Bezpeč nostnílist podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydá ní: Strana 1/6 Datum revize: Ná zev výrobku: SEKU ZYME

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpeč nostnílist podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydá ní: 20.02.2004 Strana 1/6 Datum revize: 09.06.2005 Ná zev výrobku: SEKU ZYME"

Transkript

1 Datum vydá ní: Strana 1/6 1 Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 1.1 Identifikace lá tky nebo přípravku: Obchodníná zev přípravku: Seku Zyme Použitílá tky nebo přípravku: Kapalnýč istícípřípravek manuá lníoš etř eníendoskopů, zdravotnických ná strojů a pomůcek. 1.2 Účel použití: Č istícípřípravek na zdravotnické prostř edky. Popis funkce přípravku: Urč en pro oblast zdravotnictví. Pro profesioná lnípoužití. Zdravotnickýprostř edek třídy I. 1.3 Identifikace výrobce nebo dovozce: Ná zev nebo obchodnífirma: Ecolab Hygiene s. r. o. Sídlo: Hlinky 118, Brno IČ : Telefon: Fax: Identifikace zahranič ního výrobce: Ná zev nebo obchodnífirma: Ecolab Deutschland GmbH Sídlo: Postfach , Düsseldorf, SRN Telefon: Fax: 1.5 Telefonníčíslo pro mimořá dné situace: Toxikologické informač nístř edisko (TIS) Klinika nemocíz povolá ní Na Bojiš ti 1, Praha 2 tel. nepř etržitě : , Informace o slož enípřípravku 2.1 Chemická charakteristika přípravku : Smě s (5-<15%) neionogenních tenzidů, glykolu, rozpouš tě dla, zesilovač e č istícího úč inku a inhibitoru koroze ve vodném roztoku. Obsahuje enzymy. 2.2 Výrobek obsahuje tyto nebezpeč né lá tky Chemickýná zev: ethoxylované alkoholy C (1< mol EO <2.5) Obsah v ( % ): 5-<15 % Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symbol nebezpeč nosti: Xi, N R - vě ta: S - vě ta: (2-)25/ Dalšíinformace: Plná zně nír-vě t vš ech komponent přípravku jsou uvedena v bodu 16, odstavec Ú daje o nebezpeč nosti látky nebo přípravku Nemá charakter nebezpeč ného přípravku ve smyslu zá kona č. 356/2003 Sb. a př edpisů jej

2 Datum vydá ní: Strana 2/6 prová dě jících. Zhodnocenínebezpeč nosti odpovídá i souč asně platným př edpisům Evropské unie. Je doplně no o údaje z odborné literatury a databá zí Nejzá važně jšínepříznivé úč inky na zdravíč lově ka př i používá nílá tky/ přípravku: Přípravek nenípodle zá kona č. 356/2003 Sb. klasifiková n jako nebezpeč nýpro zdraví č lově ka) Nejzá važně jšínepříznivé úč inky na životníprostř edípř i používá nílá tky/ přípravku: Přípravek nenípodle zá kona č. 356/2003 Sb. klasifiková n jako nebezpeč nýpro životní prostř edí. Vě tšímnožstvíkoncentrovaného přípravku může nepříznivě ovlivnit vody a ekosystém Nejzá važně jš ínepř íznivé úč inky z hlediska fyziká lně -chemických vlastnostípř i používá ní přípravku: Přípravek neníklasifiková n jako hoř lavýnebo oxidujícípodle zá kona č. 356/2003 Sb Možné nesprá vné použitílá tky/ přípravku: Odpadá. 3.5 Dalšíúdaje: Vě tšímnožstvíkoncentrovaného přípravku nevylévat do vod a kanalizace. 4 Pokyny pro prvnípomoc 4.1 Vš eobecné pokyny: Projeví-li se zdravotnípotíž e nebo v případě pochybnostíuvě domte lékař e a poskytně te mu informace z tohoto bezpeč nostního listu. 4.2 Př i nadýchá ní: Dopravte postiženého mimo kontaminované prostř edína č erstvývzduch a zajistě te tě lesnýi duš evníklid. Nenechte prochladnout. Př i silném nadýchá nízajistě te přívod kyslíku a př evoz do nemocnice. 4.3 Př i styku s kůží: Odložte kontaminované obleč ení. Zasažené č asti pokožky umyjte studenou vodou (event. s mýdlem). Dle rozsahu poš kozeníporaně né místo př ekryjte sterilnígá zou a vyhledejte lékař skou pomoc. 4.4 Př i zasaženíočí: Ošetř eníočímá př ednost př ed ostatníprvnípomocí. Př i otevř ených víč k á ch a nejméně 15 minut vyplachujte zejména prostory pod víč ky č istou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Př iložte event. sterilníobvaz a vyhledejte lékař skou pomoc. Př i výplachu postiženého oka nesmídojít k zasaženíoka druhého. 4.5 Př i požití: Vyplá chně te ústa velkým množstvím vody event. dejte pít vodu po malých douš cích ( je-li postiženýpř i vě domía nemá -li kř eč e), nikdy nevyvolá vejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékař skou pomoc a ukažte obal nebo etiketu. 4.6 Dalšíúdaje: Struč ně příznaky a úč inky - okamžité, zpoždě né a dlouhodobé vyvolané expozicí: Specifické celkové akutnípříznaky nejsou zná my Doporuč enípro lékař skou prvnípomoc: Léč ba je symptomatická Ú daj o umístě níi použitíspeciá lních prostř edků pro prvnípomoc (léků a přístrojů) Speciá lníprostř edky nejsou urč eny. 5 Opatřenípro hasebnízásah

3 Datum vydá ní: Strana 3/6 5.1 Vhodná hasiva: Neníhoř lavý. K hasebnímu zá sahu mohou být použita vš echna bě žná média CO 2, pě na, hasícíprá šek, vodnímlha. Teplem se rozklá dá. 5.2 Nevhodná hasiva: Nejsou zná ma. 5.3 Zvlá štnínebezpečí: Při požá ru může dochá zet k vzniku oxidu uhelnatého / uhlič itého a NO x. 5.4 Speciá lníochranné prostř edky pro hasič e: Vhodná ochrana dýchadel (izolač nípřístroj). 6 Opatřenív případě náhodného úniku látky nebo přípravku 6.1 Preventivníopatř enína ochranu osob: Zamezit vstupu nepovolaným osobá m. Používat ochranné prostř edky. Nebezpečí uklouznutína rozlitém přípravku. Zabezpeč it dostateč nou ventilaci pracovních prostor. Postupujte podle pokynů obsažených v kapitolá ch 7 a Preventivníopatř enína ochranu životního prostř edí: Vě tšímnožstvíkoncentrovaného přípravku nevypouš tě t do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Zabraňte kontaminaci půdy. 6.3 Doporuč ené metody č iš tě nía zneš kodně ní: Jímejte nehoř lavým savým materiá lem (např. písek, kř emelina, raš elina), shromá žděte v uzavř ených ná dobá ch. Sebranýmateriá l zneš kodňujte v souladu s platnými př edpisy. Zbytky přípravku na plochá ch oplá chně te velkým množstvím vody (lze použít i saponá t). 6.4 Dalšíúdaje: Př i úniku velkých množstvíinformujte hasič e, policii popř. jinýmístně kompetentníorgá n. 7 Pokyny pro zacházenís látkou nebo přípravkem a skladovánílátky nebo přípravku 7.1 Pokyny pro zachá zení: Zabraňte kontaktu s oč ima a sliznicí. Používejte osobníochranné pomůcky. Ná dobu otevírejte obezř etně a manipulujte s níopatrně. Př i ř edě nívždy př ilévejte přípravek do vody Opatř enína ochranu životního prostř edí: Př i obvyklém použitíodpadá Specifické požadavky vč. zaká zaných nebo doporuč ených postupů př i naklá dá nís přípravkem: Odpadá Ochrana př ed požá rem nebo výbuchem: Odpadá. Dodržujte bě žná bezpeč nostníopatř enípro zachá zenís chemickými přípravky. 7.2 Skladová ní: Skladujte v originá lním balenív chladných (0 C/+40 C), suchých a dobř e vě traných prostorech. Doba expirace: 24 mě síců od data výroby. Chrá nit př ed svě tlem. Neskladovat společ ně s potravinami a veteriná rními premixy. Třída VCI: 10 (SRN) 8 Omezováníexpozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob 8.1 Technická opatř enína omezeníexpozice osob: Dbejte obvyklých opatř enína ochranu zdravípopř. používejte osobníochranné pomůcky dle charakteru vykoná vané prá ce. 8.2 Expozič nílimity v pracovním ovzduší: Přípravek neobsahuje lá tky, pro ně ž jsou stanoveny podle nařízenívlá dy č. 178/2001 Sb., v platném zně ní, koncentrač nílimity v pracovním ovzduší: Chemickýná zev: Číslo CAS: Hodnota NPK-P (mg/m 3 ) : Hodnota PEL (mg/m 3 ): nenalezeno.

4 Datum vydá ní: Strana 4/ Omezová níexpozice pracovníků: Neuvedeno Doporuč ené postupy monitoringu (Vyhl. č. 432/2003 Sb. ) : Odpadá Osobníochranné pracovníprostř edky: Ochrana dýchacích orgá nů: nenívyžadová no Ochrana očí: Zamezit styku s oč ima. Používejte ochranné brýle tě sně př iléhající k oblič eji Ochrana rukou: nejsou vyžadová ny Ochrana celého tě la: Vhodnýpracovníodě v. (dle charakteru vykoná vané prá ce) 8.3 Dalšíúdaje vč. vš eobecných hygienických opatř ení: Př i prá ci nejezte, nepijte a nekuř te. Po prá ci si umýt ruce teplou vodou a mýdlem a oš etř ete vhodným reparač ním krémem. 8.4 Omezová níexpozice životního prostř edí: Př i obvyklém použitíodpadá. 9 Informace o fyzikálních a chemický ch vlastnostech látky nebo přípravku Skupenství(př i 20 o C ): kapalné Barva: nažloutlá Zá pach / vůně : svě žíovocná Hodnota ph ( př i o C ): 5.5 ( konc. ) ( 20 o C ) Teplota tá ní/ rozmezíteplot ( o C ): nestanoveno Bod varu / rozmezíteplot ( o C ): Bod vzplanutí( o C ): >100 C (Abel-Pensky-Martens) EN ISO 2719 Hoř lavost: neníhoř lavý Samozá palnost: přípravek nenísamozá palný Meze výbuš nosti přípravek nenívýbuš ný -hornímez ( obj.% ): -dolnímez ( obj.%.): Oxidač nívlastnosti: Tenze par ( př i o C ): nestanovena Hustota ( př i o C ): 1,07 g / cm 3 ( 20 o C ) Rozpustnost ( př i o C ) -ve vodě : mísitelné (20 C) -tucích (specif.oleje): Rozdě lovacíkoeficient n-oktanol/voda: Nevystavujte teplotá m pod 0 C. 10 Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku Podmínky, kterým je tř eba zamezit: Př i použitív souladu s jeho urč ením je přípravek stabilní, nedochá zík rozkladu. Materiá ly, které nelze použít: Nejsou zná my. Nebezpeč né produkty rozkladu: Nejsou zná my. 11 Informace o toxikologický ch vlastnostech látky nebo přípravku Př i př imě řeném zachá zenía př i použití, ke kterému je přípravek urč en, ná m nejsou zná my žá dné zdravíš kodlivé úč inky. Relevantnítoxikologické údaje nejsou k dispozici Komponenty přípravku: nenalezeno.

5 Datum vydá ní: Strana 5/6 LD50, orá lně potkan (mg/kg) LD50, orá lně, myš (mg/kg) LD50, dermá lně, krá lík (mg/kg) LD50, inhalač ně, potkan (mg/m 3 ) Komponenty nemajísubchronickýani chronickýúč inek. Senzibilizace nenístanovena ani pravdě podobná. Komponenty nejsou klasifiková ny jako karcinogeny ani mutageny ani teratogeny z hlediska jejich úč inku na č lově ka. 12 Ekologické informace o látce nebo přípravku Na zá kladě surovin obsažených v přípravku anebo strukturá lně srovnatelných lá tek se př edpoklá dajíná sledujícíekologické údaje: -IC50, 72 hod., ř asy: (mg.kg -1 ) mg přípravku / l Nestanovena. Persistence a rozložitelnost: Organické komponenty obsažené v přípravku vyhovujípožadavkům na odbouratelnost podle OECD ( snadno odbouratelný 60% BSK28/CHSK a 70% DOC). Tj. celková odbouratelnost min. z 90%. Dalšíúdaje: Vš eobecně : Př i odvá dě níkyselých nebo zá saditých přípravků do č istírny odpadních vod je tř eba dbá t na to, aby voda nepř ekrač ovala rozmezíph 6 10, což by mohlo způsobit poruchy v odpadních kaná lech a biologických č istících zařízeních. Nadř azeně platímístnípř edpisy. 13 Pokyny pro odstraňovánílátky nebo přípravku S přípravkem je tř eba v souladu s místními př edpisy naklá dat jako s nebezpeč ným odpadem. Přípravek spotř ebujte pokud možno v souladu s jeho urč ením. Obal po vyprá zdně nía vyč iš tě nípř edejte k recyklaci. Postupujte podle zá kona o odpadech a podle prová dě jících př edpisů o zneš kodňová níodpadů na zajiš tě né sklá dce pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízenípro odpady, které bylo pro tento úč el schvá leno. Obaly je tř eba dokonale vyprá zdnit. Po odpovídajícím vyč iš tě nímohou být recyklová ny. Informaci o firmá ch zabezpeč ujících odstraně nínespotř ebovaných částípřípravku obdržíte u místně přísluš ného pově řeného sprá vního úř adu. Zatřídě níodpadu do přísluš né kategorie/kódu je vždy specificky vá zá no na přísluš nou oblast používá - nípřípravku, kde odpad vzniká. V případě potř eby se zatřídě ním ná s kontaktujte (tel.: ). EWC: * 14 Informace pro přepravu látky nebo přípravku Přípravek nenízbožím považovaným za nebezpeč né z hlediska př epravy. Pozemnípř eprava ADR/RID Třída: Číslo UN:

6 Datum vydá ní: Strana 6/6 Vnitrozemská vodnípř eprava ADN/ADNR Třída: Číslo/písmeno: Kategorie: Ná mořnípř eprava IMDG Třída: Číslo UN: Typ obalu: Lá tka zneč išťujícímoře: Pozná mka: Ems / MFAG Letecká př eprava ICAO/IATA Třída: Číslo UN: Typ obalu: Pkg. Number (passange air / cargo only) : Dalšíúdaje: 15 Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku 15.1 Klasifikace a označ ová nípř ípravku: Přípravek nenínebezpeč nýve smyslu zá kona 356/2003 Sb., o chemických lá tká ch a přípravcích a o změ ně ně kterých zá konů, a na obale, etiketě apod. nenítř eba jej takto specificky označ ovat.: Výstražnýsymbol a písmenné znač eníodpovídajícíklasifikaci přípravku (grafické, písmenné a slovnívyjá dř ení) podle 5 a přílohy č. 4 vyhlá šky č. 232/2004 Sb.: Symbol: neuvá díse Chemickýná zev nebezpeč né lá tky a nebezpeč ných lá tek v přípravku ve tvaru jednoho z ná zvů uvedených v Seznamu zá vazně klasifikovaných nebezpeč ných lá tek (tabulka C Přílohy č. 1 k Vyhlá šce č. 232/2004 Sb.). Pokud nenílá tka v tomto seznamu uvedena musíbýt jejíná zev v souladu s IUPAC. R-věty: S-věty: neuvá díse. neuvá díse. 16 Dalšíinformace vztahujícíse k látce nebo přípravku Přípravek je urč en pro profesioná lnípoužití. Bezpeč nostnílist obsahuje údaje potř ebné pro zajiš tě níbezpeč nosti a ochrany zdravípř i prá ci a ochrany životního prostř edí. Uvedené údaje odpovídajísouč asnému stavu vě domostí a zkuš enostía jsou v souladu s platnými prá vními př edpisy. Nemohou být považová ny za zá ruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétníaplikaci. Pro profesioná lníuživatele je na vyžá dá ník dispozici bezpeč nostnílist. R 38: Drá ždíkůži. R 50: Vysoce toxickýpro vodníorganismy. DE_EU EN E 00 seku_zyme_rev ,

Bezpeč nostnílist podle nařízeníes č. 1907/2006, ve zně nípozdě jších předpisů Datum vydá ní: 25.09.2008 Strana 1/5 Datum revize:

Bezpeč nostnílist podle nařízeníes č. 1907/2006, ve zně nípozdě jších předpisů Datum vydá ní: 25.09.2008 Strana 1/5 Datum revize: Datum vydá ní: 25.09.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky/přípravku a společ nosti/podniku 1.1 Identifikace lá tky nebo přípravku: Obchodníná zev přípravku: TUKLAR SUPER METALLIC / DIXIT METALLIC 1.2 Použitílá

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Určen pro potravinářský průmysl. Pouze pro profesionální použití

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Určen pro potravinářský průmysl. Pouze pro profesionální použití 1 Identifikace látky nebo přípravku výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: Použití látky nebo přípravku: Účel použití: Desinfekční a čistící přípravek. Biocid.

Více

Přípravek je klasifiková n jako nebezpečný podle smě rnice 1999/45/ES, ve zně nípozdě jších předpisů.

Přípravek je klasifiková n jako nebezpečný podle smě rnice 1999/45/ES, ve zně nípozdě jších předpisů. Datum vydá ní: 03.04.2008 Strana 1/6 1 Identifikace látky/přípravku a společ nosti/podniku 1.1 Identifikace lá tky nebo přípravku: Obchodníná zev přípravku: GUARDIAN BLITZ 1.2 Použitílá tky nebo přípravku:

Více

1.2 Použití látky nebo přípravku: Tekutý alkalický prací prostředek. Koncentrovaný zesilovač pracího účinku na bázi enzymů.

1.2 Použití látky nebo přípravku: Tekutý alkalický prací prostředek. Koncentrovaný zesilovač pracího účinku na bázi enzymů. Datum vydání: 30.10.2008 / evidenční č. BL: 102120CZ Strana 1/7 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: Dermasil Protein

Více

profesionální použití.

profesionální použití. Datum vydání: 04.11.2004 / č. 108994CZ Strana 1/8 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: trimeta NOD 1.2 Použití látky

Více

profesionální použití.

profesionální použití. Datum vydání: 05.03.2003 / č. 106799CZ Strana 1/8 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: P3-cosa DES 1.2 Použití látky

Více

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES, ve znění pozdějších předpisů.

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES, ve znění pozdějších předpisů. Datum vydání: 30.10.2008 / evidenční č. BL: 101104CZ Strana 1/7 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: mop Eltra 1.2 Použití

Více

profesionální použití.

profesionální použití. Datum vydání: 05.03.2003 / č. 106652CZ Strana 1/7 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: P3 ansep CIP 1.2 Použití látky

Více

1.2 Použitílá tky nebo přípravku: Přípravek k odstraňová nívodního kamene v myčká ch ná dobía pračká ch Pro profesioná lnípoužití.

1.2 Použitílá tky nebo přípravku: Přípravek k odstraňová nívodního kamene v myčká ch ná dobía pračká ch Pro profesioná lnípoužití. Datum vydá ní: 05.09.2008 Strana 1/6 1 Identifikace látky/přípravku a společ nosti/podniku 1.1 Identifikace lá tky nebo přípravku: Obchodníná zev přípravku: LIME-A-WAY EXTRA 1.2 Použitílá tky nebo přípravku:

Více

Přípravek je klasifiková n jako nebezpečný podle smě rnice 1999/45/ES, ve zně nípozdě jších předpisů.

Přípravek je klasifiková n jako nebezpečný podle smě rnice 1999/45/ES, ve zně nípozdě jších předpisů. Datum vydá ní: 07.01.2009 Strana 1/6 1 Identifikace látky/přípravku a společ nosti/podniku 1.1 Identifikace lá tky nebo přípravku: Obchodníná zev přípravku: XENSE ANTI-TOBACCO 1.2 Použitílá tky nebo přípravku:

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T 1. Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 1.1 Chemickýná zev lá tky/obchodní ná zev přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další ná zvy: rodenticidní jed na potkany a myši domácí 1.2

Více

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES, ve znění pozdějších předpisů. Klasifikace: Xn zdraví škodlivý C - žíravý

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES, ve znění pozdějších předpisů. Klasifikace: Xn zdraví škodlivý C - žíravý Datum vydání: 30.10.2008 / evidenční č. BL: 104233CZ Strana 1/7 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: Incidin Plus 1.2

Více

BEZPEČ NOSTNÍLIST. Hürmer Straß e 40 Kameníč kova 2 A 3382 Loosdorf 616 00 Brno Rakousko

BEZPEČ NOSTNÍLIST. Hürmer Straß e 40 Kameníč kova 2 A 3382 Loosdorf 616 00 Brno Rakousko Podle vyhlá šky 27/1999 Sb. Datum vydá ní : 19. 07. 2001 Datum revize : 29.10. 2001 BEZPEČ NOSTNÍLIST Strana 1 (celkem6) 1. Identifikace látek nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 1.1 Chemický ná zev

Více

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES, ve znění pozdějších předpisů.

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES, ve znění pozdějších předpisů. Datum vydání: 30.10.2008 / evidenční č. BL: 112125CZ Strana 1/7 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: Incidur 1.2 Použití

Více

1 Identifikace látky/přípravku a společ nosti/podniku. 1.1 Identifikace lá tky nebo přípravku:

1 Identifikace látky/přípravku a společ nosti/podniku. 1.1 Identifikace lá tky nebo přípravku: Datum vydá ní: 02.07.2008 Strana 1/6 1 Identifikace látky/přípravku a společ nosti/podniku 1.1 Identifikace lá tky nebo přípravku: Obchodníná zev přípravku: SOLID PANTASTIC PLUS 1.2 Použitílá tky nebo

Více

výrobku: SKINMAN SOFT Verze č.: 1

výrobku: SKINMAN SOFT Verze č.: 1 Datum vydání: 30.10.2008 / evidenční č. BL: 110666CZ Strana 1/8 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: Skinman soft 1.2

Více

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES, ve znění pozdějších předpisů.

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES, ve znění pozdějších předpisů. Datum vydání: 30.10.2008 / evidenční č. BL: 112167CZ Strana 1/8 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: Ozonit PERformance

Více

Datum vydá ní: 11/03/98 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 08/07/99. Baraki B

Datum vydá ní: 11/03/98 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 08/07/99. Baraki B Datum vydá ní: 11/03/98 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/vý robce 1.1. Chemickýná zev lá tky/obchodní ná zev přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další ná zvy lá tky: Baraki

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Datum vydání: 31.10.2008 Strana 1/11 Datum poslední revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Datum vydání: 31.10.2008 Strana 1/11 Datum poslední revize: Datum vydání: 31.10.2008 Strana 1/11 1. Identifikace přípravku a výrobce : 1.1. Obchodní název přípravku: TECCHI 1.2. Doporučený účel použití: tekutý odstraňovač skvrn s aktivním kyslíkem na bílé prádlo

Více

Bezpeč nostnílist Datum vydá ní: Strana 1/5 Datum revize: Ná zev výrobku: SOLID HUNTER

Bezpeč nostnílist Datum vydá ní: Strana 1/5 Datum revize: Ná zev výrobku: SOLID HUNTER Datum vydá ní: 20. 11. 2003 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a vý robce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace lá tky nebo přípravku: SOLID HUNTER 1.2 Použitílá

Více

Název výrobku: WANSOU tekutý prací prostředek Balsam&Delicate

Název výrobku: WANSOU tekutý prací prostředek Balsam&Delicate Datum vydání: 19.09.2003 Strana 1/10 1. Identifikace přípravku a výrobce : 1.1. Obchodní název přípravku: WANSOU 1.2. Doporučený účel použití: tekutý prací prostředek 1.3. Identifikace výrobce: Jméno nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. a NV č. 258/2001 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. a NV č. 258/2001 Sb. Strana 1/12 1. Identifikace přípravku, dovozce a výrobce: 1.1 Identifikace přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: BODY PLAST PRIMER 1.1.2 Český obchodní název: BODY PLAST PRIMER 1.1.3 Doporučený účel

Více

Reisholzer Werfstr. 38-42, Postfach 13 04 06, 40554 Düsseldorf, SRN Tel.: +49 211 9893-0

Reisholzer Werfstr. 38-42, Postfach 13 04 06, 40554 Düsseldorf, SRN Tel.: +49 211 9893-0 Datum vydání: 20.08.2009 Strana 1/6 1 Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: OASIS PRO 64 PREMIUM 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH) MIKASOFT GEL FINE

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH) MIKASOFT GEL FINE datum vydání: 5.5.2012 strana 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Obchodní Použití látky nebo přípravku: dezinfekční gel Identifikace výrobce/dovozce/prvního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. 1/9 Gigasept instru AF BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 10.05. 2005 Datum revize v ČR: 28.12.2007 Datum posledního přepracování v zahraničí

Více

Název výrobku: AIR menline - aerosolový osvěžovač vzduchu Aqua world

Název výrobku: AIR menline - aerosolový osvěžovač vzduchu Aqua world Datum vydání: 19.09.2003 Strana 1/10 Název výrobku: AIR menline - aerosolový osvěžovač vzduchu Aqua world 1. Identifikace přípravku,výrobce a distributora : 1.1. Obchodní název přípravku: AIR menline 1.2.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/010. června 015 1. června 015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

1.2 Použitílá tky nebo přípravku: Speciá lníčisticípřípravek k odstraně nímastnoty a olejů Pro profesioná lnípoužití.

1.2 Použitílá tky nebo přípravku: Speciá lníčisticípřípravek k odstraně nímastnoty a olejů Pro profesioná lnípoužití. Datum vydá ní: 23.09.2008 Strana 1/6 1 Identifikace látky/přípravku a společ nosti/podniku 1.1 Identifikace lá tky nebo přípravku: Obchodníná zev přípravku: MOBIL TOP CLEANER 1.2 Použitílá tky nebo přípravku:

Více

1.2 Použitílá tky nebo přípravku: Přípravek pro dezinfekci ploch na bá zi alkoholů Určen pro profesioná lnípoužití.

1.2 Použitílá tky nebo přípravku: Přípravek pro dezinfekci ploch na bá zi alkoholů Určen pro profesioná lnípoužití. Datum vydá ní: 02.10.2008 Strana 1/6 1 Identifikace látky/přípravku a společ nosti/podniku 1.1 Identifikace lá tky nebo přípravku: Obchodníná zev přípravku: SIRAFAN SPEED 1.2 Použitílá tky nebo přípravku:

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T P Ř Í P R A V K U podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T P Ř Í P R A V K U podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T P Ř Í P R A V K U podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 14.5. 2000 Strana 1/7 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků):

Více

*) Klasifikace podle koncentrace je následující: Xn a R 20-36/38-40-43 při koncentraci > 10 %, Xn a R 40-43 při koncentraci 1 10%.

*) Klasifikace podle koncentrace je následující: Xn a R 20-36/38-40-43 při koncentraci > 10 %, Xn a R 40-43 při koncentraci 1 10%. Datum vyhotovení v ČR: 15.3.1999 Datum revize v ČR: 16.10.2008 Strana 1/6 1. Identifikace přípravku a výrobce: 1.1 Identifikace přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.1.2 Doporučený účel použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 15.3.1999 Datum revize v ČR: 17.1.2005 Název výrobku: MIKASEPT GAL

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 15.3.1999 Datum revize v ČR: 17.1.2005 Název výrobku: MIKASEPT GAL Strana 1/6 1. Identifikace přípravku a výrobce: 1.1 Identifikace přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: MIKASEPT GAL 1.1.2 Doporučený účel použití: Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Název výrobku: DESDERMAN N

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Název výrobku: DESDERMAN N 1/10 Desderman N BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 10. 05. 2002 Datum revize v ČR: 15. 12. 2009 Datum posledního přepracování v zahraničí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU. Datum vyhotovení v ČR: 21.4.2001 Datum revize v ČR: 8.12.2009 Název výrobku: DESPON A

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU. Datum vyhotovení v ČR: 21.4.2001 Datum revize v ČR: 8.12.2009 Název výrobku: DESPON A 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: DESPON A 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999 Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: -/ Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - Další názvy látky:

Více

2. Identifikace rizik: 2.1 Celková klasifikace přípravku: C Žíravý

2. Identifikace rizik: 2.1 Celková klasifikace přípravku: C Žíravý Datum vyhotovení v ČR: 19.05.2009 Strana 1/5 1. Identifikace přípravku a společnosti: 1.1 Obchodní název přípravku: S-Clean Baso Supermousse 1.2 Doporučený účel použití: Průmyslový čisticí prostředek 1.3

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 3. bøezen 2009 9. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo P0900706 Èíslo

Více

Obchodní název: DEZIKON Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky/ Obchodní název látky/ D E Z I K O N Doporučený účel použití: Koncentrovaný prostředek

Více

Symbol nebezpečí / CAS: 107-21-1 Ethan-1,2-diol 8,2 R Xna S-věty ES(Einecs): 203-473-3 R-22 Index.čís: 603-027-00-1

Symbol nebezpečí / CAS: 107-21-1 Ethan-1,2-diol 8,2 R Xna S-věty ES(Einecs): 203-473-3 R-22 Index.čís: 603-027-00-1 Datum vyhotovení v ČR: 13.5.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

(v %) 1-5 68131-40-8 --- --- 5-15 68439-46-3 --- ---

(v %) 1-5 68131-40-8 --- --- 5-15 68439-46-3 --- --- Datum vyhotovení v ČR: 04.05.2009 Strana 1/5 1. Identifikace přípravku a společnosti: 1.1 Obchodní název přípravku: A-Clean Engine Cleaner 1.2 Doporučený účel použití: Průmyslový čisticí prostředek 1.3

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST podle Na ízení evropského parlamentu a rady (ES). 1907/2006. DIAVA politura na nábytek

BEZPE NOSTNÍ LIST podle Na ízení evropského parlamentu a rady (ES). 1907/2006. DIAVA politura na nábytek strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo p ípravku a spole nosti nebo podniku 1.1 Identifikace p ípravku: íslo CAS: íslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - p ípravek. Neuvádí se - p ípravek. Neuvádí

Více

Přípravek je klasifiková n jako nebezpečný podle smě rnice 1999/45/ES, ve zně nípozdě jších předpisů.

Přípravek je klasifiková n jako nebezpečný podle smě rnice 1999/45/ES, ve zně nípozdě jších předpisů. Datum vydá ní: 03.09.2008 Strana 1/7 1 Identifikace látky/přípravku a společ nosti/podniku 1.1 Identifikace lá tky nebo přípravku: Obchodníná zev přípravku: TOPAX C 1.2 Použitílá tky nebo přípravku: Kapalný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

Přípravek je klasifiková n jako nebezpečný podle smě rnice 1999/45/ES, ve zně nípozdě jších předpisů.

Přípravek je klasifiková n jako nebezpečný podle smě rnice 1999/45/ES, ve zně nípozdě jších předpisů. Datum vydá ní: 30.10.2008 Strana 1/7 1 Identifikace látky/přípravku a společ nosti/podniku 1.1 Identifikace lá tky nebo přípravku: Obchodníná zev přípravku: MURIL 1.2 Použitílá tky nebo přípravku: Vysoce

Více

N á z e v v ý r o b k u : GARDX TYRE GUARD

N á z e v v ý r o b k u : GARDX TYRE GUARD Datum vydání : 02.10.2007 Strana : 1 / 9 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce : 1.1. Identifikace přípravku : Obchodní název přípravku : GARDX TYRE GUARS 1.2. Doporučený účel použití : Výplň

Více

1.2 Použití látky nebo přípravku: Tekutý alkalický přípravek s aktivním chlórem. Dezinfekce a čištění ploch a povrchů.

1.2 Použití látky nebo přípravku: Tekutý alkalický přípravek s aktivním chlórem. Dezinfekce a čištění ploch a povrchů. Datum vydání: 30.10.2008 / evidenční č. BL: 112592CZ Strana 1/7 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: P3-hypochloran

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 13. 01. 2003 Datum revize : 10. 02. 2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 13. 01. 2003 Datum revize : 10. 02. 2009 1. Identifikace látek nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Nivelační hmota na dřevěné podlahy NH 75 Holzboden-Nivelliermasse NH 75 Další názvy látky:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Název výrobku: Mikrozid AF liquid

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Název výrobku: Mikrozid AF liquid 1/9 Mikrozid AF liquid BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 31. 12. 2004 Datum revize v ČR: 15. 12. 2007 Datum posledního přepracování

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 21.7.2005 Datum revize: 8.3.2006 Strana: 1 ze 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 21.7.2005 Datum revize: 8.3.2006 Strana: 1 ze 6 Název výrobku: Datum vydání: 21.7.2005 Datum revize: 8.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní Netherlands (Nizozemsko) Telefon +31320292200 Fax +31320292200

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní Netherlands (Nizozemsko) Telefon +31320292200 Fax +31320292200 Datum vyhotovení v ÈR Datum revize v ÈR Datum posledního pøepracování v zahranièí BEZPEÈNOSTNÍ LIST 6. prosinec 2005 8. listopad 2006 3. duben 2003 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení 1907/2006/ES

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení 1907/2006/ES 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace přípravku Obchodní název: Chemický název: - Další názvy přípravku: - Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - 1.2 Použití přípravku Speciální stavební

Více

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU:

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU: Strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Další název látky: 1.2 Použití látky nebo přípravku: 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů Datum vydání: 11.12.2012. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 603-014-00-0 *) Symbol Xn a R 20/21/22-37 platí pro koncentraci c 20%. Pro 12,5 c < 20 platí symbol Xn a R 20/21/22.

Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 603-014-00-0 *) Symbol Xn a R 20/21/22-37 platí pro koncentraci c 20%. Pro 12,5 c < 20 platí symbol Xn a R 20/21/22. Datum vyhotovení v SR: 04.05.2009 Strana 1/5 1. Identifikace přípravku a společnosti: 1.1 Obchodní název přípravku: R-Clean Vertaclean 1.2 Doporučený účel použití: Průmyslový čisticí prostředek 1.3 Identifikácia

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 11. èerven 2007 19. leden 2011 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi A 3004 Konstrukèní prùhledné lepidlo na

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní Datum vyhotovení v ÈR 30. kvìten 2007

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní Datum vyhotovení v ÈR 30. kvìten 2007 Datum vyhotovení v ÈR 30. kvìten 2007 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky

Více

MERAK NEROL. ošetření nerezu a lesklých povrchů v potravinářském průmyslu

MERAK NEROL. ošetření nerezu a lesklých povrchů v potravinářském průmyslu Strana: 1/8 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky/přípravku: Použití přípravku: 1.2 Identifikace

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi 1.3. Identifikace

Více

2. Informace o složení přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

2. Informace o složení přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Strana 1 (celkem 5) Strana 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Larrin na rez a vodní kámen (s rozprašovačem) Číslo výrobku: 01246 Číslo

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Strana 1 (celkem 5) Strana 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Larrin čistič koupelny Číslo výrobku: 01157, 01158, 01086 Číslo CAS: směs

Více

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 13.8.2004 Datum revize: 31.10.2008 Revize č.: 1

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 13.8.2004 Datum revize: 31.10.2008 Revize č.: 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky: Neuvádí se.

Více

1 Čistič sprchových koutů

1 Čistič sprchových koutů BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo

Více

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 1.8.2005 Datum revize: 31.10.2008 Revize č.: 1

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 1.8.2005 Datum revize: 31.10.2008 Revize č.: 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky: Neuvádí se.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 9. èerven 2009 9. èerven 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo T0900854a Èíslo

Více

1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Datum vydání: 22.11.1999 / č. 097117CZ Strana 1/7 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku:

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 18. duben 2006

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 18. duben 2006 Datum vytvoøení 18. duben 2006 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 954834 Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky nebo pøípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Název produktu: SUPRAL Automat

BEZPEČNOSTNÍ LIST Název produktu: SUPRAL Automat Datum revize: 11.11.2010 strana 1 (celkem 8) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Obchodní název: Použití: SONET SUPRAL Automat Univerzální prací prostředek určený pro praní bílého

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znění a vyhlášky 231/2004 Sb.)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znění a vyhlášky 231/2004 Sb.) BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znění a vyhlášky 231/2004 Sb.) Datum vydání: 6. 6. 2004 Strana: 1/5 Datum revize: Název výrobku: SCHÖNOX SuperPlan Číslo výrobku: 3.21 1. Identifikace

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) 293-299,08907-L Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Telefon 0034606800

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) 293-299,08907-L Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Telefon 0034606800 Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 30. leden 2006 12. kvìten 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507224 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2 nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), v platném znění. Název výrobku: odstraňovač řas, mechů a lišejníků

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2 nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), v platném znění. Název výrobku: odstraňovač řas, mechů a lišejníků 1/5 Datum vyhotovení: 4.9.2003 Datum revize: 1.8.2011, přepracování dle nařízení REACH, změna názvu firmy a sídla, Změny vyznačeny podtrženým písmem. 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2 nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), v platném znění. Název výrobku: štuková stěrka bílá

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2 nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), v platném znění. Název výrobku: štuková stěrka bílá 1/5 Datum vyhotovení: 1.1.2003 Datum revize: 1.8.2011, změna názvu firmy a sídla Změny vyznačeny podtrženým písmem. 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku:

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 28. èervenec 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 28. èervenec 2009 Datum vytvoøení 28. èervenec 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Odstraòovaè usazenin z výmìníkù a chladièù Èíslo 802-300/25 Další názvy látky/pøípravku

Více

Podlahová leštěnka. Prostředek k ošetření podlah. Místo podnikání nebo sídlo CZE

Podlahová leštěnka. Prostředek k ošetření podlah. Místo podnikání nebo sídlo CZE 1. 1.1. 1.2. 1.3. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo Registrační číslo Další názvy směsi Příslušná určená použití směsi Nedoporučená použití směsi Zpráva o chemické

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 16. èerven 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 16. èerven 2008 Datum vytvoøení 16. èerven 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku Desinfectant Detartrant Gel WC -

Více

Všechny složky se dobře odbourávají v životním prostředí

Všechny složky se dobře odbourávají v životním prostředí Obchodní název: LENEKO Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikace látky/směsi: Obchodní název látky/směsi: L E N E K O Doporučený účel použití: Alkoholický prostředek

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) 293-299,08907-L Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Telefon 0034606800

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) 293-299,08907-L Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Telefon 0034606800 Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 10. kvìten 2004 19. kvìten 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48505010 Další

Více

PANTRA TURBO AUTOMAT 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

PANTRA TURBO AUTOMAT 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 22.9.2004 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název p ípravku Název: íslo CAS: íslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 1. 11. 2007 Datum revize: Název výrobku: KERAMALT SMS 31 Štuková omítka vnitřní 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Datum revize: Název výrobku: OMNIWASH 1. 1.1. 1.1.1 1.2 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ALUMEX

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ALUMEX ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití K leštění a renovaci hliníku a nerez

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo Další názvy směsi Příslušná určená použití směsi Bezaldehydový a bezfenolový dezinfekční a čistící prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 30.6.2004 Datum revize: 19.4.2006 Obchodní název výrobku: DeWeCe hygienické tablety do pisoárů 1. IDENTIFIKACE LÁTKY

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. TORO krém. TORO krém

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. TORO krém. TORO krém strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/ obchodní název přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: 1.2 Identifikace výrobce/dovozce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) 453/2010 datum vydání: 3. 2.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) 453/2010 datum vydání: 3. 2. strana 1/6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EFEKT Leštěnka na nábytek se včelím voskem Látka/směs: směs Číslo: Další názvy směsi: 1.2 Určené použití směsi: Tekutý

Více

Obchodní název: GUTTAR Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky/přípravku: Obchodní název látky/přípravku: G U T T AR Doporučený účel použití: Alkoholický

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní Datum vyhotovení v ÈR 21. únor 2007

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní Datum vyhotovení v ÈR 21. únor 2007 Datum vyhotovení v ÈR 21. únor 2007 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pøípravku Èíslo -01 Další názvy látky/pøípravku urychlovaè do polyuretanového

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T podle vyhlá ky.27/1999 Sb.

B E Z P E N O S T N Í L I S T podle vyhlá ky.27/1999 Sb. 1 /7 Bod. 1 Identifikace výrobku nebo p í pravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název p í pravku : AKVATRON 12 1.1.1.Dal í název látky / p í pravku p í padn kódy p í pravku

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Datum vyhotovení: 14.6.2004 Datum revize v ČR: 21.1.2008 Revize č.: 2 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/ EC článek 31, Příloha II Výrobek: Q-POWER tablety 3v1 do myček nádobí 1. Identifikace látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. 1/8 Gigasept PAA BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 20. 03. 2008 Datum revize v ČR: 28.12.2009 Datum posledního přepracování v zahraničí

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. Obchodní název přípravku: Mustang Forte 1.2. Doporučený

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. BALCHEM, s.r.o. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; telefon 224 919 293; 224 915 402; 224 914 575

BEZPEČNOSTNÍ LIST. BALCHEM, s.r.o. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; telefon 224 919 293; 224 915 402; 224 914 575 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: KOTYFIX Číslo CAS: Neuvádí se Číslo ES (EINECS): Neuvádí

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 2. èerven 2009 2. èerven 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 100-42-5 Èíslo

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T strana 1/5 Datum vyhotovení: 6.12.2012 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace přípravku NPK 10-10-10 13S Registrační číslo látky Nepřiděluje se Účel použití přípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 10. kvìten 2005 25. listopad 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo Další názvy látky/smìsi Asfaltový

Více

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 21.10.2005 Datum revize: 31.10.2008 Revize č.: 1

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 21.10.2005 Datum revize: 31.10.2008 Revize č.: 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky: Neuvádí se.

Více

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně Datum vydání: 31.5.2004 Datum revize: 3.12.2009 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Savo Perex 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 FIXINELA WC EXTRA SILNÁ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 FIXINELA WC EXTRA SILNÁ strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více