Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù"

Transkript

1 Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d r u h y výsledkù, vždy binární rozhodnutí: ANO X NE uveden níže pro jednotlivé druhy výsledkù Platí pro všechny druhy výsledkù podle 32 odst. 3 zákona Ovìøení existence, provedením fyzického ovìøení, zda výsledek existuje (napø. ovìøení že èlánek Jneimp v uvedeném periodiku vyšel - fotokopie vydaného èlánku, je uzavøena smlouva o využití, apod.) Ovìøení roku uplatnìní zda není úèelovì posunut tak, aby výsledek byl zahrnut do intervalu hodnocených let (viz. èást III.3.1. Metodiky) Ovìøení roku uplatnìní v pøípadì, že výsledek je navázán na konkrétní výzkumné aktivity (CEP, CEZ), zda nepøedchází uvedený rok uplatnìní roku zahájení øešení aktivity Ovìøení, zda údaje o z èinnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích pøedkládá skuteèný vlastník práv k výsledkùm, resp. zda výsledek pøedkládá tvùrce, který má pracovnì právní vztah k pøedkladateli, tj. je domácím tvùrcem (pokud je název pøedkladatele uvádìn v jiném jazyce než je èeský, musí se jednat o relevantní pøeklad jeho oficiálního názvu) údaj neuveden nebo u výsledkù jiných než J, shoda s názvem nebo kratší popis než 64 znakù, vèetnì mezer údaj se neshoduje s rokem evidence podle databází použitých k verifikaci údaj nepøedchází roku zahájení øešení výzkumné aktivity - údaj se neshoduje se jménem obchodní firmy nebo názvem pøedkladatele evidovaných v použité k verifikaci - v pøípadì tvùrce je uvedena jiná afilace pro porovnání dvou datových polí RIV u vybraných výsledkù fyzicky ovìøovaná p r o s t ø e d n i c t v í m p o s k y t o v a t e l e n e b o odborných komisí a pro porovnání datových polí RIV, CEP a CEZ Zdroj: Metodika hodnocení výsledkù výzkumných organizací a hodnocení výsledkù ukonèených programù (platná pro léta 2010 a 2011) Schválena usnesením vlády ÈR ze dne è. 555 ve znìní zmìn podle usnesení vláady ze dne è. 340

2 Existence a správnost ISSN numerická kontrola J - èlánek v odborném periodiku Pøíslušnost k hodnoceným databázím (viz. Pøíloha è.1) Poèet stran (min. poèet stran = 2) (neuplatòuje se u druhu Jimp) periodikum není evidováno uveden nižší poèet stran vyhledávání v pøíslušné Je pøíznak Article, Review, Proceedings paper nebo Letter NE vyhledávání v pøíslušné nebo vyzické ovìøení Existence a správnost ISBN, fyzické ovìøení B - odborná kniha Poèet stran (min. poèet stran = 50) Pøedání povinných výtiskù podle 3 odst. 1 zákona è. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znìní zákona è. 320/2002 Sb., Národní knihovnì ÈR (bude použito v pøípadì knih vydaných v ÈR) uvede nižší poèet stran NK ÈR nemá ve své evidenci konkrétní kód ISBN, fyzické ovìøení databáze NK ÈR, Odbornost - u sporných výsledkù, zda kniha splòuje definici, pøípadná expertní kontrola splnìní definice odborným a poradním orgánem RVVI RVVI Existence a správnost ISSN nebo ISBN neumerická kontrola D - èlánek ve sborníku Pøíslušnost k hodnoceným databázím (viz. Pøíloha è. 1) Poèet stran (min. poèet stran = 2) publikace není evidována uveden nižší poèet stran, externí ovìøení v Conference Proceedings Citation Index - Science nebo Social Science & humanities (døíve ISI Proceedings) spoleènosti Thomson Reuters, fyzické ovìøení poskytovatale

3 P - patent È. rozhodnutí (nikoliv è. pøihlášky) Který patentový úøad udìlil? è. rozhodnutí není evidováno neuvedení nebo chybné uvedení internetové adresy patentového úøadu a posouzení orgány RVVI Z - poloprovoz, ovìøená technologie Jde o výrobní postup? Je uzavøena smluva(-y) o licenèním èi jiném využití s konkrétním subjektem (-ty)? Odbornost - u sporných výsledkù, zda poloprovoz/ovìøená technologie splòuje definici, pøípadná expertní kontrola splnìní definice odborným a poradním orgánem RVVI Je možnost uzavøít smlouvu(-y) o využití mezi pøíjemcem a subjektem(-y), který realizuje poloprovoz nebo ovìøenou technologii ve výrobì? parametrù (dat. pole R 37) není charakterizován výsledek jako výrobní postup není uveden název subjektu, jeho IÈ a datum uzavøení smlouvy o licenèním èi jiném využití * v RIV popis Ekonomických parametrù (dat. pole R38) není uveden žádný * ekonomický parametr RVVI, fyzická kontrola Je výsledek správnì definován? RIV popis (dat. pole R42) posouzení odbornými a poradními orgány RVVI Je správnì uveden popis (anotace) a technické parametry? RIV popis (dat. pole R42) a Technické parametry (dat. pole R37) se shodují Z - odrùda È. rozhodnutí o udìlení ochrany práv (zák. è. 408/2000Sb., o ochranì práv k odrùdám rostlin a o zmìnì zák. è. 92/1996 Sb., o odrùdách, osivu a sadbì pìstovaných rostlin, ve znìní pozdìjších pøedpis, (zákon o ochranì práv k odrùdám) ve znìní pozdìjších pøedpisù, nikoliv datum nebo è. pøihlášky Název je shodný s názvem odrùdy v ÚKZÚZ údaj (dat. pole R37) není evidován v ÚKZÚZ údaj (dat. pole R06) se neshoduje s názvem odrùdy v ÚKZÚZ ovìøení v ÚKZÚZ, posouzení ovìøení Registrace pro uvedení odrùdy do obìhu není považována za výsledek Z - odrùda databáze ÚKZÚZ eviduje pouze registraci odrùdy do obìhu * V pøípadì, že pøíjemce a uživatel jsou jinými subjekty, musí mít uzavøenu smlouvu o využití výsledkù podle 11 odst. 1 zákona è. 130/2002 Sb.o podpoøe výzkumu a vývoje. Pokud je uživatelem výsledkù stejný subjekt, tato smlouva se neuzavírá, ale poskytovatel musí kontrolovat dodržení podmínek platných pro výzkumné organizace ( 2 odst.2 písm. d) zákona). V pøípadì, že výsledek je využíván pøíjemcem, uvádí se údaje o pøíjemci a ekonomické parametry se neuvádí.

4 Z - plemeno databáze ÈPI neeviduje Ovìøení v ÈPI, RVVI, F - užitný vzor F - prùmyslový vzor databáze pøíslušného patentového úøadu neeviduje databáze pøíslušného patentového úøadu neeviduje ovìøení v pøíslušné, posouzení ovìøení G - prototyp Je výsledek uplatnìn po ovìøení vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebnì pøed zavedením sériové nebo hromadné výroby? Je uzavøena smlouva(-y) o licenèním èi jiném využití s konkrétním subjektem (-ty)? Lze prototyp zavést do sériové výroby? parametrù (dat. pole R37) není charakterizováno, že výsledek byl ovìøen pro zavedení do výroby není uveden název subjektu, jeho IÈ a datum uzavøení smlouvy o licenèním èi jiném využití využití RVVI, Je možno uzavøít smlouvu(-y) o využití mezi pøíjemcem a subjektem(-y), který realizuje sériovou nebo hromadnou výrobu? v RIV popis Ekonomických parametrù (dat. pole R38) není uveden žádný * ekonomický parametr G - funkèní vzorek Výsledek je uplatnìn po ovìøení vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebnì a na základì tohoto ovìøení byl vyroben napø. unikátní pøístroj nebo laboratorní zaøízení apod.? Je uzavøena smlouva(-y) o licenèním èi jiném využití s konkrétním subjektem(-ty)? Existuje fyzicky výsledek, nejedná se pouze o návrh? parameterù (dat. pole R37) není charakterizováno, že výsledek byl na základì ovìøení (testování) vlastností vyroben není uveden název subjektu, jeho IÈ a datum uzavøení smlouvy o licenèním èi jiném * využití posouzení odbornými a poradními ovìøení H - výsledky promítnuté do právních pøedpisù a norem H - výsledky promítnuté do smìrnic a pøedpisù nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence pøíslušného N - certifikovaná metodika, památkový postup Uplatnìní = zveøejnìní ve sbírce zákonù ÈSN uplatnìní = zveøejnìní normy ostatní uplatnìní = zveøejnìní ve vìstníku nebo jiného kompetenènì pøíslušného orgánu Je možno uzavøít smlouvu o využití mezi pøíjemcem a subjektem, který bude metodiku realizovat? Certifikace - datové pole pro identifikaci udìlené certifikace èj. a certifikaèního orgánu RIV (dat. pole R75) neuvádí è. pøedpisu nebo uvedené è. pøedpisu není uvedeno ve sbírce zákonù RIV(dat. pole R75) neuvádí ÈSN nebo uvedená ÈSN není obsažena v normalizaèního úøadu RIV (dat. pole R75) neobsahuje identifikaci zveøejnìní nelegislativního pøedpisu ve vìstníku pøíslušného ministerstva v RIV popis Ekonomických parametrù (dat. pole R38) není uvedena finanèní hodnota odpovídající napø. cenì za vlastnická a užívací práva * k výsledkùm RIV (dat. pole R37 a R79) vyhledání v Stejnopisu sbírky zákonù zveøejòované MV, posouzení orgány RVVI ÈSN a ministerstev, posouzení ovìøení * V pøípadì, že pøíjemce a uživatel jsou jinými subjekty, musí mít uzavøenu smlouvu o využití výsledkù podle 11 odst. 1 zákona è. 130/2002 Sb.o podpoøe výzkumu a vývoje. Pokud je uživatelem výsledkù stejný subjekt, tato smlouva se neuzavírá, ale poskytovatel musí kontrolovat dodržení podmínek platných pro výzkumné organizace ( 2 odst.2 písm. d) zákona). V pøípadì, že výsledek je využíván pøíjemcem, uvádí se údaje o pøíjemci a ekonomické parametry se neuvádí.

5 N - léèebný postup Humánní medicína : zveøejnìní ve Vìstníku MZd Veterinární medicína RIV (dat. pole R37) neidentifikuje Vìstník Mzd RIV (dat. pole R37) neuvádí èíslo rozhodnutí o certifikaci léèebného postupu orgánem Státní veterinární správy ministerstva, N - specializovaná mapa s odborným obsahem Jde o mapu se specializovaným obsahem? Je uveden údaj o využití mapy na stranì? RIV (dat. pole R78) není uveden žádný údaj o využití m pøípadnì R - software Veøejná dostupnost - dostupnost popisu funkènosti a licenèních podmínek pro využití RIV (dat. pole R36) RIV (dat. pole RN3) je uvedena podmínka nutnosti získání licence stažení SW V - výzkumná zpráva Pøedání pøedepsaným zpùsobem pro nakládání s utajovanými informacemi (viz. zákon è. 148/1998 Sb., zákon è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 412/2005 Sb., o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù), tj. utajovaný dokument lze pøedat pouze tajné spisovny výsledek byl pøedán tajné spisovny ovìøení zpùsobilým pracovníkem Pozn.: - oznaèení zpùsobu kontroly dat, kdy jsou data kontrolována proti konkrétní, za využití programového vybavení fyzickým ovìøením - je myšleno vyžádání si spolupráce u pøi konkrétním ovìøování údajù o, tj. poskytnutí vyžádaných podkladù o v termínu do 10 pracovních dnù tak, aby bylo možno kvalifikovanì rozhodnout o jeho vyøazení nebo zaøazení do Hodnocení, s odvoláním na ustanovení 12 a 31 odst.10 zákona. V pøípadì neposkytnutí spolupráce ze strany bude výsledek vyøazen z hodnocení vyøazené výsledky - jsou takové výsledky, které budou z IS VaVaI následnì odstranìny, tj. na tyto výsledky bude aplikován postup podle 14 odst. 5 zákona

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení:

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení: Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Schváleno Akademickým senátem FIS dne 5. 3. 2014 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle: a)

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová Realizace projektů program ALFA Lenka Pilátová Obsah Zákony, předpisy, pravidla, směrnice Výsledky a jejich termíny Řízení projektu Změny v řešení Každoroční podávání zpráv Oponentní řízení Kontroly Sankce

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Prezentace výsledků výzkumu

Prezentace výsledků výzkumu Prezentace výsledků výzkumu Slavomíra Vavreinová Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Historie VÚPP, v.v.i. k 1. 4. 1958 byl výnosem tehdejšího Ministerstva potravinářského průmyslu a výkupu vytvořen

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více