Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru"

Transkript

1 Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, Praha 6 Telefon: (02) , Fax: (02) PØIHLÁŠKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku è. jednací, datum podání PVZ Tøída Referent Kód Potvrzení o pøijetí pøihlášky vydáno d: osobnì / poštou vyplní Úøad 1 Druh pøihlášky Pøihláška národní Pøihláška jednoduchá obsahující 1 vnìjší úpravu výrobku Pøihláška zahranièní Pøihláška hromadná obsahující vnìjších úprav výrobkù 2 Název prùmyslového vzoru 3 PØIHLAŠOVATEL (je-li více pøihlašovatelù pokraèujte na str. 2) Pøíjmení Poèet pøihlašovatelù Telefon ní pøíslušnost Fax 4 Zástupce pøihlašovatele 6 Seznam pøíloh Pøíjmení 5x fotografie 5x jiná vyobrazení 5x popis Telefon V pøípadì gerální plné moci uveïte èíslo pøidìlené Úøadem Èíslo jednací zástupce Fax 5x seznam vnìjších úprav výrobkù obsažených v hromadné pøihlášce korespondující s èíslováním pøiložených vyobrazení 1x plná moc zástupce poèet dokladù o mezinárodní prioritì 5 Adresa pro doruèování 3 4 (vyplòuje se jen v pøípadì, že jde o adresu odlišnou od adresy bo ) 1x doklad o výstavní prioritì Pøíjmení 1x doklad o nabytí práva podat pøihlášku poèet dalších dokladù (pøíloh) Telefon Fax Poèet doplòujících listù vytištìno programem FormFiller

2 3 PØIHLAŠOVATEL (pokraèování) 2. Pøíjmení ní pøíslušnost 3. Pøíjmení ní pøíslušnost 4. Pøíjmení ní pøíslušnost 7 Právo pøednosti podle mezinárodní smlouvy 1 Poèet uplatnìných práv pøednosti Èísla patentových nárokù, ke kterým Datum podání pøihlášky Èíslo pøihlášky / Úøad se dané právo pøednosti vztahuje Právo pøednosti z vástavy v ÈR (výstavní priorita) Datum vsení vzoru do výstavy Název výstavy a místo konání Datum zahájení výstavy Datum ukonèení výstavy 9 Jedná se o podnikový prùmyslový vzor 10 VYJÁDØENÍ K VÝZNAMU KONKRÉTNÍHO BAREVNÉHO PROVEDENÍ PØILOŽENÝCH VYOBREZENÍ PRÙMYSLOVÉHO VZORU Konkrétní barevné provedení je ní pøedmìtem požadované ochrany

3 11 PÙVODCE 1. Pøíjmení Poèet pùvodcù ní pøíslušnost 2. Pøíjmení ní pøíslušnost 3. Pøíjmení 12 Místo pro vyznaèení zpùsobu platby 4. Pøíjmení ní pøíslušnost Správní poplatek je splatný pøi podání pøihlášky a je placen*: V pokladnì ÚPV Pøevodem z úètu Poštovní poukázkou Kolkem - zde nalepit ní pøíslušnost 5. Pøíjmení * Nehodící se škrtnìte! ní pøíslušnost Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajù a žádám o zápis prùmyslového vzoru do rejstøíku... podpis pøihlašovatele bo jeho zástupce (pøípadnì razítko u právnických osob)

4 Informace pro pøihlašovatele prùmyslových vzorù Pøihlašování a øízení o pøihláškách prùmyslových vzorù a úprava práv a povinností, vyplývajících ze zápisu prùmyslového vzoru do rejstøíku, jsou upraveny zák. è. 527/1990 Sb. o vynálezech, prùmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích a vyhláškou è. 550/1990 Sb., dále pak zák. è. 71/1967 Sb., o správním øízení a zákom ÈNR è. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány Èeské republiky, ve znìní pøedpisù jej mìnících a doplòujících. Další text této Informace má pouze podpùrnì zdùraznit vybrané aspekty dané problematiky. Prùmyslovým vzorem zpùsobilým zápisu do rejstøíku prùmyslových vzorù je vnìjší úprava výrobku, která je nová a prùmyslovì využitelná. Vnìjší úpravou je plošná bo prostorová úprava, spoèívající zejména ve tvaru, obrysech, kresbì bo uspoøádání barev bo v kombinaci tìchto znakù. Prùmyslovým vzorem v tomto smyslu ní technické a konstukèní øešení, pøesení známé vnìjší úpravy výrobku na výrobek jiného druhu bo vnìjší úprava vytvoøená zvìtšením bo zmenšením známé vnìjší úpravy výrobku, zámìna materiálu pro vnìjší upravu výrobku, architektonické øešení stavby, vnìjší úprava výrobku zjistitelná jen pøi zvláštní pozornosti, barva, ní-li jí užito ve spojení s tvarem, obrysem bo kresbou. Prùmyslový vzor je nový, byl-li pøed dobou, od níž pøísluší pøihlašovateli právo pøednosti, znám v Èeské republice bo v zahranièí z veøejnì dostupných pramenù, zejména, byl-li zobrazen bo popsán ve zveøejnìných tiskovinách bo veøejnì využíván, vystaven pøedsen bo pøedveden. Prùmyslový vzor je prùmyslovì využitelný, jestliže se podle nìho mohou opakovanì zhotovovat výrobky. Majitel zapsaného prùmyslového vzoru má výluèné právo využívat prùmyslový vzor, poskytovat souhlas k využívání prùmyslového vzoru jiným osobám bo na nì prùmyslový vzor pøevést. Souhlas k využívání prùmyslového vzoru se udìluje licenèní smlouvou, která nabývá úèinnosti vùèi tøetím osobám zápisem do rejstøíku prùmyslových vzorù. O zápis prùmyslového vzoru do rejstøíku se žádá pøihláškou prùmyslového vzoru podu na pøedepsaném formuláøi. Pøihláška prùmyslového vzoru se podává poštou bo osobnì u Úøadu prùmyslového vlastnictví, Antonína Èermáka 2a, Praha 6, (dále jen Úøad). Pøihláška prùmyslového vzoru se považuje za podu, obsahuje-li alespoò oznaèení pøihlašovatele, projev jeho vùle o zápis prùmyslového vzoru do rejstøíku a vyobrazení vnìjší úpravy výrobku, pro niž se požaduje ochrana. Pøihláška mùže být podána jako tzv. jednoduchá, tj. když je zápis do rejstøíku prùmyslových vzorù poøadován pro jednu vnìjší úpravu výrobku bo jako tzv. hromadná, tj. že pøihláška mùže obsahovat více vnìjších úprav výrobkù téhož druhu navzájem obdobných. Hromadná pøihláška mùže obsahovat jvíce dvacet vnìjších úprav výrobkù téhož druhu. Pojmy pøihlašovatel a pùvodce: Pøihlášku prùmyslového vzoru je oprávnìn podat pùvodce bo jeho právní nástupce. Vytvoøí-li pùvodce prùmyslový vzor ke splnìní úkolù v pracovním pomìru bo na základì smlouvy o vytvoøení díla, pøechází právo pùvodce podat pøihlášku prùmyslového vzoru na zamìstnavatele, ní-li smlouvou stveno jinak. Pùvodce, který vytvoøil prùmyslový vzor v pracovním pomìru bo na základì smlouvy o vytvoøení díla, je povin zamìstnavatele o této skuteènosti prodlenì písemnì vyrozumìt a pøedat mu podklady potøebné k posouzení prùmyslového vzoru. Nepodá-li zamìstnavatel ve lhùtì tøí mìsícù od tohoto vyrozumìní pøihlášku prùmyslového vzoru, mùže prùmyslový vzor pøihlásit pùvodce. V pøihlášce prùmyslového vzoru musí být uvedeno, kdo je pùvodce. Podáním pøihlášky vzniká pøihlašovateli právo pøednosti. Právo pøednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, musí pøihlašovatel uplatnit již v pøihlášce prùmyslového vzoru a ve lhùtì tøí mìsícù od podání pøihlášky toto právo prokázat, jinak k nìmu Úøad pøihléd. K pøihlášce, v níž se uplatòuje výstavní priorita, musí být pøipojeno potvrzení poøadatele výstavy o tom, že výrobek vyobrazený popøípadì i popsaný v pøihlášce se shoduje s výrobkem vystaveným bo na výstavì pøedvedeným a údaj o datu, kdy byl výrobek do výstavy vsen. Taková pøihláška musí býto podána do tøí mìsícù od ukonèení výstavy. Výsadu výstavní priority mají jen ty výstavy na území ÈR, jejímž poøadatelm ji Úøad udìlil. Úøad podrobí pøihlášku prùmyslového vzoru prùzkumu zápisné zpùsobilosti, tj. z hlediska, zda pøedmìt pøihlášky splòuje podmínky požadované zákom, popøípadì zda obsahuje znaky, pro které je z ochrany vylouèen. V pøípadì zápisné zpùsobilosti zapíše Úøad prùmyslový vzor do rejstøíku prùmyslových vzorù, pøihlašovateli (který se tím stává majitelem prùmyslového vzoru) vydá o tom osvìdèení a zápis oznámí ve Vìstníku Úøadu. Zápis prùmyslového vzoru platí pìt let ode d podání pøihlášky prùmyslového vzoru. Dobu platnosti lze dvakrát prodloužit, a to vždy o dalších pìt let. Rozsah ochrany prùmyslovým vzorem je dán vyobrazením, které je povinnou souèástí každé pøihlášky prùmyslového vzoru. Úøad vede øízení o pøihlášce prùmyslového vzoru s pøihlašovatelem bo jeho zástupcem. Konkrétní výši správních poplatkù za úkony provádìné Úøadem ství Sazebník, který je pøílohou zák. è. 368/1992 Sb. v platném znìní. Správní poplatky se platí pøi podání a poplatek za každý požadovaný úkon musí být uhrazen samostatnì.

5 1 Návod k vyplnìní pøihlášky prùmyslového vzoru se žádostí o zápis prùmyslového vzoru do rejstøíku Druh pøihlášky. Oznaète pøíslušný druh pøihlášky. Pøihláška národní je ta, jejíž pøihlašovatel (pøípadnì první uvedený pøihlašovatel, je-li pøihlašovatelù více) má sídlo v Èeské republice. U pøihlášky zahranièní je sídlem prvního pøihlašovatele místo mimo Èeskou republiku. Pøihláška jednoduchá obsahuje jedinou vnìjší úpravu téhož výrobku (tato vnìjší úprava výrobku mùže být znázornìna na více obrázcích - rùzné pohledy, detaily). Hromadná pøihláška obsahuje více vnìjších úprav výrobkù téhož druhu. Tìchto vnìjších úprav mùže hromadná pøihláška obsahovat až 20. Do okénka se u hromadné pøihlášky napíše èíslo vyjadøující skuteèný poèet vnìjších úprav výrobku. Za každou druhou a další vnìjší ppravu výrobku se zvyšuje pøihlašovací poplatek. 2 Název prùmyslového vzoru musí být struèný a shodný s názvem uvedeným v popise (pokud je popis použit). Má vyjadøovat zejména obecné oznaèení druhu výrobku (stùl, tužka, dlaždice) bez výrobních, známkových a fantazijních oznaèení, mìl by vycházet pokud možno z názvosloví pøíslušené tøídy èi podtøídy mezinárodního (Locarnského) tøídníku prùmyslových vzorù a mìl by být v jednotném èísle, i když se pøihlašuje tzv. hromadnou pøihláškou nìkolik vnìjších úprav výrobku. 3 Pøihlašovatel: Vyplní se údaje o pøihlašovateli bo pøihlašovatelích, je-li jich více, a celkový poèet pøihlašovatelù. Pøihlašovatelem je ten, kdo podává pøihlášku prùmyslového vzoru (bez ohledu na to, je-li v øízení o pøihlášce zastupován) a kdo se, v pøípadì zápisu prùmyslového vzoru do rejstøíku. stává jeho majitelem. Pøihlašovatelem mùže být osoba fyzická i právnická. V pøípadì, že pøihlašovatel je souèasnì i pùvodcem (viz oddíl 11) oznaèí se pøíslušné políèko a vyplní se pøíslušné údaje o nìm jak v oddíle 3, tak v oddíle 11. Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úøedním názvem, s nímž byly zøízeny. V pøípadì, že sídlem pøihlašovatele jsou USA, uvede se v jeho adrese èlenský stát federace, v pøípadì Itálie i provincie. Není-li pøihlašovatel souèasnì i pùvodcem a jedná-li se o podnikový prùmyslový vzor, musí pøihlašovatel pøedložit doklad o nabytí práva podat pøihlášku. 4 Zástupce pøihlašovatele: Je-li ustven zástupce (právnická bo fyzická osoba), musí být k pøihlášce pøiložena plná moc. Zástupce musí být uvedeno v žádosti souèasnì se jmém a adresou. Zástupce mùže být jeden z pøihlašovatelù (spoleèný zmocnìc) bo patentový èi jiný zástupce. Z dohody o plné moci musí být zøejmý projev vùle obou stran na udìlení plné moci zmocnitelem a jejím pøevzetí zmocnìncem a rozsah zmocnìncova oprávnìní. Pokud pøihlašovatel povìøil zástupce gerální plnou mocí, která je uložena na Úøadì, je tøeba do formuláøe pøihlášky uvést Úøadem pøidìlené (depozitní) èíslo gerální plné moci. Pro øízení o pøihlášce musí být též pøedložena kopie této gerální plné moci. 5 Adresa pro doruèování: Úøad vede písemný styk s pøihlašovatelem bo jeho zástupcem. Není-li zástupce více pøihlašovatelù ustaven, musí pøihlašovatelé uvést adresu pro písemný styk s Úøadem. Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úøadním názvem, s nímž byly zøízeny. 6 Seznam pøíloh: Zaškrtnou se pøílohy, které jsou pøiloženy. Požadovaný poèet kusù je pøedtištìn, pøípadné další pøílohy doplòte do volné øádky. POZOR! Je-li více pøihlašovatelù (nikoli pùvodcù), poèet fotografií, vyobrazení, popisù a seznamù vnìjších úprav se zvyšuje vždy o jeden kus na každého druhého a dalšího pøihlašovatele. Vyobrazení: Fotografie bo kresby musí vyjadøovat všechny charakteristické znaky vnìjší úpravy výrobku jlépe v prostorovém pohledu. Výkresy musí být formátu jménì A6 (fotografie 10,5x14,5) jvýše A5 (fotografie 13x18). Je-li nutné zobrazit pøedmìt pøihlášky ve více ž jednom pohledu, musí být každý další pohled dodán také v pìti kopiích. Vyobrazení (zejména fotografie) musí vyhovovat požadavkùm pro tisk a reprodukci a smí obsahovat zobrazení žádných pøedmìtù, které jsou pøedmìtem ochrany. Má-li být pøedmìtem ochrany i barevné uspoøádání vnìjší úpravy výrobkù, musí být pøedloženy barevné fotografie a tento poøadavek uveden v tiskopisu pøihlášky v oddíle 10 a v popisu, je-li tento souèástí pøihlášky. Vyobrazení pøedmìtu pøihlášky musí být èíselnì oznaèeno. Èíselné oznaèení vyobrazení doporuèujeme uvést podle mezinárodního standardu. Oznaèení se skládá ze dnou èísel oddìlených teèkou. Pøed teèkou je èíslo výrobku (varianty), za teèkou je uvedeno èíslo pohledu pøi vyobrazení ve více pohledech (pøíklad èíslování vyobrazení druhého výrobku v pìti pohledech: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). Popis písemnì shrnuje zejména ty znaky ve kterých spoèívá novost vyøešení vnìjší úpravy výrobku. Nežádoucí je pøitom popis vlastností, popis technických parametrù, rozmìry a materiály. Pokud popis bude pøiložen k pøihlášce, mùže Úøad v odùvodnìných pøípadech popis vyžádat v prùbìhu øízení. Seznam výrobkù obsažených v hromadné pøihlášce vypište jako pøílohu hromadné pøihlášky (viz návod oddíl 1) na volný list papíru tak, aby každá varianta mìla konkrétní odkaz na své vyobrazení, pøípadnì i popis. Jedno vyhotovení vyobrazení a popisu (u každé ze sad jeden kus) musí pøihlašovatel bo jeho zástupce podepsat. 7 Právo pøednosti podle mezinárodní smlouvy. Podle ustanvení 48 zák è. 527/1990 Sb., musí pøihlašovatel právo pøednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, uplatnit v pøihlášce. Podle 27 vyhlášky è. 550/1990 Sb., musí pøihlašovatel v žádosti uvést datum podání pøihlášky, z níž právo pøednosti odvozuje, její èíslo a stát, v nìmž byla pøihláška podána, pøípadnì úøad, u nìhož byla pøihláška podána podle mezinárodní smlouvy. Uplatòuje-li pøihlašovatel nìkolik práv pøednosti, musí uvést souèasnì, ke které vnìjší úpravì výrobku se které právo pøednosti vztahuje. Vyplní se i poèet uplatnìných práv pøednosti. 8 Právo pøednosti výstavy v ÈR (výstavní priorita): Podle ustvení 49 zák. è. 527/1990 Sb., lze pøiznat právo pøednosti pøedmìtùm vystaveným na výstavách na území ÈR, kterým Úøad tuto výsadu udìlil. Podmínkou pøiznání priority je pøihlášení vystaveného prùmyslového vzoru u Úøadu do tøí mìsícù po ukonèení výstavy. Vyplòte požadovaná data a pøiložte potvrzení poøadatele výstavy dokládající požadovaná data a strvrzující, že pøedmìt pøihlášky je shodný s vystaveným výrobkem. 9 Jedná se o podnikový prùmyslový vzor: Vytvoøil-li pùvodce prùmyslový vzor ke splnìní úkolu z pracovního pomìru, z èlenského bo jiného obdobného pracovnìprávního vztahu ke svému zamìstnavateli, jedná se o podnikový vzor. Hodící se oznaète køížkem.

6 10 Vyjádøení k významu konkrétního barevného provedení pøiložených vyobrazení prùmyslového vzoru. Oznaèí se køížkem jedna z možností. Èernobílé vyobrazení, pøípadnì volba "ní" znamená, že pøípadná ochrana získává zápisem prùmyslového 11 Pùvodce je fyzická osoba, která vlastní tvùrèí prací vytvoøila pøedmìt prùmyslového vzoru. Mùže být souèasnì i pøihlašovatelem. Vyplní se údaje o pùvodci bo pùvodcích a celkový poèet pùvodcù. 12 Místo pro vyznaèení zpùsobu platby. Správní poplatek je splatný pøi podání pøihlášky prùmyslového vzoru, blíže viz zákon è. 368/1992 Sb. v platném znìní. Výše poplatku se liší, je-li pøihlašovatelem výluènì pùvodce bo nikoli. Èíslo úètu správních poplatku je /0710, Praha 1. Pøi úhradì poplatkù formou pøevodu z úètu je nutné, aby poplatníci uvádìli u všech plateb konstantní symbol Pokud je správní poplatek placen následnì, bo na výzvu Úøadu, je plátce povin identifikovat každou platbu variabilním symbolem. Variabilní symbol = 39 + èíslo pøihlášky + poslední dvojèíslí roku podání. Pøíklad Potvrzení o pøijetí pøihlášky Pokud pøihlašovatel požaduje zaslání "Potvrzení o pøijetí pøihlášky" musí vyplnit údaje na kartì, která je souèástí této pøihlášky. Úøad po pøijetí pøihlášky s doplnìnými základními údaji zašle tuto kartu zpìt pøihlašovateli bo jeho zástupci (pokud je uveden). Upozornìní: - Doporuèujeme vìnovat zvláštní pozornost vyplòování oddílù se jmény a adresami (zástupce, pøihlašovatelù a pùvodcù). Úøad tyto údaje zavádí do databáze výpoèetního systému a používá pøi písemném styku a pøi vydávání ochranných dokumentù, a to v té podobì, ve které jsou uvedeny na formuláøi. Vyžádání dodateèné opravy se považuje za žádost o provedení zmìny, která je ve smyslu platných pøedpisù zpoplatnìna a lze ji provést pouze v prùbìhu øízení. Ve vydaném ochranném dokumentu lez provést opravu pouze v pøípadì, že je chyba zpùsobena Úøadem. - Pokud rozsah nìkterého z oddílù formuláøe pøihlášky (napø. oddíly 3,7,11) postaèuje, použijte, prosím, volný list papíru oznaète ho "Doplòující list è...." s poøadovým èíslem a uveïte jeho existenci do oddílu 6 pøihlášky.

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: ZÁKLADNÍ

Více

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu)

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu) ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI (Vyplní Úřad) Pořadové číslo:

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM

LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM Doc. JUDr. Martin Boháèek, CSc. 1 Licenèní smlouva pojem 1.1 Pojem licence Licence (od latinského licere svolovat, povolovat) znamená svolení k èinnosti, která je

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0

Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ekonomický systém pro subjekty zpracovávající úèetnictví Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ježek software s.r.o. Copyright 2008 Rozdílová pøíruèka pro DUEL od firmy Ježek software s.r.o. Vydání Únor 2008

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU PØÍLOHA è. 5 OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU Tyto informace obsahují pøehled základních druhù rizik spojených s investováním do investièních nástrojù v souvislosti s investièními službami poskytovanými

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn 11 03 ~cf,+t 5 Ca 148/2006-35 c :ská REPUBLlKA, JMENEM ROZSUDEK REPUBLIKY Mìstský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Pechové a soudcù Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Jaromíra Sklenáøe

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7.

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7. GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KDF =============================== KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR =============================== UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA * SUPERVIZOR * verze

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více