Bezpeč nostnílist podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydá ní: Strana 1/6 Datum revize: Ná zev výrobku: SEKU ZYME

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpeč nostnílist podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydá ní: 20.02.2004 Strana 1/6 Datum revize: 09.06.2005 Ná zev výrobku: SEKU ZYME"

Transkript

1 Datum vydá ní: Strana 1/6 1 Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 1.1 Identifikace lá tky nebo přípravku: Obchodníná zev přípravku: Seku Zyme Použitílá tky nebo přípravku: Kapalnýč istícípřípravek manuá lníoš etř eníendoskopů, zdravotnických ná strojů a pomůcek. 1.2 Účel použití: Č istícípřípravek na zdravotnické prostř edky. Popis funkce přípravku: Urč en pro oblast zdravotnictví. Pro profesioná lnípoužití. Zdravotnickýprostř edek třídy I. 1.3 Identifikace výrobce nebo dovozce: Ná zev nebo obchodnífirma: Ecolab Hygiene s. r. o. Sídlo: Hlinky 118, Brno IČ : Telefon: Fax: Identifikace zahranič ního výrobce: Ná zev nebo obchodnífirma: Ecolab Deutschland GmbH Sídlo: Postfach , Düsseldorf, SRN Telefon: Fax: 1.5 Telefonníčíslo pro mimořá dné situace: Toxikologické informač nístř edisko (TIS) Klinika nemocíz povolá ní Na Bojiš ti 1, Praha 2 tel. nepř etržitě : , Informace o slož enípřípravku 2.1 Chemická charakteristika přípravku : Smě s (5-<15%) neionogenních tenzidů, glykolu, rozpouš tě dla, zesilovač e č istícího úč inku a inhibitoru koroze ve vodném roztoku. Obsahuje enzymy. 2.2 Výrobek obsahuje tyto nebezpeč né lá tky Chemickýná zev: ethoxylované alkoholy C (1< mol EO <2.5) Obsah v ( % ): 5-<15 % Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symbol nebezpeč nosti: Xi, N R - vě ta: S - vě ta: (2-)25/ Dalšíinformace: Plná zně nír-vě t vš ech komponent přípravku jsou uvedena v bodu 16, odstavec Ú daje o nebezpeč nosti látky nebo přípravku Nemá charakter nebezpeč ného přípravku ve smyslu zá kona č. 356/2003 Sb. a př edpisů jej

2 Datum vydá ní: Strana 2/6 prová dě jících. Zhodnocenínebezpeč nosti odpovídá i souč asně platným př edpisům Evropské unie. Je doplně no o údaje z odborné literatury a databá zí Nejzá važně jšínepříznivé úč inky na zdravíč lově ka př i používá nílá tky/ přípravku: Přípravek nenípodle zá kona č. 356/2003 Sb. klasifiková n jako nebezpeč nýpro zdraví č lově ka) Nejzá važně jšínepříznivé úč inky na životníprostř edípř i používá nílá tky/ přípravku: Přípravek nenípodle zá kona č. 356/2003 Sb. klasifiková n jako nebezpeč nýpro životní prostř edí. Vě tšímnožstvíkoncentrovaného přípravku může nepříznivě ovlivnit vody a ekosystém Nejzá važně jš ínepř íznivé úč inky z hlediska fyziká lně -chemických vlastnostípř i používá ní přípravku: Přípravek neníklasifiková n jako hoř lavýnebo oxidujícípodle zá kona č. 356/2003 Sb Možné nesprá vné použitílá tky/ přípravku: Odpadá. 3.5 Dalšíúdaje: Vě tšímnožstvíkoncentrovaného přípravku nevylévat do vod a kanalizace. 4 Pokyny pro prvnípomoc 4.1 Vš eobecné pokyny: Projeví-li se zdravotnípotíž e nebo v případě pochybnostíuvě domte lékař e a poskytně te mu informace z tohoto bezpeč nostního listu. 4.2 Př i nadýchá ní: Dopravte postiženého mimo kontaminované prostř edína č erstvývzduch a zajistě te tě lesnýi duš evníklid. Nenechte prochladnout. Př i silném nadýchá nízajistě te přívod kyslíku a př evoz do nemocnice. 4.3 Př i styku s kůží: Odložte kontaminované obleč ení. Zasažené č asti pokožky umyjte studenou vodou (event. s mýdlem). Dle rozsahu poš kozeníporaně né místo př ekryjte sterilnígá zou a vyhledejte lékař skou pomoc. 4.4 Př i zasaženíočí: Ošetř eníočímá př ednost př ed ostatníprvnípomocí. Př i otevř ených víč k á ch a nejméně 15 minut vyplachujte zejména prostory pod víč ky č istou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Př iložte event. sterilníobvaz a vyhledejte lékař skou pomoc. Př i výplachu postiženého oka nesmídojít k zasaženíoka druhého. 4.5 Př i požití: Vyplá chně te ústa velkým množstvím vody event. dejte pít vodu po malých douš cích ( je-li postiženýpř i vě domía nemá -li kř eč e), nikdy nevyvolá vejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékař skou pomoc a ukažte obal nebo etiketu. 4.6 Dalšíúdaje: Struč ně příznaky a úč inky - okamžité, zpoždě né a dlouhodobé vyvolané expozicí: Specifické celkové akutnípříznaky nejsou zná my Doporuč enípro lékař skou prvnípomoc: Léč ba je symptomatická Ú daj o umístě níi použitíspeciá lních prostř edků pro prvnípomoc (léků a přístrojů) Speciá lníprostř edky nejsou urč eny. 5 Opatřenípro hasebnízásah

3 Datum vydá ní: Strana 3/6 5.1 Vhodná hasiva: Neníhoř lavý. K hasebnímu zá sahu mohou být použita vš echna bě žná média CO 2, pě na, hasícíprá šek, vodnímlha. Teplem se rozklá dá. 5.2 Nevhodná hasiva: Nejsou zná ma. 5.3 Zvlá štnínebezpečí: Při požá ru může dochá zet k vzniku oxidu uhelnatého / uhlič itého a NO x. 5.4 Speciá lníochranné prostř edky pro hasič e: Vhodná ochrana dýchadel (izolač nípřístroj). 6 Opatřenív případě náhodného úniku látky nebo přípravku 6.1 Preventivníopatř enína ochranu osob: Zamezit vstupu nepovolaným osobá m. Používat ochranné prostř edky. Nebezpečí uklouznutína rozlitém přípravku. Zabezpeč it dostateč nou ventilaci pracovních prostor. Postupujte podle pokynů obsažených v kapitolá ch 7 a Preventivníopatř enína ochranu životního prostř edí: Vě tšímnožstvíkoncentrovaného přípravku nevypouš tě t do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Zabraňte kontaminaci půdy. 6.3 Doporuč ené metody č iš tě nía zneš kodně ní: Jímejte nehoř lavým savým materiá lem (např. písek, kř emelina, raš elina), shromá žděte v uzavř ených ná dobá ch. Sebranýmateriá l zneš kodňujte v souladu s platnými př edpisy. Zbytky přípravku na plochá ch oplá chně te velkým množstvím vody (lze použít i saponá t). 6.4 Dalšíúdaje: Př i úniku velkých množstvíinformujte hasič e, policii popř. jinýmístně kompetentníorgá n. 7 Pokyny pro zacházenís látkou nebo přípravkem a skladovánílátky nebo přípravku 7.1 Pokyny pro zachá zení: Zabraňte kontaktu s oč ima a sliznicí. Používejte osobníochranné pomůcky. Ná dobu otevírejte obezř etně a manipulujte s níopatrně. Př i ř edě nívždy př ilévejte přípravek do vody Opatř enína ochranu životního prostř edí: Př i obvyklém použitíodpadá Specifické požadavky vč. zaká zaných nebo doporuč ených postupů př i naklá dá nís přípravkem: Odpadá Ochrana př ed požá rem nebo výbuchem: Odpadá. Dodržujte bě žná bezpeč nostníopatř enípro zachá zenís chemickými přípravky. 7.2 Skladová ní: Skladujte v originá lním balenív chladných (0 C/+40 C), suchých a dobř e vě traných prostorech. Doba expirace: 24 mě síců od data výroby. Chrá nit př ed svě tlem. Neskladovat společ ně s potravinami a veteriná rními premixy. Třída VCI: 10 (SRN) 8 Omezováníexpozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob 8.1 Technická opatř enína omezeníexpozice osob: Dbejte obvyklých opatř enína ochranu zdravípopř. používejte osobníochranné pomůcky dle charakteru vykoná vané prá ce. 8.2 Expozič nílimity v pracovním ovzduší: Přípravek neobsahuje lá tky, pro ně ž jsou stanoveny podle nařízenívlá dy č. 178/2001 Sb., v platném zně ní, koncentrač nílimity v pracovním ovzduší: Chemickýná zev: Číslo CAS: Hodnota NPK-P (mg/m 3 ) : Hodnota PEL (mg/m 3 ): nenalezeno.

4 Datum vydá ní: Strana 4/ Omezová níexpozice pracovníků: Neuvedeno Doporuč ené postupy monitoringu (Vyhl. č. 432/2003 Sb. ) : Odpadá Osobníochranné pracovníprostř edky: Ochrana dýchacích orgá nů: nenívyžadová no Ochrana očí: Zamezit styku s oč ima. Používejte ochranné brýle tě sně př iléhající k oblič eji Ochrana rukou: nejsou vyžadová ny Ochrana celého tě la: Vhodnýpracovníodě v. (dle charakteru vykoná vané prá ce) 8.3 Dalšíúdaje vč. vš eobecných hygienických opatř ení: Př i prá ci nejezte, nepijte a nekuř te. Po prá ci si umýt ruce teplou vodou a mýdlem a oš etř ete vhodným reparač ním krémem. 8.4 Omezová níexpozice životního prostř edí: Př i obvyklém použitíodpadá. 9 Informace o fyzikálních a chemický ch vlastnostech látky nebo přípravku Skupenství(př i 20 o C ): kapalné Barva: nažloutlá Zá pach / vůně : svě žíovocná Hodnota ph ( př i o C ): 5.5 ( konc. ) ( 20 o C ) Teplota tá ní/ rozmezíteplot ( o C ): nestanoveno Bod varu / rozmezíteplot ( o C ): Bod vzplanutí( o C ): >100 C (Abel-Pensky-Martens) EN ISO 2719 Hoř lavost: neníhoř lavý Samozá palnost: přípravek nenísamozá palný Meze výbuš nosti přípravek nenívýbuš ný -hornímez ( obj.% ): -dolnímez ( obj.%.): Oxidač nívlastnosti: Tenze par ( př i o C ): nestanovena Hustota ( př i o C ): 1,07 g / cm 3 ( 20 o C ) Rozpustnost ( př i o C ) -ve vodě : mísitelné (20 C) -tucích (specif.oleje): Rozdě lovacíkoeficient n-oktanol/voda: Nevystavujte teplotá m pod 0 C. 10 Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku Podmínky, kterým je tř eba zamezit: Př i použitív souladu s jeho urč ením je přípravek stabilní, nedochá zík rozkladu. Materiá ly, které nelze použít: Nejsou zná my. Nebezpeč né produkty rozkladu: Nejsou zná my. 11 Informace o toxikologický ch vlastnostech látky nebo přípravku Př i př imě řeném zachá zenía př i použití, ke kterému je přípravek urč en, ná m nejsou zná my žá dné zdravíš kodlivé úč inky. Relevantnítoxikologické údaje nejsou k dispozici Komponenty přípravku: nenalezeno.

5 Datum vydá ní: Strana 5/6 LD50, orá lně potkan (mg/kg) LD50, orá lně, myš (mg/kg) LD50, dermá lně, krá lík (mg/kg) LD50, inhalač ně, potkan (mg/m 3 ) Komponenty nemajísubchronickýani chronickýúč inek. Senzibilizace nenístanovena ani pravdě podobná. Komponenty nejsou klasifiková ny jako karcinogeny ani mutageny ani teratogeny z hlediska jejich úč inku na č lově ka. 12 Ekologické informace o látce nebo přípravku Na zá kladě surovin obsažených v přípravku anebo strukturá lně srovnatelných lá tek se př edpoklá dajíná sledujícíekologické údaje: -IC50, 72 hod., ř asy: (mg.kg -1 ) mg přípravku / l Nestanovena. Persistence a rozložitelnost: Organické komponenty obsažené v přípravku vyhovujípožadavkům na odbouratelnost podle OECD ( snadno odbouratelný 60% BSK28/CHSK a 70% DOC). Tj. celková odbouratelnost min. z 90%. Dalšíúdaje: Vš eobecně : Př i odvá dě níkyselých nebo zá saditých přípravků do č istírny odpadních vod je tř eba dbá t na to, aby voda nepř ekrač ovala rozmezíph 6 10, což by mohlo způsobit poruchy v odpadních kaná lech a biologických č istících zařízeních. Nadř azeně platímístnípř edpisy. 13 Pokyny pro odstraňovánílátky nebo přípravku S přípravkem je tř eba v souladu s místními př edpisy naklá dat jako s nebezpeč ným odpadem. Přípravek spotř ebujte pokud možno v souladu s jeho urč ením. Obal po vyprá zdně nía vyč iš tě nípř edejte k recyklaci. Postupujte podle zá kona o odpadech a podle prová dě jících př edpisů o zneš kodňová níodpadů na zajiš tě né sklá dce pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízenípro odpady, které bylo pro tento úč el schvá leno. Obaly je tř eba dokonale vyprá zdnit. Po odpovídajícím vyč iš tě nímohou být recyklová ny. Informaci o firmá ch zabezpeč ujících odstraně nínespotř ebovaných částípřípravku obdržíte u místně přísluš ného pově řeného sprá vního úř adu. Zatřídě níodpadu do přísluš né kategorie/kódu je vždy specificky vá zá no na přísluš nou oblast používá - nípřípravku, kde odpad vzniká. V případě potř eby se zatřídě ním ná s kontaktujte (tel.: ). EWC: * 14 Informace pro přepravu látky nebo přípravku Přípravek nenízbožím považovaným za nebezpeč né z hlediska př epravy. Pozemnípř eprava ADR/RID Třída: Číslo UN:

6 Datum vydá ní: Strana 6/6 Vnitrozemská vodnípř eprava ADN/ADNR Třída: Číslo/písmeno: Kategorie: Ná mořnípř eprava IMDG Třída: Číslo UN: Typ obalu: Lá tka zneč išťujícímoře: Pozná mka: Ems / MFAG Letecká př eprava ICAO/IATA Třída: Číslo UN: Typ obalu: Pkg. Number (passange air / cargo only) : Dalšíúdaje: 15 Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku 15.1 Klasifikace a označ ová nípř ípravku: Přípravek nenínebezpeč nýve smyslu zá kona 356/2003 Sb., o chemických lá tká ch a přípravcích a o změ ně ně kterých zá konů, a na obale, etiketě apod. nenítř eba jej takto specificky označ ovat.: Výstražnýsymbol a písmenné znač eníodpovídajícíklasifikaci přípravku (grafické, písmenné a slovnívyjá dř ení) podle 5 a přílohy č. 4 vyhlá šky č. 232/2004 Sb.: Symbol: neuvá díse Chemickýná zev nebezpeč né lá tky a nebezpeč ných lá tek v přípravku ve tvaru jednoho z ná zvů uvedených v Seznamu zá vazně klasifikovaných nebezpeč ných lá tek (tabulka C Přílohy č. 1 k Vyhlá šce č. 232/2004 Sb.). Pokud nenílá tka v tomto seznamu uvedena musíbýt jejíná zev v souladu s IUPAC. R-věty: S-věty: neuvá díse. neuvá díse. 16 Dalšíinformace vztahujícíse k látce nebo přípravku Přípravek je urč en pro profesioná lnípoužití. Bezpeč nostnílist obsahuje údaje potř ebné pro zajiš tě níbezpeč nosti a ochrany zdravípř i prá ci a ochrany životního prostř edí. Uvedené údaje odpovídajísouč asnému stavu vě domostí a zkuš enostía jsou v souladu s platnými prá vními př edpisy. Nemohou být považová ny za zá ruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétníaplikaci. Pro profesioná lníuživatele je na vyžá dá ník dispozici bezpeč nostnílist. R 38: Drá ždíkůži. R 50: Vysoce toxickýpro vodníorganismy. DE_EU EN E 00 seku_zyme_rev ,

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 TURCO Liquid Sprayeze NP LT Strana 1 z 5 Č. SDB : 152430 Datum revize: 23.09.2008 Datum výtisku: 23.09.2008 Obchodní jméno: TURCO Liquid Sprayeze NP LT Předpokládané

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Minerální vlna ze skelných vláken MINERÁLNÍ VLNA ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENÁ PRO TEPELNOU A ZVUKOVOU

Více

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko. Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin Strana: 1 Bezpečnostní list MIDO 20 SL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMÉSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin Účinná látka Imidakloprid Chemický název IUPAC

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Plastické mazivo/tuk 1.3. Identifikace

Více

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku Strana: 1/12 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Fury 10 EW Další názvy: - Aplikovatelná registrační čísla REACH: - základní složka: zeta-cypermethrin

Více

Elektrická rozbuška - časovaná

Elektrická rozbuška - časovaná B E Z P B E E Č Z N P O E S Č T N O S K T V A K L V I A T L A I T A T R T A R D A I D C I E C E P P A A R R T T N N E E R R S T V Í Material Safety Bezpečnostní Data Sheet list Elektrická rozbuška časovaná

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Extender T ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Extender

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Gentamicin Master Curve Material MSDS č. 05227559 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAZACÍ TUK TYP II GRAFITOVÝ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAZACÍ TUK TYP II GRAFITOVÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Obchodní název výrobku : Kód výrobku : 08938711 MSDS-Identcode : 10015481 Firma : Würth, spol. s r.o. Průmyslová zóna, Nepřevázka 137 29301

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Práškové složky

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SOLDABSORB OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více