ČVUT. Fakulta stavební. Bakalářská práce Administrativní budova v Záběhlicích 5/2020. Architektonicko-stavební řešení D.1.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČVUT. Fakulta stavební. Bakalářská práce Administrativní budova v Záběhlicích 5/2020. Architektonicko-stavební řešení D.1.1"

Transkript

1 Obsah Architektonicko-stavební řešení D..

2 D.. Architektonicko stavební řešení. Technická zpráva. Půdorys základů 3. Půdorys.PP. Půdorys.NP 5. Půdorys.NP 6. Půdorys 3.NP 7. Půdorys střechy 8. Řez 9. Řez 0. Pohled jižní. Pohled západní. Pohled severní 3. Pohled východní. Detail 5. Detail 6. Detail 3 7. Detail SEZNAM PŘÍLOH

3 Administrativní budova v Záběhlicích D.. Technická zpráva ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ D.. Technická zpráva Lukáš Pantoflíček 0

4 Administrativní budova v Záběhlicích D.. Technická zpráva Obsah Účel objektu Architektonické, funkční, výtvarné, dispoziční a provozní řešení Architektonické řešení Dispoziční a funkční řešení Návrhové parametry stavby, osvětlení a oslunění Návrhové parametry stavby Osvětlení Oslunění Technické a konstrukční řešení objektu Přípravné a bourací práce Zemní práce Základové konstrukce a spodní stavba Svislé konstrukce Nosné konstrukce Nenosné konstrukce Vodorovné konstrukce Schodiště a výtah Podlahy Povrchové úpravy Vnější Vnitřní Izolace Izolace proti vodě Izolace proti radonu Tepelné izolace Výplně otvorů Vnější Vnitřní Střešní konstrukce Komín Klempířské prvky Zámečnické prvky Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení negativních vlivů Vliv stavby na okolní stavby a pozemky Ochrana okolí při provádění stavby Ochrana okolí stavby po dokončení Vliv stavby na odtokové poměry Vliv na životní prostředí Bezbariérové řešení Dopravní řešení Dodržení obecných požadavků na výstavbu Lukáš Pantoflíček 0

5 Administrativní budova v Záběhlicích D.. Technická zpráva Účel objektu Jedná se o novostavbu administrativní budovy. Stavební pozemek se nachází ve městě Praha. Stavba bude provedena na pozemcích parc.č. 6, 63, 6 a 70 v katastrálním území Praha Záběhlice. V současné době je pozemek nezastavěný a je ve vlastnictví investora. Pozemek je svažitý směrem od jihu k severu. Veškeré sítě technické infrastruktury je nutno před započetím stavebních prací vytyčit v návaznosti na vyjádření správců sítí. Architektonické, funkční, výtvarné, dispoziční a provozní řešení. Architektonické řešení Jedná se o novostavbu administrativní budovy o třech nadzemních podlažích. Tvar objektu vychází z obdélníku a je odstupňován v každém patře. Maximální rozměr objektu je,56 m x 0,06 m. Budova má celkem čtyři střechy z toho tři ploché pochozí a jednu plochou zelenou. Střechy objektu jsou ploché jednoplášťové, spádová vrstva bude provedena z lehčeného betonu a izolace bude provedena z asfaltových pásů ELASTEK. Okna a dveře jsou navržena v plastovém provedení v barvě bílé. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ISOVER s omítku BAUMIT v barvě světle šedé. Sokl bude doplněn kontaktním zateplovacím systémem SYNTHOS s omítkou BAUMIT v barvě tmavě šedé. Podlahy budou betonové s epoxidovou stěrkou nebo s nášlapnou vrstvou z PVC, koberce nebo keramické dlažby. Podhledy v objektu budou závěsné sádrokartonové. Vnitřní omítky jsou vápenné, vnější jsou součástí KZS.. Dispoziční a funkční řešení Dispoziční řešení v.pp se nachází zádveří s chodbou, skladovací prostory, servisní sklad, chodba + schodiště, dvě garáže, výtah, instalační šachta, technická místnost a kancelář určená pro řízení skladovacích prostorů. V.NP se nachází zádveří s chodbou, chodba + schodiště, archiv, showroom, WC pro ZTP, WC ženy, WC muži, úklidová místnost, dvě zasedací místnosti, dvě kanceláře, výtah, instalační šachta, kuchyňka a terasa. Ve.NP se nachází chodba + schodiště, WC pro ZTP, WC ženy, WC muži, zasedací místnost, dvě Lukáš Pantoflíček - 3-0

6 Administrativní budova v Záběhlicích D.. Technická zpráva kanceláře, výtah, instalační šachta, kuchyňka a terasa. V 3.NP se nachází chodba + schodiště, WC, relaxační zóna, kanceláře, sauna, šatny, výtah, instalační šachta, kuchyňka a terasa. Funkční řešení Jedná se o jednu funkční jednotku administrativní budova. 3 Návrhové parametry stavby, osvětlení a oslunění 3. Návrhové parametry stavby Rozměry, plochy, kubatura: Délka,56 m Šířka 0,06 m Zastavěná plocha 9,7 m Užitná plocha 7,7 m Obestavěný prostor 68,37 m 3 3. Osvětlení Návrh osvětlení není součástí projektové dokumentace. Veškeré prostory mají vyhovující osvětlení (denní a umělé). Podrobnější řešení bude provedeno v následujícím stupni projektové dokumentace. 3.3 Oslunění stavby. Stavba splňuje vyhlášku 68/009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na Technické a konstrukční řešení objektu. Přípravné a bourací práce Během přípravných prací je nutné vytyčit veškeré sítě technické infrastruktury v návaznosti na vyjádření správců sítí. Bourací práce se nebudou vyskytovat. Lukáš Pantoflíček - - 0

7 Administrativní budova v Záběhlicích D.. Technická zpráva. Zemní práce V místě stavby byl proveden geologický průzkum, který byl podkladem pro předběžný návrh základových konstrukcí. Jelikož se jedná o stavbu ve svahu předpokládají se složitější základové poměry. Zemní práce budou řešeny jako stavení jámy a rýhy pro základové pasy a patky. Veškeré stavební jámy budou svahovány tak, aby nedocházelo k sesuvu půdy. Základová spára se bude nacházet v hloubce 5,8 m od nuly objektu. V místě výtahové šachty je základová spára posunuta o 80 mm hlouběji. Hladina podzemní vody se nachází, dle geologického průzkumu, v 3,50 m od úrovně původního terénu. Jelikož se jedná o objekt ve svahu, nelze přesně hladinu spodní vody určit. Při zastižení podzemní vody bude voda odčerpávána kalovými čerpadly umístěnými v čerpacích jímkách, což zajistí snížení HPV pod úroveň základové spáry. Poslední 00 mm výkopů bude prováděno ručně, aby došlo v zarovnání základové spáry. Veškerá nasypaná zemina bude hutněna. Vykopaná zemina bude použita na dorovnání terénu okolo stavby. Přebývající zemina bude využita na jiných stavbách investora nebo bude nabídnuta jiným subjektům k využití..3 Základové konstrukce a spodní stavba Objekt bude založen na základových pasech a patkách z prostého betonu C 5/30 XC Cl 0, Dmax S3. Mezi těmito plošnými základy bude proveden podkladní beton o tloušťce 50 mm. Veškeré základové konstrukce budou založeny do nezámrzné hloubky. Šířka pasů bude v celém objektu mm. Velikost základových patek bude 600 x 600 mm. Výška základových konstrukcí bude 000 mm. V místě výtahové šachty bude provedena základová deska o mocnosti 00 mm se základovou spárou o 80 mm níže než základové pasy (viz. výkres č D.., půdorys základů). Suterénní stěny budou železobetonové o tloušťce 00 mm z železobetonu C30/37 XC + XF Cl 0, - Dmax S3. Během provádění zemních prací a základových konstrukcí je nutné provést uzemnění celého objektu dle projektu elektroinstalace (není v bakalářské práci projektu podrobně řešeno). Dále je nutné ověřit veškeré rozměry prostupů pro přípojná vedení.. Svislé konstrukce.. Nosné konstrukce Nosnou svislou konstrukci administrativní budovy tvoří monolitické železobetonové stěny o tloušťce 00 mm. Dále dva monolitické železobetonové sloupy o rozměrech 50 x Lukáš Pantoflíček - 5-0

8 Administrativní budova v Záběhlicích D.. Technická zpráva 50 mm. Výtahová šachta je rovněž z železobetonových monolitických stěn o tloušťkách 00 a 50 mm. Veškeré železobetonové prvky nadzemních částí budou z betonu C30/37 XC Cl 0, - Dmax S3... Nenosné konstrukce Vnitřní dělící příčky jsou navrženy z keramických cihel HELUZ,5 na tenkovrstvou maltu. Pro zakrytí vedení TZB jsou použity SDK předstěny KNAUF s profilem CW - typ W65 (výška 300 mm)..5 Vodorovné konstrukce Nosnou stropní konstrukci administrativní budovy tvoří monolitické železobetonové stropní desky a průvlaky z betonu C30/37 XC Cl 0, - Dmax S3. Desky jsou o tloušťce 50 mm a průvlaky o rozměrech 50 x mm. Překlady nad otvory jsou monolitické železobetonové nebo prefabrikované ploché typu HELUZ. Závěsné podhledy budou sádrokartonové typu KNAUF D6 ocelová spodní konstrukce UA/CD. V prostorách, kde se může vyskytovat vlhkost, budou navrženy SDK desky do vlhka..6 Schodiště a výtah Objekt má jedno hlavní schodiště, které je železobetonové monolitické a bude zajištěno proti přenosu kročejového hluku pomocí izolačních prvků Schöck Tronsole. Schodišťová ramena jsou uložena na železobetonovou podestu a mezipodestu, které jsou uloženy na železobetonové stěny. Schodiště je dvouramenné a má stupňů o rozměrech 75 x 80 mm do každého patra. Okolo schodiště je zábradlí o výšce, m. Objekt má jeden výtah propojující všechna podlaží. Výtah je typu Schindler 3300 s rozměry kabiny 00 x mm..7 Podlahy Podlahy v objektu jsou betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, PVC a zátěžového koberce. Přechody mezi materiály nášlapných vrstev budou pomocí přechodových lišt. Podlahy budou oddilatovány od svislých konstrukcí pomocí dilatačních pásků z EPS. V nadzemních částech objektu bude v podlaze vedeno podlahové vytápění. Podlahy budou odhlučněny pomocí kročejové izolace. Rovinnost podlah bude +- mm na dvoumetrové lati. Skladba podlah je patrná z výkresové dokumentace. Lukáš Pantoflíček - 6-0

9 Administrativní budova v Záběhlicích D.. Technická zpráva.8 Povrchové úpravy.8. Vnější Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty o tloušťce 80 mm s omítkou BAUMIT NanoporTop v barvě světle šedé. Sokl bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem z XPS o tloušťce 60 mm s omítku BAUMIT MosaikTop v barvě tmavě šedé..8. Vnitřní Vnitřní omítky budou vápenné. Kolem otvorů budou použity APU lišty. Technologický postup prací bude specifikován výrobcem. Barevné řešení vnitřních místností - dle požadavků investora. Keramické obklady budou provedeny na WC, v úklidových místnostech a v kuchyňkách. Design obkladů dle výběru investora..9 Izolace.9. Izolace proti vodě Hydroizolace administrativní budovy je navržena z asfaltových modifikovaných pásů ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL. Pod hydroizolaci je natřena penetrační asfaltová emulze DEKPRIMER. Střechy jsou proti vodě chráněny izolací z asfaltových modifikovaných pásů ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL ve dvojité vrstvě..9. Izolace proti radonu V projektu se nepředpokládá radonové riziko. Izolace ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL je proti radonu dostačující..9.3 Tepelné izolace Obvodové stěny jsou zatepleny tepelnou izolací ISOVER TF PROFI o tloušťce 80 mm. Desky jsou kotveny pomocí kotev ETICS. Sokl je zateplen teplenou izolací SYNTHOS XPS PRIME 30 L o tloušťce 60 mm. Střecha je zateplena pomocí tepelné izolace SYNTHOS XPS PRIME 30 L o tloušťce 00 mm. Podlaha na terénu bude zateplena izolací ISOVER TF PROFI o tloušťce 0 mm. Veškerá izolace bude provedena tak, aby nedocházelo k tepelným mostům. Lukáš Pantoflíček - 7-0

10 Administrativní budova v Záběhlicích D.. Technická zpráva.0 Výplně otvorů.0. Vnější Vnější okna budou v plastovém provedení v barvě bílé zasklené izolačním dvojsklem. Maximální hodnota součinitele prostupu tepla okna bude, W/m K. Vnější dveře budou v plastovém provedení v barvě bílé. Maximální hodnota součinitele prostupu tepla dveří bude, W/m K. Přesný typ výplní bude vybrán investorem. Objekt bude mít dvoje sekční garážová vrata LOMAX Excellent o součiniteli prostupu tepla, W/m K v barvě bílé..0. Vnitřní V.PP budou veškeré vnitřní výplně dřevěné a osazené do ocelových zárubní. V nadzemních patrech budou výplně dřevěné a osazené do dřevěné obložkové zárubně.. Střešní konstrukce Zastřešení administrativní budovy je plochými střechami s obráceným pořadím vrstev. Spádovou vrstvu střech tvoří lehčený beton. Tepelnou izolaci tvoří SYNTHOS XPS PRIME 30 L o tloušťce 00 mm. Hydroizolační vrstvu střech tvoří asfaltový modifikovaný pás ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL ve dvojité vrstvě. Střechy (terasy) jsou řešeny jako pochozí s betonovou dlažbou, na rektifikačních terčích, o rozměrech 00 x 00 mm. Nejvýše položená střecha je řešena jako zelená. Střechy jsou odvodněny pomocí střešních vpustí TOPWET TWT 0 BIT S.. Komín Komín bude zhotoven jako systém HELUZ IZOSTAT. Komín bude oplechován pomocí pozinkovaného plechu + nátěr v barvě šedé. Přesah komínu nad hranu atiky bude,00 m. Podrobné řešení komínu není součástí projektové dokumentace..3 Klempířské prvky Klempířské prvky jsou v celém objektu navrženy z pozinkovaného plechu + nátěr v barvě šedé. Bude provedeno kompletní oplechování parapetů, atik a komínu. Plechy budou kotveny pomocí příponek (nesmí dojít k porušení plechů). Provedení bude dle ČSN Lukáš Pantoflíček - 8-0

11 Administrativní budova v Záběhlicích D.. Technická zpráva. Zámečnické prvky Atikové zábradlí bude provedeno ze skla typu AL/ZALBR a nerezové konstrukce kotvené do boku atiky. Vnitřní schodišťová zábradlí budou hliníkové. Venkovní madlo bude nerezové ve výšce mm. 5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí Konstrukce v objektu jsou navrženy v souladu s ČSN a budou splňovat doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla. Veškeré detaily na stavbě budou provedeny tak, aby nedocházelo k tepelným mostům. Detailní posouzení hlavních obálkových konstrukcí v programu TEPLO viz. Příloha č. Posouzení obálkových konstrukcí. 6 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení negativních vlivů 6. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky Jedná se o novostavbu administrativní budovy, která nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby ani své okolí. Administrativní budova bude využívána pouze v denních hodinách. Noční provoz v budově není. 6. Ochrana okolí při provádění stavby Při provádění stavby bude zabráněno šíření prachu a hluku. Pracovní doma bude omezená tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Vozidla a stroje opouštějící prostor stavby budou řádně očištěna a komunikace budou udržovány pomocí zametání či zkrápění. O víkendech a státních svátcích nebudou prováděny žádné práce, které způsobují nadměrný hluk. 6.3 Ochrana okolí stavby po dokončení Po dokončení stavby není třeba provádět jakákoliv opatření. Administrativní budova splňuje požadavky normy ČSN z hlediska vzduchové neprůzvučnosti a hladiny akustického tlaku. Objekt je vytápěn pomocí plynového kotle a spaliny jsou odvedeny komínovým tělesem nad střechu objektu. Splašková kanalizace je napojena na stávající Lukáš Pantoflíček - 9-0

12 Administrativní budova v Záběhlicích D.. Technická zpráva kanalizaci vedenou pod místní komunikací a dešťové vody jsou svedeny do jímky umístěné na pozemku investora. Objekt je větrán pomocí VZT jednotky umístěné na střeše objektu, jejíž hluk nebude překračovat běžné limity akustického tlaku v denních i nočních hodinách. 6. Vliv stavby na odtokové poměry Provedení stavby nemá na odtokové poměry v daném území žádný vliv. 6.5 Vliv na životní prostředí a) Ovzduší při provádění stavby bude zabráněno šíření prachu. Vlastní provoz budovy nepůsobí negativně na ovzduší. a) Hluk při provádění stavby bude zabráněno šíření hluku. Pracovní doba bude omezená tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Objekt je větrán pomocí VZT jednotky umístěné na střeše objektu, která nebude překračovat běžné limity akustického hluku. a3) Voda z provozu nevznikají odpadní technologické vody a) Odpady při provádění stavby budou vznikat odpady různého typu, které budou odváženy oprávněným firmám k likvidaci. a5) Vykopaná zemina bude použita na dorovnání terénu okolo stavby. Přebývající zemina bude využita na jiných stavbách investora nebo bude nabídnuta jiným subjektům k využití. Shrnutá ornice bude použita na finální vegetační úpravy. 7 Bezbariérové řešení Dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou 68/009 Sb.- Vyhláška o technických požadavcích na stavby a současně v souladu s příslušnými navazujícími normami. Vstup do objektu je bezbariérově přístupný. Vstup do budovy je ze zpevněné plochy v.pp nebo v pochozí střechy v.np. Vertikální komunikace je pro ZTP zajištěna výtahem Schindler Dopravní řešení Výstavbou nového objektu se dopravní řešení zásadně nezmění. Příjezd k objektu je z jižní strany ze stávající komunikace novým sjezdem. Parkovací plochy jsou zajištěny na pozemku investora. Lukáš Pantoflíček - 0-0

13 Administrativní budova v Záběhlicích D.. Technická zpráva 9 Dodržení obecných požadavků na výstavbu Dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č.68/009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby. Lukáš Pantoflíček - - 0

14 , Prostup pro dešťovou kanalizaci - (velikost dle návrhu dimenze) Prostup pro dešťovou kanalizaci - (velikost dle návrhu dimenze) Prostup pro dešťovou kanalizaci - (velikost dle návrhu dimenze) Prostup pro dešťovou kanalizaci - (velikost dle návrhu dimenze) ,760-5, ,360-5, , Základová deska pod výtahem, tl. 00 mm Revizní šachta + vzduchotěsná poklop DN Ø Legenda materiálů Legenda Poznámky Základové pasy a patky budou provedeny z betonu C 5/30 XC Před betonáží je nutno provést prostupy pro jednotlivá přípojná vedení Při provádění základů je nutné provést uzemnění objektu Posledních 00 mm kopat ručně Založení celého objektu bude do nezámrzné hloubky Nasypané zeminy budou hutněny Mezi betonovými základy bude proveden podkladní beton o tloušťce 50 mm Půdorys základů Železobeton C30/37 Zdivo HELUZ broušená na tenkovrstvou maltu HI Elastek 0 Special Mineral úroveň základové spáry pasů horní hrana základových pasů BETON: základy - C5/30 XC Cl 0, - Dmax S3 +- 0,000 = 30,90 m n.m. :50 D.. - S

15 (000) PT = 7,85 UT = 6, (000) 00 x větrací otvor x větrací otvor Okapový chodník DN00 DN00 šířka mm 3 PT = 7,85 UT = 6,70 Zámková dlažba pozn. 970 pozn. 970 Okapový chodník šířka mm Zámková dlažba 7 Zámková dlažba pozn. x větrací otvor pod stropem DN00 x větrací otvor pod stropem DN00 00 Sekční garážová vrata 5 Sekční garážová vrata LOMAX Excellent 700 LOMAX Excellent 3000 Revizní šachta + vzduchotěsný poklop DN , x75x80 mm pozn pozn Výtah Schindler x75x80 mm pozn ,60 pozn Hliníkové zábradlí, výška 00 mm pozn x HELUZ, x HELUZ,5-5 -, , pozn ,60-0, , x HELUZ, pozn ,00-0,90-0,70 pozn. pozn.3 -, ,90-0,70 -, , , ,70-0,70 -,0 x HELUZ,5-00 pozn.3 -,0 pozn (750) Tabulka místností ČÍSLO PLOCHA ÚČEL MÍSTNOSTI MÍSTN. ( M ) Zádveří Chodba Kancelář - Sklady Servisní sklad Sklad Technická místnost Chodba + schodiště Chodba Garáž Garáž Výtahová šachta Instalační šachta,,63 7,69,6 3, ,70 6,66 33,90 8,07 Legenda materiálů Poznámky 3,60 Železobeton C30/37 PODLAHA Epoxidová stěrka Epoxidová stěrka Zátěžový koberec Epoxidová stěrka Epoxidová stěrka Epoxidová stěrka Epoxidová stěrka Epoxidová stěrka Epoxidová stěrka Epoxidová stěrka Betonová mazanina Zdivo HELUZ,5 broušená na tenkovrstvou maltu Tepelná izolace Isover TF Profi, tl. 80 mm HI Elastek 0 Special Mineral Tepelná izolace Synthos XPS Prime S 30 L - 60 mm pozn. - Komínový systém HELUZ IZOSTAT, DN 00 mm pozn. - Instalační prostupy ve stropní desce pozn.3 - Sklopený řez stropní desky pozn. - SDK box KNAUF - osazen okolo stoupaček TZB vedení ÚPRAVA STĚN / STROPU Vápenná omítka / Vápenná omítka Vápenná omítka / Vápenná omítka Vápenná omítka / Vápenná omítka Vápenná omítka / Vápenná omítka Vápenná omítka / Vápenná omítka Vápenná omítka / Vápenná omítka Vápenná omítka / Vápenná omítka Vápenná omítka / Vápenná omítka Vápenná omítka / Vápenná omítka Vápenná omítka / Vápenná omítka Vápenná omítka / -,90 Betonová mazanina Vápenná omítka / - Instalační šachty v místě uzavíracích ventilů budou opatřeny revizními dvířky S +- 0,000 = 30,90 m n.m Půdorys.PP :50 D.. - 3

16 (000) (000) (000) (000) (000) pozn , pozn pozn. pozn (000) x HELUZ,5-5 x HELUZ,5-5 x HELUZ, Výtah Schindler x75x80 mm pozn L PT = 8,7 x75x80 mm 0 UT = 30, (0) Hliníkové zábradlí, výška 00 mm 0 80 pozn , pozn pozn.7 pozn L Odvětrání pomocí recirkulační digestoře s uhlíkovým filtrem 970 pozn.8 pozn pozn , Tabulka místností ČÍSLO PLOCHA ÚČEL MÍSTNOSTI MÍSTN. ( M ) PODLAHA ÚPRAVA STĚN / STROPU Zádveří 5,8 PVC Chodba + schodiště 9,0 PVC, Keramická dlažba Archiv 3,65 PVC Showroom 5,8 PVC WC invalidní,38 Keramická dlažba Vápenná omítka, bělninový obklad / SDK podhled WC ženy,7 Keramická dlažba Vápenná omítka, bělninový obklad / SDK podhled WC muži 5,73 Keramická dlažba Vápenná omítka, bělninový obklad / SDK podhled Chodba 9,90 PVC Úklidová místnost 3,0 Keramická dlažba Vápenná omítka, bělninový obklad / SDK podhled Zasedací místnost 9,56 Zátěžový koberec Kancelář 7,56 Zátěžový koberec Kancelář 7,35 Zátěžový koberec 3 Kuchyňka,07 PVC Vápenná omítka, bělninový obklad / SDK podhled Zasedací místnost 6, Zátěžový koberec 5 Terasa 73,0 Betonová dlažba 6 7 Výtahová šachta 3,60 Vápenná omítka / - Instalační šachta,90 Vápenná omítka / - 80 pozn Venkovní nerezové madlo výška mm 00 x 75 x 80 -,00 +-0, x 75 x Zámková dlažba PT = 30,7 UT = 30,90 pozn (000) 000 x HELUZ, (000) 00 pozn pozn x HELUZ, (000) x HELUZ,5-5 pozn pozn (000) x HELUZ,5-5 x HELUZ, pozn (0) Okapový chodník šířka mm , L PT = 30,7 UT = 30, (0) Pochozí terasa Podrobnější rozkreslení viz. Půdorys střechy (výkres č. 7) pozn ,588 +0,56 pozn.5 +0,56 PT = 30,7 UT = 30, , Okapový chodník šířka mm Legenda materiálů Železobeton C30/37 Zdivo HELUZ,5 broušená na tenkovrstvou maltu Tepelná izolace Isover TF Profi, tl. 80 mm Poznámky Půdorys.NP SDK předsazené stěny KNAUF s profilem CW - typ W65 (výška 300 mm) pozn. - Komínový systém HELUZ IZOSTAT, DN 00 mm pozn. - Instalační prostupy ve stropní desce pozn.3 - Hranice pozemku pozn. - Opěrná ŽB stěna, tl. 00 mm pozn.5 - Celoskleněné zábradlí AL/ZALBR nerezová nosná konstrukce pozn.6 - Přípojová skříň pozn.7 - SDK box KNAUF - osazen okolo stoupaček TZB vedení pozn.8 - Obklad v místnosti 3 bude proveden mezi dolními a horními skříňkami kuchyňské linky pozn.9 - WC pro ZTP bude vybaveno dle vyhlášky č. 398/009 Sb. Instalační šachty v místě uzavíracích ventilů budou opatřeny revizními dvířky L L Hliníková sestava SCHÜCO s prosklenou výplní Hliníková sestava SCHÜCO s prosklenou výplní :50 D ,000 = 30,90 m n.m. S

17 (000) (000) (000) (000) x75x80 mm Hliníkové zábradlí, 0 výška 00 mm ,300 x75x80 mm pozn. pozn (000) 000 x HELUZ, (000) pozn x HELUZ, (000) x HELUZ, (000) pozn Výtah Schindler pozn x HELUZ,5-5 x HELUZ, (000) pozn pozn L3 pozn pozn ,00 50 L x HELUZ, , x HELUZ, pozn pozn.3 x75x75 mm 5 +, pozn pozn (370) (000) 3 3 (000) ,570 Pochozí terasa Podrobnější rozkreslení viz. Půdorys střechy (výkres č. 7) +5,88 +5,88 +5,6 +5,6 Tabulka místností ČÍSLO PLOCHA ÚČEL MÍSTNOSTI MÍSTN. ( M ) Chodba + schodiště Chodba Kuchyňka Kancelář WC invalidní WC ženy WC muži Zasedací místnost Kancelář Terasa Výtahová šachta Instalační šachta,96 7,86 5,8 3,,38,7 5,73 7,0 59,8 70,0 Legenda materiálů Poznámky Půdorys.NP PODLAHA PVC, Keramická dlažba PVC PVC Zátěžový koberec Keramická dlažba Keramická dlažba Keramická dlažba Zátěžový koberec Zátěžový koberec Betonová dlažba Železobeton C30/37 Zdivo HELUZ,5 broušená na tenkovrstvou maltu Tepelná izolace Isover TF Profi, tl. 80 mm ÚPRAVA STĚN / STROPU Vápenná omítka, bělninový obklad / SDK podhled Vápenná omítka, bělninový obklad / SDK podhled Vápenná omítka, bělninový obklad / SDK podhled Vápenná omítka, bělninový obklad / SDK podhled SDK předsazené stěny KNAUF s profilem CW - typ W65 (výška 300 mm) pozn. - Komínový systém HELUZ IZOSTAT, DN 00 mm pozn. - Instalační prostupy ve stropní desce pozn.3 - Ocelová rámová konstrukce + dřevěné opláštění stupňů pozn. - Celoskleněné zábradlí AL/ZALBR nerezová nosná konstrukce pozn.5 - SDK box KNAUF - osazen okolo stoupaček TZB vedení pozn.6 - Obklad v místnosti 03 bude proveden mezi dolními a horními skříňkami kuchyňské linky pozn.7 - WC pro ZTP bude vybaveno dle vyhlášky č. 398/009 Sb. Instalační šachty v místě uzavíracích ventilů budou opatřeny revizními dvířky L3 3,60 pozn. pozn. +5,6 +5,6,90 Vápenná omítka / - Hliníková sestava SCHÜCO s prosklenou výplní Vápenná omítka / - +5,88 :50 D ,000 = 30,90 m n.m. S

18 (000) (000) (000) 7 pozn. pozn. pozn (000) (000) x HELUZ, (000) pozn. x HELUZ, x HELUZ, x HELUZ, x HELUZ, pozn Hliníkové zábradlí, Saunová elektrická kamna pozn.5 Výtah Schindler pozn.3 výška 00 mm Odvod vzduchu při stropu DN pozn.6 x65x75 mm pozn.6 +8, x HELUZ, , x HELUZ, (000) (000) x HELUZ, pozn x HELUZ, pozn pozn (000) (000) (000) Tabulka místností ČÍSLO PLOCHA ÚČEL MÍSTNOSTI MÍSTN. ( M ) PODLAHA ÚPRAVA STĚN / STROPU Chodba + schodiště 36,0 PVC, Keramická dlažba WC 3,97 Keramická dlažba Vápenná omítka, bělninový obklad / SDK podhled Kancelář,37 Zátěžový koberec Kancelář,79 Zátěžový koberec Kuchyňka 5,5 Keramická dlažba Vápenná omítka, bělninový obklad / SDK podhled Relaxační zóna 5,03 Keramická dlažba Šatna 6,07 Keramická dlažba WC,09 Keramická dlažba Vápenná omítka, bělninový obklad / SDK podhled Sauna 6,0 Keramická dlažba Dřevěný obklad / Dřevěný obklad 30 Terasa 59,75 Betonová dlažba 3 3 Výtahová šachta 3,60 Vápenná omítka / Vápenná omítka Instalační šachta,90 Vápenná omítka / Vápenná omítka Legenda materiálů Železobeton C30/37 Zdivo HELUZ,5 broušená na tenkovrstvou maltu Tepelná izolace Isover TF Profi, tl. 80 mm 80 Přivod vzduchu pří podlaze DN , SDK předsazené stěny KNAUF s profilem CW - typ W65 (výška 300 mm) pozn (330) ,38 Poznámky +9,38 +9, pozn. - Komínový systém HELUZ IZOSTAT, DN 00 mm pozn. - Instalační prostupy ve stropní desce pozn.3 - Ocelová rámová konstrukce + dřevěné opláštění stupňů pozn. - Celoskleněné zábradlí AL/ZALBR nerezová nosná konstrukce pozn.5 - Dřevěný rošt z latí 60 x 0 mm s izolací z minerální vlny + dřevěná obklad pozn.6 - SDK box KNAUF - osazen okolo stoupaček TZB vedení pozn.7 - Požární žebřík se suchovodem pozn.8 - Obklad v místnosti 305 bude proveden mezi dolními a horními skříňkami kuchyňské linky Pochozí terasa Podrobnější rozkreslení viz. Půdorys střechy (výkres č. 7) +9,9 Instalační šachty v místě uzavíracích ventilů budou opatřeny revizními dvířky S +9,9 pozn. +- 0,000 = 30,90 m n.m. +9,38 Půdorys 3.NP :50 D.. - 6

19 +3,58 K +5,88 K pozn. 0 K pozn.6 pozn. 00 pozn., +,650 +3,58 pozn.3 +3,9 pozn.3 pozn.5 pozn. +9,9 pozn. +9,38 +8,50 6,0 % 780 K 3,6 %,0 % +, ,650 +3,58 +,650 +3,9 5, % 3,0 % +,80 K +8,50 +9,9 8, 3930 pozn. pozn pozn.7 8, 6, % pozn.8 +9,9 +,650 +3,9 6, % pozn. 3, % ,650 +3,9 +3,58 K +3,9 +,650 8,6 % ,7 % +8,300 3,7 % 3,0 % 8,6 % ,6 % 8,6 % +8,300 +,650 +,80 8 3,7 % 3,0 % K , % +,080 pozn.3 pozn. 3,0 % 6,6 % P5 K , ,9 +,650 +3,58 +,90 6,6 % pozn. 3,0 % +,080 +5,6 K +5, ,0 pozn.3 3,0 % pozn. K +0,055 3,3 % ,38 +9,9 +0,0 3,0 % pozn. +0,055 K +9,9 +8,50 8,0 % 8,0 % 5, % +3,58 +0,0 P5 3,7 % 3,7 % 3,7 % ,0 +,90 +5,6 pozn.8 K ,90 +5,88 +5,6 +,90 P6 P5 A = 59,8 m A = 7,8 m +8,50 +5,6 A = 70,0 m A = 73,0 m K pozn.8 3,0 % +0,588 +0,0 +0,56 +0,588 +0,0 3,0 % pozn.8 K +0,56 pozn.8 +0, Skladby střech P5 Betonová dlažba na podložkách BEST TERASOVÁ, tl. 0 mm Rektifikační terč KAROAPP TA Přířez pod podložky DEKSEPAR DEKSEPAR (separační fólie), tl. 0, mm Synthos XPS Prime S 30 L, tl. 00 mm x Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL, tl. 8 mm DEKPRIMER (penetrační asfaltová emulze) Spádová vrstva z lehčeného betonu (min. 0 mm) ŽB stropní deska, tl. 50 mm Omítka vápenná, tl. 0 mm P6 Substrát, tl. 50 mm Filtrační vrstva, tl. 50 mm Drenážní vrstva z nopové folie Guttabeta T0 Garden, tl. 0 mm Synthos XPS Prime S 30 L, tl. 00 mm x Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL, tl. 8 mm DEKPRIMER (penetrační asfaltová emulze) Spádová vrstva z lehčeného betonu (min. 0 mm) ŽB stropní deska, tl. 50 mm Omítka vápenná, tl. 0 mm Výpis klempířských výrobků K K Poznámky Atikový plech RS65S FeZn 0,53mm bm, tl. 0,53 mm Pozinkovaný plech s nátěrem, RS - 00, tl. 0,53 mm 03,3 bm pozn. - Komínový systém HELUZ IZOSTAT, DN 00 mm pozn. - Terasová vpusť TOPWET-TWT 0 BIT S pozn.3 - Odvětrání kanalizačního potrubí DN 00 pozn. - VZT jednotka + rám a nožičky (Zakresleno schématicky - návrh VZT není součástí dokumentace) pozn.5 - Napojení VZT jednotky na rozvody (Zakresleno schématicky - návrh VZT není součástí dokumentace) pozn.6 - Stoupačky VZT rozvodů (Zakresleno schématicky - návrh VZT není součástí dokumentace) pozn.7 - Požární žebřík se suchovodem pozn.8 - Celoskleněné zábradlí AL/ZALBR nerezová nosná konstrukce pozn.9 - Přípojová skříň Klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu + nátěr (barva šedá) Střecha bude vybavena hromosvodní ochranou V místě vývodů VZT bude provedena nástavba s lehkou střechou s krytinou z asfaltových pásů Napojení na VZT jednotku bude do boku nástavby Betonová dlažba na podložkách BEST TERASOVÁ, tl. 0 mm ( 00 x 00 mm) Obvodový pás z tříděného kačírku,frakce 8/6 mm 03,3 bm S ,000 = 30,90 m n.m ,38 80 pozn.9 +0, Půdorys střechy :50 D.. - 7

20 78 + 3,58 Obvodový pás z tříděného kačírku,frakce 8/6 mm + 3,00 Obvodový pás z tříděného kačírku,frakce 8/6 mm + 3,58 78 Legenda skladeb PT = 8,0 Okapový chodník (zámková dlažba) UT = 6,70 -, S S S S S3 3 % P3 P3 P3 + 6, ,890 +, ,690 -,00 3 -,50 SK P x75x80 mm P x75x80 mm P x75x80 mm -,00 -,80 P ,0 +,90 +,550 7 Zábradlí, výška 00 mm Zábradlí, výška 00 mm Zábradlí, výška 00 mm + 8,00 + 7, ,350 +,00 + 3, , ,000-0,0 DETAIL + 8,0 SK +,00 SK - 0,60 P P P P S S S DETAIL P5-0, , ,000-0,90-0,70 Celoskleněné zábradlí AL/ZALBR nerezová nosná konstrukce P -,00 -,80 DETAIL ,6 S 3 % S + 5,8 +,00 S3 + 0, PT = 8,0 Okapový chodník (zámková dlažba) -,00 P P3 UT = 6,70 Epoxidová stěrka, tl. mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí, tl. 98 mm DEKSEPAR (separační fólie), tl. 0, mm Tepelná izolace Isover TF PROFI, tl. 0 mm DEKSEPAR (separační fólie), tl. 0, mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí (ochranná vrstva), tl. 60 mm Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL, tl. mm DEKPRIMER (penetrační asfaltová emulze) Podkladní beton, tl. 50 mm Nášlapná vrstva - Keramická dlažba, tl. 5 mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí - tl. 55 mm Tepelná izolace Isover TF PROFI, tl. 00 mm Kročejová izolace RIGIFLOOR 000, tl. 50 mm Železobetonová deska, tl. 50 mm Vápenná omítka, tl. 0 mm P5 Betonová dlažba na podložkách BEST TERASOVÁ, tl. 0 mm Rektifikační terč KAROAPP TA Přířez pod podložky DEKSEPAR DEKSEPAR (separační fólie), tl. 0, mm Synthos XPS Prime S 30 L, tl. 00 mm x Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL, tl. 8 mm DEKPRIMER (penetrační asfaltová emulze) Spádová vrstva z lehčeného betonu (min. 0 mm) ŽB stropní deska, tl. 50 mm Omítka vápenná, tl. 0 mm P7 Nášlapná vrstva - Koberec, tl. 0 mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí - tl. 50 mm DEKPERIMETER PV-NR 75 - deska na uložení trubek, tl. 50 mm Kročejová izolace RIGIFLOOR 000, tl. 50 mm Železobetonová deska, tl. 50 mm S Omítka vápenná, tl. 0 mm ŽB stěna, tl. 00 mm Lepidlo Baumit DuoContact Tepelná izolace Isover TF PROFI, tl. 80 mm Stěrková hmota Baumit DuoContact Výztužná tkanina Baumit DuoTex Penetrační nátěr Baumit UniPrimer Omítka Baumit NanoporTop, tl. mm S3 Omítka vápenná, tl. 0 mm ŽB stěna, tl. 00 mm DEKPRIMER - penetrační asfaltová emulze Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL Lepicí hmota Baumit StarContact Synthos XPS Prime S 30 L - 60 mm Stěrková hmota Baumit StarContact Výztužná tkanina Baumit StarTex Penetrační nátěr Baumit UniPrimer Soklová omítka MosaikTop, tl. mm SK SDK podhled KNAUF - D6 Ocelová spodní konstrukce UA/CD P Nášlapná vrstva - PVC, tl. mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí - tl. 59 mm DEKPERIMETER PV-NR 75 - deska na uložení trubek, tl. 50 mm Kročejová izolace RIGIFLOOR 000, tl. 50 mm Železobetonová deska, tl. 50 mm P Nášlapná vrstva - Keramická dlažba, tl. 5 mm Železobetonové schodiště, tl. 50 mm Vápenná omítka, tl. 0 mm P6 Substrát, tl. 50 mm Filtrační vrstva, tl. 50 mm Drenážní vrstva z nopové folie Guttabeta T0 Garden, tl. 0 mm Synthos XPS Prime S 30 L, tl. 00 mm x Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL, tl. 8 mm DEKPRIMER (penetrační asfaltová emulze) Spádová vrstva z lehčeného betonu (min. 0 mm) ŽB stropní deska, tl. 50 mm Omítka vápenná, tl. 0 mm P8 Nášlapná vrstva - Keramická dlažba, tl. 5 mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí - tl. 5 mm DEKPERIMETER PV-NR 75 - deska na uložení trubek, tl. 50 mm Kročejová izolace RIGIFLOOR 000, tl. 50 mm Železobetonová deska, tl. 50 mm S Omítka Baumit NanoporTop, tl. mm Penetrační nátěr Baumit UniPrimer Výztužná tkanina Baumit DuoTex Stěrková hmota Baumit DuoContact Tepelná izolace Isover TF PROFI, tl. 80 mm Lepidlo Baumit DuoContact ŽB stěna, tl. 00 mm Lepidlo Baumit DuoContact Tepelná izolace Isover TF PROFI, tl. 80 mm Stěrková hmota Baumit DuoContact Výztužná tkanina Baumit DuoTex Penetrační nátěr Baumit UniPrimer Omítka Baumit NanoporTop, tl. mm Legenda materiálů Železobeton C30/37 Zdivo HELUZ,5 broušená na tenkovrstvou maltu Tepelná izolace Isover TF Profi, tl. 80 mm HI Elastek 0 Special Mineral Tepelná izolace Synthos XPS Prime S 30 L, tl. 00 mm Tepelná izolace Synthos XPS Prime S 30 L, tl. 60 mm Původní zemina Nasypaná zemina - hutněná po vrstvách Skladba asfaltové komunikace S , , DETAIL ,000 = 30,90 m n.m. Drenážní trubka + štěrkový obsyp + geotextilie - 5,80 Vyztužení podkladního betonu pod nástupním ramenem schodiště v šířce,0 m, x KARI síť 6,0/00 x 6,0/00, c = 5 mm - 5,80 Drenážní trubka + štěrkový obsyp + geotextilie Řez - :50 D.. - 8

21 +,568 +,8 Obvodový pás z tříděného + 3,58 kačírku,frakce 8/6 mm + 3,58 Obvodový pás z tříděného + 3,58 kačírku,frakce 8/6 mm + 3,00 + 3, Legenda skladeb PT = UT = 30, Okapový chodník (zámková dlažba) +- 0, S + 9,38 S S 3 % S ,00 + 9, , ,0 + 7, , , ,50 Požární žebřík se suchovodem Celoskleněné zábradlí AL/ZALBR nerezová nosná konstrukce +,00 P7 P P P5 L3 SK +- 0,000 -,00 -,630-0, ,60 -, S S ,0 +,90 +, P6 Ocelová rámová konstrukce + dřevěné opláštění stupňů P8 P P SK P P SK -,00 -,80 -, ,300 +,00 -, L SK SK P6 P7 +- 0,000 P +,00-0,0 +,0 +,90 +, ,00 + 8,0 + 7, , , ,50-0,60 Sekční garážová vrata LOMAX Excellent -,00 -,630 +,00 SK P7 -, S S S 3 % ,00 P P3 P5 UT = 6,70 Epoxidová stěrka, tl. mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí, tl. 98 mm DEKSEPAR (separační fólie), tl. 0, mm Tepelná izolace Isover TF PROFI, tl. 0 mm DEKSEPAR (separační fólie), tl. 0, mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí (ochranná vrstva), tl. 60 mm Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL, tl. mm DEKPRIMER (penetrační asfaltová emulze) Podkladní beton, tl. 50 mm Nášlapná vrstva - Keramická dlažba, tl. 5 mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí - tl. 55 mm Tepelná izolace Isover TF PROFI, tl. 00 mm Kročejová izolace RIGIFLOOR 000, tl. 50 mm Železobetonová deska, tl. 50 mm Vápenná omítka, tl. 0 mm Betonová dlažba na podložkách BEST TERASOVÁ, tl. 0 mm Rektifikační terč KAROAPP TA Přířez pod podložky DEKSEPAR DEKSEPAR (separační fólie), tl. 0, mm Synthos XPS Prime S 30 L, tl. 00 mm x Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL, tl. 8 mm DEKPRIMER (penetrační asfaltová emulze) Spádová vrstva z lehčeného betonu (min. 0 mm) ŽB stropní deska, tl. 50 mm Omítka vápenná, tl. 0 mm P7 Nášlapná vrstva - Koberec, tl. 0 mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí - tl. 50 mm DEKPERIMETER PV-NR 75 - deska na uložení trubek, tl. 50 mm Kročejová izolace RIGIFLOOR 000, tl. 50 mm Železobetonová deska, tl. 50 mm S S PT = 7,85 Omítka vápenná, tl. 0 mm ŽB stěna, tl. 00 mm Lepidlo Baumit DuoContact Tepelná izolace Isover TF PROFI, tl. 80 mm Stěrková hmota Baumit DuoContact Výztužná tkanina Baumit DuoTex Penetrační nátěr Baumit UniPrimer Omítka Baumit NanoporTop, tl. mm Omítka vápenná, tl. 0 mm ŽB stěna, tl. 00 mm DEKPRIMER - penetrační asfaltová emulze Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL Lepidlo Baumit StarContact Synthos XPS Prime S 30 L - 60 mm Profilovaná (nopová) fólie, výška nopu 8mm, š. m L L3 SK Hliníková sestava SCHÜCO s prosklenou výplní Hliníková sestava SCHÜCO s prosklenou výplní SDK podhled KNAUF - D6 Ocelová spodní konstrukce UA/CD P Nášlapná vrstva - PVC, tl. mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí - tl. 59 mm DEKPERIMETER PV-NR 75 - deska na uložení trubek, tl. 50 mm Kročejová izolace RIGIFLOOR 000, tl. 50 mm Železobetonová deska, tl. 50 mm P Nášlapná vrstva - Keramická dlažba, tl. 5 mm Železobetonové schodiště, tl. 50 mm Vápenná omítka, tl. 0 mm P6 Substrát, tl. 50 mm Filtrační vrstva, tl. 50 mm Drenážní vrstva z nopové folie Guttabeta T0 Garden, tl. 0 mm Synthos XPS Prime S 30 L, tl. 00 mm x Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL, tl. 8 mm DEKPRIMER (penetrační asfaltová emulze) Spádová vrstva z lehčeného betonu (min. 0 mm) ŽB stropní deska, tl. 50 mm Omítka vápenná, tl. 0 mm P8 Nášlapná vrstva - Keramická dlažba, tl. 5 mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí - tl. 5 mm DEKPERIMETER PV-NR 75 - deska na uložení trubek, tl. 50 mm Kročejová izolace RIGIFLOOR 000, tl. 50 mm Železobetonová deska, tl. 50 mm S Omítka Baumit NanoporTop, tl. mm Penetrační nátěr Baumit UniPrimer Výztužná tkanina Baumit DuoTex Stěrková hmota Baumit DuoContact Tepelná izolace Isover TF PROFI, tl. 80 mm Lepidlo Baumit DuoContact ŽB stěna, tl. 00 mm Lepidlo Baumit DuoContact Tepelná izolace Isover TF PROFI, tl. 80 mm Stěrková hmota Baumit DuoContact Výztužná tkanina Baumit DuoTex Penetrační nátěr Baumit UniPrimer Omítka Baumit NanoporTop, tl. mm Legenda materiálů Železobeton C30/37 Zdivo HELUZ,5 broušená na tenkovrstvou maltu Tepelná izolace Isover TF Profi, tl. 80 mm HI Elastek 0 Special Mineral Tepelná izolace Synthos XPS Prime S 30 L, tl. 00 mm Tepelná izolace Synthos XPS Prime S 30 L, tl. 60 mm Původní zemina Nasypaná zemina - hutněná po vrstvách Skladba asfaltové komunikace S +- 0,000 = 30,90 m n.m. Drenážní trubka + štěrkový obsyp + geotextilie - 5,80-5,760-5,80-5,80 Drenážní trubka + štěrkový obsyp + geotextilie Řez - :50 D.. - 9

22 Legenda Omítka Baumit NanoporTop v barvě světle šedé Omítka Baumit MosaikTop v barvě tmavě šedé 3 Komínový systém HELUZ IZOSTAT, oplechování - pozink + nátěr v barvě světle šedé + 3,58 +,568 +,8 + 3,58 Plastové výplně otvorů v barvě bílé 3 5 Celoskleněné zábradlí AL/ZALBR nerezová nosná konstrukce 9-7,000 +, Atikový plech RS65S FeZn 0,53mm bm, tl. 0,53 mm, pozink + nátěr v barvě světle šedé 7 Zámková dlažba, tl. 80 mm 5 + 9, ,38 8 Opěrná ŽB stěna, tl. 00 mm 3.NP = + 8, Požární žebřík se suchovodem v barvě tmavě šedé + 6, , ,6 + 5,8.NP = +,00 + 5,00 +, 6 +, - 7,000.NP = +- 0,000 +, , , ,00 + 0,588 UT = 30,90 UT = 30,90 6 Pohled jižní :00 D ,000 = 30,90 m n.m.

23 +,568 +,8 + 3,58 + 3,58 + 3, , + 0, , ,38 Legenda Omítka Baumit NanoporTop v barvě světle šedé 3.NP = + 8,00 + 9,00 6 Omítka Baumit MosaikTop v barvě tmavě šedé + 6,700-0, ,700 3 Komínový systém HELUZ IZOSTAT, oplechování - pozink + nátěr v barvě světle šedé + 0, Plastové výplně otvorů v barvě bílé.np = +,00 + 5,00 + 5,00 5 Celoskleněné zábradlí AL/ZALBR nerezová nosná konstrukce +, - 0,600 6 Atikový plech RS65S FeZn 0,53mm bm, tl. 0,53 mm, pozink + nátěr v barvě světle šedé 7 Zámková dlažba, tl. 80 mm.np = +- 0,000 +, , , , Opěrná ŽB stěna, tl. 00 mm 9 Požární žebřík se suchovodem v barvě tmavě šedé - 0,600 -,00 0 Větrací otvory.pp = -,00 7-3, Pohled západní :00 D ,000 = 30,90 m n.m.

24 +,568 +,8 Legenda + 3,58 + 3,58 9 Omítka Baumit NanoporTop v barvě světle šedé 3 Omítka Baumit MosaikTop v barvě tmavě šedé 6 + 0, + 0, 3 Komínový systém HELUZ IZOSTAT, oplechování - pozink + nátěr v barvě světle šedé Plastové výplně otvorů v barvě bílé 5 Celoskleněné zábradlí AL/ZALBR nerezová nosná konstrukce 3.NP = + 8,00 + 9,00 + 9,00 6 Atikový plech RS65S FeZn 0,53mm bm, tl. 0,53 mm, pozink + nátěr v barvě světle šedé + 6,700 7 Zámková dlažba, tl. 80 mm 5 + 5,6 + 5,8 8 Opěrná ŽB stěna, tl. 00 mm.np = +,00 + 5,00 9 Požární žebřík se suchovodem v barvě tmavě šedé 6 +, +, +, 0 Sekční garážová vrata LOMAX v barvě bílé Větrací otvory 8.NP = +- 0,000 +,000 +,000 +, ,700 -,80 -, ,700 -,700 -,00-3,00-3, 7 -,00 8.PP = -,00 UT = 30,90 UT = 30, ,000 = 30,90 m n.m. Pohled severní :00 D.. -

25 +,8 +, ,58 + 3,58 + 3, , + 0, + 0, + 9, ,38 + 9,00-0, + 9,00 + 9,00 3.NP = + 8,00 Legenda 6 + 6, , ,070 Omítka Baumit NanoporTop v barvě světle šedé Omítka Baumit MosaikTop v barvě tmavě šedé 5 + 5,6 + 5,8 3 Komínový systém HELUZ IZOSTAT, oplechování - pozink + nátěr v barvě světle šedé + 5,00 + 5,00 6.NP = +,00 Plastové výplně otvorů v barvě bílé +, +,00 5 Celoskleněné zábradlí AL/ZALBR nerezová nosná konstrukce +- 0,000 +,00 + 0, ,000.NP = +- 0,000 6 Atikový plech RS65S FeZn 0,53mm bm, tl. 0,53 mm, pozink + nátěr v barvě světle šedé 7 Požární žebřík se suchovodem v barvě tmavě šedé 6 -,700 -,50-3,.PP = -, ,000 = 30,90 m n.m. Pohled východní :00 D.. - 3

26 Předstlačená páska TP300 illac šedá, tl. mm, šířka 0mm Celoskleněné zábradlí AL/ZALBR nerezová nosná konstrukce Kotevní vruty + hmožniky Spádový klín z XPS OSB deska, tl. 30 mm K Kotevní vruty + příponky, a = mm Předstlačená páska TP300 illac šedá, tl. mm, šířka 0mm 7 min. 30 Betonová dlažba 00 x 00 mm na podložkách BEST TERASOVÁ, tl. 0 mm Rektifikační terč KAROAPP TA Přířez pod podložky DEKSEPAR DEKSEPAR (separační fólie), tl. 0, mm Synthos XPS Prime S 30 L, tl. 00 mm x Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL, tl. 8 mm DEKPRIMER (penetrační asfaltová emulze) Spádová vstva z lehčeného betonu (min. 0 mm, max. 0 mm) ŽB stropní deska, tl. 50 mm Omítka vápenná, tl. 0 mm min. 30 Plechové příponky, tl. 0,53 mm Kotevní vruty + hmoždinky Přírubový plech, tl. 0 mm + kotvení Hydroizolační asfaltové pásy ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL K min. 50 Omítka Baumit NanoporTop, tl. mm Penetrační nátěr Baumit UniPrimer Výztužná tkanina Baumit DuoTex Stěrková hmota Baumit DuoContact Tepelná izolace Isover TF PROFI, tl. 80 mm Lepidlo Baumit DuoContact ŽB stěna, tl. 00 mm Lepidlo Baumit DuoContact Tepelná izolace Isover TF PROFI, tl. 80 mm Stěrková hmota Baumit DuoContact Výztužná tkanina Baumit DuoTex Penetrační nátěr Baumit UniPrimer Omítka Baumit NanoporTop, tl. mm Klín z tepelné izolace EPS (00 x 00 mm) Kotva ETICS % Poznámky 8 K Atikový plech RS65S FeZn 0,53mm bm, tl. 0,53 mm, pozink + nátěr v barvě světle šedé Kotva ETICS K Pozinkovaný plech s nátěrem, RS - 00, tl. 0,53 mm v barvě světle šedé Dilatační pásek z EPS, tl. 50 mm Detail :5 D

27 Compacfoam CF 00 tepelně izolační desky Nášlapná vrsta - PVC + lepidlo, tl. mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí - tl. 59 mm DEKPERIMETER PV-NR 75 - deska na uložení trubek, tl. 50 mm Kročejová izolace RIGIFLOOR 000, tl. 50 mm Železobetonová deska, tl. 50 mm Omítka vápenná, tl. 0 mm Dilatační pásek z kročejové izolace RIGIFLOOr, tl. 30 mm Plastové vchodové dveře VEKRA PRIMA Koncová lišta hydroizolace Tepelná izolace z XPS, tl. 80 mm Hydroizolační asfaltové pásy ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL + lepidlo Betonová dlažba 00 x 00 mm na podložkách BEST TERASOVÁ, tl. 0 mm Rektifikační terč KAROAPP TA Přířez pod podložky DEKSEPAR DEKSEPAR (separační fólie), tl. 0, mm Synthos XPS Prime S 30 L, tl. 00 mm x Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL, tl. 8 mm DEKPRIMER (penetrační asfaltová emulze) Spádová vstva z lehčeného betonu (min. 0 mm, max. 0 mm) ŽB stropní deska, tl. 50 mm Omítka vápenná, tl. 0 mm % Klín z tepelné izolace EPS (00 x 00 mm) Podložní (rektifikační) dřevěné klíny Dilatační pásek z EPS, tl. 50 mm Detail :5 D.. - 5

28 Epoxidová stěrka, tl. mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí, tl. 98 mm DEKSEPAR (separační fólie), tl. 0, mm Tepelná izolace Isover TF PROFI, tl. 0 mm DEKSEPAR (separační fólie), tl. 0, mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí (ochranná vrstva), tl. 60 mm Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL, tl. mm DEKPRIMER (penetrační asfaltová emulze) Podkladní beton, tl. 50 mm Původní zemina Kotvení zakládací lišty Rohová lišta Dilatační pásek z EPS, tl. 30 mm Kotva ETICS Zakládací lišta s okapničkou Předstlačená páska TP300 illac šedá, tl. mm, šířka 0mm Zámková dlažba, tl. 80 mm Kladecí vrstva -8 mm (zhutněná), tl. 30 mm Drcené kamenivo 8-6 mm (zhutněné), tl. 00 mm Drcené kamenivo 0-63 mm (zhutněné), tl. 50 mm Štěrkopísek 0-8 mm (zhutněný), tl. 90 mm Nasypaná zemina (zhutněná) 3 % Omítka vápenná, tl. 0 mm ŽB stěna, tl. 00 mm Lepidlo Baumit DuoContact Tepelná izolace Isover TF PROFI, tl. 80 mm Stěrková hmota Baumit DuoContact Výztužná tkanina Baumit DuoTex Penetrační nátěr Baumit UniPrimer Omítka Baumit NanoporTop, tl. mm 300 Omítka vápenná, tl. 0 mm ŽB stěna, tl. 00 mm DEKPRIMER - penetrační asfaltová emulze Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 0 SPECIAL MINERAL Lepicí hmota Baumit StarContact Synthos XPS Prime S 30 L - 60 mm Stěrková hmota Baumit StarContact Výztužná tkanina Baumit StarTex Penetrační nátěr Baumit UniPrimer Soklová omítka MosaikTop, tl. mm Krycí lišta nopové folie Detail 3 :5 D.. - 6

29 Nášlapná vrsta - Keramická dlažba, tl. 8 mm Lepidlo CEMIX Flex Extra CTES, tl. 7 mm Železobetonové schodiště Vápenná omítka, tl. 0 mm Hliníkové zábradlí Hliníková krytka Přírubový plech, tl. 5 mm + x kotevní šroub Přechodová lišta Nášlapná vrsta - PVC + lepidlo, tl. mm Betonová mazanina vyztužená KARI sítí - tl. 59 mm DEKPERIMETER PV-NR 75 - deska na uložení trubek, tl. 50 mm Kročejová izolace RIGIFLOOR 000, tl. 50 mm Železobetonová deska, tl. 50 mm Omítka vápenná, tl. 0 mm Protiskluzová úprava 80 Protiskluzová úprava Schodišťový stupeň Pružný pásek, 30 x 0 mm Dilatační pásek z kročejové izolace RIGIFLOOr, tl. 30 mm Rozvody podlahového vytápění Pružný pásek, 30 x 0 mm Podesta (monolitický ŽB) 0 Schöck Tronsole typ T Schodišťové rameno (monolitický ŽB) Detail :5 D.. - 7

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice STAVBA: Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, 716 00 Ostrava - Radvanice DSP MÍSTO STAVBY: obec Vysočany, část obce Housko, parc. č. 9/15 STAV. OBJEKTY: SO.01,

Více

Projekt rodinného domu

Projekt rodinného domu Středoškolská technika 2019 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Projekt rodinného domu Ondřej Šebek SPŠ Vlašim Komenského 41 Vlašim program: ArchiCAD 21 EDU vypracováno: III/2019

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

D.1.1 Stavebně-architektonická část

D.1.1 Stavebně-architektonická část DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY REVITALIZACE KULTURNÍHO OBJEKTU č. p. 113 V OBCI DVORY TECHNICKÁ ZPRÁVA ČERVEN 2016 Vypracoval: Ing. Lukáš Návara Autorizováno: Ing. Lukáš Návara 1.1 Základní údaje o stavbě

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí Dispoziční řešení 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, bez podsklepení, s jedním nadzemním

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 31 NA PARCELE Č. 700/37 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 31 NA PARCELE Č. 700/37

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 31 NA PARCELE Č. 700/37 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 31 NA PARCELE Č. 700/37 Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková OBSAH A., B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor bakalářské práce: Oponent bakalářské práce: Michaela KOŘÍNKOVÁ Ing. Martin BENEŠ Zadáním bakalářské práce Novostavba rodinného domu ve svahu Pozlovice bylo vypracování

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 36, NA PARCELE Č. 700/35 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 36, NA PARCELE Č. 700/35

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 36, NA PARCELE Č. 700/35 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 36, NA PARCELE Č. 700/35 , Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček,

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11 , Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček,

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21 Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková OBSAH A., B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

3) SVISLÉ KONSTRUKCE veškeré nosné zdivo je navrženo v systém YTONG. Nosné zdivo tl. 250 na tenkovrstvou maltu (lepidlo, T10), příčky tl.

3) SVISLÉ KONSTRUKCE veškeré nosné zdivo je navrženo v systém YTONG. Nosné zdivo tl. 250 na tenkovrstvou maltu (lepidlo, T10), příčky tl. POPIS RODINNÉHO DOMU O BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH Studie předpokládá, že stavba bude umístěna na pozemku p.č. 60/7 k.ú. Stochov. Předložená studie řeší dispozici a základní materiálové charakteristiky plánovaného

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ , Ing. arch. Milena Švaříčková Č. 33 Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Č. 33 Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Č. 33 Ing. arch.

Více

SKLADBY KCÍ. OBVODOVÝ PLÁŠŤ varianta b) Weber.Mur tenkovrstvá omítka 5 mm. OBVODOVÝ PLÁŠŤ varianta c) Weber.Mur tenkovrstvá omítka 5 mm

SKLADBY KCÍ. OBVODOVÝ PLÁŠŤ varianta b) Weber.Mur tenkovrstvá omítka 5 mm. OBVODOVÝ PLÁŠŤ varianta c) Weber.Mur tenkovrstvá omítka 5 mm OBVODOVÝ PLÁŠŤ varianta a) TI Isover EPS 100F tl. 200 mm Fasádní omítka tl. 3 mm SKLADBY KCÍ OBVODOVÝ PLÁŠŤ varianta b) Isover UNI tl. 100 mm Isover UNI tl. 80 mm Difúzně otevřená větrotěsná fólie Vzduchová

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

RODINNÝ DŮM- SYSTÉM POROTHERM V KOMBINACI SE ŽB NOSNOU K-CÍ

RODINNÝ DŮM- SYSTÉM POROTHERM V KOMBINACI SE ŽB NOSNOU K-CÍ Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT RODINNÝ DŮM- SYSTÉM POROTHERM V KOMBINACI SE ŽB NOSNOU K-CÍ Martin Petřík SPŠ STAVEBNÍ Dušní 17, Praha 1 1/15 Projekt

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí Dispoziční řešení 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, bez podsklepení, s jedním nadzemním

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí Dispoziční řešení 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, bez podsklepení, s jedním nadzemním

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Akce: Zateplení a výměna zdroje tepla objektu základní a mateřské školy Rasošky Stavebník: Obec Rasošky Rasošky kraj Královéhradecký B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Jaroměř,

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ PETRÁVEČ

SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ PETRÁVEČ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ PETRÁVEČ RODINNÝ DŮM BC 01 Držitel certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001 BUILDINGcentrum

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technické detaily Kapitola H Technické detaily pro provádění zateplovacích systémů Baumit Listopad 2014 www.baumit.cz H.Technické detaily Obsah H. Technické detaily... 3 H.1

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 30 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 30 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU ZÁKLADOVÁ DESKA Stavba bude založena na základových pasech šířky 400 mm, výšky 1200 mm. Vyrovnávací řada ze ztraceného bednění. Pokládka ležaté kanalizace. Pod takto provedené

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

fasáda kontaktní zateplovací systém, izolace v kombinaci EPS/XPS a minerálních vláken, tenkovrstvá venkovní omítka

fasáda kontaktní zateplovací systém, izolace v kombinaci EPS/XPS a minerálních vláken, tenkovrstvá venkovní omítka 1. Standardy bytového domu a společných prostor KONSTRUKČNÍ SYSTÉM základy železobetonová základová deska na pilotech suterén železobetonový monolitický sloupový a stěnový skelet železobetonové nosné stěny

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah P - VÝPIS PODLAH DLAŽBY P01 keramická dlažba - suchý provoz 150 anhydritový potěr - min. 20 MPa 38 P02 keramická dlažba - mokrý provoz 150 hydroizolace proti vodě stékající (MAPELASTIC) + skelná rohož

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

BD III ETAPA A _SO_BE OBSAH OBSAH...1

BD III ETAPA A _SO_BE OBSAH OBSAH...1 OBSAH OBSAH...1 A. STAVEBNÍ ČÁST - TECHNICKÁ ZPRÁVA...2 A.1. POPIS OBJEKTŮ...2 A.2. DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ...2 A.3. ZEMNÍ PRÁCE...2 A.4. NOSNÉ KONSTRUKCE...2 A.4.1. Založení budovy...2 A.4.2. Spodní

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

D.0 Technická zpráva

D.0 Technická zpráva D.0 Technická zpráva Dokumentace stavebního objektu Projektová dokumentace pro stavební povolení Akce: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zak. č.: 04 02 / 2014 Investor: Obec Peč Vypracovala: Ing. arch. Eva

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Hlubinné založení (štěrkové pilíře),, železobetonová deska vyztužená žebry. Obvodové zdivo keramické tvarovky tl. 250mm broušené, kontaktní

Hlubinné založení (štěrkové pilíře),, železobetonová deska vyztužená žebry. Obvodové zdivo keramické tvarovky tl. 250mm broušené, kontaktní Standardní vybavení ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Hlubinné založení (štěrkové pilíře),, železobetonová deska vyztužená žebry SVISLÉ KONSTRUKCE Obvodové zdivo keramické tvarovky tl. 250mm broušené, kontaktní zateplovací

Více

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly NOSNÉ KONSTRUKCE Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny / -sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly, lícové cihly (vnější prostředí) 80-150

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

DOMY ALEJE STANDARDY RODINÝCH DOMŮ A - F

DOMY ALEJE STANDARDY RODINÝCH DOMŮ A - F Rodinný dům - bez podlahových krytin (pouze WC + koupelna) - bez kuchyněké linky (pouze vývody), bez digestoře - bez dodávky světel (světelné vývody jsou zakončeny svorkovnicí) Venky - bez oplocení, bez

Více

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.1 Technická zpráva 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm)

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) SKLADBY, RD ŠTĚCHOVICE, 170729 ZÁKLADY základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) základová deska 150mm, beton+kari, podsyp štěrkopískem 150mm

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PŘÍŠOVICE, sokolovna - drobné stavební úpravy- S0 03 Oprava vnější omítky, zpevněné plochy. Architektonicko-stavební řešení. Technická zpráva D.1.

PŘÍŠOVICE, sokolovna - drobné stavební úpravy- S0 03 Oprava vnější omítky, zpevněné plochy. Architektonicko-stavební řešení. Technická zpráva D.1. Vypracoval: Ing. Tomáš Adámek Project A plus s.r.o., Husova 591, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Ondřej Zummer Odp. projektant: Ing. Ondřej Zummer Investor: Obec Příšovice Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Technická zpráva. Schodiště

Technická zpráva. Schodiště Technická zpráva Zemní práce Po výškopisném a polohopisném zaměření je potřebné v místě budoucí stavby provést srovnání pozemku dále vykopat pasy pro osazovací patky. Vykopané pasy pro osazovací patky

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

NÁVRH BUDOVY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE S INTEGROVANÝMI PRVKY ZELENĚ

NÁVRH BUDOVY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE S INTEGROVANÝMI PRVKY ZELENĚ NÁVRH BUDOVY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE S INTEGROVANÝMI PRVKY ZELENĚ AUTOR DIPLOMOVÉ PRÁCE: VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: OPONENT DIPLOMOVÉ PRÁCE: Bc. MICHAL MAČUDA Ing. MICHAL KRAUS, Ph.D. Ing. JANA HUBÁLOVSKÁ

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

D O K U ME N T A C E S T A V BY

D O K U ME N T A C E S T A V BY DOKUMENTACE STAVBY TEXTOVÁ ČÁST Anotace: Vila s panoramatickým výhledem nad Plzní. Hranolovitá křídla domu i v detailu svírají bublinu obytného prostoru s nevídaným obloukovitým prosklením. Kvalitní stavební

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

BYTY KOUŘIM STANDARDY

BYTY KOUŘIM STANDARDY BYTY KOUŘIM STANDARDY 1 ZÁKLADY základové pasy z prostého betonu + betonové tvarovky ztracené bednění tl. 300 mm svislé zateplení soklu polystyren XPS tl. 100 mm výška zateplení soklu 600 mm SKLADBA PODLAHOVÉ

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.a STAVBA: INVESTOR: PROJEKTANT: STUPEŃ PD: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU k.ú. Vestec u Prahy, obec Vestec, parc. č. 112/147 BRETTON ING. s.r.o. Bělčická 2841/13

Více

STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ PROSTĚJOV, WICHTERLOVA ULICE

STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ PROSTĚJOV, WICHTERLOVA ULICE STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ PROSTĚJOV, WICHTERLOVA ULICE 1. ZÁKLADY Obvodové stěny objektu budou založeny na železobetonových základových pasech se základovou spárou v nezámrzné hloubce.

Více

A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Architektonické řešení Objekt dílny je navržen jako jednopodlažní jednoduchého obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,6 x 8,35

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY K A T A L O G DŘEVOSTAVBY 2015 1 PROJEKT 101 / 3+kk 01 Zádveří: 2,75 m2 02 Koupelna+WC: 3,21 m2 zastavěná plocha: 58,6 m2 užitná plocha: 48,6 m2 obytná plocha: 42,6 m2 03 Pracovna: 9,17 m2 04 Obývací pokoj:

Více

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE SPOJPROJEKT PRAHA A.S., BYSTŘICKÁ 9, 140 00 PRAHA 4, ATELIÉR AULICKÝ ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE D O K U M E N T A C E P R O V E D E N Í S T A V B Y S O 0 1 - A D

Více