Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby."

Transkript

1 ÚNOR 2009 Co dětem vlastně škola poskytuje? Jistě možnost vzdělávat se. Stává se pro ně však také určitým sociálním prostředím, ve kterém děti získávají sociální zkušenosti. Zjišťují, jaké to je být součástí společnosti, jaké v ní vznikají vztahy a role, které z nich jsou jim blízké a které vzdálené. Žáci přicházejí do styku s žádanými prostředky komunikace. Zažívají přijetí cizí autority, seznamují se s obecně platnými hodnotami, které společnost vyznává. Je tu však i rodina, která se školou spolupracuje a spoluvytváří prostředí, v němž se děti nejvíce pohybují. Děti by ze školy neměly odcházet domů a naopak, jakoby jeden svět opouštěly a do druhého vstupovaly. Škola bez výchovy není škola,.. V takovém případě se ale její společenský význam snižuje, na což nakonec doplatí všichni. Pro rodiny, školy i celou společnost proto bude daleko příznivější, pokud se k výchově všichni zúčastnění postaví čelem, ne zády. /z pedagogického tisku/ Vážení čtenáři! Příspěvky dnešního školního zpravodaje se věnují jako obvykle dvěma oblastem: samotnému předškolnímu a školnímu výchovnému a vzdělávacímu procesu i mimoškolním aktivitám školy, které jej doplňují a jsou jeho součástí. Školní rok 2008/2009 přinesl do školství změny. Ty nejdůležitější týkající se základního vzdělávání vyplývají v pokračování školské reformy ve druhých a sedmých ročnících, ze zavedení tří přihlášek na střední školu a v možnosti čerpat fi nanční prostředky z evropských fondů. Naše škola věnuje změnám patřičnou pozornost a zařazuje je do dlouhodobé koncepce činnosti, plánování a rozvoje školy. Vyučující se po celé uplynulé pololetí zaměřovali na osvojování strategií učení a motivaci žáků pro celoživotní učení, podněcovali je k tvořivému myšlení, logickému uvažování, k řešení problémů a otevřenější komunikaci. Také jsme využívali každé vhodné příležitosti k rozvíjení žákovských schopností spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Zaměřili jsme se rovněž učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědní, vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Dlouhodobě pomáháme žákům poznávat a rozvíjet jejich vlastní schopnosti v souladu s jejich reálnými možnostmi, učíme je rozhodovat o vlastní životní a profesní orientaci. Vyučující se zaměřovali na rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti.vyučující zařazovali do hodin výchovu ke zdravému životnímu stylu. Součástí výchovy ke zdraví byla i prevence sociálně patologických jevů - protidrogová prevence, výchova proti kouření a negativním účinkům alkoholu, problematika šikany a prevence násilí. Vyučující věnovali pozornost environmentálnímu vzdělávání, vedli žáky k ochraně životního prostředí, někteří se podíleli na udržování zeleně kolem školy a starali se o květinovou výzdobu tříd. Do výuky bylo dle plánů zařazováno chování žáků v krizových situacích. Vyučující v neposlední řadě zaměřovali vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhaly, na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, zařazovali průřezová témata jako formativní prvek základního vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci věnovali náležitou pozornost olympiádám, soutěžím, vyhledávali nadále talentované žáky a uplatňovali jejich přirozenou soutěživost, neopomíjeli žáky zaostávající a uplatňovali u nich individuální přístup. Ve škole pracovala dyslektická poradna pro žáky s vývojovými poruchami učení. Třídní učitelé pro ně vypracovali individuální plány ve spolupráci s dyslektickou asistentkou a výchovnou poradkyní, popř. speciálním centrem. Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby. Štěpánka Jedličková, 8.tř. Z volitelných předmětů žákům v letošním roce nabízíme na druhém stupni informatiku, německý jazyk, z nepovinných předmětů si mohli vybírat výuku náboženství, informatiku, německý jazyk, konverzaci v anglickém jazyce, společensko vědní seminář. Žáci navštěvují základní uměleckou školu z Uh. Brodu a Dolního Němčí přímo v naší škole. Pro žáky jsme zajistili nabídku zájmových kroužků, z nichž bych zmínila kroužek folklorní, zvláštní tělesné výchovy, gymnastický, pohybových her, logopedie, dyslektický, šití, keramický, anglického jazyka, zdravotnický. Vedení školy i všichni vyučující věnovali zvýšenou pozornost vzájemným vztahům všech zaměstnanců školy a nápravě vztahů s rodiči i Školskou radou.vedení školy se zaměřilo na postupné doplňování pedagogického sboru o kvalifi kované a odborně způsobilé pedagogy. Jana Geržová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

2 Ze zprávy školní inspekce Ve dnech listopadu 2008 proběhla v naší škole inspekční činnost, jejímž předmětem bylo hodnocení souladu školního vzdělávacího programu (ŠVP) základní školy a mateřské školy s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) a s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV) podle ustanovení 174 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a mateřskou školou podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona. Z inspekční zprávy vybírám její závěry. S celou inspekční zprávou se můžete seznámit na webových stránkách naší školy. Celkové hodnocení školy Škola poskytuje vzdělávání v mateřské škole a základní škole v souladu se zásadami a cíli stanovenými školským zákonem, závažným způsobem neporušuje právní předpisy související s poskytováním vzdělávání a školských služeb.škola při vzdělávání dětí a žáků respektuje zásady rovného přístupu podle příslušných právních předpisů a při vzdělávání částečně zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce.zjištěné dílčí nedostatky v práci se žáky se SVP nepředstavují zásadní riziko a lze je v dané lhůtě odstranit. Škola využívá účelně fi nanční prostředky, má odpovídající množství materiálních a fi nančních zdrojů pro realizaci vzdělávacích programů v ZŠ i MŠ. Škola podporuje zdravý vývoj dětí a žáků, preventivní strategie MŠ i ZŠ vytvářejí vhodné předpoklady pro předcházení sociálně patologickým jevům. Vzdělávací nabídka MŠ i ZŠ je v souladu s podmínkami, za kterých byly zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Vzdělávání probíhá podle platných školou zpracovaných vzdělávacích programů, které jsou v částečném souladu s RVP PV a RVP ZV. Zjištěné dílčí nedostatky nepřestavují závažné riziko pro naplňování cílů vzdělávání, ale do budoucna se musí odstranit. Škola svou činností přispívá k rozvoji osobnosti dítěte v MŠ a žáka v ZŠ, příležitosti k růstu kvality lze spatřovat ve zdokonalení kontrolního systému školy a v přístupu k žákům se SVP. Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních vzdělávání. Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodný způsob řešení problémů. Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot Pojetí základního vzdělávání Kateřina Mošťková, 8. tř. a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy. Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi. Terezie Skřídlovská, 4. A /ŠVP Viz Charakteristika školního vzdělávacího programu/ 2 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

3 Ohlédnutí za prvním pololetím v mateřské škole A zase jsme o kus dál, děti nám rostou doslova před očima a my, dospělí, dobře víme, že půl školního roku je v nenávratnu. Začátek školního roku nám přinesl několik změn. Kolektiv pedagogických pracovníků se rozšířil o Bc.Veroniku Mazourovou, kvalifi kovanou učitelku MŠ, která vystřídala Annu Mošťkovou. Jelikož jsme v září přijali jedno dítě k integraci, bylo důležité přijmout další zaměstnankyni. Od září 2008 je asistentkou pedagoga v první třídě Blanka Juřenčáková. Výchovně vzdělávací práce byla pro děti 4 6leté rozšířena o keramické tvoření v době odpoledních zájmových činností. Jejich výrobky nám zkrášlují mateřskou školu. Pro starší děti máme nově v druhém pololetí v odpoledních zájmových činnostech naplánovány výukové programy. S nimi spolupracujeme s Mgr. Lenkou Královou z Přírodovědného centra TRNKA v Uh. Hradišti. Tyto programy budou zaměřeny na jednoduchý zeměpis ( poznávání světadílů a zajímavostí o nich ). Pod vedením Mgr. Králové budou děti získávat a rozšiřovat své vědomosti přiměřené věku předškoláků. Maminkám s nejmladšími dětmi jsme v letošním roce nabídli v prostorách mateřské školy kroužek KULIHRÁŠEK, opět pod vedením Mgr. Králové. Dvakrát za měsíc v době od do hod. tvoří a povídají si buď ve třídě, na zahradě nebo si vyjdou na vycházku do přírody. Od začátku školního roku jsme opět zvali rodiče a rodinné příslušníky do mateřské školy. Co všechno jsme společně prožili, o tom Vás v tomto zpravodaji informují kolegyně z MŠ. Počátkem listopadu v naší mateřské škole proběhla státní inspekce, která komplexně prověřila jak veškerou dokumentaci posledních let, tak rovněž výchovně vzdělávací práci ve všech třídách u všech pedagogických pracovnic. S některými doporučeními či návrhy inspekce, které souvisí se spoluprací se zákonnými zástupci dětí, vás seznámíme a společně pak budeme vést diskusi na rodičovské schůzce. A co všechno nás společně čeká v následujícím období, si budete již brzy moci přečíst na webových stránkách školy. Ve fotogalerii si prohlédnete fotografi e z akcí MŠ a najdete zde také plán všech dalších akcí. Neoddělitelnou součástí všech akcí mateřské školy jsou sponzoři a přátelé mateřské školy, bez kterých bychom některé společné akce nemohli uskutečňovat. V tomto školním roce nám paní Marie Krchňáčková v rámci této spolupráce očalounila dětskou sedací soupravu. Na mikulášskou nadílku nám na sladkosti do balíčků přispělo Pekařství Javor. V rámci letošní nadílky jsme zařadili divadlo, které dětem přijeli zahrát herci Ostravského divadla. Na tuto akci nám přispěl pan Antonín Pavelka VODO TOPO PLYN. Všem za děti mateřské školy ještě jednou děkujeme. Také o spolupráci se sponzory, kteří nám pomáhají realizovat naše ne vždy fi nančně levné plány, se také budete moci dočíst na webových stránkách. Závěrem bych chtěla popřát všem rodičům hodně neopakovatelných prožitků a radostných chvil při výchově dětí. A nám všem společně i nadále dobrou spolupráci nás, dospělých a hlavně usmívající se a spokojené dětí v mateřské škole. Terezie Pešlová, MŠ Naprostá většina dětí se do první třídy těší. Stejně tak se těší i jejich rodiče, že jejich potomek vymění mateřskou školu za skutečnou školu a naučí se učit, a to nejen číst, psát a počítat, ale získá také větší samostatnost, trpělivost a disciplínu. Jenže představy rodičů se od reality často liší. Děti, které dřív v šest ráno burcovaly rodinu, se mění v notorické spáče. Počáteční nadšení vystřídá stres. Dny plné her v mateřské škole se mění v hodiny s pevným řádem, přibudou povinnosti, úkoly, učení. Pro některé hravé děti školní řád může znamenat doslova šok. Děti mají ve škole strávit mnoho let, proto je důležité načasovat okamžik, kdy zahájí novou etapu života v podobě školní docházky. Uvedenou skutečnost si jistě odpovědně uvědomili i rodiče dětí, kteří se rozhodli pro odklad školní docházky. Rozhodně se za takovou nezralost svého dítěte nemusí stydět. Důvody mnohdy souvisejí s jistou vývojovou nezralostí dětí. U malých dětí hrají velkou roli i měsíce života. Mezi dítětem, kterému bylo šest let v lednu a tím, které oslaví šesté narozeniny až v srpnu, může být velký rozdíl. Šimon Růžička, MŠ Dítě s odkladem školní docházky aneb Šikula v mateřské škole Markéta Píšková Pro děti s odloženou školní docházkou byl zřízen v mateřské škole kroužek Šikula. Chceme, aby rok navíc strávený v mateřské škole nebyl obdobím stagnace dítěte, ale naopak pozitivním obdobím rozvoje předškolního dítěte. Práce s každým dítětem v kroužku je individuálně plánována, probíhá jednou za čtrnáct dnů po dobu asi třiceti minut. Úkoly jsou prováděny hravou a zábavnou formou, aby předškoláky zaujaly. Obsahem jsou například grafomotorická cvičení, fonační cvičení, jazykové hry, jednoduché počítání ale i orientace v prostoru, v tělesném schématu, cvičení pro rozvoj pozornosti a paměti. Ještě jednou bych ráda zdůraznila, že jsem si vědoma toho, že každé dítě je osobnost, proto i jednotlivá cvičení jsou dětem šitá na míru. Aby naše působení na dítě v mateřské škole bylo jednotné, je třeba důsledná spolupráce s rodiči, kterou hodnotím velmi kladně. Na nás, dospělých, leží velký úkol pomoci dětem, aby byl jejich školní start co nejlepší. Jsem si jista tím, že se to dětem z kroužku Šikula jistě podaří. Jarmila Podškubková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 3

4 Informace pro žáky 9. ročníků ZŠ a jejich rodiče V letošním školním roce čeká vycházející žáky celá řada změn v přijímacím řízení do středních škol. Snad nejvýznamnější změnou je možnost podání až tří přihlášek do prvního kola přijímacího řízení. V následujících řádcích vám přinášíme několik rad, jak správně postupovat a seznámíme vás s tím, co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky a co dělat do doby přijímacích zkoušek. Budeme rádi, pokud vám tyto informace pomohou lépe se orientovat v přijímacím řízení a pokud zde naleznete odpověď i na vaše otázky. Všem vycházejícím žákům přejeme hodně úspěchů a šťastnou volbu svého dalšího uplatnění. Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky - do 15. března Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu, zvážit svoje možnosti. Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol. Poradit se s výchovným poradcem. Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 31. ledna. Obstarat si 1-3 přihlášky vydá ZŠ. Vyplnit přihlášku/y a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ. Odevzdat přihlášky střední škole - do 15. března. Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek - do 15. března. Burza středních škol Monika Hauerlandová, 8. tř. I v letošním školním roce žáci devátých tříd navštívili burzu středních škol; konala se na SPŠ ve Zlíně. Jedná se o akci, která má usnadnit rozhodování při výběru povolání. Cílem je, aby získali dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání. Jednotlivé střední školy zde nabízejí v expozicích své vzdělávací programy a seznamují žáky s požadavky spojenými s přijímacím řízením. Důvodem hojné účasti žáků je také možnost shlédnout a získat propagační materiály jednotlivých ústavů, zrovna tak jako kontakt se stávajícími studenty, od kterých mohou čerpat nezkreslené informace se všemi pro a proti. Devizou oproti dalším prezentujícím se školám jsou některé učební obory, jejichž praktickou ukázku mají návštěvníci příležitost ocenit, např. česání náhodných kolemjdoucích budoucí kadeřnicí, míchání koktejlů potencionálními číšníky apod. Zklamáním byla absence klíčových institucí, např. Gymnázium Uherský Brod, o jehož prezentaci byl tradičně značný zájem. Pro stále váhající děti se tato akce stala vítaným zdrojem informací v rozhodování o dalším profesním životě. Šárka Chmelařová Co dělat do doby přijímacích zkoušek do 22. dubna: Pokud škola pořádá přijímací zkoušky, termín je od do Pokud škola nepořádá přijímací zkoušky, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí může přijít kdykoliv po 15. březnu. V případě přijetí do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. V případě nepřijetí do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí. Doporučujeme se zeptat ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek). Nevyjde-li odvolání (nebo jsme ho nepodali), je nutné se podívat na další možnosti ve 2. kole na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy. Několik zásadních rozdílů mezi předchozím a současným přijímacím řízením na střední školu: V prvním kole se může uchazeč přihlásit až na 3 obory vzdělání. Přihláška se podává přímo střední škole/školám, kam se uchazeč hlásí. Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel SŠ do konce ledna. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která nevypisuje přijímací zkoušky, může poslat bezprostředně po termínu pro doručení přihlášek (po 15. březnu). Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky (v období od 22. dubna až 7. května). Přijetí je třeba potvrdit do 5 pracovních dnů od doručení kladného rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy; zápisový lístek uchazeč ze základní školy obdrží v základní škole, zápisový lístek je možno vzít zpět a dát na jinou střední školu. Zkrácené termíny řízení, např. rozhodnutí, je uloženo na poště 5 pracovních (7 kalendářních) dní, pak je považováno za doručené. V případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Na webových stránkách školy (www.zsvlcnov.cz) najdete odpovědi na často kladené otázky k novému způsobu přijímacího řízení. Antonín Zeller, Šárka Chmelařová Kateřina Pavelková, 9. A 4 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

5 Akce prvního stupně v 1. pololetí školního roku 2008/2009 ZÁŘÍ - návštěva místní knihovny postupně po třídách - environmentální výchova třídění odpadů - zapojení do školního kola výtvarné soutěže - exkurze na obecní úřad, beseda s panem starostou o historii i současnosti Vlčnova, prohlídka budovy obecního úřadu 3. A - Drakiáda, účast na akci školní družiny a MŠ 1. A, 1. B, 2. A ŘÍJEN - vycházky jednotlivých tříd do podzimní přírody, plnění vědomostních úkolů podle probíraného učiva - sběr papíru environmentální výchova - návštěvy galerie Na měšťance prohlídka výstavy vycpanin zvířat pana Mikulce - zapojení do výtvarné soutěže na téma Zvíře není věc, vyhlášené Klubem kultury v Uh. Hradišti LISTOPAD - Dny otevřených dveří - Výukové programy z ekocentra Pantofl íček Co dělají živáčci v zimě? (1. A, 1. B, 2. A, 3. A), Les (4. A) environmentální výchova - Český lovec krokodýlů přednáška o hadech a plazech s ukázkou živých zvířat - Jablíčkování soutěž o nejkrásnější a nejchutnější jablíčko spojená s doprovodným programem spoluúčast na akci školní družiny PROSINEC Tereza Černá, 4. tř. - Mikulášská nadílka - Vánoční dílna tvořivé dílničky ve vestibulu školy, odpoledne prezentace jednotlivých tříd s vánočním programem - zapojení do celorepublikové akce o rekord v počtu vypuštěných balónků - environmentální výchova sportovní vycházka do zimní přírody spojená se zakrmením zvěře vánoční dárek zvířátkům - Vánoční koledování dětí z prvního stupně ve vestibulu školy - návštěva galerie Na měšťance výstava betlémů LEDEN - vystoupení maňáskového divadla Šikulka v KSK 1. A, 1. B, 2. A, 3. A - environmentální výchova příprava na výstavku výrobků z odpadových materiálů - vycházky do zimní přírody Kateřina Knotková Co dělají živáčci v zimě beseda žáků 2. třídy Besedu na téma Co dělají živáčci v zimě jsme si domluvili na 12. listopadu s pí. Ondrovou z Ekocentra Pantofl íček Dolní Němčí. V hodinách prvouky jsme probírali ptáky a savce, rovněž děti si vytvořily vlastní projekty. Pro zpestření jsme využili nabídky od pí. Ondrové, která byla ochotná přijet a dětem povyprávět o tom, jak zimu přečkávají některá zvířata. Děti se dozvěděly o chráněném území, rezervaci v okolí Vlčnova ( Vlčnovský háj, Kovářův žleb), i o vzácných rostlinách, které zde mohou najít (ladoňka, orchidej, ). Nejvíce se jim líbilo povídání o zvířatech. Děti dostávaly různé otázky, např. Proč je srst v létě řidší než v zimě? Jaký je rozdíl mezi parohy a rohy? Které zvířátko v zimě spí? Žáci se předháněli, kdo první odpoví. Paní Ondrová nám věnovala krmítko pro ptáčky, který si děti zvládnou udělat i samy - stačí PET láhev, šikovné ruce a trochu slunečnice. Uvidíte, že pohled na zobající sýkorku stojí za to! Asi nejvíce se dětem líbilo, když si mohly pohladit živou lišku a živého ježka. Návštěva knihovny 4. prosince jsme se vypravili do knihovny ve Vlčnově, kde nás s úsměvem na tváři čekala pí. Kolajová. Většina dětí ráda čte - zejména pohádkové knížky plné obrázků. Spisovatel knížku napíše, ale kdo ji namaluje? Ilustrátor. Ten byl tématem naší besedy. Úkolem žáků bylo přijít na to, kdo je malířem kreslířem různých knih, např. J. Lada, H. Zmatlíková, J. Čapek, A. Born, Některé děti už knihovnu navštěvují, jsou tedy stálými čtenáři. Na otázku: Co se jim nejvíce líbilo? Odpověděli: Že se můžeme přihlásit a půjčit si knížku domů, nejraději Krtečka! Závěrem nám pí. Kolajová ukázala výstavu betlémů. Všechny byly velmi hezké a originální, ale vítězství si získal voňavý betlém z perníčků. Děti by se nejraději do něj hned zakously. Můžeme? Néé!! Malá vzpomínka na konec roku 5. prosince žáci hned po příchodu do školy netrpělivě vyhlíželi příchod Mikuláše za doprovodu andělů a čertíků. Tradičním vykoupením byla říkanka nebo písnička, za kterou děti dostaly balíček. (Dík pí. Pavelkové a pí. Křapové.) Poslední den ve škole připadl na pátek 21. prosince. Děti si samy ozdobily stromeček (velký dík pí. Zimčíkové), pod kterým si nadělily drobné dárečky. Nechyběly ani koledy a mlsání vánočního cukroví. Maminky, děkujeme. Potěšilo mě, když jsem uslyšela: To byl nejlepší den! Jitka Milošová Ještě jednou děkujeme pí. Ondrové i pí. Kolajové za jejich ochotu a zajímavé povídání. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 5

6 Akce 4. A třídy Chtěli bychom se s vámi podělit o zážitky z akcí, které jsme absolvovali od začátku školního roku, kdy jsme se stali žáky 4. ročníku. Beseda v místní knihovně proběhla 11. září a nesla se v duchu Osídlování naší země. Navázala na výuku vlastivědy, kde jsme se učili o způsobu života prvních kmenů na našem území. Výklad paní Kolajové byl doplněný ukázkami knih. Zapůjčila nám je k vypracování referátů, které si čteme v úvodu každé hodiny vlastivědy. Neuběhl ani týden a 17. září jsme se rozjeli na dopravní hřiště do Uherského Brodu. Tam jsme absolvovali teoretickou a praktickou část Mladého cyklisty. Doplnili jsme si znalosti o povinnostech chodce a cyklisty v dopravním provozu. V praktické části jsme jezdili na kolech na dopravním hřišti. Velmi nás zaujala výstava mysliveckých exponátů pana Mikulce, kterou jsme navštívili 7. října. Obdivovali jsme množství i precizní práci na vystavených exponátech. Plnili jsme úkoly, které nám zadala paní učitelka a doplnili si tak učivo z přírodovědy. Po příchodu do školy jsme odnesli balíky starého papíru, které jsme od září shromažďovali v kabinetě. Zúčastnili jsme se dobrovolné akce, jejíž výtěžek bude věnovaný na adopci dítěte z rozvojové země. Ekoprogram LES to byl název výukového programu v rámci učiva přírodovědy, který jsme absolvovali 7. listopadu na naší škole. Paní učitelka ze ZŠ Dolní Němčí přivezla spoustu přírodnin a zopakovala s námi druhy rostlin, zvěře a různých živočichů pobývajících v lese. V rámci projektového vyučování jsme 11. listopadu začali tvořit projekty s názvem LES. Pracovali jsme ve skupinách. Obrazový i písemný materiál jsme vyhledávali v časopisech, encyklopediích i na internetu. Opírali jsme se o probrané učivo, nedávný ekoprogram i vlastní poznatky. Projekty jsme obhajovali před třídou a vystavili na nástěnkách. V listopadu proběhla v KSK zajímavá přednáška s ukázkami živých želv, hadů, krokodýla. Velmi se nám líbila. Vánoční dílna proběhla jako každoročně ve vestibulu školy, a to 9. prosince. Vyráběli jsme přáníčka, ozdoby, svícny a zdobili jsme perníčky. Přispěli jsme k výzdobě vestibulu svými betlémy, z nichž byly tři oceněny diplomy a sladkou odměnou. Vystoupili jsme s krátkým kulturním programem. Poslední dvě akce v závěru kalendářního roku 2008 byly s tematikou Vánoc. Vánoční besídka i vánoční koledování proběhly 19. prosince. Ve třídě jsme si rozdali dárečky, vzájemně ochutnali napečené cukroví a sdělili přání, co si přejeme pod stromečkem. V závěru dopoledne si všechny třídy 1. stupně ve vestibulu školy zazpívaly koledy. Patrik Mikulec, 4. A Žáci 4. A a Eva Surá Projekty v 5. ročníku Na školách stále více roste zájem o práci s projekty. A to platí také pro žáky 5. ročníku. V tomto školním roce jsme jich vypracovali již několik a musím konstatovat, že úspěšně. Věnovali jsme se tématům, která žáky ve výuce zaujala a zasloužila si naši větší pozornost. V tomto roce již žáci zpracovali projekty na téma Vánoce ve Velké Británii, Vesmír, Podnebné pásy na Zemi. Díky nim se dověděli spoustu zajímavých informací. Věděli jste, jak dlouho trvá rok na Marsu, co je to tropická cyklóna, jakou rozlohu mají oceány? Naši páťáci už to ví. Odpovědi ale nenajdeme v učebnicích. Žáci pátrali v encyklopediích, naučných knihách, časopisech a při návštěvách knihovny. Tímto způsobem se naučili samostatně vyhledávat informace, které jsou pro ně zajímavé. Domnívám se, že právě díky práci s projekty budou mít žáci větší chuť hlouběji pátrat po dalších vědomostech o světě, který nás obklopuje. Proto se budeme snažit v projektech pokračovat i nadále. Čeká nás určitě spousta témat, která stojí za důkladné prozkoumání. Zároveň také doufám, že se nám podaří do projektů zapojovat více vědních oborů a tříd, které přijdou se zajímavými nápady. Michaela Ondrušková 6 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

7 Český lovec krokodýlů Pro žáky 1. a 2. stupně si Teraklub ze Žďáru nad Sázavou dne 18. listopadu připravil nevídanou podívanou. Žáci mohli na vlastní oči spatřit exotické druhy zvířat a některých se mohli také dotknout. K vidění byly rozličné druhy plazů: želvy želva čtyřprstá, želva nádherná, krokodýli - kajman brýlový, ještěři - varan stepní, leguán zelený, hadi krajta královská, krajta písmenková, krajta tygrovaná a hroznýš královský. Ukázky plazů byly doprovázeny odborným výkladem, při kterém se žáci dozvěděli různé zajímavosti o způsobu života, výskytu, ochraně a chovu těchto exotických plazů. Radka Rožková Vánoční dílna V úterý 9. prosince začalo vyučování žáků tradiční vánoční dílnou.během dopoledne si všichni žáci přišli vyzkoušet různé rukodělné činnosti související s Vánocemi. Vyráběli vánoční ozdoby, přáníčka, svíčky,upekli a nazdobili perník. Největší zájem byl o výrobu vánočního svícnu, který pomáhaly aranžovat manželé Bičanovi. Odpolední program byl zahájen vypouštěním balónků s přáním Ježíškovi. Naše škola vypustila 150 balónků a připojila se tak k rekordu vypustit co nejvíce balónků v daný čas na území České republiky. Jednotlivé třídy vystoupily s krátkým vánočním programem, společně s cimbálovou muzikou jsme si měli možnost zazpívat koledy. Děkujeme všem rodičům, kteří nám přišli pomoct nebo nás sponzorsky podpořili. Mlýnková Petra Krátké zastavení ve školní družině S prvním zazvoněním se v letošním roce otevřely i dveře naší školní družiny. Tak jako v předcházejících letech jsou žáci rozděleni do dvou oddělení podle věku. V letošním roce je stejný počet dětí v obou odděleních. V každém je 25 žáků. Kromě výchovné a vzdělávací činnosti je pro děti připraven pestrý program. K vyplnění odpočinkového času přispívají spontánní hry s náročnějšími pohybovými prvky, soutěžení, kvízy atd. Pro šikovné ruce je připravena spousta materiálů a nápadů, jak vyrobit dárek pro své příbuzné i pro sebe. Zmíníme se o pár akcích, které ve školní družině již proběhly a taktéž o těch, co teprve proběhnou. Ve spolupráci s MŠ se uskutečnila Drakiáda. Premiérovou akcí byl Jablíčkový den. Byl to den, kde děti soutěžily, vyráběly výrobky, vystavovaly svá nejkrásnější jablíčka ze zahrádek. Celkem bylo 40 výstavních kousků. Pro mlsné jazýčky zde byla spousta dobrot z jablíček, které napekly paní učitelky a maminky. Dále proběhlo každoroční pečení a zdobení perníčků, Mikulášská besídka, vánoční koledování u stromečků. Kalendářní rok 2008 ve školní družině děti ukončily předáním dárečků kamarádům a pochutnáním si na cukroví od maminek. Co děti ještě tedy čeká? V lednu účast na pravidelné výtvarné soutěži v rámci uhersko-brodského okrsku školních družin. Měsíc únor ve školní družině patří tradičnímu dětskému karnevalu. Na měsíc březen je naplánována exkurse do keramické dílny, místní knihovny a družstva. Každoroční Brodský slavíček a dopravní soutěž se uskuteční s účastí dětí naší školní družiny. Poslední okrskovou akcí bude olympiáda školních družin v atletických disciplínách. Závěrem roku děti čeká Vendula Stuchlíková, 4. A Patrik Indra, 9. A oslava dětského dne s přespáním ve školní družině a úplně poslední akcí, na kterou se děti nejvíce těší, je výlet školní družiny. Jana Mouralová a Anna Mošťková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 7

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1 ČERVEN 2008 Citace z přednášky Velká iluze českého školství u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě v Hradci Králové 2. dubna 2008 Podtrženo a sečteno Vím, že mnoho věcí je z principu špatně

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 Ze Základní školy Vlčnov ZE ŽIVOTA TŘÍDY 2. A V tomto článku bych Vás chtěla seznámit s našimi akcemi v 1. pololetí. Samozřejmě jsme se

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Věra TURKOVÁ Výroční zprávy byly projednány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 18. 9. 2014 OBSAH 1.

Více

Škola byla vždy chápána jako symbióza učitelů a žáků. Svět a společnost se velmi rychle mění ÚNOR 2006

Škola byla vždy chápána jako symbióza učitelů a žáků. Svět a společnost se velmi rychle mění ÚNOR 2006 Milí rodiče, vážení čtenáři! Ne všechno lze změnit, o co se člověk snaží, ale určitě se nezmění nic, dokud se člověk snažit nezačne. James Baldwin Svět a společnost se velmi rychle mění a způsob vyučování,

Více

ČERVEN 2006. Vážení rodiče, milí čtenáři!

ČERVEN 2006. Vážení rodiče, milí čtenáři! ČERVEN 2006 Vážení rodiče, milí čtenáři! Školní rok 2005/2006 skončil. Z pohledu výchovně vzdělávací práce školy mohu s potěšením konstatovat, že se nám v této oblasti dařilo. Všichni žáci postoupili do

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Telefon: 546220173, tel./fax. 546211322, e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2012/2013 Školní rok 2012-2013 Ročenka 2012/2013 V tomto školním roce oslavila škola 125. výročí vzniku školy. Připravili jsme

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více