KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA NA ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA NA ZŠ"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY S DIDAKTIKOU KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA NA ZŠ Radana Metelková Svobodová Ostrava 2006

2 Název: Autor: Komunikační a slohová výchova na ZŠ Mgr. Radana Metelková Svobodová Vydání: první, 2006 Počet stran: 71 Text neprošel jazykovou korekturou, za jazykovou stránku odpovídá autorka. Mgr. Radana Metelková Svobodová Ostravská univerzita v Ostravě

3 Obsah OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 4 POZNÁMKY PRO PRÁCI S VÝUKOVÝM TEXTEM... 5 VYSVĚTLIVKY K POUŽÍVANÝM SYMBOLŮM NÁSTIN VÝVOJE SLOHOVÉ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVY POČÁTKY VYUČOVÁNÍ SLOHU V ČESKÉ ŠKOLE SOUČASNÁ KONCEPCE KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÉ VÝCHOVY POJETÍ SLOHOVÉ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVY V RÁMCOVÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNOST V PŘÍSTUPU K MATEŘŠTINĚ JAKO ZÁKLADNÍ PRINCIP Mezipředmětové vztahy a jejich využití při výuce mateřštiny ŘEŠENÍ ÚKOLŮ Z 1. KAPITOLY KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA NA ZŠ JAKO SLOŽKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA KOMUNIKACE V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA UČITEL JAKO KOMUNIKAČNÍ VZOR PRAVIDLA PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE K DIALOGU VE VÝUCE MATEŘŠTINY Podíl učitele a žáka na výukovém dialogu Kladení otázek ve výukovém dialogu Komunikační aspekty výukového dialogu ŘEŠENÍ ÚKOLŮ Z 2. KAPITOLY KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA NA ZŠ KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA NA 1. STUPNI ZŠ Metody a formy práce při výuce slohu na 1. stupni ZŠ MLUVENÝ A PSANÝ PROJEV ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ Oprava a hodnocení ústních a písemných projevů KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA NA 2. STUPNI ZŠ ŘEŠENÍ ÚKOLŮ ZE 3. KAPITOLY SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 71

4 Úvodní slovo Studijní text Komunikační a slohová výchova na ZŠ je určen především studentům magisterského studia programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol jak v kombinované, tak v prezenční formě studia. Jeho cílem je zejména poskytnout stávajícím i budoucím pedagogům potřebné informace o pojetí i realizaci komunikační a slohové výuky na základní škole. Značné změny v této oblasti přináší v platnost vstupující Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který klade důraz právě na rozvoj komunikačních dovedností a vymezuje rovnocenné postavení slohové a komunikační výchovy v rámci výuky mateřštiny. Příručka vychází z dosavadních pohledů na slohovou výchovu a vede studenty k zamyšlení nad jeho klady a zápory. Postupně jsou přiblíženy současné didaktické pohledy vztahující se k této problematice a metodické postupy, které napomáhají formovat komunikační kompetence žáků 1. stupně ZŠ. Vše je dokládáno příklady z aktuálních výukových materiálů a doplňkových publikací, což napomůže vytvořit lepší vhled do problematiky. Autorka si přeje, aby uživatelé distančního textu nalezli to, co bude pro jejich studium a profesní dráhu užitečné. Mgr. Radana Metelková Svobodová

5 Poznámky pro práci s výukovým textem Studijní opora obsahuje různé typy otázek a úkolů: kontrolní otázky a úkoly = K; úkoly k zamyšlení = Z. Otázky a úkoly jsou vždy opatřeny číslem kapitoly a postupně číslovány: K 1/1 kontrolní otázka či úkol je první v pořadí úkol je součástí 1. kapitoly kontrolní otázka nebo úkol

6 Vysvětlivky k používaným symbolům Průvodce studiem vstup autora do textu, specifický způsob, kterým se studentem komunikuje, povzbuzuje jej, doplňuje text o další informace Příklad objasnění nebo konkretizování problematiky na příkladu ze života, z praxe, ze společenské reality, apod. Pojmy k zapamatování. Literatura použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. Úkoly k zamyšlení. Řešené úkoly a otázky úkoly, ke kterým řešení a odpovědi najdou studující v rámci studijní opory na konci příslušné kapitoly. Řešení a odpovědi vážou se na konkrétní úkoly a zadání. Patří-li řešení k úkolu k zamyšlení, následuje ihned za daným úkolem. Část pro zájemce přináší látku a úkoly rozšiřující úroveň základního kurzu. Pasáže a úkoly jsou dobrovolné.

7 1 Nástin vývoje slohové a komunikační výchovy Cíl: Cílem úvodní kapitoly je stručné seznámení s pojetím vyučování slohu v průběhu historie českého školství, přiblížení vývoje a současného pojetí slohové a nově zavedené komunikační výchovy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV). Pozornost bude zaměřena také na komunikační a slohovou výchovu z pohledu soudobé didaktiky češtiny jak z hlediska komplexnosti výuky mateřštiny, což úzce souvisí s využitím vhodných výchozích textů pro práci ve vyučování, tak z hlediska mezipředmětových vztahů. Klíčová slova: Invence, kompozice, stylizace; komunikační kompetence, komunikační potřeba, komunikační funkce, slohový výcvik, systémový přístup; Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Národní program vzdělávání, školní vzdělávací program, vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Český jazyk a literatura, klíčové kompetence, komunikační princip, vzdělávací obsah vzdělávacího oboru, očekávané výstupy, učivo; složky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, komplexní princip (vnitropředmětové vztahy); mezipředmětové vztahy a jejich využití při výuce mateřštiny. 1.1 Počátky vyučování slohu v české škole Název úvodní kapitoly se shoduje s názvem publikace Josefa Hubáčka z roku 1980 Počátky vyučování slohu v české škole, kterou věnoval dějinám vyučování slohu. J. Hubáček datuje počátek novodobého vyučování slohu na základních školách do roku 1775, protože v tomto roce vstoupila v platnost tzv. tereziánská školská reforma. Na celém území habsburské monarchie byl vytvořen ucelený systém školního vzdělávání a jedním ze samostatných vyučovacích předmětů byl také sloh. Dobové názory na podstatu

8 vyučování slohu zaznamenává Felbigrova didaktická příručka Kniha methodní z roku 1777; slohem rozumí způsob volit a užívat slova a myšlenky tak, aby to bylo přiměřené konečnému cíli věci, o kterém se vyjadřujeme. Felbiger kladl důraz na písemný způsob vyjadřování (písemný projev žáků), zejména pak na dopis a jednací písemnosti. Pro zajímavost uvádíme Felbigerovo dělení dopisů: uctivý listy, říditlivý listy, přátelský listy, štětující listy, outrplivý listy neb těšící listy, zůvicí listy, darovní listy, děkující listy, zpráva, prosba, poručenství, upomínání neb domluvy, očisty a vymluvy. Autor Knihy methodní si uvědomoval, že předpokladem pro vytvoření dobrého písemného projevu je znalost mluvnice a pravopisu, a proto jejich výuku zařadil do učebního plánu dříve než učivo slohové a úroveň vyučování slohu přizpůsobil této úrovni. V roce 1831 upozornil J. Filcík svou brožurou Písemnosti pro nejoutlejší mládež českou a moravskou na opomíjení zájmů dětí při výuce slohu a věnování přemíry pozornosti pouze praktickým potřebám dospělého člověka. V. D. Bíba v roce 1848 se svou příručkou Teoreticko-praktické navedení k písemnostem opět zaměřuje zejména na potřeby praxe, zavádí však nově slohové útvary dříve neužívané, a to popis a vypravování. Stejně jako Felbiger se pokoušel sblížit vyučování slohu a mluvnice, obohacuje výuku o rozličná stylizační a lexikálně-sémantická cvičení. V tomto i následujícím období byl souvislý projev žáků nacvičován jako reprodukce čítankových textů či napodobování různých vzorů, což vedlo ke stereotypnímu a nenápaditému způsobu výuky. Vyučování slohu nezaznamenalo žádný pokrok a stalo se nezajímavým jak pro žáky, tak pro učitele. Tento stav přetrvával také po vydání školského zákona v roce 1869, vydání tzv. normálních osnov v roce 1874 a po nich novelizovaných osnov v roce

9 Až na konci 19. století díky neutěšené situaci v této oblasti bylo možno pozorovat úsilí o změnu. Vyhranily se 3 názorové směry: 1. směr: projevoval se snahou setrvat v dosavadním pojetí výuky slohu (Bíbovo pojetí základem znalost mluvnice; snaha rozšiřovat slovní zásobu žáků; cvičení); 2. směr: zdůrazňoval nutnost názorného pojetí vyučování slohu a všímal si také mluveného projevu; ze slohových útvarů se zaměřoval především na popis, až pak na vypravování; teze: sloh neučí věcem, ale vyjadřovat se o věcech; opíral výuku slohu o čítankové texty, prosazoval práci s osnovou; 3. směr: měl nejvíce stoupenců; při výuce užíval výhradně čítankové texty; šlo však o práci mechanickou; po žácích byl vyžadován souvislý projev téměř bez předešlé přípravy. K 1/1 Posuďte, která z následujících tvrzení jsou nepravdivá. a) J. Hubáček datuje počátek novodobého vyučování slohu na základních školách do roku 1775; b) V. D. Bíba kladl důraz na písemný způsob vyjadřování (písemný projev žáků); c) J. Filcík nesouhlasil s opomíjením zájmů dětí při výuce slohu a při výuce slohu prosazoval zaměřit pozornost na jejich praktické potřeby. Na počátku 20. století Josef Műller se svou skupinou na poslední uvedený směr navázali metodou tzv. volného slohu. J. Műller ve Slohu v nových proudech školské práce vůbec a jazyka vyučovacího zvlášť (1904) zdůrazňuje myšlenku postupného zvyšování náročnosti úkolů, které rozlišoval na tři fáze slohového tvoření, a to: invenci; kompozici; stylizaci. 9

10 Tomuto rozfázování slohového učiva nelze nic vytknout, pouze J. Műller nedoceňoval dostatečně kompozici a chápal ji jen jako napodobení vzoru (čítankového textu nebo práce jiného žáka). Třicátá léta 20. století zaznamenala několik snah o změnu ve slohovém vyučování. Jak osnovy z roku 1933, tak Otokar Kádner se snažili prosazovat požadavek na výuku slohu osobitě zabarveného (až uměleckého), což vedlo v roce 1943 Františka Trávníčka k vydání spisku O vyučování slohu, kterým vyjádřil svůj odlišný názor. Domníval se, že by si žáci měli osvojit slohové dovednosti potřebné pro praktický život a že by se výuka slohu měla odvíjet od mluvnického vyučování (měla by být jeho nadstavbou). Období padesátých let 20. století podporovalo vyučování slohu, které se opíralo především o četbu žáků, z níž měli čerpat také vzory správného vyjadřování. Přílišná pozornost však byla věnována slohovým útvarům a stávalo se, že výuka slohu se omezovala na poučení o nich. Léta šedesátá opět pojala mluvnici a slohový výcvik jako aktivity probíhající současně; výuku slohu hlavně poznamenala snaha spojení školy se životem a následné oproštění od nadměrného teoretizování o slohových útvarech. Následující 70. léta 20. století zaznamenala změnu koncepce výuky slohu spočívající zejména v tom, že princip spojení školy se životem se projevil uváděním komunikačních prvků do slohové výuky. Komunikační způsob výuky se nemohl v tomto období zcela rozvinout, překážkou mu byla ideologizovaná výuka českého jazyka. Realizace komunikačního principu byla možná až po roce Nevýhodu však spatřujeme v neujasněné koncepci nově vzniklých učebnic a učebnicových řad (některé se jeví pouze jako zbavené dříve povinné ideologie). K současnému pojetí viz blíže v následující kapitole. K 1/2 Přiřaďte k sobě odpovídající dvojice (číslo a písmeno): (1) 30. léta 20. století 10

11 (2) 20. léta 20. století (3) 70. léta 20. století (4) 60. léta 20. století (5) 50. léta 20 století a) tři fáze slohového tvoření (J. Műller); b) snaha o změnu ve slohovém vyučování (O. Kádner); c) Vyučování slohu se opíralo především o četbu žáků; d) Výuka mluvnice a slohu se prolínala; e) Princip spojení školy se životem se projevil uváděním komunikačních prvků do slohové výuky. 1.2 Současná koncepce komunikační a slohové výchovy Nejprve zaměříme pozornost na zásady M. Čechové prezentované v publikaci Vyučování slohu (1985, s. 208), k nimž došla při analýze zpracování slohového učiva v učebnicích před více než dvaceti lety. Poukázala na to, že v učebnicích: převládá zaměření na komunikační praxi; texty ukázek, cvičení a témata samostatných žákovských prací vycházejí z přirozených komunikačních situací; namísto monologických výkladů slohového učiva prosazuje problémový přístup s využíváním systému otázek zaměřených k vlastnostem určitého typu jazykových projevů a předpokládajícího dialog učitele a žáků. Dále M. Čechová (1999, s. 38) rozborem učebních osnov pro základní školy z konce 70. let dospěla k závěru, že systém tehdejší slohové výuky byl postaven na dvou principech: na principu komunikačním; na slohových útvarech. Učebnice českého jazyka pro základní školy této doby se při shrnutí učiva pokoušely o syntézu obou přístupů a přičlenily vždy určitý druh projevu 11

12 pouze k jedné stylové oblasti, aniž by připustily možnost užití určitého druhu projevu v několika stylových oblastech, což M. Čechová kritizuje. K 1/3 Vyberte správnou odpověď. Marie Čechová: a) kritizuje pojetí slohové výuky 70. let v učebních osnovách; b) kritizuje přístup učebnic českého jazyka pro ZŠ k výuce slohu v 70. letech. V 70. a 80. letech 20. století důsledkem rozčlenění řady učebnic na část jazykovou a slohovou byly slohové hodiny opomíjeny. Cílevědomý rozvoj žákovských komunikačních a slohových dovedností upadal. Avšak s nástupem 90. let někteří autoři nově vzniklých učebnic toto rozčlenění zrušili a opětovná tendence zaměřit výuku českého jazyka na rozvíjení komunikačních kompetencí prosazovala formy výuky založené na mluvní aktivitě žáků, tj. debatu, diskusi, dramatizaci aj. Bohužel docházelo zároveň k podceňování systémového přístupu jak v oblasti jazykové, tak ve slohové. Výsledkem byla nejen nekoncepčnost a chaotičnost ve výuce, ale i v učebnicích, které neměly propracovány vztahy mezi komunikační a jazykovou složkou. Pokud by byl výcvik v rámci komunikační a slohové výchovy zaměřen pouze na komunikaci bez jasně stanovených cílů a ochuzen o uvědomování si teoretických poznatků, nebude žákům umožněno cílené vzdělávání a následně by mohlo dojít k oslabení jejich komunikačních kompetencí. Důvody kladení důrazu na komunikační zřetel při výuce mateřštiny a nevyhnutelnosti zařazování teoretického poučení o jazyce budou blíže objasněny v kapitole 1.4. Slohový výcvik, tj. osvojování určitých způsobů vyjadřování podle stanoveného modelu, chápe M. Čechová (1999, s. 39) v širším smyslu jako výcvik v užívání forem, výrazů, obratů bez vědomého hledání prostředku se zřetelem k jeho funkci. Takto pojatý slohový výcvik představuje jeden z prostředků komunikační a slohové výchovy. Především zdůrazněme nutnost upřednostnit komunikační potřebu a funkci před schematickým 12

13 tříděním a nevyhnutelnost začít chápat jak komunikační potřebu, tak komunikační funkci jako princip základní. Jinými slovy: nelze žákům klasifikovat výsledek jejich práce (mluveného či psaného projevu) známkou nedostatečnou, pokud poruší hranice určitého slohovém útvaru. Takové pojetí slohového výcviku je zastaralé, zkostnatělé a nežádoucí také vzhledem ke stanoveným požadavkům na žáky v očekávaných výstupech v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV viz blíže v následující kapitole). K 1/4 Vyhledejte nepravdivá tvrzení. a) Komunikační potřebu a funkci je nutno při slohovém výcviku upřednostnit před schematickým tříděním; b) Slohový výcvik M. Čechová chápe jako výcvik v užívání forem, výrazů, obratů bez vědomého hledání prostředku se zřetelem k jeho funkci; c) Některé nové učebnice z 90. let 20. století se při slohové výuce opět zaměřily na písemný projev žáků. 1.3 Pojetí slohové a komunikační výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) přináší v současnosti zásadní změnu do základního školství. RVP ZV je součástí kurikulárních dokumentů Národního programu vzdělávání, které upravuje vzdělávání žáků od 3 do 19 let, tj. předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, na státní úrovni. Další úroveň, školní, je představována školními vzdělávacími programy (ŠVP). ŠVP jsou vytvářeny na jednotlivých základních školách tak, aby odpovídaly specifickým podmínkám škol a vzdělávání se uskutečňovalo v souladu se stanoveným vzdělávacím programem školy. Všechny uvedené dokumenty jsou veřejné a také přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Další aktuální informace jsou 13

14 k dispozici například na což jsou webové stránky metodického portálu RVP, kde je možno najít řadu podnětných příspěvků. RVP ZV rozčleňuje obsah základního vzdělávání do devíti vzdělávacích oblastí. Oblast našeho zájmu se nazývá Jazyk a jazyková komunikace a řadíme sem nejen předmět Český jazyk a literatura (vzdělávací obor), ale i cizí jazyky. Autoři RVP ZV zdůrazňují stěžejní postavení vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ve výchovně-vzdělávacím procesu, protože získané dovednosti jsou důležité pro další osvojování poznatků v ostatních vzdělávacích oblastech. Cílem všech devíti vzdělávacích oblastí RVP ZV je připravit žákům základ pro celoživotní učení a vybavit je na vstup do života prostřednictvím souboru vědomostí, dovedností, schopností a hodnot, tzv. klíčových kompetencí, které jsou důležité pro další život a uplatnění ve společnosti. V etapě základního vzdělávání jsou vymezeny tyto klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. Všechny kompetence jsou chápány nadpředmětově a vzájemně se prolínají, což znamená, že není nutné násilně zařazovat do výuky mateřštiny prvky s ní přímo nesouvisející. Tím bychom popřeli již zmiňovanou výsadní pozici této vzdělávací oblasti a následně vzdělávacího oboru, který by měl především sloužit jako nosný prvek či nástroj používaný v dalších vzdělávacích oblastech. K 1/5 Zvolte správnou odpověď. Klíčové kompetence jsou: a) kutikulární dokumenty; b) mezipředmětové vztahy; c) veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost; d) nástroj používaný v dalších vzdělávacích oblastech. 14

15 Vyučující mateřštiny (a nejen oni) by si proto měli uvědomit, že kvalitní jazykové vzdělání je prvořadé. S touto myšlenkou se musíme dále zamyslet nad současným pojetím výuky češtiny, které v průběhu 20. století zaznamenalo změny. Snaha odstranit ze škol zmechanizované a drilové učení mluvnice i pravopisu vyvolávající u žáků negativní vztah k mateřskému jazyku je patrná také v RVP ZV. Ačkoli je zastaralý způsob výuky pro pedagogy velmi pohodlný, zajisté jsou schopni vidět jeho strnulost a nevhodnost. Pokud pracujeme v souladu s charakteristikou a cílovým zaměřením vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (blíže viz dále), výuku mateřštiny musíme pojmout zejména komunikačně, čímž: vyvoláme u žáků větší zájem o výuku (bude poutavá, živá, zajímavá, tedy motivující); nabízí se možnost využít už nabyté komunikační dovednosti (zkušenosti) žáků k upoutání pozornosti na jazykový kód a k obohacení poznatků využitelných v každodenní praxi (vyhněme se zbytečnému ulpívání na okrajových jevech, které si žáci mají možnost vyhledat v rozličných příručkách). O motivačně-komunikačním principu se blíže zmiňuje J. Svobodová ve spisu Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny vydaném Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v roce V charakteristice vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a následně vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je zdůrazněna potřeba naučit žáky využívat mateřštinu v mluvené i písemné podobě tak, aby: byli schopni vyjádřit své pocity; chápali svou roli v různých komunikačních situacích; aby dokázali vnímat okolní svět a také sebe sama. 15

16 Už z názvu vzdělávací oblasti, kde nalézáme slovo komunikace, je zřejmé, že mluveným projevům je třeba věnovat patřičnou pozornost, nedopustit jejich odsouvání do pozadí a preferování pouze projevu psaného. Z toho vyplývá potřeba pojmout komunikaci jako východisko při výuce jazykových jevů, tzn. na vhodně navozené komunikační situaci lze žákům ukázat praktický přínos jazykových znalostí jak pro komunikaci mluvenou, tak pro komunikaci psanou. Komunikační přístup zatím postrádáme v koncepci většiny nově vzniklých učebnic základních škol a jejich textech. Z 1/6 Které z následujících témat by mohlo podle vašeho názoru být komunikačně motivující pro žáky 1. stupně ZŠ (zohledněte jak hledisko tematické, tak věkové). a) životní problémy starých lidí; b) vánoční tradice; c) lidé a jejich zvířecí kamarádi; d) můj pokoj; e) zážitky z prázdnin; f) co se mi podařilo, z čeho mám radost; e) můj nejhorší zlozvyk; f) co mě trápí; g) čeho si vážím, čeho se bojím; h) naše škola; i) kdo mi pomáhá/pomohl v nouzi, komu pomáhám/pomohl jsem já. Řešení Z 1/6 Zajisté jste si všimli, že jsou zkombinována některá tradiční témata s tématy méně obvyklými, která pravděpodobně mohou žáky motivovat ke komunikaci více. Důležitou součástí při volbě vhodné problematiky k diskusi je rozhodně učitelova znalost zálib, zájmů, hodnot či problémů dětí ve třídě, protože jednotlivé třídní kolektivy se mohou lišit a nelze jednoznačně vymezit témata vhodná a zcela nevhodná. 16

17 Komunikaci je možno využít nejen k motivaci dětí, ale také k objevování, vyvozování a procvičování učiva. Tímto způsobem lze zlepšit schopnost žáků domlouvat se. Uvědomováním si mluvnice a používáním mluvnických pravidel v komunikaci umožníme žákům získat nové zkušenosti, které povznesou jejich běžné, každodenní vyjadřování na vyšší úroveň. K otázce komunikace je nutno na závěr podotknout, že v žádném případě nemáme na mysli jen obecný motivační rozhovor, který je na školách rozšířený a který má zejména výchovný charakter. Zaměření pozornosti na jazykovou problematiku je velmi podstatné. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura pro základní školy je vyjádřen v bodech, tzv. očekávanými výstupy, které vymezují praktické dovednosti žáků, a tematickými okruhy doporučeného učiva chápaného jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů. Vzdělávací obsah je členěn v rámci 1. stupně na dvě období (viz dále očekávané výstupy komunikační a slohové výchovy). 2. stupeň není dělen a očekávaných výstupů žák musí závazně dosáhnout na konci 9. ročníku ZŠ. K 1/7 Vyberte správnou odpověď. Očekávané výstupy vymezují: a) doporučené učivo; b) praktické dovednosti žáků; c) tematické okruhy. K 1/8 Je následující tvrzení pravdivé? Při komunikaci se žáky v rámci slohového výcviku na 1. stupni ZŠ zlepšujeme nejen jejich schopnost dorozumívat se, ale zaměřujeme se také na uvědomování si mluvnice a používáním mluvnických pravidel v komunikaci. Z 1/9 Proč je důležité, aby žáci vědomě užívali mluvnická pravidla v komunikaci? 17

18 Očekávané výstupy RVP ZV komunikační a slohové pro 1. stupeň ZŠ (jak pro první období, tj. 1. až 3. ročník, tak pro druhé období, tj. 4. až 5. ročník): 1.4 Komplexnost v přístupu k mateřštině jako základní princip Předchozí kapitola záměrně nevěnovala pozornost skutečnosti, že RVP ZV rozčleňuje vzdělávací obor Český jazyk a literatura do tří složek, a to jazykové výchovy, slohové a komunikační výchovy a literární výchovy. Je nutné upozornit na to, že v charakteristice vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je také zmínka o zachování komplexního charakteru vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Jde o velmi podstatnou informaci, 18

19 která by mohla zůstat opomenuta, jelikož v dalším výkladu se autoři RVP ZV k této skutečnosti už nevracejí. Kritérium komplexnosti lépe objasní spis J. Svobodové Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny (s. 102). Zde je prezentováno kritérium komplexnosti jako kritérium zásadní a určující pro výuku českého jazyka na základních školách. Komplexnost v přístupu při výuce mateřštiny J. Svobodová shledává v různých rovinách, a to: v jazykové výuce, která zajišťuje poznání jazykového kódu, a jazykové výchově, jež si klade za úkol využít jazykových znalostí při komunikaci mluvené a psané; v integrací jednotlivých složek předmětu v jedné vyučovací jednotce. Integrace jednotlivých složek předmětu znamená, že pedagog se v průběhu jedné vyučovací jednotky snaží propojit všechny složky předmětu, tj. gramaticko-pravopisnou, slohově-komunikační a literární (dělení podle RVP ZV, tj. jazyková výchova, komunikační a slohová výchova a literární výchova). Způsob výuky zajisté žáky zaujme a český jazyk se bude těšit větší oblibě, což může mít přínos nejen motivační, ale také praktický. Vzájemné prolínání složek předmětu je označováno také termínem vnitropředmětové vztahy. Totožný názor na problematiku vnitropředmětových vztahů zastává také slovenská didaktička J. Kupcová, která v publikaci Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo (s. 13) svůj pohled objasňuje takto: Efektívne uplatnenie komunikačného princípu vyučovania podporuje aj integrácia jazykovej a slohovej zložky. Podstatu integrácie vidíme v zlúčení a prepojení jednotlivých zložiek predmetu slovenský jazyk so širším interdisciplinárnym zapojením vedomostí, zručností a návykov žiakov, získaných v ostatných predmetoch i v praktickom živote. Podpora integrácie a jej dôsledné, nie náhodné presadzovanie vo vyučovacom procese vedie aj k efektívnemu uplatneniu komunikačního princípu. 19

20 Shrneme-li veškeré výše uvedené informace docházíme k závěru, že základním a nejdůležitějším principem při výuce mateřštiny ve všech ročnících ZŠ je komunikační přístup, jinak řečeno komunikace či v širším pojetí slohová a komunikační výchova. Komunikační přístup by měl být považován za pojítko mezi jazykovou, tj. mluvnickou a pravopisnou, slohovou a literární výchovou, ale hlavně za náročný úkol stojící před všemi pedagogy, který nelze dále opomíjet. Přínos komunikační výchovy je nesporný pro další život žáků, pomůže jim, aby začlenění do lidské společnosti bylo rychlejší a méně problematické. Zjednodušeně řečeno: komunikační přístup lze považovat za prostředek (nástroj) umožňující uplatnění komplexního principu ve výuce češtiny. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a návazně pak vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je splnitelné zejména prostřednictvím komunikačního přístupu k žákům a vhodným a zároveň funkčním propojováním všech tří složek předmětu. K 1/10 Co je kritérium komplexnosti? K 1/11 Vysvětlete pojem vnitropředmětové vztahy. Z 1/12 Zamyslete se nad tím, jestli v následujících ukázkách z učebnic českého jazyka pro 2. a 3. ročník ZŠ pozorujete propojování literární, jazykové, slohové a komunikační výchovy. Zvažte, zda jsou úkoly k výchozí básničce pro děti motivující a zda je zaujmou. Jak hodnotíte tematickou vhodnost výchozího textu? 20

21 1) Ukázka z učebnice Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. ročník základní školy (s. 117) nakladatelství Scientia: 2) Ukázka z učebnice Čeština s maňáskem Hláskem pro 3. ročník základní školy (s. 118) nakladatelství Scientia: 21

22 Řešení Z 1/12 Jak v ukázce z učebnice pro 2. ročník ZŠ, tak v ukázce pro 3. ročník ZŠ pozorujeme vhodné a nenásilné skloubení všech tří složek českého jazyka, tj. literární výchovy, jazykové výchovy a slohové a komunikační výchovy. U první ukázky se je výchozím textem básnička J. Vodňanského (tj. literární výchova), kde se žáci zároveň mohou zopakovat problematiku psaní ů (tj. jazyková výchova). Navíc kladně můžeme hodnotit problémový přístup zadání daného úkolu (žáci sami určí, jaké písmeno budou doplňovat). Dále následuje komunikační a slohová výchova v podobě udílení rad nemocnému slůněti. Toto téma shledáváme jako vhodné pro komunikaci se žáky 22

23 2. ročníku. Obdobným způsobem lze pohlížet také na druhou ukázku z učebnice pro 3. ročník ZŠ. Z 1/13 Následující ukázky z učebnic pro 1. stupeň ZŠ srovnejte. Zaměřte pozornost zejména na uplatňování komunikačního a komplexního principu. 1) Ukázka z učebnice Český jazyk pro 3. ročník ZŠ (s. 124) nakladatelství Dialog: 23

24 2) Ukázka z učebnice Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. ročník ZŠ (s ) nakladatelství Scientia: 24

25 25

26 Z 1/14 Pokuste se zpracovat svůj vlastní návrh části učebnice, která by žákům umožnila zvládnout následující očekávaný výstup: žák vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku. Snažte se o vhodné propojení všech složek předmětu český jazyka a literatura, tj. o uplatnění principu komplexnosti. Postačí, když si zvolíte pouze jednu z požadovaných aktivit. Pro inspiraci přikládáme odlišná zpracování telefonického rozhovoru ve dvou učebnicích 3. ročníku a dvou učebnicích 4. ročníku. Učebnice Čeština s maňáskem Hláskem pro 3. ročník ZŠ (s. 84) nakladatelství Scientia: 26

27 Učebnice Český jazyk pro 3. ročník (s. 166) nakladatelství Dialog: 27

28 Učebnice Český jazyk 4 (1. díl) nakladatelství Prodos: Učebnice Čeština s překvapením pro 4. ročník ZŠ (s ) nakladatelství Scientia: 28

29 1.4.1 Mezipředmětové vztahy a jejich využití při výuce mateřštiny Nepopíráme možnost upozornění žáků na vztahy mezi jednotlivými skutečnostmi, událostmi, jevy a příčinnými souvislostmi, obáváme se však přílišného věnování pozornosti záležitostem nesouvisejícím s výukou samotné mateřštiny a následně odváděním od jazykové problematiky. V této souvislosti je nutno o tomto vyučovacím předmětu stále uvažovat jako o klíči k dalšímu vzdělání a poznávání a v žádném případě by nebylo možno souhlasit s upřednostňováním vztahů mezipředmětových před vnitropředmětovými. Dále musíme vnímat také výrazně vyšší časovou náročnost při uplatňování mezipředmětových vztahů ve výuce. 29

30 1.5 Řešení úkolů z 1. kapitoly Řešení K 1/1 Tvrzení a), c) jsou pravdivá, b) je nepravdivé (Felbiger kladl důraz na písemný způsob vyjadřování (písemný projev žáků), zejména pak na dopis a jednací písemnosti.). Řešení K 1/2 (1) + b); (2) + a); (3) + e); (4) + d); (5) + c). Řešení K 1/3 Správná odpověď je b). (Učebnice českého jazyka pro základní školy této doby se při shrnutí učiva pokoušely o syntézu obou přístupů a přičlenily vždy určitý druh projevu pouze k jedné stylové oblasti, aniž by připustily možnost užití určitého druhu projevu v několika stylových oblastech, což M. Čechová kritizuje.) Řešení K 1/4 Nepravdivé tvrzení je c), jeho správnou podobu naleznete v 1.2. Řešení 1/5 Ani jedna z nabízených možností není správná (Jde o soubor vědomostí, dovedností, schopností a hodnot, tzv. klíčových kompetencí, které jsou důležité pro další život a uplatnění ve společnosti.) Řešení 1/7 Správná odpověď je b). Řešení K 1/8 Ano. Řešení K 1/10 Kritérium komplexnosti shledává J. Svobodová v různých rovinách, a to: 30

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více