Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice"

Transkript

1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí podle 7 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném znìní (dále jen zákon) Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.15, kategorie II, pøíloha è. 1 Zámìry podle této pøílohy, které nedosahují pøíslušných limitních hodnot, jsou-ii tyto limitní hodnoty v pøíloze uvedeny; stavby, èinnosti a technologie neuvedené v pøedchozích bodech této pøílohy nebo nedosahující parametrù pøedchozích bodù této pøílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany pøírody vydaného podle zvláštního právního pøedpisu mohou samostatnì nebo ve spojení s jinými významnì ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptaèí oblasti. Oznamovatel: AGANA; Na Okraji 335/42, Praha 6 IÈ: Umístìní: kraj: obec: mìstská èást: katastrální území hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 6 Støešovice Charakter a kapacita zámìru: Pøedmìtem zámìru je výstavba ètyø objektù pro bydlení a ètyø objektù hotelu vèetnì vnìjší infrastruktury areálu a sadových a terénních úprav. Území má tøi køídla ve tvaru pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku s odvìsnami dlouhými cca 90 m. Severní køídlo ve smìru západ - východ je rovnobìžné s ulicí Støešovická, západní køídlo je ve smìru sever - jih a køídlo ve smìru odvìsny je rovnobìžné s ulicí Patoèkova. Tento uzavøený trojúhelník je tvoøen pouze podzemními èástmi objektu. Tyto prostory slouží pøevážnì jako garáže a komunikaèní plochy a jsou v rozsahu jednoho podzemního podlaží. Nadzemní èásti Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha I

2 - 2 - v poètu 8 ks vystupují jako samostatné domy z podzemní podnože. Objekty jsou navrženy jako pìtipodlažní, vyjma budov A,B,H, které jsou ètyøpodlažní. Celková zastavìná plocha bude èinit pøibližnì m2. Celková kapacita bytù je 32. Celková kapacita parkovacích stání je 94 (vèetnì rezervy - 8 stání vèetnì 3% ZTP), z toho 38 míst - byty, 48 stání - z hotelových lùžek. Z funkèního rozdìlení provozu vychází v pomìru 60% hotelová náplò a 40% je vyèlenìno pro bydlení. V každém hotelovém objektu bude 26 pokojù s celkovou kapacitou 60 lùžek. Budou moci fungovat jako samostatné jednotky - typ penzion, nebo jako jeden hotel. V každém z osmi objektù bude zøízena kotelna, jako zdroj tepla je navržen pro každý objekt 1 závìsný kondenzaèní kotel o jmenovitém tepelném výkonu 100 kw, který bude zajiš ovat ohøev ústøedního topení a ohøev teplé užitkové vody. Prùbìh zjiš ovacího øízení: Pøi zjiš ovacím øízení se zjiš uje, zda a v jakém rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom kritéria, která jsou stanovena v pøíloze è. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Pøi urèování, zda zámìr má významné vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených územních samosprávných celkù. Oznámení zámìru (PUDIS a.s., 1/2007) bylo zpracováno kolektivem autorù pod vedením RNDr. Kameníèkové, držitelky autorizace dle zákona. Podle zpracovatelky oznámení nebyly zjištìny významné skuteènosti, které by pøi dodržení navržených podmínek a opatøení dále uplatòovaných v dalších fázích projektové pøípravy znemožòovaly realizaci stavby. Stavba není spojena se zásadními negativními vlivy na složky životního prostøedí. Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti. K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš ovacího øízení vyjádøily následující subjekty:. Mìstská èást Praha 6 (vyjádøení è.j.: MCP /2007 Zá/55/2007/Mar. ze dne 16. dubna 2007). Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - severozápad (vyjádøení è.j.: SZ.HK/60493/07 ze dne ). Èeská inspekce životního prostøedí, Oblastní inspektorát Praha (vyjádøení è.j.: 41/ØI/ /07/PVB ze dne ). Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy (vyjádøení SZn. S-MHMP /2007/1/00PNI ze dne ) Podstata jednotlivých vyjádøení je shrnuta v následujícím textu Mìstská èást Praha 6 souhlasí s realizací uvedeného zámìru Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy uvádí, že pøes nìkteré dílèí výhrady (napø. zpùsob odvìtrání obytných místností a hotelových pokojù, otázka vyrovnání se Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1 Pracovištì: Jungmannova 35/29, Praha oop(q),citvofurague.cz tel.:

3 3 s úbytkem zelenì na daném území, vliv architektonického pojetí pìtipodlažní stavby na provìtrávání území, otázka kvality venkovního ovzduší po dostavbì odvìtrání tunelu) k pøedpokládanému zámìru lze pøedpokládat, že stavba nebude po uvedení do provozu z hlediska akustické a imisní zátìže významným zpùsobem ovlivòovat zdraví a životní prostøedí v dané lokalitì. Z hlediska orgánu ochrany veøejného zdraví je tedy možné se zámìrem stavby souhlasit. Èeská inspekce životního prostøedí má k oznámení pøipomínky drobnìjšího charakteru (formální pøipomínky z hlediska odpadového hospodáøství a podmínka dodržet postup pro kácení døevin rostoucích mimo les a zachování kvalitních døevin dle pøíloh oznámení). Vznáší však závìrem otázku, zda je optimální umís ovat bytový resp. hotelový komplex do této lokality, která je dosti zatížena, a to zejména hlukem z automobilové dopravy. Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy má pøipomínky formálního rázu z hlediska nakládání s odpady. Z hlediska ochrany ovzduší nejsou pøipomínky. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se uvádí, že oznámení neobsahuje výpoèty pøíslušných koeficientù charakterizujících kód míry využití území, nelze tedy prùkaznì odvodit, zda byly dodrženy. výpoèty dle Metodického pokynu k ÚPn SÚ hl. mìsta Prahy jsou požadovány doložit. Z hlediska ochrany vod se uvádí, že v zámìru není uvedeno, jestli souèástí ètyø hotelových objektù jsou i zaøízení restauraèního typu. V souvislosti s tím se upozoròuje, že pøi vypouštìní odpadních vod musí být dodrženy limity stanovené pøedpisem "Kanalizaèní øád kanalizace pro veøejnou potøebu na území hlavního mìsta Prahy v povodí Ústøední èistírny odpadních vod Praha". Pøípadná potøeba osazení odluèovaèe tukù bude projednána se spoleèností Pražské vodovody a kanalizace a.s. a Pražská vodohospodáøská spoleènost a.s. Upozoròuje se, že osazení odluèovaèe tukù je vìtšinou požadováno od kapacity restauraèního zaøízení nad 100 jídel za den. Povolení odstranìní stavby vodního díla (stávající veøejná kanalizaèní stoka KT400 v rámci pøeložky) podléhá projednání dle ust. 15 vodního zákona u pøíslušného vodoprávního úøadu. Povolení stavby vodního díla (nová kanalizaèní stoka KT400, pøíp. odluèovaè tukù) podléhá projednání dle ust. 15 vodního zákona u pøíslušného vodoprávního úøadu. Povolení k vypouštìní pøedèištìných odpadních vod do kanalizace pro veøejnou potøebu podléhá projednání dle ust. 18 odst. 3 zákona è. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou potøebu a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o vodovodech a kanalizacích) u pøíslušného vodoprávního úøadu. V souvislosti s pøeložkou kanalizaèní stoky KT400 se upozoròuje na probíhající stavbu "Pøeložka sbìraèe C"' a na výhledovì plánovanou stavbu odlehèovací stoky sbìraèe C a zatrubnìní potoka Brusnice v ulici Patoèkova v rámci stavby "Strahovský tunel, mimoúrovòová køižovatka Malovanka". Stavbu pøeložky a výše zmínìných staveb je potøeba koordinovat. V oznámení je dále uvedeno, že je pro provoz hotelu uvažováno s využitím nìkolika výtahù. V pøípadì použití hydraulických výtahù bude dno výtahové šachty izolováno a konstruováno jako záchytná jímka pro pøípad úniku hydraulické kapaliny. Podlahy v podzemních garážích budou izolovány proti pùsobení pøípadných úkapù ropných látek a nebudou odvodnìny do kanalizace. V oznámení je dále uvedeno, že je pro provoz hotelu uvažováno s využitím dvou náhradních zdrojù elektrické energie, ale nejsou uvedeny konkrétní typy. Dále nejsou v projektu uvedena možná rizika ohrožení podzemních vod a pùdního prostøedí Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 Pracovištì: Jungmannova 35/29, Praha

4 4- závadnými látkami (ropné látky z mechanizace po dobu výstavby nebo z dieselagregátù v pøípadì jejich použití jako náhradního zdroje elektrické energie). Upozoròuje se, ve vztahu k tìmto dvìma bodùm, že každý, kdo zachází se závadnými látkami ve vìtším rozsahu nebo je nakládání s nimi spojeno se zvýšeným nebezpeèím, je povinen dodržovat ust. 39 odst. 2 vodního zákona, zejména zpracovat plán havarijních opatøení, který schvaluje pøíslušný vodoprávní úøad. Náležitosti havarijního plánu a nakládání se závadnými látkami stanoví vyhláška è.450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, zpùsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodòování a odstraòování jejich škodfivých následkù. Uživatel závadných látek je dále povinen pøi zacházení s nimi uèinit odpovídající opatøení, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod èi do kanalizace. Uživatel závadných látek je dále povinen pøi zacházení s nimi uèinit odpovídající opatøení, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod èi do kanalizace. Dále se upozoròuje, že dle ust. 39 odst. 9 vodního zákona je zakázáno mytí motorových vozidel a provozních mechanismù ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených a podle hledisek a mìøítek uvedených v pøíloze È. 2 k zákonu došel k následujícím závìrùm. Vzhledem k tomu, že byl zpochybnìn výpoèet koeficientu zelenì, oznamovatel pøedložil pøíslušnému úøadu novou situaci vèetnì doložení výpoètu. Orgán ochrany pøírody tento výpoèet akceptoval. Koeficient zelenì je splnìn. Další pøipomínky ve vyjádøeních nezpochybòují provedená hodnocení uspokojivì øešitelné v rámci následných správních øízení. a jsou Pøedpokladem je však realizace opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù, která jsou popisována v oznámení. Závìr: Zámìr "Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice" naplòuje dikci bodu 10.15, kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo dle 7 citovaného zákona provedeno zjiš ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základì dostupných podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr "Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice" nebude posuzován podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení (PUDIS Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1 oop(q),cityofprague.cz

5 5 a.s., 1/2007). Zároveò je tøeba zohlednit pøipomínky, které jsou rozvedeny ve vyjádøeních dotèených správních úøadù. Závìr zjiš ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù..6,. 'Í/Í I Ing. ath~-jan W 7? k I e r øeditel odboru Magistrát hl. m. Prahy odbor ochrany prostøedí Mariánské nám. 2 Praha 1 Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42073/2005/00PNI/EIA/128-8/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 24. 2. 2006 Stanovisko k

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO , HLAVNí MESTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTRED( Váš dopis zn. SZn. Vyrizujeninka S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911 Datum 30.10.2009 ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO RíZENí

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

SZn. S-MHMP-61014/2011/00PNI/EIA/760-2/Lin. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO

SZn. S-MHMP-61014/2011/00PNI/EIA/760-2/Lin. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO ~, HLAVNí MESTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTREDí Váš dopis zn SZn S-MHMP-61014/2011/00PNI/EIA/760-2/Lin Vyrizuje/linka Bc Linda / 5911 Datum 352011 ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO RíZENí

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s.

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s. Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŽP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č.

Více

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dobeš Jiří Ing. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013 Věc:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice *KUCBX00GCWUO* KUCBX00GCWUO O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67836/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 63344/2014/savo datum: 28. 11. 2014 vyřizuje:

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více