Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru"

Transkript

1 Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, Praha 6 Telefon: (02) , Fax: (02) PØIHLÁŠKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku è. jednací, datum podání PVZ Tøída Referent Kód Potvrzení o pøijetí pøihlášky vydáno d: osobnì / poštou vyplní Úøad 1 Druh pøihlášky Pøihláška národní Pøihláška jednoduchá obsahující 1 vnìjší úpravu výrobku Pøihláška zahranièní Pøihláška hromadná obsahující vnìjších úprav výrobkù 2 Název prùmyslového vzoru 3 PØIHLAŠOVATEL (je-li více pøihlašovatelù pokraèujte na str. 2) Pøíjmení Poèet pøihlašovatelù Telefon ní pøíslušnost Fax 4 Zástupce pøihlašovatele 6 Seznam pøíloh Pøíjmení 5x fotografie 5x jiná vyobrazení 5x popis Telefon V pøípadì gerální plné moci uveïte èíslo pøidìlené Úøadem Èíslo jednací zástupce Fax 5x seznam vnìjších úprav výrobkù obsažených v hromadné pøihlášce korespondující s èíslováním pøiložených vyobrazení 1x plná moc zástupce poèet dokladù o mezinárodní prioritì 5 Adresa pro doruèování 3 4 (vyplòuje se jen v pøípadì, že jde o adresu odlišnou od adresy bo ) 1x doklad o výstavní prioritì Pøíjmení 1x doklad o nabytí práva podat pøihlášku poèet dalších dokladù (pøíloh) Telefon Fax Poèet doplòujících listù vytištìno programem FormFiller

2 3 PØIHLAŠOVATEL (pokraèování) 2. Pøíjmení ní pøíslušnost 3. Pøíjmení ní pøíslušnost 4. Pøíjmení ní pøíslušnost 7 Právo pøednosti podle mezinárodní smlouvy 1 Poèet uplatnìných práv pøednosti Èísla patentových nárokù, ke kterým Datum podání pøihlášky Èíslo pøihlášky / Úøad se dané právo pøednosti vztahuje Právo pøednosti z vástavy v ÈR (výstavní priorita) Datum vsení vzoru do výstavy Název výstavy a místo konání Datum zahájení výstavy Datum ukonèení výstavy 9 Jedná se o podnikový prùmyslový vzor 10 VYJÁDØENÍ K VÝZNAMU KONKRÉTNÍHO BAREVNÉHO PROVEDENÍ PØILOŽENÝCH VYOBREZENÍ PRÙMYSLOVÉHO VZORU Konkrétní barevné provedení je ní pøedmìtem požadované ochrany

3 11 PÙVODCE 1. Pøíjmení Poèet pùvodcù ní pøíslušnost 2. Pøíjmení ní pøíslušnost 3. Pøíjmení 12 Místo pro vyznaèení zpùsobu platby 4. Pøíjmení ní pøíslušnost Správní poplatek je splatný pøi podání pøihlášky a je placen*: V pokladnì ÚPV Pøevodem z úètu Poštovní poukázkou Kolkem - zde nalepit ní pøíslušnost 5. Pøíjmení * Nehodící se škrtnìte! ní pøíslušnost Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajù a žádám o zápis prùmyslového vzoru do rejstøíku... podpis pøihlašovatele bo jeho zástupce (pøípadnì razítko u právnických osob)

4 Informace pro pøihlašovatele prùmyslových vzorù Pøihlašování a øízení o pøihláškách prùmyslových vzorù a úprava práv a povinností, vyplývajících ze zápisu prùmyslového vzoru do rejstøíku, jsou upraveny zák. è. 527/1990 Sb. o vynálezech, prùmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích a vyhláškou è. 550/1990 Sb., dále pak zák. è. 71/1967 Sb., o správním øízení a zákom ÈNR è. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány Èeské republiky, ve znìní pøedpisù jej mìnících a doplòujících. Další text této Informace má pouze podpùrnì zdùraznit vybrané aspekty dané problematiky. Prùmyslovým vzorem zpùsobilým zápisu do rejstøíku prùmyslových vzorù je vnìjší úprava výrobku, která je nová a prùmyslovì využitelná. Vnìjší úpravou je plošná bo prostorová úprava, spoèívající zejména ve tvaru, obrysech, kresbì bo uspoøádání barev bo v kombinaci tìchto znakù. Prùmyslovým vzorem v tomto smyslu ní technické a konstukèní øešení, pøesení známé vnìjší úpravy výrobku na výrobek jiného druhu bo vnìjší úprava vytvoøená zvìtšením bo zmenšením známé vnìjší úpravy výrobku, zámìna materiálu pro vnìjší upravu výrobku, architektonické øešení stavby, vnìjší úprava výrobku zjistitelná jen pøi zvláštní pozornosti, barva, ní-li jí užito ve spojení s tvarem, obrysem bo kresbou. Prùmyslový vzor je nový, byl-li pøed dobou, od níž pøísluší pøihlašovateli právo pøednosti, znám v Èeské republice bo v zahranièí z veøejnì dostupných pramenù, zejména, byl-li zobrazen bo popsán ve zveøejnìných tiskovinách bo veøejnì využíván, vystaven pøedsen bo pøedveden. Prùmyslový vzor je prùmyslovì využitelný, jestliže se podle nìho mohou opakovanì zhotovovat výrobky. Majitel zapsaného prùmyslového vzoru má výluèné právo využívat prùmyslový vzor, poskytovat souhlas k využívání prùmyslového vzoru jiným osobám bo na nì prùmyslový vzor pøevést. Souhlas k využívání prùmyslového vzoru se udìluje licenèní smlouvou, která nabývá úèinnosti vùèi tøetím osobám zápisem do rejstøíku prùmyslových vzorù. O zápis prùmyslového vzoru do rejstøíku se žádá pøihláškou prùmyslového vzoru podu na pøedepsaném formuláøi. Pøihláška prùmyslového vzoru se podává poštou bo osobnì u Úøadu prùmyslového vlastnictví, Antonína Èermáka 2a, Praha 6, (dále jen Úøad). Pøihláška prùmyslového vzoru se považuje za podu, obsahuje-li alespoò oznaèení pøihlašovatele, projev jeho vùle o zápis prùmyslového vzoru do rejstøíku a vyobrazení vnìjší úpravy výrobku, pro niž se požaduje ochrana. Pøihláška mùže být podána jako tzv. jednoduchá, tj. když je zápis do rejstøíku prùmyslových vzorù poøadován pro jednu vnìjší úpravu výrobku bo jako tzv. hromadná, tj. že pøihláška mùže obsahovat více vnìjších úprav výrobkù téhož druhu navzájem obdobných. Hromadná pøihláška mùže obsahovat jvíce dvacet vnìjších úprav výrobkù téhož druhu. Pojmy pøihlašovatel a pùvodce: Pøihlášku prùmyslového vzoru je oprávnìn podat pùvodce bo jeho právní nástupce. Vytvoøí-li pùvodce prùmyslový vzor ke splnìní úkolù v pracovním pomìru bo na základì smlouvy o vytvoøení díla, pøechází právo pùvodce podat pøihlášku prùmyslového vzoru na zamìstnavatele, ní-li smlouvou stveno jinak. Pùvodce, který vytvoøil prùmyslový vzor v pracovním pomìru bo na základì smlouvy o vytvoøení díla, je povin zamìstnavatele o této skuteènosti prodlenì písemnì vyrozumìt a pøedat mu podklady potøebné k posouzení prùmyslového vzoru. Nepodá-li zamìstnavatel ve lhùtì tøí mìsícù od tohoto vyrozumìní pøihlášku prùmyslového vzoru, mùže prùmyslový vzor pøihlásit pùvodce. V pøihlášce prùmyslového vzoru musí být uvedeno, kdo je pùvodce. Podáním pøihlášky vzniká pøihlašovateli právo pøednosti. Právo pøednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, musí pøihlašovatel uplatnit již v pøihlášce prùmyslového vzoru a ve lhùtì tøí mìsícù od podání pøihlášky toto právo prokázat, jinak k nìmu Úøad pøihléd. K pøihlášce, v níž se uplatòuje výstavní priorita, musí být pøipojeno potvrzení poøadatele výstavy o tom, že výrobek vyobrazený popøípadì i popsaný v pøihlášce se shoduje s výrobkem vystaveným bo na výstavì pøedvedeným a údaj o datu, kdy byl výrobek do výstavy vsen. Taková pøihláška musí býto podána do tøí mìsícù od ukonèení výstavy. Výsadu výstavní priority mají jen ty výstavy na území ÈR, jejímž poøadatelm ji Úøad udìlil. Úøad podrobí pøihlášku prùmyslového vzoru prùzkumu zápisné zpùsobilosti, tj. z hlediska, zda pøedmìt pøihlášky splòuje podmínky požadované zákom, popøípadì zda obsahuje znaky, pro které je z ochrany vylouèen. V pøípadì zápisné zpùsobilosti zapíše Úøad prùmyslový vzor do rejstøíku prùmyslových vzorù, pøihlašovateli (který se tím stává majitelem prùmyslového vzoru) vydá o tom osvìdèení a zápis oznámí ve Vìstníku Úøadu. Zápis prùmyslového vzoru platí pìt let ode d podání pøihlášky prùmyslového vzoru. Dobu platnosti lze dvakrát prodloužit, a to vždy o dalších pìt let. Rozsah ochrany prùmyslovým vzorem je dán vyobrazením, které je povinnou souèástí každé pøihlášky prùmyslového vzoru. Úøad vede øízení o pøihlášce prùmyslového vzoru s pøihlašovatelem bo jeho zástupcem. Konkrétní výši správních poplatkù za úkony provádìné Úøadem ství Sazebník, který je pøílohou zák. è. 368/1992 Sb. v platném znìní. Správní poplatky se platí pøi podání a poplatek za každý požadovaný úkon musí být uhrazen samostatnì.

5 1 Návod k vyplnìní pøihlášky prùmyslového vzoru se žádostí o zápis prùmyslového vzoru do rejstøíku Druh pøihlášky. Oznaète pøíslušný druh pøihlášky. Pøihláška národní je ta, jejíž pøihlašovatel (pøípadnì první uvedený pøihlašovatel, je-li pøihlašovatelù více) má sídlo v Èeské republice. U pøihlášky zahranièní je sídlem prvního pøihlašovatele místo mimo Èeskou republiku. Pøihláška jednoduchá obsahuje jedinou vnìjší úpravu téhož výrobku (tato vnìjší úprava výrobku mùže být znázornìna na více obrázcích - rùzné pohledy, detaily). Hromadná pøihláška obsahuje více vnìjších úprav výrobkù téhož druhu. Tìchto vnìjších úprav mùže hromadná pøihláška obsahovat až 20. Do okénka se u hromadné pøihlášky napíše èíslo vyjadøující skuteèný poèet vnìjších úprav výrobku. Za každou druhou a další vnìjší ppravu výrobku se zvyšuje pøihlašovací poplatek. 2 Název prùmyslového vzoru musí být struèný a shodný s názvem uvedeným v popise (pokud je popis použit). Má vyjadøovat zejména obecné oznaèení druhu výrobku (stùl, tužka, dlaždice) bez výrobních, známkových a fantazijních oznaèení, mìl by vycházet pokud možno z názvosloví pøíslušené tøídy èi podtøídy mezinárodního (Locarnského) tøídníku prùmyslových vzorù a mìl by být v jednotném èísle, i když se pøihlašuje tzv. hromadnou pøihláškou nìkolik vnìjších úprav výrobku. 3 Pøihlašovatel: Vyplní se údaje o pøihlašovateli bo pøihlašovatelích, je-li jich více, a celkový poèet pøihlašovatelù. Pøihlašovatelem je ten, kdo podává pøihlášku prùmyslového vzoru (bez ohledu na to, je-li v øízení o pøihlášce zastupován) a kdo se, v pøípadì zápisu prùmyslového vzoru do rejstøíku. stává jeho majitelem. Pøihlašovatelem mùže být osoba fyzická i právnická. V pøípadì, že pøihlašovatel je souèasnì i pùvodcem (viz oddíl 11) oznaèí se pøíslušné políèko a vyplní se pøíslušné údaje o nìm jak v oddíle 3, tak v oddíle 11. Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úøedním názvem, s nímž byly zøízeny. V pøípadì, že sídlem pøihlašovatele jsou USA, uvede se v jeho adrese èlenský stát federace, v pøípadì Itálie i provincie. Není-li pøihlašovatel souèasnì i pùvodcem a jedná-li se o podnikový prùmyslový vzor, musí pøihlašovatel pøedložit doklad o nabytí práva podat pøihlášku. 4 Zástupce pøihlašovatele: Je-li ustven zástupce (právnická bo fyzická osoba), musí být k pøihlášce pøiložena plná moc. Zástupce musí být uvedeno v žádosti souèasnì se jmém a adresou. Zástupce mùže být jeden z pøihlašovatelù (spoleèný zmocnìc) bo patentový èi jiný zástupce. Z dohody o plné moci musí být zøejmý projev vùle obou stran na udìlení plné moci zmocnitelem a jejím pøevzetí zmocnìncem a rozsah zmocnìncova oprávnìní. Pokud pøihlašovatel povìøil zástupce gerální plnou mocí, která je uložena na Úøadì, je tøeba do formuláøe pøihlášky uvést Úøadem pøidìlené (depozitní) èíslo gerální plné moci. Pro øízení o pøihlášce musí být též pøedložena kopie této gerální plné moci. 5 Adresa pro doruèování: Úøad vede písemný styk s pøihlašovatelem bo jeho zástupcem. Není-li zástupce více pøihlašovatelù ustaven, musí pøihlašovatelé uvést adresu pro písemný styk s Úøadem. Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úøadním názvem, s nímž byly zøízeny. 6 Seznam pøíloh: Zaškrtnou se pøílohy, které jsou pøiloženy. Požadovaný poèet kusù je pøedtištìn, pøípadné další pøílohy doplòte do volné øádky. POZOR! Je-li více pøihlašovatelù (nikoli pùvodcù), poèet fotografií, vyobrazení, popisù a seznamù vnìjších úprav se zvyšuje vždy o jeden kus na každého druhého a dalšího pøihlašovatele. Vyobrazení: Fotografie bo kresby musí vyjadøovat všechny charakteristické znaky vnìjší úpravy výrobku jlépe v prostorovém pohledu. Výkresy musí být formátu jménì A6 (fotografie 10,5x14,5) jvýše A5 (fotografie 13x18). Je-li nutné zobrazit pøedmìt pøihlášky ve více ž jednom pohledu, musí být každý další pohled dodán také v pìti kopiích. Vyobrazení (zejména fotografie) musí vyhovovat požadavkùm pro tisk a reprodukci a smí obsahovat zobrazení žádných pøedmìtù, které jsou pøedmìtem ochrany. Má-li být pøedmìtem ochrany i barevné uspoøádání vnìjší úpravy výrobkù, musí být pøedloženy barevné fotografie a tento poøadavek uveden v tiskopisu pøihlášky v oddíle 10 a v popisu, je-li tento souèástí pøihlášky. Vyobrazení pøedmìtu pøihlášky musí být èíselnì oznaèeno. Èíselné oznaèení vyobrazení doporuèujeme uvést podle mezinárodního standardu. Oznaèení se skládá ze dnou èísel oddìlených teèkou. Pøed teèkou je èíslo výrobku (varianty), za teèkou je uvedeno èíslo pohledu pøi vyobrazení ve více pohledech (pøíklad èíslování vyobrazení druhého výrobku v pìti pohledech: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). Popis písemnì shrnuje zejména ty znaky ve kterých spoèívá novost vyøešení vnìjší úpravy výrobku. Nežádoucí je pøitom popis vlastností, popis technických parametrù, rozmìry a materiály. Pokud popis bude pøiložen k pøihlášce, mùže Úøad v odùvodnìných pøípadech popis vyžádat v prùbìhu øízení. Seznam výrobkù obsažených v hromadné pøihlášce vypište jako pøílohu hromadné pøihlášky (viz návod oddíl 1) na volný list papíru tak, aby každá varianta mìla konkrétní odkaz na své vyobrazení, pøípadnì i popis. Jedno vyhotovení vyobrazení a popisu (u každé ze sad jeden kus) musí pøihlašovatel bo jeho zástupce podepsat. 7 Právo pøednosti podle mezinárodní smlouvy. Podle ustanvení 48 zák è. 527/1990 Sb., musí pøihlašovatel právo pøednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, uplatnit v pøihlášce. Podle 27 vyhlášky è. 550/1990 Sb., musí pøihlašovatel v žádosti uvést datum podání pøihlášky, z níž právo pøednosti odvozuje, její èíslo a stát, v nìmž byla pøihláška podána, pøípadnì úøad, u nìhož byla pøihláška podána podle mezinárodní smlouvy. Uplatòuje-li pøihlašovatel nìkolik práv pøednosti, musí uvést souèasnì, ke které vnìjší úpravì výrobku se které právo pøednosti vztahuje. Vyplní se i poèet uplatnìných práv pøednosti. 8 Právo pøednosti výstavy v ÈR (výstavní priorita): Podle ustvení 49 zák. è. 527/1990 Sb., lze pøiznat právo pøednosti pøedmìtùm vystaveným na výstavách na území ÈR, kterým Úøad tuto výsadu udìlil. Podmínkou pøiznání priority je pøihlášení vystaveného prùmyslového vzoru u Úøadu do tøí mìsícù po ukonèení výstavy. Vyplòte požadovaná data a pøiložte potvrzení poøadatele výstavy dokládající požadovaná data a strvrzující, že pøedmìt pøihlášky je shodný s vystaveným výrobkem. 9 Jedná se o podnikový prùmyslový vzor: Vytvoøil-li pùvodce prùmyslový vzor ke splnìní úkolu z pracovního pomìru, z èlenského bo jiného obdobného pracovnìprávního vztahu ke svému zamìstnavateli, jedná se o podnikový vzor. Hodící se oznaète køížkem.

6 10 Vyjádøení k významu konkrétního barevného provedení pøiložených vyobrazení prùmyslového vzoru. Oznaèí se køížkem jedna z možností. Èernobílé vyobrazení, pøípadnì volba "ní" znamená, že pøípadná ochrana získává zápisem prùmyslového 11 Pùvodce je fyzická osoba, která vlastní tvùrèí prací vytvoøila pøedmìt prùmyslového vzoru. Mùže být souèasnì i pøihlašovatelem. Vyplní se údaje o pùvodci bo pùvodcích a celkový poèet pùvodcù. 12 Místo pro vyznaèení zpùsobu platby. Správní poplatek je splatný pøi podání pøihlášky prùmyslového vzoru, blíže viz zákon è. 368/1992 Sb. v platném znìní. Výše poplatku se liší, je-li pøihlašovatelem výluènì pùvodce bo nikoli. Èíslo úètu správních poplatku je /0710, Praha 1. Pøi úhradì poplatkù formou pøevodu z úètu je nutné, aby poplatníci uvádìli u všech plateb konstantní symbol Pokud je správní poplatek placen následnì, bo na výzvu Úøadu, je plátce povin identifikovat každou platbu variabilním symbolem. Variabilní symbol = 39 + èíslo pøihlášky + poslední dvojèíslí roku podání. Pøíklad Potvrzení o pøijetí pøihlášky Pokud pøihlašovatel požaduje zaslání "Potvrzení o pøijetí pøihlášky" musí vyplnit údaje na kartì, která je souèástí této pøihlášky. Úøad po pøijetí pøihlášky s doplnìnými základními údaji zašle tuto kartu zpìt pøihlašovateli bo jeho zástupci (pokud je uveden). Upozornìní: - Doporuèujeme vìnovat zvláštní pozornost vyplòování oddílù se jmény a adresami (zástupce, pøihlašovatelù a pùvodcù). Úøad tyto údaje zavádí do databáze výpoèetního systému a používá pøi písemném styku a pøi vydávání ochranných dokumentù, a to v té podobì, ve které jsou uvedeny na formuláøi. Vyžádání dodateèné opravy se považuje za žádost o provedení zmìny, která je ve smyslu platných pøedpisù zpoplatnìna a lze ji provést pouze v prùbìhu øízení. Ve vydaném ochranném dokumentu lez provést opravu pouze v pøípadì, že je chyba zpùsobena Úøadem. - Pokud rozsah nìkterého z oddílù formuláøe pøihlášky (napø. oddíly 3,7,11) postaèuje, použijte, prosím, volný list papíru oznaète ho "Doplòující list è...." s poøadovým èíslem a uveïte jeho existenci do oddílu 6 pøihlášky.

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o u d ì l e n í p a t e n t u. PØIHLAŠOVATEL (je-li více pøihlašovatelù pokraèujte na str.

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o u d ì l e n í p a t e n t u. PØIHLAŠOVATEL (je-li více pøihlašovatelù pokraèujte na str. Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 Telefon: (02) 24 31 15 55 Fax: (02) 32 00 13 PØIHLÁŠKA VYNÁLEZU s e ž á d o s t í o u d ì l e n í p a t e n t u è. jednací, datum podání

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO PŘÍPRAVKY NA OCHRANU

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI (Vyplní Úřad) Pořadové číslo:

Více

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu)

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu) ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost

Více

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů Federální úřad pro vynálezy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ / PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ / PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ / PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: ZÁKLADNÍ

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: Spisová

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny:

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny: infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ TERMÍNOÝCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI, BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI A PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Smluvní strany RÁMCOÁ SMLOUA (verze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SOUTÌŽNÍ PODMÍNKY A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SOUTÌŽE O NÁVRH dle 102-109 zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù Vhodný návrh øešení restaurování nástìnných maleb

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA (verze 2/2009) - èíslo:

RÁMCOVÁ SMLOUVA (verze 2/2009) - èíslo: RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S DEIZOÝMI HODNOTAMI Smluvní strany AKCENTA CZ, a.s., se sídlem Praha 10, U ršovického høbitova 554, 101 00, IÈ: 25163680, zapsaná v obchodním rejstøíku

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2001 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 17. prosince 2001 Cena 32,- Kè OBSAH 28 I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. èervence

Více

Systém ASPI - stav k 1.4.2005 do èástky 44/2005 Sb. a 20/2005 Sb.m.s. Obsah a text 328/1991 Sb. - poslední stav textu. 328/1991 Sb.

Systém ASPI - stav k 1.4.2005 do èástky 44/2005 Sb. a 20/2005 Sb.m.s. Obsah a text 328/1991 Sb. - poslední stav textu. 328/1991 Sb. Systém ASPI - stav k 1.4.2005 do èástky 44/2005 Sb. a 20/2005 Sb.m.s. Obsah a text 328/1991 Sb. - poslední stav textu 328/1991 Sb. ZÁKON ze dne 11. èervence 1991 o konkursu a vyrovnání Zmìna: 122/1993

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s. I. Definice pojmù 1.1 Pro úèely tìchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP ) mají následující výrazy psané s velkým poèáteèním

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální)

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální) A. Text zákona. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991 ve znìní zákonù è. 231/1992 Sb., è. 591/1992 Sb., è. 600/1992 Sb., è. 273/1993 Sb., è. 303/ 1993

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu Otevøený výukový program Interaktivní výuka 4.2 Professional Pøíruèka správce programu 1 Copyright 2005 Ing. Radomír Kadlec, Ing. Lubomír Kadlec Grafická úprava: Iveta Kadlecová 2 Interaktivní výuka Obsah

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU "manuál vizuálního stylu" Tento dokument popisuje jednotný vizuální styl spoleèností ÈSAD Havíøov a.s., ÈSAD Karviná a.s. a ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Jednotný vizuální styl je významným nástrojem komunikaèní

Více

bankovní spojení: Komerèní banka Praha 1, Malostranské námìstí 23 èíslo úètu: 1028743-011/0100 telefon: 257 532861 fax: 257532862

bankovní spojení: Komerèní banka Praha 1, Malostranské námìstí 23 èíslo úètu: 1028743-011/0100 telefon: 257 532861 fax: 257532862 . "ti".v '~o~~ ~{\., ~'*"~ ~ '\:.'a. Iot,t. ~ 'fd>~~ tgi"'- A'~~ '\. ---".~.~.'\~~ Smlouva o dílo è. 514/12 '\: na zhotoveni stavby "Nemocnice MSKB v Praze 1 - rekonstrukce výtahu" Objednatel: Kongregace

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 1 Rozeslána dne 30. dubna 2002 Cena 94,- Kè OBSAH 1. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

PAØÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

PAØÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ PAØÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ze dne 20. bøezna 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýnì dne 2.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 Informaèní centrum pro mládež Šafaøíkova 666/9 500 02 Hradec Králové V Hradci Králové,

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM

LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM Doc. JUDr. Martin Boháèek, CSc. 1 Licenèní smlouva pojem 1.1 Pojem licence Licence (od latinského licere svolovat, povolovat) znamená svolení k èinnosti, která je

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Poznámky k formuláři žádosti o převod

Poznámky k formuláři žádosti o převod ÚŘAD PO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Poznámky k formuláři žádosti o převod Obecné poznámky Podle pravidla 83 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince

Více

ØÁDY RYCHLOSTNÍ KANOISTIKY

ØÁDY RYCHLOSTNÍ KANOISTIKY ØÁDY RYCHLOSTNÍ KANOISTIKY Platné od 1. ledna 2005 PRAVIDLA RYCHLOSTNÍ KANOISTIKY SOUTÌŽNÍ SMÌRNICE REGISTRAÈNÍ ØÁD ØÁD DOPINGOVÉ KONTROLY DISCIPLINÁRNÍ ØÁD Výbor sekce rychlostní kanoistiky Èeského svazu

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 15. listopadu 2002 Cena 79,- Kè OBSAH 20. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. listopadu

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více