Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby."

Transkript

1 ÚNOR 2009 Co dětem vlastně škola poskytuje? Jistě možnost vzdělávat se. Stává se pro ně však také určitým sociálním prostředím, ve kterém děti získávají sociální zkušenosti. Zjišťují, jaké to je být součástí společnosti, jaké v ní vznikají vztahy a role, které z nich jsou jim blízké a které vzdálené. Žáci přicházejí do styku s žádanými prostředky komunikace. Zažívají přijetí cizí autority, seznamují se s obecně platnými hodnotami, které společnost vyznává. Je tu však i rodina, která se školou spolupracuje a spoluvytváří prostředí, v němž se děti nejvíce pohybují. Děti by ze školy neměly odcházet domů a naopak, jakoby jeden svět opouštěly a do druhého vstupovaly. Škola bez výchovy není škola,.. V takovém případě se ale její společenský význam snižuje, na což nakonec doplatí všichni. Pro rodiny, školy i celou společnost proto bude daleko příznivější, pokud se k výchově všichni zúčastnění postaví čelem, ne zády. /z pedagogického tisku/ Vážení čtenáři! Příspěvky dnešního školního zpravodaje se věnují jako obvykle dvěma oblastem: samotnému předškolnímu a školnímu výchovnému a vzdělávacímu procesu i mimoškolním aktivitám školy, které jej doplňují a jsou jeho součástí. Školní rok 2008/2009 přinesl do školství změny. Ty nejdůležitější týkající se základního vzdělávání vyplývají v pokračování školské reformy ve druhých a sedmých ročnících, ze zavedení tří přihlášek na střední školu a v možnosti čerpat fi nanční prostředky z evropských fondů. Naše škola věnuje změnám patřičnou pozornost a zařazuje je do dlouhodobé koncepce činnosti, plánování a rozvoje školy. Vyučující se po celé uplynulé pololetí zaměřovali na osvojování strategií učení a motivaci žáků pro celoživotní učení, podněcovali je k tvořivému myšlení, logickému uvažování, k řešení problémů a otevřenější komunikaci. Také jsme využívali každé vhodné příležitosti k rozvíjení žákovských schopností spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Zaměřili jsme se rovněž učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědní, vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Dlouhodobě pomáháme žákům poznávat a rozvíjet jejich vlastní schopnosti v souladu s jejich reálnými možnostmi, učíme je rozhodovat o vlastní životní a profesní orientaci. Vyučující se zaměřovali na rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti.vyučující zařazovali do hodin výchovu ke zdravému životnímu stylu. Součástí výchovy ke zdraví byla i prevence sociálně patologických jevů - protidrogová prevence, výchova proti kouření a negativním účinkům alkoholu, problematika šikany a prevence násilí. Vyučující věnovali pozornost environmentálnímu vzdělávání, vedli žáky k ochraně životního prostředí, někteří se podíleli na udržování zeleně kolem školy a starali se o květinovou výzdobu tříd. Do výuky bylo dle plánů zařazováno chování žáků v krizových situacích. Vyučující v neposlední řadě zaměřovali vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhaly, na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, zařazovali průřezová témata jako formativní prvek základního vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci věnovali náležitou pozornost olympiádám, soutěžím, vyhledávali nadále talentované žáky a uplatňovali jejich přirozenou soutěživost, neopomíjeli žáky zaostávající a uplatňovali u nich individuální přístup. Ve škole pracovala dyslektická poradna pro žáky s vývojovými poruchami učení. Třídní učitelé pro ně vypracovali individuální plány ve spolupráci s dyslektickou asistentkou a výchovnou poradkyní, popř. speciálním centrem. Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby. Štěpánka Jedličková, 8.tř. Z volitelných předmětů žákům v letošním roce nabízíme na druhém stupni informatiku, německý jazyk, z nepovinných předmětů si mohli vybírat výuku náboženství, informatiku, německý jazyk, konverzaci v anglickém jazyce, společensko vědní seminář. Žáci navštěvují základní uměleckou školu z Uh. Brodu a Dolního Němčí přímo v naší škole. Pro žáky jsme zajistili nabídku zájmových kroužků, z nichž bych zmínila kroužek folklorní, zvláštní tělesné výchovy, gymnastický, pohybových her, logopedie, dyslektický, šití, keramický, anglického jazyka, zdravotnický. Vedení školy i všichni vyučující věnovali zvýšenou pozornost vzájemným vztahům všech zaměstnanců školy a nápravě vztahů s rodiči i Školskou radou.vedení školy se zaměřilo na postupné doplňování pedagogického sboru o kvalifi kované a odborně způsobilé pedagogy. Jana Geržová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

2 Ze zprávy školní inspekce Ve dnech listopadu 2008 proběhla v naší škole inspekční činnost, jejímž předmětem bylo hodnocení souladu školního vzdělávacího programu (ŠVP) základní školy a mateřské školy s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) a s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV) podle ustanovení 174 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a mateřskou školou podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona. Z inspekční zprávy vybírám její závěry. S celou inspekční zprávou se můžete seznámit na webových stránkách naší školy. Celkové hodnocení školy Škola poskytuje vzdělávání v mateřské škole a základní škole v souladu se zásadami a cíli stanovenými školským zákonem, závažným způsobem neporušuje právní předpisy související s poskytováním vzdělávání a školských služeb.škola při vzdělávání dětí a žáků respektuje zásady rovného přístupu podle příslušných právních předpisů a při vzdělávání částečně zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce.zjištěné dílčí nedostatky v práci se žáky se SVP nepředstavují zásadní riziko a lze je v dané lhůtě odstranit. Škola využívá účelně fi nanční prostředky, má odpovídající množství materiálních a fi nančních zdrojů pro realizaci vzdělávacích programů v ZŠ i MŠ. Škola podporuje zdravý vývoj dětí a žáků, preventivní strategie MŠ i ZŠ vytvářejí vhodné předpoklady pro předcházení sociálně patologickým jevům. Vzdělávací nabídka MŠ i ZŠ je v souladu s podmínkami, za kterých byly zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Vzdělávání probíhá podle platných školou zpracovaných vzdělávacích programů, které jsou v částečném souladu s RVP PV a RVP ZV. Zjištěné dílčí nedostatky nepřestavují závažné riziko pro naplňování cílů vzdělávání, ale do budoucna se musí odstranit. Škola svou činností přispívá k rozvoji osobnosti dítěte v MŠ a žáka v ZŠ, příležitosti k růstu kvality lze spatřovat ve zdokonalení kontrolního systému školy a v přístupu k žákům se SVP. Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních vzdělávání. Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodný způsob řešení problémů. Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot Pojetí základního vzdělávání Kateřina Mošťková, 8. tř. a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy. Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi. Terezie Skřídlovská, 4. A /ŠVP Viz Charakteristika školního vzdělávacího programu/ 2 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

3 Ohlédnutí za prvním pololetím v mateřské škole A zase jsme o kus dál, děti nám rostou doslova před očima a my, dospělí, dobře víme, že půl školního roku je v nenávratnu. Začátek školního roku nám přinesl několik změn. Kolektiv pedagogických pracovníků se rozšířil o Bc.Veroniku Mazourovou, kvalifi kovanou učitelku MŠ, která vystřídala Annu Mošťkovou. Jelikož jsme v září přijali jedno dítě k integraci, bylo důležité přijmout další zaměstnankyni. Od září 2008 je asistentkou pedagoga v první třídě Blanka Juřenčáková. Výchovně vzdělávací práce byla pro děti 4 6leté rozšířena o keramické tvoření v době odpoledních zájmových činností. Jejich výrobky nám zkrášlují mateřskou školu. Pro starší děti máme nově v druhém pololetí v odpoledních zájmových činnostech naplánovány výukové programy. S nimi spolupracujeme s Mgr. Lenkou Královou z Přírodovědného centra TRNKA v Uh. Hradišti. Tyto programy budou zaměřeny na jednoduchý zeměpis ( poznávání světadílů a zajímavostí o nich ). Pod vedením Mgr. Králové budou děti získávat a rozšiřovat své vědomosti přiměřené věku předškoláků. Maminkám s nejmladšími dětmi jsme v letošním roce nabídli v prostorách mateřské školy kroužek KULIHRÁŠEK, opět pod vedením Mgr. Králové. Dvakrát za měsíc v době od do hod. tvoří a povídají si buď ve třídě, na zahradě nebo si vyjdou na vycházku do přírody. Od začátku školního roku jsme opět zvali rodiče a rodinné příslušníky do mateřské školy. Co všechno jsme společně prožili, o tom Vás v tomto zpravodaji informují kolegyně z MŠ. Počátkem listopadu v naší mateřské škole proběhla státní inspekce, která komplexně prověřila jak veškerou dokumentaci posledních let, tak rovněž výchovně vzdělávací práci ve všech třídách u všech pedagogických pracovnic. S některými doporučeními či návrhy inspekce, které souvisí se spoluprací se zákonnými zástupci dětí, vás seznámíme a společně pak budeme vést diskusi na rodičovské schůzce. A co všechno nás společně čeká v následujícím období, si budete již brzy moci přečíst na webových stránkách školy. Ve fotogalerii si prohlédnete fotografi e z akcí MŠ a najdete zde také plán všech dalších akcí. Neoddělitelnou součástí všech akcí mateřské školy jsou sponzoři a přátelé mateřské školy, bez kterých bychom některé společné akce nemohli uskutečňovat. V tomto školním roce nám paní Marie Krchňáčková v rámci této spolupráce očalounila dětskou sedací soupravu. Na mikulášskou nadílku nám na sladkosti do balíčků přispělo Pekařství Javor. V rámci letošní nadílky jsme zařadili divadlo, které dětem přijeli zahrát herci Ostravského divadla. Na tuto akci nám přispěl pan Antonín Pavelka VODO TOPO PLYN. Všem za děti mateřské školy ještě jednou děkujeme. Také o spolupráci se sponzory, kteří nám pomáhají realizovat naše ne vždy fi nančně levné plány, se také budete moci dočíst na webových stránkách. Závěrem bych chtěla popřát všem rodičům hodně neopakovatelných prožitků a radostných chvil při výchově dětí. A nám všem společně i nadále dobrou spolupráci nás, dospělých a hlavně usmívající se a spokojené dětí v mateřské škole. Terezie Pešlová, MŠ Naprostá většina dětí se do první třídy těší. Stejně tak se těší i jejich rodiče, že jejich potomek vymění mateřskou školu za skutečnou školu a naučí se učit, a to nejen číst, psát a počítat, ale získá také větší samostatnost, trpělivost a disciplínu. Jenže představy rodičů se od reality často liší. Děti, které dřív v šest ráno burcovaly rodinu, se mění v notorické spáče. Počáteční nadšení vystřídá stres. Dny plné her v mateřské škole se mění v hodiny s pevným řádem, přibudou povinnosti, úkoly, učení. Pro některé hravé děti školní řád může znamenat doslova šok. Děti mají ve škole strávit mnoho let, proto je důležité načasovat okamžik, kdy zahájí novou etapu života v podobě školní docházky. Uvedenou skutečnost si jistě odpovědně uvědomili i rodiče dětí, kteří se rozhodli pro odklad školní docházky. Rozhodně se za takovou nezralost svého dítěte nemusí stydět. Důvody mnohdy souvisejí s jistou vývojovou nezralostí dětí. U malých dětí hrají velkou roli i měsíce života. Mezi dítětem, kterému bylo šest let v lednu a tím, které oslaví šesté narozeniny až v srpnu, může být velký rozdíl. Šimon Růžička, MŠ Dítě s odkladem školní docházky aneb Šikula v mateřské škole Markéta Píšková Pro děti s odloženou školní docházkou byl zřízen v mateřské škole kroužek Šikula. Chceme, aby rok navíc strávený v mateřské škole nebyl obdobím stagnace dítěte, ale naopak pozitivním obdobím rozvoje předškolního dítěte. Práce s každým dítětem v kroužku je individuálně plánována, probíhá jednou za čtrnáct dnů po dobu asi třiceti minut. Úkoly jsou prováděny hravou a zábavnou formou, aby předškoláky zaujaly. Obsahem jsou například grafomotorická cvičení, fonační cvičení, jazykové hry, jednoduché počítání ale i orientace v prostoru, v tělesném schématu, cvičení pro rozvoj pozornosti a paměti. Ještě jednou bych ráda zdůraznila, že jsem si vědoma toho, že každé dítě je osobnost, proto i jednotlivá cvičení jsou dětem šitá na míru. Aby naše působení na dítě v mateřské škole bylo jednotné, je třeba důsledná spolupráce s rodiči, kterou hodnotím velmi kladně. Na nás, dospělých, leží velký úkol pomoci dětem, aby byl jejich školní start co nejlepší. Jsem si jista tím, že se to dětem z kroužku Šikula jistě podaří. Jarmila Podškubková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 3

4 Informace pro žáky 9. ročníků ZŠ a jejich rodiče V letošním školním roce čeká vycházející žáky celá řada změn v přijímacím řízení do středních škol. Snad nejvýznamnější změnou je možnost podání až tří přihlášek do prvního kola přijímacího řízení. V následujících řádcích vám přinášíme několik rad, jak správně postupovat a seznámíme vás s tím, co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky a co dělat do doby přijímacích zkoušek. Budeme rádi, pokud vám tyto informace pomohou lépe se orientovat v přijímacím řízení a pokud zde naleznete odpověď i na vaše otázky. Všem vycházejícím žákům přejeme hodně úspěchů a šťastnou volbu svého dalšího uplatnění. Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky - do 15. března Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu, zvážit svoje možnosti. Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol. Poradit se s výchovným poradcem. Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 31. ledna. Obstarat si 1-3 přihlášky vydá ZŠ. Vyplnit přihlášku/y a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ. Odevzdat přihlášky střední škole - do 15. března. Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek - do 15. března. Burza středních škol Monika Hauerlandová, 8. tř. I v letošním školním roce žáci devátých tříd navštívili burzu středních škol; konala se na SPŠ ve Zlíně. Jedná se o akci, která má usnadnit rozhodování při výběru povolání. Cílem je, aby získali dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání. Jednotlivé střední školy zde nabízejí v expozicích své vzdělávací programy a seznamují žáky s požadavky spojenými s přijímacím řízením. Důvodem hojné účasti žáků je také možnost shlédnout a získat propagační materiály jednotlivých ústavů, zrovna tak jako kontakt se stávajícími studenty, od kterých mohou čerpat nezkreslené informace se všemi pro a proti. Devizou oproti dalším prezentujícím se školám jsou některé učební obory, jejichž praktickou ukázku mají návštěvníci příležitost ocenit, např. česání náhodných kolemjdoucích budoucí kadeřnicí, míchání koktejlů potencionálními číšníky apod. Zklamáním byla absence klíčových institucí, např. Gymnázium Uherský Brod, o jehož prezentaci byl tradičně značný zájem. Pro stále váhající děti se tato akce stala vítaným zdrojem informací v rozhodování o dalším profesním životě. Šárka Chmelařová Co dělat do doby přijímacích zkoušek do 22. dubna: Pokud škola pořádá přijímací zkoušky, termín je od do Pokud škola nepořádá přijímací zkoušky, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí může přijít kdykoliv po 15. březnu. V případě přijetí do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. V případě nepřijetí do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí. Doporučujeme se zeptat ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek). Nevyjde-li odvolání (nebo jsme ho nepodali), je nutné se podívat na další možnosti ve 2. kole na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy. Několik zásadních rozdílů mezi předchozím a současným přijímacím řízením na střední školu: V prvním kole se může uchazeč přihlásit až na 3 obory vzdělání. Přihláška se podává přímo střední škole/školám, kam se uchazeč hlásí. Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel SŠ do konce ledna. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která nevypisuje přijímací zkoušky, může poslat bezprostředně po termínu pro doručení přihlášek (po 15. březnu). Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky (v období od 22. dubna až 7. května). Přijetí je třeba potvrdit do 5 pracovních dnů od doručení kladného rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy; zápisový lístek uchazeč ze základní školy obdrží v základní škole, zápisový lístek je možno vzít zpět a dát na jinou střední školu. Zkrácené termíny řízení, např. rozhodnutí, je uloženo na poště 5 pracovních (7 kalendářních) dní, pak je považováno za doručené. V případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Na webových stránkách školy (www.zsvlcnov.cz) najdete odpovědi na často kladené otázky k novému způsobu přijímacího řízení. Antonín Zeller, Šárka Chmelařová Kateřina Pavelková, 9. A 4 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

5 Akce prvního stupně v 1. pololetí školního roku 2008/2009 ZÁŘÍ - návštěva místní knihovny postupně po třídách - environmentální výchova třídění odpadů - zapojení do školního kola výtvarné soutěže - exkurze na obecní úřad, beseda s panem starostou o historii i současnosti Vlčnova, prohlídka budovy obecního úřadu 3. A - Drakiáda, účast na akci školní družiny a MŠ 1. A, 1. B, 2. A ŘÍJEN - vycházky jednotlivých tříd do podzimní přírody, plnění vědomostních úkolů podle probíraného učiva - sběr papíru environmentální výchova - návštěvy galerie Na měšťance prohlídka výstavy vycpanin zvířat pana Mikulce - zapojení do výtvarné soutěže na téma Zvíře není věc, vyhlášené Klubem kultury v Uh. Hradišti LISTOPAD - Dny otevřených dveří - Výukové programy z ekocentra Pantofl íček Co dělají živáčci v zimě? (1. A, 1. B, 2. A, 3. A), Les (4. A) environmentální výchova - Český lovec krokodýlů přednáška o hadech a plazech s ukázkou živých zvířat - Jablíčkování soutěž o nejkrásnější a nejchutnější jablíčko spojená s doprovodným programem spoluúčast na akci školní družiny PROSINEC Tereza Černá, 4. tř. - Mikulášská nadílka - Vánoční dílna tvořivé dílničky ve vestibulu školy, odpoledne prezentace jednotlivých tříd s vánočním programem - zapojení do celorepublikové akce o rekord v počtu vypuštěných balónků - environmentální výchova sportovní vycházka do zimní přírody spojená se zakrmením zvěře vánoční dárek zvířátkům - Vánoční koledování dětí z prvního stupně ve vestibulu školy - návštěva galerie Na měšťance výstava betlémů LEDEN - vystoupení maňáskového divadla Šikulka v KSK 1. A, 1. B, 2. A, 3. A - environmentální výchova příprava na výstavku výrobků z odpadových materiálů - vycházky do zimní přírody Kateřina Knotková Co dělají živáčci v zimě beseda žáků 2. třídy Besedu na téma Co dělají živáčci v zimě jsme si domluvili na 12. listopadu s pí. Ondrovou z Ekocentra Pantofl íček Dolní Němčí. V hodinách prvouky jsme probírali ptáky a savce, rovněž děti si vytvořily vlastní projekty. Pro zpestření jsme využili nabídky od pí. Ondrové, která byla ochotná přijet a dětem povyprávět o tom, jak zimu přečkávají některá zvířata. Děti se dozvěděly o chráněném území, rezervaci v okolí Vlčnova ( Vlčnovský háj, Kovářův žleb), i o vzácných rostlinách, které zde mohou najít (ladoňka, orchidej, ). Nejvíce se jim líbilo povídání o zvířatech. Děti dostávaly různé otázky, např. Proč je srst v létě řidší než v zimě? Jaký je rozdíl mezi parohy a rohy? Které zvířátko v zimě spí? Žáci se předháněli, kdo první odpoví. Paní Ondrová nám věnovala krmítko pro ptáčky, který si děti zvládnou udělat i samy - stačí PET láhev, šikovné ruce a trochu slunečnice. Uvidíte, že pohled na zobající sýkorku stojí za to! Asi nejvíce se dětem líbilo, když si mohly pohladit živou lišku a živého ježka. Návštěva knihovny 4. prosince jsme se vypravili do knihovny ve Vlčnově, kde nás s úsměvem na tváři čekala pí. Kolajová. Většina dětí ráda čte - zejména pohádkové knížky plné obrázků. Spisovatel knížku napíše, ale kdo ji namaluje? Ilustrátor. Ten byl tématem naší besedy. Úkolem žáků bylo přijít na to, kdo je malířem kreslířem různých knih, např. J. Lada, H. Zmatlíková, J. Čapek, A. Born, Některé děti už knihovnu navštěvují, jsou tedy stálými čtenáři. Na otázku: Co se jim nejvíce líbilo? Odpověděli: Že se můžeme přihlásit a půjčit si knížku domů, nejraději Krtečka! Závěrem nám pí. Kolajová ukázala výstavu betlémů. Všechny byly velmi hezké a originální, ale vítězství si získal voňavý betlém z perníčků. Děti by se nejraději do něj hned zakously. Můžeme? Néé!! Malá vzpomínka na konec roku 5. prosince žáci hned po příchodu do školy netrpělivě vyhlíželi příchod Mikuláše za doprovodu andělů a čertíků. Tradičním vykoupením byla říkanka nebo písnička, za kterou děti dostaly balíček. (Dík pí. Pavelkové a pí. Křapové.) Poslední den ve škole připadl na pátek 21. prosince. Děti si samy ozdobily stromeček (velký dík pí. Zimčíkové), pod kterým si nadělily drobné dárečky. Nechyběly ani koledy a mlsání vánočního cukroví. Maminky, děkujeme. Potěšilo mě, když jsem uslyšela: To byl nejlepší den! Jitka Milošová Ještě jednou děkujeme pí. Ondrové i pí. Kolajové za jejich ochotu a zajímavé povídání. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 5

6 Akce 4. A třídy Chtěli bychom se s vámi podělit o zážitky z akcí, které jsme absolvovali od začátku školního roku, kdy jsme se stali žáky 4. ročníku. Beseda v místní knihovně proběhla 11. září a nesla se v duchu Osídlování naší země. Navázala na výuku vlastivědy, kde jsme se učili o způsobu života prvních kmenů na našem území. Výklad paní Kolajové byl doplněný ukázkami knih. Zapůjčila nám je k vypracování referátů, které si čteme v úvodu každé hodiny vlastivědy. Neuběhl ani týden a 17. září jsme se rozjeli na dopravní hřiště do Uherského Brodu. Tam jsme absolvovali teoretickou a praktickou část Mladého cyklisty. Doplnili jsme si znalosti o povinnostech chodce a cyklisty v dopravním provozu. V praktické části jsme jezdili na kolech na dopravním hřišti. Velmi nás zaujala výstava mysliveckých exponátů pana Mikulce, kterou jsme navštívili 7. října. Obdivovali jsme množství i precizní práci na vystavených exponátech. Plnili jsme úkoly, které nám zadala paní učitelka a doplnili si tak učivo z přírodovědy. Po příchodu do školy jsme odnesli balíky starého papíru, které jsme od září shromažďovali v kabinetě. Zúčastnili jsme se dobrovolné akce, jejíž výtěžek bude věnovaný na adopci dítěte z rozvojové země. Ekoprogram LES to byl název výukového programu v rámci učiva přírodovědy, který jsme absolvovali 7. listopadu na naší škole. Paní učitelka ze ZŠ Dolní Němčí přivezla spoustu přírodnin a zopakovala s námi druhy rostlin, zvěře a různých živočichů pobývajících v lese. V rámci projektového vyučování jsme 11. listopadu začali tvořit projekty s názvem LES. Pracovali jsme ve skupinách. Obrazový i písemný materiál jsme vyhledávali v časopisech, encyklopediích i na internetu. Opírali jsme se o probrané učivo, nedávný ekoprogram i vlastní poznatky. Projekty jsme obhajovali před třídou a vystavili na nástěnkách. V listopadu proběhla v KSK zajímavá přednáška s ukázkami živých želv, hadů, krokodýla. Velmi se nám líbila. Vánoční dílna proběhla jako každoročně ve vestibulu školy, a to 9. prosince. Vyráběli jsme přáníčka, ozdoby, svícny a zdobili jsme perníčky. Přispěli jsme k výzdobě vestibulu svými betlémy, z nichž byly tři oceněny diplomy a sladkou odměnou. Vystoupili jsme s krátkým kulturním programem. Poslední dvě akce v závěru kalendářního roku 2008 byly s tematikou Vánoc. Vánoční besídka i vánoční koledování proběhly 19. prosince. Ve třídě jsme si rozdali dárečky, vzájemně ochutnali napečené cukroví a sdělili přání, co si přejeme pod stromečkem. V závěru dopoledne si všechny třídy 1. stupně ve vestibulu školy zazpívaly koledy. Patrik Mikulec, 4. A Žáci 4. A a Eva Surá Projekty v 5. ročníku Na školách stále více roste zájem o práci s projekty. A to platí také pro žáky 5. ročníku. V tomto školním roce jsme jich vypracovali již několik a musím konstatovat, že úspěšně. Věnovali jsme se tématům, která žáky ve výuce zaujala a zasloužila si naši větší pozornost. V tomto roce již žáci zpracovali projekty na téma Vánoce ve Velké Británii, Vesmír, Podnebné pásy na Zemi. Díky nim se dověděli spoustu zajímavých informací. Věděli jste, jak dlouho trvá rok na Marsu, co je to tropická cyklóna, jakou rozlohu mají oceány? Naši páťáci už to ví. Odpovědi ale nenajdeme v učebnicích. Žáci pátrali v encyklopediích, naučných knihách, časopisech a při návštěvách knihovny. Tímto způsobem se naučili samostatně vyhledávat informace, které jsou pro ně zajímavé. Domnívám se, že právě díky práci s projekty budou mít žáci větší chuť hlouběji pátrat po dalších vědomostech o světě, který nás obklopuje. Proto se budeme snažit v projektech pokračovat i nadále. Čeká nás určitě spousta témat, která stojí za důkladné prozkoumání. Zároveň také doufám, že se nám podaří do projektů zapojovat více vědních oborů a tříd, které přijdou se zajímavými nápady. Michaela Ondrušková 6 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

7 Český lovec krokodýlů Pro žáky 1. a 2. stupně si Teraklub ze Žďáru nad Sázavou dne 18. listopadu připravil nevídanou podívanou. Žáci mohli na vlastní oči spatřit exotické druhy zvířat a některých se mohli také dotknout. K vidění byly rozličné druhy plazů: želvy želva čtyřprstá, želva nádherná, krokodýli - kajman brýlový, ještěři - varan stepní, leguán zelený, hadi krajta královská, krajta písmenková, krajta tygrovaná a hroznýš královský. Ukázky plazů byly doprovázeny odborným výkladem, při kterém se žáci dozvěděli různé zajímavosti o způsobu života, výskytu, ochraně a chovu těchto exotických plazů. Radka Rožková Vánoční dílna V úterý 9. prosince začalo vyučování žáků tradiční vánoční dílnou.během dopoledne si všichni žáci přišli vyzkoušet různé rukodělné činnosti související s Vánocemi. Vyráběli vánoční ozdoby, přáníčka, svíčky,upekli a nazdobili perník. Největší zájem byl o výrobu vánočního svícnu, který pomáhaly aranžovat manželé Bičanovi. Odpolední program byl zahájen vypouštěním balónků s přáním Ježíškovi. Naše škola vypustila 150 balónků a připojila se tak k rekordu vypustit co nejvíce balónků v daný čas na území České republiky. Jednotlivé třídy vystoupily s krátkým vánočním programem, společně s cimbálovou muzikou jsme si měli možnost zazpívat koledy. Děkujeme všem rodičům, kteří nám přišli pomoct nebo nás sponzorsky podpořili. Mlýnková Petra Krátké zastavení ve školní družině S prvním zazvoněním se v letošním roce otevřely i dveře naší školní družiny. Tak jako v předcházejících letech jsou žáci rozděleni do dvou oddělení podle věku. V letošním roce je stejný počet dětí v obou odděleních. V každém je 25 žáků. Kromě výchovné a vzdělávací činnosti je pro děti připraven pestrý program. K vyplnění odpočinkového času přispívají spontánní hry s náročnějšími pohybovými prvky, soutěžení, kvízy atd. Pro šikovné ruce je připravena spousta materiálů a nápadů, jak vyrobit dárek pro své příbuzné i pro sebe. Zmíníme se o pár akcích, které ve školní družině již proběhly a taktéž o těch, co teprve proběhnou. Ve spolupráci s MŠ se uskutečnila Drakiáda. Premiérovou akcí byl Jablíčkový den. Byl to den, kde děti soutěžily, vyráběly výrobky, vystavovaly svá nejkrásnější jablíčka ze zahrádek. Celkem bylo 40 výstavních kousků. Pro mlsné jazýčky zde byla spousta dobrot z jablíček, které napekly paní učitelky a maminky. Dále proběhlo každoroční pečení a zdobení perníčků, Mikulášská besídka, vánoční koledování u stromečků. Kalendářní rok 2008 ve školní družině děti ukončily předáním dárečků kamarádům a pochutnáním si na cukroví od maminek. Co děti ještě tedy čeká? V lednu účast na pravidelné výtvarné soutěži v rámci uhersko-brodského okrsku školních družin. Měsíc únor ve školní družině patří tradičnímu dětskému karnevalu. Na měsíc březen je naplánována exkurse do keramické dílny, místní knihovny a družstva. Každoroční Brodský slavíček a dopravní soutěž se uskuteční s účastí dětí naší školní družiny. Poslední okrskovou akcí bude olympiáda školních družin v atletických disciplínách. Závěrem roku děti čeká Vendula Stuchlíková, 4. A Patrik Indra, 9. A oslava dětského dne s přespáním ve školní družině a úplně poslední akcí, na kterou se děti nejvíce těší, je výlet školní družiny. Jana Mouralová a Anna Mošťková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 7

8 Nadílka v mateřské škole Až přijde Mikuláš, řeknu mu otčenáš,nastavím košíček, on mi dá jablíček To jsou slova jedné z nejoblíbenějších prosincových básní, která mohl návštěvník naší MŠ zaslechnout snad u všech dveří již koncem listopadu. Udělat si před Mikulášem ostudu, to si opravdu nepřál nikdo z nás a odčinit před čertem nějakou tu lumpárnu kratičkou říkankou, to se přece vždycky hodí. A tak se přednášelo a zpívalo a zase zpívalo a přednášelo. A také zdobilo. Vždyť vzácným hostům se u nás musí líbit. Úsilí všech bylo završeno v pátek 5. prosince Tolik očekávaný den nastal. Jen někteří ze starších dětí přivítali pátek s menšími rozpaky, zda toho jejich zlobení za celý rok nebylo malinko více. Aby nám to páteční čekáni rychleji ubíhalo, přivítali jsme brzy po svačince první návštěvu herce ostravského divadla s pohádkou Červená Karkulka. Netradiční zpracování pohádky a obdivuhodný výkon hlavní představitelky ocenili všichni diváci. A první dárek pro naše nejmenší byl předán. Druhá návštěva na sebe nenechala dlouho čekat. Mikuláš a anděl opravdu přišli. Celá MŠ je přivítala společně nacvičenou básní a písní. Nikdo nezahálel, protože Mikuláš nezapomněl na,,svatou KNIHU hříchů a nezbedností. Děti z 1. a 2. třídy byly po zásluze odměněny a po společném focení se vrátily do svých tříd užívat dárků. Odešly právě včas, neboť do 4. třídy vpadla čertovská družina s obrovským pytlem na hříšníky. I když si dlouho naše třeťáky a čtvrťáky prohlíželi, odešli nakonec s nepořízenou. Na památku nám zůstaly balíčky s cukrovinkami, krásné hračky a také úžasné fotografi e. Všichni si ale budou dlouho pamatovat, že,,čert NIKDY NESPÍ.t Dana Mikulcová Sourozenecké odpoledne Vánoční dílničky v mateřské škole Tak jako všude i v naší mateřské škole se měsíc prosinec nesl v duchu Vánoc a vánočního těšení. A tak se dolní třídy MŠ proměnily ve vánoční dílničky, kde si děti vyráběly vánoční přáníčko s kaprem, andělíčka, zvonek a usměvavého sněhuláka na kolíku. Ruku k dílu neváhali přiložit také rodiče, sourozenci či babičky. Všichni (přes 50 rodičů s dětmi) lepili, stříhali a zdobili a vánoční atmosféru podtrhovaly už jen koledy, linoucí se po třídě. Věřím, že se toto předvánoční odpoledne všem líbilo. Kateřina Josefíková Naše mateřská škola je známá svou spoluprací s rodinami dětí, které ji navštěvují. Při výchově totiž nezáleží pouze na mateřské škole jako instituci, ale také na dalších partnerech, které se na výchově a vzdělávání dětí podílejí. Rodina v tomto smyslu hraje významnou a nenahraditelnou roli. Z tohoto důvodu se snažíme být s rodinou v úzkém kontaktu a pořádáme proto každý měsíc akce nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče, popřípadě pro další rodinné příslušníky. Nejinak tomu bylo i v měsíci listopadu, kdy jsme se všichni (paní učitelky, děti, jejich sourozenci, rodiče či dokonce prarodiče) setkali na již tradičním sourozeneckém odpoledni. Na rozdíl od předchozího roku, kdy většinu času vyplnila dvě pohádková divadelní představení, ponechali jsme tentokrát prostor hravosti, tvořivosti, fantazii, spontánnosti a nápaditosti dětí, jejich sourozenců a rodičů. Všichni tak dostali konečně možnost seznámit se se všemi těmi úžasnými hračkami, o kterých tak často doma slýchávají a jejichž kouzlu neodolal nejeden rodič. Poznali kamarády a kamarádky, s nimiž děti tráví ve školce svůj den. Setkali se s rodiči ostatních dětí, se kterými měli možnost vyměnit si zkušenosti, rady, zážitky a nebo s nimi jen tak prohodili pár slovíček. Mohli si více popovídat s třídními učitelkami, položit případné dotazy, vysvětlit si nejasnosti či předat potřebné informace. Ve všech třídách se za přispění všech zúčastněných podařilo vytvořit atmosféru dobré nálady a jen málokomu se chtělo po příjemně stráveném odpoledni mateřskou školu opouštět. Ale všechno musí jednou skončit, tudíž i naše sourozenecké odpoledne. Nikdo však neodcházel s prázdnou. Každý si domů odnesl vlastnoručně vyrobenou záložku s medvídkem jako památku na pěkně strávené chvíle s kamarády a rodinou. Veronika Mazourová 8 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

9 Aktuality z jazyka českého a dějepisu Dne 20. listopadu 2008 čtyři desítky žáků druhého stupně vyrazily za kulturou směr Brno Janáčkovo divadlo. Elegantně odění žáci zhlédli uchvacující baletní představení Spartakus. Nad výkony jednotlivých sólistů se místy tajil dech. Žáci si tak s sebou z Brna odvezli nezapomenutelný kulturní zážitek. 3. prosince 2008 se všichni žáci druhého stupně zúčastnili promítání fi lmového zpracovaní literární klasiky od K. H. Máchy v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Film Máj v režii F. A. Brabce velmi sugestivním dojmem seznámil žáky s nadčasovou klasikou našich knihoven. Žákům se fi lm velmi líbil, což potvrdily i následné diskuse v literární výchově. Dne 2. prosince 2008 se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zájem o účast v soutěži byl značný. Své znalosti poměřilo 35 žáků z osmé a deváté třídy. Nejlepší dva žáci postoupí do okresního kola soutěže, která se koná 17. března v Uherském Hradišti. V měsíci listopadu se žáci 6. třídy vydali prohloubit své znalosti, které získali z výuky dějepisu a českého jazyka. Cílem bylo muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. Žáci se seznámili nejen s podrobnými detaily života našeho Učitele národů, ale také si z výkladu dokázali vytvořit představu o běžném životě obyčejných lidí před čtyřmi sty lety. Žáky velmi zaujala replika školní třídy našich prababiček, také dnes již historické školní pomůcky včetně obávané rákosky. Při procházce Uherským Brodem žáci navštívili významná místa pojící se s životem J. A. Komenského. Celá exkurze byla ukončena několikakolovou vědomostní soutěží Malý Amos, kde žáci zúročili své poznatky. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Michal Jurák. Romana Kalná CO SE NÁM ZATÍM V DĚJEPISE PODAŘILO? S šestým ročníkem jsme navštívili Uherský Brod ve spolupráci s českým jazykem a občanskou výchovou. Zastavili jsme se před domem, kde žil J. A. Komenský a přečetli jsme si z pamětní desky na gymnáziu, že v těchto místech jsou pochováni rodiče a sestry Učitele národů. Další podrobnosti o životě tohoto významného rodáka se žáci dověděli v muzeu. V občanské výchově probíráme téma Škola dříve a dnes a tady v muzeu si mohli žáci prohlédnout Starou školu, která se dnešní už málo podobá. Mohli si sednout do lavic, ve kterých možná sedávali jejich prarodiče,a vyslechli si od průvodkyně další zajímavé informace o historii školství. Návštěva Uherského Brodu a muzea se dětem líbila. Projektová práce je zařazena do každého ročníku. Žáci se učí vyhledávat informace, rozvíjet estetické cítění a posilovat své schopnosti a sebevědomí při prezentaci své práce. Předstupují před velmi přísné kritiky své spolužáky, kteří však dovedou ocenit potleskem ty nejlepší. Šestý ročník již zvládl dva projekty: Pravěk a Starověký Egypt. Z prezentací Egypta žáky nejvíce zaujalo, jakým způsobem žili obyčejní lidé, jakým řemeslům se věnovali, co lovili, co jedli, jak se oblékali a česali a jak se mumifi kovala těla mrtvých. Téma projektu v sedmém ročníku byl Středověk. Žáci zasvěceně přednášeli o životě rytířů, jak byli vychováváni, jak se oblékali, jak se na svých hradech bránili a také jak se věnovali umění a zábavě. Projekty a prezentace žáků sedmého ročníku patřily k těm nejlepším. V osmém ročníku jsme si zvolili název projektu Společnost v 18. století. Také zde žáci svými projekty doplnili učivo z oblasti všedního života tehdejších lidí. V devátém ročníku se žáci velmi podrobně zabývali obdobím 1. republiky. Jejich projekty uceleně charakterizovaly toto, pro náš národ velmi významné a úspěšné období. Pro příklad můžeme uvést názvy následujících prací: Jak se žilo lidem ve 20. letech, Práce základ blahobytu, Šaty dělají člověka, Známé osobnosti kultury, Co se v Československu vyrábělo atd. Prezentace mnohých byla velmi zajímavá a náročná a za ty nejlepší výkony by se nemuseli stydět ani studenti na střední škole, kterými zakrátko již mnozí budou. Dějepisná soutěž V prosinci se všichni žáci 7., 8. a 9. ročníku zapojili do soutěže zaměřené na české dějiny. Každý ročník měl otázky odpovídající rozsahu probraného učiva. Nejlépe se s otázkami vypořádali tito žáci : 7. ročník 1. místo Ondřej Podškubka 2. místo Přemysl Mlýnek 3. místo Petr Lekeš 8. ročník 1. místo Alžběta Vlachynská 2. místo Kryštof Šabršula 3. místo Jan Stuchlík Třída 9.A 1. místo Kateřina Pavelková 2. místo Jan Křapa 3. místo Kateřina Huňková Třída 9.B 1. místo Eva Přerovská 2. místo Monika Trávníčková 3. místo Veronika Vozárová Všem jmenovaným žákům blahopřejeme. Mgr. Soňa Kundratová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 9

10 SO THIS IS CHRISTMAS TAK TOHLE JSOU VÁNOCE, zpívá John Lennon v jedné vánoční písničce. Prožili jsme je nedávno a máme je ještě v živé paměti. Nejraději je trávíme doma v rodinném kruhu a se svými blízkými.ty naše české Vánoce jsou nám nejbližší, protože mají své osobité kouzlo, tradice a zvyky. Jaké jsou ale vánoční tradice v jiných zemích? Jak se slaví Vánoce třeba ve Velké Británii? O tom se dovídáme v hodinách angličtiny. V rámci ŠVP se učíme nejen cizí jazyk, ale také se seznamujeme s reáliemi zemí, kde je angličtina mateřským jazykem. Každoročně pořádáme Vánoční kvíz, ve kterém si žáci 6. tříd změří své znalosti o symbolech Vánoc v anglicky mluvících zemích. V tomto školním roce jsme uspořádali tuto soutěž V jazykové učebně se sešlo 15 zájemců. Vyzdobili jsme třídu, zahráli si hry, vyluštili křížovky a zazpívali anglické koledy. Taky jsme ochutnali skotské sušenky cookies, tousty s pomerančovou marmeládou a brusinkový čaj Pickwick. V kvízu měli soutěžící odpovědět na 20 otázek s vánoční tématikou. Nejlépe to zvládla Andrea Slavotínková, která získala plný počet bodů. Denisa Navláčilová a Cheney Quinn skončili na druhém místě se ztrátou jediného bodu. O třetí místo se dělí Blanka Pavelčíková a Pavel Koníček. Ti nejlepší byli odměněni drobnými pomůckami do angličtiny, ostatní pochvalou a všichni jsme spolu strávili pěkné předvánoční odpoledne. Dana Koníčková Nezastupitelné místo ve výukovém programu naší školy má environmentální výchova. Většina dětí už ví, jak se správně ekologicky chovat, a proto často upozorňuje na bezohlednost ve společnosti a na prohřešky žáků i dospělých proti ekologickým zásadám. Naším úkolem je, naučit děti a jejich prostřednictvím i širší veřejnost tyto chyby nejen vidět, ale také je pomáhat řešit. Proto po celý rok pokračujeme ve škole ve třídění odpadu, snažíme se, aby třídy byly čisté, pěkně upravené, dostatečně osvětlené a větrané. Pokud nám to umožnilo počasí, trávili děti nižších ročníků přestávky venku, kde měli větší možnost pohybu. V měsíci září se žáci podíleli na úklidu školní zahrady. Sbírali ovoce a kompostovali rostlinný odpad. V prvouce jsme si na vycházkách všímali změn v přírodě. Ve spolupráci se školní družinou sbíraly děti podzimní plody, které jsme použili v pracovních činnostech. Podzimní počasí využila školní družina a školka k uspořádání tradiční drakiády. V říjnu jsme sbírali starý papír. Tentokrát jsme se rozhodli, že nebudeme soutěžit o nejlepší třídu, ale všichni společně pomůžeme těm, kteří na naši pomoc čekají. Prostřednictvím občanského sdružení ADRA si adoptujeme na dálku šestileté děvčátko z Bangladéše, kterému budeme posílat peníze na zaplacení školní docházky. Zatím jsme za sběr získali Kč. V lednu dojde k podpisu smlouvy a zaslání peněz do Bangladéše. Přidej se i ty! Pomáháme i dětem postiženým. V listopadu jsme prodejem pohlednic a záložek s obrázky koní získali částku 680 Kč, kterou jsme poslali centru přípravy koní pro hiporehabilitaci CHRPA. Toto nestátní občanské sdružení jménem svého ředitele ing. Tomáše Ditrta děkuje všem za příspěvek a věří, že ve spolupráci budeme pokračovat. Všechny děti se těšily na tradiční prosincovou akci Stromeček pro zvířátka, při které přispíváme k dokrmování volně žijící zvěře. Abychom se dobře připravili, uspořádali jsme v listopadu besedu s paní Ondrovou, pracovnicí ekocentra Pantofl íček z Dolního Němčí, která dětem zajímavě vyprávěla o životě zvířat v zimě. Důkazem toho, že děti dobře poslouchaly, byla potrava, kterou zvířátkům zanesly. V zimních měsících bychom chtěli v této činnosti pokračovat přikrmováním ptactva. Krmítka zkusíme vyrobit z plastu a rozmístit je v blízkosti školy, abychom mohli krmivo průběžně doplňovat. V měsíci únoru bychom se chtěli na vycházkách zaměřit na sledování čistoty ovzduší v obci. Pozorovat, čím lidé topí a jak šetří energií. Potom snad žáci dokáží ocenit plánovanou výměnu oken a další úpravy školy, na které obec vyčlenila nemalou částku. Věřím, že tyto aktivity nezůstanou jen na papíře, ale zanechají stopu i v chování dětí. Snad si uvědomí, že záleží především na nich, jak se jim a jejich potomkům bude žít ve škole, obci i zatím krásném okolí Vlčnova. Helena Šimůnková 10 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

11 Exkurze do Dukovan a Dalešic 24. září 2008 se zúčastnili žáci VII., VIII. a IX. ročníků exkurze do jaderné elektrárny Dukovany a do vodní přečerpávací elektrárny Dalešice. Co jsme se dověděli? Velkým přínosem Jaderné elektrárny Dukvany je, že neemituje oxid uhličitý. Patří mezi pětinu nejlépe provozovaných jaderných elektráren na světě. Náklady na výstavbu 25 miliard korun se už dvakrát zaplatily. Od roku 1985 do konce roku 2006 vyrobila 268 miliard kwh elektrické energie. Elektrárna splňuje všechny předpoklady pro bezpečný a spolehlivý provoz po dobu 40 let. K elektrárně patří i dvě vodní elektrárny a jedna fotovoltaická. Vodní elektrárna Dalešice byla vybudována v letech 1970 až Technologie přečerpávací elektrárny, která na něm byla instalována, plní významnou úlohu při regulaci výkonu celostátního energetického systému i jako okamžitá výkonová rezerva.součástí vodního díla Dalešice je průtočná malá vodní elektrárna Mohelno se dvěma soustrojími Provoz průtočné elektrárny Mohelno se řídí z Dalešické elektrárny. Fotovoltaická elektrárna - elektrárna na Slunce - je první českou fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 10 kwh. Tvoří ji 200 fotovotaických panelů osazených monokrystalickými křemíkovými články. Roční využití je 40 procent. Exkurze se zúčastnilo 74 žáků VII. IX. ročníku. Žákům se exkurze velmi líbila a byla velkým přínosem k jejich vzdělávání nejen v zeměpise ale i ve fyzice. Jarmila Štefaníková Přírodopis PROJEKTY Projekt Houby Žáci 6. ročníku zpracovávali v průběhu měsíce listopadu projekt o houbách. Mohli si vybrat jedno ze tří téma, které zpracovávali částečně ve škole a částečně se jednalo o domácí skupinovou práci. Témata: 1) Houby jedlé zástupci, jejich charakteristika, využití jedlých hub v kuchyni 2) Houby nejedlé zástupci, jejich charakteristika 3) Houby jedovaté zástupci, jejich charakteristika, první pomoc při otravě houbami Projekt Šelmy George Bernard Shaw Když chce člověk zabít tygra, nazýváme to sportem, když chce tygr zabít člověka, říkáme tomu krutost. Šelmy jsou řád savců, kteří vzbuzují v mnoha lidech strach a respekt. Přitom v mnoha rodinách jsou šelmy nedílnou součástí každodenního života a mnozí z nás si nedovedou představit život bez čtyřnohých psích mazlíčků. Tuto velmi rozmanitou a zajímavou skupiny živočichů zpracovávali v hodinách přírodopisu žáci 8. ročníku. Žáci ve skupinách zpracovali tato témata: 1) Šelmy vyhynulé šelmy: šavlozubý tygr 2) Kunovité šelmy 3) Medvědovité šelmy 4) Kočkovité šelmy 5) Psovité šelmy ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 11

12 Projekt Oheň O ohni se říká, že je dobrý sluha, ale špatný pán. Jak tomu ale ve skutečnosti je, se pokusili zjistit žáci 8. ročníku. Ve skupinách zpracovávali toto velmi široké téma nejen z oblasti chemie, ale také ostatních oborů jako lékařství, historie atd. Témata: 1) Hasící prostředky - typy hasících přístrojů (složení), použití (k hašení jakých materiálů se používají a naopak nesmějí používat), skladování, bezpečnost (normy, předpisy) 2) První pomoc při popáleninách - první pomoc při popáleninách, dělení podle stupně popálení - ochranné pomůcky, příklady léčiv 3) Oheň jako živel - příklady živelných katastrof způsobené ohněm (stát, rozloha, počet obětí) Chemie - země s největším výskytem požárů, důvody jejich vzni ku - třídy a fáze požárů - místa nejničivějších požárů 4) Oheň v historii lidstva - využití ohně, způsoby získávání ohně v historii - oheň v kultuře (názory fi lozofů, oheň v literatuře a hudbě příklady děl) - vymyslet báseň na téma oheň 5) Oheň v chemii - využití ohně v průmyslu - hoření a oheň po chemické stránce, chemické rovnice hoření - příklady chemických pokusů využívající oheň 6) Oheň v zákonech - zákony a předpisy, které se týkají žhářství a jakékoli manipulace s ohněm - trestní sazebník, povinnost označování R a S větami Projekt Vyčerpatelné zdroje energie Neobnovitelné zdroje energie jsou velmi diskutovanou problematikou. Téměř denně se o ní mluví v televizi, tisku nebo na internetových portálech. Žáci 9. tříd proto měli toto velmi ožehavé téma zpracovat ve svých projektech. K dispozici byla tato témata: 1) Uhlí - proces vzniku uhlí, složení uhlí, typy uhlí jejich kvalita a složení 2) Uhlí - karbonizace uhlí, produkty karbonizace (plyn, dehet, koks), vodní plyn, naleziště uhlí v ČR, vlivy těžby na životní prostředí, výhody a nevýhody tohoto zdroje 3) Ropa - vlastnosti ropy, její složení, zpracování - frakční destilace (produkty frakční destilace) 4) Ropa - zpracování a využití ropných produktů, naleziště ropy ve světě a v ČR, vliv těžby na životní prostředí, výhody a nevýhody tohoto zdroje 5) Zemní plyn - složení, využití, naleziště, vliv na životní prostředí, výhody a nevýhody tohoto zdroje Radka Rožková Základní škola Vlčnov uspořádala v pondělí pro žáky II. stupně sportovní den. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: 60m sprint, vytrvalostní běh, skok daleký, třída hod kriketovým míčkem, 9. třída vrh koulí. Soutěžilo se celé dopoledne a odměnou pro nejlepší sportovce byly diplomy a sladké medaile. V následujících kategoriích obsadili medailové příčky tito žáci: Marie Pospíšilová Mladší žačky 1. místo Natálie Kučerová, 2. místo Veronika Chvilíčková, 3. místo Klára Vozárová Mladší žáci 1. místo Adam Moštěk, 2. místo Radim Leško, 3. místo Jan Zhoř Starší žačky 1. místo Veronika Vozárová, 2. místo Barbora Dacíková, 3. místo Petra Solařová Starší žáci 1. místo Ivo Leško, 2. místo Ondřej Moštěk, 3. místo Jan Moštěk Ze sportovního života školy 12 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

13 Dne se konalo v Kunovicích okresní kolo ve stolním tenisu. Naše škola měla zastoupení ve všech kategoriích. Zúčastnila se ho družstva mladších žáků (Mlýnek Přemysl 7. A, Podškůbka Ondřej 7. A, Zhoř Jan 7. A) a mladších žaček (Navláčilová Denisa 6. A, Kuželová Simona 6. A), starších žáků (Soukeník Petr 8. A, Horenský Zdeněk 8.A, Bičan Petr 9.B) a starších žaček (Junaštíková Petra 8. A, Hauerlandová Monika 8. A). Od začátku se závod pro naše družstva vyvíjel velmi slibně a vypadalo to, že medailové příčky obsadíme ve všech kategoriích. Nakonec jsem přivezli 2 poháry, a to za 1. místo v kategorii mladší žáci a za 2. místo v kategorii starší žačky. Družstvo mladších žaček se umístilo na 4. místě a starší žáci obsadili 5. místo. Marie Pospíšilová V úterý se konaly v Uherském Hradišti na městském stadionu závody družstev v atletickém čtyřboji. Zúčastnilo se jich 13 škol, včetně té naší. Závodilo se ve čtyřech kategoriích: mladší žačky, mladší žáci, starší žačky a starší žáci. Nejlepšího výkonu dosáhly starší žačky ( Míšková Leona 9.B, Vozárová Veronika 9. B, Solařová Petra 9. B), které se umístily na vynikajícím 3. místě. Mladší žačky (Navláčilová Denisa 6. A, Chvilíčková Veronika 7. A, Kučerová Natálie 7. A) vybojovaly 10. místo, mladší žáci (Vozár Jiří 6. A, Moštěk Adam 6. A, Podškůbka Ondřej 7. A) obsadili 9. příčku, starší žáci (Moštěk Ondřej 9. A, Moštěk Jan 9. B, Bičan Petr 9. B) se umístili na krásném 4. místě. V soutěži jednotlivců nejlepšího výkonu dosáhli: Veronika Vozárová obsadila 1. místo ve sprintu na 60m a 9. místo ve vrhu koulí, Petra Solařová vybojovala 1. místo ve vrhu koulí a 9. místo ve skoku dalekém, Lea Míšková obsadila 5. místo ve sprintu na 60m a 6. místo ve vrhu koulí, Moštěk Ondřej získal 3. místo ve skoku dalekém a 6. místo v běhu na 800m, Bičan Petr získal 5. místo v běhu na 800m. V soutěži škol jsme se umístili na vynikajícím 7. místě. Marie Pospíšilová Dne se konala ve Zlíně soutěž Zlínský Vorvaň. Letošního IX. ročníku se zúčastnilo rekordních 39 škol. Družstvo ZŠ Vlčnov ve složení: Barbora Dacíková 8. B, Klára Solařová 8. B, Marek Bednářík 7. A, Denisa Navláčilová 6. A, Noe Švanda 5. B, David Sagula 4. A, se umístilo do 20. místa. Soutěžící přišlo podpořit 40 žáků ze šesté a sedmé třídy. Žákům gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy. Marie Pospíšilová V pátek se pořádalo v ZŠ Dolní Němčí okresní kolo v nohejbalu. Naši školu opět reprezentovalo tříčlenné družstvo ve složení Kryštof Šabršula, Petr Soukeník a Ondřej Podškubka. Celý závod se od začátku vyvíjel pro náš tým velmi dobře a nakonec se ukázalo, že naše škola má v tomto sportu jednoznačně nejlepší zastoupení. Chlapci obhájili prvenství z loňského roku a stali se vítězi turnaje. Za svou snahu postoupili do republikového fi nále do Prahy. V Praze naši školu reprezentovali vítězové z okresního kola - Ondřej Podškubka, Kryštof Šabršula a Petr Soukeník. Soutěže se účastnilo přes 30 týmů z celé České Republiky. Do čtvrt fi nále postupovaly vždy dva týmy ze skupiny. Naši žáci svou skupinu vyhráli a tedy postupovali z prvního místa. Čtvrtfi nále se již hrálo vyřazovacím způsobem. První set jsme velmi těsně prohráli 9:10, při druhém se nám dařilo lépe a vyhráli jsem 10:6. Museli jsem tedy sehrát i třetí, rozhodující set. Zápas byl velmi napínavý, neboť oba týmy chtěly postoupit do semifi nále. Nakonec se nám nepodařilo soupeře znovu porazit a prohráli jsme 7:10. Do dalšího kola jsme tedy už nepostoupili, ale rozhodně jsem ukázali, že ve vlčnovské škole se nohejbal hrát umí. Chlapcům děkujeme za krásnou reprezentaci školy. Marie Pospíšilová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 13

14 Opět plavání V prvním pololetí jsme jezdili plavat opět my, letošní třeťáci. Protože jsme plavali již v loňském školním roce ve 2. pololetí, nebylo to pro nás nic nového. Zdokonalovali jsme plavecký styl prsa, při kterém jsme se naučili vydechovat do vody. Umíme také plavat znak a skákat startovní skok do vody. Součástí výuky byly rovněž záchranářské prvky - šlapání vody, záchranářský skok a pomoc tonoucímu. Mezi nejoblíbenější činnosti patřilo jako vždy lovení puků. Všichni jsme prošli závěrečným testováním plaveckých dovedností, které jsme výborně zvládli a dostali jsme mokrá vysvědčení. Škoda jen, že už nám výuka plavání skončila. Jistě se do plaveckého areálu Delfín budeme rádi vracet se svými kamarády i se svými rodiči. Kateřina Knotková Míčovky Od října tohoto školního roku zahájil činnost kroužek míčových her, který je zaměřený na základy volejbalu. Je určený pro děvčata a kluky ze 3., 4. a 5. třídy. Cílem je naučit žáky různým druhům manipulace s míčem: házení, chytání, odbíjení a driblování. V kroužku se věnujeme těmto hrám: vybíjené, mele, házené, fl orbalu a přehazované. Mezi nejoblíbenější patří nácvik volejbalových úderů a přehazovaná, kterou neustále vylepšujeme. Děti se toho za první půlrok už hodně naučily. Umí spodní podání a nacvičují příjem podání bagrem. Velmi se zlepšily v házení a chytání míče. Líbí se mi, že zde hrají vedle sebe mladší i starší děti, děvčata a kluci. Učí se tak vzájemnému respektování a ohleduplnosti. A proto, sportu zdar a míčovkám obzvlášť! Kateřina Knotková Keramika ve škole Už druhým rokem žáci naší školy pracují v hodinách výtvarné výchovy a v zájmových kroužcích s keramickou hlínou. Zavádění něčeho nového, nevyzkoušeného a nepoznaného vždy s sebou nese počáteční problémy. Naštěstí jsme měli nablízku odborného poradce nadmíru zkušeného - pana Antonína Mošťka. Už při výběru keramické pece probíhaly mezi námi dlouhé debaty o správnosti výběru typu pece pro účely školní výuky. Firma Keramika Moštěk se rovněž stala ústředním dodavatelem keramické hlíny, přičemž velké množství hlíny poskytla škole zdarma jako sponzorský dar. Za pomoc i fi nanční podporu jim paří náš velký dík. Rozvíjení manuální zručnosti a kreativních dovedností dětí, prohlubování mezipředmětových vztahů i přátelská tvůrčí nálada v hodinách keramiky patří k velkým kladům výuky. Žáci se učí výtvarně zpracovávat vlastní návrhy s ohledem na specifi cký materiál i podmínky dalšího zpracování. Děti se učí vzájemně komunikovat při týmové práci, při zpracování zadaného tématu být zodpovědní za výsledek.učí se oceňovat práci vlastní i druhých, při společné práci se vzájemně obohacují a učí jeden od druhého. Úspěšné dětské práce byly vystaveny ve vestibulu školy při Vánoční dílně. Půvabné výtvory malých prvňáčků i propracovanější výtvory žáků z vyšších ročníků okouzlily návštěvníky školy a zároveň esteticky dotvořily předvánoční výzdobu a náladu ve škole. Součástí vánoční výstavy byl i velký keramický betlém, na jehož výrobě se podíleli žáci prvního až devátého ročníku. Každý žák se rád pochlubil a prstem ukázal na postavičku, kterou sám vymodeloval a přispěl tak k úspěšnému společnému dílu. Všichni dospělí návštěvníci školy chválili keramické výrobky, někteří nevěřícně kroutili hlavami nad tím, že ve vlčnovské škole máme tak šikovné děti. Do konce roku máme ještě naplánováno mnoho práce jak pro individuální práci, tak pro skupiny. Doufejme, že se nám podaří vytvořit společný obraz Vlčnova i Jízdu králů, a že výrobky našich žáků budou trvale esteticky zkrášlovat interiér školy. Jitka Kučerová Kroužek keramiky v MŠ V letošní školním roce se mohly děti MŠ přihlásit do keramického kroužku. Navštěvuje ho celkem 19 chlapců i děvčátek ze třetí a čtvrté třídy. Práce s hlínou je náročná, proto se velmi osvědčilo tvoření s menší skupinkou dětí. Malí keramici zpočátku zjišťovali vlastnosti hlíny, učili se ji zpracovávat, také možnosti jak s ní pracovat, lepit jednotlivé díly, otiskovat různé předměty, vykrajovat aj. Seznámili se s technikou vymačkávání z hroudy, tvoření z plátů i modelování z válečků. Některé výrobky ozdobili barvami engobami. Podívali jsme se také společně na keramickou pec, která je umístěna v budově ZŠ, abychom zjistili, kde naše výsledná díla dostanou konečnou podobu. Dětem nechybí představivost, trpělivost, zručnost ani vytrvalost. Modelování je velmi baví a ze svých výtvorů mají velkou radost. Každý výrobek je naprostý originál. A tak to má být. Ivana Večeřová 14 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

15 Kroužek dyslektické poradny V letošním školním roce začala dyslektická poradna pracovat formou kroužku.s dětmi se scházíme pravidelně po skončení vyučování. Kroužek navštěvuje19 žáků. Náprava probíhá formou individuání nebo skupinové práce. Využíváme vhodných didaktických pomůcek, her, puzzle, knih a časopisů.práce je to mravenčí a úspěchy přichází pomalu.u některých dětí se tyto problémy zmírní, jiné provází celý život. Důležitá je trpělivost a důslednost, a to i ze strany rodičů. V dnešní době, kdy obecně chybí,,správné vzory, si demokracii mnozí vykládají po svém. A tak je dobré, aby děti měly určitá pravidla, které jim dáváme my, vyučující, a také jejich rodiče. Mlýnková Petra K rozvoji řeči potřebují i školáci kvalitní podněty Myslím, že nejen já, ale i spousta pedagogů vnímá v poslední době trend televize a počítačů ve své praxi. Spousta dnešních žáků mluví v krátkých a holých větách. U dětí, které zacházejí s technikou nepřiměřeně, se likviduje sociální složka řeči. Chybí opravdový kontakt dvou lidí, kdy jeden se mračí, druhý se směje, šklebí se, je ironický. Dítě pak nezná neverbální složku řeči, to, co je mimo slovo. Chybí mu schopnost dialogu, komunikace a sociální interakce. V žádném případě nezavrhuji televizi a počítač, ale rozhodně záleží na tom, jaký program má dítě k dispozici. Existují zajímavé i zábavné výukové programy, které neublíží, dá se od nich vstát, protože jsou rozděleny na krátké sekvence. V kroužku logopedické prevence při základní škole se snažíme o komplexní řečový rozvoj žáka. Navázali jsme na již osvědčený způsob logopedické prevence v minulých letech. Garantem logopedické péče v základní škole zůstává pí. Mgr. Vaňková z SPC Brno. Velmi pozitivně hodnotím plynulou návaznost a možnost dětí z MŠ Vlčnov pokračovat v logopedické péči v první třídě ZŠ. U těchto dětí se jedná pouze o fi xaci hlásek. Další žáci první třídy, kteří navštěvují v ZŠ logopedickou prevenci, přišli do ZŠ z jiných mateřských škol. U starších žáků kromě fi xace vyvozených hlásek rozvíjíme vyjadřovací obratnost, snažíme se o rozvoj jazykového citu apod. Vážení rodiče, měli bychom si uvědomit ještě jednu věc. Dítě mluví s tím, koho má rádo a komu důvěřuje. Važme si toho, když s námi dítě mluví. Je to krásné. Je to veliká čest, velký projev důvěry, ale též veliká zodpovědnost. Věřím, že i v letošním školním roce se nám podaří překonat spoustu překážek a naše pilná práce se nám zúročí. Jarmila Podškubková David Plesl, 4. A Lidské slovo má obdivuhodnou sílu. Dejme onu sílu i našim dětem! Mezi prvořadé úkoly mateřské školy patří i v letošním školním roce rozvoj řeči dítěte. Jsme si vědomi toho, že řadě řečových poruch můžeme u dětí předejít. K tomuto cíli jistě nemalou měrou přispívá i logopedická prevence v mateřské škole. I v letošním školním roce jsme navázali na již osvědčený způsob logopedické péče v mateřské škole. Forma logopedické péče je kolektivní i individuální. Speciálně pedagogické centrum Brno s pobočkou v Uherském Hradišti poskytuje garanci dětem, kterým je věnována logopedická péče v mateřské škole. Během měsíce září bylo provedeno orientační vyšetření řeči, celkem bylo vyšetřeno čtyřicet dětí. Depistáž provedla Jarmila Podškubková a dne pí. Mgr. S. Vaňková, speciální pedagog logoped, pod jejíž supervizí mateřská škola pracuje. Navíc je třeba, aby se do logopedické péče zapojili i rodiče. Při nápravě poruch výslovnosti rychlost a úspěch úpravy výslovnosti přímo závisí na pravidelnosti a přesnosti uložených cvičení i v domácím prostředí. Častost procvičování je činitel, který nelze nahradit žádnou jinou složkou cvičení. Dle odborných doporučení by počet procvičování neměl klesnout pod pět cvičení za den. Vážení rodiče, nenechte se prosím zmýlit dítětem svých známých, kterému údajně k odstranění poruchy stačilo cvičit jen jednou za den. Takové případy se vyskytují, ale spíše u dětí, u nichž by se správná výslovnost časem možná dostavila sama bez nápravy. Je totiž mnoho dětí, u kterých náprava výslovnosti je ztížena menší obratností mluvidel, nevhodnými poměry skusu, špatným dýcháním apod. Takové okolnosti lze dobře zvládnout ovšem jen častým cvičením. Další důležitou složkou je krátkodobost jednotlivých cvičení. Nemají trvat déle než 2-3 minuty. Cvičení se mají provádět hravě, tiše, klidně, nenásilně. K prevenci špatné výslovnosti je třeba připomenout, že řeč dítěte se stává odrazem řeči, jakou se na dítě hovoří. Rovněž bych ráda upozornila, že kvalita řeči má několik úrovní a výslovnost je jen jednou z nich. Například stavba věty, způsob vyjadřování, schopnost vyprávět dnes dostávají nejvíce na frak. A slova se dnes ztrácejí. Děti mluví čím dál jednodušším jazykem. Uvědomme si, prosím, že kvalitní obsah v řeči už v dospělosti nevybudujeme, ten se zakládá ve věku do sedmi let. Na závěr bych nám všem chtěla popřát hodně trpělivosti, laskavosti a vytrvalosti při péči o rozvoj řeči dítěte. Neboť: Lidské slovo má obdivuhodnou sílu. Dejme společně onu sílu i našim dětem. Jarmila Podškubková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 15

16 Mladí zdravotníci První pomoc je nedílnou součástí léčby různých poranění a náhlých onemocnění. Správně a včas poskytnutá první pomoc již zachránila mnoho životů a přispěla k rychlejšímu a plnému uzdravení postižených. Nelze říci, že by u nás nebyla věnována výuce první pomoci pozornost. Občané mají možnost seznámit se se zásadami poskytování první pomoci v kursech Červeného kříže, v autoškolách, první pomoc je i součástí výuky ve školách. Přesto všechno není poskytování první pomoci dosud na žádoucí úrovni. Řada občanů ještě stále nedoceňuje skutečný význam první pomoci, nechápe a nebo spíše si nechce připustit, že včasné, laicky odborné poskytnutí pomoci člověku v nouzi, je akt jediný správný, nutný a navýsost lidský. Mohu udělat pro člověka při jeho zranění při bezprostředním ohrožení jeho života více, než že se snažím mu pomoci? Posláním kroužku Mladých zdravotníků je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti, dovednosti a získávat návyky v oblasti poskytování laické první pomoci s přihlédnutím ke specifi cké oblasti zdravotnictví. Lucie Bednaříková, 9. A Radek Harman, 6. tř. Od září zahájil kroužek Mladých zdravotníků opět svoji činnost. Kolektiv tvoří 24 děvčat a 5 chlapců ze třídy. Scházíme se pravidelně jedenkrát týdně a mladí zdravotníci jsou rozděleni do dvou skupin. Žáci I. stupně přicházejí vždy s dobrou náladou, elánem jim vlastním. Zajímá je vše a rychle se chtějí naučit ošetřování drobných úrazů, obvazování, polohování raněných a další pro ně zatím zvládnutelné techniky. Pro zvýšení atraktivnosti kroužku hrajeme různé zábavné hry, nechyběla ani Módní přehlídka s využitím trojcípých šátků. Nedílnou součástí dobře zvládnuté a zažité praktické části je přiměřená teorie. Vyprávíme si o skladbě lidského těla, hygieně, významu životního prostředí a jeho ochraně. Pro další zpestření naší práce využíváme i počítačovou techniku, učíme se připravovat jednoduché a zdravé pokrmy ve školní kuchyňce, navštěvujeme obecní knihovnu. Díky místní skupině ČČK jsme se zúčastnili výletu do Dinoparku Vyškov.Děkujeme a těšíme se na spolupráci. Ve druhém pololetí při řešení a nácviku náročnějších úkolů v poskytování první pomoci budou mladším zdravotníkům nápomocna i děvčata ze II. stupně, která kroužek navštěvují již několik let. Pomohou jim, a sama si zopakují a procvičí, jak se v daných situacích zachovat, zdokonalit obvazovou techniku, naučit se správně a efektivně přivolat rychlou lékařskou zdravotní záchrannou pomoc. Určitě nebudou chybět nácviky úkonů zachraňující lidský život, nácvik provedení umělého dýchání na fi guríně či transport na nosítkách. Tyto získané znalosti, dovednosti a návyky, kromě nutné pomoci člověku v nouzi, mohou již v současnosti děti využít i na soutěžích hlídek Mladých zdravotníků. Anna Mošťková Co jednomu k radosti Koloběhy životních osudů bývají, ať chceme nebo nechceme, velmi často nevyzpytatelné. Je vlastně moc dobře, že nevíme, jak si s námi osud pohraje, kam nás zavane a koho mnohdy potkáme po dlouhých letech v místech a situacích nečekaných. Před třiceti lety jsem, coby malé dítko, nastoupil do mateřské školy ve svých rodných Míkovicích. Chodil jsem tam, myslím, rád, mimo jiné proto, že tam pracovaly hodné paní učitelky, byla tam zábava, měl jsem spoustu kamarádů Ale zpět k věci. Mojí nejoblíbenější paní (soudružkou) učitelkou byla Jana Štěrbová. Nevím proč, ale bylo to nějak jiné, zábavnější, akčnější, když u toho byla ona. To, že se za dlouhá léta setkáme v roli kolegů na jednom pracovišti, jsem tehdy nemohl tušit ani ve snu. Ale stalo se. A začala naše desetiletá spolupráce na vlčnovské škole, při které se moje milá paní učitelka stala i mojí milou paní kolegyní, se kterou to bylo zase nějaké jiné, zábavnější Dnes už spolu pár měsíců nepracujeme. Ale nit se nepřetrhla, do mateřské školky v rodných Míkovicích, kde moje milá paní učitelka a kolegyně dnes znovu učí, chodí moje dcera. Po třiceti letech se kruh uzavřel. Dcera chodí do školky ráda, těší se na paní učitelku Janu ze všeho nejvíc. Takže vlastně tímto způsobem děkuji ústy své dcery Šárky za to, že její milá paní učitelka odešla z Vlčnova, zároveň ale svými ústy hořekuji, že z Vlčnova odešla moje milá paní. Co jednomu k radosti, Zdeněk Stašek Ludmila Chvílová, 4. A 16 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

17 Pohybem ke zdraví Důležitost pohybu pro zdraví člověka si dnes už uvědomujeme všichni. Proto i naše škola nabízí žákům řadu kroužků, ve kterých mohou vybít svou nadbytečnou energii. Jedním z nich jsou i pohybové hry. Chodí do nich děti z 1. až 3. ročníku. V tomto školním roce jsou zaměřené také na zdravotní tělesnou výchovu. Pomocí her a jednoduchých cvičení s náčiním zde získávají děti správné pohybové návyky a utváří si povědomí správného držení těla. Při cvičení využíváme gymnastické míče, švihadla, kelímky od jogurtu, noviny, vršky od PET lahví, lavičky i žíněnky. Rádi bychom cvičili častěji i na žebřinách, ale přístup k nim není v místním kulturním zařízeni zrovna jednoduchý. Nejoblíbenější činností jsou samozřejmě hry. Děti hrají rády třeba Na krále, Míčovou válku, Na myslivce a zajíce, Na straky Méně oblíbenou činností je rozcvička. Bez ní a vyrovnávacích cvičení by ale zdravotní tělocvik nesplnil svůj cil - vytvořit v dětech návyk pravidelného cvičení po celý život. Především tak mohou předejít problémům s bolestí zad a páteře ve vyšším věku. Helena Šimůnková Přírodovědný kroužek V letošním školním roce byl žákům 9. ročníků nabídnut kroužek, který má prohloubit jejich znalosti v oblasti biologie člověka a chemie. Hlavním cílem tohoto kroužku je připravit žáky po teoretické i praktické stránce na střední školy zdravotnické, chemické, přírodovědná lycea a gymnázia. Přírodovědný kroužek navštěvuje 15 žáků. V jednohodinových blocích se v tomto kroužku střídá učivo chemie a biologie člověka. Po probrání určitého tématického celku zjišťují žáci své znalosti a zdokonalují se ve vypracovávání standardizovaných testů, které se používají pro přípravu přijímacích zkoušek. Blok chemie se zaměřuje na zdokonalování tvorby názvosloví anorganických sloučenin, ke kterému se přidává složitější názvosloví sloučenin probíraných na středních školách a gymnáziích. Bude zde zdokonalována laboratorní technika, chemické výpočty a oblast organické chemie. Učivo přírodopisu se prohlubuje v oblasti biologie člověka. Zejména se týká podrobnějšího popisu jednotlivých soustav lidského těla, číselných zajímavostí a přidávání latinských názvů orgánů a orgánových soustav. Znalosti budou doplňovány laboratorním pozorováním trvalých preparátů. Radka Rožková Pohybové hry V tomto školním roce si děti z 1. stupně mohly vybrat nový nepovinný předmět Pohybové hry. Pod tímto zaběhnutým názvem se ovšem neskrývají různé kolektivní hry s míčem, ale zaměřujeme se zde především na sportovní gymnastiku a cvičení s hudbou. Nepovinný předmět navštěvuje 18 děvčat a naším společným cílem je nyní příprava tanečního vystoupení na školní akademii. Je před námi ještě spousta práce, protože všechna děvčata s gymnastikou teprve začínají. S jejich snahou a pílí se ale brzy budeme moci zúčastnit i sportovních soutěží. Marie Pospíšilová Tvořivé, nápadité mladé dívky Elegantní, hezky oblečená, to je cílem nejen celebrit, ale každé dívky či ženy. Taktéž i naše mladé slečny se chtějí sladit s módní vlnou. Nejinak i v letošním kroužku šití si navrhují své modely sukní, kalhot, halen, bolerek. Ty následně zhotovují dle technologických postupů. Děvčata pracují ve dvou skupinkách. V první skupině jsou ty, které začaly kroužek navštěvovat v letošním roce. Zhotovily sukýnky různých střihů. Již perfektně zvládají i kalhoty, které jsou v dnešní době nezbytnou součástí šatníku ženy. Ve druhé skupině pracují děvčata starší. Navíc mají zkušenosti z loňského roku. Tato děvčata si již kalhoty, bolerka zhotovila a nyní dokončují náročnější společenskou halenu. Je radost dívat se na děvčata, jak jsou pyšná, že jejich model již není jen představou, ale blíží se skutečnosti. Společně diskutují nad módními trendy. Která barva, jaký typ oblečení, jak vše hezky sladit. Musím konstatovat, že mají spoustu báječných nápadů. Přeji jim hodně trpělivosti, spoustu inspirací jak dobře vypadat a stále něčím pozitivním překvapovat své okolí. Jana Mouralová Společensko vědní kroužek Eva Harmanová, 8. tř. Odřej Podškubka, 7. tř. Začínáme s angličtinou V letošní roce si žáci mohli na začátku školního roku vybrat z několika kroužků. Jedním z nich byl také kroužek anglického jazyka. Scházíme se jednou týdně, po vyučování, aby žáci, kteří nechodí do družiny, nemuseli čekat. Společně se učíme především nebát se mluvit. Hodina nám vždy uteče jako voda, protože kdo si hraje, nezlobí. Je plná her, říkadel a písniček. Nedávno k nám přibyl nový žáček, který se statečně snaží vše doučit, aby si s námi mohl také hrát. Je příjemné, když uslyším, jak někteří žáci občas utrousí slovíčko, které jsme se naučili. Doufám, že jim ten elán dlouho vydrží. Jitka Milošová V letošním školním roce se některé žákyně 9. ročníku přihlásily do nového kroužku, jehož náplní je rozšířené učivo dějepisu, aktuální problémy současnosti a zajímavosti z historie. Děvčata poslouchají zajímavé pořady z audionahrávek, které vyžadují naprosté soustředění na text, aby s ním mohly dále pracovat. Své vědomosti si prověřují formou testů a soutěží. A tak není divu, že se tyto žákyně umístily na předních místech v celoškolní soutěži. Soňa Kundratová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 17

18 Zařazeno na aktuální téma Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle školy. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku. Na rozdíl od jiných druhů násilí je šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě šikany může u jejích obětí docházet k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů v kolektivu. Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů, zabývat se vztahy v třídních kolektivech ještě před vznikem šikanování. K tomuto je potřeba zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů, v práci s dynamikou skupiny, v podpoře a upevňování zdravých třídních norem dětí, žáků a studentů jako prevenci šikanování. Na prevenci šikany i při řešení jednotlivých případů by měli spolupracovat pedagogičtí pracovníci podle předem dohodnutých postupů. K tomu je nutné zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování. Cílem předkládaného metodického pokynu je upozornit na závažnost šikanování, poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace k prevenci a řešení tohoto specifi ckého problému. Tento metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných MŠMT. Podpůrně je doporučován k využití i ostatním školám zapsaným do školského rejstříku a poskytovatelům služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou. Čl. 1 Charakteristika šikanování (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí ů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti. (2) Šikanování se ve své zárodečné formě vyskytuje prakticky na všech školách. Pocit bezpečí každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu je základní podmínkou vytváření produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu třídy a školy. Všechny školy a školská zařízení mají povinnost předcházet všem náznakům násilí a šikanování. Šikanování v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky školy akceptováno. Samotní pedagogičtí pracovníci nesmí svým jednáním s některými žáky a chováním vůči nim podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto žáků jejich spolužáky. Čl. 2 Projevy šikanování (1) Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany patří: Verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti). Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.). (2) Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného zločinu. Příklady šikanování jsou uvedeny v příloze. Čl. 3 Odpovědnost školy (1) Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením 29 zákona č. 5651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. (2) Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění (dále jen trestných činů) vydírání ( 235), omezování osobní svobody ( 213), útisku ( 237), ublížení na zdraví ( ), loupeže ( 234), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (zvláště 197a), poškozování cizí věci ( 257), znásilnění ( 241), kuplířství ( 204) apod. (3) Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu ( 168, 167 trestního zákona). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. nadržování ( 166 tr. zákona) či schvalování trestného činu ( 165 tr. zákona), v krajním případě i podněcování ( 164 tr. zákona). Skutkovou podstatu účastenství na trestném činu ( 10 tr. zákona) může jednání pedagogického pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky apod. Čl. 4 Školy a školská zařízení v prevenci šikanování (1) Základem prevence šikanování a násilí na školách je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Školy a školská zařízení při efektivní realizaci prevence šikanování usilují o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem: podporují solidaritu a toleranci, podporují vědomí sounáležitosti posilují a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy uplatňují spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. (2) Ředitelé škol a školských zařízení odpovídají za systémové aktivity školy v oblasti prevence šikanování a násilí. Vychází přitom z komplexního pojetí preventivní strategie, která je ve smyslu Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / součástí Minimálního preventivního programu školy. Ředitelé zejména: Zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Vzdělávání školního metodika prevence ve specializačním studiu se řídí 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, podle potřeby při přecházení žáků mezi budovami školy, do zařízení školního stravování a do školní družiny. Především v prostorách, kde k šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo docházet. Zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování, a to jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) kolektiv. Za zvlášť nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat počáteční projevy šikanování. Zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a šikanování (3) Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Důležité aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou předmětů. Vztahy a chování pedagogických i nepedagogických pracovníků vůči sobě a vůči žákům, ovlivňují chování žáků. (4) Ve školním řádu budou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení. Čl. 5 Program proti šikanování (1) Každá škola si vytvoří vlastní Program proti šikanování, pokud ho doposud nemá. Tento program se stane součástí Minimálního preventivního programu. (2) Na tvorbě a realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinace jeho tvorby patří ke standardní činnosti školního metodika prevence. Ten podle potřeby spolupracuje s metodikem prevence v PPP. Za realizaci a hodnocení programu je odpovědný ředitel školy. (3) Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Důležité je zaměřit se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, a to bez ohledu na to, zda tam k projevům šikany již došlo či ne. Současně je třeba stanovit smysluplnou strukturu programu. (4) Hlavní součástí programu je krizový plán, který eliminuje či minimalizuje škody v případě, že k šikanování ve školním prostředí dojde. Měly by z něj jednoznačně vyplynout kompetence jednotlivých osob a specifi cký postup a způsob řešení. Konkrétně je nutné rozpracovat dva typy scénářů: 1. První zahrnuje situace, které škola zvládne řešit vlastními silami. Do této skupiny patří postupy pro počáteční stádia šikanování a rámcový třídní program pro řešení zárodečného stádia šikanování. 2. Druhý zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi (viz čl. 9) a policií. Sem patří řešení případů pokročilé a nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti. (5) S krizovým plánem jsou vždy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni žáci (přiměřeně jejich věku), studenti a jejich zákonní zástupci. Čl. 6 Postupy řešení šikanování (1) Odhalení šikany bývá obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených. (2) Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifi kovaného odhadu stadia a formy šikanování. Existuje rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stádií šikanování. Jednotlivá stádia jsou blíže popsána v příloze č. 2 Stádia šikanování. (3) Metody vyšetřování šikanování: A. Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou) lze doporučit strategii v těchto pěti krocích: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). 4. Zajištění ochrany obětem. 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 5. Nahlášení policii. 6. Vlastní vyšetřování. (4) V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. Doporučuje se seznámit pedagogické pracovníky s informací MŠMT ČR č.j.: / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. (5) V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. (7) Podrobnější informace k článkům 5 a 6 jsou v příloze č. 3 Doporučená literatura. Čl. 7 Výchovná opatření (1) Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. (2) Pro potrestání agresorů lze užít i následující běžná výchovná opatření: Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia na střední škole. Snížení známky z chování. Převedení do jiné třídy. (3) Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina). (4) V mimořádných případech se užijí další opatření: Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu. Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. Čl. 8 Spolupráce s rodiči Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků, jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací. Je nutné předem informovat rodiče o tom, co dělat v případě, když se dozvědí o šikanování (viz Čl. 5 odst. 5). Čl. 9 Spolupráce se specializovanými institucemi (1) Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce nebo zástupce školy s dalšími institucemi a orgány. Zejména: v resortu školství s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry, v resortu zdravotnictví s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie, v resortu sociální péče s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou), případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany. (2) Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení oznámí tuto skutečnost Policii ČR. (3) Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. Čl. 10 Selhání školy v řešení šikany (1) V případech podezření nebo již prokazatelných projevů šikany, které nejsou bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně metodika prevence či výchovného poradce, je zcela na místě obrátit se na ředitele příslušné školy nebo školského zařízení. Pokud se však projeví nečinnost i ze strany ředitele, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy nebo podat stížnost na školu České školní inspekci. Stížnost podaná písemně, osobně nebo v elektronické podobě se přijímá ve všech pracovištích ČŠI. Stížnost je možné adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI, samozřejmě je možno podat stížnost i na ústředí tzn. na adresu: Fráni Šrámka 37, Praha 5, resp. elektronicky na adresu (2) Současně je potřebné v odůvodněných případech zajistit oběti šikanování pomoc psychologa, speciálního pedagoga (etopeda) popřípadě jiného specialisty. Čl. 11 Závěrečné ustanovení Zrušuje se Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ve Věstníku MŠMT ČR. 18 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

19 Poohlédnutí za rokem 2008 ve školní jídelně Nová školní vyhláška č.107/2008 Sb o školním stravování sleduje hlavní cíle poskytování stravovacích služeb ve školách a školských zařízeních, tj.výchovu ke zdravému způsobu stravování, dostupnost nutričně vyvážené kvalitní stravy ve školských zařízeních a především snahu státu přispívat ke zdravému vývoji dětí a žáků. V naší školní jídelně nabývá na významu hygienický standart a nyní je zvýšená pozornost věnována pestré, vyvážené, plnohodnotné výživě. Snažíme se o nabídku celozrnného pečiva, ryb, zeleniny, ovoce,salátů, mléčných výrobků a jakostního netučného masa, připravovat stravu odpovídající zásadám správné výživy, zvýšit nabídku luštěninových, bezmasých, zeleninových jídel a salátů, přizpůsobit stravu kvalitativně přání strávníka (jídelní lístek přizpůsobovat ročnímu období, domácí kuchyni, dále zvyšovat atraktivitu pokrmů). S politováním mohu jenom konstatovat, že bezmasé, zeleninové či jiné Jan Stuchlík, 8. tř. zmiňované pokrmy připravované tepelnou úpravou velmi šetrným způsobem (vařením, dušením, zaděláváním atd.) nejsou oblíbené, dokonce nedosahují zpravidla cca 10 % z počtu stravovaných, což nečiní někdy ani 20 porcí!!! Nesnažme se být k výběru pokrmů lhostejní, zdravý způsob stravování a stravovací zvyklosti začínají již od narození dítěte a základy zdravého stravování budujeme denně v našich rodinách, ale chyba je v nás, neboť nejsilnějším výchovným prostředkem je výchova vlastním příkladem! Zamýšlím se, zda jsme využili všechny možnosti, abychom již těm nejmenším nabídli pokrmy co nejšetrnějším způsobem, ale jsem v rozpacích, zda vůbec dokážeme a jsme schopni vyhodnotit, co považujeme pro dítě za nejlepší či nejzdravější. V tomto roce bychom velmi rádi úspěšně navázali na plnění vytýčených cílů z minulého roku s tím, že se neustále budeme snažit vynakládat úsilí na přípravu a nabídku pokrmů, vylepšení podmínek pro stolování strávníků v jídelně. Stále je co vylepšovat k spokojenosti strávníka, a to je náš prvořadý úkol snoubící se z úzkostlivou hygienickou kázní, kterou nelze rovněž ani v tomto roce opomenout. V poslední době jsem zaznamenal, že strávníkům nestačí výběr ani ze dvou jídel, oběd si jednoduše odhlásí úplně, dokonce odhlášky sdělují samy děti. Myslím si, že o odhlášce někdy rodiče ani neví. Školní stravování není postaveno na výběru, ale na vyvážené stravě. Plnění sledovaných potravin se děje na základě vyhodnocení spotřebního koše za l měsíc, což se nám v minulém roce dařilo dodržovat v souladu platných norem od 70 % - do 130 %, a to nepřihlížím k + 25 % toleranci dle platné vyhlášky. Miroslav Junaštík Informace školní jídelny Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče! Nejdříve chci popřát všem strávníkům a Vám, rodičům, do nového roku především hodně zdraví, pohody, radosti a dětem, aby jim co nejvíce chutnalo. V souvislosti se zavedením nového softwaru ve stravování, bych Vám rád sdělil několik důležitých informací. Strávníkům, kteří platí za stravování hotově, doporučuji, aby v rámci možnosti změnili platbu na účet, neboť již v únoru 2009 nelze strávníkům v ZŠ vydat oběd, pokud nebudou mít za obědy dopředu zaplaceno, nejsou tedy ke stravování přihlášeni. Strávníkům, dlužícím za stravné z minulého měsíce /měsíců/, nebude rovněž stravování po oznámení /zasláním 2 upomínek/ umožněno až do doby uhrazení plateb. Platba v hotovosti v ZŠ i MŠ se realizuje vždy poslední dva pracovní dny Dominika Kadlčková, 7. tř. v měsíci (záloha se vybírá na další měsíc popř. poslední týden v minulém měsíci). Informace k úhradě plateb v hotovosti jsou vždy v předstihu sděleny na nástěnce ve školní jídelně nebo na nástěnce v mateřské škole. Upozorňuji všechny strávníky, aby při výdeji vkládali a řádně označili kartu nebo čip až budou kuchařkou vyzváni. Strávníci, kteří odeberou oběd s tím, že kartu/čip nemají nebo ji nevloží do snímače a řádně ji neoznačí, jsou jmenovitě uvedeni na seznamu jako nestravující, čímž dochází k nesprávným součtům vydaných a nevydaných obědů a v neposlední řadě strávníci odhlášením obědu snižují fi nanční limit na nákup potravin, což se projeví v nabídce na jídelním lístku někdy i neoblíbenými pokrmy. Miroslav Junaštík Informace krátce slovem i čísly o mléčném pitném režimu Dnešní poohlédnutí za uplynulým školním pololetím patří statistice a informacím o tom, do jaké míry naši žáci využívají nabídky mléčného pitného režimu. V úvodu školního roku naběhla na naší škole nová nabídka mléčných produktů jak v sortimentu, tak i v platbě a odběru. Pětiměsíční praxe ukázala zcela jistě modernější, rychlejší a jednodušší způsob nabídky zboží Mlékárny Kunín. Distribuce probíhá prostřednictvím chladícího výdejového automatu na kreditní karty, které si děti mohou dvakrát týdně zakoupit ve škole. Čísly řečeno - za první pololetí tohoto školního roku využívá nabídku 140 žáků, což je více jak polovina počtu dětí navštěvující naši školu. Celkově bylo v daném období prodáno 222 kreditek na mléko a 37 kreditek na jogurty a kunínky v celkové hodnotě ,- korun. V dalším období mlékárna přislíbila rozšíření a obměnu sortimentu o další výrobky, které současně s momentální nabídkou musí splňovat přísná hygienická kriteria EU. Vít Bělohlávek ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 19

20 Rekonstrukce učebny přírodopisu Nutností rekonstruovat odborné i kmenové učebny na naší základní škole se vedení školy zabývá již několik let. Po dvaceti letech každodenního provozu vybavení budovy i vnitřní interiér zastaral a zaznamenal nevratné změny. Chtě nechtě je nutné školní prostory začat postupně opravovat. Jedinou brzdou rychlejší obnovy novým nábytkem a celkové rekonstrukce jsou fi nance. V minulých letech jsme již zrekonstruovali učebny fyziky, chemie a informatiky. Ve spolupráci se zřizovatelem - OÚ Vlčnov a zainteresovanými fi rmami - Lidovou tvorbou Uh.Brod a fi rmou Delika, byla letos v létě započata rekonstrukce učebny přírodopisu. Obě jmenované fi rmy byly i v minulých letech a při dřívějších rekonstrukcích významnými sponzory školy. Neméně důležitá byla pro nás i jejich odborná rada při naplánování celé akce. Touto cestou děkujeme jmenovitě panu Milanu Pechalovi a panu Marcelu Solíkovi za pomoc při realizaci tohoto projektu a jmenovaným fi rmám za sponzorské dary. Poté, co se podlahová krytina v učebně přírodopisu na některých místech obnažila až na beton, rozhodlo vedení školy o započetí její postupné rekonstrukce. Začali jsme výměnou podlahových krytin. Nechali jsme opravit stávající laboratorní stoly a obložení místnosti a vyrobit skříně pro uložení exponátů a pomůcek. Na začátku prosince byla dokončena první etapa této opravy a učebna byla slavnostně předána do užívání za přítomnosti pana starosty Pijáčka, paní místostarostky Mošťkové, zastupitelů, zástupců dodavatelských fi rem, rodičů a žáků. Učebna je koncipována tak, aby mohla sloužit zároveň jako laboratoř. Za prosklenými vitrínami a v zásuvkách jsou učební pomůcky systematicky uloženy tak, že umožňují operativnější využití při výuce. Nový nábytek je bezesporu i pěkným estetickým doplněním prostoru učebny. Celkově se zlepšily i hygienické podmínky výuky. V současné době je v učebně k dispozici počítač s připojením na data projektor. Učitelé využívají výukové programy jak při výkladu nové látky, tak při opakování a procvičování učiva. Ve druhé etapě rekonstrukce této učebny bychom chtěli vyměnit židle za výškově stavitelné a zabudovat interaktivní tabuli. Rovněž bude nutné doplnit některé pomůcky pro výuku. Věřme, že nové a pěkné prostředí tříd bude ještě více podporovat u našich dětí touhu po vzdělání, a že si budou nového vybavení vážit Jitka Kučerová Organizace školního roku 2009/2010 v základních školách Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna Vyučování začne v pondělí 4. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna Vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ - Vydává Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, PO, odpovědná redaktorka Mgr. Jana Geržová. Náklad 400 ks. Sazba - osvit a tisk JOKER spol. s r. o. Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 35. Vychází 2x ročně. 20 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015 Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Kde můžete najít informace o středních školách a nabízených oborech vzdělání www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz, www.msmt.cz

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Školní rok 2015/2016 ZŠ Starý Jičín Výchovný poradce: Mgr. Eva Pavlištíková Přihlášky Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli (na podatelnu) střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více