infinitiv (chci se přihlásit hlásím se). 6. Fráze na závěr Tvoří samostatný odstavec, začíná velkým písmenem a končí tečkou. Věřím v brzké vyřízení mé žádosti.

8 Těším se na osobní setkání u konkurzu. Věřím, že své znalosti a dovednosti uplatním právě ve Vaší firmě. 7. Pozdrav Pozdrav se považuje za další odstavec. Začíná vždy od stejné svislice jako předcházející odstavec. Od posledního řádku se odděluje jedním prázdným řádkem. V těchto písemnostech volíme neosobní tón, proto dáváme přednost formálnímu pozdravu bez přívlastků (s přátelským, se srdečným ap.) Podpis je vždy vlastnoruční, pod podpis se jméno a příjmení již nevypisuje. Psaní příloh Upozornění na přílohy, které se k dopisu přikládají, se uvádí od levé svislice (pod posledním řádkem textu se vynechávají jeden až tři řádky). Přílohy se mohou: uvést počtem (jsou li vyjmenovány v textu); zvýrazní se stejným způsobem jako "věc" např. tučně. Je li 1 příloha, nepíšeme číslici, ale pouze uvedeme Příloha vyjmenovat (při malém počtu); každá příloha se zvýrazní vyjmenovat pod zvýrazněným nadpisem Přílohy; jednotlivé přílohy se již nezvýrazňují. Za nadpisem Přílohy není žádné interpunkční znaménko

9 Petr Pavlát Olomoucká OLOMOUC INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ T. S. Bohemia, s. r. o. Ing. J. Novák Jiráskova OLOMOUC Olomouc 4. října 2009 Žádost o místo počítačového poradce Vážený pane inženýre, v inzerátu Olomouckého dne z 1. října t. r. jsem se dozvěděl, že vyhlašujete konkurz na obsazení místa počítačového konzultanta ve Vaší firmě. O toto místo mám zájem. V minulém roce jsem ukončil studium na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci, obor Strojírenství zaměření počítačové, a zdárně složil maturitní zkoušku. V průběhu studia jsem získal znalosti v oblasti práce na počítači, ovládám tyto programy: AutoCad, Inventor, Excel, Word, PowerPoint, Corel. Výpočetní technice se věnuji i ve svém volném čase, několik let jsem navštěvoval kroužek programování (Visual Basic, Delphi) a kurz tvorby www stránek. Ve 3. ročníku školy jsem vykonal Státní zkoušku z psaní na stroji, ovládám 10prstovou hmatovou metodu psaní. Jsem komunikativní typ a umím jednat s lidmi. Aktivně ovládám anglický jazyk, vlastním řidičský průkaz skupiny B. Věřím, že své znalosti a dovednosti uplatním právě ve Vaší firmě. Těším se na osobní setkání při přijímacím pohovoru. S pozdravem Životopis Kopie maturitního vysvědčení Kopie vysvědčení o Státní zkoušce Kopie certifikátu o absolvování kurzu programování Petr Pavlát

10 Petr Pavlát Olomoucká OLOMOUC INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ T. S. Bohemia, s. r. o. Ing. J. Novák Jiráskova OLOMOUC Olomouc 4. října 2009 Žádost o místo počítačového poradce Vážený pane inženýre, v inzerátu Olomouckého dne z 1. října t. r. jsem se dozvěděl, že vyhlašujete konkurz na obsazení místa počítačového konzultanta ve Vaší firmě. O toto místo mám zájem. V minulém roce jsem ukončil studium na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci, obor Strojírenství zaměření počítačové, a zdárně složil maturitní zkoušku. V průběhu studia jsem získal znalosti v oblasti práce na počítači, ovládám tyto programy: AutoCad, Inventor, Excel, Word, PowerPoint, Corel. Výpočetní technice se věnuji i ve svém volném čase, několik let jsem navštěvoval kroužek programování (Visual Basic, Delphi) a kurz tvorby www stránek. Ve 3. ročníku školy jsem vykonal Státní zkoušku z psaní na stroji, ovládám 10prstovou hmatovou metodu psaní. Jsem komunikativní typ a umím jednat s lidmi. Aktivně ovládám anglický jazyk, vlastním řidičský průkaz skupiny B. Věřím, že své znalosti a dovednosti uplatním právě ve Vaší firmě. Těším se na osobní setkání při přijímacím pohovoru. S pozdravem Životopis Kopie maturitního vysvědčení Kopie vysvědčení o Státní zkoušce Kopie certifikátu o absolvování kurzu programování Petr Pavlát

Příklad dobré praxe II

Příklad dobré praxe II Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe II pro průřezové téma Člověk a svět práce Irena Divinová, DiS.

Více

KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MODUL PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMY PÍSEMNOSTÍ Listinná výhody příjemce vyřizuje poštu v jemu vyhovujícím čase

Více

Elektronická korespondence

Elektronická korespondence Elektronická korespondence Naděžda Kosová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. 2006 ISBN 80-7083-XXX-X ÚVOD 7 Semestrální

Více

Tato norma byla prodana firme: Vysoke ucen technicke v Brne, ICO 00216305 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem!

Tato norma byla prodana firme: Vysoke ucen technicke v Brne, ICO 00216305 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem! ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002.

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Ekonomickoprávní minimum pro podnikatele

Ekonomickoprávní minimum pro podnikatele Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ekonomickoprávní minimum pro podnikatele Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV

Více

ČSN 01 6910. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. ICS 01.140.30 srpen 1997

ČSN 01 6910. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. ICS 01.140.30 srpen 1997 ČSN 01 6910 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Guidelines for text presentation Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing.

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing. Typografie Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů Ing. Libor Zámecký, Ing. Jakub Šmolík Pravidla písemné a elektronické komunikace Závazná pravidla dána obecně

Více

MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE

MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE Miroslava Heczková Karviná 2006 Autor textu, Název modulu 2 Autor textu, Název modulu 3 OBSAH MODULU MARKETINGOVÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH TEORETICKÁ PUBLIKACE 1 STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Stylizace a úprava dopisů vedoucích pracovníků

Stylizace a úprava dopisů vedoucích pracovníků Stylizace a úprava dopisů vedoucích pracovníků Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T G Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osobní dopisy píší ředitelé a majitelé firem,

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Svět práce Životopis: známý neznámý? Metodický přehled 1 Pracovní listy pro žáky č. 1 5 3 10 1. Metodické poznámky 2

Svět práce Životopis: známý neznámý? Metodický přehled 1 Pracovní listy pro žáky č. 1 5 3 10 1. Metodické poznámky 2 PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, rno Tematický okruh RVP ZV Ročník Časový rámec 9. ročník ZŠ 4 hodiny Metodický přehled 1 Pracovní listy pro žáky č. 1 5 3 10 1. Metodické poznámky 2 METODICKÝ

Více

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ Obsah Místo úvodu... 3 1. Kde hledat práci?... 4 2. Jak psát průvodní dopis... 6 3. Jak psát životopis... 7 4. Pohovor... 9 a) Příprava na pohovor... 9 b) Pohovor samotný... 10

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

Obchodní korespondence

Obchodní korespondence Variace 1 Obchodní korespondence Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz K vytvoření tohoto výukového materiálu

Více

ÚPRAVA TEXTOVÝCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE

ÚPRAVA TEXTOVÝCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE ÚPRAVA TEXTOVÝCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE Učební text Prostějov leden 2004 1 2 ÚPRAVA TEXTOVÝCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE Textová část projektové dokumentace zahrnuje zpravidla: technické a průvodní zprávy, výpočty,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU

METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU (příloha č. 1) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 1 STRUKTURA MATURITNÍHO PROJEKTU 1.1 Rozsah práce Maturitní projekt ze společenských věd musí

Více

Osobní personalistika pro SŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol

Osobní personalistika pro SŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Osobní personalistika pro SŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Kolektiv autorů PhDr.Sylvie Navarová Mgr. Adriana Tošková PhDr. Jana Zouharová a další 2010-2013 Š K O L A M A N A

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více