TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT"

Transkript

1 Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, České Budějovice IČ: INVESTOR Domov pro seniory Kaplice Míru 366, Kaplice IČ: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pavel Čurda Žižkova 12, České Budějovice Tel.: VYPRACOVAL Ing. Pavel Čurda, Ing. Jakub Čoudek, Michal Voldřich DiS Žižkova 12, České Budějovice Tel.: Datum Číslo zakázky Číslo přílohy Číslo kopie červen D1.1a.01

2 1/20

3 1. Technická zpráva stavebních objektů Objekt SO 01 - Stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu Bourací práce Zemní práce Základy Svislé konstrukce Komínové těleso Překlady Vodorovné konstrukce Schodiště Výtah Krov Střecha Vnitřní úpravy povrchů Vnější úpravy povrchů Podlahy Výplně otvorů Izolace proti vlhkosti a radonu Izolace tepelné a zvukové Konstrukce klempířské Konstrukce zámečnické Obklady a podhledy Vybavení objektu Požární vybavení Objekt SO 02 přístavba stávajícího objektu Zemní práce Základy Svislé konstrukce Překlady Ztužující věnec Vodorovné konstrukce Schodiště Výtah Krov Střecha Vnitřní úpravy povrchů Vnější úpravy povrchů Podlahy Výplně otvorů Izolace proti vlhkosti a radonu Izolace tepelné a zvukové Konstrukce klempířské Konstrukce zámečnické Obklady a podhledy Vybavení objektu Přístřešek pro popelnice Přístřešek parkování Vjezdová brána Požární vybavení /20

4 3/20

5 Textová část 1. Technická zpráva stavebních objektů 1.1. Objekt SO 01 - Stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu V roce 2010 byla na část stavební úpravy a nástavbu stávajícího objektu vydáno stavební povolení (č.j /2010- výst./šá ze dne ). Pro zateplení stávajícího objektu bylo vydáno stavební povolení (č.j /2010-výst./Šá ze dne ). Stavební práce související s vydanými stavebními povoleními jsou popsány v příslušných dokumentacích Bourací práce Před zahájením bouracích prací musí být vytýčeny skutečné polohy všech skrytých rozvodů sítí. Vytýčení, práce v blízkosti sítí a předání uskutečnit dle pokynů a pod dozorem správců sítí. Před zahájením bouracích prací budou odpojeny veškeré instalace, mimo hlavních přívodů energií. V celém rozsahu bouracích prací budou odstraněny stávající zařizovací předměty, budou demontovány viditelné rozvody vytápění, elektroinstalací, vody a kanalizace. Bourání instalačních prostupů a drážek bude prováděno dle projektů jednotlivých profesí. V celém rozsahu bouracích prací budou odstraněny stávající konstrukce podlah a keramické obklady a stávající zavěšené omítané podhledy. Konstrukce podlahy bude odstraněna až ke stávající podkladní betonové mazanině nebo v nadzemních podlažích ke stávající stropní konstrukci. V celém rozsahu bouracích prací budou odstraněny stávající okna včetně venkovních a vnitřních parapetů a stávající dveře včetně ocelových zárubní (popř. dřevěných obložek). Před zahájením bouracích prací bude ověřen stav nosných konstrukcí. Bourané dveřní otvory budou rozměry přizpůsobeny konkrétnímu typu nové ocelové zárubně. Na fasádách budou odpojeny veškeré prvky fasády, které jsou pod proudem (osvětlení, pohybová čidla, rozvaděče a pod.) V celém rozsahu stavebních prací na objektu bude demontováno oplechování venkovních parapetů, dešťové žlaby a svody, oplechování říms, soklů a atik, hromosvody, markýzy a další prvky, které by byly překážkou v postupu stavebních prací na provedení systému zateplovacího systému ETICS. Skutečný tvar nosných i výplňových konstrukcí a jejich pozice budou ověřeny na stavbě, případné změny proti předpokladu z projektu je nutné konzultovat s projektantem. Nedílnou součástí výkresu bouracích prací je výkres nového stavu. Bourání otvorů a dělících konstrukcí bude prováděno dle výkresové části dokumentace. Překlady nad bouranými otvory v příčkách i nosných stěnách jsou uvedeny v konstrukční části projektu. Stávající okapové chodníky budou odstraněny. Stávající konstrukce střechy budou odstraněny, včetně taškové krytiny, odvětrávacích hlavic, anténních nosičů, komínové lávky, klempířských konstrukcí. Podokapní žlaby budou odstraněny včetně svodů a litinových svodů umístěných na fasádě. Komínová tělesa budou ubourána od úrovně stropní konstrukce nad 2.NP viz. výkresová část PD (nutno zachovat průchodnost ventilačních a komínových průduchů!!). Konstrukce plochých střech z pozinkovaného plechu nad schodišti budou odstraněny včetně nosné žb konstrukce (desky). Stávající tesařská konstrukce krovu bude demontována. V prostoru půdy budou odstraněna stávající odvětrávací potrubí kanalizace a stávající expanzní zařízení. Odvětrávací potrubí lapolu, které je do prostoru půdy zaústěno ze severní fasády, bude odstraněno v celém rozsahu. Dále bude odstraněna stávající tepelná izolace z minerální plsti, která je volně ložená po celé ploše půdy. Škvárový násyp v tl. cca 100mm bude rovněž odstraněn v celé ploše půdního prostoru. Stávající zděné konstrukce strojovny osobního a ručního výtahu budou odstraněny. Zděné konstrukce nadezdívek včetně betonových konstrukcí říms budou odstraněny. Stropní deska nad 2.NP v prostoru výtahové šachty bude odstraněna, z důvodu prodloužení stávajícího výtahu. Stávající výlezové otvory do půdního prostoru budou zabetonovány. Stávající stropní desky a střešní konstrukce nad vnitřním a venkovním schodištěm bude odstraněna, obvodové zdivo schodišťových prostorů bude odstraněno na úrovně dle výkresové části. Bourací práce bude provádět pouze kvalifikovaná stavební firma s proškolenými pracovníky, za předpokladu dodržení vyhlášky ČUBP č. 324/ 90 Sb. 4/20

6 Při bourání je nutno postupovat tak, aby nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu nebo jeho částí ani k ohrožení sousedních objektů. Bourání svislých nosných konstrukcí lze provést jen tehdy, jestliže nejsou zatíženy. Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně směrem od shora dolů. V případě změny postupu bouracích prací je nutné kontaktovat statika a navrhnout technologický postup, který zabezpečí stabilitu budovy a neohrozí bezpečnost práce. Veškeré bourací práce jsou popsány ve výkresech stavební části Zemní práce Zemní práce na stávajícím objektu budou prováděny v rozsahu nově prováděných ležatých rozvodů kanalizace a v rozsahu odkopání stávající suterénních stěn na úroveň základové spáry. U obvodových suterénních stěn bude provedeno sanování hydroizolace a stěny budou opatřeny tepelnou izolací z XPS polystyrénu. Zemní práce budou prováděny běžným způsobem, běžnými prostředky, podle již zažitého způsobu prováděcí firmy. Výkopové práce pasů budou prováděny v soudržné zemině jako otevřené nezapažené. Vytěžená zemina bude ukládána na meziskládku přímo na staveništi a později bude použita na násypy a jiné terénní úpravy. Násypy výkopů prováděny po vrstvách tl.300 mm a hutněny na únosnost 0,20 MPa. Výšková úroveň upravených ploch (viz výkresová dokumentace stavební části). Před zahájením zemních prací je třeba ve smyslu ČSN provést vytýčení a řádné označení všech podzemních inženýrských sítí a zařízení. Při všech výkopových pracích týkajících se rozvodů TZB a jejich přípojek musí být dodržena pravidla BOZ dle platných ČSN a to zejména pažení veškerých výkopů od 1 m hloubky. Zemní práce budou prováděny převážně ručně s maximální opatrností, aby se předešlo poškození sítí, zvláště kabelů Základy V souvislosti se stavebními úpravami stávajícího objektu jsou navrženy základové konstrukce pod nosné sloupy nákladové rampy na jižní straně fasády. V souvislosti s nově navrženou technologií budou pod VZT rekuperační jednotku na severní straně objektu a pod kompresory lednic z provozu kuchyně na jižní straně objektu navrženy základové desky. Rozměry a hloubka základové spáry jsou navrženy na základě inženýrsko-geologického průzkumu. Předpokládaná minimální únosnost základové půdy byla statikem určena na 0,20 MPa). Do předem vykopaných rýh bude provedena betonáž základových patek. Ty budou zhotoveny z betonu třídy dle konstrukční části dokumentace. Do základové spáry se před betonáží základových pasů vloží zemnící páska FeZn 30x4 mm. V 1.PP v místech upravované a nové ležaté kanalizace se provede na zhutněném štěrkovém podsypu frakce mm tl.100 mm nová podkladní betonová mazanina v tl.100 mm do původní úrovně podkladního betonu ( třída betonu a výztuž dle konstrukční části dokumentace). U objektu je stávající +-0,000 na úrovni 1.np = 555,10 m.n.m. Výškové úrovně prostupů v základových pasech pro vedení potrubí kanalizace budou upřesněny po přesném výškovém zaměření před započetím betonáže základů. Veškeré podrobnosti o základových konstrukcích, výškové řešení atd. viz. výkres Základy Svislé konstrukce Navrhované stavební úpravy v 1.PP 2.NP spočívají ve změnách dispozičního uspořádání. Budou vybourány a znovu vyzděny nové příčky, případně budou ve stávajících nosných konstrukcích provedeny nové dveřní otvory. Veškeré zdivo je navrženo z keramických cihel systému P+D a pórobetonových tvarovek. Příčky je nutno provázat s nosným zdivem, nejlépe pozinkovanými sponami vkládanými minimálně do každé druhé ložné spáry. Příčky je nutno vyklínovat proti stropu! Dozdívky nosných konstrukcí budou prováděny z plných cihel, nenosné výplně budou prováděny z pórobetonových tvarovek na konkrétní tloušťku konstrukce. Pro dělení jednotlivých sprchových boxů u sprchových vaniček ve společných šatnách a pro dělení WC kabin pro personál budou použity lehké sanitární příčky. Veškeré svislé nosné konstrukce ve 3.NP budou provedeny dle konstrukční části! Jedná se o zdivo z keramických cihel systému P+D, případně AKU a SDK systémové konstrukce. Obvodové stěny nástavby jsou provedeny zděné z keramických cihel systému P+D tl. 200mm, opatřené ETICS z desek z minerální vaty v tl. 160 mm. Obvodové stěny venkovního schodiště 211 budou provedeny z keramických cihel systému P+D tl. 440mm. Obvodové stěny vnitřního schodiště 203 budou provedeny v úrovni +4,500 až +7,100 z keramických cihel systému P+D tl. 240mm, od úrovně +7,100 z keramických cihel systému P+D tl. 200mm ETICS z minerální vaty tl. 160mm. Vnitřní akustické stěny mezi jednotlivými pokoji a chodbami z akustických keramických cihel tl. 140 a 175mm, zakončené žb ztužujícím věncem. Dělící stěny mezi koupelnami systémové SDK konstrukce, instalační příčka tl. 220mm. 5/20

7 Instalační přizdívky v koupelnách a centrální umývárně systémové SDK konstrukce jednostranně opláštěné. Zdivo výtahové šachty z keramických akustických cihel tl. 200mm. Výtahová šachta bude koordinována s požadavky konkrétního dodavatele výtahu (svislost, umístnění věnců atd.) Stěny výtahové šachty jsou oddilatovány od stropních desek vložením minerální vaty tl. 30 mm. Příčky je nutno provázat s nosným zdivem, nejlépe pozinkovanými sponami vkládanými minimálně do každé druhé ložné spáry. Příčky je nutno zajistit v horní části konstrukcí roštu podhledu! Veškeré navržené zdivo, pevnost cihel, třída malty a jiné, jsou popsány v legendě materiálů, viz. výkresy půdorysů. Při zdění z konkrétního zdícího systému nutno dodržovat technologické pokyny výrobce. Nově navržené zdivo je kótováno na čisté zdivo bez omítek, stávající zdivo je zaměřeno a kótováno jako zdivo s oboustrannými omítkami! Prostupy konstrukcemi pro ZI, VZT, UT a Elektro v rozměrech do 225 cm 2 nejsou ve stavební části a v konstrukčním projektu zakresleny, při realizaci stavby nutno respektovat rozměry potrubí a požadavky jednotlivých profesí! Komínové těleso Stávající komínová tělesa budou zrevidována a ubourána na úrovni stropu nad 2.NP. Některé stávající průduchy mohou být využity jako instalační jádra pro profese Překlady V rozsahu stavebních úprav stávajícího objektu jsou nad vnitřními dveřními otvory v příčkách navrženy systémové překlady z produkce výrobce zdícího systému, případně budou osazeny překlady z ocelových válcovaných profilů. V místě dodatečně bouraných (rozšířených) okenních nebo dveřních otvorů v nosném zdivu budou osazeny překlady z ocelových válcovaných profilů. Překlady ve 3.NP jsou navrženy převážně jako keramobetonové překlady výšky 23,8 z produkce výrobce zdícího materiálu, alt. budou ocelové z válcovaných profilů. Všechny nosné překlady, překlady v dělících stěnách a v příčkách, jejich uložení, pospojování, vyklínování atd. jsou uvedeny v Konstrukční části projektu! Vodorovné konstrukce Stávající vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako železobetonové trámečkové v tl. 100, případně jako prosté desky v tl. od 150 do 200 mm. Stávající stropní konstrukce bude odstraněna nad prostorem schodišť do navrhovaného 3.NP. Do ostatních stávajících stropních konstrukcí bude zasahováno minimálně. Drobné stavební úpravy se týkají hlavně prostupů pro rozvody TZB ( ZI, VZT, vytápění a elektro). V místě prostupu rozvodů ZI, VZT a UT bude stropní konstrukce dodatečně přebetonována a prostupy všech instalačních potrubí budou požárně utěsněny! (Požární odolnost a další podrobnosti viz. požárně bezpečnostní řešení). Nad stropem nad 2.NP bude provedena nová ocelová konstrukce pro vynesení těžkých dělících příček mezi jednotlivými místnostmi. Tato konstrukce bude osazena na venkovní a vnitřní nosné zdi objektu. Nad 3.NP bude stropní konstrukce tvořena spodními pásnicemi dřevěných vazníků. Mezi ně bude vkládána tepelná izolace z minerální vaty tl. 2x 120mm. Na spodní hraně vazníků bude proveden kovový rošt. Do roštu bude vložena tepelná izolace z minerální vaty v tl. 50mm. Na spodní hraně roštu bude natažena parozábrana z PE folie. Na konstrukci roštu bude proveden podhled sdk konstrukce tl. 15mm s požární odolností viz. Požárně bezpečnostní řešení stavby (v koupelnách desky impregnované). Nad schodišti bude provedena jednoplášťová plochá střecha. Nosnou část bude tvořit žb stropní deska tl. 120mm. Na ni bude provedena parozábrana z asfaltových pásů celoplošně natavená k podkladu, dále bude položena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 160mm, geotextilie a střešní krytina z PVC pásů tl. 1,5mm, kotvených k podkladu. Třída betonu, typ ocelové výztuže a její krytí u stropních železobetonových konstrukcí uvedeny v Konstrukční části projektu! Montáž SDK podhledů bude provedena dle technologických předpisů výrobce! Schodiště Vnitřní a venkovní schodiště v objektu budou prodlouženy do 3.NP a jsou navrženy jako dvouramenné pravotočivé, s vloženými mezipodestami. Schodišťová ramena a mezipodesty jsou navrženy jako železobetonová monolitická deska s nadbetonovanými schodišťovými stupni. Schodišťová ramena žb desky tl. 140mm, mezipodesty žb desky tl. 150mm. Hlavní podesty jsou 6/20

8 tvořeny stropní konstrukcí nad 2.NP. Ramena schodišť budou v místě uložení na stropní konstrukci a konstrukci mezipodest podložena pružnými podložkami na bázi PUR. Schodišťová ramena budou dilatována od sousedních stěn schodišťového prostoru pomocí pásů z extrudovaného polyetylenu tl. 10mm. Stupně vnitřního schodiště (203) budou obloženy keramickou dlažbou kladenou do tmelu. Typ keramické dlažby bude upřesněn při realizaci stavby. Sokl bude proveden nalepením keramických soklovek ve stejném odstínu. Nalepení na stěnu bude provedeno po provedení štuků bezespárově, ukončení lištou, nebo štukem. Stupně venkovního schodiště budou obloženy deskami z broušeného teraca kladenými do tmelu, s přesahem přes vnitřní hranu stupně 1cm (zároveň s omítkou žb konstrukce schodiště) směrem do schodišťového zrcadla. Zábradlí schodiště navrženo podél schodišťových zdí z nerezového madla kotveného pomocí ocelové páskoviny, ocelové tyčoviny a rozety do stěnových konstrukcí lemujících schodiště. Na vnitřní hraně schodiště 203 navrženo zábradlí z nerezových trubek průměru 35mm kotvené z boku do schodišťových ramen, zábradlí schodiště 211 z nerezových jeklů 35/35mm, výplň z nerezové tyčoviny. Na stávajícím zábradlí schodiště bude odstraněn stávající nátěr, zábradlí bude překytováno a natřeno 1x základním a 2x krycím nátěrem. Před výrobou zábradlí budou přeměřeny stávající konstrukce a nově budované zábradlí na ně bude napojeno. Třída betonu, typ ocelové výztuže a její krytí u schodišťových podest a ramen uvedeny v Konstrukční části projektu! Výtah V objektu je stávající lanový trakční výtah Schindler EuroLift MRL, s nosností 1600kg, který bude prodloužen do 3.NP. Velikost kabiny 1450/2450mm, šířka dveří 1100mm. Stávající zařízení, pohon a rozvaděč umístěné ve stávajícím horním dojezdu v prostoru půdy budou demontovány a přemístěny do prostoru výtahové šachty. Kabina včetně příslušenství bude zachována. V rámci stavby je výtah nově řešen jako evakuační a bude napojen na nový záložní zdroj (diesel agregát) viz. část Elektroinstalace Krov Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné sponkované vazníky, ukládané na obvodové nosné stěny zakončené ztužujícími žb věnci. Spodní pásnice vazníků tvoří zároveň konstrukci stropu nad 3.NP. Spodní pásnice vazníků jsou překonzolovány a tvoří zároveň i přesah střechy u okapů. Skladba hlavní střechy je tvořena celoplošným bedněním z prken tl. 24mm kotveným na horní hraně vazníků. Na bednění bude natažena pojistná hydroizolace z difuzní folie na ni bude provedena hladká krytina s dvojitou stojatou drážkou z titanzinkového plechu šedé barvy. Odvodnění střechy je řešeno vyspádováním, k okapům do podokapních žlabů, a dešťových svodů umístěných v místě stávajících dešťových svodů Střecha Hlavní střecha objektu je navržena jako kombinace valbové a ploché střechy, střechy nad hlavním a venkovním schodištěm jsou navrženy jako ploché. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné sponkované vazníky, ukládané na obvodové nosné stěny zakončené ztužujícími žb věnci. Spodní pásnice vazníků tvoří zároveň konstrukci stropu nad 3.NP. Spodní pásnice vazníků jsou překonzolovány a tvoří zároveň i přesah střechy u okapů. Nad venkovním a hlavním schodištěm je navržena plochá střecha, nosná konstrukce je tvořená žb monolitickou deskou tl. 120mm, uloženou na vnitřní a obvodové nosné stěny. Sklon hlavní střechy objektu je navržen 25 a 5%. Přesah střechy navrženy 0,5m. Skladba hlavní střechy je tvořena celoplošným bedněním z prken tl. 24mm kotveným na horní hraně vazníků. Na bednění bude natažena pojistná hydroizolace z difuzní folie, na ni bude provedena hladká krytina s dvojitou stojatou drážkou z titanzinkového plechu šedé barvy. Odvodnění střechy je řešeno vyspádováním k okapům do podokapních žlabů a do dešťových svodů umístěných v místě stávajících dešťových svodů. Skladba plochých střech nad schodišti je navržena položením parozábrany z asfaltových pásů celoplošně natavená k podkladu a vytažená min 150mm na přilehlé stěny a atiky. Na asfaltové pásy bude provedena spádová vrstva z lehčeného betonu. Dále bude položena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 160mm, geotextilie a střešní krytina z PVC střešních pásů tl. 1,5mm, kotvených k podkladu. Odvodnění střechy bude řešeno vyspádováním do místa stávajícího příp. nového dešťového svodu. Veškeré detaily střechy, doplňky a tvarovky (sněhové tašky, odvětrání, průchody střechou.. apod.) budou řešeny dle ČSN a budou dodrženy doporučené technologické postupy a detaily výrobce střešní krytiny. Oplechování prvků (odvětrání VZT a ZI skrze střechu apod. ) vystupujících nad střešní rovinu bude provedeno z titanzinkového plechu. 7/20

9 Vnitřní úpravy povrchů Stávající omítka stěn a stropů bude v místech vedení nových instalací, v místech nerovností atd. opravena v ploše cca. 50% z celkové výměry. Malby včetně odlupujících se částí štukové vrstvy budou seškrábány a celoplošně natažena nová štuková vrstva a provedena nová malba silikátovým nátěrem. V objektu budou nové omítky stěn a stropů provedeny štukovou omítkou, opatřenou silikátovým nátěrem bílé barvy. Všechny ostění a nadpraží oken a dveří, rohy stěn budou opatřeny podomítkovými kovovými lištami. Omítkové lišty je třeba kotvit ke zdivu rychletuhnoucí, k tomu určenou maltou. Styk rámu oken a dveří s omítkou se vyřeší pomocí plastových omítkových lišt. Pokud je podklad různorodý je nutno omítku vyztužit skloplastickou síťovinou s perlinkovou strukturou. Rovinnost viz. pravidla geometrické přesnosti konstrukcí. Pro zdivo s požadavky na akustický útlum je nutno dodržet předepsanou hmotnost omítek / m 2 zdiva. Konstrukce se sníženou podchodnou výškou budou viditelně označeny žlutočernou značkou. V místnostech, ve kterých jsou navrženy keramické obklady, budou tyto provedeny do výšky 2000 mm. Obklady dle výběru investora, typ a barva budou upřesněny při realizaci stavby na základě předložených vzorků. Způsob pokládky rovnoběžně. Spárování keramických obkladů spárovací hmotou šedé barvy. Spáry musí být přímé, přesně na sebe navazující a široké max. 2 mm. Otvory v obkladačkách nutno vyklepávat (vyřezat) v ploše! Ukončení a rohy obkladů řešeny pomocí zaoblených plastových lišt v barvě obkladů. V místech sprchových koutů bude proveden pod obklady hydroizolační nátěr. V prostoru mezi pracovní deskou a horními skříňkami navržena obkladová deska z tvrdého PVC, bez rohové lišty. Jednotlivé nášlapné krytiny budou provedeny v místnostech dle tabulky místností výkresové části. V běžných provozech navrženo přírodní linoleum v tl. 2,5 mm, zátěžová třída 34/43, protikluzný zátěžový vinyl, keramická dlažba se zátěžovou třída 34/42. V kuchyni (varně) a jejím zázemí navržena keramická dlažba s protikluznou úpravou se zátěžovou třídou 34/43. Ve vlhkých provozech navržena keramická dlažba s protiskluznou úpravou, zátěžová třída 34/43, v mokrých provozech navržena keramická dlažba s protiskluznou úpravou, zátěžová třída 34/43. Sprchové kouty v jednotlivých obytných buňkách a sprchový kout v centrální umývárně navrženy se spádovanou podlahou s keramickou dlažbou. V podlaze na kraji sprchového koutu navržen výškový rozdíl 20 mm pomocí plynulého šikmého náběhu. V koupelnách u šaten pro personál jsou navrženy sprchové vaničky. Pod keramickou dlažbu ve vlhkých a mokrých provozech a na stěnách v místě sprchového koutu izolační stěrka pod obkladem. U podlah z přírodního linolea a protikluzného zátěžového vinylu navržena systémová soklová lišta. Přírodní linoleum a keramická dlažba viz. materiálový standard, typ a barva jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace a budou upřesněny při realizaci stavby na základě předložených vzorků. Způsob pokládky keramických dlažeb rovnoběžně. U podlah z keramické dlažby doplněny keramické sokly výšky 80 mm řezané z téže dlažby. Keramická dlažba dle výběru investora, typ a barva budou upřesněny při realizaci stavby na základě předložených vzorků. Spárování keramické dlažby cementovou spárovací hmotou šedé barvy. Dilatační spáry u podlah z keramických dlažeb navrženy po vzdálenosti 6m. Dilatační spáry řešeny dilatačními lištami v barvě dlažby, přechod dlažba x přírodní linoleum řešen přechodovými lištami. Lišty kovové. Při kladení podlah je nutno dodržet předepsané teploty a vlhkosti vzduchu, podkladních vrstev i podlahových krytin. Přesné skladby a tloušťky jednotlivých vrstev podlah jsou uvedeny ve výkresové části na samostatném výkrese, popis nášlapných vrstev podlah v jednotlivých místnostech ve výkresech půdorysů. Technické požadavky na podlahy jako : koeficient smykového tření, zátěžová třída, protiskluznost jsou uvedeny v tabulce ve výkresech půdorysů, ostatní parametry podlah musí splňovat požadavky ČSN ! Vnější úpravy povrchů Stávající obvodové konstrukce budou opatřeny systémem ETICS s tepelnou izolací z desek minerální vlny v tl. 100 mm. Na základě hodnocení PENB bylo rozhodnuto, že ETICS bude opatřeno stávající únikové schodiště po východní straně objektu. Skladba ETICS: - zarovnaný a očištěný podklad - penetrační nátěrová hmota - lepící hmota pro ETICS - tepelně izolační materiál z fasádních minerálních desek tl. 120 mm - hmoždinky pro ETICS (typ navrhnout dle výtažných zkoušek) - stěrková hmota s výztuží z armovací tkaniny pro ETICS - penetrační nátěrová hmota - konečná povrchová úprava silikonovou probarvovanou omítkou (zrno-zrno 1,5 mm) 8/20

10 Sytém ETICS bude respektovat výše uvedenou ČSN a postup práce bude probíhat dle základních technických požadavků : - Příprava podkladu pro ETICS - Lepení desek tepelné izolace - Kotvení hmoždinkami - Provedení základní vrstvy - Provádění konečné povrchové úpravy Konstrukce systému ETICS (hodnocena jako ucelený celek) dle ČSN (čl.3.1.2) třídy reakce na oheň B, přičemž tepelně izolační část zateplovacího systému musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanou plochou, povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is= 0 mm/min Veškeré práce spojené s návrhem, prováděním a kontrolou systému ETICS podléhají ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Návrh barevného řešení viz výkresy Pohledy nový stav. Před realizací probarvovaných omítek zajistí zhotovitel provedení minimálně 3 vzorků každého barevného odstínu (vzorové čtverce velikosti cca 800 x 800 mm). Veškeré klempířské výrobky na všech fasádách (parapety oken, atd. ) budou z TiZN plechu. Detaily, koordinace a přesný odstín fasády bude určen při realizaci stavby na základě provedených vzorků! Při provádění je nutné respektovat technologické postupy a doporučené systémové detaily výrobce! Podlahy V celém rozsahu stavebních úprav stávajícího objektu budou odstraněny stávající konstrukce podlah až na stávající podkladní betonovou mazaninu, případně v nadzemních podlažích na stávající stropní konstrukci. V místech provádění ležatých svodů kanalizace budou podkladní betony provedeny jako nové v tl. 100 mm do původní úrovně podkladního betonu dle původní projektové dokumenatce( třída betonu C20/25 XC2, výztuž Kari síť 6/150x6/150, krytí 25 mm ). V konstrukci podlahy v 1.PP bude na stávající nebo nové podkladní betonové mazanině proveden penetrační nátěr a bude položena hydroizolace z asfaltových pásů proti zemní vlhkosti a radonu. Na novou hydroizolaci budou položeny tepelně izolační desky XPS v tl. 30 mm, alt. 80 mm. Na této izolaci provedena betonová mazanina tl. 55 mm vyztužená KARI sítí. Na této mazanině je položena do tmelu nebo stěrkové hmoty příslušná nášlapná vrstva podlahy, podle typu místnosti. Betonová mazanina podlah bude oddilatována od stěn vložením dilatačního pásku tl.5 mm. Nová konstrukce podlahy v 1.NP a 2.NP je navržena v tl. 100 alt. 120 mm. Ve skladbě podlahy t.l 100 mm budou na stávající stropní konstrukci položeny zvukově izolační desky EPS v tl. 30 mm. Ve skladbě podlahy t.l 120 mm budou na stávající stropní konstrukci položeny zvukově izolační desky EPS v tl. 25 mm v kombinaci s deskami z minerální vlny tl. 30 mm. Na této izolaci provedena betonová mazanina tl. 55 mm vyztužená KARI sítí. Na této mazanině je položena do tmelu nebo stěrkové hmoty příslušná nášlapná vrstva podlahy, podle typu místnosti. Betonová mazanina podlah bude oddilatována od stěn vložením dilatačního pásku tl.5 mm. Podlaha v čistících místnostech se musí mírně svažovat k odpadu v podlaze a musí být zajištěno snadné čistění a dezinfekce. Betonové mazaniny budou dilatovány dle požadavku dodavatele betonové mazaniny. Při kladení podlah je nutno dodržet předepsané teploty a vlhkosti vzduchu, podkladních vrstev i podlahových krytin. Jako vodotěsné izolace podlah u koupelen a WC bude použito dvouvrstvé těsnící hmoty. Mezi první a druhou vrstvou je nutno u styku podlahy se stěnou, kolem prostupů vložit výztužný pásek. U keramických podlah musí spáry na sebe přesně navazovat a musí po celé délce probíhat v průběžné přímce. Tloušťku spár zhotovit 2 mm. Hydroizolační nátěr bude proveden rovněž pod obklady v místech sprchových koutů. Plochy místností ve výkresové části dokumentace jsou definovány na přesný výrobní rozměr cihel, bez započtení vlivu tl. omítek! Přesné skladby a tloušťky jednotlivých vrstev podlah jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace ve výkresech řezů a výkrese skladby konstrukcí, popis nášlapných vrstev podlah v jednotlivých místnostech ve výkresech půdorysů! Výplně otvorů Všechna okna v objektu navržena plastová ( 5 komorový profil ), tl. rámu min. 74 mm, křídla oken otevíravá a sklápěcí dovnitř, izolační dvojsklo, součinitel prostupu tepla celého prvku k=1,2 W/m 2 K, celoobvodové kování s bezpečnostními prvky a s možností mikroventilace, barva bílá, v nástavbě z vnější strany šedé. 9/20

11 Okna s požární odolností navržena z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Příslušná část okna bude provedena s pevným zasklením a s požadovanou požární odolností skla. Navržená okna do obytných místností budou doplněna regulovatelnými větracími klapkami pro zajištění normové výměny vzduchu. V každé obytné místnosti bude 1 sestava oken opatřena větrací klapkou. Návrh větracích klapek bude proveden na 0,5 výměny objemu místnosti při diferenčním tlaku max. 10 Pa. Navržená okna do obytných místností nebo kanceláří doplněna vnitřními žaluziemi s horizontálními hliníkovými lamelami. Žaluzie jsou ovládané řetízkem, který zabezpečuje naklápění a vytahování lamel. Šířka lamely 25 mm a tl. plechu 0,21 mm. Vstupní dveře na terasu v 1.NP a 2.NP a dveře z únikových schodišť do exteriéru navrženy z plastových profilů s PUR výplní, s okopní hranou výšky 400 mm. Případné izolační dvojsklo s plastovým distančním rámečkem osazené bezpečnostním sklem connex na vnitřní i vnější straně. Součinitel prostupu tepla celého prvku u dveří k=1,6 W/m2K. U dveří navržen bezbariérový průchod, práh s přechodovou lištou. Barva bílá. Všechny vstupní dveře do exteriéru provedeny v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace! Dělící vnitřní celoprosklené stěny a prosklené stěny s přímoposuvnými automatickými nebo otevíravými dveřmi ve společných prostorách v interiéru navrženy v rámu z eloxovaného hliníku s okopní hranou výšky 400 mm, bezpečnostním sklem Connex. U stěn zasahujících výškou nad úroveň podhledu bude prosklená část pouze do úrovně podhledu a nad ním bude stěna doplněna nástavcem. V případě požadavku na požární odolnost bude konstrukce vykazovat požadované odolnosti jako celý komplet včetně nástavců. U dveří navržen bezbariérový průchod, práh s přechodovou lištou. Barva rámů eloxovaný hliník světle šedý. Vnitřní dveře navrženy dřevěné, laminované (HPL), s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazeny do ocelové ostrohranné zárubně, kování ocelové s povrchovou úpravou broušený chrom, vložkový zámek, barevný odstín křídla bílý, zárubně barevné dle podlaží. Na všechny vnitřní dveře budou použity dřevotřískové desky s laminátem, odolným proti mechanickému poškození a oděru, vhodným do extrémně namáhaných prostor (např. zdravotnická zařízení). Dveře v 1.NP mezi jídelnou a varnou provedeny jako dřevěné, dvoukřídlové, posuvné do dveřního pouzdra. Dveře do koupelen ve 2.NP provedeny jako jednokřídlové dřevěné posuvné po stěně, nebo otočné. Dveře do čistících místností opatřeny kováním umožňujícím snadno otevírat loktem nebo nožním spínačem. Dveře do WC kabin a koupelen u pokojů navrženy s kováním s WC kličkou. Všechny vnitřní vstupní dveře do pokojů, do hygienických místností a společných prostor a dělící prosklené stěny na chodbách (vyjma dveří šířky 700 mm) provedeny v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace! Madla na dveřích v pokojích a ve společných chodbách provedena jako systémová nárazová madla. Prosklené dveře budou opatřeny signalizačním pásem pískováním, u automatických prosklených posuvných dveří bude proveden signalizační pás šířky 50 mm ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou, u prosklených otevíravých dveří bude proveden signalizační pás šířky 50 mm ve výšce 1500 mm nad podlahou ve formě průběžného nápisu "Domov pro seniory kaplice" Požární odolnost dveří určena dle výsledků zprávy : Požárně bezpečnostního řešení. Vnitřní parapety oken systémové komůrkové plastové, přesah přes líc zdi max. 20mm, čelní hrana desky zaoblena s rádiusem 10mm, ukončení bez nosu, barevný odstín bílý. V podhledech jsou revizní dvířka součástí stavební části, v podhledech s odnímatelnými kazetami budou armatury kontrolovány a obsluhovány po odkrytí označené kazety. V místnostech s keramickým obkladem budou použita speciální dvířka 0,2x0,2 m s rámem pod obklad v poloze respektující spárořez obkladu. V ostatních případech budou použita kontrolní dvířka rozměru 0,2x0,2m pro prvky kanalizace a 0,3x0,3m pro prvky vodovodu přizpůsobená stavební konstrukci v místě osazení. Dvířka pro kontrolu požárních manžet budou osazena zpravidla pod stropem tak, aby z nich byla přímo vidět osazená manžeta. Veškeré podrobné údaje o oknech a vnějších a vnitřních dveřích, jako skladebné rozměry, popis prvku, schématický nákres, počet ks, zárubeň, zasklení, kování, barevný odstín a další, jsou uvedeny v tabulkách výrobků Izolace proti vlhkosti a radonu Izolace proti zemní vlhkosti a radonu bude provedena v místech upravované a nové ležaté kanalizace, případně v místech nových podkladních betonů. Izolace bude provedena jako plynotěsná včetně všech prostupů pro zamezení pronikání radonu z podloží do objektu. Hydroizolace navržena z asfaltových pásů s polyetylenovou vložkou typ IP 1. Všechny prostupy skrze podkladní betonovou desku provedeny jako plynotěsné a vodotěsné! Stávající suterénní stěna bude po odkopání opatřena novou hydroizolací, bude doplněna tepelným izolantem z XPS polystyrénu a ta bude chráněna nopovanou fólií. Hydroizolace bude vytažena 300 mm nad upravený terén. 10/20

12 Ve sprchových koutech, koupelnách, čistících místnostech, na WC a v kuchyni navržena pod keramickou dlažbou hydroizolační stěrka. Podlahy ve sprchovém koutu a v prostorách s úkapy (kuchyně) navrženy spádované k vpusti Izolace tepelné a zvukové Pro zateplení stávajících konstrukcí podlah v 1.PP je navržena tepelná izolace z desek XPS v tl. 30 mm alt. 80 mm. Nová konstrukce podlahy v 1.NP a 2.NP je navržena v tl. 100 alt. 120 mm. Ve skladbě podlahy t.l 100 mm budou na stávající stropní konstrukci položeny zvukově izolační desky EPS v tl. 30 mm. Ve skladbě podlahy t.l 120 mm budou na stávající stropní konstrukci položeny zvukově izolační desky EPS v tl. 25 mm v kombinaci s deskami z minerální vlny tl. 30 mm Stávající únikové schodiště po východní straně objektu bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem ETISC z desek minerální vaty tl. 100mm Konstrukce klempířské Veškeré klempířské výrobky na objektu zhotoveny z TiZn plechu, konstrukce, na které budou natavovány PVC krytiny budou provedeny z poplastovaného plechu. Při provádění oplechování a klempířských prvků nutno dodržet normu ČSN (klempířské práce stavební) Konstrukce zámečnické Zámečnické výrobky budou dodávány jako hotové prvky, případně prvky provedené dle tabulky výrobků. Veškeré ocelové konstrukce venkovních zábradlí budou žárově zinkovány (zinkování o min. tloušťce 85 mikrometrů). U všech ocelových konstrukcí budou odjehleny ostré hrany a svary vybroušeny! Obklady a podhledy Rozmístění navrhovaných podhledů je popsáno v tabulkách místností v jednotlivých půdorysech. Podhledy nad místnostmi jsou navrženy jako zavěšená SDK konstrukce nebo jako kazetové podhledy do viditelného roštu. Podhledy budou respektovat PBŘ. Veškeré skladby, detaily a technologické postupy budou provedeny dle vzorových detailů a postupů fy dodávající konkrétní druh podhledu. Přesné členění kazetových podhledů řešeno ve výkresové části Vybavení objektu Kuchyňské linky jsou součástí dodávky stavby včetně všech zařizovacích předmětů a vestavěných spotřebičů! Vestavěné skříně v pokojích jsou součástí dodávky stavby! Nábytek v kancelářích, šatní skříně, veškeré postele, stolky, židle a stejně tak ostatní nábytek (vyjma vestavěných skříní ) nejsou zahrnuty v tomto projektu, budou řešeny dodatečně! Součástí dodávky stavby je závěsový systém pro dělení lůžkových míst v pokojích mezi postelemi, závěsový systém pro oddělení sprchového koutu a závěsový systém pro vytvoření předsíně u vstupu do společných koupelen. Součástí dodávky stavby je vybavení koupelen. Veškeré vybavení objektu, které je součástí stavby je uvedeno v tabulkách výrobků. Informační systém Informační systém nevržen ze systému výměnných lamel. Materiál rámu i výměnných lamel ze stříbrného eloxovaného hliníku. Boční profil rámu včetně ukončovacích lamel je navržen hranatý. Osazení na stěny pomocí vrutů a hmoždinek. Místa osazení: - naváděcí systém u vstupu - orientační značení u výtahu - orientační, klip rám ve výtahu - jednotlivé značení podlaží a oddělení - označení u dveří (jména personálu a jména klientů) Ostatní značení v interiérech, např. piktogramy, WC, kuchyňka, únikové cesty atp. instalováno jen v plastové formě. Všechna WC a koupelny budou provedeny a vybaveny v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace! Požární vybavení Podrobnosti uvedeny v samostatné příloze Požárně bezpečnostní řešení (vypracoval pan Radek Příhoda). 11/20

13 1.2. Objekt SO 02 přístavba stávajícího objektu Zemní práce Zemní práce budou prováděny běžným způsobem, běžnými prostředky, podle již zažitého způsobu prováděcí firmy. Na ploše, kde se bude realizovat navržená stavba, bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca. 200 mm, která bude uložena na meziskládku. Výkopové práce stavební jámy a rýh základových pasů budou prováděny v soudržné zemině jako otevřené nezapažené. Vytěžená zemina bude ukládána na meziskládku přímo na staveništi a později bude použita na násypy a jiné terénní úpravy. Násypy výkopů prováděny po vrstvách tl.300 mm a hutněny na únosnost 0,20 MPa. Výšková úroveň upravených ploch (viz výkresová dokumentace stavební části). Před zahájením zemních prací je třeba ve smyslu ČSN provést vytýčení a řádné označení všech podzemních inženýrských sítí a zařízení. Při všech výkopových pracích týkajících se rozvodů TZB a jejich přípojek musí být dodržena pravidla BOZ dle platných ČSN a to zejména pažení veškerých výkopů od 1 m hloubky. Zemní práce budou prováděny převážně ručně s maximální opatrností, aby se předešlo poškození sítí, zvláště kabelů Základy Rozměry a hloubka základové spáry jsou navrženy na základě inženýrsko-geologického průzkumu. Předpokládaná minimální únosnost základové půdy 0,20 MPa. Do předem vykopaných rýh bude provedena betonáž základových pasů a patek. Ty budou zhotoveny z betonu dle konstrukční části. Násypy pod podkladním betonem nutno hutnit na tlak 0,20 MPa, a to ve vrstvách max.300 mm. Při betonáži základové desky se překryje styk základových pasů a základové desky pomocí ocelové svařované sítě V5x100x100. V místech násypů bude do podkladního betonu vložena ocelová svařovaná síť V5x100x100 Do základové spáry se před betonáží základových pasů vloží zemnící páska FeZn 30x4 mm. U objektu je navržena +-0,000 na úrovni 1.np = 555,10 m.n.m. Výškové úrovně prostupů v základových pasech pro vedení potrubí kanalizace budou upřesněny po přesném výškovém zaměření před započetím betonáže základů. Veškeré podrobnosti o základových konstrukcích, výškové řešení atd. viz. výkres Základy nový stav Svislé konstrukce Veškeré zdivo je navrženo z keramických cihel systému P+D a pórobetonových tvarovek. Příčky je nutno provázat s nosným zdivem, nejlépe pozinkovanými sponami vkládanými minimálně do každé druhé ložné spáry. Příčky je nutno vyklínovat proti stropu! V spojovacím krčku jsou nosné konstrukce provedeny jako železobetonové sloupy a pilíře. Třída betonu a způsob vyztužení jsou popsány v konstrukční části. Pro dělení WC kabin pro veřejnost a zaměstnance budou použity lehké sanitární příčky. Prosklená stěna krčku bude provedena jako konstrukce s mechanicky kotveným systémovým prosklením s vnější přítlačnou lištou (např. systém Reynaers CW50). Barva kovových částí navržena v eloxovaném hliníku RAL Po stranách prosklené fasády ukončovací plechové profily v barvě konstrukce. Zasklení provedeno bezpečnostní oboustranné VSG. Součinitel prostupu tepla celého prvku k=1,1 W/m2K. Ve stěně jsou integrovány posuvné a otočné dveře. U dveří navržen bezbariérový průchod, práh s přechodovou lištou. Veškeré navržené zdivo, pevnost cihel, třída malty a jiné, jsou popsány v legendě materiálů, viz. výkresy půdorysů. Při zdění z konkrétního zdícího systému nutno dodržovat technologické pokyny výrobce. Nově navržené zdivo je kótováno na čisté zdivo bez omítek! Prostupy konstrukcemi pro ZI, VZT, UT a Elektro v rozměrech do 225 cm 2 nejsou ve stavební části a v konstrukčním projektu zakresleny, při realizaci stavby nutno respektovat rozměry potrubí a požadavky jednotlivých profesí! Překlady Veškeré překlady v obvodových nosných stěnách nad okny jsou navrženy systémové z produkce výrobce zdícího systému, popř. budou použity ocelové válcované nosníky. 12/20

14 Nad dveřními otvory v nových v příčkách budou osazeny systémové překlady z produkce výrobce zdícího systému, případně budou vloženy dvojice úhelníků L 30x30x3mm s přesahy 120mm na obou stranách. Veškeré překlady, které budou na stavbě použity, a jejich parametry jsou uvedeny v konstrukční části dokumentace Ztužující věnec Ztužující věnec bude proveden na obvodových a vnitřních nosných stěnách a je součástí železobetonové monolitické stropní konstrukce. Výška věnce v úrovní stropu je rovna výšce stropní konstrukce 300 mm alt. 220 mm. V obvodové nosné stěně bude věnec při vnější straně doplněn tepelnou izolací z desek EPS 70 Z v tl.80 mm. Probíhající věnec bude vyztužen dle konstrukční části Vodorovné konstrukce Stropní konstrukce v přístavbě jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. Nad 1.PP je navržena v tl. 300 mm, nad 1.NP a 2.NP v tl. 220 mm. Po obvodu u nosných stěn bude stropní deska doplněna tepelnou izolací z desek EPS 70 Z v tl.80 mm. Třída betonu a způsob vyztužení jsou řešeny v konstrukční části. Veškeré stropní prvky a průvlaky, jejich popis, velikost a označení, jejich rozmístění a uložení je vyznačeno v konstrukční části dokumentace. Pro jejich provedení je nutno nastudovat! Schodiště Schodiště z 1.NP do 2.NP v interiéru bude provedeno jako železobetonová lomená deska s nabetonovanými stupni. Tloušťka desky, třída betonu a výztuž jsou uvedeny v konstrukční části. Povrch bude upraven epoxidovou stěrkou. Únikové schodiště v exteriéru v jihozápadním rohu objektu bude provedeno jako ocelová konstrukce. Nosné prvky budou provedeny z válcovaných profilů a nášlapy z plechů z pororoštu. Celá konstrukce bude žárově zinkována (zinkování o min. tloušťce 85 mikrometrů). U všech ocelových konstrukcí budou odjehleny ostré hrany a svary vybroušeny! Výtah V nově navržené přístavbě bude v šachtě osazen nový trakční výtah pro 21 osob. Technické specifikace nového výtahu : Typ výtahu osobo nákladní Počet osob 21 Jmenovitá nosnost 1600 kg Jmenovitá rychlost Typ pohonu Systém pohonu Nosné prostředky Jmenovitý příkon instalace Typ řízení 1 m/s Frekvenční měnič se zpětnou vazbou Trakční Pásy 13.6 kw Počet jízd za hodinu 180 /h Počet stanic 3 Počet vstupů do kabiny 2 Počet nástupišť 3 Poloha strojovny Potřebný přívod Přívod pro osvětlení PI jednoduché s pamětí MRL bez strojovny 400 TN-S V, 50 Hz 230 V, 50 Hz Zdvih 6,4m Hloubka prohlubně 1150 mm Výška horní části šachty Rozměry šachty Rozměry kabiny Typ dveří Velikost dveří 3750 mm Šířka: 1975 mm, hloubka: 3040 mm Šířka: 1400 mm, hloubka: 2400 mm a výška: 2300 mm Teleskopické dveře s otevíráním doleva Šířka: 1100 mm, výška: 2100 mm Stavební připravenost (zajišťuje objednatel) : - Výtahová šachta musí být vždy před zahájením montáže výtahu suchá a bezprašná. 13/20

15 - Rozměry šachty a umístění stavebních otvorů (montážních bodů) musí odpovídat dispozičním výkresům dodavatele výtahu. - Pro každý výtah bude v blízkosti výtahové šachty vyhrazen bezpečný uzamykatelný skladovací prostor o rozměru min. 20 m 2 / 1 výtah pro jeho bezpečné uskladnění. - Transportní cesty a prostory před vstupy do výtahové šachty musí být vždy osvětlené a uklizené. - Před zahájením a po celou dobu montáže výtahu musí být k dispozici definitivní nebo provizorní připojení k elektrickému proudu. Stavba zajistí, aby tento přívod elektrické energie (3 x 400 V / 50 Hz, jištěný proudovým chráničem o velikosti min. 300 ma), byl dotažen na místo, kde bude umístěn výtahový rozvaděč. - Dle směrnice ES pro výtahy č. 95/16/CE bude k výtahovému rozvaděči přivedena volná telefonní linka k zajištění komunikace mezi výtahem a místem se stálou obsluhou Krov Střecha přístavby má valbový tvar se zaatikovým žlabem, ve kterém jsou umístěny střešní vpusti. Konstrukce střechy bude tvořena dřevěnými vazníky osazenými na stropní železobetonovou konstrukci. Po celé ploše horní hrany vazníků bude provedeno celoplošné bednění. Návrh profilů, výroba a montáž vazníků bude dodávkou specializované firmy. Všechny dřevěné části krovu budou impregnovány proti škůdcům a hnilobě např. přípravkem. Veškeré řezivo použité pro konstrukci krovu je smrkové hraněné třídy S I! Střecha Střecha spojovacího krčku přístavby je navržena jako plochá spádovaná do zaatikového žlabu přístavby. Střecha přístavby je navržena jako valbová se zaatikovým žlabem, ve kterém jsou umístěny vpusti. Krytina střechy je tvořena PVC fólií, která je na valbové střeše doplněna o systémové profily imitující falcovanou plechovou krytinu. Střecha na terase v 1.NP a 2.NP je provedena jako pochozí s povrchem z tryskané betonové dlažby ukládané na roznášecí terče. Nosnou konstrukci střech tvoří stropní monolitická železobetonová konstrukce tl. 220 mm. Ukončení střechy nad 2.NP tvoří zděná atika. Atika bude po obvodě izolována tepelnou izolací z minerální vaty. Spádování atik 1 % spádem směrem dovnitř střechy objektu. Na vnějším líci atiky budou použity klempířské spojovací okapnice z poplastovaného plechu. Veškeré detaily a doplňky střešní krytiny budou provedeny dle standardních detailů firmy dodávající střešní krytinu. Oplechování prvků ( prostupy střechou apod. ) vystupujících nad střešní rovinu bude provedeno z poplastovaného plechu. Veškeré skladby jsou popsány ve výkresové části dokumentace na samostatném výkresu Skladby konstrukcí Vnitřní úpravy povrchů Před prováděním omítek v objektu bude na stěnách proveden cementový postřik. V objektu budou omítky vnitřních stěn provedeny štukovou omítkou v tl mm. V místnostech dle výkresové části budou provedeny obklady stěn keramickými obkladačkami dle požadavku investora. Na vnitřní straně obvodových stěn bude provedena tepelně izolační omítka v tl. 10mm, jako uzavírací vrstva bude provedena univerzální omítka v tl. 5mm. Omítky budou prováděny strojně jako dvouvrstvé do podomítkových omítacích lišt osazených na rozích a ostěních okenních a dveřních otvorů. Ve styku oken s omítkou budou osazeny okenní dilatační profily. Veškeré spoje odlišných druhů materiálů budou před prováděním omítek přestěrkovány lepícím tmelem s vložením sklotextilní tkaniny, velikost ok 4x4mm. Okenní a dveřní otvory budou před započetím prací zakryty. V místnostech, ve kterých jsou navrženy keramické obklady, budou tyto provedeny do výšky 2000 mm. Obklady dle výběru investora, typ a barva budou upřesněny při realizaci stavby na základě předložených vzorků. Způsob pokládky rovnoběžně. Spárování keramických obkladů spárovací hmotou šedé barvy. Spáry musí být přímé, přesně na sebe navazující a široké max. 2 mm. Otvory v obkladačkách nutno vyklepávat (vyřezat) v ploše! Ukončení a rohy obkladů řešeny pomocí zaoblených plastových lišt v barvě obkladů. V místech sprchových koutů bude proveden pod obklady hydroizolační nátěr. V prostoru mezi pracovní deskou a horními skříňkami navržena obkladová deska z tvrdého PVC, bez rohové lišty. Jednotlivé nášlapné krytiny budou provedeny v místnostech dle tabulky místností v půdorysech výkresové části. V běžných provozech navrženo přírodní linoleum v tl. 2,5 mm, zátěžová třída 34/43 a keramická dlažba se zátěžovou třídou 34/42. Ve vlhkých provozech navržena keramická dlažba s protiskluznou úpravou, zátěžová třída 34/43, v mokrých provozech navržena keramická dlažba s protiskluznou úpravou, zátěžová třída 34/43. Sprchové kouty v jednotlivých obytných 14/20

16 buňkách navrženy se spádovanou podlahou s keramickou dlažbou. V podlaze na kraji sprchového koutu navržen výškový rozdíl 20 mm pomocí plynulého šikmého náběhu. Pod keramickou dlažbu ve vlhkých a mokrých provozech a na stěnách v místě sprchového koutu izolační stěrka pod obkladem. U podlah z přírodního linolea navržena systémová soklová lišta. Způsob pokládky keramické dlažby rovnoběžně. U podlah z keramické dlažby doplněny keramické sokly výšky 80 mm řezané z téže dlažby. Keramická dlažba dle výběru investora, typ a barva budou upřesněny při realizaci stavby na základě předložených vzorků. Spárování keramické dlažby cementovou spárovací hmotou šedé barvy. Dilatační spáry u podlah z keramických dlažeb navrženy po vzdálenosti 6m. Dilatační spáry řešeny dilatačními lištami v barvě dlažby, přechod dlažba x přírodní linoleum řešen přechodovými lištami. Lišty kovové. Při kladení podlah je nutno dodržet předepsané teploty a vlhkosti vzduchu, podkladních vrstev i podlahových krytin. Na terase v 1.NP a 2.NP položena tryskaná betonová dlažba ukládaná na roznášecí terče. Přírodní linoleum, keramická dlažba a tryskaná dlažba budou upřesněny v dalším stupni dokumentace a budou upřesněny při realizaci stavby na základě předložených vzorků. Přesné skladby a tloušťky jednotlivých vrstev podlah jsou uvedeny ve výkresové části na samostatném výkrese, popis nášlapných vrstev podlah v jednotlivých místnostech ve výkresech půdorysů. Technické požadavky na podlahy jako : koeficient smykového tření, zátěžová třída, protiskluznost jsou uvedeny v tabulce ve výkresech půdorysů, ostatní parametry podlah musí splňovat požadavky ČSN ! Vnější úpravy povrchů Na vnějších obvodových stěnách bude provedena tepelně izolační omítka v tl. 10mm, jako uzavírací vrstva bude provedena fasádní strukturovaná silikonová probarvená univerzální omítka v tl. 5mm se strukturou zrno-zrno 1,5 mm. Stropní konstrukce ve spojovacím krčku přístavby budou ze spodní strany směrem do exteriéru opatřeny systémem ETICS s tepelnou izolací z desek minerální vlny v tl. 120 mm. Skladba ETICS: - zarovnaný a očištěný podklad - penetrační nátěrová hmota - lepící hmota pro ETICS - tepelně izolační materiál z fasádních minerálních desek tl. 120 mm - hmoždinky pro ETICS (typ navrhnout dle výtažných zkoušek) - stěrková hmota s výztuží z armovací tkaniny pro ETICS - penetrační nátěrová hmota - konečná povrchová úprava silikonovou probarvovanou omítkou (zrno-zrno 1,5 mm) Sytém ETICS bude respektovat výše uvedenou ČSN a postup práce bude probíhat dle základních technických požadavků : - Příprava podkladu pro ETICS - Lepení desek tepelné izolace - Kotvení hmoždinkami - Provedení základní vrstvy - Provádění konečné povrchové úpravy Konstrukce systému ETICS (hodnocena jako ucelený celek) dle ČSN (čl.3.1.2) třídy reakce na oheň B, přičemž tepelně izolační část zateplovacího systému musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanou plochou, povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is= 0 mm/min Veškeré práce spojené s návrhem, prováděním a kontrolou systému ETICS podléhají ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Návrh barevného řešení viz výkresy Pohledy nový stav. Před realizací probarvovaných omítek zajistí zhotovitel provedení minimálně 3 vzorků každého barevného odstínu (vzorové čtverce velikosti cca 800 x 800 mm). Veškeré klempířské výrobky na všech fasádách (parapety oken, atd. ) budou z TiZn. plechu. Detaily, koordinace a přesný odstín fasády bude určen při realizaci stavby na základě provedených vzorků! Při provádění je nutné respektovat technologické postupy a doporučené systémové detaily výrobce! 15/20

17 Podlahy V 1.PP bude na podkladní betonové mazanině proveden penetrační nátěr a položena hydroizolace z asfaltových pásů proti zemní vlhkosti a radonu. Na novou hydroizolaci budou položeny tepelně izolační desky XPS v tl. 80 mm. Na této izolaci provedena betonová mazanina tl. 55 mm vyztužená KARI sítí. Na této mazanině je položena do tmelu nebo stěrkové hmoty příslušná nášlapná vrstva podlahy, podle typu místnosti. Betonová mazanina podlah bude oddilatována od stěn vložením dilatačního pásku tl.5 mm. V 1.NP bude provedena podlaha položením tepelně izolačních desek XPS v tl. 80 mm na podkladní konstrukci na terénu, alt. na stropní konstrukci nad 1.PP. Na této izolaci provedena betonová mazanina tl. 55 mm vyztužená KARI sítí. Na této mazanině je položena do tmelu nebo stěrkové hmoty příslušná nášlapná vrstva podlahy, podle typu místnosti. Betonová mazanina podlah bude oddilatována od stěn vložením dilatačního pásku tl.5 mm. Ve 2.NP bude provedena podlaha položením zvukové izolace z podlahových desek EPS v tl. 25 mm v kombinaci se zvukovou izolací z podlahových desek z minerální vaty v tl. 30 mm. Na této izolaci provedena betonová mazanina tl. 55 mm vyztužená KARI sítí. Na této mazanině je položena do tmelu nebo stěrkové hmoty příslušná nášlapná vrstva podlahy, podle typu místnosti. Betonová mazanina podlah bude oddilatována od stěn vložením dilatačního pásku tl.5 mm. Na terase v 1.NP a ve 2.NP navržena tryskaná betonová dlažba 400x400 tl.40 mm na plastových terčích. Pod dlažbou položena hydroizolace z plastové folie PVC-P tl.2,5 mm. Fólie je podložena geotextilií, pod ní navržena tepelná izolace. U vstupů v 1.PP a 1.NP položena betonová zámková dlažba. Dlažba bude položena dle technologických předpisů výrobce. V podlaze v zádveří u hlavního vstupu navržena vnitřní textilní samočisticí rohož na čištění obuvi. Osazená v hliníkovém úhelníku L30x30x3, úhelník zapuštěný do podlahy, kotvený úchytkami do podkladní betonové mazaniny. V závětří před hlavním vstupem a před vstupem z rampy ve dvoře navržena venkovní samočisticí rohož na čištění obuvi, z pružných gumových pásků přinýtovaných do vlnovek k hliníkovým profilům. Osazená v hliníkovém úhelníku L30x30x3, úhelník zapuštěný do podlahy, kotvený úchytkami do podkladní betonové mazaniny. Při kladení podlah je nutno dodržet předepsané teploty a vlhkosti vzduchu, podkladních vrstev i podlahových krytin. Jako vodotěsné izolace podlah u koupelen a WC bude použito dvouvrstvé těsnící hmoty. Mezi první a druhou vrstvou je nutno u styku podlahy se stěnou, kolem prostupů vložit výztužný pásek. U keramických podlah musí spáry na sebe přesně navazovat a musí po celé délce probíhat v průběžné přímce. Tloušťku spár zhotovit 2 mm. Hydroizolační nátěr bude proveden rovněž pod obklady v místech sprchových koutů. Betonové mazaniny budou dilatovány dle požadavku dodavatele betonové mazaniny. Plochy místností ve výkresové části dokumentace jsou definovány na přesný výrobní rozměr cihel, bez započtení vlivu tl. omítek! Přesné skladby a tloušťky jednotlivých vrstev podlah jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace ve výkresech řezů a výkrese skladby konstrukcí, popis nášlapných vrstev podlah v jednotlivých místnostech ve výkresech půdorysů! Výplně otvorů Všechna okna v objektu navržena plastová ( 5 komorový profil ), tl. rámu min. 74 mm, křídla oken otevíravá a sklápěcí dovnitř, izolační dvojsklo, součinitel prostupu tepla celého prvku k=1,2 W/m 2 K, celoobvodové kování s bezpečnostními prvky a s možností mikroventilace, barva z vnitřní strany bílá, z vnější strany šedé. Okna s požární odolností navržena z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Příslušná část okna bude provedena s pevným zasklením a s požadovanou požární odolností skla. Navržená okna do obytných místností budou doplněna regulovatelnými větracími klapkami pro zajištění normové výměny vzduchu. V každé obytné místnosti bude 1 sestava oken opatřena větrací klapkou. Návrh větracích klapek bude proveden na 0,5 výměny objemu místnosti při diferenčním tlaku max. 10 Pa. Navržená okna do obytných místností nebo kanceláří doplněna vnitřními žaluziemi s horizontálními hliníkovými lamelami. Žaluzie jsou ovládané řetízkem, který zabezpečuje naklápění a vytahování lamel. Šířka lamely 25 mm a tl. plechu 0,21 mm. Vstupní dveře do 1.PP a dveře z únikových schodišť do exteriéru navrženy z plastových profilů s PUR výplní. Případné izolační dvojsklo s plastovým distančním rámečkem osazené bezpečnostním sklem connex na vnitřní i vnější straně. Součinitel prostupu tepla celého prvku u dveří k=1,6 W/m2K. U dveří navržen bezbariérový průchod, práh s přechodovou lištou. Prosklená stěna krčku bude provedena jako konstrukce s mechanicky kotveným systémovým prosklením s vnější přítlačnou lištou (např. systém Reynaers CW50). Barva kovových částí navržena v eloxovaném hliníku RAL Po stranách prosklené fasády ukončovací plechové profily v barvě konstrukce. Zasklení provedeno bezpečnostní oboustranné VSG. Součinitel prostupu tepla celého prvku k=1,1 W/m2K. Ve stěně jsou integrovány posuvné a otočné dveře. U dveří navržen bezbariérový průchod, práh s přechodovou lištou. Všechny vstupní dveře do exteriéru provedeny v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace! Dělící vnitřní celoprosklené stěny a prosklené stěny s přímoposuvnými automatickými nebo otevíravými dveřmi ve společných prostorách v interiéru navrženy v rámu z eloxovaného hliníku s okopní hranou výšky 400 mm, bezpečnostním 16/20

18 sklem Connex. U stěn zasahujících výškou nad úroveň podhledu bude prosklená část pouze do úrovně podhledu a nad ním bude stěna doplněna nástavcem. V případě požadavku na požární odolnost bude konstrukce vykazovat požadované odolnosti jako celý komplet včetně nástavců. U dveří navržen bezbariérový průchod, práh s přechodovou lištou. Barva rámů eloxovaný hliník světle šedý. Vnitřní dveře navrženy dřevěné, laminované (HPL), s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazeny do ocelové ostrohranné zárubně, kování ocelové s povrchovou úpravou broušený chrom, vložkový zámek, barevný odstín křídla bílý, zárubně barevné dle podlaží. Na všechny vnitřní dveře budou použity dřevotřískové desky s laminátem, odolným proti mechanickému poškození a oděru, vhodným do extrémně namáhaných prostor (např. zdravotnická zařízení). Dveře do koupelen v obytných buňkách provedeny jako jednokřídlové dřevěné posuvné po stěně. Dveře do čistících místností opatřeny kováním umožňujícím snadno otevírat loktem nebo nožním spínačem. Dveře do WC kabin a koupelen u pokojů navrženy s kováním s WC kličkou. Všechny vnitřní vstupní dveře do pokojů, do hygienických místností a společných prostor a dělící prosklené stěny na chodbách (vyjma dveří šířky 700 mm) provedeny v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace! Madla na dveřích v pokojích a ve společných chodbách provedena jako systémová nárazová madla. Prosklené dveře budou opatřeny signalizačním pásem pískováním, u automatických prosklených posuvných dveří bude proveden signalizační pás šířky 50 mm ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou, u prosklených otevíravých dveří bude proveden signalizační pás šířky 50 mm ve výšce 1500 mm nad podlahou ve formě průběžného nápisu "Domov pro seniory kaplice" Požární odolnost dveří určena dle výsledků zprávy: Požárně bezpečnostního řešení. Vnitřní parapety oken systémové komůrkové plastové, přesah přes líc zdi max. 20mm, čelní hrana desky zaoblena s rádiusem 10mm, ukončení bez nosu, barevný odstín bílý. V podhledech jsou revizní dvířka součástí stavební části, v podhledech s odnímatelnými kazetami budou armatury kontrolovány a obsluhovány po odkrytí označené kazety. V místnostech s keramickým obkladem budou použita speciální dvířka 0,2x0,2 m s rámem pod obklad v poloze respektující spárořez obkladu. V ostatních případech budou použita kontrolní dvířka rozměru 0,2x0,2m pro prvky kanalizace a 0,3x0,3m pro prvky vodovodu přizpůsobená stavební konstrukci v místě osazení. Dvířka pro kontrolu požárních manžet budou osazena zpravidla pod stropem tak, aby z nich byla přímo vidět osazená manžeta. Veškeré podrobné údaje o oknech a vnějších a vnitřních dveřích, jako skladebné rozměry, popis prvku, schématický nákres, počet ks, zárubeň, zasklení, kování, barevný odstín a další, budou řešeny v tabulce výrobků Izolace proti vlhkosti a radonu Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena pod celým půdorysem stavby pod podlahou 1.NP z penetračního nátěru a hlavní hydroizolace z asfaltových pásů s polyetylenovou vložkou. Izolace zároveň slouží proti pronikání radonu z podloží do objektu (vysoké radonové riziko). Všechny prostupy musí být provedeny jako plynotěsné! Nově navržené suterénní stěna budou opatřeny penetračním nátěrem a hlavní hydroizolací z asfaltových pásů s polyetylenovou vložkou. Směrem do objektu bude hydroizolace chráněna zděnou přizdívkou, ze strany k terénu po obvodě bude chráněna nopovanou fólií. Hydroizolace bude vytažena 300mm nad upravený terén. Ve sprchových koutech, koupelnách, čistících místnostech a na WC navržena pod keramickou dlažbou hydroizolační stěrka. Podlahy ve sprchovém koutu a v prostorách s úkapy navrženy spádované k vpusti. Hlavní hydroizolace na střechách bude tvořena pásy z PVC fólie Izolace tepelné a zvukové Pro zateplení podlah v 1.PP je navržena tepelná izolace z desek XPS v tl. 80 mm. Pro zateplení podlah v 1.NP nad terénem alt. nad stropní deskou 1.PP je navržena tepelná izolace z desek XPS v tl. 80 mm. V podlaze ve 2.NP je navržena izolace z podlahových desek EPS v tl. 25 mm v kombinaci se zvukovou izolací z podlahových desek z minerální vaty v tl. 30 mm. Střešní konstrukce nad 2.NP bude mezi vazníky doplněna tepelnou izolací z minerální vaty v tl. 240 mm. Mezi atikami pod PVC krytinou je navržena tepelná izolace z desek XPS v tl. 240 mm. Na terase v 1.NP a 2.NP ve skladbě s pochozí tryskanou betonovou dlažbou vložena tepelná izolace z desek XPS v tl. 160 mm. Stropní konstrukce ve spojovacím krčku přístavby budou ze spodní strany směrem do exteriéru opatřeny systémem ETICS s tepelnou izolací z desek minerální vlny v tl. 120 mm. 17/20

19 Konstrukce klempířské Veškeré klempířské výrobky na objektu zhotoveny z TiZn plechu, konstrukce, na které budou natavovány PVC krytiny budou provedeny z poplastovaného plechu. Při provádění oplechování a klempířských prvků nutno dodržet normu ČSN (klempířské práce stavební) Konstrukce zámečnické Zámečnické výrobky budou dodávány jako hotové prvky, případně prvky provedené dle tabulky výrobků. Veškeré ocelové konstrukce venkovních zábradlí budou žárově zinkovány (zinkování o min. tloušťce 85 mikrometrů). U všech ocelových konstrukcí budou odjehleny ostré hrany a svary vybroušeny! Obklady a podhledy Rozmístění navrhovaných podhledů je popsáno v tabulkách místností v jednotlivých půdorysech. Podhledy nad místnostmi jsou navrženy jako zavěšená SDK konstrukce nebo jako kazetové podhledy do viditelného roštu. Podhledy budou respektovat PBŘ. Veškeré skladby, detaily a technologické postupy budou provedeny dle vzorových detailů a postupů fy dodávající konkrétní druh podhledu. Přesné členění kazetových podhledů je řešeno ve výkresové části Vybavení objektu Kuchyňské linky jsou součástí dodávky stavby včetně všech zařizovacích předmětů a vestavěných spotřebičů! Vestavěné skříně v pokojích jsou součástí dodávky stavby! Nábytek v kancelářích, šatní skříně, veškeré postele, stolky, židle a stejně tak ostatní nábytek (vyjma vestavěných skříní ) nejsou zahrnuty v tomto projektu, budou řešeny dodatečně! Součástí dodávky stavby je závěsový systém pro dělení lůžkových míst v pokojích mezi postelemi, závěsový systém pro oddělení sprchového koutu a závěsový systém pro vytvoření předsíně u vstupu do společných koupelen. Součástí dodávky stavby je vybavení koupelen. Veškeré vybavení objektu, které je součástí stavby je uvedeno v tabulkách výrobků. Informační systém Informační systém nevržen ze systému výměnných lamel. Materiál rámu i výměnných lamel ze stříbrného eloxovaného hliníku. Boční profil rámu včetně ukončovacích lamel je navržen hranatý. Osazení na stěny pomocí vrutů a hmoždinek. Místa osazení: - naváděcí systém u vstupu - orientační značení u výtahu - orientační, klip rám ve výtahu - jednotlivé značení podlaží a oddělení - označení u dveří (jména personálu a jména klientů) Ostatní značení v interiérech, např. piktogramy, WC, kuchyňka, únikové cesty atp. instalováno jen v plastové formě. Všechna WC a koupelny budou provedeny a vybaveny v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace! Přístřešek pro popelnice Součástí objektu je ocelová konstrukce zastřešení popelnic. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými jekly v dimenzích dle návrhu konstrukční části. Střešní konstrukci tvoří záklop z OSB desek a krytinou z TiZn plechu. Konstrukce je založena na betonových pasech. Opláštění stran přístřešku je provedeno z tahokovu. Ocelová konstrukce bude žárově zinkována. Podrobnosti jsou patrné z výkresové části a z konstrukční části dokumentace Přístřešek parkování Součástí objektu je ocelová konstrukce zastřešení stávajících parkovacích stání nad vegetační dlažbou. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými jekly a válcovanými profily v dimenzích dle návrhu konstrukční části. Střešní konstrukci tvoří záklop z OSB desek a krytinou z TiZn plechu. Konstrukce je založena ne betonových patkách. Ocelová konstrukce bude žárově zinkována. Podrobnosti jsou patrné z výkresové části a z konstrukční části dokumentace Vjezdová brána Součástí objektu je úprava stávajícího oplocení u vjezdu do areálu po jižní straně objektu z ulice Míru. V oplocení budou provedeny nové železobetonové pilíře pro uchycení vstupní branky a pojezdové ocelové brány. Nosná ocelová konstrukce 18/20

20 vstupní branky a pojezdové brány bude žárově zinkovaná, výplň bude proveden z tahokovu. Podrobnosti jsou patrné z výkresové části a z konstrukční části dokumentace Požární vybavení Podrobnosti uvedeny v samostatné příloze Požárně bezpečnostní řešení (vypracoval pan Radek Příhoda). 19/20

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA A STAVBY 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 ÚVOD 2 3 STAVEBNÍ ČÁST 3 4 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ

Více

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW POPIS STVBY VÝONŮ - TW Schematický přehled dodávek DODÁV MONTÁŽ stupně výstavby D T E Projektová dokumentace pro ohlášení/povolení stavby Průkaz energetické náročnosti budovy Doprava v rámci celé ČR, montáž,

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Rozsah prací a dodávek STANDARDNÍ PROVEDENÍ Od horní hrany spodní stavby, platnost od 1. 1. 2012 (MODEL 2012) LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Tento Rozsah prací a dodávek popisuje rodinný

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

CENTRUM POMOCI RODINÁM

CENTRUM POMOCI RODINÁM ING. PETR BRICHTA Projekce a kalkulace pozemních staveb Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín IČ : 758 22 768 p.brichta@seznam.cz, tel. + 420 723 569 723.. CENTRUM POMOCI RODINÁM TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍK

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

BE EŠOV, LEDE 2013 VYPRACOVAL : I G. BALATA VLADIMÍR

BE EŠOV, LEDE 2013 VYPRACOVAL : I G. BALATA VLADIMÍR AKCE : ZATEPLE Í A VÝMĚ A ZDROJE VYTÁPĚ Í ZŠ POSTUPICE MÍSTO : ZÁKLAD Í ŠKOLA POSTUPICE, ŠKOL Í 153, 257 01 POSTUPICE OBJEKT A STAVEB ÍM POZEMKU PARCEL Í ČÍSLO 189 V KATASTRÁL ÍM ÚZEMÍ POSTUPICE STAVEB

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY BŘEZEN 2016 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby : Gymnázium Komenského 89, Písek

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba Rodinného domu na p.č. 400/1, k.ú. Trnovany u Litoměřic a) Účel objektu: Účelem projektu je vytvořit rodinný dům pro rodinné bydlení s kapacitou pro 1 rodinu s technickým

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Investor: Město Dobruška Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Městská rozlučková síň v Dobrušce Dobruška, Česká republika Dokumentace pro provedení stavby Stavební objekt: SO 01 Objekt rozlučkové síně

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy Stavba Investor : Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň Přílohy Vypracoval ing. Jan Šlechta Datum 01.2013 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Projekt FR-TI3/085 Spolupráce: MPO a ČVUT Praha Přednášející: Ing. Miroslav MAŘÍK marik@heluz.cz 21.10.2013 Ing. Miroslav

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT.

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT. UDRŽOVACÍ PRÁCE : Název stavby: Bytový dům č.p. 103 Dívčí Hrad Místo stavby: Obec Dívčí Hrad, k.ú. Dívčí Hrad, Dívčí Hrad č. p. 103, pozemek p.č. 72, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj Stavebník: Obec

Více

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ: RD je navržen mimo zastavěné území

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více