Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru"

Transkript

1 Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, Praha 6 Telefon: (02) , Fax: (02) PØIHLÁŠKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku è. jednací, datum podání PVZ Tøída Referent Kód Potvrzení o pøijetí pøihlášky vydáno d: osobnì / poštou vyplní Úøad 1 Druh pøihlášky Pøihláška národní Pøihláška jednoduchá obsahující 1 vnìjší úpravu výrobku Pøihláška zahranièní Pøihláška hromadná obsahující vnìjších úprav výrobkù 2 Název prùmyslového vzoru 3 PØIHLAŠOVATEL (je-li více pøihlašovatelù pokraèujte na str. 2) Pøíjmení Poèet pøihlašovatelù Telefon ní pøíslušnost Fax 4 Zástupce pøihlašovatele 6 Seznam pøíloh Pøíjmení 5x fotografie 5x jiná vyobrazení 5x popis Telefon V pøípadì gerální plné moci uveïte èíslo pøidìlené Úøadem Èíslo jednací zástupce Fax 5x seznam vnìjších úprav výrobkù obsažených v hromadné pøihlášce korespondující s èíslováním pøiložených vyobrazení 1x plná moc zástupce poèet dokladù o mezinárodní prioritì 5 Adresa pro doruèování 3 4 (vyplòuje se jen v pøípadì, že jde o adresu odlišnou od adresy bo ) 1x doklad o výstavní prioritì Pøíjmení 1x doklad o nabytí práva podat pøihlášku poèet dalších dokladù (pøíloh) Telefon Fax Poèet doplòujících listù vytištìno programem FormFiller

2 3 PØIHLAŠOVATEL (pokraèování) 2. Pøíjmení ní pøíslušnost 3. Pøíjmení ní pøíslušnost 4. Pøíjmení ní pøíslušnost 7 Právo pøednosti podle mezinárodní smlouvy 1 Poèet uplatnìných práv pøednosti Èísla patentových nárokù, ke kterým Datum podání pøihlášky Èíslo pøihlášky / Úøad se dané právo pøednosti vztahuje Právo pøednosti z vástavy v ÈR (výstavní priorita) Datum vsení vzoru do výstavy Název výstavy a místo konání Datum zahájení výstavy Datum ukonèení výstavy 9 Jedná se o podnikový prùmyslový vzor 10 VYJÁDØENÍ K VÝZNAMU KONKRÉTNÍHO BAREVNÉHO PROVEDENÍ PØILOŽENÝCH VYOBREZENÍ PRÙMYSLOVÉHO VZORU Konkrétní barevné provedení je ní pøedmìtem požadované ochrany

3 11 PÙVODCE 1. Pøíjmení Poèet pùvodcù ní pøíslušnost 2. Pøíjmení ní pøíslušnost 3. Pøíjmení 12 Místo pro vyznaèení zpùsobu platby 4. Pøíjmení ní pøíslušnost Správní poplatek je splatný pøi podání pøihlášky a je placen*: V pokladnì ÚPV Pøevodem z úètu Poštovní poukázkou Kolkem - zde nalepit ní pøíslušnost 5. Pøíjmení * Nehodící se škrtnìte! ní pøíslušnost Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajù a žádám o zápis prùmyslového vzoru do rejstøíku... podpis pøihlašovatele bo jeho zástupce (pøípadnì razítko u právnických osob)

4 Informace pro pøihlašovatele prùmyslových vzorù Pøihlašování a øízení o pøihláškách prùmyslových vzorù a úprava práv a povinností, vyplývajících ze zápisu prùmyslového vzoru do rejstøíku, jsou upraveny zák. è. 527/1990 Sb. o vynálezech, prùmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích a vyhláškou è. 550/1990 Sb., dále pak zák. è. 71/1967 Sb., o správním øízení a zákom ÈNR è. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány Èeské republiky, ve znìní pøedpisù jej mìnících a doplòujících. Další text této Informace má pouze podpùrnì zdùraznit vybrané aspekty dané problematiky. Prùmyslovým vzorem zpùsobilým zápisu do rejstøíku prùmyslových vzorù je vnìjší úprava výrobku, která je nová a prùmyslovì využitelná. Vnìjší úpravou je plošná bo prostorová úprava, spoèívající zejména ve tvaru, obrysech, kresbì bo uspoøádání barev bo v kombinaci tìchto znakù. Prùmyslovým vzorem v tomto smyslu ní technické a konstukèní øešení, pøesení známé vnìjší úpravy výrobku na výrobek jiného druhu bo vnìjší úprava vytvoøená zvìtšením bo zmenšením známé vnìjší úpravy výrobku, zámìna materiálu pro vnìjší upravu výrobku, architektonické øešení stavby, vnìjší úprava výrobku zjistitelná jen pøi zvláštní pozornosti, barva, ní-li jí užito ve spojení s tvarem, obrysem bo kresbou. Prùmyslový vzor je nový, byl-li pøed dobou, od níž pøísluší pøihlašovateli právo pøednosti, znám v Èeské republice bo v zahranièí z veøejnì dostupných pramenù, zejména, byl-li zobrazen bo popsán ve zveøejnìných tiskovinách bo veøejnì využíván, vystaven pøedsen bo pøedveden. Prùmyslový vzor je prùmyslovì využitelný, jestliže se podle nìho mohou opakovanì zhotovovat výrobky. Majitel zapsaného prùmyslového vzoru má výluèné právo využívat prùmyslový vzor, poskytovat souhlas k využívání prùmyslového vzoru jiným osobám bo na nì prùmyslový vzor pøevést. Souhlas k využívání prùmyslového vzoru se udìluje licenèní smlouvou, která nabývá úèinnosti vùèi tøetím osobám zápisem do rejstøíku prùmyslových vzorù. O zápis prùmyslového vzoru do rejstøíku se žádá pøihláškou prùmyslového vzoru podu na pøedepsaném formuláøi. Pøihláška prùmyslového vzoru se podává poštou bo osobnì u Úøadu prùmyslového vlastnictví, Antonína Èermáka 2a, Praha 6, (dále jen Úøad). Pøihláška prùmyslového vzoru se považuje za podu, obsahuje-li alespoò oznaèení pøihlašovatele, projev jeho vùle o zápis prùmyslového vzoru do rejstøíku a vyobrazení vnìjší úpravy výrobku, pro niž se požaduje ochrana. Pøihláška mùže být podána jako tzv. jednoduchá, tj. když je zápis do rejstøíku prùmyslových vzorù poøadován pro jednu vnìjší úpravu výrobku bo jako tzv. hromadná, tj. že pøihláška mùže obsahovat více vnìjších úprav výrobkù téhož druhu navzájem obdobných. Hromadná pøihláška mùže obsahovat jvíce dvacet vnìjších úprav výrobkù téhož druhu. Pojmy pøihlašovatel a pùvodce: Pøihlášku prùmyslového vzoru je oprávnìn podat pùvodce bo jeho právní nástupce. Vytvoøí-li pùvodce prùmyslový vzor ke splnìní úkolù v pracovním pomìru bo na základì smlouvy o vytvoøení díla, pøechází právo pùvodce podat pøihlášku prùmyslového vzoru na zamìstnavatele, ní-li smlouvou stveno jinak. Pùvodce, který vytvoøil prùmyslový vzor v pracovním pomìru bo na základì smlouvy o vytvoøení díla, je povin zamìstnavatele o této skuteènosti prodlenì písemnì vyrozumìt a pøedat mu podklady potøebné k posouzení prùmyslového vzoru. Nepodá-li zamìstnavatel ve lhùtì tøí mìsícù od tohoto vyrozumìní pøihlášku prùmyslového vzoru, mùže prùmyslový vzor pøihlásit pùvodce. V pøihlášce prùmyslového vzoru musí být uvedeno, kdo je pùvodce. Podáním pøihlášky vzniká pøihlašovateli právo pøednosti. Právo pøednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, musí pøihlašovatel uplatnit již v pøihlášce prùmyslového vzoru a ve lhùtì tøí mìsícù od podání pøihlášky toto právo prokázat, jinak k nìmu Úøad pøihléd. K pøihlášce, v níž se uplatòuje výstavní priorita, musí být pøipojeno potvrzení poøadatele výstavy o tom, že výrobek vyobrazený popøípadì i popsaný v pøihlášce se shoduje s výrobkem vystaveným bo na výstavì pøedvedeným a údaj o datu, kdy byl výrobek do výstavy vsen. Taková pøihláška musí býto podána do tøí mìsícù od ukonèení výstavy. Výsadu výstavní priority mají jen ty výstavy na území ÈR, jejímž poøadatelm ji Úøad udìlil. Úøad podrobí pøihlášku prùmyslového vzoru prùzkumu zápisné zpùsobilosti, tj. z hlediska, zda pøedmìt pøihlášky splòuje podmínky požadované zákom, popøípadì zda obsahuje znaky, pro které je z ochrany vylouèen. V pøípadì zápisné zpùsobilosti zapíše Úøad prùmyslový vzor do rejstøíku prùmyslových vzorù, pøihlašovateli (který se tím stává majitelem prùmyslového vzoru) vydá o tom osvìdèení a zápis oznámí ve Vìstníku Úøadu. Zápis prùmyslového vzoru platí pìt let ode d podání pøihlášky prùmyslového vzoru. Dobu platnosti lze dvakrát prodloužit, a to vždy o dalších pìt let. Rozsah ochrany prùmyslovým vzorem je dán vyobrazením, které je povinnou souèástí každé pøihlášky prùmyslového vzoru. Úøad vede øízení o pøihlášce prùmyslového vzoru s pøihlašovatelem bo jeho zástupcem. Konkrétní výši správních poplatkù za úkony provádìné Úøadem ství Sazebník, který je pøílohou zák. è. 368/1992 Sb. v platném znìní. Správní poplatky se platí pøi podání a poplatek za každý požadovaný úkon musí být uhrazen samostatnì.

5 1 Návod k vyplnìní pøihlášky prùmyslového vzoru se žádostí o zápis prùmyslového vzoru do rejstøíku Druh pøihlášky. Oznaète pøíslušný druh pøihlášky. Pøihláška národní je ta, jejíž pøihlašovatel (pøípadnì první uvedený pøihlašovatel, je-li pøihlašovatelù více) má sídlo v Èeské republice. U pøihlášky zahranièní je sídlem prvního pøihlašovatele místo mimo Èeskou republiku. Pøihláška jednoduchá obsahuje jedinou vnìjší úpravu téhož výrobku (tato vnìjší úprava výrobku mùže být znázornìna na více obrázcích - rùzné pohledy, detaily). Hromadná pøihláška obsahuje více vnìjších úprav výrobkù téhož druhu. Tìchto vnìjších úprav mùže hromadná pøihláška obsahovat až 20. Do okénka se u hromadné pøihlášky napíše èíslo vyjadøující skuteèný poèet vnìjších úprav výrobku. Za každou druhou a další vnìjší ppravu výrobku se zvyšuje pøihlašovací poplatek. 2 Název prùmyslového vzoru musí být struèný a shodný s názvem uvedeným v popise (pokud je popis použit). Má vyjadøovat zejména obecné oznaèení druhu výrobku (stùl, tužka, dlaždice) bez výrobních, známkových a fantazijních oznaèení, mìl by vycházet pokud možno z názvosloví pøíslušené tøídy èi podtøídy mezinárodního (Locarnského) tøídníku prùmyslových vzorù a mìl by být v jednotném èísle, i když se pøihlašuje tzv. hromadnou pøihláškou nìkolik vnìjších úprav výrobku. 3 Pøihlašovatel: Vyplní se údaje o pøihlašovateli bo pøihlašovatelích, je-li jich více, a celkový poèet pøihlašovatelù. Pøihlašovatelem je ten, kdo podává pøihlášku prùmyslového vzoru (bez ohledu na to, je-li v øízení o pøihlášce zastupován) a kdo se, v pøípadì zápisu prùmyslového vzoru do rejstøíku. stává jeho majitelem. Pøihlašovatelem mùže být osoba fyzická i právnická. V pøípadì, že pøihlašovatel je souèasnì i pùvodcem (viz oddíl 11) oznaèí se pøíslušné políèko a vyplní se pøíslušné údaje o nìm jak v oddíle 3, tak v oddíle 11. Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úøedním názvem, s nímž byly zøízeny. V pøípadì, že sídlem pøihlašovatele jsou USA, uvede se v jeho adrese èlenský stát federace, v pøípadì Itálie i provincie. Není-li pøihlašovatel souèasnì i pùvodcem a jedná-li se o podnikový prùmyslový vzor, musí pøihlašovatel pøedložit doklad o nabytí práva podat pøihlášku. 4 Zástupce pøihlašovatele: Je-li ustven zástupce (právnická bo fyzická osoba), musí být k pøihlášce pøiložena plná moc. Zástupce musí být uvedeno v žádosti souèasnì se jmém a adresou. Zástupce mùže být jeden z pøihlašovatelù (spoleèný zmocnìc) bo patentový èi jiný zástupce. Z dohody o plné moci musí být zøejmý projev vùle obou stran na udìlení plné moci zmocnitelem a jejím pøevzetí zmocnìncem a rozsah zmocnìncova oprávnìní. Pokud pøihlašovatel povìøil zástupce gerální plnou mocí, která je uložena na Úøadì, je tøeba do formuláøe pøihlášky uvést Úøadem pøidìlené (depozitní) èíslo gerální plné moci. Pro øízení o pøihlášce musí být též pøedložena kopie této gerální plné moci. 5 Adresa pro doruèování: Úøad vede písemný styk s pøihlašovatelem bo jeho zástupcem. Není-li zástupce více pøihlašovatelù ustaven, musí pøihlašovatelé uvést adresu pro písemný styk s Úøadem. Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úøadním názvem, s nímž byly zøízeny. 6 Seznam pøíloh: Zaškrtnou se pøílohy, které jsou pøiloženy. Požadovaný poèet kusù je pøedtištìn, pøípadné další pøílohy doplòte do volné øádky. POZOR! Je-li více pøihlašovatelù (nikoli pùvodcù), poèet fotografií, vyobrazení, popisù a seznamù vnìjších úprav se zvyšuje vždy o jeden kus na každého druhého a dalšího pøihlašovatele. Vyobrazení: Fotografie bo kresby musí vyjadøovat všechny charakteristické znaky vnìjší úpravy výrobku jlépe v prostorovém pohledu. Výkresy musí být formátu jménì A6 (fotografie 10,5x14,5) jvýše A5 (fotografie 13x18). Je-li nutné zobrazit pøedmìt pøihlášky ve více ž jednom pohledu, musí být každý další pohled dodán také v pìti kopiích. Vyobrazení (zejména fotografie) musí vyhovovat požadavkùm pro tisk a reprodukci a smí obsahovat zobrazení žádných pøedmìtù, které jsou pøedmìtem ochrany. Má-li být pøedmìtem ochrany i barevné uspoøádání vnìjší úpravy výrobkù, musí být pøedloženy barevné fotografie a tento poøadavek uveden v tiskopisu pøihlášky v oddíle 10 a v popisu, je-li tento souèástí pøihlášky. Vyobrazení pøedmìtu pøihlášky musí být èíselnì oznaèeno. Èíselné oznaèení vyobrazení doporuèujeme uvést podle mezinárodního standardu. Oznaèení se skládá ze dnou èísel oddìlených teèkou. Pøed teèkou je èíslo výrobku (varianty), za teèkou je uvedeno èíslo pohledu pøi vyobrazení ve více pohledech (pøíklad èíslování vyobrazení druhého výrobku v pìti pohledech: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). Popis písemnì shrnuje zejména ty znaky ve kterých spoèívá novost vyøešení vnìjší úpravy výrobku. Nežádoucí je pøitom popis vlastností, popis technických parametrù, rozmìry a materiály. Pokud popis bude pøiložen k pøihlášce, mùže Úøad v odùvodnìných pøípadech popis vyžádat v prùbìhu øízení. Seznam výrobkù obsažených v hromadné pøihlášce vypište jako pøílohu hromadné pøihlášky (viz návod oddíl 1) na volný list papíru tak, aby každá varianta mìla konkrétní odkaz na své vyobrazení, pøípadnì i popis. Jedno vyhotovení vyobrazení a popisu (u každé ze sad jeden kus) musí pøihlašovatel bo jeho zástupce podepsat. 7 Právo pøednosti podle mezinárodní smlouvy. Podle ustanvení 48 zák è. 527/1990 Sb., musí pøihlašovatel právo pøednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, uplatnit v pøihlášce. Podle 27 vyhlášky è. 550/1990 Sb., musí pøihlašovatel v žádosti uvést datum podání pøihlášky, z níž právo pøednosti odvozuje, její èíslo a stát, v nìmž byla pøihláška podána, pøípadnì úøad, u nìhož byla pøihláška podána podle mezinárodní smlouvy. Uplatòuje-li pøihlašovatel nìkolik práv pøednosti, musí uvést souèasnì, ke které vnìjší úpravì výrobku se které právo pøednosti vztahuje. Vyplní se i poèet uplatnìných práv pøednosti. 8 Právo pøednosti výstavy v ÈR (výstavní priorita): Podle ustvení 49 zák. è. 527/1990 Sb., lze pøiznat právo pøednosti pøedmìtùm vystaveným na výstavách na území ÈR, kterým Úøad tuto výsadu udìlil. Podmínkou pøiznání priority je pøihlášení vystaveného prùmyslového vzoru u Úøadu do tøí mìsícù po ukonèení výstavy. Vyplòte požadovaná data a pøiložte potvrzení poøadatele výstavy dokládající požadovaná data a strvrzující, že pøedmìt pøihlášky je shodný s vystaveným výrobkem. 9 Jedná se o podnikový prùmyslový vzor: Vytvoøil-li pùvodce prùmyslový vzor ke splnìní úkolu z pracovního pomìru, z èlenského bo jiného obdobného pracovnìprávního vztahu ke svému zamìstnavateli, jedná se o podnikový vzor. Hodící se oznaète køížkem.

6 10 Vyjádøení k významu konkrétního barevného provedení pøiložených vyobrazení prùmyslového vzoru. Oznaèí se køížkem jedna z možností. Èernobílé vyobrazení, pøípadnì volba "ní" znamená, že pøípadná ochrana získává zápisem prùmyslového 11 Pùvodce je fyzická osoba, která vlastní tvùrèí prací vytvoøila pøedmìt prùmyslového vzoru. Mùže být souèasnì i pøihlašovatelem. Vyplní se údaje o pùvodci bo pùvodcích a celkový poèet pùvodcù. 12 Místo pro vyznaèení zpùsobu platby. Správní poplatek je splatný pøi podání pøihlášky prùmyslového vzoru, blíže viz zákon è. 368/1992 Sb. v platném znìní. Výše poplatku se liší, je-li pøihlašovatelem výluènì pùvodce bo nikoli. Èíslo úètu správních poplatku je /0710, Praha 1. Pøi úhradì poplatkù formou pøevodu z úètu je nutné, aby poplatníci uvádìli u všech plateb konstantní symbol Pokud je správní poplatek placen následnì, bo na výzvu Úøadu, je plátce povin identifikovat každou platbu variabilním symbolem. Variabilní symbol = 39 + èíslo pøihlášky + poslední dvojèíslí roku podání. Pøíklad Potvrzení o pøijetí pøihlášky Pokud pøihlašovatel požaduje zaslání "Potvrzení o pøijetí pøihlášky" musí vyplnit údaje na kartì, která je souèástí této pøihlášky. Úøad po pøijetí pøihlášky s doplnìnými základními údaji zašle tuto kartu zpìt pøihlašovateli bo jeho zástupci (pokud je uveden). Upozornìní: - Doporuèujeme vìnovat zvláštní pozornost vyplòování oddílù se jmény a adresami (zástupce, pøihlašovatelù a pùvodcù). Úøad tyto údaje zavádí do databáze výpoèetního systému a používá pøi písemném styku a pøi vydávání ochranných dokumentù, a to v té podobì, ve které jsou uvedeny na formuláøi. Vyžádání dodateèné opravy se považuje za žádost o provedení zmìny, která je ve smyslu platných pøedpisù zpoplatnìna a lze ji provést pouze v prùbìhu øízení. Ve vydaném ochranném dokumentu lez provést opravu pouze v pøípadì, že je chyba zpùsobena Úøadem. - Pokud rozsah nìkterého z oddílù formuláøe pøihlášky (napø. oddíly 3,7,11) postaèuje, použijte, prosím, volný list papíru oznaète ho "Doplòující list è...." s poøadovým èíslem a uveïte jeho existenci do oddílu 6 pøihlášky.

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o u d ì l e n í p a t e n t u. PØIHLAŠOVATEL (je-li více pøihlašovatelù pokraèujte na str.

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o u d ì l e n í p a t e n t u. PØIHLAŠOVATEL (je-li více pøihlašovatelù pokraèujte na str. Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 Telefon: (02) 24 31 15 55 Fax: (02) 32 00 13 PØIHLÁŠKA VYNÁLEZU s e ž á d o s t í o u d ì l e n í p a t e n t u è. jednací, datum podání

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecnì závazná vyhláška è. 2/2016 ze dne 28.12.2016, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: Spisová

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003,

ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003, 357/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. záøí 2003, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis

Více

Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO PŘÍPRAVKY NA OCHRANU

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

PTO. PŘIHLÁŠKA TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÉHO VÝROBKU se žádostí o zápis topografie polovodičového výrobku do rejstříku

PTO. PŘIHLÁŠKA TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÉHO VÝROBKU se žádostí o zápis topografie polovodičového výrobku do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÉHO VÝROBKU se žádostí o zápis topografie polovodičového

Více

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů Federální úřad pro vynálezy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle

Více

Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

PØIHLÁŠKA K REGISTRACI

PØIHLÁŠKA K REGISTRACI dl_10sd25510_3.pdf Celnímu úøadu Ne zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny. 01 Daòové identifikaèní èíslo CZ 02 První registrace / oznámení zmìny*) otisk prezentaèního razítka celního

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu)

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu) ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

ŽÁDOST O ZVEŘEJNĚNÍ PŘIHLÁŠKY VYNÁLEZU PŘED ZÁKONEM STANOVENOU LHŮTOU / O ODKLAD ZÁPISU UŽITNÉHO VZORU DO REJSTŘÍKU

ŽÁDOST O ZVEŘEJNĚNÍ PŘIHLÁŠKY VYNÁLEZU PŘED ZÁKONEM STANOVENOU LHŮTOU / O ODKLAD ZÁPISU UŽITNÉHO VZORU DO REJSTŘÍKU ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ŽÁDOST O ZVEŘEJNĚNÍ PŘIHLÁŠKY VYNÁLEZU PŘED

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ / PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ / PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ / PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: ZÁKLADNÍ

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6. Tel.: Fax: Datová schránka: ix6aa38

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6. Tel.: Fax: Datová schránka: ix6aa38 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ROZKLAD (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: ZÁKLADNÍ

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6. Tel.: Fax: Datová schránka: ix6aa38

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6. Tel.: Fax: Datová schránka: ix6aa38 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 LICENCE (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: ZÁKLADNÍ

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6. Tel.: Fax: Datová schránka: ix6aa38

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6. Tel.: Fax: Datová schránka: ix6aa38 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ZÁSTAVNÍ PRÁVO (Vyplní Úřad) Pořadové číslo:

Více

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI (Vyplní Úřad) Pořadové číslo:

Více

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu)

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu) ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL

Více

PŘEKLAD EVROPSKÉHO PATENTOVÉHO SPISU A NÁROKŮ

PŘEKLAD EVROPSKÉHO PATENTOVÉHO SPISU A NÁROKŮ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 PŘEKLAD EVROPSKÉHO PATENTOVÉHO SPISU A NÁROKŮ

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI (Vyplní

Více

PŘIHLÁŠKA PRŮMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis průmyslového vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA PRŮMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis průmyslového vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA PRŮMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis průmyslového vzoru do rejstříku (Vyplní

Více

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: Spisová

Více

HAAGSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM PØIHLAŠOVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ

HAAGSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM PØIHLAŠOVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ HAAGSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM PØIHLAŠOVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ ze dne 6. listopadu 1925 revidovaná v Londýnì dne 2. èervna 1934 a v Haagu dne 28. listopadu 1960 Smluvní státy, jsouce prodchnuty

Více

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì Zadávací dokumentace k veøejné zakázce zadávané v zadávacím øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon ) Název veøejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ÚPLNÉHO PRŮZKUMU

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ÚPLNÉHO PRŮZKUMU ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ŽÁDOST O PROVEDENÍ ÚPLNÉHO PRŮZKUMU (Vyplní

Více

Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 8

Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 8 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 28. srpna 2000 Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 8 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 79. Opatøení Úøadu è. OÚ - 1/R/2000 B. Informativní

Více

Zadávací dokumentace. Inovace ve výrobì trvanlivých masných výrobkù vestavba klimatizovaných komor

Zadávací dokumentace. Inovace ve výrobì trvanlivých masných výrobkù vestavba klimatizovaných komor Zadávací dokumentace k zakázce mimo režim zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázkách Inovace ve výrobì trvanlivých masných výrobkù vestavba klimatizovaných komor Zadávací dokumentace k výbìrovému

Více

Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových Územní pracovištì Ústí nad Labem, Mírové námìstí 36, Ústí nad Labem.

Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových Územní pracovištì Ústí nad Labem, Mírové námìstí 36, Ústí nad Labem. 4821/UCV/2009-UCVR È.j.: UZSVM/UCV/4509/2009-UCVR Oznámení o vvbìrovém øízení a jeho Dodmínkách Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových Územní pracovištì Ústí nad Labem, Mírové námìstí 36,400

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

ŽÁDOST O ZMĚNU ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ (Sídlo žadatele zůstává stejné)

ŽÁDOST O ZMĚNU ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ (Sídlo žadatele zůstává stejné) ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ŽÁDOST O ZMĚNU ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ (Sídlo

Více

NÁMITKY, NEPLATNOST, ZRUŠENÍ, VÝMAZ, URČENÍ

NÁMITKY, NEPLATNOST, ZRUŠENÍ, VÝMAZ, URČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 NÁMITKY, NEPLATNOST, ZRUŠENÍ, VÝMAZ, URČENÍ

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ / PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ / PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ / PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (podle Lisabonské dohody)

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (podle Lisabonské dohody) ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU /

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6. Tel.: Fax: Datová schránka: ix6aa38

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6. Tel.: Fax: Datová schránka: ix6aa38 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 PŘIHLÁŠKA TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÉHO VÝROBKU

Více

LISTY PODMÍNKY A CENÍK INZERCE. platný od Redakce Znojemských listù: Mìstský úøad Znojmo, Obroková 12, Znojmo

LISTY PODMÍNKY A CENÍK INZERCE. platný od Redakce Znojemských listù: Mìstský úøad Znojmo, Obroková 12, Znojmo Z NOJEMS K É LISTY PODMÍNKY A CENÍK INZERCE platný od 13. 1. 2015 Redakce Znojemských listù: Mìstský úøad Znojmo, Obroková 12, 669 22 Znojmo tel.: 515 216 143 (inzerce) e-mail: lubica.peterkova@muznojmo.cz

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

ŽÁDOST O ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ v EU

ŽÁDOST O ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ v EU ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ŽÁDOST O ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO

Více

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavøená v souladu s ustanovení 2079 a násl. zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami Jméno: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,

Více

2 Základy smlouvy (1) K rozsahu plnìní dodavatele patøí všechny projekèní, výrobní a jiná plnìní tak, jak konkrétnì vyplývají ze

2 Základy smlouvy (1) K rozsahu plnìní dodavatele patøí všechny projekèní, výrobní a jiná plnìní tak, jak konkrétnì vyplývají ze 1 Oblast platnosti Zvláštních nákupních podmínek Tyto Zvláštní nákupní podmínky platí pro nákup a dodávky strojù a (strojních) zaøízení urèených pro projekty (výrobních) linek vèetnì dalších plnìní, která

Více

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny:

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny: infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ TERMÍNOÝCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI, BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI A PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Smluvní strany RÁMCOÁ SMLOUA (verze

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

PŘIHLÁŠKA PRŮMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis průmyslového vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA PRŮMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis průmyslového vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 PŘIHLÁŠKA PRŮMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6. Tel.: Fax: Datová schránka: ix6aa38

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6. Tel.: Fax: Datová schránka: ix6aa38 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ZÁSTUPCE (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: ZÁKLADNÍ

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SOUTÌŽNÍ PODMÍNKY A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SOUTÌŽE O NÁVRH dle 102-109 zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù Vhodný návrh øešení restaurování nástìnných maleb

Více

Systém ASPI - stav k 1.4.2005 do èástky 44/2005 Sb. a 20/2005 Sb.m.s. Obsah a text 328/1991 Sb. - poslední stav textu. 328/1991 Sb.

Systém ASPI - stav k 1.4.2005 do èástky 44/2005 Sb. a 20/2005 Sb.m.s. Obsah a text 328/1991 Sb. - poslední stav textu. 328/1991 Sb. Systém ASPI - stav k 1.4.2005 do èástky 44/2005 Sb. a 20/2005 Sb.m.s. Obsah a text 328/1991 Sb. - poslední stav textu 328/1991 Sb. ZÁKON ze dne 11. èervence 1991 o konkursu a vyrovnání Zmìna: 122/1993

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní

Více

ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO SPISU ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO SPISU (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Zadávací dokumentace k veøejné zakázce k podlimitní veøejné zakázce na dodávky

Zadávací dokumentace k veøejné zakázce k podlimitní veøejné zakázce na dodávky FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ØEDITELSTVÍ editel!fn!brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IÈO: 652 697 05, DIÈ:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA (verze 2/2009) - èíslo:

RÁMCOVÁ SMLOUVA (verze 2/2009) - èíslo: RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S DEIZOÝMI HODNOTAMI Smluvní strany AKCENTA CZ, a.s., se sídlem Praha 10, U ršovického høbitova 554, 101 00, IÈ: 25163680, zapsaná v obchodním rejstøíku

Více

ŽÁDOST O OBNOVU ŘÍZENÍ

ŽÁDOST O OBNOVU ŘÍZENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ŽÁDOST O OBNOVU ŘÍZENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s. I. Definice pojmù 1.1 Pro úèely tìchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP ) mají následující výrazy psané s velkým poèáteèním

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2001 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 17. prosince 2001 Cena 32,- Kè OBSAH 28 I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. èervence

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 www.upv.cz Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLA VNt MÌSTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNtHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOlNtHO PROSTØEDÍ V Praze dne 22.7.2004 È.j.: M HM P-070964/2004/0ZPNI/EIA/099-2/Be Vyøizuje: Ing. Beranová ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí podle 7

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální)

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální) A. Text zákona. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991 ve znìní zákonù è. 231/1992 Sb., è. 591/1992 Sb., è. 600/1992 Sb., è. 273/1993 Sb., è. 303/ 1993

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

STEJNOPIS, v, Na žádost pana Ing. Petra Ratislava, nar.dne , bytem Frýdek-

STEJNOPIS, v, Na žádost pana Ing. Petra Ratislava, nar.dne , bytem Frýdek- STEJNOPIS, v, NOTARSKY ~ sepsaný dne dvacátého druhého záøí roku dvoutisícího šestnáctého /22. 09. 2016/, vèase 14:00 hodin, jménem Mgr. Svatavy SMOLKOVÉ, notáøky se sídlem ve Frýdku-Místku, jejím zástupcem

Více

OBECNÉ SDĚLENÍ / ŽÁDOST NEZPOPLATNĚNÁ (Nespadající obsahově do jiných formulářů)

OBECNÉ SDĚLENÍ / ŽÁDOST NEZPOPLATNĚNÁ (Nespadající obsahově do jiných formulářů) ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 OBECNÉ SDĚLENÍ / ŽÁDOST NEZPOPLATNĚNÁ (Nespadající

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 1 Rozeslána dne 30. dubna 2002 Cena 94,- Kè OBSAH 1. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více