Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Příspěvek na péči jako jedna z forem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám Sociální práce Vedoucí práce: Bc. et Bc. Ivana Kouřilová Lipůvka 2012 Vypracovala: Věra Kristýnová

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Lipůvka Podpis 2

3 ÚVOD CÍLE PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST OSOBA ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÁ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ VÝVOJ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ FORMY POMOCI ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝM OSOBÁM Peněžitá forma pomoci Sociální služby Aktivní politika zaměstnanosti PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Dávky předcházející příspěvku na péči Příspěvek na péči Funkce přípěvku na péči Podmínky získání příspěvku na péči Sociální šetření Posouzení závislosti Lékařskou posudkovou službou Okresní správy sociálního zabezpečení Návrh opatření proti zneužití příspěvku na péči SHRNUTÍ PRAKTICKÁ ČÁST KAZUISTIKY DISKUZE РЕЗЮМЕ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE

4 Poděkování Ráda bych poděkovala paní Bc. et Bc. Ivaně Kouřilové za její pomoc, poskytnutí cenných rad, za její ochotu, trpělivost, vstřícný přístup a metodické vedení, které mi poskytla při zpracování absolventské práce. Také bych ráda poděkovala své rodině, která mě psychicky v období mého studia podporovala. 4

5 Úvod Jako téma své absolventské práce jsem si zvolila Příspěvek na péči jako jedna z forem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám. Výběr tématu ovlivnila moje profesní činnost. Již 20 roků pracuji na odboru sociálních věcí. Od roku 2007 do konce roku 2011 byl mojí pracovní náplní příspěvek na péči, který zavedl zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon byl několikrát novelizován a současně byly přijaty významné změny. Pokud dojde ke změně zdravotního stavu vlivem onemocnění, úrazu a postižení, zvýší se i nároky na finanční oblast. Důležité je tedy vědět jaké finanční možnosti se těmto lidem nabízejí. Jakou podporu mohou získat a na které instituce se mohou obrátit. Jako hlavní cíl své absolventské práce jsem si tedy zvolila podat ucelený přehled forem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám V teoretické části se budu zabývat systémem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám a popíši vývoj sociálního zabezpečení v České republice. Objasním péči státu o zdravotně znevýhodněné osoby. Zaměřím se na peněžitou formu pomoci poskytovanou podle příslušných zákonů do konce roku 2011, ale také objasním nové druhy dávek, které přinesla od začátku roku 2012 sociální reforma. Součástí teoretické části bude také vymezení základních pojmů, které s touto problematikou souvisejí. Zaměřím se více na objasnění specifické dávky příspěvek na péči, která slouží k zajištění potřebné péče osobám se zdravotním postižením. Tento příspěvek může sloužit k úhradě služeb poskytovaných registrovaným poskytovatelem sociálních služeb nebo lze z příspěvku platit pečující osobu, která potřebnou péči zajišťuje. Péči v mnohých případech zajišťují rodinní příslušníci, péče bývá často náročná a z tohoto důvodu bývá často jedinou pracovní náplní a jediným zdrojem příjmu. Uvedu také dávky, které tomuto příspěvku předcházely, konkrétně se jedná o příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Práci se pokusím zaměřit co nejvíce prakticky, budu tedy vycházet ze své profesní zkušenosti a součástí praktické části budou případové studie. Ty by měl být ukázkou, jak je důležitý lidský přístup, samotná individuální práce s klientem a jeho rodinou, která zajišťuje péči. Ne každý dokáže pochopit význam tohoto příspěvku a jeho funkci. Chápou ho jako takové přilepšení k důchodu. Stává se, že jej nevyužívají 5

6 k účelům, ke kterým je určen. Důležité je podat informace, vysvětlení, změnit jejich chybné postoje v případě zajišťování péče, pomáhat a motivovat. Chtěla bych poukázat na nutnost provádění kontrol využívání příspěvku na péči a samotných návštěv v domácnostech klientů, příjemců příspěvku na péči. 6

7 1 Cíle práce Hlavním cílem absolventské práce je podat ucelený přehled forem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám. Lidé mají nedostatek informací. Informace, které ke zdravotně znevýhodněným přistupují jsou roztříštěné, je třeba je vyhledávat na různých místech a nevytvářejí ucelený soubor, kterého bych právě touto prací chtěla dosáhnout. Dílčí cíle: 1. Ukotvit pojetí osoby zdravotně znevýhodněné do systému sociální práce. 2. Charakterizovat příspěvek na péči a jeho vývoj. 3. Přiblížit další formy pomoci zdravotně znevýhodněným osobám. 4. Na konkrétních případových studiích demonstrovat využití příspěvku na péči. 7

8 2 Teoretická část 8

9 2.1 Osoba zdravotně znevýhodněná Ve své práci se zabývám osobami zdravotně znevýhodněnými. Pohled na tyto osoby a definování obsahu zdravotního znevýhodnění či postižení se mírně liší podle oborů, které se uvedenou cílovou skupinou zabývají. Nejčastěji jsou zdravotně znevýhodněné osoby vnímané z medicínského či speciálně pedagogického pohledu. Medicína využívá především informace o zdravotním stavu osob a dle snížené funkce některého orgánu či smyslu s těmito lidmi pracuje. Nejběžněji vnímaným oborem, který se zabývá různými formami handicapu je speciální pedagogika. Tento vědní obor se zabývá teorií a praxí rozvoje, výchovy a vzdělávání jedinců postižených různými nedostatky tělesnými, duševními, smyslovými a poruchami chování. Chápe postižení jako omezení nebo ztrátu schopností vykonávat činnost způsobem nebo v rozsahu, který je pro člověka považován za normální a znevýhodnění jako omezení vyplývající pro jedince z jeho vady nebo postižení, které ztěžuje nebo znemožňuje, aby naplnil roli, která je pro něj (s přihlédnutím k jeho věku a sociálním či kulturním činitelům) normální. Zdravotní postižení lze vymezit jako ztrátu nebo poškození určitého orgánového systému. V důsledku toho dochází k narušení, omezení či úplnému chybění některé ze standardních funkcí, resp. kompetencí. Z psychologického hlediska platí, že jakékoli postižení se neprojeví jen poruchou funkcí jednoho orgánového systému, ale ovlivňuje rozvoj celé osobnosti postiženého jedince a podílí se na vytvoření specifické sociální situace spoluurčující jeho společenské postavení. Handicap představuje znevýhodnění dané nejen určitým omezením nebo postižením, ale i mírou jeho subjektivního zvládnutí a sociální pozicí jedince. Handicap je psychosociální kategorií, která označuje míru zatížení daného nejen biologicky. [VÁGNEROVÁ, 2004, 2008, str. 161]. Sociální práce vnímá zdravotně znevýhodněné osoby z několika hledisek a podle toho je zacílena pomoc. Matoušek definuje zdravotní postižení jako Postižení člověka, které nepříznivě ovlivňuje kvalitu jeho života zejména schopnost navazovat a udržovat vztahy a s lidmi a schopnost pracovat. [MATOUŠEK, 2008, s. 255] 9

10 Podle Novosada V obecné rovině lze zdravotní postižení v obecné rovině považovat za následek vleklé, kontinuálně se měnící dysfunkce prazákladního systému člověk versus příroda a člověk versus společnost. Tato dysfunkce má jistě variabilní formu, avšak její důsledky jsou vždy velmi závažné pro společnost i jedince. [NOVOSAD, 2009, s. 17] Vymezením zdravotního znevýhodnění se zabývají také některé právní předpisy. Například zákon o zaměstnanosti považuje za zdravotně znevýhodněnou osobu fyzickou osobu, která má zachovanou schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat, jsou podstatně omezeny kvůli jejímu dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu. Osoby zdravotně znevýhodněné získávají toto postavení na žádost, na rozdíl od plně nebo částečně invalidních osob, jež jsou za osoby se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti považovány automaticky. Zohlednění zdravotního postižení jako funkční poruchy zdravotního stavu odpovídá mezinárodně uznávaným a používaným hlediskům, stejně jako hlavní zásada, že fyzickým osobám, které jsou zdravotně handicapovány, se při přístupu k zaměstnávání samém poskytuje zvýšená pomoc a péče. [JOUZA, 2005, s. 158] Zákon o zaměstnanosti tedy stanoví tři podmínky, které musejí být splněny k tomu, aby byla fyzická osoba uznána za zdravotně znevýhodněnou a mohla tak požívat postavení osoby se zdravotním postižením pro účely pracovněprávních předpisů: o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, o podstatné omezení schopnosti osoby být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat, o zachovanou schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost. Pro uznání osoby za zdravotně znevýhodněnou a získání tím postavení osoby se zdravotním postižením pro účely pracovněprávních předpisů musí být všechna tři kritéria splněna kumulativně. Definice dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pro 10

11 oblast zaměstnanosti v sobě zahrnuje již i samotné důsledky dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, kvalifikující míru jeho "nepříznivosti".[langer, 2007, s. 42] Důsledkem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu musí být podstatné omezení schopnosti fyzické osoby být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat. [KOMENDOVÁ, 2008, online]. Za osobu zdravotně znevýhodněnou můžeme považovat také osobu, která v důsledku svého zdravotního stavu není schopna vykonávat péči o sebe sama nebo se postarat o domácnost. Toto pojetí uplatňuje zákon o sociálních službách při vymezení osob, které jsou závislé na pomoci někoho jiného. 2.2 Vymezení některých pojmů Pro začlenění problematiky sociálně znevýhodněných osob považuji za důležité objasnit některé pojmy. Jak již bylo řečeno, osobami se zdravotním znevýhodněním se zabývá několik disciplín. Jednou z nich je sociální politika. Sociální politika Obecně lze říci, že je sociální politika specifickou sociální činností, konkrétním jednáním různých subjektů, jejichž jednání ovlivňuje sociální realitu. Sociální politika je různými autory i v průběhu historie různě interpretována. Lze ji charakterizovat z několika úhlů pohledu. Často se pak hovoří o oborech sociální politiky. Zpravidla sociální politika zahrnuje politiku sociálního zabezpečení včetně sociálních služeb, politiku rodinnou, bytovou, zdravotní, politiku zaměstnanosti a vzdělávací politiku. [Srov. KREBS, 2010, s. 22] Z pohledu pracovněprávních vztahů formuje sociální politika vztah mezi jedincem a podnikem. Každý zaměstnanec je na aktivitách sociální politiky nějakým způsobem účasten a posuzuje jejich význam pro ekonomické i sociální postavení sebe i své rodiny... Sociální politika má tedy velmi široké spektrum dopadů a může plnit ve prospěch jednotlivce i podniku celou řadu funkcí. [DOKTOROVÁ 1996, s. 5] 11

12 Objekt a subjekt sociální politiky Krebs a kol. [2002, s. 22] pod objekty rozumí obyvatele dané země a také určité skupiny lidí a jednotlivce. Opět jsou to ti, kterým jsou opatření sociální politiky určena, na něž jsou orientována. Některá opatření sociální politiky jsou zaměřena na všechny obyvatele, další pouze na některé obyvatele, jejich skupiny, či jednotlivce. Subjekty jsou státní a nestátní, subjekty tržní a netržní. Všechny ale realizují sociální politiku podle svého určení. Patří sem stát a jeho orgány, zaměstnavatelé, zaměstnanecké svazy, obce a jejich orgány atd. Sociální událost Sociální událost je podle Matouška událost, která je v rámci státní sociální politiky a příslušné legislativy považována za riziko, jež jednotlivec (nebo rodina) nemusí být schopen zvládnout vlastními silami. Sociální událost zakládá nárok na sociální ochranu. Některé sociální události jsou předvídatelné, standardní (např. narození dítěte, stáří), jiné jsou nepředvídatelné a nestandardní (úraz, nezaměstnanost, narození postiženého dítěte). [MATOUŠEK, 2008, s. 205] Událost, s níž zákon o nemocenském pojištění spojuje vznik nároku na dávku, vznik dočasné pracovní neschopnosti, nařízení karantény, vznik potřeby ošetřování nebo péče o člena domácnosti, nástup na peněžitou pomoc v mateřství a převedení zaměstnankyně na jinou práci, státní zaměstnankyně na jiné služební místo nebo ustanovení příslušnice na jiné služební místo. Sociální péče Sociální péče je nástrojem sociální ochrany, který vytváří stát pro případ nečekané sociální události. Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. [MPSV, 2010, s. 4] Pojem sociální péče z obsahového hlediska odpovídá spíše pojmu sociální pomoci. Sociální pomoc Jedná se o pomoc poskytovanou sociálním subjektem občanům ve stavu nouze k uspokojení jejich potřeb v nezbytné a přiměřeném rozsahu. Soustřeďuje se zejména 12

13 na dlouhodobě nezaměstnané občany, staré občany, zdravotně postižené občany, standardní a rozvrácené rodiny a sociálně dezintegrované občany. Sociální zabezpečení Nejrozšířenější pojetí sociálního zabezpečení jej chápe jako souhrnné označení pro všechny sociální instituce, které poskytují občanům radu (poradenství), ochranu (prevenci), materiální (věcná) a peněžitá plnění (dávky), služby a azyl (ústavní péči) k uspokojení jejich sociálních potřeb. [KREBS, 2010, s. 177] Podle Matouška je sociální zabezpečení mezinárodním právem definovaný soubor institucí a institutů, který poskytuje ochranu a pomoc lidem v případech ohrožení zdraví, nemoci, nezaměstnanosti, zdravotního poškození invalidity, pracovního úrazu, stáří, těhotenství a mateřství, rodičovství a úmrtí živitele. [MATOUŠEK, 2008, s. 206] Sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na nemocenské pojištění a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Sociální služba Pojem sociální služby je používán ve dvou úrovních. V první úrovni jako forma sociální pomoci poskytované konáním státní, obecní nebo nestátní instituce ve prospěch jiné osoby, ve druhé úrovni jako sociální práce ve prospěch lidí v sociální nouzi [TOMEŠ, 2001]. Základní symptomy, jimiž se sociální služby odlišují od klasických služeb komerční sféry jsou: o způsob financování, o závislost na politických rozhodnutích, o vazba na legislativu, o provázanost se sítěmi existujícími v místní komunitě, o intimní povaha služeb, o významná role rodiny či jiných neformálních společenství, o etická a hodnotová dimenze. [MOLEK, 2009, s. 10] Příspěvek na péči Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách, která je určena na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či jinými. Je 13

14 vyplácen peněžní formou oprávněné osobě (přímo postiženému nebo seniorovi, NE poskytovateli sociálních služeb) za podmínky, že bude nutné na požádání doložit správnost čerpání, pokud nebude k placení použita tzv. Karta sociálních systémů. [MPSV, 2011, online] 2.3 Vývoj sociálního zabezpečení Jednou z forem sociálního zabezpečení je pojištění zaměstnanců, které má v České republice dlouholetou tradici. Následující řádky představují stručnou rekapitulaci jeho vývoje. Informace vycházejí z brožurky vydané Českou správou sociálního zabezpečení v roce Druhá polovina 18. století V tomto období nebylo pojištění práceschopného obyvatelstva povinné. Změny nastaly teprve v době, kdy došlo k rozvoji průmyslu a společnost dosáhla určitého stupně rozvoje. V roce 1771 a 1781 byly vydány dva předpisy tzv. penzijní normály, které zakládaly nárok na penze pro vdovy a sirotky po zaměstnancích, kteří věrně sloužili a druhý pro zaměstnance, kteří se alespoň po deseti letech uspokojivé služby stali neschopnými práce. Konec 19. století Významným podnětem pro rozvoj sociálního zabezpečení v Rakousku-Uhersku koncem 19. století byl vývoj nemocenského pojištění v Německu. Tehdejší vláda v čele s kancléřem Bismarckem přistoupila jako první k uskutečnění obecného a povinného dělnického úrazového pojištění a nemocenského pojištění. Zákon byl přijat říšským sněmem v roce Na základě německého zákona o pojištění předložila vláda hraběte Taafeho v Rakousku-Uhersku říšské radě návrh zákon, v roce 1883 návrh zákona o úrazovém pojištění dělnickém a v roce 1885 návrh zákona o nemocenském pojištění. Problémem bylo, že se zákony projednávaly v parlamentu několik let, protože jejich obsah byl často měněn. Zákon o nemocenském pojištění č. 33 nabyl účinnosti až 1. srpna Velká část zákona byla věnována organizačním otázkám nemocenských pokladen a samotná dávková část byla stěsnána do několika málo paragrafů. 14

15 Počátek 20. století Znehodnocení měny vyvolala nutnost novely, která měla přizpůsobit výši nemocenské alespoň růstu cen a mezd (cís. nař. č. 6/1917 říšského zákona). Návrh nového zákona byl předložen až v říjnu 1920, kdy se dokončila unifikace sociálně politických norem Rakouska-Uherska a byla uzákoněna platnost na celém území Československé republiky. V roce 1921 bylo ustavena odborná komise, která měla opět posoudit celou problematiku pojištění. Diskuse trvala až do května Společně byl předložen návrh nového zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Zákon byl na svou dobu pokrokový. Byl členěn do pěti částí, skládal se z 228 a paragrafů. Spočíval na zásadách, že invalidní a starobní pojištění tvořilo jednotný rizikový a finanční celek, který byl pouze organizačně propojen s jinak samostatným pojištěným nemocenským. Z invalidního a starobního pojištění se poskytovaly důchody jako opětovné dávky, dávky jednorázové. Základními dávkami byl invalidní důchod, pro pozůstalé byl zaveden důchod vdovský a sirotčí. Nárok na důchod náležel pojištěnci po dovršení 65. roku věku Z dávek jednorázových se poskytovalo odbytné, které za určitých podmínek náleželo pozůstalým po pojištěnci nebo důchodci. Výše důchodu v dělnickém pojištění činila po tříletém pojištění korun ročně, tj. necelých 95 korun měsíčně, po letech se pohyboval od do korun ročně, tj. od 150 do 200 korun měsíčně. Nejvyšší starobní a invalidní důchod činil korun ročně, tj. 450 korun měsíčně. Na tento důchod dosáhl málokdo. Období od roku 1930 do roku 1948 V letech 1930 až 1934 se nemocenské pojišťovny dostaly do tíživé finanční situace, která vznikla v důsledku dopadů světové hospodářské krize. Proto byly nuceny přistoupit k restriktivním opatřením zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. V době okupace bylo nutné přistoupit k dalším opatřením. Upravovaly se hlavně mzdové třídy s cílem vyrovnat se v dávkách s růstem cen a mezd. Po válce byly mzdové třídy opět upraveny a rozšířeny. Úprava byla jednotná pro všechna odvětví. V letech 1945 až 1948 byla připravována nová koncepce národního pojištění. Výsledkem byl nově schválený zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, který zrušil všechny předcházející zákony z této oblasti. V 15

16 roce 1951 bylo nemocenské pojištění svěřeno do přímé správy ROH pod č. 102/1951. Pod přímou správou ROH zůstalo toto pojištění až do konce roku a 60. léta 20. století V roce 1956 byla přebudována celá soustava nemocenského pojištění zákonem č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců účinným od 1. ledna Zákon změnil zejména stanovení výše denního nemocenského, které odstupňoval podle získané doby zaměstnání od 60 do 90 %, přičemž za první tři dny pracovní neschopnosti denní výše nemocenského činila 50 až 70 %. Složitým vývojem také prošla organizační struktura orgánů nemocenského pojištěn, vznikly okresní a krajské správy nemocenského pojištění, České správy nemocenského pojištění a ústřední správy nemocenského pojištění (důvodem byla federace). Vrcholným orgánem nemocenského pojištění byla po celé období Ústřední rada odborů. V následujících letech proběhly další organizační změny. 90. léta 20. století Nové společenské a ekonomické podmínky po listopadu 1989 si vyžádaly změny v oblasti sociálního zabezpečení. Právní rámec představoval zákon ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Opět došlo k dalším organizačním změnám v orgánech a úřadech. Vznikla mj. Česká správa sociálního zabezpečení, její okresní správy. Česká správa sociálního zabezpečení je největší finančně správní institucí státní správy České republiky. Současnost Přínos České správy sociálního zabezpečení do státního rozpočtu tvoří více než 1/3 všech příjmů. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti. Kromě důchodů a nemocenského pojištění má Česká správa sociálního zabezpečení na starosti i lékařskou posudkovou službu. Plní také úkoly vyplývající z mezinárodních smluv. 16

17 2.4 Legislativní postavení osob zdravotně postižených Zdravotně postižení občané tvoří v každé společnosti skupinu osob, která se s ohledem na různé stupně zdravotního postižení nemůže plnohodnotně zařadit do života společnosti a také do pracovního procesu. Každá kulturní společnost přistupuje k takto postiženým občanům podle svých zákonů, přičemž vychází z legislativních úprav Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce, Listiny základních práv a svobod, dokumentů Evropského společenství atd. Ve stručnosti připomínáme vybrané dokumenty, které vyjadřují právní úpravu vztahů k občanům, kterým jejich zdravotní postižení neumožňuje plně se zařadit do společenského života. Mezi jedny z prvních dokumentů patří Evropská sociální charta, která vstoupila v platnost 26. února Ve vztahu k osobám tělesně nebo duševně postižených se v ní mj. konstatuje: Přijmout vhodná opatření k umístění zdravotně postižených osob do zaměstnání, zejména pomocí specializovaných zprostředkovatelen práce, zařízení pro chráněná zaměstnání a vhodnými způsoby stimulace zaměstnavatelů k přijetí zdravotně postižených osob do zaměstnání. V roce 1983 byla schválena Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů. K této úmluvě se připojila Česká republika. Úmluva byla publikována pod č. 72/1985 Sb., vychází z ní právní úprava České republiky. [STEINICHOVÁ, 2001, s. 7] Postavení osob zdravotně postižených zmiňuje také Listina základních práv a svobod. V článku 26 je uvedeno, že: Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon. Nutné je také připomenout, že Listina základních práv a osob je součástí ústavního pořádku České republiky. Ústava potvrzuje nedotknutelnost a univerzální charakter přirozených lidských práv, stát lidská práva pouze uznává, [VYSOKAJOVÁ, 2000, s. 75] Z hlediska legislativy je nutné připomenout 67 zákona o zaměstnanosti, který zdůrazňuje, že fyzickým osobám se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. V odst. 2 téhož paragrafu se konstatuje, že osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními, a to a) ve III. stupni, b) v I. nebo II. stupni. Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2, dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení. Za osoby se 17

18 zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. b) se považují i fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení. 2.5 Formy pomoci zdravotně znevýhodněným osobám V následující kapitole se budu zabývat jednotlivými formami pomoci osobám se zdravotním znevýhodněním. Obecně ji můžeme rozdělit například na pomoc peněžitou, sociální služby a pomoc v oblasti zaměstnanosti Peněžitá forma pomoci Jednou z podob pomoci jsou finanční prostředky. Do roku 2011 mohl občan požádat o jednorázovou dávku či o dávku opakovanou dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. Žádosti byly přijímány a zpracovávány na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP). Jednorázovými peněžitými dávkami byly: Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek zdravotně postiženým občanům mohly obce s rozšířenou působností poskytnout příspěvek na pomůcku, která jim umožní sebeobsluhu, samostatný pohyb. Příspěvky na úpravu bytu příspěvek byl určen pro osobu s omezením hybnosti nebo orientace. Tento příspěvek bylo možné využít na stavební úpravy bytu. Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla přípěvek byl určen občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí. O příspěvek mohly také žádat rodiče nezaopatřených dětí s těžkou vadou nosného či pohybového aparátu, úplně nebo prakticky nevidomým, mentálně postižených s průkazem ZTP/P. Maximální výše příspěvku na zakoupení vozidla činila ,- Kč. Nezkoumaly se majetkové poměry. Na celkovou opravu staršího vozidla bylo možné poskytnout příspěvek ve výši 60000,- Kč. Příspěvek na provoz motorového vozidla o tento příspěvek mohli žádat občané, kteří byli držiteli průkazu mimořádných výhod II. nebo III. stupně, byli vlastníky 18

19 nebo provozovateli motorového vozidla. 1 Příspěvek byl poskytován na jeden kalendářní rok. Příspěvek na individuální dopravu o příspěvek mohli žádat občanů s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, občané úplně nebo prakticky nevidomí, rodič nezaopatřeného dítěte, které se léčilo se zhoubným nádorem nebo hemoblastosou. Žadatel nesměl být vlastníkem nebo provozovatelem vozidla. Příspěvek byl poskytován na jeden kalendářní rok ve výši 6500,- Kč. Opakovanými dávkami byly: Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže byl poskytován občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a občanům úplně nebo prakticky nevidomým, kteří užívali bezbariérový byt, ve výši 400,- Kč měsíčně. Za užívání garáže až do výše 200,- Kč měsíčně. Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům vlastníku vodícího psa mohl pověřený obecní úřad poskytnout příspěvek na krmivo pro psa, ve výši 800,- Kč měsíčně. Dávky státní sociální podpory jsou zaměřeny především na podporu rodiny. Prodloužený rodičovský příspěvek pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem bylo možné čerpat do roku Nárok na tuto pomoc měli rodiče, kteří pečovali o dítě, které bylo pro účely dávek státní sociální podpory posouzeno jako dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Zákon č. 366/2011 Sb. přinesl změny i do zákona o státní sociální podpoře. Od již není současné pobírání rodičovského příspěvku a příspěvku na péči možné. Děti se zdravotním postižením jsou zajištěny jednotným způsobem, tj. tak, aby po dovršení 1 roku věku byly zabezpečeny vždy buď rodičovským příspěvkem, nebo příspěvkem na péči. Zdravotně postiženým dětem starším 3 roků věku, na které byl vyplácen rodičovský příspěvek, jehož výplata se zrušila, bude poskytován pouze příspěvek na péči ve stupni I (lehká závislost), tj. 3000,- Kč, jde-li o děti dlouhodobě zdravotně 1 Využívat ho mohli také osoby, které používali vozidlo pro pravidelnou přepravu osoby blízkých s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Nárok splňovali také rodiče nezaopatřeného dítěte, které se léčilo se zhoubným nádorem nebo hemoblastosou. 19

20 postižené nebo ve stupni II (středně těžká závislost), tj. 6000,- Kč, jde-li o děti dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Zdravotně postiženým dětem k starším 1 roku věku a mladším 3 roků na dávkách běžících k náleží rodičovský příspěvek i nadále ve výši 7600,- Kč, nejdéle však do 3 let věku dítěte. Dítěti však nesmí náležet příspěvek na péči. Pokud má dítě nárok na příspěvek na péči, musí rodič nejpozději do písemně provést volbu pouze jedné dávky. Nárok na příspěvek na péči nebo rodičovský příspěvek by však trval pouze po dobu, než je na základě nového posouzení zdravotního stavu vydáno rozhodnutí o příspěvku na péči, nejdéle však do Sociální příplatek je k zrušen. Dávkou, která pomáhá lidem zvládnout nepříznivou sociální situaci je příspěvek na péči, o kterém budu podrobněji hovořit ve 2. kapitole Sociální služby Zákon o sociálních službách vysvětluje sociální služby jako činnost nebo soubor činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám, které tuto pomoc potřebují. Tyto činnosti pomáhají osobám nebo skupinám osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci 2, v jejich sociálním začlenění či zmírňují důsledky nebo předcházejí jejich sociálnímu vyloučení. Tomeš uvádí několik možností použití pojmu sociální služba. Ta může být chápána jako: o Druh sociální péče poskytované konáním (službou) státní či obecní instituce ve prospěch jiné osoby. o Činnosti (výkony) ve prospěch občanů, které jsou poskytovány soukromoprávní nebo veřejnoprávní institucí přímo nebo soukromoprávní institucí za podpory veřejnoprávní instituce. o Sociální práce (odborná činnost sociálních pracovníků) ve prospěch lidí v sociální nouzi. [Srov. TOMEŠ, 2001; ZATLOUKAL, 2008] 2 Zákon o sociálních službách chápe tento pojem šířeji, nepříznivou sociální situací rozumějme pro potřeby této práce oslabení nebo ztrátu schopnosti řešit daný problém a životní situaci především z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu. 20

21 Průša definuje sociální služby jako mimořádně významnou část aktivit státu, samosprávy a nestátních subjektů, která řeší problémy jednotlivců, rodin a skupin občanů, a tím pozitivně ovlivňuje sociální klima celé společnosti. Sociální služby jsou důležité proto, že bez jejich pomoci by se část občanů nemohla podílet na všech stránkách života ve společnosti, bylo by znemožněno uplatnění jejich lidských a společenských práv a docházelo by k jejich sociálnímu vyloučení. [PRŮŠA, 1997, s.11] V České republice vstoupil v roce 2007 v platnost Zákon o sociálních službách, který vnesl do systému nová pojmenování i kategorizace. Zákon uvádí následující formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní a terénní. Do pobytových služeb patří odlehčovací služby, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Mezi ambulantní služby patří průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, centra denních služeb a denní stacionáře. K terénním službám patří služby osobní asistence, tísňové služby, průvodcovské a předčitatelské služby a odlehčovací služby Aktivní politika zaměstnanosti Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Lidem se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Ti, kteří se rozhodnou nabídnout pracovní uplatnění zdravotně postiženým, budou investovat do úprav, nákupu pomůcek a strojů, jsou státem podpoření. Náklady na zřízení a provoz těchto pracovních míst jsou z části hrazeny ze státních prostředků. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více jak 25 zaměstnanců jsou povinni zaměstnávat zdravotně postižené občany ve výši 4 % podílu na celkovém počtu svých zaměstnanců. Pokud nesplní tuto podmínku, mohou odebírat výrobky od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením nebo zaplatit odvod do státní pokladny, nebo zvolit kombinaci obou možností. Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. 21

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Příspěvek na péči Je určen osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 533/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 533/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 533/0 Návrh poslanců Jany Hnykové, Marka Černocha, Miroslavy Strnadlové, Radky Maxové, Víta Kaňkovského, Hany Aulické Jírovcové, Adolfa

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

LPS úřadů práce. MUDr. J. Wernerová MPSV 21. a

LPS úřadů práce. MUDr. J. Wernerová MPSV 21. a LPS úřadů práce MUDr. J. Wernerová MPSV 21. a 23. 10. 2008 Statistika LPS Ú 2008 - všechny agendy ( údaje k 20.10. 2008- mění se v závislosti na zadáváni do programu) Nevyřízeno z roku 2007 Nové žádosti

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Podání žádosti: č.j., datum: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná Tel.: 383 413 121, 383 413 102 - soc. pracovnice E-mail: info@domovpetra.cz Internet:

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Schéma systému sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení Sociální pojištění Státní sociální podpora Sociální péče Nemocenské

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení

Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení Seminář PSP ČR 17. dubna 2015 MUDr. Dušan Gajdoštík ředitel odboru posudkové služby MPSV Témata

Více

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ***

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů *** Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 6 Nárok na příspěvek na mobilitu (1) Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Pracovní setkání zaměřené na změny v oblasti sociálních služeb. Olomouc Novinky z NRZP ČR Mgr. Václav Krása

Pracovní setkání zaměřené na změny v oblasti sociálních služeb. Olomouc Novinky z NRZP ČR Mgr. Václav Krása Pracovní setkání zaměřené na změny v oblasti sociálních služeb. Olomouc 27. 9. 2016 Novinky z NRZP ČR Mgr. Václav Krása Tři oblasti, které nyní považujeme za důležité z pohledu NRZP ČR Novela zákona č.

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2011 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2011 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

SOCIÁLNÍ REFORMA 2011

SOCIÁLNÍ REFORMA 2011 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 20. dubna 2011 EVROPSKÝ DEN PRÁV PACIENTŮ SOCIÁLNÍ REFORMA 2011 MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Cíle reformy pro rok 2011 MPSV

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc Webinář o dávkách pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením Aktuální k 10/2014 Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P)

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více